Synchronize with trunk r58606.
[reactos.git] / base / applications / sndvol32 / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translated by TestamenT
3 * testament@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 * Update by Caemyr - Olaf Siejka (Apr, 2011)
6 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDM_MAINMENU MENU DISCARDABLE
12 BEGIN
13 POPUP "&Opcje"
14 BEGIN
15 MENUITEM "&Właściwości", IDC_PROPERTIES
16 MENUITEM "&Tryb zaawansowany", IDC_ADVANCED_CONTROLS
17 MENUITEM SEPARATOR
18 MENUITEM "Zakoń&cz", IDC_EXIT
19 END
20 POPUP "Pomo&c"
21 BEGIN
22 MENUITEM "&Tematy pomocy", IDC_HELP_TOPICS
23 MENUITEM SEPARATOR
24 MENUITEM "&Regulacja głośności - informacje", IDC_ABOUT
25 END
26 END
27
28 STRINGTABLE DISCARDABLE
29 BEGIN
30 IDS_SNDVOL32 "Regulacja głośności"
31 IDS_NOMIXERDEVICES "Nie jest dostępne żadne aktywne urządzenie miksujące! Program zostanie zamknięty."
32 END
33
34 IDD_PREFERENCES DIALOGEX 0, 0, 224, 250
35 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
36 CAPTION "Właściwości"
37 FONT 8, "MS Shell Dlg"
38 BEGIN
39 LTEXT "Urządzenie &miksujące", -1, 7,8,48,9
40 COMBOBOX IDC_MIXERDEVICE, 55,8,162,80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
41 GROUPBOX "Ustawianie głośności", -1, 7,25,211,77
42 PUSHBUTTON "&Odtwarzanie", IDC_PLAYBACK, 13,43,47,8, BS_AUTORADIOBUTTON
43 PUSHBUTTON "&Nagrywanie", IDC_RECORDING, 13,61,47,8, BS_AUTORADIOBUTTON
44 PUSHBUTTON "&Inne:", IDC_OTHER, 13,80,42,8, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_DISABLED
45 COMBOBOX IDC_LINE, 55,80,155,50, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
46 LTEXT "Pokaż następujące kontrolki głośności:", IDC_LABELCONTROLS, 7, 109, 162, 8
47 CONTROL "", IDC_CONTROLS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_TABSTOP | WS_BORDER, 7, 122, 211, 96
48
49 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 114,226,50,14
50 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 168,226,50,14
51 END
52
53 IDD_VOLUME_CTRL DIALOG 0, 0, 90, 150
54 STYLE WS_POPUP | WS_BORDER
55 FONT 8, "MS Shell Dlg"
56 BEGIN
57 LTEXT "Kanał główny", IDC_LINE_NAME, 4, 7, 100, 15
58 CONTROL "", -1, "static", SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 4, 30, 82, 1
59 LTEXT "Balans", -1, 4, 35, 80, 42
60 LTEXT "Głośność", -1, 4, 100, 77, 108
61 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 25, 55, 85, 30
62 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | TBS_DOWNISLEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 32, 115, 30, 70
63 CHECKBOX "&Wycisz", IDC_LINE_SWITCH, 4, 190, 90, 12, BS_AUTOCHECKBOX
64 CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 130, 7, 1, 200
65 END