Synchronize with trunk revision 59636 (just before Alex's CreateProcess revamp).
[reactos.git] / base / applications / shutdown / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: base/applications/shutdown/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2013-06-01
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
7
8 /* Dialog */
9 IDD_GUI DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 240, 255
10 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
11 CAPTION "Vzrálené vypnutí"
12 FONT 8, "MS Shell Dlg"
13 BEGIN
14 DEFPUSHBUTTON "&OK",IDC_OK,125,232,50,14
15 PUSHBUTTON "&Storno",IDC_CANCEL,178,232,50,14
16 LTEXT "Počít&ače:", IDC_STATIC,9,9,35,36
17 LISTBOX IDC_COMPUTER_LIST,8,19,162,55
18 PUSHBUTTON "Při&dat...",IDC_ADD_SYSTEM,179,19,50,14
19 PUSHBUTTON "&Odebrat",IDC_REMOVE_SYSTEM,179,36,50,14,WS_DISABLED
20 PUSHBUTTON "P&rocházet...",IDC_BROWSE_SYSTEM,179,53,50,14
21 LTEXT "Akce", IDC_ACTION,11,81,20,14
22 COMBOBOX IDC_ACTION_TYPE,37,79,129,14,WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWN
23 CHECKBOX "&Upozornit uživatele",IDC_WARN_USERS,175,79,55,14,BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
24 LTEXT "&Zobrazit upozornění",IDC_SHOW_WARN_ONE,11,99,65,14
25 EDITTEXT IDC_SHOW_WARN,78,97,41,14
26 LTEXT "sekund",IDC_SHOW_WARN_TWO,124,99,32,10
27 GROUPBOX "Přehled událostí vypnutí",IDC_STATIC,5,114,224,114
28 LTEXT "Dů&vod:",IDC_STATIC,16,130,27,8
29 CHECKBOX "&Plánováno",IDC_PLANNED,175,130,40,12,BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
30 COMBOBOX IDC_REASON_CODE,17,142,198,13,WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWN
31 LTEXT "Kom&entář:",IDC_COMMENT_CAPTION,16,159,38,8
32 EDITTEXT IDC_COMMENT_TEXT,17,171,198,50,WS_VSCROLL
33 END
34
35 /* Information and error messages */
36 STRINGTABLE DISCARDABLE
37 BEGIN
38 IDS_USAGE, "ReactOS nástroj na vypínání\n\
39 \n\
40 Použití: shutdown [/?] [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e] [/f]\n\
41 [/m \\\\počítač][/t xxx][/d [p|u:]xx:yy [/c ""komentář""]]\n\
42 \n\
43 Bez parametrů či s parametrem /? Zobrazí tuto nápovědu.\n\
44 /i Zobrazí grafické uživatelské rozhraní (GUI). Tento parametr musí být\n\
45 uveden jako první.\n\
46 /l Odhlásí se pouze z místního systému. Nelze použít s /m nebo /d.\n\
47 /s Vypne počítač.\n\
48 /r Restartuje počítač.\n\
49 /g Restartuje počítač a restartuje všechny registrované aplikace.\n\
50 /a Zruší zpožděné vypnutí. Může být použito pouze během doby zpoždění.\n\
51 /p Vypne místní počítač bez jakéhokoliv zpoždění či varování. Lze\n\
52 použít s /d nebo /f.\n\
53 /h Hibernuje místni počítač. Použitelné s /f.\n\
54 /e Uvede důvod pro neočekávané vypnutí počítače.\n\
55 /m \\\\počítač Specifikuje cílový počítač (UNC/IP adresa).\n\
56 /t xxx Nastaví dobu zpoždění na xxx sekund před vypnutím počítače.\n\
57 Platný rozsah je 0-315360000 (10 let), výchozí hodnota je 30.\n\
58 /c ""komentář"" Zadejte komentář k důvodu vypnutí či restartu.\n\
59 Povolené maximum je 512 znaků.\n\
60 /f Vynutí ukončení běžících aplikací bez varování uživatelů. Pokud\n\
61 nebude specifikován žádný další parametr, tato volba také provede\n\
62 odhlášení.\n\
63 /d [p|u:]xx:yy Zadejte důvod pro vypnutí či restart systému.\n\
64 p značí, že vypnutí či restartování systému je plánované.\n\
65 u značí, že důvod je určen uživatelem.\n\
66 Pokud p ani u nejsou specifikovány, vypnutí či restart jsou\n\
67 neplánované.\n\
68 xx je hlavní číslo důvodu (celé kladné číslo menší než 256).\n\
69 yy je vedlejší číslo důvodu (celé kladné číslo menší než 65536).\n"
70
71 IDS_ERROR_SHUTDOWN_REBOOT, "CHYBA: Nelze vypnout a restartovat zároveň.\n"
72 IDS_ERROR_TIMEOUT, "CHYBA: Hodnota zpoždění %u je mimo povolený rozsah (0-315360000).\n"
73 IDS_ERROR_ABORT, "CHYBA: Nelze přerušit vypnutí systému.\n"
74 IDS_ERROR_LOGOFF, "CHYBA: Nelze se odhlásit ze systému.\n"
75 IDS_ERROR_SHUTDOWN, "CHYBA: Nelze vypnout systém.\n"
76 IDS_ERROR_RESTART, "CHYBA: Nelze restartovat systém.\n"
77 IDS_ERROR_MAX_COMMENT_LENGTH, "CHYBA: Délka komentáře přesahuje maximální povolenou délku.\n"
78 IDS_ERROR_HIBERNATE, "CHYBA: Nelze uvést systém do režimu hibernace.\n"
79 IDS_ERROR_HIBERNATE_LOCAL, "CHYBA: Režim hibernace nemůže být spuštěn vzdáleně.\n"
80 IDS_ERROR_HIBERNATE_ENABLED, "CHYBA: Režim hibernace není zapnutý.\n"
81 IDS_ERROR_DIALOG_CAPTION, "Vzdálené vypnutí"
82 IDS_ERROR_DIALOG_INIT, "Nelze zobrazit grafické uživatelské rozhraní."
83 END
84
85 /* Remote shutdown action strings */
86 STRINGTABLE DISCARDABLE
87 BEGIN
88 IDS_ACTION_SHUTDOWN, "Vypnutí systému"
89 IDS_ACTION_RESTART, "Restart systému"
90 IDS_ACTION_UNEXPECTED_SHUTDOWN, "Zaznamenat neočekávané vypnutí"
91 END
92
93 /* Remote shutdown reason strings */
94 STRINGTABLE DISCARDABLE
95 BEGIN
96 IDS_REASON_OTHER, "Jiný"
97 IDS_REASON_HARDWARE_MAINTENANCE, "Hardware: Údržba"
98 IDS_REASON_HARDWARE_INSTALL, "Hardware: Instalace"
99 IDS_REASON_OS_RECOVER, "Operační systém: Obnovení"
100 IDS_REASON_OS_RECONFIGURE, "Operační systém: Změna konfigurace"
101 IDS_REASON_APP_MAINTENANCE, "Aplikace: Údržba"
102 IDS_REASON_APP_INSTALL, "Aplikace: Instalace"
103 IDS_REASON_APP_UNRESPONSIVE, "Aplikace: Neodpovídá"
104 IDS_REASON_APP_UNSTABLE, "Aplikace: Nestabilní"
105 IDS_REASON_SECURITY, "Potíže se zabezpečním"
106 IDS_REASON_NETWORK, "Ztráta síťového připojení"
107 END