80aaaa867d17d5b92eff494c949fee9030c26ce3
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / bg-BG.h
1 #pragma once
2
3 MUI_LAYOUTS bgBGLayouts[] =
4 {
5 { L"0402", L"00000402" },
6 { L"0402", L"00020402" },
7 { L"0402", L"00030402" },
8 { L"0409", L"00000409" },
9 { NULL, NULL }
10 };
11
12 static MUI_ENTRY bgBGLanguagePageEntries[] =
13 {
14 {
15 4,
16 3,
17 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
18 TEXT_STYLE_UNDERLINE
19 },
20 {
21 6,
22 8,
23 "\88§¡®à ­  ¥§¨ª",
24 TEXT_STYLE_NORMAL
25 },
26 {
27 8,
28 10,
29 "\x07 \88§¡¥à¥â¥ ¥§¨ª, ª®©â® ¤  ¨§¯®«¢ â¥ ¯à¨ á« £ ­¥â®.",
30 TEXT_STYLE_NORMAL
31 },
32 {
33 8,
34 11,
35 " ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
36 TEXT_STYLE_NORMAL
37 },
38 {
39 8,
40 13,
41 "\x07 \85§¨ªêâ é¥ ¡ê¤¥ ¯®¤à §¡¨à ­¨ïâ §  ªà ©­ â  ã।¡ .",
42 TEXT_STYLE_NORMAL
43 },
44 {
45 0,
46 0,
47 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
48 TEXT_TYPE_STATUS
49 },
50 {
51 0,
52 0,
53 NULL,
54 0
55 }
56 };
57
58 static MUI_ENTRY bgBGWelcomePageEntries[] =
59 {
60 {
61 4,
62 3,
63 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
64 TEXT_STYLE_UNDERLINE
65 },
66 {
67 6,
68 8,
69 "\90¥ ªâ\8e\91 ¢¨ ¯à¨¢¥âá⢠!",
70 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
71 },
72 {
73 6,
74 11,
75 "\92 §¨ ç á⠮⠭ áâனª â  § ¯¨á¢  à ¡®â­ â  ã।¡  \90¥ ªâ\8e\91",
76 TEXT_STYLE_NORMAL
77 },
78 {
79 6,
80 12,
81 "­  ª®¬¯îâêà  ¢¨ ¨ ¯®¤£®â¢ï ¢â®à â  ç áâ ­  ­ áâனª â .",
82 TEXT_STYLE_NORMAL
83 },
84 {
85 8,
86 15,
87 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ENTER §  á« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91.",
88 TEXT_STYLE_NORMAL
89 },
90 {
91 8,
92 17,
93 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ R §  ¯®¯à ¢ª  ­  \90¥ ªâ\8e\91.",
94 TEXT_STYLE_NORMAL
95 },
96 {
97 8,
98 19,
99 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ L, §  ¤  ¢¨¤¨â¥ à §à¥è¨â¥«­¨â¥ («¨æ¥­§­¨â¥)",
100 TEXT_STYLE_NORMAL
101 },
102 {
103 8,
104 20,
105 " ¨§¨áª¢ ­¨ï ¨ ãá«®¢¨ï ­  \90¥ ªâ\8e\91",
106 TEXT_STYLE_NORMAL
107 },
108 {
109 8,
110 22,
111 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ F3 §  ¨§å®¤ ¡¥§ á« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91.",
112 TEXT_STYLE_NORMAL
113 },
114 {
115 6,
116 24,
117 "\87  ¯®¢¥ç¥ ᢥ¤¥­¨ï §  \90¥ ªâ\8e\91, ¯®á¥â¥â¥:",
118 TEXT_STYLE_NORMAL
119 },
120 {
121 6,
122 25,
123 "http://www.reactos.org",
124 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
125 },
126 {
127 0,
128 0,
129 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ R = \8f®¯à ¢ª  F3 = \88§å®¤",
130 TEXT_TYPE_STATUS
131 },
132 {
133 0,
134 0,
135 NULL,
136 0
137 }
138 };
139
140 static MUI_ENTRY bgBGIntroPageEntries[] =
141 {
142 {
143 4,
144 3,
145 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
146 TEXT_STYLE_UNDERLINE
147 },
148 {
149 6,
150 8,
151 "\8d áâன¢ çêâ ­  \90¥ ªâ\8e\91 ¥ ¢ à ­­  á⥯¥­ ­  ࠧࠡ®âª . \82ᥠ®é¥",
152 TEXT_STYLE_NORMAL
153 },
154 {
155 6,
156 9,
157 "­ï¬  ¢á¨çª¨ ¢ê§¬®¦­®á⨠­  ­ ¯ê«­® ¨§¯®«§¢ ¥¬® ­ áâன¢ é® ¯à¨«®¦¥­¨¥.",
158 TEXT_STYLE_NORMAL
159 },
160 {
161 6,
162 12,
163 "\91êé¥áâ¢ã¢ â á«¥¤­¨â¥ ®£à ­¨ç¥­¨ï:",
164 TEXT_STYLE_NORMAL
165 },
166 {
167 8,
168 13,
169 "- \8d áâன¢ çêâ ­¥ ¬®¦¥ ¤  à ¡®â¨ á ¯®¢¥ç¥ ®â ¥¤¨­ ¤ï« ­  ¤¨áª.",
170 TEXT_STYLE_NORMAL
171 },
172 {
173 8,
174 14,
175 "- \8d áâன¢ çêâ ­¥ ¬®¦¥ ¤  ¨§âà¨e ¯êࢨçe­ ¤ï«,",
176 TEXT_STYLE_NORMAL
177 },
178 {
179 8,
180 15,
181 "  ª® ­  ¤¨áª  ¨¬  à §è¨à¥­ ¤ï«." ,
182 TEXT_STYLE_NORMAL
183 },
184 {
185 8,
186 16,
187 "- \8d áâன¢ çêâ ­¥ ¬®¦¥ ¤  ¨§âਥ ¯êࢨï à §è¨à¥­ ¤ï« ®â ¤¨áª , ",
188 TEXT_STYLE_NORMAL
189 },
190 {
191 8,
192 17,
193 "  ª® ­  ¤¨áª  ¨¬  ¨ ¤à㣨 à §è¨à¥­¨ ¤ï«®¢¥.",
194 TEXT_STYLE_NORMAL
195 },
196 {
197 8,
198 18,
199 "- \8d áâன¢ çêâ ¯®¤¤êঠ á ¬® FAT.",
200 TEXT_STYLE_NORMAL
201 },
202 {
203 8,
204 19,
205 "- \8f஢¥àª â  ­  ä ©«®¢ â  ã।¡  ¢á¥ ®é¥ ­¥ ¥ £®â®¢ .",
206 TEXT_STYLE_NORMAL
207 },
208 {
209 8,
210 23,
211 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ENTER §  á« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91.",
212 TEXT_STYLE_NORMAL
213 },
214 {
215 8,
216 25,
217 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ F3 §  ¨§å®¤ ¡¥§ á« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91.",
218 TEXT_STYLE_NORMAL
219 },
220 {
221 0,
222 0,
223 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
224 TEXT_TYPE_STATUS
225 },
226 {
227 0,
228 0,
229 NULL,
230 0
231 }
232 };
233
234 static MUI_ENTRY bgBGLicensePageEntries[] =
235 {
236 {
237 4,
238 3,
239 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
240 TEXT_STYLE_UNDERLINE
241 },
242 {
243 6,
244 6,
245 "\8b¨æ¥­§¨à ­¥:",
246 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
247 },
248 {
249 8,
250 8,
251 "\93।¡ â  \90¥ ªâ\8e\91 ¥ «¨æ¥­§¨à ­  ¯à¨ ãá«®¢¨ïâ  ­  GNU GPL",
252 TEXT_STYLE_NORMAL
253 },
254 {
255 8,
256 9,
257 "á ç áâ¨, áê¤êà¦ é¨ ª®¤ ®â ¤à㣨 áꢬ¥á⨬¨ «¨æ¥­§¨ ª â®",
258 TEXT_STYLE_NORMAL
259 },
260 {
261 8,
262 10,
263 "X11, BSD ¨«¨ GNU LGPL.",
264 TEXT_STYLE_NORMAL
265 },
266 {
267 8,
268 11,
269 "\91«¥¤®¢ â¥«­® ¢á类 ®á¨£ãà­¥, ª®¥â® ¥ ç áâ ®â",
270 TEXT_STYLE_NORMAL
271 },
272 {
273 8,
274 12,
275 "\90¥ ªâ\8e\91, ᥠ®¡­ à®¤¢  ¯®¤ GNU GPL, á ¯®¤¤êঠ­¥â® ­ ",
276 TEXT_STYLE_NORMAL
277 },
278 {
279 8,
280 13,
281 "­  ®à¨£¨­ «­¨ï «¨æ¥­§.",
282 TEXT_STYLE_NORMAL
283 },
284 {
285 8,
286 15,
287 "This software comes with NO WARRANTY or restrictions on usage",
288 TEXT_STYLE_NORMAL
289 },
290 {
291 8,
292 16,
293 "save applicable local and international law. The licensing of",
294 TEXT_STYLE_NORMAL
295 },
296 {
297 8,
298 17,
299 "ReactOS only covers distribution to third parties.",
300 TEXT_STYLE_NORMAL
301 },
302 {
303 8,
304 18,
305 "\80ª® ¯®à ¤¨ ­ïª ª¢  ¯à¨ç¨­ , § ¥¤­® á \90¥ ªâ\8e\91 ­¥ áâ¥",
306 TEXT_STYLE_NORMAL
307 },
308 {
309 8,
310 19,
311 "¯®«ã稫¨ ª®¯¨¥ ­  GNU General Public License, ¯®á¥â¥â¥",
312 TEXT_STYLE_NORMAL
313 },
314 {
315 8,
316 20,
317 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
318 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
319 },
320 {
321 8,
322 22,
323 "\83 à ­æ¨ï:",
324 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
325 },
326 {
327 8,
328 24,
329 "\92®¢  ¥ ᢮¡®¤¥­ á®äâã¥à; ¢¨¦â¥ ¨§å®¤­¨ï ª®¤ §  ãá«®¢¨ïâ  ­  ¢ê§¯à®¨§¢¥¦¤ ­¥.",
330 TEXT_STYLE_NORMAL
331 },
332 {
333 8,
334 25,
335 "There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or",
336 TEXT_STYLE_NORMAL
337 },
338 {
339 8,
340 26,
341 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE",
342 TEXT_STYLE_NORMAL
343 },
344 {
345 0,
346 0,
347 " ENTER = \82àêé ­¥",
348 TEXT_TYPE_STATUS
349 },
350 {
351 0,
352 0,
353 NULL,
354 0
355 }
356 };
357
358 static MUI_ENTRY bgBGDevicePageEntries[] =
359 {
360 {
361 4,
362 3,
363 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
364 TEXT_STYLE_UNDERLINE
365 },
366 {
367 6,
368 8,
369 "\91¯¨áêªêâ ¯®- ¤®«ã ¯®ª §¢  ⥪ãé¨â¥ ­ áâனª¨ ­  ãáâனá⢠â .",
370 TEXT_STYLE_NORMAL
371 },
372 {
373 8,
374 11,
375 " \8a®¬¯îâêà:",
376 TEXT_STYLE_NORMAL
377 },
378 {
379 8,
380 12,
381 " \85ªà ­:",
382 TEXT_STYLE_NORMAL,
383 },
384 {
385 3,
386 13,
387 " \8a« ¢¨ âãà :",
388 TEXT_STYLE_NORMAL
389 },
390 {
391 3,
392 14,
393 "\8a« ¢¨ âãà­  ¯®¤à¥¤¡ :",
394 TEXT_STYLE_NORMAL
395 },
396 {
397 3,
398 16,
399 " \8fਥ¬ ­¥:",
400 TEXT_STYLE_NORMAL
401 },
402 {
403 25,
404 16, "\8fਥ¬ ­¥ ­  ­ áâனª¨â¥",
405 TEXT_STYLE_NORMAL
406 },
407 {
408 6,
409 19,
410 "\87  ¤  ¯à®¬¥­¨â¥ ­ áâனª¨â¥ ­  ®¡®à㤢 ­¥â®, ¨§¯®«§¢ ©â¥ áâ५ª¨â¥",
411 TEXT_STYLE_NORMAL
412 },
413 {
414 6,
415 20,
416 "\8d\80\83\8e\90\85 ¨ \8d\80\84\8e\8b\93. \91«¥¤ ⮢  ­ â¨á­¥â¥ ENTER, §  ¤  ¨§¡¥à¥â¥",
417 TEXT_STYLE_NORMAL
418 },
419 {
420 6,
421 21,
422 "§ ¬¥áâ¢ é¨ ­ áâனª¨.",
423 TEXT_STYLE_NORMAL
424 },
425 {
426 6,
427 23,
428 "\8a®£ â® ­ ¯à ¢¨â¥ ¢á¨çª¨ ­ áâனª¨, ¨§¡¥à¥â¥ '\8fਥ¬ ­¥ ­  ­ áâனª¨â¥'",
429 TEXT_STYLE_NORMAL
430 },
431 {
432 6,
433 24,
434 "¨ ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
435 TEXT_STYLE_NORMAL
436 },
437 {
438 0,
439 0,
440 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
441 TEXT_TYPE_STATUS
442 },
443 {
444 0,
445 0,
446 NULL,
447 0
448 }
449 };
450
451 static MUI_ENTRY bgBGRepairPageEntries[] =
452 {
453 {
454 4,
455 3,
456 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
457 TEXT_STYLE_UNDERLINE
458 },
459 {
460 6,
461 8,
462 "\8d áâன¢ çêâ ­  \90¥ ªâ\8e\91 ¥ ¢ à ­­  á⥯¥­ ­  ࠧࠡ®âª . \82ᥠ®é¥",
463 TEXT_STYLE_NORMAL
464 },
465 {
466 6,
467 9,
468 "­ï¬  ¢á¨çª¨ ¢ê§¬®¦­®á⨠­  ­ ¯ê«­® ¨§¯®«§¢ ¥¬® ­ áâன¢ é® ¯à¨«®¦¥­¨¥.",
469 TEXT_STYLE_NORMAL
470 },
471 {
472 6,
473 12,
474 "\82ꧬ®¦­®áââ  §  ¯®¯à ¢ª  ®é¥ ­¥ ¥ £®â®¢ .",
475 TEXT_STYLE_NORMAL
476 },
477 {
478 8,
479 15,
480 "\x07 ­ â¨á­¥â¥ U §  ®¡­®¢ï¢ ­¥ ­  ®¯¥à æ¨®­­ â  á¨á⥬ .",
481 TEXT_STYLE_NORMAL
482 },
483 {
484 8,
485 17,
486 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ R §  ¢ê§áâ ­®¢ï¢ é  á।  (ª®­§®« ).",
487 TEXT_STYLE_NORMAL
488 },
489 {
490 8,
491 19,
492 "\x07 ­ âᨭ¥â¥ ESC §  ¢àêé ­¥ ªê¬ £« ¢­ â  áâà ­¨æ .",
493 TEXT_STYLE_NORMAL
494 },
495 {
496 8,
497 21,
498 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ENTER §  ¯à¥§ ¯ã᪠­  ª®¬¯îâêà .",
499 TEXT_STYLE_NORMAL
500 },
501 {
502 0,
503 0,
504 " ESC = \83« ¢­  áâà ­¨æ  ENTER = \8f१ ¯ãáª",
505 TEXT_TYPE_STATUS
506 },
507 {
508 0,
509 0,
510 NULL,
511 0
512 }
513 };
514 static MUI_ENTRY bgBGComputerPageEntries[] =
515 {
516 {
517 4,
518 3,
519 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
520 TEXT_STYLE_UNDERLINE
521 },
522 {
523 6,
524 8,
525 "\90¥è¨«¨ á⥠¤  ᬥ­¨â¥ ¢¨¤  ­  ª®¬¯îâêà .",
526 TEXT_STYLE_NORMAL
527 },
528 {
529 8,
530 10,
531 "\x07 \88§¡¥à¥â¥ ¢¨¤  ­  ¥ªà ­  áêá áâ५ª¨â¥ ­ £®à¥ ¨ ­ ¤®«ã ¨ ",
532 TEXT_STYLE_NORMAL
533 },
534 {
535 8,
536 11,
537 " ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
538 TEXT_STYLE_NORMAL
539 },
540 {
541 8,
542 13,
543 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ᥠ¢ê୥⥠ªê¬ ¯à¥¤å®¤­ â  áâà ­¨æ , ¡¥§ ¤ ",
544 TEXT_STYLE_NORMAL
545 },
546 {
547 8,
548 14,
549 " ᬥ­ï⥠¢¨¤  ­  ª®¬¯îâêà .",
550 TEXT_STYLE_NORMAL
551 },
552 {
553 0,
554 0,
555 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
556 TEXT_TYPE_STATUS
557 },
558 {
559 0,
560 0,
561 NULL,
562 0
563 }
564 };
565
566 static MUI_ENTRY bgBGFlushPageEntries[] =
567 {
568 {
569 4,
570 3,
571 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
572 TEXT_STYLE_UNDERLINE
573 },
574 {
575 10,
576 6,
577 "\93।¡ â  ¯à®¢¥à, ¤ «¨ ¢á¨çª¨ ¤ ­­¨ á  áêåà ­¥­¨ ­  ¤¨áª  ¢¨.",
578 TEXT_STYLE_NORMAL
579 },
580 {
581 10,
582 8,
583 "\92®¢  é¥ ®â­¥¬¥ ¬¨­ã⪠.",
584 TEXT_STYLE_NORMAL
585 },
586 {
587 10,
588 9,
589 "\8a®¬¯îâêàêâ ¢¨ é¥ á¥ ¯à¥§ ¯ãá­¥ á ¬, ª®£ â® ¯à¨ª«îç¨.",
590 TEXT_STYLE_NORMAL
591 },
592 {
593 0,
594 0,
595 " \88§ç¨á⢠­¥ ­  ᪫ ¤ ",
596 TEXT_TYPE_STATUS
597 },
598 {
599 0,
600 0,
601 NULL,
602 0
603 }
604 };
605
606 static MUI_ENTRY bgBGQuitPageEntries[] =
607 {
608 {
609 4,
610 3,
611 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
612 TEXT_STYLE_UNDERLINE
613 },
614 {
615 10,
616 6,
617 "\91« £ ­¥â® ­  \90¥ ªâ\8e\91 ­¥ ¥ § ¢êà訫®.",
618 TEXT_STYLE_NORMAL
619 },
620 {
621 10,
622 8,
623 "\88§¢ ¤¥â¥ ¤¨áª¥â â  ®â ãáâனá⢮ \80: ¨",
624 TEXT_STYLE_NORMAL
625 },
626 {
627 10,
628 9,
629 "¢á¨çª¨ ­®á¨â¥«¨ ®â \8a\84 ¨ DVD ãáâனá⢠â .",
630 TEXT_STYLE_NORMAL
631 },
632 {
633 10,
634 11,
635 "\8d â¨á­¥â¥ ENTER, §  ¤  ¯à¥§ ¯ã᭥⥠ª®¬¯îâêà .",
636 TEXT_STYLE_NORMAL
637 },
638 {
639 0,
640 0,
641 " \88§ç ª ©â¥...",
642 TEXT_TYPE_STATUS,
643 },
644 {
645 0,
646 0,
647 NULL,
648 0
649 }
650 };
651
652 static MUI_ENTRY bgBGDisplayPageEntries[] =
653 {
654 {
655 4,
656 3,
657 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
658 TEXT_STYLE_UNDERLINE
659 },
660 {
661 6,
662 8,
663 "\90¥è¨«¨ á⥠¤  ᬥ­¨â¥ ¢¨¤  ­  ¥ªà ­ .",
664 TEXT_STYLE_NORMAL
665 },
666 { 8,
667 10,
668 "\x07 \88§¡¥à¥â¥ ¢¨¤  ­  ¥ªà ­  áêá áâ५ª¨â¥ ­ £®à¥ ¨ ­ ¤®«ã ¨ ",
669 TEXT_STYLE_NORMAL
670 },
671 {
672 8,
673 11,
674 " ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
675 TEXT_STYLE_NORMAL
676 },
677 {
678 8,
679 13,
680 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ᥠ¢ê୥⥠ªê¬ ¯à¥¤å®¤­ â  áâà ­¨æ , ¡¥§ ¤ ",
681 TEXT_STYLE_NORMAL
682 },
683 {
684 8,
685 14,
686 " ᬥ­ï⥠¢¨¤  ­  ¥ªà ­ .",
687 TEXT_STYLE_NORMAL
688 },
689 {
690 0,
691 0,
692 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
693 TEXT_TYPE_STATUS
694 },
695 {
696 0,
697 0,
698 NULL,
699 0
700 }
701 };
702
703 static MUI_ENTRY bgBGSuccessPageEntries[] =
704 {
705 {
706 4,
707 3,
708 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
709 TEXT_STYLE_UNDERLINE
710 },
711 {
712 10,
713 6,
714 "\8eá­®¢­¨â¥ áêáâ ¢ª¨ ­  \90¥ ªâ\8e\91 á  á«®¦¥­¨ ãᯥ譮.",
715 TEXT_STYLE_NORMAL
716 },
717 {
718 10,
719 8,
720 "\88§¢ ¤¥â¥ ¤¨áª¥â â  ®â ãáâனá⢮ \80: ¨",
721 TEXT_STYLE_NORMAL
722 },
723 {
724 10,
725 9,
726 "¢á¨çª¨ ­®á¨â¥«¨ ®â ®¯â¨ç­¨â¥ ãáâனá⢠ (\8a\84/DVD)",
727 TEXT_STYLE_NORMAL
728 },
729 {
730 10,
731 11,
732 "\8d â¨á­¥â¥ ENTER, §  ¤  ¯à¥§ ¯ã᭥⥠ª®¬¯îâêà .",
733 TEXT_STYLE_NORMAL
734 },
735 {
736 0,
737 0,
738 " ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà ",
739 TEXT_TYPE_STATUS
740 },
741 {
742 0,
743 0,
744 NULL,
745 0
746 }
747 };
748
749 static MUI_ENTRY bgBGBootPageEntries[] =
750 {
751 {
752 4,
753 3,
754 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
755 TEXT_STYLE_UNDERLINE
756 },
757 {
758 6,
759 8,
760 "\91« £ ­¥â® ­  § à¥¦¤ ç  (bootloader) ­  ¤¨áª  ­  ª®¬¯îâêà  ¢¨",
761 TEXT_STYLE_NORMAL
762 },
763 {
764 6,
765 9,
766 "¡¥ ­¥ãᯥ譮.",
767 TEXT_STYLE_NORMAL
768 },
769 {
770 6,
771 13,
772 "\91«®¦¥â¥ ä®à¬ â¨à ­  ¤¨áª¥â  ¢ ãáâனá⢮ A:",
773 TEXT_STYLE_NORMAL
774 },
775 {
776 6,
777 14,
778 "¨ ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
779 TEXT_STYLE_NORMAL,
780 },
781 {
782 0,
783 0,
784 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
785 TEXT_TYPE_STATUS
786 },
787 {
788 0,
789 0,
790 NULL,
791 0
792 }
793
794 };
795
796 static MUI_ENTRY bgBGSelectPartitionEntries[] =
797 {
798 {
799 4,
800 3,
801 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
802 TEXT_STYLE_UNDERLINE
803 },
804 {
805 6,
806 8,
807 "\91¯¨áêªêâ ¯®- ¤®«ã áê¤êঠ áêé¥áâ¢ã¢ é¨â¥ ¤ï«®¢¥ ¨ ¯à §­®â®",
808 TEXT_STYLE_NORMAL
809 },
810 {
811 6,
812 9,
813 "¬ïáâ® §  ­®¢¨ ¤ï«®¢¥",
814 TEXT_STYLE_NORMAL
815 },
816 {
817 8,
818 11,
819 "\x07 \88§¯®«§¢ ©â¥ áâ५ª¨â¥ §  ¨§¡®à ®â ᯨáꪠ.",
820 TEXT_STYLE_NORMAL
821 },
822 {
823 8,
824 13,
825 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ENTER §  á« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 ­  ¨§¡à ­¨ï ¤ï«.",
826 TEXT_STYLE_NORMAL
827 },
828 {
829 8,
830 15,
831 "\x07 Press P to create a primary partition.",
832 // "\x07 \8d â¨á­¥â¥ C §  áꧤ ¢ ­¥ ­  ­®¢ ¤ï«.",
833 TEXT_STYLE_NORMAL
834 },
835 {
836 8,
837 17,
838 "\x07 Press E to create an extended partition.",
839 TEXT_STYLE_NORMAL
840 },
841 {
842 8,
843 19,
844 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ D §  ¨§âਢ ­¥ ­  áêé¥áâ¢ã¢ é ¤ï«.",
845 TEXT_STYLE_NORMAL
846 },
847 {
848 0,
849 0,
850 " \8f®ç ª ©â¥...", /* \90¥¤êâ ¤  ­¥ ᥠ¯à¥¢¥¦¤ , § é®â® ᯨáêªêâ á ¤ï«®¢¥â¥ é¥ á¥ à §¬¥á⨠*/
851 TEXT_TYPE_STATUS
852 },
853 {
854 0,
855 0,
856 NULL,
857 0
858 }
859 };
860
861 static MUI_ENTRY bgBGFormatPartitionEntries[] =
862 {
863 {
864 4,
865 3,
866 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
867 TEXT_STYLE_UNDERLINE
868 },
869 {
870 6,
871 8,
872 "\94®à¬ â¨à ­¥ ­  ¤ï«",
873 TEXT_STYLE_NORMAL
874 },
875 {
876 6,
877 10,
878 "\84ï«êâ é¥ ¡ê¤¥ ä®à¬ â¨à ­. \8d â¨á­¥â¥ ENTER §  ¯à®¤ê«¦ ¢ ­¥.",
879 TEXT_STYLE_NORMAL
880 },
881 {
882 0,
883 0,
884 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
885 TEXT_TYPE_STATUS
886 },
887 {
888 0,
889 0,
890 NULL,
891 TEXT_STYLE_NORMAL
892 }
893 };
894
895 static MUI_ENTRY bgBGInstallDirectoryEntries[] =
896 {
897 {
898 4,
899 3,
900 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
901 TEXT_STYLE_UNDERLINE
902 },
903 {
904 6,
905 8,
906 "\94 ©«®¢¥â¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 é¥ ¡ê¤ â á«®¦¥­¨ ­  ¨§¡à ­¨ï ¤ï«. \88§¡¥à¥â¥",
907 TEXT_STYLE_NORMAL
908 },
909 {
910 6,
911 9,
912 "¯ ¯ª , ¢ ª®ïâ® ¤  ¡ê¤¥ á«®¦¥­ \90¥ ªâ\8e\91:",
913 TEXT_STYLE_NORMAL
914 },
915 {
916 6,
917 14,
918 "\87  á¬ï­  ­  ¯à¥¤«®¦¥­ â  ¯ ¯ª  ­ â¨á­¥â¥ BACKSPACE, §  ¤ ",
919 TEXT_STYLE_NORMAL
920 },
921 {
922 6,
923 15,
924 "¨§âਥ⥠§­ æ¨â¥ ¨ ⮣ ¢  ­ ¯¨è¥â¥ ¯ ¯ª â , ¢ ª®ïâ® ¤  ¡ê¤¥",
925 TEXT_STYLE_NORMAL
926 },
927 {
928 6,
929 16,
930 "á«®¦¥­ \90¥ ªâ\8e\91.",
931 TEXT_STYLE_NORMAL
932 },
933 {
934 0,
935 0,
936 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
937 TEXT_TYPE_STATUS
938 },
939 {
940 0,
941 0,
942 NULL,
943 0
944 }
945 };
946
947 static MUI_ENTRY bgBGFileCopyEntries[] =
948 {
949 {
950 4,
951 3,
952 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
953 TEXT_STYLE_UNDERLINE
954 },
955 {
956 11,
957 12,
958 "\88§ç ª ©â¥ ¤  ¯à¨ª«îç¨ § ¯¨áêâ ­  ä ©«®¢¥â¥ ¢ ¨§¡à ­ â  ¯ ¯ª .",
959 TEXT_STYLE_NORMAL
960 },
961 {
962 30,
963 13,
964 // "¨§¡à ­ â  ¯ ¯ª .",
965 "",
966 TEXT_STYLE_NORMAL
967 },
968 {
969 20,
970 14,
971 "\92®¢  ¬®¦¥ ¤  ®â­¥¬¥ ­ïª®«ª® ¬¨­ãâ¨.",
972 TEXT_STYLE_NORMAL
973 },
974 {
975 0,
976 0,
977 " \xB3 \8f®ç ª ©â¥... ",
978 TEXT_TYPE_STATUS
979 },
980 {
981 0,
982 0,
983 NULL,
984 0
985 }
986 };
987
988 static MUI_ENTRY bgBGBootLoaderEntries[] =
989 {
990 {
991 4,
992 3,
993 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
994 TEXT_STYLE_UNDERLINE
995 },
996 {
997 6,
998 8,
999 "\8fà®â¨ç  á« £ ­¥â® ­  § à¥¦¤ ç .",
1000 TEXT_STYLE_NORMAL
1001 },
1002 {
1003 8,
1004 12,
1005 "\91« £ ­¥ ­  § à¥¦¤ ç ­  â¢êà¤¨ï ¤¨áª (MBR ¨ VBR).",
1006 TEXT_STYLE_NORMAL
1007 },
1008 {
1009 8,
1010 13,
1011 "\91« £ ­¥ ­  § à¥¦¤ ç ­  â¢êà¤¨ï ¤¨áª (á ¬® VBR).",
1012 TEXT_STYLE_NORMAL
1013 },
1014 {
1015 8,
1016 14,
1017 "\91« £ ­¥ ­  § à¥¦¤ ç ­  ¤¨áª¥â .",
1018 TEXT_STYLE_NORMAL
1019 },
1020 {
1021 8,
1022 15,
1023 "\84  ­¥ ᥠ᫠£  § à¥¦¤ ç.",
1024 TEXT_STYLE_NORMAL
1025 },
1026 {
1027 0,
1028 0,
1029 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
1030 TEXT_TYPE_STATUS
1031 },
1032 {
1033 0,
1034 0,
1035 NULL,
1036 0
1037 }
1038 };
1039
1040 static MUI_ENTRY bgBGKeyboardSettingsEntries[] =
1041 {
1042 {
1043 4,
1044 3,
1045 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1046 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1047 },
1048 {
1049 6,
1050 8,
1051 "\88᪠⥠¤  ᬥ­¨â¥ ¢¨¤  ­  ª« ¢¨ âãà â .",
1052 TEXT_STYLE_NORMAL
1053 },
1054 {
1055 8,
1056 10,
1057 "\x07 \88§¯®«§¢ ©â¥ áâ५ª¨â¥, §  ¤  ¨§¡¥à¥â¥ ¢¨¤  ­  ª« ¢¨ âãà .",
1058 TEXT_STYLE_NORMAL
1059 },
1060 {
1061 8,
1062 11,
1063 " ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
1064 TEXT_STYLE_NORMAL
1065 },
1066 {
1067 8,
1068 13,
1069 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ᥠ¢ê୥⥠ªê¬ ¯à¥¤å®¤­ â  áâà ­¨æ , ¡¥§ ¤ ",
1070 TEXT_STYLE_NORMAL
1071 },
1072 {
1073 8,
1074 14,
1075 " ᬥ­ï⥠¢¨¤  ­  ª« ¢¨ âãà â .",
1076 TEXT_STYLE_NORMAL
1077 },
1078 {
1079 0,
1080 0,
1081 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
1082 TEXT_TYPE_STATUS
1083 },
1084 {
1085 0,
1086 0,
1087 NULL,
1088 0
1089 }
1090 };
1091
1092 static MUI_ENTRY bgBGLayoutSettingsEntries[] =
1093 {
1094 {
1095 4,
1096 3,
1097 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1098 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1099 },
1100 {
1101 6,
1102 8,
1103 "\88§¡¥à¥â¥ ¯®¤à §¡¨à ­  ª« ¢¨ âãà­  ¯®¤à¥¤¡ .",
1104 TEXT_STYLE_NORMAL
1105 },
1106 {
1107 8,
1108 10,
1109 "\x07 \88§¯®«§¢ ©â¥ áâ५ª¨â¥, §  ¤  ¨§¡¥à¥â¥ ¦¥« ­ â  ª« ¢¨ âãà­ ",
1110 TEXT_STYLE_NORMAL
1111 },
1112 {
1113 8,
1114 11,
1115 " ¯®¤à¥¤¡  ¨ ¯®á«¥ ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
1116 TEXT_STYLE_NORMAL
1117 },
1118 {
1119 8,
1120 13,
1121 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ᥠ¢ê୥⥠ªê¬ ¯à¥¤å®¤­ â  áâà ­¨æ , ¡¥§ ¤ ",
1122 TEXT_STYLE_NORMAL
1123 },
1124 {
1125 8,
1126 14,
1127 " ᬥ­ï⥠ª« ¢¨ âãà­ â  ¯®¤à¥¤¡ .",
1128 TEXT_STYLE_NORMAL
1129 },
1130 {
1131 0,
1132 0,
1133 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
1134 TEXT_TYPE_STATUS
1135 },
1136 {
1137 0,
1138 0,
1139 NULL,
1140 0
1141 },
1142
1143 };
1144
1145 static MUI_ENTRY bgBGPrepareCopyEntries[] =
1146 {
1147 {
1148 4,
1149 3,
1150 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1151 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1152 },
1153 {
1154 6,
1155 8,
1156 "\8a®¬¯îâêàêâ ᥠ¯®¤£®â¢ï §  § ¯¨á ­  ä ©«®¢¥â¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91. ",
1157 TEXT_STYLE_NORMAL
1158 },
1159 {
1160 0,
1161 0,
1162 " \91êá⠢ﭥ ­  ᯨáꪠ ®â ä ©«®¢¥ §  § ¯¨á...",
1163 TEXT_TYPE_STATUS
1164 },
1165 {
1166 0,
1167 0,
1168 NULL,
1169 0
1170 },
1171
1172 };
1173
1174 static MUI_ENTRY bgBGSelectFSEntries[] =
1175 {
1176 {
1177 4,
1178 3,
1179 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1180 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1181 },
1182 {
1183 6,
1184 17,
1185 "\87  ¤  ¨§¡¥à¥â¥ ä ©«®¢  á¨á⥬  ®â ¤®«­¨ï ᯨáêª:",
1186 0
1187 },
1188 {
1189 8,
1190 19,
1191 "\x07 \88§¡¥à¥â¥ ä ©«®¢  á¨á⥬  áêá áâ५ª¨â¥.",
1192 0
1193 },
1194 {
1195 8,
1196 21,
1197 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ENTER, §  ¤  ä®à¬ â¨à â¥ ¤ï« .",
1198 0
1199 },
1200 {
1201 8,
1202 23,
1203 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ¨§¡¥à¥â¥ ¤à㣠¤ï«.",
1204 0
1205 },
1206 {
1207 0,
1208 0,
1209 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
1210 TEXT_TYPE_STATUS
1211 },
1212
1213 {
1214 0,
1215 0,
1216 NULL,
1217 0
1218 }
1219 };
1220
1221 static MUI_ENTRY bgBGDeletePartitionEntries[] =
1222 {
1223 {
1224 4,
1225 3,
1226 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1227 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1228 },
1229 {
1230 6,
1231 8,
1232 "\88§¡à «¨ á⥠¤  ¨§âਥ⥠¤ï«",
1233 TEXT_STYLE_NORMAL
1234 },
1235 {
1236 8,
1237 18,
1238 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ D, §  ¤  ¨§âਥ⥠¤ï« .",
1239 TEXT_STYLE_NORMAL
1240 },
1241 {
1242 11,
1243 19,
1244 "\82\8d\88\8c\80\8d\88\85: \82á¨çª¨ ¤ ­­¨ ­  ⮧¨ ¤ï« é¥ ¡ê¤ â 㭨鮦¥­¨!",
1245 TEXT_STYLE_NORMAL
1246 },
1247 {
1248 8,
1249 21,
1250 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ᥠ®âª ¦¥â¥.",
1251 TEXT_STYLE_NORMAL
1252 },
1253 {
1254 0,
1255 0,
1256 " D = \88§âਢ ­¥ ­  ¤ï« , ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
1257 TEXT_TYPE_STATUS
1258 },
1259 {
1260 0,
1261 0,
1262 NULL,
1263 0
1264 }
1265 };
1266
1267 static MUI_ENTRY bgBGRegistryEntries[] =
1268 {
1269 {
1270 4,
1271 3,
1272 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1273 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1274 },
1275 {
1276 6,
1277 8,
1278 "\8fà®â¨ç  ®¡­®¢ï¢ ­¥ ­  á¨á⥬­¨â¥ ­ áâனª¨. ",
1279 TEXT_STYLE_NORMAL
1280 },
1281 {
1282 0,
1283 0,
1284 " \91ꧤ ¢ ­¥ ­  ॣ¨áâê୨⥠஥¢¥...",
1285 TEXT_TYPE_STATUS
1286 },
1287 {
1288 0,
1289 0,
1290 NULL,
1291 0
1292 },
1293
1294 };
1295
1296 MUI_ERROR bgBGErrorEntries[] =
1297 {
1298 {
1299 // NOT_AN_ERROR
1300 "Success\n"
1301 },
1302 {
1303 //ERROR_NOT_INSTALLED
1304 "\90¥ ªâ\8e\91 ­¥ ¥ ­ ¯ê«­® á«®¦¥­ ­  ª®¬¯îâêà \n"
1305 "¢¨. \80ª® ᥣ  ¨§«¥§¥â¥ ®â á« £ ­¥â¥, é¥ âàï¡¢ \n"
1306 "¤  ¯ã᭥⥠­ áâனª â  ®â­®¢®, §  ¤  ¨­áâ «¨à â¥ \90¥ ªâ\8e\91.\n"
1307 "\n"
1308 " \x07 \87  ¤  ¯à®¤ê«¦¨ á« £ ­¥â®, ­ â¨á­¥â¥ ENTER.\n"
1309 " \x07 \87  ¨§å®¤ ­ â¨á­¥â¥ F3.",
1310 "F3 = \88§å®¤ ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥"
1311 },
1312 {
1313 //ERROR_NO_HDD
1314 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ­ ¬¥à¨ â¢êठ¤¨áª.\n",
1315 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1316 },
1317 {
1318 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1319 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ­ ¬¥à¨ ¨§å®¤­®â® ᨠãáâனá⢮.\n",
1320 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1321 },
1322 {
1323 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1324 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  ­ ¬¥à¨ ä ©« TXTSETUP.SIF.\n",
1325 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1326 },
1327 {
1328 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1329 "\8d áâன¢ çêâ ­ ¬¥à¨ ¯®¢à¥¤¥­ ä ©« TXTSETUP.SIF.\n",
1330 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1331 },
1332 {
1333 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1334 "\8d áâன¢ çêâ ­ ¬¥à¨ ­¥à¥¤¥­ ¯®¤¯¨á ¢ TXTSETUP.SIF.\n",
1335 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1336 },
1337 {
1338 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1339 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  ®âªà¨¥ ᢥ¤¥­¨ïâ  ­  á¨á⥬­®â® ¢¨ ãáâனá⢮.\n",
1340 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1341 },
1342 {
1343 //ERROR_WRITE_BOOT,
1344 "\8d¥ãᯥ譮 á« £ ­¥ ­  ®§­ ç ¢ è § ¯¨á (bootcode) §  FAT ¢ á¨á⥬­¨ï ¤ï«.",
1345 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1346 },
1347 {
1348 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1349 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  § à¥¤¨ ᯨáꪠ á ¢¨¤®¢¥â¥ ª®¬¯îâà¨.\n",
1350 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1351 },
1352 {
1353 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1354 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  § à¥¤¨ ᯨáꪠ á ­ âனª¨ §  ¬®­¨â®à¨.\n",
1355 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1356 },
1357 {
1358 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1359 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  § à¥¤¨ ᯨáꪠ á ¢¨¤®¢¥â¥ ª« ¢¨ âãà¨.\n",
1360 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1361 },
1362 {
1363 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1364 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  § à¥¤¨ ᯨáꪠ á ª« ¢¨ âã୨⥠¯®¤à¥¤¡¨.\n",
1365 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1366 },
1367 {
1368 //ERROR_WARN_PARTITION,
1369 "\8d áâன¢ çêâ ãáâ ­®¢¨, ç¥ ¯®­¥ ¥¤¨­ â¢êठ¤¨áª áê¤êঠ ­¥áꢬ¥á⨬ \n"
1370 "¤ï«®¢  â ¡«¨æ , á ª®ïâ® ­¥ ¬®¦¥ ¤  ᥠࠡ®â¨ ¯à ¢¨«­®!\n"
1371 "\n"
1372 "\91ꧤ ¢ ­¥â® ¨«¨ ¨§âਢ ­¥â® ­  ¤ï«®¢¥ ¬®¦¥ ¤  㭨鮦¨ ¤ï«®¢ â  â ¡«¨æ .\n"
1373 "\n"
1374 " \x07 \87  ¨§å®¤ ­ â¨á­¥â¥ F3.\n"
1375 " \x07 \8d â¨á­¥â¥ ENTER §  ¯à®¤ê«¦ ¢ ­¥.",
1376 "F3 = \88§å®¤ ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥"
1377 },
1378 {
1379 //ERROR_NEW_PARTITION,
1380 "\8d¥ ¬®¦¥â¥ ¤  áꧤ ¤¥â¥ ­®¢ ¤ï« ¢ ¤ï«,\n"
1381 "ª®©â® ¢¥ç¥ áêé¥áâ¢ã¢ !\n"
1382 "\n"
1383 " * \8d â¨á­¥â¥ ª« ¢¨è, §  ¤  ¯à®¤ê«¦¨â¥.",
1384 NULL
1385 },
1386 {
1387 //ERROR_DELETE_SPACE,
1388 "\8d¥ ¬®¦¥â¥ §  ¨§âਥ⥠­¥à §¯à¥¤¥«¥­®â® ¤¨áª®¢® ¬ïáâ®!\n"
1389 "\n"
1390 " * \8d â¨á­¥â¥ ª« ¢¨è, §  ¤  ¯à®¤ê«¦¨â¥.",
1391 NULL
1392 },
1393 {
1394 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1395 //"Setup failed to install the FAT bootcode on the system partition.",
1396 "\8d¥ãᯥ譮 á« £ ­¥ ­  ®¡ã¢ é¨ï ª®¤ §  FAT ­  á¨á⥬­¨ï ¤ï«.",
1397 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1398 },
1399 {
1400 //ERROR_NO_FLOPPY,
1401 "\82 ãáâனá⢮ A: ­ï¬  ­®á¨â¥«.",
1402 "ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥"
1403 },
1404 {
1405 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1406 "\8d¥ãᯥ譮 ®¡­®¢ï¢ ­¥ ­  ­ áâனª¨â¥ ­  ª« ¢¨ âãà­ â  ¯®¤à¥¤¡ .",
1407 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1408 },
1409 {
1410 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1411 "\8d¥ãᯥ譮 ®¡­®¢ï¢ ­¥ ­  ॣ¨áâêà­¨ ­ áâனª¨ §  ¬®­¨â®à .",
1412 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1413 },
1414 {
1415 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1416 "\8d¥ãᯥ譮 ¢­ áï­¥ ­  ஥¢¨ï ä ©«.",
1417 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1418 },
1419 {
1420 //ERROR_FIND_REGISTRY
1421 "\8d¥ ¡ïå  ®âªà¨â¨ ä ©«®¢¥â¥ á ॣ¨áâêà­¨ ¤ ­­¨.",
1422 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1423 },
1424 {
1425 //ERROR_CREATE_HIVE,
1426 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  áꧤ ¤¥ ॣ¨áâê୨⥠஥¢¥.",
1427 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1428 },
1429 {
1430 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1431 //There is something wrong with this line.
1432 "\8d¥ãᯥ譮 § ¤ ¢ ­¥ ­  ­ ç «­¨ á⮩­®á⨠­  ॣ¨áâêà .",
1433 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1434 },
1435 {
1436 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1437 "Cab ä ©«ê⠭ﬠ ¯à ¢¨«¥­ inf ä ©«.\n",
1438 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1439 },
1440 {
1441 //ERROR_CABINET_MISSING,
1442 "Cab ä ©«êâ ­¥ ¥ ®âªà¨â.\n",
1443 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1444 },
1445 {
1446 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1447 "Cab ä ©«ê⠭ﬠ ­ áâ஥筮 ¯¨á ­¨¥.\n",
1448 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1449 },
1450 {
1451 //ERROR_COPY_QUEUE,
1452 "\8d¥ãᯥ譮 ®â¢ àï­¥ ­  ®¯ èª â  ®â ä ©«®¢¥ §  § ¯¨á.\n",
1453 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1454 },
1455 {
1456 //ERROR_CREATE_DIR,
1457 "\8d¥ãᯥ譮 áꧤ ¢ ­¥ ­  ¯ ¯ª¨â¥ §  á« £ ­¥.",
1458 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1459 },
1460 {
1461 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1462 "\90 §¤¥«êâ 'Directories' ­¥ ¡¥ ®âªà¨â\n"
1463 "¢ TXTSETUP.SIF.\n",
1464 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1465 },
1466 {
1467 //ERROR_CABINET_SECTION,
1468 "\90 §¤¥«êâ 'Directories' ­¥ ¡¥ ®âªà¨â\n"
1469 "¢ cab ä ©« .\n",
1470 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1471 },
1472 {
1473 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1474 "\8d¥ãᯥ譮 áꧤ ¢ ­¥ ­  ¯ ¯ª â  §  á« £ ­¥.",
1475 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1476 },
1477 {
1478 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1479 "\90 §¤¥«êâ 'SetupData' ­¥ ¡¥ ®âªà¨â\n"
1480 "¢ TXTSETUP.SIF.\n",
1481 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1482 },
1483 {
1484 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1485 "\8d¥ãᯥ譮 § ¯¨á¢ ­¥ ­  ¤ï«®¢¨â¥ â ¡«¨æ¨.\n"
1486 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1487 },
1488 {
1489 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1490 "\8d¥ãᯥ譮 ¤®¡ ¢ï­¥ ­  §­ ª®¢¨ï ­ ¡®à ¢ ॣ¨áâêà .\n"
1491 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1492 },
1493 {
1494 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1495 "\8d¥ãᯥ譮 ãáâ ­®¢ï¢ ­¥ ­  ¬¥á⭨⥠­ áâனª¨.\n"
1496 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1497 },
1498 {
1499 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1500 "\8d¥ãᯥ譮 ¤®¡ ¢ï­¥ ­  ª« ¢¨ âã୨⥠¯®¤à¥¤¡¨ ¢ ॣ¨áâêà .\n"
1501 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1502 },
1503 {
1504 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1505 "\8d áâனª â  ­¥ ¬®¦  ¤  ãáâ ­®¢¨ ®§­ ç¨â¥«ï ­  £¥®£à ä᪮⮠¯®«®¦¥­¨¥.\n"
1506 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1507 },
1508 {
1509 //ERROR_INSUFFICIENT_DISKSPACE,
1510 "\8d  ¨§¡à ­¨ï ¤ï« ­ï¬  ¤®áâ âêç­® ᢮¡®¤­® ¯à®áâà ­á⢮.\n"
1511 " * \8d â¨á­¥â¥ ª« ¢¨è, §  ¤  ¯à®¤ê«¦¨â¥.",
1512 NULL
1513 },
1514 {
1515 //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1516 "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
1517 "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
1518 "\n"
1519 " * Press any key to continue."
1520 },
1521 {
1522 //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1523 "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
1524 "\n"
1525 " * Press any key to continue."
1526 },
1527 {
1528 //ERROR_NOT_BEHIND_EXTENDED,
1529 "You can not create a partition behind an extended partition.\n"
1530 "\n"
1531 " * Press any key to continue."
1532 },
1533 {
1534 //ERROR_EXTENDED_NOT_LAST,
1535 "An extended partition must always be the last\n"
1536 "partition in a partition table.\n"
1537 "\n"
1538 " * Press any key to continue."
1539 },
1540 {
1541 NULL,
1542 NULL
1543 }
1544 };
1545
1546
1547 MUI_PAGE bgBGPages[] =
1548 {
1549 {
1550 LANGUAGE_PAGE,
1551 bgBGLanguagePageEntries
1552 },
1553 {
1554 START_PAGE,
1555 bgBGWelcomePageEntries
1556 },
1557 {
1558 INSTALL_INTRO_PAGE,
1559 bgBGIntroPageEntries
1560 },
1561 {
1562 LICENSE_PAGE,
1563 bgBGLicensePageEntries
1564 },
1565 {
1566 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1567 bgBGDevicePageEntries
1568 },
1569 {
1570 REPAIR_INTRO_PAGE,
1571 bgBGRepairPageEntries
1572 },
1573 {
1574 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1575 bgBGComputerPageEntries
1576 },
1577 {
1578 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1579 bgBGDisplayPageEntries
1580 },
1581 {
1582 FLUSH_PAGE,
1583 bgBGFlushPageEntries
1584 },
1585 {
1586 SELECT_PARTITION_PAGE,
1587 bgBGSelectPartitionEntries
1588 },
1589 {
1590 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1591 bgBGSelectFSEntries
1592 },
1593 {
1594 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1595 bgBGFormatPartitionEntries
1596 },
1597 {
1598 DELETE_PARTITION_PAGE,
1599 bgBGDeletePartitionEntries
1600 },
1601 {
1602 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1603 bgBGInstallDirectoryEntries
1604 },
1605 {
1606 PREPARE_COPY_PAGE,
1607 bgBGPrepareCopyEntries
1608 },
1609 {
1610 FILE_COPY_PAGE,
1611 bgBGFileCopyEntries
1612 },
1613 {
1614 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1615 bgBGKeyboardSettingsEntries
1616 },
1617 {
1618 BOOT_LOADER_PAGE,
1619 bgBGBootLoaderEntries
1620 },
1621 {
1622 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1623 bgBGLayoutSettingsEntries
1624 },
1625 {
1626 QUIT_PAGE,
1627 bgBGQuitPageEntries
1628 },
1629 {
1630 SUCCESS_PAGE,
1631 bgBGSuccessPageEntries
1632 },
1633 {
1634 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1635 bgBGBootPageEntries
1636 },
1637 {
1638 REGISTRY_PAGE,
1639 bgBGRegistryEntries
1640 },
1641 {
1642 -1,
1643 NULL
1644 }
1645 };
1646
1647 MUI_STRING bgBGStrings[] =
1648 {
1649 {STRING_PLEASEWAIT,
1650 " \8f®ç ª ©â¥..."},
1651 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1652 " ENTER = Install P = Create Primary E = Create Extended F3 = Quit"},
1653 // " ENTER = \91« £ ­¥ C = \91ꧤ ¢ ­¥ ­  ¤ï« F3 = \88§å®¤"},
1654 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1655 " ENTER = Install L = Create Logical Partition F3 = Quit"},
1656 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1657 " ENTER = \91« £ ­¥ D = \88§âਢ ­¥ ­  ¤ï« F3 = \88§å®¤"},
1658 {STRING_DELETEPARTITION,
1659 " D = Delete Partition F3 = Quit"},
1660 {STRING_PARTITIONSIZE,
1661 "\90 §¬¥à ­  ­®¢¨ï ¤ï«:"},
1662 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1663 "You have chosen to create a primary partition on"},
1664 // "\88§¡à «¨ á⥠¤  áꧤ ¤¥â¥ ­®¢ ¤ï« ­ "},
1665 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1666 "You have chosen to create an extended partition on"},
1667 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1668 "You have chosen to create a logical partition on"},
1669 {STRING_HDDSIZE,
1670 "\82ꢥ¤¥â¥ à §¬¥à  ­  ­®¢¨ï ¤ï« (¢ ¬¥£ ¡ ©â¨)."},
1671 {STRING_CREATEPARTITION,
1672 " ENTER = \91ꧤ ¢ ­¥ ­  ¤ï« ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤"},
1673 {STRING_PARTFORMAT,
1674 "\8f।á⮨ ä®à¬ â¨à ­¥ ­  ¤ï« ."},
1675 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1676 "\88§¡à «¨ á⥠¤  á«®¦¨â¥ \90¥ ªâ\8e\91 ­  ­®¢ ¨«¨ ­¥à §¯à¥¤¥«¥­ ¤ï«."},
1677 {STRING_INSTALLONPART,
1678 "\91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 ¢êàåã ¤ï«"},
1679 {STRING_CHECKINGPART,
1680 "\92¥ç¥ ¯à®¢¥àª  ­  ¨§¡à ­¨ï ¤ï«."},
1681 {STRING_QUITCONTINUE,
1682 "F3= \88§å®¤ ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥"},
1683 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1684 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "},
1685 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1686 "\8d¥ ¡¥ ­ ¬¥à¥­ à §¤¥« '%S'\n¢ TXTSETUP.SIF.\n"},
1687 {STRING_COPYING,
1688 " \87 ¯¨á ­  ä ©«: %S"},
1689 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1690 "\94 ©«®¢¥â¥ ᥠ§ ¯¨á¢ â..."},
1691 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1692 " \8eáê¢à¥¬¥­ï¢ ­¥ ­  ॣ¨áâê୨⥠஥¢¥..."},
1693 {STRING_IMPORTFILE,
1694 " \82­ áï­¥ ­  %S..."},
1695 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1696 " \8eáê¢à¥¬¥­ï¢ ­¥ ॣ¨áâ஢¨â¥ ­ áâனª¨ ­  ¥ªà ­ ..."},
1697 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1698 " \8eáê¢à¥¬¥­ï¢ ­¥ ­  ¬¥á⭨⥠­ áâனª¨..."},
1699 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1700 " \8eáê¢à¥¬¥­ï¢ ­¥ ­ áâனª¨â¥ ­  ª« ¢¨ âã୨⥠¯®¤à¥¤¡¨..."},
1701 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1702 " \84®¡ ¢ï­¥ ¢ ॣ¨áâêà  ­  ᢥ¤¥­¨ï §  §­ ª®¢¨ï ­ ¡®à..."},
1703 {STRING_DONE,
1704 " \83®â®¢®..."},
1705 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1706 " ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "},
1707 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1708 "\8e⢠àﭥ⮠­  ª®­§®« â  ¥ ­¥¢ê§¬®¦­®\r\n\r\n"},
1709 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1710 "\92®¢  ᥠá«ã碠 ­ ©- ç¥áâ® ¯à¨ 㯮âॡ  ­  USB ª« ¢¨ âãà \r\n"},
1711 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1712 "\8f®¤¤àꦪ â  ­  USB ¥ ¢á¥ ®é¥ ­¥¯ê«­ \r\n"},
1713 {STRING_FORMATTINGDISK,
1714 "\92¥ç¥ ä®à¬ â¨à ­¥ ­  ¤¨áª "},
1715 {STRING_CHECKINGDISK,
1716 "\92¥ç¥ ¯à®¢¥àª  ­  ¤¨áª "},
1717 {STRING_FORMATDISK1,
1718 " \94®à¬ â¨à ­¥ ­  ¤ï«  ª â® %S ä ©«®¢  ã।¡  (¡ê৮ ä®à¬ â¨à ­¥) "},
1719 {STRING_FORMATDISK2,
1720 " \94®à¬ â¨à ­¥ ­  ¤ï«  ª â® %S ä ©«®¢  ã।¡  "},
1721 {STRING_KEEPFORMAT,
1722 " \87 ¯ §¢ ­¥ ­  ä ©«®¢ â  ã।¡  (¡¥§ ¯à®¬¥­¨) "},
1723 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1724 "%I64u %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu) ­  %wZ."},
1725 {STRING_HDDINFOUNK1,
1726 "%I64u %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu)."},
1727 {STRING_HDDINFOUNK2,
1728 " %c%c ¢¨¤ %lu %I64u %s"},
1729 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1730 "­  %I64u %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu) ­  %wZ."},
1731 {STRING_HDDINFOUNK3,
1732 "­  %I64u %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu)."},
1733 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1734 "â¢êठ¤¨áª %lu (%I64u %s), \88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu (%wZ)."},
1735 {STRING_HDDINFOUNK4,
1736 "%c%c ¢¨¤ %lu %I64u %s"},
1737 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1738 "­  â¢êठ¤¨áª %lu (%I64u %s), \88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu (%wZ)."},
1739 {STRING_HDDINFOUNK5,
1740 "%c%c %s¢¨¤ %-3u%s %6lu %s"},
1741 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1742 "%6lu %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu) ­  %S"},
1743 {STRING_HDDINFOUNK6,
1744 "%6lu %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu)"},
1745 {STRING_NEWPARTITION,
1746 "\81¥ áꧤ ¤¥­ ­®¢ ¤ï« ­ "},
1747 {STRING_UNPSPACE,
1748 " %s\8d¥à §¯à¥¤¥«¥­® ¬ïáâ®%s %6lu %s"},
1749 {STRING_MAXSIZE,
1750 "\8c\81 (¤® %lu \8c\81)"},
1751 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1752 "Extended Partition"},
1753 {STRING_UNFORMATTED,
1754 "\8d®¢ (\8d¥ä®à¬ â¨à ­)"},
1755 {STRING_FORMATUNUSED,
1756 "\8d¥¨§¯®«§¢ ­"},
1757 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1758 "\8d¥¨§¢¥á⥭"},
1759 {STRING_KB,
1760 "\8a\81"},
1761 {STRING_MB,
1762 "\8c\81"},
1763 {STRING_GB,
1764 "\83\81"},
1765 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1766 "\84®¡ ¢ï­¥ ­  ª« ¢¨ âãà­¨ ¯®¤à¥¤¡¨"},
1767 {0, 0}
1768 };