786a171f43e556a28e05cd8bd0e42c06f454f11b
[reactos.git] / base / applications / sndvol32 / lang / sk-SK.rc
1 /* Slovak translation by Kario (kario@szm.sk) */
2
3 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDM_MAINMENU MENU
6 BEGIN
7 POPUP "&Možnosti"
8 BEGIN
9 MENUITEM "&Vlastnosti", IDM_PROPERTIES
10 MENUITEM "Rozšírené &ovládanie", IDM_ADVANCED_CONTROLS
11 MENUITEM SEPARATOR
12 MENUITEM "&Skončiť", IDM_EXIT
13 END
14 POPUP "&Pomocník"
15 BEGIN
16 MENUITEM "&Témy Pomocníka", IDM_HELP_TOPICS
17 MENUITEM SEPARATOR
18 MENUITEM "Č&o je Ovládanie hlasitosti", IDM_ABOUT
19 END
20 END
21
22 STRINGTABLE
23 BEGIN
24 IDS_SNDVOL32 "Ovládanie hlasitosti"
25 IDS_NOMIXERDEVICES "Nie sú dostupné žiadne zariadenie zmiešavača! Program sa teraz ukončí."
26 END
27
28 IDD_PREFERENCES DIALOGEX 0, 0, 224, 250
29 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
30 CAPTION "Vlastnosti"
31 FONT 8, "MS Shell Dlg"
32 BEGIN
33 LTEXT "&Zariadenie zmiešavača:", -1, 7, 4, 43, 16
34 COMBOBOX IDC_MIXERDEVICE, 55, 8, 162, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
35 GROUPBOX "Nastaviť hlasitosť pre:", -1, 7, 25, 211, 77
36 PUSHBUTTON "&Prehrávanie", IDC_PLAYBACK, 13, 43, 53, 8, BS_AUTORADIOBUTTON
37 PUSHBUTTON "&Nahrávanie", IDC_RECORDING, 13, 61, 53, 8, BS_AUTORADIOBUTTON
38 PUSHBUTTON "&Iné:", IDC_OTHER, 13, 80, 35, 8, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_DISABLED
39 COMBOBOX IDC_LINE, 55, 80, 155, 50, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
40 LTEXT "Zobraziť tieto ovládače hlasitosti:", IDC_LABELCONTROLS, 7, 109, 162, 8
41 CONTROL "", IDC_CONTROLS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_TABSTOP | WS_BORDER, 7, 122, 211, 96
42 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 226, 50, 14
43 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 168, 226, 50, 14
44 END
45
46 IDD_NORMAL_MASTER DIALOG 0, 0, 90, 150
47 STYLE WS_POPUP | WS_BORDER
48 FONT 8, "MS Shell Dlg"
49 BEGIN
50 LTEXT "Master", IDC_LINE_NAME, 4, 7, 78, 8
51 CONTROL "", -1, "static", SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 4, 19, 82, 1
52 LTEXT "Balance", -1, 4, 25, 80, 8
53 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 25, 35, 40, 17
54 LTEXT "Volume", -1, 4, 58, 80, 8
55 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_BOTH | TBS_DOWNISLEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 32, 67, 30, 56
56 AUTOCHECKBOX "&Mute", IDC_LINE_SWITCH, 4, 123, 55, 12
57 CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 90, 1, 1, 150
58 END
59
60 IDD_NORMAL_LINE DIALOG 0, 0, 70, 150
61 STYLE WS_POPUP | WS_BORDER
62 FONT 8, "MS Shell Dlg"
63 BEGIN
64 LTEXT "Line", IDC_LINE_NAME, 4, 7, 60, 8
65 CONTROL "", -1, "static", SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 4, 19, 72, 1
66 LTEXT "Balance", -1, 4, 25, 60, 8
67 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 15, 35, 40, 17
68 LTEXT "Volume", -1, 4, 58, 60, 8
69 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_BOTH | TBS_DOWNISLEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 67, 30, 56
70 AUTOCHECKBOX "&Mute", IDC_LINE_SWITCH, 4, 123, 55, 12
71 CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 70, 25, 1, 125
72 END
73
74 IDD_SMALL_MASTER DIALOG 0, 0, 45, 100
75 STYLE WS_POPUP | WS_BORDER
76 FONT 8, "MS Shell Dlg"
77 BEGIN
78 CTEXT "Master", IDC_LINE_NAME, 3, 3, 39, 8
79 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 2, 12, 39, 18
80 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_BOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 8, 30, 30, 50
81 AUTOCHECKBOX "&Mute", IDC_LINE_SWITCH, 1, 85, 44, 10
82 CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 45, 1, 1, 100
83 END
84
85 IDD_SMALL_LINE DIALOG 0, 0, 42, 100
86 STYLE WS_POPUP | WS_BORDER
87 FONT 8, "MS Shell Dlg"
88 BEGIN
89 CTEXT "Line", IDC_LINE_NAME, 3, 3, 39, 8
90 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 2, 12, 39, 18
91 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_BOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 8, 30, 30, 50
92 AUTOCHECKBOX "&Mute", IDC_LINE_SWITCH, 1, 85, 41, 10
93 CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 42, 1, 1, 100
94 END
95
96 IDD_TRAY_MASTER DIALOGEX 0, 0, 50, 80
97 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP
98 EXSTYLE WS_EX_TOOLWINDOW
99 FONT 8, "MS Shell Dlg"
100 BEGIN
101 CTEXT "Volume", -1, 0, 4, 50, 8
102 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_BOTH | TBS_NOTICKS | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 16, 15, 20, 50
103 AUTOCHECKBOX "&Mute", IDC_LINE_SWITCH, 4, 70, 44, 8
104 END