e4be51b6421d098430bc9470f1528a6e78e37585
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / bg-BG.h
1 #pragma once
2
3 MUI_LAYOUTS bgBGLayouts[] =
4 {
5 { L"0402", L"00000402" },
6 { L"0402", L"00020402" },
7 { L"0402", L"00030402" },
8 { L"0409", L"00000409" },
9 { NULL, NULL }
10 };
11
12 static MUI_ENTRY bgBGLanguagePageEntries[] =
13 {
14 {
15 4,
16 3,
17 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
18 TEXT_STYLE_UNDERLINE
19 },
20 {
21 6,
22 8,
23 "\88§¡®à ­  ¥§¨ª",
24 TEXT_STYLE_NORMAL
25 },
26 {
27 8,
28 10,
29 "\x07 \88§¡¥à¥â¥ ¥§¨ª, ª®©â® ¤  ¨§¯®«¢ â¥ ¯à¨ á« £ ­¥â®.",
30 TEXT_STYLE_NORMAL
31 },
32 {
33 8,
34 11,
35 " ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
36 TEXT_STYLE_NORMAL
37 },
38 {
39 8,
40 13,
41 "\x07 \85§¨ªêâ é¥ ¡ê¤¥ ¯®¤à §¡¨à ­¨ïâ §  ªà ©­ â  ã।¡ .",
42 TEXT_STYLE_NORMAL
43 },
44 {
45 0,
46 0,
47 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
48 TEXT_TYPE_STATUS
49 },
50 {
51 0,
52 0,
53 NULL,
54 0
55 }
56 };
57
58 static MUI_ENTRY bgBGWelcomePageEntries[] =
59 {
60 {
61 4,
62 3,
63 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
64 TEXT_STYLE_UNDERLINE
65 },
66 {
67 6,
68 8,
69 "\90¥ ªâ\8e\91 ¢¨ ¯à¨¢¥âá⢠!",
70 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
71 },
72 {
73 6,
74 11,
75 "\92 §¨ ç á⠮⠭ áâனª â  § ¯¨á¢  à ¡®â­ â  ã।¡  \90¥ ªâ\8e\91",
76 TEXT_STYLE_NORMAL
77 },
78 {
79 6,
80 12,
81 "­  ª®¬¯îâêà  ¢¨ ¨ ¯®¤£®â¢ï ¢â®à â  ç áâ ­  ­ áâனª â .",
82 TEXT_STYLE_NORMAL
83 },
84 {
85 8,
86 15,
87 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ENTER §  á« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91.",
88 TEXT_STYLE_NORMAL
89 },
90 {
91 8,
92 17,
93 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ R §  ¯®¯à ¢ª  ­  \90¥ ªâ\8e\91.",
94 TEXT_STYLE_NORMAL
95 },
96 {
97 8,
98 19,
99 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ L, §  ¤  ¢¨¤¨â¥ à §à¥è¨â¥«­¨â¥ («¨æ¥­§­¨â¥)",
100 TEXT_STYLE_NORMAL
101 },
102 {
103 8,
104 20,
105 " ¨§¨áª¢ ­¨ï ¨ ãá«®¢¨ï ­  \90¥ ªâ\8e\91",
106 TEXT_STYLE_NORMAL
107 },
108 {
109 8,
110 22,
111 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ F3 §  ¨§å®¤ ¡¥§ á« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91.",
112 TEXT_STYLE_NORMAL
113 },
114 {
115 6,
116 24,
117 "\87  ¯®¢¥ç¥ ᢥ¤¥­¨ï §  \90¥ ªâ\8e\91, ¯®á¥â¥â¥:",
118 TEXT_STYLE_NORMAL
119 },
120 {
121 6,
122 25,
123 "http://www.reactos.org",
124 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
125 },
126 {
127 0,
128 0,
129 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ R = \8f®¯à ¢ª  F3 = \88§å®¤",
130 TEXT_TYPE_STATUS
131 },
132 {
133 0,
134 0,
135 NULL,
136 0
137 }
138 };
139
140 static MUI_ENTRY bgBGIntroPageEntries[] =
141 {
142 {
143 4,
144 3,
145 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
146 TEXT_STYLE_UNDERLINE
147 },
148 {
149 6,
150 8,
151 "\8d áâன¢ çêâ ­  \90¥ ªâ\8e\91 ¥ ¢ à ­­  á⥯¥­ ­  ࠧࠡ®âª . \82ᥠ®é¥",
152 TEXT_STYLE_NORMAL
153 },
154 {
155 6,
156 9,
157 "­ï¬  ¢á¨çª¨ ¢ê§¬®¦­®á⨠­  ­ ¯ê«­® ¨§¯®«§¢ ¥¬® ­ áâன¢ é® ¯à¨«®¦¥­¨¥.",
158 TEXT_STYLE_NORMAL
159 },
160 {
161 6,
162 12,
163 "\91êé¥áâ¢ã¢ â á«¥¤­¨â¥ ®£à ­¨ç¥­¨ï:",
164 TEXT_STYLE_NORMAL
165 },
166 {
167 8,
168 13,
169 "- \8d áâன¢ çêâ ­¥ ¬®¦¥ ¤  à ¡®â¨ á ¯®¢¥ç¥ ®â ¥¤¨­ ¤ï« ­  ¤¨áª.",
170 TEXT_STYLE_NORMAL
171 },
172 {
173 8,
174 14,
175 "- \8d áâன¢ çêâ ­¥ ¬®¦¥ ¤  ¨§âà¨e ¯êࢨçe­ ¤ï«,",
176 TEXT_STYLE_NORMAL
177 },
178 {
179 8,
180 15,
181 "  ª® ­  ¤¨áª  ¨¬  à §è¨à¥­ ¤ï«." ,
182 TEXT_STYLE_NORMAL
183 },
184 {
185 8,
186 16,
187 "- \8d áâன¢ çêâ ­¥ ¬®¦¥ ¤  ¨§âਥ ¯êࢨï à §è¨à¥­ ¤ï« ®â ¤¨áª , ",
188 TEXT_STYLE_NORMAL
189 },
190 {
191 8,
192 17,
193 "  ª® ­  ¤¨áª  ¨¬  ¨ ¤à㣨 à §è¨à¥­¨ ¤ï«®¢¥.",
194 TEXT_STYLE_NORMAL
195 },
196 {
197 8,
198 18,
199 "- \8d áâன¢ çêâ ¯®¤¤êঠ á ¬® FAT.",
200 TEXT_STYLE_NORMAL
201 },
202 {
203 8,
204 19,
205 "- \8f஢¥àª â  ­  ä ©«®¢ â  ã।¡  ¢á¥ ®é¥ ­¥ ¥ £®â®¢ .",
206 TEXT_STYLE_NORMAL
207 },
208 {
209 8,
210 23,
211 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ENTER §  á« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91.",
212 TEXT_STYLE_NORMAL
213 },
214 {
215 8,
216 25,
217 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ F3 §  ¨§å®¤ ¡¥§ á« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91.",
218 TEXT_STYLE_NORMAL
219 },
220 {
221 0,
222 0,
223 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
224 TEXT_TYPE_STATUS
225 },
226 {
227 0,
228 0,
229 NULL,
230 0
231 }
232 };
233
234 static MUI_ENTRY bgBGLicensePageEntries[] =
235 {
236 {
237 4,
238 3,
239 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
240 TEXT_STYLE_UNDERLINE
241 },
242 {
243 6,
244 6,
245 "\8b¨æ¥­§¨à ­¥:",
246 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
247 },
248 {
249 8,
250 8,
251 "\93।¡ â  \90¥ ªâ\8e\91 ¥ «¨æ¥­§¨à ­  ¯à¨ ãá«®¢¨ïâ  ­  GNU GPL",
252 TEXT_STYLE_NORMAL
253 },
254 {
255 8,
256 9,
257 "á ç áâ¨, áê¤êà¦ é¨ ª®¤ ®â ¤à㣨 áꢬ¥á⨬¨ «¨æ¥­§¨ ª â®",
258 TEXT_STYLE_NORMAL
259 },
260 {
261 8,
262 10,
263 "X11, BSD ¨«¨ GNU LGPL.",
264 TEXT_STYLE_NORMAL
265 },
266 {
267 8,
268 11,
269 "\91«¥¤®¢ â¥«­® ¢á类 ®á¨£ãà­¥, ª®¥â® ¥ ç áâ ®â",
270 TEXT_STYLE_NORMAL
271 },
272 {
273 8,
274 12,
275 "\90¥ ªâ\8e\91, ᥠ®¡­ à®¤¢  ¯®¤ GNU GPL, á ¯®¤¤êঠ­¥â® ­ ",
276 TEXT_STYLE_NORMAL
277 },
278 {
279 8,
280 13,
281 "­  ®à¨£¨­ «­¨ï «¨æ¥­§.",
282 TEXT_STYLE_NORMAL
283 },
284 {
285 8,
286 15,
287 "This software comes with NO WARRANTY or restrictions on usage",
288 TEXT_STYLE_NORMAL
289 },
290 {
291 8,
292 16,
293 "save applicable local and international law. The licensing of",
294 TEXT_STYLE_NORMAL
295 },
296 {
297 8,
298 17,
299 "ReactOS only covers distribution to third parties.",
300 TEXT_STYLE_NORMAL
301 },
302 {
303 8,
304 18,
305 "\80ª® ¯®à ¤¨ ­ïª ª¢  ¯à¨ç¨­ , § ¥¤­® á \90¥ ªâ\8e\91 ­¥ áâ¥",
306 TEXT_STYLE_NORMAL
307 },
308 {
309 8,
310 19,
311 "¯®«ã稫¨ ª®¯¨¥ ­  GNU General Public License, ¯®á¥â¥â¥",
312 TEXT_STYLE_NORMAL
313 },
314 {
315 8,
316 20,
317 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
318 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
319 },
320 {
321 8,
322 22,
323 "\83 à ­æ¨ï:",
324 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
325 },
326 {
327 8,
328 24,
329 "\92®¢  ¥ ᢮¡®¤¥­ á®äâã¥à; ¢¨¦â¥ ¨§å®¤­¨ï ª®¤ §  ãá«®¢¨ïâ  ­  ¢ê§¯à®¨§¢¥¦¤ ­¥.",
330 TEXT_STYLE_NORMAL
331 },
332 {
333 8,
334 25,
335 "There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or",
336 TEXT_STYLE_NORMAL
337 },
338 {
339 8,
340 26,
341 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE",
342 TEXT_STYLE_NORMAL
343 },
344 {
345 0,
346 0,
347 " ENTER = \82àêé ­¥",
348 TEXT_TYPE_STATUS
349 },
350 {
351 0,
352 0,
353 NULL,
354 0
355 }
356 };
357
358 static MUI_ENTRY bgBGDevicePageEntries[] =
359 {
360 {
361 4,
362 3,
363 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
364 TEXT_STYLE_UNDERLINE
365 },
366 {
367 6,
368 8,
369 "\91¯¨áêªêâ ¯®- ¤®«ã ¯®ª §¢  ⥪ãé¨â¥ ­ áâனª¨ ­  ãáâனá⢠â .",
370 TEXT_STYLE_NORMAL
371 },
372 {
373 8,
374 11,
375 " \8a®¬¯îâêà:",
376 TEXT_STYLE_NORMAL
377 },
378 {
379 8,
380 12,
381 " \85ªà ­:",
382 TEXT_STYLE_NORMAL,
383 },
384 {
385 3,
386 13,
387 " \8a« ¢¨ âãà :",
388 TEXT_STYLE_NORMAL
389 },
390 {
391 3,
392 14,
393 "\8a« ¢¨ âãà­  ¯®¤à¥¤¡ :",
394 TEXT_STYLE_NORMAL
395 },
396 {
397 3,
398 16,
399 " \8fਥ¬ ­¥:",
400 TEXT_STYLE_NORMAL
401 },
402 {
403 25,
404 16, "\8fਥ¬ ­¥ ­  ­ áâனª¨â¥",
405 TEXT_STYLE_NORMAL
406 },
407 {
408 6,
409 19,
410 "\87  ¤  ¯à®¬¥­¨â¥ ­ áâனª¨â¥ ­  ®¡®à㤢 ­¥â®, ¨§¯®«§¢ ©â¥ áâ५ª¨â¥",
411 TEXT_STYLE_NORMAL
412 },
413 {
414 6,
415 20,
416 "\8d\80\83\8e\90\85 ¨ \8d\80\84\8e\8b\93. \91«¥¤ ⮢  ­ â¨á­¥â¥ ENTER, §  ¤  ¨§¡¥à¥â¥",
417 TEXT_STYLE_NORMAL
418 },
419 {
420 6,
421 21,
422 "§ ¬¥áâ¢ é¨ ­ áâனª¨.",
423 TEXT_STYLE_NORMAL
424 },
425 {
426 6,
427 23,
428 "\8a®£ â® ­ ¯à ¢¨â¥ ¢á¨çª¨ ­ áâனª¨, ¨§¡¥à¥â¥ '\8fਥ¬ ­¥ ­  ­ áâனª¨â¥'",
429 TEXT_STYLE_NORMAL
430 },
431 {
432 6,
433 24,
434 "¨ ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
435 TEXT_STYLE_NORMAL
436 },
437 {
438 0,
439 0,
440 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
441 TEXT_TYPE_STATUS
442 },
443 {
444 0,
445 0,
446 NULL,
447 0
448 }
449 };
450
451 static MUI_ENTRY bgBGRepairPageEntries[] =
452 {
453 {
454 4,
455 3,
456 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
457 TEXT_STYLE_UNDERLINE
458 },
459 {
460 6,
461 8,
462 "\8d áâன¢ çêâ ­  \90¥ ªâ\8e\91 ¥ ¢ à ­­  á⥯¥­ ­  ࠧࠡ®âª . \82ᥠ®é¥",
463 TEXT_STYLE_NORMAL
464 },
465 {
466 6,
467 9,
468 "­ï¬  ¢á¨çª¨ ¢ê§¬®¦­®á⨠­  ­ ¯ê«­® ¨§¯®«§¢ ¥¬® ­ áâன¢ é® ¯à¨«®¦¥­¨¥.",
469 TEXT_STYLE_NORMAL
470 },
471 {
472 6,
473 12,
474 "\82ꧬ®¦­®áââ  §  ¯®¯à ¢ª  ®é¥ ­¥ ¥ £®â®¢ .",
475 TEXT_STYLE_NORMAL
476 },
477 {
478 8,
479 15,
480 "\x07 ­ â¨á­¥â¥ U §  ®¡­®¢ï¢ ­¥ ­  ®¯¥à æ¨®­­ â  á¨á⥬ .",
481 TEXT_STYLE_NORMAL
482 },
483 {
484 8,
485 17,
486 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ R §  ¢ê§áâ ­®¢ï¢ é  á।  (ª®­§®« ).",
487 TEXT_STYLE_NORMAL
488 },
489 {
490 8,
491 19,
492 "\x07 ­ âᨭ¥â¥ ESC §  ¢àêé ­¥ ªê¬ £« ¢­ â  áâà ­¨æ .",
493 TEXT_STYLE_NORMAL
494 },
495 {
496 8,
497 21,
498 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ENTER §  ¯à¥§ ¯ã᪠­  ª®¬¯îâêà .",
499 TEXT_STYLE_NORMAL
500 },
501 {
502 0,
503 0,
504 " ESC = \83« ¢­  áâà ­¨æ  ENTER = \8f१ ¯ãáª",
505 TEXT_TYPE_STATUS
506 },
507 {
508 0,
509 0,
510 NULL,
511 0
512 }
513 };
514 static MUI_ENTRY bgBGComputerPageEntries[] =
515 {
516 {
517 4,
518 3,
519 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
520 TEXT_STYLE_UNDERLINE
521 },
522 {
523 6,
524 8,
525 "\90¥è¨«¨ á⥠¤  ᬥ­¨â¥ ¢¨¤  ­  ª®¬¯îâêà .",
526 TEXT_STYLE_NORMAL
527 },
528 {
529 8,
530 10,
531 "\x07 \88§¡¥à¥â¥ ¢¨¤  ­  ¥ªà ­  áêá áâ५ª¨â¥ ­ £®à¥ ¨ ­ ¤®«ã ¨ ",
532 TEXT_STYLE_NORMAL
533 },
534 {
535 8,
536 11,
537 " ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
538 TEXT_STYLE_NORMAL
539 },
540 {
541 8,
542 13,
543 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ᥠ¢ê୥⥠ªê¬ ¯à¥¤å®¤­ â  áâà ­¨æ , ¡¥§ ¤ ",
544 TEXT_STYLE_NORMAL
545 },
546 {
547 8,
548 14,
549 " ᬥ­ï⥠¢¨¤  ­  ª®¬¯îâêà .",
550 TEXT_STYLE_NORMAL
551 },
552 {
553 0,
554 0,
555 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
556 TEXT_TYPE_STATUS
557 },
558 {
559 0,
560 0,
561 NULL,
562 0
563 }
564 };
565
566 static MUI_ENTRY bgBGFlushPageEntries[] =
567 {
568 {
569 4,
570 3,
571 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
572 TEXT_STYLE_UNDERLINE
573 },
574 {
575 10,
576 6,
577 "\93।¡ â  ¯à®¢¥à, ¤ «¨ ¢á¨çª¨ ¤ ­­¨ á  áêåà ­¥­¨ ­  ¤¨áª  ¢¨.",
578 TEXT_STYLE_NORMAL
579 },
580 {
581 10,
582 8,
583 "\92®¢  é¥ ®â­¥¬¥ ¬¨­ã⪠.",
584 TEXT_STYLE_NORMAL
585 },
586 {
587 10,
588 9,
589 "\8a®¬¯îâêàêâ ¢¨ é¥ á¥ ¯à¥§ ¯ãá­¥ á ¬, ª®£ â® ¯à¨ª«îç¨.",
590 TEXT_STYLE_NORMAL
591 },
592 {
593 0,
594 0,
595 " \88§ç¨á⢠­¥ ­  ᪫ ¤ ",
596 TEXT_TYPE_STATUS
597 },
598 {
599 0,
600 0,
601 NULL,
602 0
603 }
604 };
605
606 static MUI_ENTRY bgBGQuitPageEntries[] =
607 {
608 {
609 4,
610 3,
611 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
612 TEXT_STYLE_UNDERLINE
613 },
614 {
615 10,
616 6,
617 "\91« £ ­¥â® ­  \90¥ ªâ\8e\91 ­¥ ¥ § ¢êà訫®.",
618 TEXT_STYLE_NORMAL
619 },
620 {
621 10,
622 8,
623 "\88§¢ ¤¥â¥ ¤¨áª¥â â  ®â ãáâனá⢮ \80: ¨",
624 TEXT_STYLE_NORMAL
625 },
626 {
627 10,
628 9,
629 "¢á¨çª¨ ­®á¨â¥«¨ ®â \8a\84 ¨ DVD ãáâனá⢠â .",
630 TEXT_STYLE_NORMAL
631 },
632 {
633 10,
634 11,
635 "\8d â¨á­¥â¥ ENTER, §  ¤  ¯à¥§ ¯ã᭥⥠ª®¬¯îâêà .",
636 TEXT_STYLE_NORMAL
637 },
638 {
639 0,
640 0,
641 " \88§ç ª ©â¥...",
642 TEXT_TYPE_STATUS,
643 },
644 {
645 0,
646 0,
647 NULL,
648 0
649 }
650 };
651
652 static MUI_ENTRY bgBGDisplayPageEntries[] =
653 {
654 {
655 4,
656 3,
657 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
658 TEXT_STYLE_UNDERLINE
659 },
660 {
661 6,
662 8,
663 "\90¥è¨«¨ á⥠¤  ᬥ­¨â¥ ¢¨¤  ­  ¥ªà ­ .",
664 TEXT_STYLE_NORMAL
665 },
666 { 8,
667 10,
668 "\x07 \88§¡¥à¥â¥ ¢¨¤  ­  ¥ªà ­  áêá áâ५ª¨â¥ ­ £®à¥ ¨ ­ ¤®«ã ¨ ",
669 TEXT_STYLE_NORMAL
670 },
671 {
672 8,
673 11,
674 " ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
675 TEXT_STYLE_NORMAL
676 },
677 {
678 8,
679 13,
680 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ᥠ¢ê୥⥠ªê¬ ¯à¥¤å®¤­ â  áâà ­¨æ , ¡¥§ ¤ ",
681 TEXT_STYLE_NORMAL
682 },
683 {
684 8,
685 14,
686 " ᬥ­ï⥠¢¨¤  ­  ¥ªà ­ .",
687 TEXT_STYLE_NORMAL
688 },
689 {
690 0,
691 0,
692 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
693 TEXT_TYPE_STATUS
694 },
695 {
696 0,
697 0,
698 NULL,
699 0
700 }
701 };
702
703 static MUI_ENTRY bgBGSuccessPageEntries[] =
704 {
705 {
706 4,
707 3,
708 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
709 TEXT_STYLE_UNDERLINE
710 },
711 {
712 10,
713 6,
714 "\8eá­®¢­¨â¥ áêáâ ¢ª¨ ­  \90¥ ªâ\8e\91 á  á«®¦¥­¨ ãᯥ譮.",
715 TEXT_STYLE_NORMAL
716 },
717 {
718 10,
719 8,
720 "\88§¢ ¤¥â¥ ¤¨áª¥â â  ®â ãáâனá⢮ \80: ¨",
721 TEXT_STYLE_NORMAL
722 },
723 {
724 10,
725 9,
726 "¢á¨çª¨ ­®á¨â¥«¨ ®â ®¯â¨ç­¨â¥ ãáâனá⢠ (\8a\84/DVD)",
727 TEXT_STYLE_NORMAL
728 },
729 {
730 10,
731 11,
732 "\8d â¨á­¥â¥ ENTER, §  ¤  ¯à¥§ ¯ã᭥⥠ª®¬¯îâêà .",
733 TEXT_STYLE_NORMAL
734 },
735 {
736 0,
737 0,
738 " ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà ",
739 TEXT_TYPE_STATUS
740 },
741 {
742 0,
743 0,
744 NULL,
745 0
746 }
747 };
748
749 static MUI_ENTRY bgBGBootPageEntries[] =
750 {
751 {
752 4,
753 3,
754 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
755 TEXT_STYLE_UNDERLINE
756 },
757 {
758 6,
759 8,
760 "\91« £ ­¥â® ­  § à¥¦¤ ç  (bootloader) ­  ¤¨áª  ­  ª®¬¯îâêà  ¢¨",
761 TEXT_STYLE_NORMAL
762 },
763 {
764 6,
765 9,
766 "¡¥ ­¥ãᯥ譮.",
767 TEXT_STYLE_NORMAL
768 },
769 {
770 6,
771 13,
772 "\91«®¦¥â¥ ä®à¬ â¨à ­  ¤¨áª¥â  ¢ ãáâனá⢮ A:",
773 TEXT_STYLE_NORMAL
774 },
775 {
776 6,
777 14,
778 "¨ ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
779 TEXT_STYLE_NORMAL,
780 },
781 {
782 0,
783 0,
784 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
785 TEXT_TYPE_STATUS
786 },
787 {
788 0,
789 0,
790 NULL,
791 0
792 }
793
794 };
795
796 static MUI_ENTRY bgBGSelectPartitionEntries[] =
797 {
798 {
799 4,
800 3,
801 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
802 TEXT_STYLE_UNDERLINE
803 },
804 {
805 6,
806 8,
807 "\91¯¨áêªêâ ¯®- ¤®«ã áê¤êঠ áêé¥áâ¢ã¢ é¨â¥ ¤ï«®¢¥ ¨ ¯à §­®â®",
808 TEXT_STYLE_NORMAL
809 },
810 {
811 6,
812 9,
813 "¬ïáâ® §  ­®¢¨ ¤ï«®¢¥",
814 TEXT_STYLE_NORMAL
815 },
816 {
817 8,
818 11,
819 "\x07 \88§¯®«§¢ ©â¥ áâ५ª¨â¥ §  ¨§¡®à ®â ᯨáꪠ.",
820 TEXT_STYLE_NORMAL
821 },
822 {
823 8,
824 13,
825 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ENTER §  á« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 ­  ¨§¡à ­¨ï ¤ï«.",
826 TEXT_STYLE_NORMAL
827 },
828 {
829 8,
830 15,
831 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ C §  áꧤ ¢ ­¥ ­  ­®¢ ¤ï«.",
832 TEXT_STYLE_NORMAL
833 },
834 {
835 8,
836 17,
837 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ D §  ¨§âਢ ­¥ ­  áêé¥áâ¢ã¢ é ¤ï«.",
838 TEXT_STYLE_NORMAL
839 },
840 {
841 0,
842 0,
843 " \8f®ç ª ©â¥...", /* \90¥¤êâ ¤  ­¥ ᥠ¯à¥¢¥¦¤ , § é®â® ᯨáêªêâ á ¤ï«®¢¥â¥ é¥ á¥ à §¬¥á⨠*/
844 TEXT_TYPE_STATUS
845 },
846 {
847 0,
848 0,
849 NULL,
850 0
851 }
852 };
853
854 static MUI_ENTRY bgBGFormatPartitionEntries[] =
855 {
856 {
857 4,
858 3,
859 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
860 TEXT_STYLE_UNDERLINE
861 },
862 {
863 6,
864 8,
865 "\94®à¬ â¨à ­¥ ­  ¤ï«",
866 TEXT_STYLE_NORMAL
867 },
868 {
869 6,
870 10,
871 "\84ï«êâ é¥ ¡ê¤¥ ä®à¬ â¨à ­. \8d â¨á­¥â¥ ENTER §  ¯à®¤ê«¦ ¢ ­¥.",
872 TEXT_STYLE_NORMAL
873 },
874 {
875 0,
876 0,
877 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
878 TEXT_TYPE_STATUS
879 },
880 {
881 0,
882 0,
883 NULL,
884 TEXT_STYLE_NORMAL
885 }
886 };
887
888 static MUI_ENTRY bgBGInstallDirectoryEntries[] =
889 {
890 {
891 4,
892 3,
893 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
894 TEXT_STYLE_UNDERLINE
895 },
896 {
897 6,
898 8,
899 "\94 ©«®¢¥â¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 é¥ ¡ê¤ â á«®¦¥­¨ ­  ¨§¡à ­¨ï ¤ï«. \88§¡¥à¥â¥",
900 TEXT_STYLE_NORMAL
901 },
902 {
903 6,
904 9,
905 "¯ ¯ª , ¢ ª®ïâ® ¤  ¡ê¤¥ á«®¦¥­ \90¥ ªâ\8e\91:",
906 TEXT_STYLE_NORMAL
907 },
908 {
909 6,
910 14,
911 "\87  á¬ï­  ­  ¯à¥¤«®¦¥­ â  ¯ ¯ª  ­ â¨á­¥â¥ BACKSPACE, §  ¤ ",
912 TEXT_STYLE_NORMAL
913 },
914 {
915 6,
916 15,
917 "¨§âਥ⥠§­ æ¨â¥ ¨ ⮣ ¢  ­ ¯¨è¥â¥ ¯ ¯ª â , ¢ ª®ïâ® ¤  ¡ê¤¥",
918 TEXT_STYLE_NORMAL
919 },
920 {
921 6,
922 16,
923 "á«®¦¥­ \90¥ ªâ\8e\91.",
924 TEXT_STYLE_NORMAL
925 },
926 {
927 0,
928 0,
929 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
930 TEXT_TYPE_STATUS
931 },
932 {
933 0,
934 0,
935 NULL,
936 0
937 }
938 };
939
940 static MUI_ENTRY bgBGFileCopyEntries[] =
941 {
942 {
943 4,
944 3,
945 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
946 TEXT_STYLE_UNDERLINE
947 },
948 {
949 11,
950 12,
951 "\88§ç ª ©â¥ ¤  ¯à¨ª«îç¨ § ¯¨áêâ ­  ä ©«®¢¥â¥ ¢ ¨§¡à ­ â  ¯ ¯ª .",
952 TEXT_STYLE_NORMAL
953 },
954 {
955 30,
956 13,
957 // "¨§¡à ­ â  ¯ ¯ª .",
958 "",
959 TEXT_STYLE_NORMAL
960 },
961 {
962 20,
963 14,
964 "\92®¢  ¬®¦¥ ¤  ®â­¥¬¥ ­ïª®«ª® ¬¨­ãâ¨.",
965 TEXT_STYLE_NORMAL
966 },
967 {
968 0,
969 0,
970 " \xB3 \8f®ç ª ©â¥... ",
971 TEXT_TYPE_STATUS
972 },
973 {
974 0,
975 0,
976 NULL,
977 0
978 }
979 };
980
981 static MUI_ENTRY bgBGBootLoaderEntries[] =
982 {
983 {
984 4,
985 3,
986 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
987 TEXT_STYLE_UNDERLINE
988 },
989 {
990 6,
991 8,
992 "\8fà®â¨ç  á« £ ­¥â® ­  § à¥¦¤ ç .",
993 TEXT_STYLE_NORMAL
994 },
995 {
996 8,
997 12,
998 "\91« £ ­¥ ­  § à¥¦¤ ç ­  â¢êà¤¨ï ¤¨áª (MBR ¨ VBR).",
999 TEXT_STYLE_NORMAL
1000 },
1001 {
1002 8,
1003 13,
1004 "\91« £ ­¥ ­  § à¥¦¤ ç ­  â¢êà¤¨ï ¤¨áª (á ¬® VBR).",
1005 TEXT_STYLE_NORMAL
1006 },
1007 {
1008 8,
1009 14,
1010 "\91« £ ­¥ ­  § à¥¦¤ ç ­  ¤¨áª¥â .",
1011 TEXT_STYLE_NORMAL
1012 },
1013 {
1014 8,
1015 15,
1016 "\84  ­¥ ᥠ᫠£  § à¥¦¤ ç.",
1017 TEXT_STYLE_NORMAL
1018 },
1019 {
1020 0,
1021 0,
1022 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
1023 TEXT_TYPE_STATUS
1024 },
1025 {
1026 0,
1027 0,
1028 NULL,
1029 0
1030 }
1031 };
1032
1033 static MUI_ENTRY bgBGKeyboardSettingsEntries[] =
1034 {
1035 {
1036 4,
1037 3,
1038 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1039 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1040 },
1041 {
1042 6,
1043 8,
1044 "\88᪠⥠¤  ᬥ­¨â¥ ¢¨¤  ­  ª« ¢¨ âãà â .",
1045 TEXT_STYLE_NORMAL
1046 },
1047 {
1048 8,
1049 10,
1050 "\x07 \88§¯®«§¢ ©â¥ áâ५ª¨â¥, §  ¤  ¨§¡¥à¥â¥ ¢¨¤  ­  ª« ¢¨ âãà .",
1051 TEXT_STYLE_NORMAL
1052 },
1053 {
1054 8,
1055 11,
1056 " ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
1057 TEXT_STYLE_NORMAL
1058 },
1059 {
1060 8,
1061 13,
1062 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ᥠ¢ê୥⥠ªê¬ ¯à¥¤å®¤­ â  áâà ­¨æ , ¡¥§ ¤ ",
1063 TEXT_STYLE_NORMAL
1064 },
1065 {
1066 8,
1067 14,
1068 " ᬥ­ï⥠¢¨¤  ­  ª« ¢¨ âãà â .",
1069 TEXT_STYLE_NORMAL
1070 },
1071 {
1072 0,
1073 0,
1074 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
1075 TEXT_TYPE_STATUS
1076 },
1077 {
1078 0,
1079 0,
1080 NULL,
1081 0
1082 }
1083 };
1084
1085 static MUI_ENTRY bgBGLayoutSettingsEntries[] =
1086 {
1087 {
1088 4,
1089 3,
1090 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1091 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1092 },
1093 {
1094 6,
1095 8,
1096 "\88§¡¥à¥â¥ ¯®¤à §¡¨à ­  ª« ¢¨ âãà­  ¯®¤à¥¤¡ .",
1097 TEXT_STYLE_NORMAL
1098 },
1099 {
1100 8,
1101 10,
1102 "\x07 \88§¯®«§¢ ©â¥ áâ५ª¨â¥, §  ¤  ¨§¡¥à¥â¥ ¦¥« ­ â  ª« ¢¨ âãà­ ",
1103 TEXT_STYLE_NORMAL
1104 },
1105 {
1106 8,
1107 11,
1108 " ¯®¤à¥¤¡  ¨ ¯®á«¥ ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
1109 TEXT_STYLE_NORMAL
1110 },
1111 {
1112 8,
1113 13,
1114 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ᥠ¢ê୥⥠ªê¬ ¯à¥¤å®¤­ â  áâà ­¨æ , ¡¥§ ¤ ",
1115 TEXT_STYLE_NORMAL
1116 },
1117 {
1118 8,
1119 14,
1120 " ᬥ­ï⥠ª« ¢¨ âãà­ â  ¯®¤à¥¤¡ .",
1121 TEXT_STYLE_NORMAL
1122 },
1123 {
1124 0,
1125 0,
1126 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
1127 TEXT_TYPE_STATUS
1128 },
1129 {
1130 0,
1131 0,
1132 NULL,
1133 0
1134 },
1135
1136 };
1137
1138 static MUI_ENTRY bgBGPrepareCopyEntries[] =
1139 {
1140 {
1141 4,
1142 3,
1143 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1144 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1145 },
1146 {
1147 6,
1148 8,
1149 "\8a®¬¯îâêàêâ ᥠ¯®¤£®â¢ï §  § ¯¨á ­  ä ©«®¢¥â¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91. ",
1150 TEXT_STYLE_NORMAL
1151 },
1152 {
1153 0,
1154 0,
1155 " \91êá⠢ﭥ ­  ᯨáꪠ ®â ä ©«®¢¥ §  § ¯¨á...",
1156 TEXT_TYPE_STATUS
1157 },
1158 {
1159 0,
1160 0,
1161 NULL,
1162 0
1163 },
1164
1165 };
1166
1167 static MUI_ENTRY bgBGSelectFSEntries[] =
1168 {
1169 {
1170 4,
1171 3,
1172 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1173 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1174 },
1175 {
1176 6,
1177 17,
1178 "\87  ¤  ¨§¡¥à¥â¥ ä ©«®¢  á¨á⥬  ®â ¤®«­¨ï ᯨáêª:",
1179 0
1180 },
1181 {
1182 8,
1183 19,
1184 "\x07 \88§¡¥à¥â¥ ä ©«®¢  á¨á⥬  áêá áâ५ª¨â¥.",
1185 0
1186 },
1187 {
1188 8,
1189 21,
1190 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ENTER, §  ¤  ä®à¬ â¨à â¥ ¤ï« .",
1191 0
1192 },
1193 {
1194 8,
1195 23,
1196 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ¨§¡¥à¥â¥ ¤à㣠¤ï«.",
1197 0
1198 },
1199 {
1200 0,
1201 0,
1202 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
1203 TEXT_TYPE_STATUS
1204 },
1205
1206 {
1207 0,
1208 0,
1209 NULL,
1210 0
1211 }
1212 };
1213
1214 static MUI_ENTRY bgBGDeletePartitionEntries[] =
1215 {
1216 {
1217 4,
1218 3,
1219 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1220 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1221 },
1222 {
1223 6,
1224 8,
1225 "\88§¡à «¨ á⥠¤  ¨§âਥ⥠¤ï«",
1226 TEXT_STYLE_NORMAL
1227 },
1228 {
1229 8,
1230 18,
1231 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ D, §  ¤  ¨§âਥ⥠¤ï« .",
1232 TEXT_STYLE_NORMAL
1233 },
1234 {
1235 11,
1236 19,
1237 "\82\8d\88\8c\80\8d\88\85: \82á¨çª¨ ¤ ­­¨ ­  ⮧¨ ¤ï« é¥ ¡ê¤ â 㭨鮦¥­¨!",
1238 TEXT_STYLE_NORMAL
1239 },
1240 {
1241 8,
1242 21,
1243 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ᥠ®âª ¦¥â¥.",
1244 TEXT_STYLE_NORMAL
1245 },
1246 {
1247 0,
1248 0,
1249 " D = \88§âਢ ­¥ ­  ¤ï« , ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
1250 TEXT_TYPE_STATUS
1251 },
1252 {
1253 0,
1254 0,
1255 NULL,
1256 0
1257 }
1258 };
1259
1260 static MUI_ENTRY bgBGRegistryEntries[] =
1261 {
1262 {
1263 4,
1264 3,
1265 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1266 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1267 },
1268 {
1269 6,
1270 8,
1271 "\8fà®â¨ç  ®¡­®¢ï¢ ­¥ ­  á¨á⥬­¨â¥ ­ áâனª¨. ",
1272 TEXT_STYLE_NORMAL
1273 },
1274 {
1275 0,
1276 0,
1277 " \91ꧤ ¢ ­¥ ­  ॣ¨áâê୨⥠஥¢¥...",
1278 TEXT_TYPE_STATUS
1279 },
1280 {
1281 0,
1282 0,
1283 NULL,
1284 0
1285 },
1286
1287 };
1288
1289 MUI_ERROR bgBGErrorEntries[] =
1290 {
1291 {
1292 //ERROR_NOT_INSTALLED
1293 "\90¥ ªâ\8e\91 ­¥ ¥ ­ ¯ê«­® á«®¦¥­ ­  ª®¬¯îâêà \n"
1294 "¢¨. \80ª® ᥣ  ¨§«¥§¥â¥ ®â á« £ ­¥â¥, é¥ âàï¡¢ \n"
1295 "¤  ¯ã᭥⥠­ áâனª â  ®â­®¢®, §  ¤  ¨­áâ «¨à â¥ \90¥ ªâ\8e\91.\n"
1296 "\n"
1297 " \x07 \87  ¤  ¯à®¤ê«¦¨ á« £ ­¥â®, ­ â¨á­¥â¥ ENTER.\n"
1298 " \x07 \87  ¨§å®¤ ­ â¨á­¥â¥ F3.",
1299 "F3 = \88§å®¤ ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥"
1300 },
1301 {
1302 //ERROR_NO_HDD
1303 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ­ ¬¥à¨ â¢êठ¤¨áª.\n",
1304 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1305 },
1306 {
1307 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1308 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ­ ¬¥à¨ ¨§å®¤­®â® ᨠãáâனá⢮.\n",
1309 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1310 },
1311 {
1312 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1313 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  ­ ¬¥à¨ ä ©« TXTSETUP.SIF.\n",
1314 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1315 },
1316 {
1317 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1318 "\8d áâன¢ çêâ ­ ¬¥à¨ ¯®¢à¥¤¥­ ä ©« TXTSETUP.SIF.\n",
1319 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1320 },
1321 {
1322 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1323 "\8d áâன¢ çêâ ­ ¬¥à¨ ­¥à¥¤¥­ ¯®¤¯¨á ¢ TXTSETUP.SIF.\n",
1324 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1325 },
1326 {
1327 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1328 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  ®âªà¨¥ ᢥ¤¥­¨ïâ  ­  á¨á⥬­®â® ¢¨ ãáâனá⢮.\n",
1329 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1330 },
1331 {
1332 //ERROR_WRITE_BOOT,
1333 "\8d¥ãᯥ譮 á« £ ­¥ ­  ®§­ ç ¢ è § ¯¨á (bootcode) §  FAT ¢ á¨á⥬­¨ï ¤ï«.",
1334 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1335 },
1336 {
1337 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1338 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  § à¥¤¨ ᯨáꪠ á ¢¨¤®¢¥â¥ ª®¬¯îâà¨.\n",
1339 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1340 },
1341 {
1342 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1343 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  § à¥¤¨ ᯨáꪠ á ­ âனª¨ §  ¬®­¨â®à¨.\n",
1344 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1345 },
1346 {
1347 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1348 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  § à¥¤¨ ᯨáꪠ á ¢¨¤®¢¥â¥ ª« ¢¨ âãà¨.\n",
1349 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1350 },
1351 {
1352 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1353 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  § à¥¤¨ ᯨáꪠ á ª« ¢¨ âã୨⥠¯®¤à¥¤¡¨.\n",
1354 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1355 },
1356 {
1357 //ERROR_WARN_PARTITION,
1358 "\8d áâன¢ çêâ ãáâ ­®¢¨, ç¥ ¯®­¥ ¥¤¨­ â¢êठ¤¨áª áê¤êঠ ­¥áꢬ¥á⨬ \n"
1359 "¤ï«®¢  â ¡«¨æ , á ª®ïâ® ­¥ ¬®¦¥ ¤  ᥠࠡ®â¨ ¯à ¢¨«­®!\n"
1360 "\n"
1361 "\91ꧤ ¢ ­¥â® ¨«¨ ¨§âਢ ­¥â® ­  ¤ï«®¢¥ ¬®¦¥ ¤  㭨鮦¨ ¤ï«®¢ â  â ¡«¨æ .\n"
1362 "\n"
1363 " \x07 \87  ¨§å®¤ ­ â¨á­¥â¥ F3.\n"
1364 " \x07 \8d â¨á­¥â¥ ENTER §  ¯à®¤ê«¦ ¢ ­¥.",
1365 "F3 = \88§å®¤ ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥"
1366 },
1367 {
1368 //ERROR_NEW_PARTITION,
1369 "\8d¥ ¬®¦¥â¥ ¤  áꧤ ¤¥â¥ ­®¢ ¤ï« ¢ ¤ï«,\n"
1370 "ª®©â® ¢¥ç¥ áêé¥áâ¢ã¢ !\n"
1371 "\n"
1372 " * \8d â¨á­¥â¥ ª« ¢¨è, §  ¤  ¯à®¤ê«¦¨â¥.",
1373 NULL
1374 },
1375 {
1376 //ERROR_DELETE_SPACE,
1377 "\8d¥ ¬®¦¥â¥ §  ¨§âਥ⥠­¥à §¯à¥¤¥«¥­®â® ¤¨áª®¢® ¬ïáâ®!\n"
1378 "\n"
1379 " * \8d â¨á­¥â¥ ª« ¢¨è, §  ¤  ¯à®¤ê«¦¨â¥.",
1380 NULL
1381 },
1382 {
1383 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1384 //"Setup failed to install the FAT bootcode on the system partition.",
1385 "\8d¥ãᯥ譮 á« £ ­¥ ­  ®¡ã¢ é¨ï ª®¤ §  FAT ­  á¨á⥬­¨ï ¤ï«.",
1386 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1387 },
1388 {
1389 //ERROR_NO_FLOPPY,
1390 "\82 ãáâனá⢮ A: ­ï¬  ­®á¨â¥«.",
1391 "ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥"
1392 },
1393 {
1394 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1395 "\8d¥ãᯥ譮 ®¡­®¢ï¢ ­¥ ­  ­ áâனª¨â¥ ­  ª« ¢¨ âãà­ â  ¯®¤à¥¤¡ .",
1396 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1397 },
1398 {
1399 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1400 "\8d¥ãᯥ譮 ®¡­®¢ï¢ ­¥ ­  ॣ¨áâêà­¨ ­ áâனª¨ §  ¬®­¨â®à .",
1401 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1402 },
1403 {
1404 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1405 "\8d¥ãᯥ譮 ¢­ áï­¥ ­  ஥¢¨ï ä ©«.",
1406 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1407 },
1408 {
1409 //ERROR_FIND_REGISTRY
1410 "\8d¥ ¡ïå  ®âªà¨â¨ ä ©«®¢¥â¥ á ॣ¨áâêà­¨ ¤ ­­¨.",
1411 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1412 },
1413 {
1414 //ERROR_CREATE_HIVE,
1415 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  áꧤ ¤¥ ॣ¨áâê୨⥠஥¢¥.",
1416 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1417 },
1418 {
1419 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1420 //There is something wrong with this line.
1421 "\8d¥ãᯥ譮 § ¤ ¢ ­¥ ­  ­ ç «­¨ á⮩­®á⨠­  ॣ¨áâêà .",
1422 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1423 },
1424 {
1425 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1426 "Cab ä ©«ê⠭ﬠ ¯à ¢¨«¥­ inf ä ©«.\n",
1427 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1428 },
1429 {
1430 //ERROR_CABINET_MISSING,
1431 "Cab ä ©«êâ ­¥ ¥ ®âªà¨â.\n",
1432 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1433 },
1434 {
1435 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1436 "Cab ä ©«ê⠭ﬠ ­ áâ஥筮 ¯¨á ­¨¥.\n",
1437 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1438 },
1439 {
1440 //ERROR_COPY_QUEUE,
1441 "\8d¥ãᯥ譮 ®â¢ àï­¥ ­  ®¯ èª â  ®â ä ©«®¢¥ §  § ¯¨á.\n",
1442 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1443 },
1444 {
1445 //ERROR_CREATE_DIR,
1446 "\8d¥ãᯥ譮 áꧤ ¢ ­¥ ­  ¯ ¯ª¨â¥ §  á« £ ­¥.",
1447 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1448 },
1449 {
1450 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1451 "\90 §¤¥«êâ 'Directories' ­¥ ¡¥ ®âªà¨â\n"
1452 "¢ TXTSETUP.SIF.\n",
1453 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1454 },
1455 {
1456 //ERROR_CABINET_SECTION,
1457 "\90 §¤¥«êâ 'Directories' ­¥ ¡¥ ®âªà¨â\n"
1458 "¢ cab ä ©« .\n",
1459 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1460 },
1461 {
1462 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1463 "\8d¥ãᯥ譮 áꧤ ¢ ­¥ ­  ¯ ¯ª â  §  á« £ ­¥.",
1464 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1465 },
1466 {
1467 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1468 "\90 §¤¥«êâ 'SetupData' ­¥ ¡¥ ®âªà¨â\n"
1469 "¢ TXTSETUP.SIF.\n",
1470 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1471 },
1472 {
1473 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1474 "\8d¥ãᯥ譮 § ¯¨á¢ ­¥ ­  ¤ï«®¢¨â¥ â ¡«¨æ¨.\n"
1475 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1476 },
1477 {
1478 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1479 "\8d¥ãᯥ譮 ¤®¡ ¢ï­¥ ­  §­ ª®¢¨ï ­ ¡®à ¢ ॣ¨áâêà .\n"
1480 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1481 },
1482 {
1483 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1484 "\8d¥ãᯥ譮 ãáâ ­®¢ï¢ ­¥ ­  ¬¥á⭨⥠­ áâனª¨.\n"
1485 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1486 },
1487 {
1488 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1489 "\8d¥ãᯥ譮 ¤®¡ ¢ï­¥ ­  ª« ¢¨ âã୨⥠¯®¤à¥¤¡¨ ¢ ॣ¨áâêà .\n"
1490 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1491 },
1492 {
1493 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1494 "\8d áâனª â  ­¥ ¬®¦  ¤  ãáâ ­®¢¨ ®§­ ç¨â¥«ï ­  £¥®£à ä᪮⮠¯®«®¦¥­¨¥.\n"
1495 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1496 },
1497 {
1498 //ERROR_INSUFFICIENT_DISKSPACE,
1499 "\8d  ¨§¡à ­¨ï ¤ï« ­ï¬  ¤®áâ âêç­® ᢮¡®¤­® ¯à®áâà ­á⢮.\n"
1500 " * \8d â¨á­¥â¥ ª« ¢¨è, §  ¤  ¯à®¤ê«¦¨â¥.",
1501 NULL
1502 },
1503 {
1504 NULL,
1505 NULL
1506 }
1507 };
1508
1509
1510 MUI_PAGE bgBGPages[] =
1511 {
1512 {
1513 LANGUAGE_PAGE,
1514 bgBGLanguagePageEntries
1515 },
1516 {
1517 START_PAGE,
1518 bgBGWelcomePageEntries
1519 },
1520 {
1521 INSTALL_INTRO_PAGE,
1522 bgBGIntroPageEntries
1523 },
1524 {
1525 LICENSE_PAGE,
1526 bgBGLicensePageEntries
1527 },
1528 {
1529 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1530 bgBGDevicePageEntries
1531 },
1532 {
1533 REPAIR_INTRO_PAGE,
1534 bgBGRepairPageEntries
1535 },
1536 {
1537 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1538 bgBGComputerPageEntries
1539 },
1540 {
1541 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1542 bgBGDisplayPageEntries
1543 },
1544 {
1545 FLUSH_PAGE,
1546 bgBGFlushPageEntries
1547 },
1548 {
1549 SELECT_PARTITION_PAGE,
1550 bgBGSelectPartitionEntries
1551 },
1552 {
1553 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1554 bgBGSelectFSEntries
1555 },
1556 {
1557 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1558 bgBGFormatPartitionEntries
1559 },
1560 {
1561 DELETE_PARTITION_PAGE,
1562 bgBGDeletePartitionEntries
1563 },
1564 {
1565 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1566 bgBGInstallDirectoryEntries
1567 },
1568 {
1569 PREPARE_COPY_PAGE,
1570 bgBGPrepareCopyEntries
1571 },
1572 {
1573 FILE_COPY_PAGE,
1574 bgBGFileCopyEntries
1575 },
1576 {
1577 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1578 bgBGKeyboardSettingsEntries
1579 },
1580 {
1581 BOOT_LOADER_PAGE,
1582 bgBGBootLoaderEntries
1583 },
1584 {
1585 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1586 bgBGLayoutSettingsEntries
1587 },
1588 {
1589 QUIT_PAGE,
1590 bgBGQuitPageEntries
1591 },
1592 {
1593 SUCCESS_PAGE,
1594 bgBGSuccessPageEntries
1595 },
1596 {
1597 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1598 bgBGBootPageEntries
1599 },
1600 {
1601 REGISTRY_PAGE,
1602 bgBGRegistryEntries
1603 },
1604 {
1605 -1,
1606 NULL
1607 }
1608 };
1609
1610 MUI_STRING bgBGStrings[] =
1611 {
1612 {STRING_PLEASEWAIT,
1613 " \8f®ç ª ©â¥..."},
1614 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1615 " ENTER = \91« £ ­¥ C = \91ꧤ ¢ ­¥ ­  ¤ï« F3 = \88§å®¤"},
1616 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1617 " ENTER = \91« £ ­¥ D = \88§âਢ ­¥ ­  ¤ï« F3 = \88§å®¤"},
1618 {STRING_PARTITIONSIZE,
1619 "\90 §¬¥à ­  ­®¢¨ï ¤ï«:"},
1620 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1621 "\88§¡à «¨ á⥠¤  áꧤ ¤¥â¥ ­®¢ ¤ï« ­ "},
1622 {STRING_HDDSIZE,
1623 "\82ꢥ¤¥â¥ à §¬¥à  ­  ­®¢¨ï ¤ï« (¢ ¬¥£ ¡ ©â¨)."},
1624 {STRING_CREATEPARTITION,
1625 " ENTER = \91ꧤ ¢ ­¥ ­  ¤ï« ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤"},
1626 {STRING_PARTFORMAT,
1627 "\8f।á⮨ ä®à¬ â¨à ­¥ ­  ¤ï« ."},
1628 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1629 "\88§¡à «¨ á⥠¤  á«®¦¨â¥ \90¥ ªâ\8e\91 ­  ­®¢ ¨«¨ ­¥à §¯à¥¤¥«¥­ ¤ï«."},
1630 {STRING_INSTALLONPART,
1631 "\91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 ¢êàåã ¤ï«"},
1632 {STRING_CHECKINGPART,
1633 "\92¥ç¥ ¯à®¢¥àª  ­  ¨§¡à ­¨ï ¤ï«."},
1634 {STRING_QUITCONTINUE,
1635 "F3= \88§å®¤ ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥"},
1636 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1637 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "},
1638 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1639 "\8d¥ ¡¥ ­ ¬¥à¥­ à §¤¥« '%S'\n¢ TXTSETUP.SIF.\n"},
1640 {STRING_COPYING,
1641 " \87 ¯¨á ­  ä ©«: %S"},
1642 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1643 "\94 ©«®¢¥â¥ ᥠ§ ¯¨á¢ â..."},
1644 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1645 " \8eáê¢à¥¬¥­ï¢ ­¥ ­  ॣ¨áâê୨⥠஥¢¥..."},
1646 {STRING_IMPORTFILE,
1647 " \82­ áï­¥ ­  %S..."},
1648 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1649 " \8eáê¢à¥¬¥­ï¢ ­¥ ॣ¨áâ஢¨â¥ ­ áâனª¨ ­  ¥ªà ­ ..."},
1650 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1651 " \8eáê¢à¥¬¥­ï¢ ­¥ ­  ¬¥á⭨⥠­ áâனª¨..."},
1652 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1653 " \8eáê¢à¥¬¥­ï¢ ­¥ ­ áâனª¨â¥ ­  ª« ¢¨ âã୨⥠¯®¤à¥¤¡¨..."},
1654 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1655 " \84®¡ ¢ï­¥ ¢ ॣ¨áâêà  ­  ᢥ¤¥­¨ï §  §­ ª®¢¨ï ­ ¡®à..."},
1656 {STRING_DONE,
1657 " \83®â®¢®..."},
1658 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1659 " ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "},
1660 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1661 "\8e⢠àﭥ⮠­  ª®­§®« â  ¥ ­¥¢ê§¬®¦­®\r\n\r\n"},
1662 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1663 "\92®¢  ᥠá«ã碠 ­ ©- ç¥áâ® ¯à¨ 㯮âॡ  ­  USB ª« ¢¨ âãà \r\n"},
1664 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1665 "\8f®¤¤àꦪ â  ­  USB ¥ ¢á¥ ®é¥ ­¥¯ê«­ \r\n"},
1666 {STRING_FORMATTINGDISK,
1667 "\92¥ç¥ ä®à¬ â¨à ­¥ ­  ¤¨áª "},
1668 {STRING_CHECKINGDISK,
1669 "\92¥ç¥ ¯à®¢¥àª  ­  ¤¨áª "},
1670 {STRING_FORMATDISK1,
1671 " \94®à¬ â¨à ­¥ ­  ¤ï«  ª â® %S ä ©«®¢  ã।¡  (¡ê৮ ä®à¬ â¨à ­¥) "},
1672 {STRING_FORMATDISK2,
1673 " \94®à¬ â¨à ­¥ ­  ¤ï«  ª â® %S ä ©«®¢  ã।¡  "},
1674 {STRING_KEEPFORMAT,
1675 " \87 ¯ §¢ ­¥ ­  ä ©«®¢ â  ã।¡  (¡¥§ ¯à®¬¥­¨) "},
1676 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1677 "%I64u %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu) ­  %wZ."},
1678 {STRING_HDDINFOUNK1,
1679 "%I64u %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu)."},
1680 {STRING_HDDINFOUNK2,
1681 " %c%c ¢¨¤ %lu %I64u %s"},
1682 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1683 "­  %I64u %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu) ­  %wZ."},
1684 {STRING_HDDINFOUNK3,
1685 "­  %I64u %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu)."},
1686 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1687 "â¢êठ¤¨áª %lu (%I64u %s), \88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu (%wZ)."},
1688 {STRING_HDDINFOUNK4,
1689 "%c%c ¢¨¤ %lu %I64u %s"},
1690 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1691 "­  â¢êठ¤¨áª %lu (%I64u %s), \88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu (%wZ)."},
1692 {STRING_HDDINFOUNK5,
1693 "%c%c ¢¨¤ %-3u %6lu %s"},
1694 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1695 "%6lu %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu) ­  %S"},
1696 {STRING_HDDINFOUNK6,
1697 "%6lu %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu)"},
1698 {STRING_NEWPARTITION,
1699 "\81¥ áꧤ ¤¥­ ­®¢ ¤ï« ­ "},
1700 {STRING_UNPSPACE,
1701 " \8d¥à §¯à¥¤¥«¥­® ¬ïáâ® %6lu %s"},
1702 {STRING_MAXSIZE,
1703 "\8c\81 (¤® %lu \8c\81)"},
1704 {STRING_UNFORMATTED,
1705 "\8d®¢ (\8d¥ä®à¬ â¨à ­)"},
1706 {STRING_FORMATUNUSED,
1707 "\8d¥¨§¯®«§¢ ­"},
1708 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1709 "\8d¥¨§¢¥á⥭"},
1710 {STRING_KB,
1711 "\8a\81"},
1712 {STRING_MB,
1713 "\8c\81"},
1714 {STRING_GB,
1715 "\83\81"},
1716 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1717 "\84®¡ ¢ï­¥ ­  ª« ¢¨ âãà­¨ ¯®¤à¥¤¡¨"},
1718 {0, 0}
1719 };