[TASKMGR][TRANSLATION] Estonian localization
[reactos.git] / base / applications / taskmgr / lang / et-EE.rc
1 /*
2 * PROJECT: Task Manager for ReactOS
3 * LICENSE: GPL-2.0+ (https://spdx.org/licenses/GPL-2.0+)
4 * FILE: base/applications/taskmgr/lang/et-EE.rc
5 * PURPOSE: Estonian Language resource file
6 * TRANSLATOR: Joann Mõndresku (joannmondresku at gmail dot com)
7 */
8 LANGUAGE LANG_ESTONIAN, SUBLANG_DEFAULT
9
10 IDR_TASKMANAGER MENU
11 BEGIN
12 POPUP "&Fail"
13 BEGIN
14 MENUITEM "&Uus tegum (käivita...)", ID_FILE_NEW
15 MENUITEM SEPARATOR
16 MENUITEM "&Välja Tegumihaldurist", ID_FILE_EXIT
17 END
18 POPUP "&Suvandid"
19 BEGIN
20 MENUITEM "&Alati pealmiseks", ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP, CHECKED
21 MENUITEM "&Minimeeri kasutamisel", ID_OPTIONS_MINIMIZEONUSE, CHECKED
22 MENUITEM "Minmeerimisel &peida", ID_OPTIONS_HIDEWHENMINIMIZED, CHECKED
23 MENUITEM "&Näita 16-bitiseid tegumeid", ID_OPTIONS_SHOW16BITTASKS, CHECKED
24 END
25 POPUP "&Vaade"
26 BEGIN
27 MENUITEM "Värskenda &nüüd", ID_VIEW_REFRESH
28 POPUP "Värskenduse &kiirus"
29 BEGIN
30 MENUITEM "&Suur", ID_VIEW_UPDATESPEED_HIGH
31 MENUITEM "&Tavaline", ID_VIEW_UPDATESPEED_NORMAL, CHECKED
32 MENUITEM "&Väike", ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW
33 MENUITEM "&Peatatud", ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED
34 END
35 MENUITEM SEPARATOR
36 MENUITEM "S&uured ikoonid", ID_VIEW_LARGE
37 MENUITEM "Vä&ikesed ikoonid", ID_VIEW_SMALL
38 MENUITEM "&Detailid", ID_VIEW_DETAILS, CHECKED
39 MENUITEM "Va&li veerud...", ID_VIEW_SELECTCOLUMNS
40 POPUP "&CPU Ajalugu"
41 BEGIN
42 MENUITEM "&Üks diagramm kõigile protsessoritele", ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHALL
43 MENUITEM "Üks diagramm protsessori kohta", ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHPERCPU, CHECKED
44 END
45 MENUITEM "&Kuva tuumaajad", ID_VIEW_SHOWKERNELTIMES
46 END
47 POPUP "&Aknad"
48 BEGIN
49 MENUITEM "Paani &horisontaalselt", ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
50 MENUITEM "Paani &vertikaalselt", ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
51 MENUITEM "&Minimeeri", ID_WINDOWS_MINIMIZE
52 MENUITEM "Ma&ksimeeri", ID_WINDOWS_MAXIMIZE
53 MENUITEM "Vi&rnasta", ID_WINDOWS_CASCADE
54 MENUITEM "&Too kõige ette", ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
55 END
56 POPUP "S&ulgemine"
57 BEGIN
58 MENUITEM "&Puhkerežiim", ID_SHUTDOWN_STANDBY
59 MENUITEM "&Talveuni", ID_SHUTDOWN_HIBERNATE
60 MENUITEM "Lül&ita välja", ID_SHUTDOWN_POWEROFF
61 MENUITEM "T&aaskäivita", ID_SHUTDOWN_REBOOT
62 MENUITEM "&Logi välja %s", ID_SHUTDOWN_LOGOFF
63 MENUITEM "&Vaheta kasutajat\tWinKey+L", ID_SHUTDOWN_SWITCHUSER, GRAYED
64 MENUITEM "Lu&kusta arvuti\tWinKey+L", ID_SHUTDOWN_LOCKCOMPUTER
65 MENUITEM "Katkesta &ühendus", ID_SHUTDOWN_DISCONNECT, GRAYED
66 MENUITEM "&Eemalda arvuti", ID_SHUTDOWN_EJECT_COMPUTER, GRAYED
67 END
68 POPUP "S&pikker"
69 BEGIN
70 MENUITEM "Tegumihalduri &spikriteemad", ID_HELP_TOPICS
71 MENUITEM SEPARATOR
72 MENUITEM "Teave &Tegumihalduri kohta", ID_HELP_ABOUT
73 END
74 END
75
76 IDR_WINDOWSMENU MENU
77 BEGIN
78 MENUITEM "Paani &horisontaalselt", ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
79 MENUITEM "Paani &vertikaalselt", ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
80 MENUITEM "&Minimeeri", ID_WINDOWS_MINIMIZE
81 MENUITEM "Ma&ksimeeri", ID_WINDOWS_MAXIMIZE
82 MENUITEM "Vi&rnasta", ID_WINDOWS_CASCADE
83 MENUITEM "&Too kõige ette", ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
84 END
85
86 IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU
87 BEGIN
88 POPUP "DUMMY"
89 BEGIN
90 MENUITEM "&Uus tegum (käivita...)", ID_FILE_NEW
91 MENUITEM SEPARATOR
92 MENUITEM "S&uured ikoonid", ID_VIEW_LARGE
93 MENUITEM "Vä&ikesed ikoonid", ID_VIEW_SMALL
94 MENUITEM "&Detailid", ID_VIEW_DETAILS, CHECKED
95 END
96 END
97
98 IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU
99 BEGIN
100 POPUP "DUMMY"
101 BEGIN
102 MENUITEM "&Aktiveeri", ID_APPLICATION_PAGE_SWITCHTO
103 MENUITEM "&Too kõige ette", ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
104 MENUITEM SEPARATOR
105 MENUITEM "Paani &horisontaalselt", ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
106 MENUITEM "Paani &vertikaalselt", ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
107 MENUITEM "&Minimeeri", ID_WINDOWS_MINIMIZE
108 MENUITEM "Ma&ksimeeri", ID_WINDOWS_MAXIMIZE
109 MENUITEM "&Virnasta", ID_WINDOWS_CASCADE
110 MENUITEM SEPARATOR
111 MENUITEM "Lõ&peta tegum", ID_APPLICATION_PAGE_ENDTASK
112 MENUITEM "M&ine protsessile", ID_APPLICATION_PAGE_GOTOPROCESS
113 END
114 END
115
116 IDR_TRAY_POPUP MENU
117 BEGIN
118 POPUP "DUMMY"
119 BEGIN
120 MENUITEM "&Taasta", ID_RESTORE
121 MENUITEM "&Sule", ID_FILE_EXIT
122 MENUITEM SEPARATOR
123 MENUITEM "&Alati pealmiseks", ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP
124 END
125 END
126
127 IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU
128 BEGIN
129 POPUP "DUMMY"
130 BEGIN
131 MENUITEM "&Lõpeta protsess", ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESS
132 MENUITEM "Lõpeta protsessi&puu", ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESSTREE
133 MENUITEM "&Silu", ID_PROCESS_PAGE_DEBUG
134 MENUITEM SEPARATOR
135 POPUP "Mää&ra prioriteet"
136 BEGIN
137 MENUITEM "&Reaalajas", ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_REALTIME
138 MENUITEM "&Kõrge", ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_HIGH
139 MENUITEM "&Üle tavalise", ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_ABOVENORMAL
140 MENUITEM "&Normaalne", ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_NORMAL
141 MENUITEM "&Alla tavalise", ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_BELOWNORMAL
142 MENUITEM "&Madal", ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_LOW
143 END
144 MENUITEM "Määra &ühtivus...", ID_PROCESS_PAGE_SETAFFINITY
145 MENUITEM "Muuda silumiskanaleid...", ID_PROCESS_PAGE_DEBUGCHANNELS
146 END
147 END
148
149 /* Dialogs */
150
151 IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 264, 246
152 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP |
153 WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME
154 CAPTION "Tegumihaldur"
155 MENU IDR_TASKMANAGER
156 FONT 8, "MS Shell Dlg"
157 BEGIN
158 CONTROL "Tab1", IDC_TAB, "SysTabControl32", WS_TABSTOP, 3, 3, 257, 228
159 END
160
161 IDD_APPLICATION_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210
162 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
163 FONT 8, "MS Shell Dlg"
164 BEGIN
165 CONTROL "List2", IDC_APPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHOWSELALWAYS |
166 WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 7, 233, 177
167 PUSHBUTTON "&Uus tegum...", IDC_NEWTASK, 187, 189, 53, 14
168 PUSHBUTTON "&Aktiveeri", IDC_SWITCHTO, 131, 189, 53, 14, WS_DISABLED
169 PUSHBUTTON "&Lõpeta tegum", IDC_ENDTASK, 75, 189, 53, 14, WS_DISABLED
170 END
171
172 IDD_PROCESS_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210
173 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
174 FONT 8, "MS Shell Dlg"
175 BEGIN
176 CONTROL "List2", IDC_PROCESSLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
177 LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 7, 233, 177
178 PUSHBUTTON "&Lõpeta protsess", IDC_ENDPROCESS, 171, 189, 69, 14
179 CONTROL "&Näita protsesse kõigilt kasutajatelt", IDC_SHOWALLPROCESSES, "Button",
180 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 191, 111, 10
181 END
182
183 /* IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210 */
184 IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210
185 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
186 FONT 8, "MS Shell Dlg"
187 BEGIN
188 GROUPBOX "CPU hõivatus", IDC_CPU_USAGE_FRAME, 5, 5, 60, 54, 0, WS_EX_TRANSPARENT
189 GROUPBOX "Füüisline mälu", IDC_MEM_USAGE_FRAME, 5, 63, 60, 54, BS_LEFTTEXT, WS_EX_TRANSPARENT
190 GROUPBOX "Kokkuvõte", IDC_TOTALS_FRAME, 5, 122, 111, 39, 0, WS_EX_TRANSPARENT
191 GROUPBOX "Hõivatud mälu (K)", IDC_COMMIT_CHARGE_FRAME, 5, 166, 111, 39, 0, WS_EX_TRANSPARENT
192 GROUPBOX "Füüsiline mälu (K)", IDC_PHYSICAL_MEMORY_FRAME, 131, 122, 111, 39, 0, WS_EX_TRANSPARENT
193 GROUPBOX "Tuumamälu (K)", IDC_KERNEL_MEMORY_FRAME, 131, 166, 111, 39, 0, WS_EX_TRANSPARENT
194 LTEXT "Sangu", IDS_TOTALS_HANDLE_COUNT, 12, 131, 27, 8
195 LTEXT "Lõimi", IDS_TOTALS_THREAD_COUNT, 12, 140, 27, 8
196 LTEXT "Protsesse", IDS_TOTALS_PROCESS_COUNT, 12, 149, 34, 8
197 EDITTEXT IDC_TOTALS_HANDLE_COUNT, 65, 131, 45, 8, ES_RIGHT | ES_READONLY |
198 ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
199 EDITTEXT IDC_TOTALS_THREAD_COUNT, 65, 140, 45, 8, ES_RIGHT | ES_READONLY |
200 ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
201 EDITTEXT IDC_TOTALS_PROCESS_COUNT, 65, 149, 45, 8, ES_RIGHT | ES_READONLY |
202 ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
203 LTEXT "Kokku", IDS_COMMIT_CHARGE_TOTAL, 12, 175, 27, 8
204 LTEXT "Limiit", IDS_COMMIT_CHARGE_LIMIT, 12, 184, 15, 8, NOT WS_BORDER
205 LTEXT "Tipp", IDS_COMMIT_CHARGE_PEAK, 12, 193, 34, 8
206 EDITTEXT IDC_COMMIT_CHARGE_TOTAL, 65, 174, 45, 8, ES_RIGHT | ES_READONLY |
207 ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
208 EDITTEXT IDC_COMMIT_CHARGE_LIMIT, 65, 184, 45, 8, ES_RIGHT | ES_READONLY |
209 ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
210 EDITTEXT IDC_COMMIT_CHARGE_PEAK, 65, 193, 45, 8, ES_RIGHT | ES_READONLY |
211 ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
212 LTEXT "Kokku", IDS_PHYSICAL_MEMORY_TOTAL, 137, 131, 27, 8
213 LTEXT "Saadaval", IDS_PHYSICAL_MEMORY_AVAILABLE, 137, 140, 30, 8
214 LTEXT "Vahemälus", IDS_PHYSICAL_MEMORY_SYSTEM_CACHE, 137, 149, 46, 8
215 EDITTEXT IDC_PHYSICAL_MEMORY_TOTAL, 185, 131, 48, 8, ES_RIGHT | ES_READONLY |
216 ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
217 EDITTEXT IDC_PHYSICAL_MEMORY_AVAILABLE, 185, 140, 48, 8, ES_RIGHT | ES_READONLY |
218 ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
219 EDITTEXT IDC_PHYSICAL_MEMORY_SYSTEM_CACHE, 185, 149, 48, 8, ES_RIGHT | ES_READONLY |
220 ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
221 LTEXT "Kokku", IDS_KERNEL_MEMORY_TOTAL, 137, 174, 27, 8
222 LTEXT "Saalitud", IDS_KERNEL_MEMORY_PAGED, 137, 184, 21, 8
223 LTEXT "Saalimata", IDS_KERNEL_MEMORY_NONPAGED, 137, 193, 34, 8
224 EDITTEXT IDC_KERNEL_MEMORY_TOTAL, 185, 174, 48, 8, ES_RIGHT | ES_READONLY |
225 ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
226 EDITTEXT IDC_KERNEL_MEMORY_PAGED, 185, 184, 48, 8, ES_RIGHT | ES_READONLY |
227 ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
228 EDITTEXT IDC_KERNEL_MEMORY_NONPAGED, 185, 193, 48, 8, ES_RIGHT | ES_READONLY |
229 ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
230 GROUPBOX "CPU hõivatuse ajalugu", IDC_CPU_USAGE_HISTORY_FRAME, 74, 5, 168, 54, 0, WS_EX_TRANSPARENT
231 GROUPBOX "Füüsilise mälu hõivatuse ajalugu", IDC_MEMORY_USAGE_HISTORY_FRAME, 74, 63, 168, 54, 0, WS_EX_TRANSPARENT
232 PUSHBUTTON "CPU hõivatuse kuva", IDC_CPU_USAGE_GRAPH, 12, 17, 47, 37, NOT WS_TABSTOP, WS_EX_CLIENTEDGE
233 PUSHBUTTON "Füüsilise mälu hõivatuse kuva", IDC_MEM_USAGE_GRAPH, 12, 75, 47, 37, NOT WS_TABSTOP, WS_EX_CLIENTEDGE
234 PUSHBUTTON "CPU hõivatuse ajalugu", IDC_CPU_USAGE_HISTORY_GRAPH, 81, 17, 153, 37, NOT WS_TABSTOP, WS_EX_CLIENTEDGE
235 PUSHBUTTON "Füüsilise mälu hõivatuse ajalugu", IDC_MEM_USAGE_HISTORY_GRAPH, 81, 75, 153, 37, NOT WS_TABSTOP, WS_EX_CLIENTEDGE
236 END
237
238 IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 247, 210
239 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
240 CAPTION "Silumiskanalid"
241 FONT 8, "MS Shell Dlg"
242 BEGIN
243 CONTROL "List2", IDC_DEBUG_CHANNELS_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
244 LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP | LVS_SORTASCENDING, 7, 7, 233, 177
245 PUSHBUTTON "Sule", IDOK, 171, 189, 69, 14
246 END
247
248 IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 231, 154
249 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
250 CAPTION "Protessori ühtivus"
251 FONT 8, "MS Shell Dlg"
252 BEGIN
253 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 120, 133, 50, 14
254 PUSHBUTTON "Sule", IDCANCEL, 174, 133, 50, 14
255 LTEXT "Protsessori ühtivuse säte juhib millistel protsessoritel tegum võib tööd teha.", IDC_STATIC, 5, 5, 220, 16
256 CONTROL "CPU 0", IDC_CPU0, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 11, 28, 37, 10
257 CONTROL "CPU 1", IDC_CPU1, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 11, 41, 37, 10
258 CONTROL "CPU 2", IDC_CPU2, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 11, 54, 37, 10
259 CONTROL "CPU 3", IDC_CPU3, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 11, 67, 37, 10
260 CONTROL "CPU 4", IDC_CPU4, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 11, 80, 37, 10
261 CONTROL "CPU 5", IDC_CPU5, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 11, 93, 37, 10
262 CONTROL "CPU 6", IDC_CPU6, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 11, 106, 37, 10
263 CONTROL "CPU 7", IDC_CPU7, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 11, 119, 37, 10
264 CONTROL "CPU 8", IDC_CPU8, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 61, 28, 37, 10
265 CONTROL "CPU 9", IDC_CPU9, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 61, 41, 37, 10
266 CONTROL "CPU 10", IDC_CPU10, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 61, 54, 41, 10
267 CONTROL "CPU 11", IDC_CPU11, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 61, 67, 41, 10
268 CONTROL "CPU 12", IDC_CPU12, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 61, 80, 41, 10
269 CONTROL "CPU 13", IDC_CPU13, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 61, 93, 41, 10
270 CONTROL "CPU 14", IDC_CPU14, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 61, 106, 41, 10
271 CONTROL "CPU 15", IDC_CPU15, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 61, 119, 41, 10
272 CONTROL "CPU 16", IDC_CPU16, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 116, 28, 41, 10
273 CONTROL "CPU 17", IDC_CPU17, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 116, 41, 41, 10
274 CONTROL "CPU 18", IDC_CPU18, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 116, 54, 41, 10
275 CONTROL "CPU 19", IDC_CPU19, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 116, 67, 41, 10
276 CONTROL "CPU 20", IDC_CPU20, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 116, 80, 41, 10
277 CONTROL "CPU 21", IDC_CPU21, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 116, 93, 41, 10
278 CONTROL "CPU 22", IDC_CPU22, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 116, 106, 41, 10
279 CONTROL "CPU 23", IDC_CPU23, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 116, 119, 41, 10
280 CONTROL "CPU 24", IDC_CPU24, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 175, 28, 41, 10
281 CONTROL "CPU 25", IDC_CPU25, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 175, 41, 41, 10
282 CONTROL "CPU 26", IDC_CPU26, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 175, 54, 41, 10
283 CONTROL "CPU 27", IDC_CPU27, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 175, 67, 41, 10
284 CONTROL "CPU 28", IDC_CPU28, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 175, 80, 41, 10
285 CONTROL "CPU 29", IDC_CPU29, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 175, 93, 41, 10
286 CONTROL "CPU 30", IDC_CPU30, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 175, 106, 41, 10
287 CONTROL "CPU 31", IDC_CPU31, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 175, 119, 41, 10
288 END
289
290 IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 195, 199
291 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
292 CAPTION "Vali veerud"
293 FONT 8, "MS Shell Dlg"
294 BEGIN
295 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 84, 178, 50, 14
296 PUSHBUTTON "Sule", IDCANCEL, 138, 178, 50, 14
297 LTEXT "Valige veerud, mis kuvatakse tegumihalduri vahekaardil Protsessid.", IDC_STATIC, 7, 7, 181, 17
298 CONTROL "&Faili nimi", IDC_IMAGENAME, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 7, 28, 56, 10
299 CONTROL "&PID (Protsessi indikaator)", IDC_PID, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 39, 92, 10
300 CONTROL "&CPU hõivatus", IDC_CPUUSAGE, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 50, 53, 10
301 CONTROL "Prots&essoriaeg", IDC_CPUTIME, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 61, 59, 10
302 CONTROL "&Mälukasutus", IDC_MEMORYUSAGE, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 72, 63, 10
303 CONTROL "Mälukasutuse &delta", IDC_MEMORYUSAGEDELTA, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 83, 82, 10
304 CONTROL "Mälukasutuse &tipp", IDC_PEAKMEMORYUSAGE, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 94, 82, 10
305 CONTROL "Saalet&õrked", IDC_PAGEFAULTS, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 105, 53, 10
306 CONTROL "&USER-objektide arv", IDC_USEROBJECTS, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 116, 62, 10
307 CONTROL "I/O lugemisi", IDC_IOREADS, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 127, 49, 10
308 CONTROL "I/O loetud baite", IDC_IOREADBYTES, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 138, 65, 10
309 CONTROL "&Seanssi ID", IDC_SESSIONID, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 149, 50, 10
310 CONTROL "Kasutaja &nimi", IDC_USERNAME, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 160, 55, 10
311 CONTROL "Lehe tõ&rke delta", IDC_PAGEFAULTSDELTA, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 28, 72, 10
312 CONTROL "&Virtuaalmälu suurus", IDC_VIRTUALMEMORYSIZE, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 39, 77, 10
313 CONTROL "Saal&itav puul", IDC_PAGEDPOOL, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 50, 53, 10
314 CONTROL "S&aalimata puul", IDC_NONPAGEDPOOL, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 61, 55, 10
315 CONTROL "Baaspri&oriteet", IDC_BASEPRIORITY, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 72, 55, 10
316 CONTROL "San&gu", IDC_HANDLECOUNT, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 83, 59, 10
317 CONTROL "&Lõimi", IDC_THREADCOUNT, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 94, 59, 10
318 CONTROL "GDI-objektide arv", IDC_GDIOBJECTS, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 105, 55, 10
319 CONTROL "I/O kirjutusi", IDC_IOWRITES, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 116, 49, 10
320 CONTROL "I/O kirjutatud baite", IDC_IOWRITEBYTES, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 127, 73, 10
321 CONTROL "I/O muid", IDC_IOOTHER, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 138, 46, 10
322 CONTROL "I/O muid baite", IDC_IOOTHERBYTES, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 149, 65, 10
323 CONTROL "K&äsurida", IDC_COMMANDLINE, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 160, 65, 10
324 END
325
326 /* String Tables */
327
328 STRINGTABLE
329 BEGIN
330 IDS_APP_TITLE "Tegumihaldur"
331 IDC_TASKMGR "Tegumihaldur"
332 IDS_IDLE_PROCESS "Süsteemi jõudeoleku protsess"
333 END
334
335 STRINGTABLE
336 BEGIN
337 ID_FILE_NEW "Käivitab uue programmi"
338 ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP "Tegumihaldur jääb kõige muude akende ette, v.a. minimeerituna"
339 ID_OPTIONS_MINIMIZEONUSE "Tegumihaldur minimeeritakse nupu Aktiveeri toimingu ajaks"
340 ID_OPTIONS_HIDEWHENMINIMIZED "Peida tegumihaldur minimeerimisel"
341 ID_VIEW_REFRESH "Sundige Tegumihaldur praegu värskenduma, sättest Värskenduskiirus olenemata"
342 ID_VIEW_LARGE "Kuva tegumeid suurte ikoonidega"
343 ID_VIEW_SMALL "Kuva tegumeid väikeste ikoonidega"
344 ID_VIEW_DETAILS "Kuvab informatsiooni iga tegumi kohta"
345 ID_VIEW_UPDATESPEED_HIGH "Värskendab kuva kaks korda sekundis"
346 ID_VIEW_UPDATESPEED_NORMAL "Värskendab kuva iga kahe sekundi järel"
347 ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW "Värskendab kuva iga nelja sekundi järel"
348 END
349
350 STRINGTABLE
351 BEGIN
352 ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED "Ei värskenda automaatselt"
353 ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY "Paanib aknad töölaual horisontaalselt"
354 ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY "Paanib aknad töölaual vertikaalselt"
355 ID_WINDOWS_MINIMIZE "Minimeerib aknad"
356 ID_WINDOWS_MAXIMIZE "Maksimeerib aknad"
357 ID_WINDOWS_CASCADE "Virnastab aknad töölaual diagonaalselt"
358 ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT "Toob akna esiplaanile, kuid ei aktiveeri seda"
359 ID_HELP_TOPICS "Kuvab Tegumihalduri spikriteemad"
360 ID_HELP_ABOUT "Kuvab programmiteabe, versiooninumbrit ja autoriõigust"
361 ID_FILE_EXIT "Väljub Tegumihaldurist"
362 ID_OPTIONS_SHOW16BITTASKS "Kuvab ntvdm.exe-ga seotud 16-bittiseid tegumeid"
363 ID_VIEW_SELECTCOLUMNS "Valige, millised veerud kuvatakse vahekaardil Protsess"
364 ID_VIEW_SHOWKERNELTIMES "Kuvab jõudlusdiagrammides tuuma aja"
365 ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHALL "Üks ajalgoodiagramm kõigi protsessorite kohta"
366 ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHPERCPU "Igal protsessoril on oma ajaloodiagram"
367 ID_APPLICATION_PAGE_SWITCHTO "Toob akna esiplaanile ja aktiveerib selle"
368 END
369
370 STRINGTABLE
371 BEGIN
372 ID_ENDTASK "Teavitab valitud tegumitel sulgeda"
373 ID_GOTOPROCESS "Muudab fookuse valitud tegumi protsessile"
374 ID_RESTORE "Taastab Tegumihalduri peidetud olekust"
375 ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESS "Eemaldab protsessi süsteemist"
376 ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESSTREE "Eemaldab selle protsessi ja selle järglased süsteemist"
377 ID_PROCESS_PAGE_DEBUG "Ühendab siluri sellele protsessile"
378 ID_PROCESS_PAGE_SETAFFINITY "Juhib millistel protsessoritel võib protsess tööd teha"
379 ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_REALTIME "Sätib protsessi reaalajas prioriteedile"
380 ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_HIGH "Sätib protsessi kõrgele prioriteedile"
381 ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_ABOVENORMAL "Sätib protsessi üle keskmise prioriteedile"
382 ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_NORMAL "Sätib protsessi keskmisele prioriteedile"
383 ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_BELOWNORMAL "SSätib protsessi alla keskmise prioriteedile"
384 ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_LOW "Sätib protsessi madalals prioriteedile"
385 END
386
387 STRINGTABLE
388 BEGIN
389 IDS_TAB_APPS "Rakendused"
390 IDS_TAB_PROCESSES "Protsessid"
391 IDS_TAB_PERFORMANCE "Jõudlus"
392 IDS_TAB_TASK "Tegum"
393 IDS_TAB_STATUS "Olek"
394 IDS_TAB_IMAGENAME "Faili nimi"
395 IDS_TAB_PID "PID"
396 IDS_TAB_USERNAME "Kasutajanimi"
397 IDS_TAB_SESSIONID "Seansi ID"
398 IDS_TAB_CPU "Protsessor"
399 IDS_TAB_CPUTIME "Protsessoriaeg"
400 IDS_TAB_MEMUSAGE "Töökomplekt (mälu)"
401 IDS_TAB_PEAKMEMUSAGE "Haripunkti töökomplekt (mälu)"
402 IDS_TAB_MEMDELTA "Töökomplekt Delta (mälu)"
403 IDS_TAB_PAGEFAULT "Saaletõrkeid"
404 IDS_TAB_PFDELTA "Saaletõrgete arvu muut"
405 IDS_TAB_VMSIZE "VM suurus"
406 IDS_TAB_PAGEDPOOL "Saalitud"
407 IDS_TAB_NPPOOL "Saalimata"
408 IDS_TAB_BASEPRI "Baasprioriteet"
409 IDS_TAB_HANDLES "Sangu"
410 IDS_TAB_THREADS "Lõimi"
411 IDS_TAB_USERPBJECTS "USER-objektide arv"
412 IDS_TAB_GDIOBJECTS "GDI-objektide arv"
413 IDS_TAB_IOREADS "I/O lugemisi"
414 IDS_TAB_IOWRITES "I/O kirjutusi"
415 IDS_TAB_IOOTHER "I/O muid"
416 IDS_TAB_IOREADBYTES "I/O loetud baite"
417 IDS_TAB_IOWRITESBYTES "I/O kirjutatud baite"
418 IDS_TAB_IOOTHERBYTES "I/O muid baite"
419 IDS_TAB_COMMANDLINE "Käsurida"
420 IDS_MENU_SELECTCOLUMNS "&Vali veerud..."
421 IDS_MENU_16BITTASK "&Näita 16-bittiseid tegumeid"
422 IDS_MENU_WINDOWS "&Aknad"
423 IDS_MENU_LARGEICONS "Suur&ed ikoonid"
424 IDS_MENU_SMALLICONS "V&äikesed ikoonid"
425 IDS_MENU_DETAILS "&Detailid"
426 IDS_MENU_ONEGRAPHALLCPUS "&Üks diagramm, kõik protsessorid"
427 IDS_MENU_ONEGRAPHPERCPU "Üks diagramm &protsessori kohta"
428 IDS_MENU_CPUHISTORY "&CPU ajalugu"
429 IDS_MENU_SHOWKERNELTIMES "Näita &tuumaaegu"
430 IDS_CREATENEWTASK "Loo uus tegum"
431 IDS_CREATENEWTASK_DESC "Sisetage programmi, kausta, dokumendi või Interneti-ressursi nimi ja ReactOS avab selle."
432 IDS_MSG_ACCESSPROCESSAFF "Ei saa ligi ega sätestada protsessi ühtivust"
433 IDS_MSG_PROCESSONEPRO "Protsessil peab olema ühtivus vähemalt ühe protsessoriga."
434 IDS_MSG_INVALIDOPTION "Sobimatu suvand"
435 IDS_MSG_UNABLEDEBUGPROCESS "Ei saa siluda protsessi"
436 IDS_MSG_WARNINGDEBUG "HOIATUS: Selle protsessi silumine võib põhjustada andmete kadu.\nKas oled kindel et tahad kinnitada silurit?"
437 IDS_MSG_TASKMGRWARNING "Tegumihalduri hoiatus"
438 IDS_MSG_WARNINGTERMINATING "HOIATUS: Protsessi lõpetamine võib kaasa tuua soovimatuid tagajärgi\nsealhulgas andmekadu ja süsteemi ebastabiilsust. Protsessile ei anta\nvõimalust enda seisundit või andmeid salvestada.\nKas olete kindel et soovite protsessi lõpetada?"
439 IDS_MSG_UNABLETERMINATEPRO "Protsessi ei saa lõpetada"
440 IDS_MSG_CLOSESYSTEMPROCESS "See on kriitiline süsteemi protsess. Tegumihaldur ei lõpeta seda protsessi."
441 IDS_MSG_UNABLECHANGEPRIORITY "Prioriteeti ei saa muuta"
442 IDS_MSG_WARNINGCHANGEPRIORITY "HOIATUS: Selle protsessi prioriteedi muutmine võib põhjustada soovimatuid\ntagajärgi sealhulgas süsteemi ebastabiilsust.\nKas olete kindel et tahate muuta prioriteeti?"
443 IDS_MSG_TRAYICONCPUUSAGE "CPU hõivatus: %d%%"
444 IDS_STATUS_MEMUSAGE "Hõivatud mälu: %s / %s (%d%%)"
445 IDS_STATUS_CPUUSAGE "CPU hõivatus: %3d%%"
446 IDS_STATUS_PROCESSES "Protsesse: %d"
447 IDS_NOT_RESPONDING "Ei vasta"
448 IDS_RUNNING "Töötab"
449 END