[USETUP] Add an upgrade/repair installation page.
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / bg-BG.h
1 #pragma once
2
3 MUI_LAYOUTS bgBGLayouts[] =
4 {
5 { L"0402", L"00000402" },
6 { L"0402", L"00020402" },
7 { L"0402", L"00030402" },
8 { L"0409", L"00000409" },
9 { NULL, NULL }
10 };
11
12 static MUI_ENTRY bgBGLanguagePageEntries[] =
13 {
14 {
15 4,
16 3,
17 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
18 TEXT_STYLE_UNDERLINE
19 },
20 {
21 6,
22 8,
23 "\88§¡®à ­  ¥§¨ª",
24 TEXT_STYLE_NORMAL
25 },
26 {
27 8,
28 10,
29 "\x07 \88§¡¥à¥â¥ ¥§¨ª, ª®©â® ¤  ¨§¯®«¢ â¥ ¯à¨ á« £ ­¥â®.",
30 TEXT_STYLE_NORMAL
31 },
32 {
33 8,
34 11,
35 " ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
36 TEXT_STYLE_NORMAL
37 },
38 {
39 8,
40 13,
41 "\x07 \85§¨ªêâ é¥ ¡ê¤¥ ¯®¤à §¡¨à ­¨ïâ §  ªà ©­ â  ã।¡ .",
42 TEXT_STYLE_NORMAL
43 },
44 {
45 0,
46 0,
47 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
48 TEXT_TYPE_STATUS
49 },
50 {
51 0,
52 0,
53 NULL,
54 0
55 }
56 };
57
58 static MUI_ENTRY bgBGWelcomePageEntries[] =
59 {
60 {
61 4,
62 3,
63 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
64 TEXT_STYLE_UNDERLINE
65 },
66 {
67 6,
68 8,
69 "\90¥ ªâ\8e\91 ¢¨ ¯à¨¢¥âá⢠!",
70 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
71 },
72 {
73 6,
74 11,
75 "\92 §¨ ç á⠮⠭ áâனª â  § ¯¨á¢  à ¡®â­ â  ã।¡  \90¥ ªâ\8e\91",
76 TEXT_STYLE_NORMAL
77 },
78 {
79 6,
80 12,
81 "­  ª®¬¯îâêà  ¢¨ ¨ ¯®¤£®â¢ï ¢â®à â  ç áâ ­  ­ áâனª â .",
82 TEXT_STYLE_NORMAL
83 },
84 {
85 8,
86 15,
87 "\x07 Press ENTER to install or upgrade ReactOS.",
88 TEXT_STYLE_NORMAL
89 },
90 {
91 8,
92 17,
93 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ R §  ¯®¯à ¢ª  ­  \90¥ ªâ\8e\91.",
94 TEXT_STYLE_NORMAL
95 },
96 {
97 8,
98 19,
99 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ L, §  ¤  ¢¨¤¨â¥ à §à¥è¨â¥«­¨â¥ («¨æ¥­§­¨â¥)",
100 TEXT_STYLE_NORMAL
101 },
102 {
103 8,
104 20,
105 " ¨§¨áª¢ ­¨ï ¨ ãá«®¢¨ï ­  \90¥ ªâ\8e\91",
106 TEXT_STYLE_NORMAL
107 },
108 {
109 8,
110 22,
111 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ F3 §  ¨§å®¤ ¡¥§ á« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91.",
112 TEXT_STYLE_NORMAL
113 },
114 {
115 6,
116 24,
117 "\87  ¯®¢¥ç¥ ᢥ¤¥­¨ï §  \90¥ ªâ\8e\91, ¯®á¥â¥â¥:",
118 TEXT_STYLE_NORMAL
119 },
120 {
121 6,
122 25,
123 "http://www.reactos.org",
124 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
125 },
126 {
127 0,
128 0,
129 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ R = \8f®¯à ¢ª  F3 = \88§å®¤",
130 TEXT_TYPE_STATUS
131 },
132 {
133 0,
134 0,
135 NULL,
136 0
137 }
138 };
139
140 static MUI_ENTRY bgBGIntroPageEntries[] =
141 {
142 {
143 4,
144 3,
145 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
146 TEXT_STYLE_UNDERLINE
147 },
148 {
149 6,
150 8,
151 "ReactOS Version Status",
152 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
153 },
154 {
155 6,
156 11,
157 "ReactOS is in Alpha stage, meaning it is not feature-complete",
158 TEXT_STYLE_NORMAL
159 },
160 {
161 6,
162 12,
163 "and is under heavy development. It is recommended to use it only for",
164 TEXT_STYLE_NORMAL
165 },
166 {
167 6,
168 13,
169 "evaluation and testing purposes and not as your daily-usage OS.",
170 TEXT_STYLE_NORMAL
171 },
172 {
173 6,
174 15,
175 "Backup your data or test on a secondary computer if you attempt",
176 TEXT_STYLE_NORMAL
177 },
178 {
179 6,
180 16,
181 "to run ReactOS on real hardware.",
182 TEXT_STYLE_NORMAL
183 },
184 {
185 8,
186 19,
187 "\x07 Press ENTER to continue ReactOS Setup.",
188 TEXT_STYLE_NORMAL
189 },
190 {
191 8,
192 21,
193 "\x07 Press F3 to quit without installing ReactOS.",
194 TEXT_STYLE_NORMAL
195 },
196 {
197 0,
198 0,
199 "ENTER = Continue F3 = Quit",
200 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
201 },
202 {
203 0,
204 0,
205 NULL,
206 0
207 }
208 };
209
210 static MUI_ENTRY bgBGLicensePageEntries[] =
211 {
212 {
213 4,
214 3,
215 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
216 TEXT_STYLE_UNDERLINE
217 },
218 {
219 6,
220 6,
221 "\8b¨æ¥­§¨à ­¥:",
222 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
223 },
224 {
225 8,
226 8,
227 "\93।¡ â  \90¥ ªâ\8e\91 ¥ «¨æ¥­§¨à ­  ¯à¨ ãá«®¢¨ïâ  ­  GNU GPL",
228 TEXT_STYLE_NORMAL
229 },
230 {
231 8,
232 9,
233 "á ç áâ¨, áê¤êà¦ é¨ ª®¤ ®â ¤à㣨 áꢬ¥á⨬¨ «¨æ¥­§¨ ª â®",
234 TEXT_STYLE_NORMAL
235 },
236 {
237 8,
238 10,
239 "X11, BSD ¨«¨ GNU LGPL.",
240 TEXT_STYLE_NORMAL
241 },
242 {
243 8,
244 11,
245 "\91«¥¤®¢ â¥«­® ¢á类 ®á¨£ãà­¥, ª®¥â® ¥ ç áâ ®â",
246 TEXT_STYLE_NORMAL
247 },
248 {
249 8,
250 12,
251 "\90¥ ªâ\8e\91, ᥠ®¡­ à®¤¢  ¯®¤ GNU GPL, á ¯®¤¤êঠ­¥â® ­ ",
252 TEXT_STYLE_NORMAL
253 },
254 {
255 8,
256 13,
257 "­  ®à¨£¨­ «­¨ï «¨æ¥­§.",
258 TEXT_STYLE_NORMAL
259 },
260 {
261 8,
262 15,
263 "This software comes with NO WARRANTY or restrictions on usage",
264 TEXT_STYLE_NORMAL
265 },
266 {
267 8,
268 16,
269 "save applicable local and international law. The licensing of",
270 TEXT_STYLE_NORMAL
271 },
272 {
273 8,
274 17,
275 "ReactOS only covers distribution to third parties.",
276 TEXT_STYLE_NORMAL
277 },
278 {
279 8,
280 18,
281 "\80ª® ¯®à ¤¨ ­ïª ª¢  ¯à¨ç¨­ , § ¥¤­® á \90¥ ªâ\8e\91 ­¥ áâ¥",
282 TEXT_STYLE_NORMAL
283 },
284 {
285 8,
286 19,
287 "¯®«ã稫¨ ª®¯¨¥ ­  GNU General Public License, ¯®á¥â¥â¥",
288 TEXT_STYLE_NORMAL
289 },
290 {
291 8,
292 20,
293 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
294 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
295 },
296 {
297 8,
298 22,
299 "\83 à ­æ¨ï:",
300 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
301 },
302 {
303 8,
304 24,
305 "\92®¢  ¥ ᢮¡®¤¥­ á®äâã¥à; ¢¨¦â¥ ¨§å®¤­¨ï ª®¤ §  ãá«®¢¨ïâ  ­  ¢ê§¯à®¨§¢¥¦¤ ­¥.",
306 TEXT_STYLE_NORMAL
307 },
308 {
309 8,
310 25,
311 "There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or",
312 TEXT_STYLE_NORMAL
313 },
314 {
315 8,
316 26,
317 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE",
318 TEXT_STYLE_NORMAL
319 },
320 {
321 0,
322 0,
323 " ENTER = \82àêé ­¥",
324 TEXT_TYPE_STATUS
325 },
326 {
327 0,
328 0,
329 NULL,
330 0
331 }
332 };
333
334 static MUI_ENTRY bgBGDevicePageEntries[] =
335 {
336 {
337 4,
338 3,
339 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
340 TEXT_STYLE_UNDERLINE
341 },
342 {
343 6,
344 8,
345 "\91¯¨áêªêâ ¯®- ¤®«ã ¯®ª §¢  ⥪ãé¨â¥ ­ áâனª¨ ­  ãáâனá⢠â .",
346 TEXT_STYLE_NORMAL
347 },
348 {
349 8,
350 11,
351 " \8a®¬¯îâêà:",
352 TEXT_STYLE_NORMAL
353 },
354 {
355 8,
356 12,
357 " \85ªà ­:",
358 TEXT_STYLE_NORMAL,
359 },
360 {
361 3,
362 13,
363 " \8a« ¢¨ âãà :",
364 TEXT_STYLE_NORMAL
365 },
366 {
367 3,
368 14,
369 "\8a« ¢¨ âãà­  ¯®¤à¥¤¡ :",
370 TEXT_STYLE_NORMAL
371 },
372 {
373 3,
374 16,
375 " \8fਥ¬ ­¥:",
376 TEXT_STYLE_NORMAL
377 },
378 {
379 25,
380 16, "\8fਥ¬ ­¥ ­  ­ áâனª¨â¥",
381 TEXT_STYLE_NORMAL
382 },
383 {
384 6,
385 19,
386 "\87  ¤  ¯à®¬¥­¨â¥ ­ áâனª¨â¥ ­  ®¡®à㤢 ­¥â®, ¨§¯®«§¢ ©â¥ áâ५ª¨â¥",
387 TEXT_STYLE_NORMAL
388 },
389 {
390 6,
391 20,
392 "\8d\80\83\8e\90\85 ¨ \8d\80\84\8e\8b\93. \91«¥¤ ⮢  ­ â¨á­¥â¥ ENTER, §  ¤  ¨§¡¥à¥â¥",
393 TEXT_STYLE_NORMAL
394 },
395 {
396 6,
397 21,
398 "§ ¬¥áâ¢ é¨ ­ áâனª¨.",
399 TEXT_STYLE_NORMAL
400 },
401 {
402 6,
403 23,
404 "\8a®£ â® ­ ¯à ¢¨â¥ ¢á¨çª¨ ­ áâனª¨, ¨§¡¥à¥â¥ '\8fਥ¬ ­¥ ­  ­ áâனª¨â¥'",
405 TEXT_STYLE_NORMAL
406 },
407 {
408 6,
409 24,
410 "¨ ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
411 TEXT_STYLE_NORMAL
412 },
413 {
414 0,
415 0,
416 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
417 TEXT_TYPE_STATUS
418 },
419 {
420 0,
421 0,
422 NULL,
423 0
424 }
425 };
426
427 static MUI_ENTRY bgBGRepairPageEntries[] =
428 {
429 {
430 4,
431 3,
432 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
433 TEXT_STYLE_UNDERLINE
434 },
435 {
436 6,
437 8,
438 "\8d áâன¢ çêâ ­  \90¥ ªâ\8e\91 ¥ ¢ à ­­  á⥯¥­ ­  ࠧࠡ®âª . \82ᥠ®é¥",
439 TEXT_STYLE_NORMAL
440 },
441 {
442 6,
443 9,
444 "­ï¬  ¢á¨çª¨ ¢ê§¬®¦­®á⨠­  ­ ¯ê«­® ¨§¯®«§¢ ¥¬® ­ áâன¢ é® ¯à¨«®¦¥­¨¥.",
445 TEXT_STYLE_NORMAL
446 },
447 {
448 6,
449 12,
450 "\82ꧬ®¦­®áââ  §  ¯®¯à ¢ª  ®é¥ ­¥ ¥ £®â®¢ .",
451 TEXT_STYLE_NORMAL
452 },
453 {
454 8,
455 15,
456 "\x07 ­ â¨á­¥â¥ U §  ®¡­®¢ï¢ ­¥ ­  ®¯¥à æ¨®­­ â  á¨á⥬ .",
457 TEXT_STYLE_NORMAL
458 },
459 {
460 8,
461 17,
462 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ R §  ¢ê§áâ ­®¢ï¢ é  á।  (ª®­§®« ).",
463 TEXT_STYLE_NORMAL
464 },
465 {
466 8,
467 19,
468 "\x07 ­ âᨭ¥â¥ ESC §  ¢àêé ­¥ ªê¬ £« ¢­ â  áâà ­¨æ .",
469 TEXT_STYLE_NORMAL
470 },
471 {
472 8,
473 21,
474 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ENTER §  ¯à¥§ ¯ã᪠­  ª®¬¯îâêà .",
475 TEXT_STYLE_NORMAL
476 },
477 {
478 0,
479 0,
480 " ESC = \83« ¢­  áâà ­¨æ  ENTER = \8f१ ¯ãáª",
481 TEXT_TYPE_STATUS
482 },
483 {
484 0,
485 0,
486 NULL,
487 0
488 }
489 };
490
491 static MUI_ENTRY bgBGUpgradePageEntries[] =
492 {
493 {
494 4,
495 3,
496 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
497 TEXT_STYLE_UNDERLINE
498 },
499 {
500 6,
501 8,
502 "The ReactOS Setup can upgrade one of the available ReactOS installations",
503 TEXT_STYLE_NORMAL
504 },
505 {
506 6,
507 9,
508 "listed below, or, if a ReactOS installation is damaged, the Setup program",
509 TEXT_STYLE_NORMAL
510 },
511 {
512 6,
513 10,
514 "can attempt to repair it.",
515 TEXT_STYLE_NORMAL
516 },
517 {
518 6,
519 12,
520 "The repair functions are not all implemented yet.",
521 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
522 },
523 {
524 8,
525 15,
526 "\x07 Press UP or DOWN to select an OS installation.",
527 TEXT_STYLE_NORMAL
528 },
529 {
530 8,
531 17,
532 "\x07 Press U for upgrading the selected OS installation.",
533 TEXT_STYLE_NORMAL
534 },
535 {
536 8,
537 19,
538 "\x07 Press ESC to continue with a new installation.",
539 TEXT_STYLE_NORMAL
540 },
541 {
542 8,
543 21,
544 "\x07 Press F3 to quit without installing ReactOS.",
545 TEXT_STYLE_NORMAL
546 },
547 {
548 0,
549 0,
550 "U = Upgrade ESC = Do not upgrade F3 = Quit",
551 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
552 },
553 {
554 0,
555 0,
556 NULL,
557 0
558 }
559 };
560
561 static MUI_ENTRY bgBGComputerPageEntries[] =
562 {
563 {
564 4,
565 3,
566 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
567 TEXT_STYLE_UNDERLINE
568 },
569 {
570 6,
571 8,
572 "\90¥è¨«¨ á⥠¤  ᬥ­¨â¥ ¢¨¤  ­  ª®¬¯îâêà .",
573 TEXT_STYLE_NORMAL
574 },
575 {
576 8,
577 10,
578 "\x07 \88§¡¥à¥â¥ ¢¨¤  ­  ¥ªà ­  áêá áâ५ª¨â¥ ­ £®à¥ ¨ ­ ¤®«ã ¨ ",
579 TEXT_STYLE_NORMAL
580 },
581 {
582 8,
583 11,
584 " ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
585 TEXT_STYLE_NORMAL
586 },
587 {
588 8,
589 13,
590 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ᥠ¢ê୥⥠ªê¬ ¯à¥¤å®¤­ â  áâà ­¨æ , ¡¥§ ¤ ",
591 TEXT_STYLE_NORMAL
592 },
593 {
594 8,
595 14,
596 " ᬥ­ï⥠¢¨¤  ­  ª®¬¯îâêà .",
597 TEXT_STYLE_NORMAL
598 },
599 {
600 0,
601 0,
602 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
603 TEXT_TYPE_STATUS
604 },
605 {
606 0,
607 0,
608 NULL,
609 0
610 }
611 };
612
613 static MUI_ENTRY bgBGFlushPageEntries[] =
614 {
615 {
616 4,
617 3,
618 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
619 TEXT_STYLE_UNDERLINE
620 },
621 {
622 10,
623 6,
624 "\93।¡ â  ¯à®¢¥à, ¤ «¨ ¢á¨çª¨ ¤ ­­¨ á  áêåà ­¥­¨ ­  ¤¨áª  ¢¨.",
625 TEXT_STYLE_NORMAL
626 },
627 {
628 10,
629 8,
630 "\92®¢  é¥ ®â­¥¬¥ ¬¨­ã⪠.",
631 TEXT_STYLE_NORMAL
632 },
633 {
634 10,
635 9,
636 "\8a®¬¯îâêàêâ ¢¨ é¥ á¥ ¯à¥§ ¯ãá­¥ á ¬, ª®£ â® ¯à¨ª«îç¨.",
637 TEXT_STYLE_NORMAL
638 },
639 {
640 0,
641 0,
642 " \88§ç¨á⢠­¥ ­  ᪫ ¤ ",
643 TEXT_TYPE_STATUS
644 },
645 {
646 0,
647 0,
648 NULL,
649 0
650 }
651 };
652
653 static MUI_ENTRY bgBGQuitPageEntries[] =
654 {
655 {
656 4,
657 3,
658 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
659 TEXT_STYLE_UNDERLINE
660 },
661 {
662 10,
663 6,
664 "\91« £ ­¥â® ­  \90¥ ªâ\8e\91 ­¥ ¥ § ¢êà訫®.",
665 TEXT_STYLE_NORMAL
666 },
667 {
668 10,
669 8,
670 "\88§¢ ¤¥â¥ ¤¨áª¥â â  ®â ãáâனá⢮ \80: ¨",
671 TEXT_STYLE_NORMAL
672 },
673 {
674 10,
675 9,
676 "¢á¨çª¨ ­®á¨â¥«¨ ®â \8a\84 ¨ DVD ãáâனá⢠â .",
677 TEXT_STYLE_NORMAL
678 },
679 {
680 10,
681 11,
682 "\8d â¨á­¥â¥ ENTER, §  ¤  ¯à¥§ ¯ã᭥⥠ª®¬¯îâêà .",
683 TEXT_STYLE_NORMAL
684 },
685 {
686 0,
687 0,
688 " \88§ç ª ©â¥...",
689 TEXT_TYPE_STATUS,
690 },
691 {
692 0,
693 0,
694 NULL,
695 0
696 }
697 };
698
699 static MUI_ENTRY bgBGDisplayPageEntries[] =
700 {
701 {
702 4,
703 3,
704 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
705 TEXT_STYLE_UNDERLINE
706 },
707 {
708 6,
709 8,
710 "\90¥è¨«¨ á⥠¤  ᬥ­¨â¥ ¢¨¤  ­  ¥ªà ­ .",
711 TEXT_STYLE_NORMAL
712 },
713 { 8,
714 10,
715 "\x07 \88§¡¥à¥â¥ ¢¨¤  ­  ¥ªà ­  áêá áâ५ª¨â¥ ­ £®à¥ ¨ ­ ¤®«ã ¨ ",
716 TEXT_STYLE_NORMAL
717 },
718 {
719 8,
720 11,
721 " ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
722 TEXT_STYLE_NORMAL
723 },
724 {
725 8,
726 13,
727 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ᥠ¢ê୥⥠ªê¬ ¯à¥¤å®¤­ â  áâà ­¨æ , ¡¥§ ¤ ",
728 TEXT_STYLE_NORMAL
729 },
730 {
731 8,
732 14,
733 " ᬥ­ï⥠¢¨¤  ­  ¥ªà ­ .",
734 TEXT_STYLE_NORMAL
735 },
736 {
737 0,
738 0,
739 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
740 TEXT_TYPE_STATUS
741 },
742 {
743 0,
744 0,
745 NULL,
746 0
747 }
748 };
749
750 static MUI_ENTRY bgBGSuccessPageEntries[] =
751 {
752 {
753 4,
754 3,
755 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
756 TEXT_STYLE_UNDERLINE
757 },
758 {
759 10,
760 6,
761 "\8eá­®¢­¨â¥ áêáâ ¢ª¨ ­  \90¥ ªâ\8e\91 á  á«®¦¥­¨ ãᯥ譮.",
762 TEXT_STYLE_NORMAL
763 },
764 {
765 10,
766 8,
767 "\88§¢ ¤¥â¥ ¤¨áª¥â â  ®â ãáâனá⢮ \80: ¨",
768 TEXT_STYLE_NORMAL
769 },
770 {
771 10,
772 9,
773 "¢á¨çª¨ ­®á¨â¥«¨ ®â ®¯â¨ç­¨â¥ ãáâனá⢠ (\8a\84/DVD)",
774 TEXT_STYLE_NORMAL
775 },
776 {
777 10,
778 11,
779 "\8d â¨á­¥â¥ ENTER, §  ¤  ¯à¥§ ¯ã᭥⥠ª®¬¯îâêà .",
780 TEXT_STYLE_NORMAL
781 },
782 {
783 0,
784 0,
785 " ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà ",
786 TEXT_TYPE_STATUS
787 },
788 {
789 0,
790 0,
791 NULL,
792 0
793 }
794 };
795
796 static MUI_ENTRY bgBGBootPageEntries[] =
797 {
798 {
799 4,
800 3,
801 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
802 TEXT_STYLE_UNDERLINE
803 },
804 {
805 6,
806 8,
807 "\91« £ ­¥â® ­  § à¥¦¤ ç  (bootloader) ­  ¤¨áª  ­  ª®¬¯îâêà  ¢¨",
808 TEXT_STYLE_NORMAL
809 },
810 {
811 6,
812 9,
813 "¡¥ ­¥ãᯥ譮.",
814 TEXT_STYLE_NORMAL
815 },
816 {
817 6,
818 13,
819 "\91«®¦¥â¥ ä®à¬ â¨à ­  ¤¨áª¥â  ¢ ãáâனá⢮ A:",
820 TEXT_STYLE_NORMAL
821 },
822 {
823 6,
824 14,
825 "¨ ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
826 TEXT_STYLE_NORMAL,
827 },
828 {
829 0,
830 0,
831 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
832 TEXT_TYPE_STATUS
833 },
834 {
835 0,
836 0,
837 NULL,
838 0
839 }
840
841 };
842
843 static MUI_ENTRY bgBGSelectPartitionEntries[] =
844 {
845 {
846 4,
847 3,
848 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
849 TEXT_STYLE_UNDERLINE
850 },
851 {
852 6,
853 8,
854 "\91¯¨áêªêâ ¯®- ¤®«ã áê¤êঠ áêé¥áâ¢ã¢ é¨â¥ ¤ï«®¢¥ ¨ ¯à §­®â®",
855 TEXT_STYLE_NORMAL
856 },
857 {
858 6,
859 9,
860 "¬ïáâ® §  ­®¢¨ ¤ï«®¢¥",
861 TEXT_STYLE_NORMAL
862 },
863 {
864 8,
865 11,
866 "\x07 \88§¯®«§¢ ©â¥ áâ५ª¨â¥ §  ¨§¡®à ®â ᯨáꪠ.",
867 TEXT_STYLE_NORMAL
868 },
869 {
870 8,
871 13,
872 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ENTER §  á« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 ­  ¨§¡à ­¨ï ¤ï«.",
873 TEXT_STYLE_NORMAL
874 },
875 {
876 8,
877 15,
878 "\x07 Press P to create a primary partition.",
879 // "\x07 \8d â¨á­¥â¥ C §  áꧤ ¢ ­¥ ­  ­®¢ ¤ï«.",
880 TEXT_STYLE_NORMAL
881 },
882 {
883 8,
884 17,
885 "\x07 Press E to create an extended partition.",
886 TEXT_STYLE_NORMAL
887 },
888 {
889 8,
890 19,
891 "\x07 Press L to create a logical partition.",
892 TEXT_STYLE_NORMAL
893 },
894 {
895 8,
896 21,
897 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ D §  ¨§âਢ ­¥ ­  áêé¥áâ¢ã¢ é ¤ï«.",
898 TEXT_STYLE_NORMAL
899 },
900 {
901 0,
902 0,
903 " \8f®ç ª ©â¥...", /* \90¥¤êâ ¤  ­¥ ᥠ¯à¥¢¥¦¤ , § é®â® ᯨáêªêâ á ¤ï«®¢¥â¥ é¥ á¥ à §¬¥á⨠*/
904 TEXT_TYPE_STATUS
905 },
906 {
907 0,
908 0,
909 NULL,
910 0
911 }
912 };
913
914 static MUI_ENTRY bgBGConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
915 {
916 {
917 4,
918 3,
919 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
920 TEXT_STYLE_UNDERLINE
921 },
922 {
923 6,
924 8,
925 "You have chosen to delete the system partition.",
926 TEXT_STYLE_NORMAL
927 },
928 {
929 6,
930 10,
931 "System partitions can contain diagnostic programs, hardware configuration",
932 TEXT_STYLE_NORMAL
933 },
934 {
935 6,
936 11,
937 "programs, programs to start an operating system (like ReactOS) or other",
938 TEXT_STYLE_NORMAL
939 },
940 {
941 6,
942 12,
943 "programs provided by the hardware manufacturer.",
944 TEXT_STYLE_NORMAL
945 },
946 {
947 6,
948 14,
949 "Delete a system partition only when you are sure that there are no such",
950 TEXT_STYLE_NORMAL
951 },
952 {
953 6,
954 15,
955 "programs on the partition, or when you are sure you want to delete them.",
956 TEXT_STYLE_NORMAL
957 },
958 {
959 6,
960 16,
961 "When you delete the partition, you might not be able to boot the",
962 TEXT_STYLE_NORMAL
963 },
964 {
965 6,
966 17,
967 "computer from the harddisk until you finished the ReactOS Setup.",
968 TEXT_STYLE_NORMAL
969 },
970 {
971 8,
972 20,
973 "\x07 Press ENTER to delete the system partition. You will be asked",
974 TEXT_STYLE_NORMAL
975 },
976 {
977 8,
978 21,
979 " to confirm the deletion of the partition again later.",
980 TEXT_STYLE_NORMAL
981 },
982 {
983 8,
984 24,
985 "\x07 Press ESC to return to the previous page. The partition will",
986 TEXT_STYLE_NORMAL
987 },
988 {
989 8,
990 25,
991 " not be deleted.",
992 TEXT_STYLE_NORMAL
993 },
994 {
995 0,
996 0,
997 "ENTER=Continue ESC=Cancel",
998 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
999 },
1000 {
1001 0,
1002 0,
1003 NULL,
1004 0
1005 }
1006 };
1007
1008 static MUI_ENTRY bgBGFormatPartitionEntries[] =
1009 {
1010 {
1011 4,
1012 3,
1013 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1014 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1015 },
1016 {
1017 6,
1018 8,
1019 "\94®à¬ â¨à ­¥ ­  ¤ï«",
1020 TEXT_STYLE_NORMAL
1021 },
1022 {
1023 6,
1024 10,
1025 "\84ï«êâ é¥ ¡ê¤¥ ä®à¬ â¨à ­. \8d â¨á­¥â¥ ENTER §  ¯à®¤ê«¦ ¢ ­¥.",
1026 TEXT_STYLE_NORMAL
1027 },
1028 {
1029 0,
1030 0,
1031 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
1032 TEXT_TYPE_STATUS
1033 },
1034 {
1035 0,
1036 0,
1037 NULL,
1038 TEXT_STYLE_NORMAL
1039 }
1040 };
1041
1042 static MUI_ENTRY bgBGInstallDirectoryEntries[] =
1043 {
1044 {
1045 4,
1046 3,
1047 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1048 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1049 },
1050 {
1051 6,
1052 8,
1053 "\94 ©«®¢¥â¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 é¥ ¡ê¤ â á«®¦¥­¨ ­  ¨§¡à ­¨ï ¤ï«. \88§¡¥à¥â¥",
1054 TEXT_STYLE_NORMAL
1055 },
1056 {
1057 6,
1058 9,
1059 "¯ ¯ª , ¢ ª®ïâ® ¤  ¡ê¤¥ á«®¦¥­ \90¥ ªâ\8e\91:",
1060 TEXT_STYLE_NORMAL
1061 },
1062 {
1063 6,
1064 14,
1065 "\87  á¬ï­  ­  ¯à¥¤«®¦¥­ â  ¯ ¯ª  ­ â¨á­¥â¥ BACKSPACE, §  ¤ ",
1066 TEXT_STYLE_NORMAL
1067 },
1068 {
1069 6,
1070 15,
1071 "¨§âਥ⥠§­ æ¨â¥ ¨ ⮣ ¢  ­ ¯¨è¥â¥ ¯ ¯ª â , ¢ ª®ïâ® ¤  ¡ê¤¥",
1072 TEXT_STYLE_NORMAL
1073 },
1074 {
1075 6,
1076 16,
1077 "á«®¦¥­ \90¥ ªâ\8e\91.",
1078 TEXT_STYLE_NORMAL
1079 },
1080 {
1081 0,
1082 0,
1083 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
1084 TEXT_TYPE_STATUS
1085 },
1086 {
1087 0,
1088 0,
1089 NULL,
1090 0
1091 }
1092 };
1093
1094 static MUI_ENTRY bgBGFileCopyEntries[] =
1095 {
1096 {
1097 4,
1098 3,
1099 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1100 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1101 },
1102 {
1103 11,
1104 12,
1105 "\88§ç ª ©â¥ ¤  ¯à¨ª«îç¨ § ¯¨áêâ ­  ä ©«®¢¥â¥ ¢ ¨§¡à ­ â  ¯ ¯ª .",
1106 TEXT_STYLE_NORMAL
1107 },
1108 {
1109 30,
1110 13,
1111 // "¨§¡à ­ â  ¯ ¯ª .",
1112 "",
1113 TEXT_STYLE_NORMAL
1114 },
1115 {
1116 20,
1117 14,
1118 "\92®¢  ¬®¦¥ ¤  ®â­¥¬¥ ­ïª®«ª® ¬¨­ãâ¨.",
1119 TEXT_STYLE_NORMAL
1120 },
1121 {
1122 0,
1123 0,
1124 " \xB3 \8f®ç ª ©â¥... ",
1125 TEXT_TYPE_STATUS
1126 },
1127 {
1128 0,
1129 0,
1130 NULL,
1131 0
1132 }
1133 };
1134
1135 static MUI_ENTRY bgBGBootLoaderEntries[] =
1136 {
1137 {
1138 4,
1139 3,
1140 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1141 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1142 },
1143 {
1144 6,
1145 8,
1146 "\8fà®â¨ç  á« £ ­¥â® ­  § à¥¦¤ ç .",
1147 TEXT_STYLE_NORMAL
1148 },
1149 {
1150 8,
1151 12,
1152 "\91« £ ­¥ ­  § à¥¦¤ ç ­  â¢êà¤¨ï ¤¨áª (MBR ¨ VBR).",
1153 TEXT_STYLE_NORMAL
1154 },
1155 {
1156 8,
1157 13,
1158 "\91« £ ­¥ ­  § à¥¦¤ ç ­  â¢êà¤¨ï ¤¨áª (á ¬® VBR).",
1159 TEXT_STYLE_NORMAL
1160 },
1161 {
1162 8,
1163 14,
1164 "\91« £ ­¥ ­  § à¥¦¤ ç ­  ¤¨áª¥â .",
1165 TEXT_STYLE_NORMAL
1166 },
1167 {
1168 8,
1169 15,
1170 "\84  ­¥ ᥠ᫠£  § à¥¦¤ ç.",
1171 TEXT_STYLE_NORMAL
1172 },
1173 {
1174 0,
1175 0,
1176 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
1177 TEXT_TYPE_STATUS
1178 },
1179 {
1180 0,
1181 0,
1182 NULL,
1183 0
1184 }
1185 };
1186
1187 static MUI_ENTRY bgBGKeyboardSettingsEntries[] =
1188 {
1189 {
1190 4,
1191 3,
1192 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1193 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1194 },
1195 {
1196 6,
1197 8,
1198 "\88᪠⥠¤  ᬥ­¨â¥ ¢¨¤  ­  ª« ¢¨ âãà â .",
1199 TEXT_STYLE_NORMAL
1200 },
1201 {
1202 8,
1203 10,
1204 "\x07 \88§¯®«§¢ ©â¥ áâ५ª¨â¥, §  ¤  ¨§¡¥à¥â¥ ¢¨¤  ­  ª« ¢¨ âãà .",
1205 TEXT_STYLE_NORMAL
1206 },
1207 {
1208 8,
1209 11,
1210 " ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
1211 TEXT_STYLE_NORMAL
1212 },
1213 {
1214 8,
1215 13,
1216 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ᥠ¢ê୥⥠ªê¬ ¯à¥¤å®¤­ â  áâà ­¨æ , ¡¥§ ¤ ",
1217 TEXT_STYLE_NORMAL
1218 },
1219 {
1220 8,
1221 14,
1222 " ᬥ­ï⥠¢¨¤  ­  ª« ¢¨ âãà â .",
1223 TEXT_STYLE_NORMAL
1224 },
1225 {
1226 0,
1227 0,
1228 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
1229 TEXT_TYPE_STATUS
1230 },
1231 {
1232 0,
1233 0,
1234 NULL,
1235 0
1236 }
1237 };
1238
1239 static MUI_ENTRY bgBGLayoutSettingsEntries[] =
1240 {
1241 {
1242 4,
1243 3,
1244 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1245 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1246 },
1247 {
1248 6,
1249 8,
1250 "\88§¡¥à¥â¥ ¯®¤à §¡¨à ­  ª« ¢¨ âãà­  ¯®¤à¥¤¡ .",
1251 TEXT_STYLE_NORMAL
1252 },
1253 {
1254 8,
1255 10,
1256 "\x07 \88§¯®«§¢ ©â¥ áâ५ª¨â¥, §  ¤  ¨§¡¥à¥â¥ ¦¥« ­ â  ª« ¢¨ âãà­ ",
1257 TEXT_STYLE_NORMAL
1258 },
1259 {
1260 8,
1261 11,
1262 " ¯®¤à¥¤¡  ¨ ¯®á«¥ ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
1263 TEXT_STYLE_NORMAL
1264 },
1265 {
1266 8,
1267 13,
1268 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ᥠ¢ê୥⥠ªê¬ ¯à¥¤å®¤­ â  áâà ­¨æ , ¡¥§ ¤ ",
1269 TEXT_STYLE_NORMAL
1270 },
1271 {
1272 8,
1273 14,
1274 " ᬥ­ï⥠ª« ¢¨ âãà­ â  ¯®¤à¥¤¡ .",
1275 TEXT_STYLE_NORMAL
1276 },
1277 {
1278 0,
1279 0,
1280 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
1281 TEXT_TYPE_STATUS
1282 },
1283 {
1284 0,
1285 0,
1286 NULL,
1287 0
1288 },
1289
1290 };
1291
1292 static MUI_ENTRY bgBGPrepareCopyEntries[] =
1293 {
1294 {
1295 4,
1296 3,
1297 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1298 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1299 },
1300 {
1301 6,
1302 8,
1303 "\8a®¬¯îâêàêâ ᥠ¯®¤£®â¢ï §  § ¯¨á ­  ä ©«®¢¥â¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91. ",
1304 TEXT_STYLE_NORMAL
1305 },
1306 {
1307 0,
1308 0,
1309 " \91êá⠢ﭥ ­  ᯨáꪠ ®â ä ©«®¢¥ §  § ¯¨á...",
1310 TEXT_TYPE_STATUS
1311 },
1312 {
1313 0,
1314 0,
1315 NULL,
1316 0
1317 },
1318
1319 };
1320
1321 static MUI_ENTRY bgBGSelectFSEntries[] =
1322 {
1323 {
1324 4,
1325 3,
1326 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1327 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1328 },
1329 {
1330 6,
1331 17,
1332 "\87  ¤  ¨§¡¥à¥â¥ ä ©«®¢  á¨á⥬  ®â ¤®«­¨ï ᯨáêª:",
1333 0
1334 },
1335 {
1336 8,
1337 19,
1338 "\x07 \88§¡¥à¥â¥ ä ©«®¢  á¨á⥬  áêá áâ५ª¨â¥.",
1339 0
1340 },
1341 {
1342 8,
1343 21,
1344 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ENTER, §  ¤  ä®à¬ â¨à â¥ ¤ï« .",
1345 0
1346 },
1347 {
1348 8,
1349 23,
1350 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ¨§¡¥à¥â¥ ¤à㣠¤ï«.",
1351 0
1352 },
1353 {
1354 0,
1355 0,
1356 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
1357 TEXT_TYPE_STATUS
1358 },
1359
1360 {
1361 0,
1362 0,
1363 NULL,
1364 0
1365 }
1366 };
1367
1368 static MUI_ENTRY bgBGDeletePartitionEntries[] =
1369 {
1370 {
1371 4,
1372 3,
1373 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1374 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1375 },
1376 {
1377 6,
1378 8,
1379 "\88§¡à «¨ á⥠¤  ¨§âਥ⥠¤ï«",
1380 TEXT_STYLE_NORMAL
1381 },
1382 {
1383 8,
1384 18,
1385 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ D, §  ¤  ¨§âਥ⥠¤ï« .",
1386 TEXT_STYLE_NORMAL
1387 },
1388 {
1389 11,
1390 19,
1391 "\82\8d\88\8c\80\8d\88\85: \82á¨çª¨ ¤ ­­¨ ­  ⮧¨ ¤ï« é¥ ¡ê¤ â 㭨鮦¥­¨!",
1392 TEXT_STYLE_NORMAL
1393 },
1394 {
1395 8,
1396 21,
1397 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ᥠ®âª ¦¥â¥.",
1398 TEXT_STYLE_NORMAL
1399 },
1400 {
1401 0,
1402 0,
1403 " D = \88§âਢ ­¥ ­  ¤ï« , ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
1404 TEXT_TYPE_STATUS
1405 },
1406 {
1407 0,
1408 0,
1409 NULL,
1410 0
1411 }
1412 };
1413
1414 static MUI_ENTRY bgBGRegistryEntries[] =
1415 {
1416 {
1417 4,
1418 3,
1419 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1420 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1421 },
1422 {
1423 6,
1424 8,
1425 "\8fà®â¨ç  ®¡­®¢ï¢ ­¥ ­  á¨á⥬­¨â¥ ­ áâனª¨. ",
1426 TEXT_STYLE_NORMAL
1427 },
1428 {
1429 0,
1430 0,
1431 " \91ꧤ ¢ ­¥ ­  ॣ¨áâê୨⥠஥¢¥...",
1432 TEXT_TYPE_STATUS
1433 },
1434 {
1435 0,
1436 0,
1437 NULL,
1438 0
1439 },
1440
1441 };
1442
1443 MUI_ERROR bgBGErrorEntries[] =
1444 {
1445 {
1446 // NOT_AN_ERROR
1447 "Success\n"
1448 },
1449 {
1450 //ERROR_NOT_INSTALLED
1451 "\90¥ ªâ\8e\91 ­¥ ¥ ­ ¯ê«­® á«®¦¥­ ­  ª®¬¯îâêà \n"
1452 "¢¨. \80ª® ᥣ  ¨§«¥§¥â¥ ®â á« £ ­¥â¥, é¥ âàï¡¢ \n"
1453 "¤  ¯ã᭥⥠­ áâனª â  ®â­®¢®, §  ¤  ¨­áâ «¨à â¥ \90¥ ªâ\8e\91.\n"
1454 "\n"
1455 " \x07 \87  ¤  ¯à®¤ê«¦¨ á« £ ­¥â®, ­ â¨á­¥â¥ ENTER.\n"
1456 " \x07 \87  ¨§å®¤ ­ â¨á­¥â¥ F3.",
1457 "F3 = \88§å®¤ ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥"
1458 },
1459 {
1460 //ERROR_NO_HDD
1461 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ­ ¬¥à¨ â¢êठ¤¨áª.\n",
1462 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1463 },
1464 {
1465 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1466 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ­ ¬¥à¨ ¨§å®¤­®â® ᨠãáâனá⢮.\n",
1467 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1468 },
1469 {
1470 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1471 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  ­ ¬¥à¨ ä ©« TXTSETUP.SIF.\n",
1472 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1473 },
1474 {
1475 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1476 "\8d áâன¢ çêâ ­ ¬¥à¨ ¯®¢à¥¤¥­ ä ©« TXTSETUP.SIF.\n",
1477 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1478 },
1479 {
1480 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1481 "\8d áâன¢ çêâ ­ ¬¥à¨ ­¥à¥¤¥­ ¯®¤¯¨á ¢ TXTSETUP.SIF.\n",
1482 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1483 },
1484 {
1485 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1486 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  ®âªà¨¥ ᢥ¤¥­¨ïâ  ­  á¨á⥬­®â® ¢¨ ãáâனá⢮.\n",
1487 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1488 },
1489 {
1490 //ERROR_WRITE_BOOT,
1491 "\8d¥ãᯥ譮 á« £ ­¥ ­  ®§­ ç ¢ è § ¯¨á (bootcode) §  FAT ¢ á¨á⥬­¨ï ¤ï«.",
1492 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1493 },
1494 {
1495 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1496 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  § à¥¤¨ ᯨáꪠ á ¢¨¤®¢¥â¥ ª®¬¯îâà¨.\n",
1497 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1498 },
1499 {
1500 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1501 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  § à¥¤¨ ᯨáꪠ á ­ âனª¨ §  ¬®­¨â®à¨.\n",
1502 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1503 },
1504 {
1505 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1506 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  § à¥¤¨ ᯨáꪠ á ¢¨¤®¢¥â¥ ª« ¢¨ âãà¨.\n",
1507 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1508 },
1509 {
1510 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1511 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  § à¥¤¨ ᯨáꪠ á ª« ¢¨ âã୨⥠¯®¤à¥¤¡¨.\n",
1512 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1513 },
1514 {
1515 //ERROR_WARN_PARTITION,
1516 "\8d áâன¢ çêâ ãáâ ­®¢¨, ç¥ ¯®­¥ ¥¤¨­ â¢êठ¤¨áª áê¤êঠ ­¥áꢬ¥á⨬ \n"
1517 "¤ï«®¢  â ¡«¨æ , á ª®ïâ® ­¥ ¬®¦¥ ¤  ᥠࠡ®â¨ ¯à ¢¨«­®!\n"
1518 "\n"
1519 "\91ꧤ ¢ ­¥â® ¨«¨ ¨§âਢ ­¥â® ­  ¤ï«®¢¥ ¬®¦¥ ¤  㭨鮦¨ ¤ï«®¢ â  â ¡«¨æ .\n"
1520 "\n"
1521 " \x07 \87  ¨§å®¤ ­ â¨á­¥â¥ F3.\n"
1522 " \x07 \8d â¨á­¥â¥ ENTER §  ¯à®¤ê«¦ ¢ ­¥.",
1523 "F3 = \88§å®¤ ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥"
1524 },
1525 {
1526 //ERROR_NEW_PARTITION,
1527 "\8d¥ ¬®¦¥â¥ ¤  áꧤ ¤¥â¥ ­®¢ ¤ï« ¢ ¤ï«,\n"
1528 "ª®©â® ¢¥ç¥ áêé¥áâ¢ã¢ !\n"
1529 "\n"
1530 " * \8d â¨á­¥â¥ ª« ¢¨è, §  ¤  ¯à®¤ê«¦¨â¥.",
1531 NULL
1532 },
1533 {
1534 //ERROR_DELETE_SPACE,
1535 "\8d¥ ¬®¦¥â¥ §  ¨§âਥ⥠­¥à §¯à¥¤¥«¥­®â® ¤¨áª®¢® ¬ïáâ®!\n"
1536 "\n"
1537 " * \8d â¨á­¥â¥ ª« ¢¨è, §  ¤  ¯à®¤ê«¦¨â¥.",
1538 NULL
1539 },
1540 {
1541 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1542 //"Setup failed to install the FAT bootcode on the system partition.",
1543 "\8d¥ãᯥ譮 á« £ ­¥ ­  ®¡ã¢ é¨ï ª®¤ §  FAT ­  á¨á⥬­¨ï ¤ï«.",
1544 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1545 },
1546 {
1547 //ERROR_NO_FLOPPY,
1548 "\82 ãáâனá⢮ A: ­ï¬  ­®á¨â¥«.",
1549 "ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥"
1550 },
1551 {
1552 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1553 "\8d¥ãᯥ譮 ®¡­®¢ï¢ ­¥ ­  ­ áâனª¨â¥ ­  ª« ¢¨ âãà­ â  ¯®¤à¥¤¡ .",
1554 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1555 },
1556 {
1557 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1558 "\8d¥ãᯥ譮 ®¡­®¢ï¢ ­¥ ­  ॣ¨áâêà­¨ ­ áâனª¨ §  ¬®­¨â®à .",
1559 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1560 },
1561 {
1562 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1563 "\8d¥ãᯥ譮 ¢­ áï­¥ ­  ஥¢¨ï ä ©«.",
1564 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1565 },
1566 {
1567 //ERROR_FIND_REGISTRY
1568 "\8d¥ ¡ïå  ®âªà¨â¨ ä ©«®¢¥â¥ á ॣ¨áâêà­¨ ¤ ­­¨.",
1569 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1570 },
1571 {
1572 //ERROR_CREATE_HIVE,
1573 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  áꧤ ¤¥ ॣ¨áâê୨⥠஥¢¥.",
1574 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1575 },
1576 {
1577 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1578 //There is something wrong with this line.
1579 "\8d¥ãᯥ譮 § ¤ ¢ ­¥ ­  ­ ç «­¨ á⮩­®á⨠­  ॣ¨áâêà .",
1580 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1581 },
1582 {
1583 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1584 "Cab ä ©«ê⠭ﬠ ¯à ¢¨«¥­ inf ä ©«.\n",
1585 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1586 },
1587 {
1588 //ERROR_CABINET_MISSING,
1589 "Cab ä ©«êâ ­¥ ¥ ®âªà¨â.\n",
1590 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1591 },
1592 {
1593 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1594 "Cab ä ©«ê⠭ﬠ ­ áâ஥筮 ¯¨á ­¨¥.\n",
1595 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1596 },
1597 {
1598 //ERROR_COPY_QUEUE,
1599 "\8d¥ãᯥ譮 ®â¢ àï­¥ ­  ®¯ èª â  ®â ä ©«®¢¥ §  § ¯¨á.\n",
1600 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1601 },
1602 {
1603 //ERROR_CREATE_DIR,
1604 "\8d¥ãᯥ譮 áꧤ ¢ ­¥ ­  ¯ ¯ª¨â¥ §  á« £ ­¥.",
1605 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1606 },
1607 {
1608 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1609 "\90 §¤¥«êâ 'Directories' ­¥ ¡¥ ®âªà¨â\n"
1610 "¢ TXTSETUP.SIF.\n",
1611 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1612 },
1613 {
1614 //ERROR_CABINET_SECTION,
1615 "\90 §¤¥«êâ 'Directories' ­¥ ¡¥ ®âªà¨â\n"
1616 "¢ cab ä ©« .\n",
1617 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1618 },
1619 {
1620 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1621 "\8d¥ãᯥ譮 áꧤ ¢ ­¥ ­  ¯ ¯ª â  §  á« £ ­¥.",
1622 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1623 },
1624 {
1625 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1626 "\90 §¤¥«êâ 'SetupData' ­¥ ¡¥ ®âªà¨â\n"
1627 "¢ TXTSETUP.SIF.\n",
1628 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1629 },
1630 {
1631 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1632 "\8d¥ãᯥ譮 § ¯¨á¢ ­¥ ­  ¤ï«®¢¨â¥ â ¡«¨æ¨.\n"
1633 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1634 },
1635 {
1636 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1637 "\8d¥ãᯥ譮 ¤®¡ ¢ï­¥ ­  §­ ª®¢¨ï ­ ¡®à ¢ ॣ¨áâêà .\n"
1638 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1639 },
1640 {
1641 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1642 "\8d¥ãᯥ譮 ãáâ ­®¢ï¢ ­¥ ­  ¬¥á⭨⥠­ áâனª¨.\n"
1643 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1644 },
1645 {
1646 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1647 "\8d¥ãᯥ譮 ¤®¡ ¢ï­¥ ­  ª« ¢¨ âã୨⥠¯®¤à¥¤¡¨ ¢ ॣ¨áâêà .\n"
1648 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1649 },
1650 {
1651 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1652 "\8d áâனª â  ­¥ ¬®¦  ¤  ãáâ ­®¢¨ ®§­ ç¨â¥«ï ­  £¥®£à ä᪮⮠¯®«®¦¥­¨¥.\n"
1653 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1654 },
1655 {
1656 //ERROR_DIRECTORY_NAME,
1657 "Invalid directory name.\n"
1658 "\n"
1659 " * Press any key to continue."
1660 },
1661 {
1662 //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1663 "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
1664 "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
1665 "\n"
1666 " * \8d â¨á­¥â¥ ª« ¢¨è, §  ¤  ¯à®¤ê«¦¨â¥.",
1667 NULL
1668 },
1669 {
1670 //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1671 "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
1672 "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
1673 "\n"
1674 " * Press any key to continue."
1675 },
1676 {
1677 //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1678 "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
1679 "\n"
1680 " * Press any key to continue."
1681 },
1682 {
1683 //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1684 "Setup is unable to format the partition:\n"
1685 " %S\n"
1686 "\n"
1687 "ENTER = Reboot computer"
1688 },
1689 {
1690 NULL,
1691 NULL
1692 }
1693 };
1694
1695 MUI_PAGE bgBGPages[] =
1696 {
1697 {
1698 LANGUAGE_PAGE,
1699 bgBGLanguagePageEntries
1700 },
1701 {
1702 WELCOME_PAGE,
1703 bgBGWelcomePageEntries
1704 },
1705 {
1706 INSTALL_INTRO_PAGE,
1707 bgBGIntroPageEntries
1708 },
1709 {
1710 LICENSE_PAGE,
1711 bgBGLicensePageEntries
1712 },
1713 {
1714 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1715 bgBGDevicePageEntries
1716 },
1717 {
1718 REPAIR_INTRO_PAGE,
1719 bgBGRepairPageEntries
1720 },
1721 {
1722 UPGRADE_REPAIR_PAGE,
1723 bgBGUpgradePageEntries
1724 },
1725 {
1726 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1727 bgBGComputerPageEntries
1728 },
1729 {
1730 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1731 bgBGDisplayPageEntries
1732 },
1733 {
1734 FLUSH_PAGE,
1735 bgBGFlushPageEntries
1736 },
1737 {
1738 SELECT_PARTITION_PAGE,
1739 bgBGSelectPartitionEntries
1740 },
1741 {
1742 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1743 bgBGConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1744 },
1745 {
1746 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1747 bgBGSelectFSEntries
1748 },
1749 {
1750 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1751 bgBGFormatPartitionEntries
1752 },
1753 {
1754 DELETE_PARTITION_PAGE,
1755 bgBGDeletePartitionEntries
1756 },
1757 {
1758 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1759 bgBGInstallDirectoryEntries
1760 },
1761 {
1762 PREPARE_COPY_PAGE,
1763 bgBGPrepareCopyEntries
1764 },
1765 {
1766 FILE_COPY_PAGE,
1767 bgBGFileCopyEntries
1768 },
1769 {
1770 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1771 bgBGKeyboardSettingsEntries
1772 },
1773 {
1774 BOOT_LOADER_PAGE,
1775 bgBGBootLoaderEntries
1776 },
1777 {
1778 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1779 bgBGLayoutSettingsEntries
1780 },
1781 {
1782 QUIT_PAGE,
1783 bgBGQuitPageEntries
1784 },
1785 {
1786 SUCCESS_PAGE,
1787 bgBGSuccessPageEntries
1788 },
1789 {
1790 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1791 bgBGBootPageEntries
1792 },
1793 {
1794 REGISTRY_PAGE,
1795 bgBGRegistryEntries
1796 },
1797 {
1798 -1,
1799 NULL
1800 }
1801 };
1802
1803 MUI_STRING bgBGStrings[] =
1804 {
1805 {STRING_PLEASEWAIT,
1806 " \8f®ç ª ©â¥..."},
1807 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1808 " ENTER = Install P = Create Primary E = Create Extended F3 = Quit"},
1809 // " ENTER = \91« £ ­¥ C = \91ꧤ ¢ ­¥ ­  ¤ï« F3 = \88§å®¤"},
1810 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1811 " ENTER = Install L = Create Logical Partition F3 = Quit"},
1812 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1813 " ENTER = \91« £ ­¥ D = \88§âਢ ­¥ ­  ¤ï« F3 = \88§å®¤"},
1814 {STRING_DELETEPARTITION,
1815 " D = Delete Partition F3 = Quit"},
1816 {STRING_PARTITIONSIZE,
1817 "\90 §¬¥à ­  ­®¢¨ï ¤ï«:"},
1818 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1819 "You have chosen to create a primary partition on"},
1820 // "\88§¡à «¨ á⥠¤  áꧤ ¤¥â¥ ­®¢ ¤ï« ­ "},
1821 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1822 "You have chosen to create an extended partition on"},
1823 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1824 "You have chosen to create a logical partition on"},
1825 {STRING_HDDSIZE,
1826 "\82ꢥ¤¥â¥ à §¬¥à  ­  ­®¢¨ï ¤ï« (¢ ¬¥£ ¡ ©â¨)."},
1827 {STRING_CREATEPARTITION,
1828 " ENTER = \91ꧤ ¢ ­¥ ­  ¤ï« ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤"},
1829 {STRING_PARTFORMAT,
1830 "\8f।á⮨ ä®à¬ â¨à ­¥ ­  ¤ï« ."},
1831 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1832 "\88§¡à «¨ á⥠¤  á«®¦¨â¥ \90¥ ªâ\8e\91 ­  ­®¢ ¨«¨ ­¥à §¯à¥¤¥«¥­ ¤ï«."},
1833 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1834 "The system partition is not formatted yet."},
1835 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1836 "The new partition is not formatted yet."},
1837 {STRING_INSTALLONPART,
1838 "\91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 ¢êàåã ¤ï«"},
1839 {STRING_CHECKINGPART,
1840 "\92¥ç¥ ¯à®¢¥àª  ­  ¨§¡à ­¨ï ¤ï«."},
1841 {STRING_CONTINUE,
1842 "ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥"},
1843 {STRING_QUITCONTINUE,
1844 "F3 = \88§å®¤ ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥"},
1845 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1846 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "},
1847 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1848 "\8d¥ ¡¥ ­ ¬¥à¥­ à §¤¥« '%S'\n¢ TXTSETUP.SIF.\n"},
1849 {STRING_COPYING,
1850 " \87 ¯¨á ­  ä ©«: %S"},
1851 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1852 "\94 ©«®¢¥â¥ ᥠ§ ¯¨á¢ â..."},
1853 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1854 " \8eáê¢à¥¬¥­ï¢ ­¥ ­  ॣ¨áâê୨⥠஥¢¥..."},
1855 {STRING_IMPORTFILE,
1856 " \82­ áï­¥ ­  %S..."},
1857 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1858 " \8eáê¢à¥¬¥­ï¢ ­¥ ॣ¨áâ஢¨â¥ ­ áâனª¨ ­  ¥ªà ­ ..."},
1859 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1860 " \8eáê¢à¥¬¥­ï¢ ­¥ ­  ¬¥á⭨⥠­ áâனª¨..."},
1861 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1862 " \8eáê¢à¥¬¥­ï¢ ­¥ ­ áâனª¨â¥ ­  ª« ¢¨ âã୨⥠¯®¤à¥¤¡¨..."},
1863 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1864 " \84®¡ ¢ï­¥ ¢ ॣ¨áâêà  ­  ᢥ¤¥­¨ï §  §­ ª®¢¨ï ­ ¡®à..."},
1865 {STRING_DONE,
1866 " \83®â®¢®..."},
1867 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1868 " ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "},
1869 {STRING_REBOOTPROGRESSBAR,
1870 " Your computer will reboot in %li second(s)... "},
1871 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1872 "\8e⢠àﭥ⮠­  ª®­§®« â  ¥ ­¥¢ê§¬®¦­®\r\n\r\n"},
1873 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1874 "\92®¢  ᥠá«ã碠 ­ ©- ç¥áâ® ¯à¨ 㯮âॡ  ­  USB ª« ¢¨ âãà \r\n"},
1875 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1876 "\8f®¤¤àꦪ â  ­  USB ¥ ¢á¥ ®é¥ ­¥¯ê«­ \r\n"},
1877 {STRING_FORMATTINGDISK,
1878 "\92¥ç¥ ä®à¬ â¨à ­¥ ­  ¤¨áª "},
1879 {STRING_CHECKINGDISK,
1880 "\92¥ç¥ ¯à®¢¥àª  ­  ¤¨áª "},
1881 {STRING_FORMATDISK1,
1882 " \94®à¬ â¨à ­¥ ­  ¤ï«  ª â® %S ä ©«®¢  ã।¡  (¡ê৮ ä®à¬ â¨à ­¥) "},
1883 {STRING_FORMATDISK2,
1884 " \94®à¬ â¨à ­¥ ­  ¤ï«  ª â® %S ä ©«®¢  ã।¡  "},
1885 {STRING_KEEPFORMAT,
1886 " \87 ¯ §¢ ­¥ ­  ä ©«®¢ â  ã।¡  (¡¥§ ¯à®¬¥­¨) "},
1887 {STRING_HDINFOPARTCREATE_1,
1888 "%I64u %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu) ­  %wZ [%s]."},
1889 {STRING_HDINFOPARTCREATE_2,
1890 "%I64u %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu) [%s]."},
1891 {STRING_HDDINFOUNK2,
1892 " %c%c ¢¨¤ 0x%02X %I64u %s"},
1893 {STRING_HDINFOPARTDELETE_1,
1894 "­  %I64u %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu) ­  %wZ [%s]."},
1895 {STRING_HDINFOPARTDELETE_2,
1896 "­  %I64u %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu) [%s]."},
1897 {STRING_HDINFOPARTZEROED_1,
1898 "â¢êठ¤¨áª %lu (%I64u %s), \88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu (%wZ) [%s]."},
1899 {STRING_HDDINFOUNK4,
1900 "%c%c ¢¨¤ 0x%02X %I64u %s"},
1901 {STRING_HDINFOPARTEXISTS_1,
1902 "­  â¢êठ¤¨áª %lu (%I64u %s), \88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu (%wZ) [%s]."},
1903 {STRING_HDDINFOUNK5,
1904 "%c%c %c %s¢¨¤ %-3u%s %6lu %s"},
1905 {STRING_HDINFOPARTSELECT_1,
1906 "%6lu %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu) ­  %wZ [%s]"},
1907 {STRING_HDINFOPARTSELECT_2,
1908 "%6lu %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu) [%s]"},
1909 {STRING_NEWPARTITION,
1910 "\81¥ áꧤ ¤¥­ ­®¢ ¤ï« ­ "},
1911 {STRING_UNPSPACE,
1912 " %s\8d¥à §¯à¥¤¥«¥­® ¬ïáâ®%s %6lu %s"},
1913 {STRING_MAXSIZE,
1914 "\8c\81 (¤® %lu \8c\81)"},
1915 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1916 "Extended Partition"},
1917 {STRING_UNFORMATTED,
1918 "\8d®¢ (\8d¥ä®à¬ â¨à ­)"},
1919 {STRING_FORMATUNUSED,
1920 "\8d¥¨§¯®«§¢ ­"},
1921 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1922 "\8d¥¨§¢¥á⥭"},
1923 {STRING_KB,
1924 "\8a\81"},
1925 {STRING_MB,
1926 "\8c\81"},
1927 {STRING_GB,
1928 "\83\81"},
1929 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1930 "\84®¡ ¢ï­¥ ­  ª« ¢¨ âãà­¨ ¯®¤à¥¤¡¨"},
1931 {0, 0}
1932 };