31c951397cffdb056cdee9decd0b91c18872740e
[reactos.git] / base / setup / reactos / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translation by xrogers
3 * xxrogers@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 * http://rogers.cyberdusk.pl/
6 * update - niski (bjauy@o2.pl)
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_STARTPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
12 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
13 CAPTION "Instalator ReactOS"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg"
15 BEGIN
16 LTEXT "Witaj w Kreatorze instalacji ReactOS.", IDC_STARTTITLE, 115, 8, 195, 24
17 LTEXT "Nie mo¿esz zainstalowaæ ReactOS bezpo\9crednio! Uruchom ponownie komputer z tej p³yty aby zainstalowaæ ReactOS.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
18 LTEXT "Naci\9cnij przycisk aby zakoñczyæ pracê Instalatora.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
19 END
20
21 IDD_LANGSELPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
22 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
23 CAPTION "Instalator ReactOS"
24 FONT 8, "MS Shell Dlg"
25 BEGIN
26 CONTROL "IDB_LOGO", IDB_ROSLOGO, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | SS_OWNERDRAW, 18, 0, 290, 99
27 CONTROL "Jêzyk instalacji:", IDC_STATIC, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | SS_RIGHT, 20, 109, 106, 11
28 CONTROL "", IDC_LANGUAGES, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 132, 107, 176, 142
29 CONTROL "Uk³ad klawiatury:", IDC_STATIC, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | SS_RIGHT, 20, 142, 106, 11
30 CONTROL "", IDC_KEYLAYOUT, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 132, 141, 176, 81
31 LTEXT "Naci\9cnij Dalej aby wybraæ rodzaj instalacji.", IDC_STATIC, 10, 180 ,297, 10
32 END
33
34 IDD_TYPEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
35 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
36 CAPTION "Instalator ReactOS"
37 FONT 8, "MS Shell Dlg"
38 BEGIN
39 CONTROL "Rodzaj instalacji", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
40 CONTROL "Zainstaluj ReactOS", IDC_INSTALL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 20, 15, 277, 10
41 CONTROL "Napraw lub zaktualizuj zainstalowany wcze\9cniej ReactOS", IDC_SETUP, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED , 20, 30, 277, 10
42 LTEXT "Naci\9cnij Dalej aby zmieniæ ustawienia sprzêtu.", IDC_STATIC, 10, 180 ,297, 10
43 END
44
45 IDD_DEVICEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
46 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
47 CAPTION "Instalator ReactOS"
48 FONT 8, "MS Shell Dlg"
49 BEGIN
50 CONTROL "Ustawienia sprzêtu", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
51 LTEXT "Komputer:", IDC_STATIC, 20,15, 80, 10
52 CONTROL "", IDC_COMPUTER, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST , 100, 15, 150, 80
53 LTEXT "Ekran:", IDC_STATIC, 20,35, 80, 10
54 CONTROL "", IDC_DISPLAY, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST , 100, 35, 150, 80
55 LTEXT "Klawiatura:", IDC_STATIC, 20,55, 80, 10
56 CONTROL "", IDC_KEYBOARD, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST , 100, 55, 150, 80
57 LTEXT "Naci\9cnij Dalej aby ustaliæ miejsce instalacji.", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
58 END
59
60 IDD_DRIVEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
61 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
62 CAPTION "Instalator ReactOS"
63 FONT 8, "MS Shell Dlg"
64 BEGIN
65 CONTROL "Partycja dla instalacji ReactOS", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10,1,298,176
66 LISTBOX IDC_PARTITION, 20,12,278,142,LBS_HASSTRINGS | WS_VSCROLL
67 PUSHBUTTON "&Stwórz", IDC_PARTCREATE, 20,155,50,15
68 PUSHBUTTON "&Usuñ", IDC_PARTDELETE, 76,155,50,15
69 PUSHBUTTON "s&terownik", IDC_DEVICEDRIVER, 162,155,50,15, WS_DISABLED
70 PUSHBUTTON "&Opcje zaawansowane...", IDC_PARTMOREOPTS, 218,155,80,15
71 LTEXT "Naci\9cnij Dalej aby rozpocz¹æ proces instalacji.", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
72 END
73
74 IDD_PARTITION DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 145, 90
75 STYLE WS_VISIBLE|WS_CAPTION|WS_THICKFRAME
76 CAPTION "Stwórz partycjê"
77 FONT 8, "MS Shell Dlg"
78 BEGIN
79 CONTROL "",IDC_UPDOWN1,"msctls_updown32", WS_VISIBLE,104,22,9,13
80 CONTROL "Stwórz i sformatuj partycjê",IDC_STATIC,"Button",BS_GROUPBOX,7,5,129,57
81 LTEXT "Rozmiar:",IDC_STATIC, 13,24,27,9
82 EDITTEXT IDC_PARTSIZE,52,23,53,13, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
83 LTEXT "GB",IDC_UNIT, 117,24,14,9
84 LTEXT "System plików:",IDC_STATIC,13,46,35,9
85 CONTROL "",IDC_FSTYPE,"ComboBox",WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|CBS_DROPDOWNLIST,52,42,79,50
86 PUSHBUTTON "&OK",IDOK,35,68,47,15, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
87 PUSHBUTTON "&Anuluj",IDCANCEL,87,68,47,15, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
88 END
89
90 IDD_BOOTOPTIONS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 305, 105
91 STYLE WS_VISIBLE|WS_CAPTION|WS_THICKFRAME
92 CAPTION "Zaawansowane ustawienia partycji"
93 FONT 8, "MS Shell Dlg"
94 BEGIN
95 CONTROL "Folder instalacji", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4,1,298,30
96 EDITTEXT IDC_PATH, 10,11,278,13, WS_VISIBLE
97
98 CONTROL "Instalacja bootloadera", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4,36,298,41
99
100 CONTROL "Wgraj bootloader na dysk twardy (MBR)", IDC_INSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10,46,278,11
101 CONTROL "Pomiñ wgrywanie bootloadera", IDC_NOINSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED , 10,57,278,11
102 PUSHBUTTON "&OK", IDOK, 180,83,50,15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
103 PUSHBUTTON "&Anuluj", IDCANCEL, 240,83,50,15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
104 END
105
106 IDD_SUMMARYPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
107 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
108 CAPTION "Instalator ReactOS"
109 FONT 8, "MS Shell Dlg"
110 BEGIN
111 CONTROL "Podsumowanie instalacji", IDC_ACTION, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
112 LTEXT "Kliknij Dalej aby rozpocz¹æ proces instalacji.", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
113 END
114
115 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
116 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
117 CAPTION "Instalator ReactOS"
118 FONT 8, "MS Shell Dlg"
119 BEGIN
120 CONTROL "Instalacja", IDC_ACTION, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
121 LTEXT "Instalacja plików...", IDC_ACTIVITY, 20, 50, 277, 10
122 LTEXT "test.txt", IDC_ITEM, 30, 80, 257, 10
123 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32",
124 PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 20, 120, 277, 8
125 END
126
127 IDD_RESTARTPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
128 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
129 CAPTION "Koñczenie instalacji ReactOS"
130 FONT 8, "MS Shell Dlg"
131 BEGIN
132 CONTROL "Koñczenie pierwszego etapu instalacji ReactOS", IDC_FINISHTITLE, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
133 LTEXT "Pierwszy etap instalacji ReactOS zosta³ pomy\9clnie zakoñczony.", IDC_STATIC, 20, 50, 277, 10
134
135 LTEXT "Po klikniêciu Zakoñcz ten komputer zostanie uruchomiony ponownie.", IDC_STATIC, 20, 80, 277, 10
136 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 20, 120, 277, 8
137 LTEXT "Je\9cli w napêdzie jest p³yta CD, wyci¹gnij j¹. Nastêpnie naci\9cnij Zakoñcz aby uruchomiæ ponownie Twój komputer.", IDC_STATIC, 10, 180, 297, 20
138 END
139
140 STRINGTABLE
141 BEGIN
142 IDS_LANGTITLE "Wybór jêzyka"
143 IDS_LANGSUBTITLE "Wybierz jêzyk instalacji i docelowego systemu."
144 IDS_TYPETITLE "Witamy w Instalatorze ReactOS"
145 IDS_TYPESUBTITLE "Wybierz typ instalacji."
146 IDS_DEVICETITLE "Ustawienia podstawowych urz¹dzeñ"
147 IDS_DEVICESUBTITLE "Zmieñ ustawienia ekranu i klawiatury."
148 IDS_DRIVETITLE "Ustaw partycjê instalacji i folder systemowy"
149 IDS_DRIVESUBTITLE "Przygotuj partycje instalacji, folder systemowy i bootloader."
150 IDS_PROCESSTITLE "Przygotuj partycjê, skopiuj pliki i zapisz ustawienia systemu"
151 IDS_PROCESSSUBTITLE "Przygotuj i sformatuj partycjê, skopiuj pliki, skopiuj i zainstaluj bootloader"
152 IDS_RESTARTTITLE "Pierwszy etap instalacji zakoñczony sukcesem"
153 IDS_RESTARTSUBTITLE "Pierwszy etap instalacji zosta³ zakoñczony, uruchom ponownie komputer aby przej\9cæ do drugiego etapu"
154 IDS_SUMMARYTITLE "Podsumowanie instalacji"
155 IDS_SUMMARYSUBTITLE "Sprawd\9f ustawienia instalacji przed dokonaniem zmian na dysku"
156 IDS_ABORTSETUP "Instalacja ReactOS nie zosta³a ukoñczona na tym komputerze. Je\9cli teraz zakoñczysz instalacjê, bêdziesz musia³ uruchomiæ Instalator ponownie, aby zainstalowaæ Reactos. Na pewno zakoñczyæ?"
157 IDS_ABORTSETUP2 "Przerwaæ instalacjê?"
158 END
159 /* EOF */