be0dd0c5100a2946e33519da574495778158787f
[reactos.git] / base / applications / sndvol32 / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: applications/sndvol32/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * THANKS TO: Denzil, who translated major part of this file
4 * UPDATED: 2011-04-09
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
8
9 IDM_MAINMENU MENU
10 BEGIN
11 POPUP "&Nastavení"
12 BEGIN
13 MENUITEM "&Možnosti", IDC_PROPERTIES
14 MENUITEM "&Rozšířené nastavení", IDC_ADVANCED_CONTROLS
15 MENUITEM SEPARATOR
16 MENUITEM "&Konec", IDC_EXIT
17 END
18 POPUP "&Nápověda"
19 BEGIN
20 MENUITEM "&Témata nápovědy", IDC_HELP_TOPICS
21 MENUITEM SEPARATOR
22 MENUITEM "&O ovládání hlasitosti ...", IDC_ABOUT
23 END
24 END
25
26 STRINGTABLE
27 BEGIN
28 IDS_SNDVOL32 "Ovládání hlasitosti"
29 IDS_NOMIXERDEVICES "Nejsou dostupná žádná směšovací zařízení! Aplikace se nyní ukončí."
30 END
31
32 IDD_PREFERENCES DIALOGEX 0, 0, 224, 250
33 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
34 CAPTION "Možnosti"
35 FONT 8, "MS Shell Dlg"
36 BEGIN
37 LTEXT "&Směšovací zařízení:", -1, 7, 8, 48, 9
38 COMBOBOX IDC_MIXERDEVICE, 55, 8, 162, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
39 GROUPBOX "Upravit hlasitost pro:", -1, 7, 25, 211, 77
40 PUSHBUTTON "&Přehrávání", IDC_PLAYBACK, 13, 43, 47, 8, BS_AUTORADIOBUTTON
41 PUSHBUTTON "&Záznam", IDC_RECORDING, 13, 61, 47, 8, BS_AUTORADIOBUTTON
42 PUSHBUTTON "&Jiné:", IDC_OTHER, 13, 80, 42, 8, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_DISABLED
43 COMBOBOX IDC_LINE, 55, 80, 155, 50, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
44 LTEXT "Zobrazit tyto ovladače hlasitosti:", IDC_LABELCONTROLS, 7, 109, 162, 8
45 CONTROL "", IDC_CONTROLS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_TABSTOP | WS_BORDER, 7, 122, 211, 96
46 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 226, 50, 14
47 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 168, 226, 50, 14
48 END
49
50 IDD_VOLUME_CTRL DIALOG 0, 0, 90, 150
51 STYLE WS_POPUP | WS_BORDER
52 FONT 8, "MS Shell Dlg"
53 BEGIN
54 LTEXT "Celková hlasitost", IDC_LINE_NAME, 4, 7, 100, 15
55 CONTROL "", -1, "static", SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 4, 30, 82, 1
56 LTEXT "Vyvážení", -1, 4, 35, 80, 42
57 LTEXT "Hlasitost", -1, 4, 100, 77, 108
58 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 25, 55, 85, 30
59 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | TBS_DOWNISLEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 32, 115, 30, 70
60 CHECKBOX "&Ztlumit", IDC_LINE_SWITCH, 4, 190, 90, 12, BS_AUTOCHECKBOX
61 CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 130, 7, 1, 200
62 END