[SETUP][REACTOS] Added Vietnamese translation. (#716)
[reactos.git] / base / setup / reactos / lang / vi-VN.rc
1 LANGUAGE LANG_VIETNAMESE, SUBLANG_VIETNAMESE_VIETNAM
2
3 IDD_STARTPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
4 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
5 CAPTION "Cài đặt ReactOS"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 LTEXT "Chào mừng đến với Trình hướng dẫn thiết lập ReactOS.", IDC_STARTTITLE, 115, 8, 195, 24
9 LTEXT "Bạn chưa thể cài đặt ReactOS trực tiếp tư đĩa CD này được! Xin hãy khởi động lại máy tính của bạn từ đĩa CD trên để cài đặt ReactOS.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
10 LTEXT "Ấn Hoàn tất để thoát trình Thiết lập.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
11 END
12
13 IDD_TYPEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
14 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
15 CAPTION "Cài đặt ReactOS"
16 FONT 8, "MS Shell Dlg"
17 BEGIN
18 AUTORADIOBUTTON "Cài đặt ReactOS", IDC_INSTALL, 7, 7, 277, 10
19 LTEXT "Cài đặt một bản sao mới của ReactOS. Tùy chọn này sẽ không giữ lại các thư mục,tập tin và chương trình của bạn. Bạn có thể thực hiện những thay đổi cho các ổ đĩa và những phần phân chia trong ổ đĩa.", IDC_INSTALLTEXT, 18, 18, 269, 25
20 AUTORADIOBUTTON "Cập nhật hay sửa chữa ReactOS", IDC_UPDATE, 7, 50, 277, 10
21 LTEXT "Cập nhật hay sửa chữa một bản sao đã cài đặt của ReactOS. Tùy chọn này sẽ giữ lại các tập tin, cài đặt và chương trình của bạn. Tùy chọn này chỉ dùng được nếu ReactOS đã được cài đặt trên máy tinh này.", IDC_UPDATETEXT, 18, 61, 269, 30
22 LTEXT "Ấn Tiếp để tiếp tục.", IDC_STATIC, 7, 128, 297, 8
23 END
24
25 IDD_DEVICEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
26 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
27 CAPTION "Cài đặt ReactOS"
28 FONT 8, "MS Shell Dlg"
29 BEGIN
30 LTEXT "Máy tính:", IDC_STATIC, 20, 15, 80, 10
31 CONTROL "", IDC_COMPUTER, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 100, 15, 180, 80
32 LTEXT "Màn hình:", IDC_STATIC, 20, 35, 80, 10
33 CONTROL "", IDC_DISPLAY, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 100, 35, 180, 80
34 LTEXT "Bàn phím:", IDC_STATIC, 20, 55, 80, 10
35 CONTROL "", IDC_KEYBOARD, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 100, 55, 180, 80
36 LTEXT "Ấn Tiếp để thiết lập thiết bị cài đặt.", IDC_STATIC, 7, 128, 297, 8
37 END
38
39 IDD_DRIVEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
40 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
41 CAPTION "Cài đặt ReactOS"
42 FONT 8, "MS Shell Dlg"
43 BEGIN
44 CONTROL "", IDC_PARTITION, "SysListView32", WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL, 7, 7, 303, 112
45 PUSHBUTTON "&Tạo", IDC_PARTCREATE, 7, 122, 50, 14
46 PUSHBUTTON "&Xóa", IDC_PARTDELETE, 63, 122, 50, 14
47 PUSHBUTTON "P&hần mềm", IDC_DEVICEDRIVER, 174, 122, 50, 14, WS_DISABLED
48 PUSHBUTTON "&Tùy chọn nâng cao...", IDC_PARTMOREOPTS, 230, 122, 80, 14
49 /* LTEXT "Ấn Tiếp để kiểm tra phần tóm lượct.", IDC_STATIC, 7, 128, 277, 8 */
50 END
51
52 IDD_PARTITION DIALOGEX 0, 0, 145, 90
53 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
54 CAPTION "Phân chia ổ cứng"
55 FONT 8, "MS Shell Dlg"
56 BEGIN
57 CONTROL "", IDC_UPDOWN1, "msctls_updown32", WS_VISIBLE, 104, 22, 9, 13
58 CONTROL "Tạo và định dạng phần ổ cứng", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 7, 5, 129, 57
59 LTEXT "Kích cỡ:", IDC_STATIC, 13, 24, 27, 9
60 EDITTEXT IDC_PARTSIZE, 58, 22, 47, 13, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
61 LTEXT "GB", IDC_UNIT, 117, 24, 14, 9
62 LTEXT "Loại định dạng:", IDC_STATIC, 13, 46, 42, 9
63 CONTROL "", IDC_FSTYPE, "ComboBox", WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 58, 42, 73, 50
64 PUSHBUTTON "&Đồng ý", IDOK, 35, 68, 47, 15, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
65 PUSHBUTTON "&Hủy", IDCANCEL, 87, 68, 47, 15, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
66 END
67
68 IDD_BOOTOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 305, 116
69 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
70 CAPTION "Tùy chọn phân chia ổ đĩa nâng cao"
71 FONT 8, "MS Shell Dlg"
72 BEGIN
73 CONTROL "Thư mục cài đặt", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4, 1, 298, 30
74 EDITTEXT IDC_PATH, 10, 11, 278, 13, WS_VISIBLE
75 CONTROL "Cài đặt Boot loader", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4, 36, 298, 52
76 CONTROL "Cài boot loader trên ổ cứng (MBR-MasterBootRecord- và VBR-VolumeBootRecord)", IDC_INSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10, 46, 278, 11
77 CONTROL "Cài boot loader (chỉ VBR)", IDC_INSTVBRONLY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10, 57, 278, 11
78 CONTROL "Không cài bootloader", IDC_NOINSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 68, 278, 11
79 PUSHBUTTON "&Đồng ý", IDOK, 180, 94, 50, 15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
80 PUSHBUTTON "&Hủy", IDCANCEL, 240, 94, 50, 15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
81 END
82
83 IDD_SUMMARYPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
84 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
85 CAPTION "Cài đặt ReactOS"
86 FONT 8, "MS Shell Dlg"
87 BEGIN
88 LTEXT "Ấn Tiếp để băt đầu quá trình cài đặt.", IDC_STATIC, 7, 128, 303, 8
89 END
90
91 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
92 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
93 CAPTION "Cài đặt ReactOS"
94 FONT 8, "MS Shell Dlg"
95 BEGIN
96 LTEXT "Cài đặt các tập tin...", IDC_ACTIVITY, 20, 50, 277, 10
97 LTEXT "test.txt", IDC_ITEM, 30, 80, 257, 10
98 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 120, 303, 8
99 END
100
101 IDD_RESTARTPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
102 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
103 CAPTION "Đang hoàn tất cài đặt Reactos"
104 FONT 8, "MS Shell Dlg"
105 BEGIN
106 LTEXT "Bạn đã hoàn thành giai đoạn đầu của việc thiết lập ReactOS.", IDC_STATIC, 115, 50, 195, 10
107 LTEXT "bạn Khi bạn ấn Hoàn tất,máy tính của bạn sẽ khởi động lại.", IDC_STATIC, 115, 80, 195, 10
108 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 115, 110, 195, 8
109 LTEXT "Nếu ổ đĩa của bạn còn chứa dĩa CD cài đặt, hãy lấy nó ra. Sau đó, ấn Hoàn tất để khởi động lại máy tính của bạn.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
110 END
111
112 STRINGTABLE
113 BEGIN
114 IDS_TYPETITLE "Chào mừng tới trình Thiết lập ReactOS"
115 IDS_TYPESUBTITLE "Chọn kiểu thiết lập."
116 IDS_DEVICETITLE "Thiết lập các thiết bị cơ bản"
117 IDS_DEVICESUBTITLE "Chọn những cài đặt cho màn hình và bàn phím."
118 IDS_DRIVETITLE "Thiết lập phần ổ cứng để cài đặt và thư mục hệ thống"
119 IDS_DRIVESUBTITLE "Chuẩn bị phần ổ cứng, thư mục hệ thống và boot loader."
120 IDS_PROCESSTITLE "Thiết lập phần ổ cứng, sao chép tập tin và thiết lập hệ thống"
121 IDS_PROCESSSUBTITLE "Tạo và định dạng phần ổ đĩa, sao chép thư mục, cài đặt và thiết lập boot loader"
122 IDS_RESTARTTITLE "Giai đoạn đầu của việc thiết lập đã hoàn tất"
123 IDS_RESTARTSUBTITLE "Giai đoạn đầu của việc thiết lập đã được hoàn thành, khởi động lại máy tính để tiếp tuc với giai đoạn hai"
124 IDS_SUMMARYTITLE "Tóm lược quá trình cài đặt"
125 IDS_SUMMARYSUBTITLE "Liệt kê các thuộc tính đã lựa chọn nhằm kiểm lại trước khi áp dụng vào thiết bị được chọn"
126 IDS_ABORTSETUP "ReactOS vẵn chưa được hoàn tất cài đặt trên máy tính của bạn. Nếu bây giờ bạn hủy trình Thiết lập, lần tới ban sẽ cần phải chạy lại trình Thiết lập để cài đặt ReactOS. Bạn thực sự muốn bỏ?"
127 IDS_ABORTSETUP2 "Hủy bỏ trình Thiết lập?"
128 IDS_NO_TXTSETUP_SIF "Không thể tìm được tập tin 'txtsetup.sif'\ntrình Thiết lập không thể tiếp tục"
129 IDS_CAPTION "Cài đặt ReactOS"
130 END
131
132 STRINGTABLE
133 BEGIN
134 IDS_PARTITION_NAME "Tên"
135 IDS_PARTITION_SIZE "Kích cỡ"
136 IDS_PARTITION_TYPE "Loại định dạng"
137 END