Create the AHCI branch for Aman's work
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / bg-BG.h
1 #pragma once
2
3 MUI_LAYOUTS bgBGLayouts[] =
4 {
5 { L"0402", L"00000402" },
6 { L"0402", L"00020402" },
7 { L"0402", L"00030402" },
8 { L"0409", L"00000409" },
9 { NULL, NULL }
10 };
11
12 static MUI_ENTRY bgBGLanguagePageEntries[] =
13 {
14 {
15 4,
16 3,
17 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
18 TEXT_STYLE_UNDERLINE
19 },
20 {
21 6,
22 8,
23 "\88§¡®à ­  ¥§¨ª",
24 TEXT_STYLE_NORMAL
25 },
26 {
27 8,
28 10,
29 "\x07 \88§¡¥à¥â¥ ¥§¨ª, ª®©â® ¤  ¨§¯®«¢ â¥ ¯à¨ á« £ ­¥â®.",
30 TEXT_STYLE_NORMAL
31 },
32 {
33 8,
34 11,
35 " ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
36 TEXT_STYLE_NORMAL
37 },
38 {
39 8,
40 13,
41 "\x07 \85§¨ªêâ é¥ ¡ê¤¥ ¯®¤à §¡¨à ­¨ïâ §  ªà ©­ â  ã।¡ .",
42 TEXT_STYLE_NORMAL
43 },
44 {
45 0,
46 0,
47 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
48 TEXT_TYPE_STATUS
49 },
50 {
51 0,
52 0,
53 NULL,
54 0
55 }
56 };
57
58 static MUI_ENTRY bgBGWelcomePageEntries[] =
59 {
60 {
61 4,
62 3,
63 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
64 TEXT_STYLE_UNDERLINE
65 },
66 {
67 6,
68 8,
69 "\90¥ ªâ\8e\91 ¢¨ ¯à¨¢¥âá⢠!",
70 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
71 },
72 {
73 6,
74 11,
75 "\92 §¨ ç á⠮⠭ áâனª â  § ¯¨á¢  à ¡®â­ â  ã।¡  \90¥ ªâ\8e\91",
76 TEXT_STYLE_NORMAL
77 },
78 {
79 6,
80 12,
81 "­  ª®¬¯îâêà  ¢¨ ¨ ¯®¤£®â¢ï ¢â®à â  ç áâ ­  ­ áâனª â .",
82 TEXT_STYLE_NORMAL
83 },
84 {
85 8,
86 15,
87 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ENTER §  á« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91.",
88 TEXT_STYLE_NORMAL
89 },
90 {
91 8,
92 17,
93 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ R §  ¯®¯à ¢ª  ­  \90¥ ªâ\8e\91.",
94 TEXT_STYLE_NORMAL
95 },
96 {
97 8,
98 19,
99 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ L, §  ¤  ¢¨¤¨â¥ à §à¥è¨â¥«­¨â¥ («¨æ¥­§­¨â¥)",
100 TEXT_STYLE_NORMAL
101 },
102 {
103 8,
104 20,
105 " ¨§¨áª¢ ­¨ï ¨ ãá«®¢¨ï ­  \90¥ ªâ\8e\91",
106 TEXT_STYLE_NORMAL
107 },
108 {
109 8,
110 22,
111 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ F3 §  ¨§å®¤ ¡¥§ á« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91.",
112 TEXT_STYLE_NORMAL
113 },
114 {
115 6,
116 24,
117 "\87  ¯®¢¥ç¥ ᢥ¤¥­¨ï §  \90¥ ªâ\8e\91, ¯®á¥â¥â¥:",
118 TEXT_STYLE_NORMAL
119 },
120 {
121 6,
122 25,
123 "http://www.reactos.org",
124 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
125 },
126 {
127 0,
128 0,
129 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ R = \8f®¯à ¢ª  F3 = \88§å®¤",
130 TEXT_TYPE_STATUS
131 },
132 {
133 0,
134 0,
135 NULL,
136 0
137 }
138 };
139
140 static MUI_ENTRY bgBGIntroPageEntries[] =
141 {
142 {
143 4,
144 3,
145 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
146 TEXT_STYLE_UNDERLINE
147 },
148 {
149 6,
150 8,
151 "\8d áâன¢ çêâ ­  \90¥ ªâ\8e\91 ¥ ¢ à ­­  á⥯¥­ ­  ࠧࠡ®âª . \82ᥠ®é¥",
152 TEXT_STYLE_NORMAL
153 },
154 {
155 6,
156 9,
157 "­ï¬  ¢á¨çª¨ ¢ê§¬®¦­®á⨠­  ­ ¯ê«­® ¨§¯®«§¢ ¥¬® ­ áâன¢ é® ¯à¨«®¦¥­¨¥.",
158 TEXT_STYLE_NORMAL
159 },
160 {
161 6,
162 12,
163 "\91êé¥áâ¢ã¢ â á«¥¤­¨â¥ ®£à ­¨ç¥­¨ï:",
164 TEXT_STYLE_NORMAL
165 },
166 {
167 8,
168 13,
169 "- \8d áâன¢ çêâ ¯®¤¤êঠ á ¬® FAT.",
170 TEXT_STYLE_NORMAL
171 },
172 {
173 8,
174 14,
175 "- \8f஢¥àª â  ­  ä ©«®¢ â  ã।¡  ¢á¥ ®é¥ ­¥ ¥ £®â®¢ .",
176 TEXT_STYLE_NORMAL
177 },
178 {
179 8,
180 23,
181 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ENTER §  á« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91.",
182 TEXT_STYLE_NORMAL
183 },
184 {
185 8,
186 25,
187 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ F3 §  ¨§å®¤ ¡¥§ á« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91.",
188 TEXT_STYLE_NORMAL
189 },
190 {
191 0,
192 0,
193 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
194 TEXT_TYPE_STATUS
195 },
196 {
197 0,
198 0,
199 NULL,
200 0
201 }
202 };
203
204 static MUI_ENTRY bgBGLicensePageEntries[] =
205 {
206 {
207 4,
208 3,
209 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
210 TEXT_STYLE_UNDERLINE
211 },
212 {
213 6,
214 6,
215 "\8b¨æ¥­§¨à ­¥:",
216 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
217 },
218 {
219 8,
220 8,
221 "\93।¡ â  \90¥ ªâ\8e\91 ¥ «¨æ¥­§¨à ­  ¯à¨ ãá«®¢¨ïâ  ­  GNU GPL",
222 TEXT_STYLE_NORMAL
223 },
224 {
225 8,
226 9,
227 "á ç áâ¨, áê¤êà¦ é¨ ª®¤ ®â ¤à㣨 áꢬ¥á⨬¨ «¨æ¥­§¨ ª â®",
228 TEXT_STYLE_NORMAL
229 },
230 {
231 8,
232 10,
233 "X11, BSD ¨«¨ GNU LGPL.",
234 TEXT_STYLE_NORMAL
235 },
236 {
237 8,
238 11,
239 "\91«¥¤®¢ â¥«­® ¢á类 ®á¨£ãà­¥, ª®¥â® ¥ ç áâ ®â",
240 TEXT_STYLE_NORMAL
241 },
242 {
243 8,
244 12,
245 "\90¥ ªâ\8e\91, ᥠ®¡­ à®¤¢  ¯®¤ GNU GPL, á ¯®¤¤êঠ­¥â® ­ ",
246 TEXT_STYLE_NORMAL
247 },
248 {
249 8,
250 13,
251 "­  ®à¨£¨­ «­¨ï «¨æ¥­§.",
252 TEXT_STYLE_NORMAL
253 },
254 {
255 8,
256 15,
257 "This software comes with NO WARRANTY or restrictions on usage",
258 TEXT_STYLE_NORMAL
259 },
260 {
261 8,
262 16,
263 "save applicable local and international law. The licensing of",
264 TEXT_STYLE_NORMAL
265 },
266 {
267 8,
268 17,
269 "ReactOS only covers distribution to third parties.",
270 TEXT_STYLE_NORMAL
271 },
272 {
273 8,
274 18,
275 "\80ª® ¯®à ¤¨ ­ïª ª¢  ¯à¨ç¨­ , § ¥¤­® á \90¥ ªâ\8e\91 ­¥ áâ¥",
276 TEXT_STYLE_NORMAL
277 },
278 {
279 8,
280 19,
281 "¯®«ã稫¨ ª®¯¨¥ ­  GNU General Public License, ¯®á¥â¥â¥",
282 TEXT_STYLE_NORMAL
283 },
284 {
285 8,
286 20,
287 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
288 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
289 },
290 {
291 8,
292 22,
293 "\83 à ­æ¨ï:",
294 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
295 },
296 {
297 8,
298 24,
299 "\92®¢  ¥ ᢮¡®¤¥­ á®äâã¥à; ¢¨¦â¥ ¨§å®¤­¨ï ª®¤ §  ãá«®¢¨ïâ  ­  ¢ê§¯à®¨§¢¥¦¤ ­¥.",
300 TEXT_STYLE_NORMAL
301 },
302 {
303 8,
304 25,
305 "There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or",
306 TEXT_STYLE_NORMAL
307 },
308 {
309 8,
310 26,
311 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE",
312 TEXT_STYLE_NORMAL
313 },
314 {
315 0,
316 0,
317 " ENTER = \82àêé ­¥",
318 TEXT_TYPE_STATUS
319 },
320 {
321 0,
322 0,
323 NULL,
324 0
325 }
326 };
327
328 static MUI_ENTRY bgBGDevicePageEntries[] =
329 {
330 {
331 4,
332 3,
333 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
334 TEXT_STYLE_UNDERLINE
335 },
336 {
337 6,
338 8,
339 "\91¯¨áêªêâ ¯®- ¤®«ã ¯®ª §¢  ⥪ãé¨â¥ ­ áâனª¨ ­  ãáâனá⢠â .",
340 TEXT_STYLE_NORMAL
341 },
342 {
343 8,
344 11,
345 " \8a®¬¯îâêà:",
346 TEXT_STYLE_NORMAL
347 },
348 {
349 8,
350 12,
351 " \85ªà ­:",
352 TEXT_STYLE_NORMAL,
353 },
354 {
355 3,
356 13,
357 " \8a« ¢¨ âãà :",
358 TEXT_STYLE_NORMAL
359 },
360 {
361 3,
362 14,
363 "\8a« ¢¨ âãà­  ¯®¤à¥¤¡ :",
364 TEXT_STYLE_NORMAL
365 },
366 {
367 3,
368 16,
369 " \8fਥ¬ ­¥:",
370 TEXT_STYLE_NORMAL
371 },
372 {
373 25,
374 16, "\8fਥ¬ ­¥ ­  ­ áâனª¨â¥",
375 TEXT_STYLE_NORMAL
376 },
377 {
378 6,
379 19,
380 "\87  ¤  ¯à®¬¥­¨â¥ ­ áâனª¨â¥ ­  ®¡®à㤢 ­¥â®, ¨§¯®«§¢ ©â¥ áâ५ª¨â¥",
381 TEXT_STYLE_NORMAL
382 },
383 {
384 6,
385 20,
386 "\8d\80\83\8e\90\85 ¨ \8d\80\84\8e\8b\93. \91«¥¤ ⮢  ­ â¨á­¥â¥ ENTER, §  ¤  ¨§¡¥à¥â¥",
387 TEXT_STYLE_NORMAL
388 },
389 {
390 6,
391 21,
392 "§ ¬¥áâ¢ é¨ ­ áâனª¨.",
393 TEXT_STYLE_NORMAL
394 },
395 {
396 6,
397 23,
398 "\8a®£ â® ­ ¯à ¢¨â¥ ¢á¨çª¨ ­ áâனª¨, ¨§¡¥à¥â¥ '\8fਥ¬ ­¥ ­  ­ áâனª¨â¥'",
399 TEXT_STYLE_NORMAL
400 },
401 {
402 6,
403 24,
404 "¨ ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
405 TEXT_STYLE_NORMAL
406 },
407 {
408 0,
409 0,
410 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
411 TEXT_TYPE_STATUS
412 },
413 {
414 0,
415 0,
416 NULL,
417 0
418 }
419 };
420
421 static MUI_ENTRY bgBGRepairPageEntries[] =
422 {
423 {
424 4,
425 3,
426 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
427 TEXT_STYLE_UNDERLINE
428 },
429 {
430 6,
431 8,
432 "\8d áâன¢ çêâ ­  \90¥ ªâ\8e\91 ¥ ¢ à ­­  á⥯¥­ ­  ࠧࠡ®âª . \82ᥠ®é¥",
433 TEXT_STYLE_NORMAL
434 },
435 {
436 6,
437 9,
438 "­ï¬  ¢á¨çª¨ ¢ê§¬®¦­®á⨠­  ­ ¯ê«­® ¨§¯®«§¢ ¥¬® ­ áâன¢ é® ¯à¨«®¦¥­¨¥.",
439 TEXT_STYLE_NORMAL
440 },
441 {
442 6,
443 12,
444 "\82ꧬ®¦­®áââ  §  ¯®¯à ¢ª  ®é¥ ­¥ ¥ £®â®¢ .",
445 TEXT_STYLE_NORMAL
446 },
447 {
448 8,
449 15,
450 "\x07 ­ â¨á­¥â¥ U §  ®¡­®¢ï¢ ­¥ ­  ®¯¥à æ¨®­­ â  á¨á⥬ .",
451 TEXT_STYLE_NORMAL
452 },
453 {
454 8,
455 17,
456 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ R §  ¢ê§áâ ­®¢ï¢ é  á।  (ª®­§®« ).",
457 TEXT_STYLE_NORMAL
458 },
459 {
460 8,
461 19,
462 "\x07 ­ âᨭ¥â¥ ESC §  ¢àêé ­¥ ªê¬ £« ¢­ â  áâà ­¨æ .",
463 TEXT_STYLE_NORMAL
464 },
465 {
466 8,
467 21,
468 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ENTER §  ¯à¥§ ¯ã᪠­  ª®¬¯îâêà .",
469 TEXT_STYLE_NORMAL
470 },
471 {
472 0,
473 0,
474 " ESC = \83« ¢­  áâà ­¨æ  ENTER = \8f१ ¯ãáª",
475 TEXT_TYPE_STATUS
476 },
477 {
478 0,
479 0,
480 NULL,
481 0
482 }
483 };
484
485 static MUI_ENTRY bgBGComputerPageEntries[] =
486 {
487 {
488 4,
489 3,
490 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
491 TEXT_STYLE_UNDERLINE
492 },
493 {
494 6,
495 8,
496 "\90¥è¨«¨ á⥠¤  ᬥ­¨â¥ ¢¨¤  ­  ª®¬¯îâêà .",
497 TEXT_STYLE_NORMAL
498 },
499 {
500 8,
501 10,
502 "\x07 \88§¡¥à¥â¥ ¢¨¤  ­  ¥ªà ­  áêá áâ५ª¨â¥ ­ £®à¥ ¨ ­ ¤®«ã ¨ ",
503 TEXT_STYLE_NORMAL
504 },
505 {
506 8,
507 11,
508 " ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
509 TEXT_STYLE_NORMAL
510 },
511 {
512 8,
513 13,
514 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ᥠ¢ê୥⥠ªê¬ ¯à¥¤å®¤­ â  áâà ­¨æ , ¡¥§ ¤ ",
515 TEXT_STYLE_NORMAL
516 },
517 {
518 8,
519 14,
520 " ᬥ­ï⥠¢¨¤  ­  ª®¬¯îâêà .",
521 TEXT_STYLE_NORMAL
522 },
523 {
524 0,
525 0,
526 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
527 TEXT_TYPE_STATUS
528 },
529 {
530 0,
531 0,
532 NULL,
533 0
534 }
535 };
536
537 static MUI_ENTRY bgBGFlushPageEntries[] =
538 {
539 {
540 4,
541 3,
542 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
543 TEXT_STYLE_UNDERLINE
544 },
545 {
546 10,
547 6,
548 "\93।¡ â  ¯à®¢¥à, ¤ «¨ ¢á¨çª¨ ¤ ­­¨ á  áêåà ­¥­¨ ­  ¤¨áª  ¢¨.",
549 TEXT_STYLE_NORMAL
550 },
551 {
552 10,
553 8,
554 "\92®¢  é¥ ®â­¥¬¥ ¬¨­ã⪠.",
555 TEXT_STYLE_NORMAL
556 },
557 {
558 10,
559 9,
560 "\8a®¬¯îâêàêâ ¢¨ é¥ á¥ ¯à¥§ ¯ãá­¥ á ¬, ª®£ â® ¯à¨ª«îç¨.",
561 TEXT_STYLE_NORMAL
562 },
563 {
564 0,
565 0,
566 " \88§ç¨á⢠­¥ ­  ᪫ ¤ ",
567 TEXT_TYPE_STATUS
568 },
569 {
570 0,
571 0,
572 NULL,
573 0
574 }
575 };
576
577 static MUI_ENTRY bgBGQuitPageEntries[] =
578 {
579 {
580 4,
581 3,
582 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
583 TEXT_STYLE_UNDERLINE
584 },
585 {
586 10,
587 6,
588 "\91« £ ­¥â® ­  \90¥ ªâ\8e\91 ­¥ ¥ § ¢êà訫®.",
589 TEXT_STYLE_NORMAL
590 },
591 {
592 10,
593 8,
594 "\88§¢ ¤¥â¥ ¤¨áª¥â â  ®â ãáâனá⢮ \80: ¨",
595 TEXT_STYLE_NORMAL
596 },
597 {
598 10,
599 9,
600 "¢á¨çª¨ ­®á¨â¥«¨ ®â \8a\84 ¨ DVD ãáâனá⢠â .",
601 TEXT_STYLE_NORMAL
602 },
603 {
604 10,
605 11,
606 "\8d â¨á­¥â¥ ENTER, §  ¤  ¯à¥§ ¯ã᭥⥠ª®¬¯îâêà .",
607 TEXT_STYLE_NORMAL
608 },
609 {
610 0,
611 0,
612 " \88§ç ª ©â¥...",
613 TEXT_TYPE_STATUS,
614 },
615 {
616 0,
617 0,
618 NULL,
619 0
620 }
621 };
622
623 static MUI_ENTRY bgBGDisplayPageEntries[] =
624 {
625 {
626 4,
627 3,
628 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
629 TEXT_STYLE_UNDERLINE
630 },
631 {
632 6,
633 8,
634 "\90¥è¨«¨ á⥠¤  ᬥ­¨â¥ ¢¨¤  ­  ¥ªà ­ .",
635 TEXT_STYLE_NORMAL
636 },
637 { 8,
638 10,
639 "\x07 \88§¡¥à¥â¥ ¢¨¤  ­  ¥ªà ­  áêá áâ५ª¨â¥ ­ £®à¥ ¨ ­ ¤®«ã ¨ ",
640 TEXT_STYLE_NORMAL
641 },
642 {
643 8,
644 11,
645 " ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
646 TEXT_STYLE_NORMAL
647 },
648 {
649 8,
650 13,
651 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ᥠ¢ê୥⥠ªê¬ ¯à¥¤å®¤­ â  áâà ­¨æ , ¡¥§ ¤ ",
652 TEXT_STYLE_NORMAL
653 },
654 {
655 8,
656 14,
657 " ᬥ­ï⥠¢¨¤  ­  ¥ªà ­ .",
658 TEXT_STYLE_NORMAL
659 },
660 {
661 0,
662 0,
663 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
664 TEXT_TYPE_STATUS
665 },
666 {
667 0,
668 0,
669 NULL,
670 0
671 }
672 };
673
674 static MUI_ENTRY bgBGSuccessPageEntries[] =
675 {
676 {
677 4,
678 3,
679 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
680 TEXT_STYLE_UNDERLINE
681 },
682 {
683 10,
684 6,
685 "\8eá­®¢­¨â¥ áêáâ ¢ª¨ ­  \90¥ ªâ\8e\91 á  á«®¦¥­¨ ãᯥ譮.",
686 TEXT_STYLE_NORMAL
687 },
688 {
689 10,
690 8,
691 "\88§¢ ¤¥â¥ ¤¨áª¥â â  ®â ãáâனá⢮ \80: ¨",
692 TEXT_STYLE_NORMAL
693 },
694 {
695 10,
696 9,
697 "¢á¨çª¨ ­®á¨â¥«¨ ®â ®¯â¨ç­¨â¥ ãáâனá⢠ (\8a\84/DVD)",
698 TEXT_STYLE_NORMAL
699 },
700 {
701 10,
702 11,
703 "\8d â¨á­¥â¥ ENTER, §  ¤  ¯à¥§ ¯ã᭥⥠ª®¬¯îâêà .",
704 TEXT_STYLE_NORMAL
705 },
706 {
707 0,
708 0,
709 " ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà ",
710 TEXT_TYPE_STATUS
711 },
712 {
713 0,
714 0,
715 NULL,
716 0
717 }
718 };
719
720 static MUI_ENTRY bgBGBootPageEntries[] =
721 {
722 {
723 4,
724 3,
725 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
726 TEXT_STYLE_UNDERLINE
727 },
728 {
729 6,
730 8,
731 "\91« £ ­¥â® ­  § à¥¦¤ ç  (bootloader) ­  ¤¨áª  ­  ª®¬¯îâêà  ¢¨",
732 TEXT_STYLE_NORMAL
733 },
734 {
735 6,
736 9,
737 "¡¥ ­¥ãᯥ譮.",
738 TEXT_STYLE_NORMAL
739 },
740 {
741 6,
742 13,
743 "\91«®¦¥â¥ ä®à¬ â¨à ­  ¤¨áª¥â  ¢ ãáâனá⢮ A:",
744 TEXT_STYLE_NORMAL
745 },
746 {
747 6,
748 14,
749 "¨ ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
750 TEXT_STYLE_NORMAL,
751 },
752 {
753 0,
754 0,
755 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
756 TEXT_TYPE_STATUS
757 },
758 {
759 0,
760 0,
761 NULL,
762 0
763 }
764
765 };
766
767 static MUI_ENTRY bgBGSelectPartitionEntries[] =
768 {
769 {
770 4,
771 3,
772 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
773 TEXT_STYLE_UNDERLINE
774 },
775 {
776 6,
777 8,
778 "\91¯¨áêªêâ ¯®- ¤®«ã áê¤êঠ áêé¥áâ¢ã¢ é¨â¥ ¤ï«®¢¥ ¨ ¯à §­®â®",
779 TEXT_STYLE_NORMAL
780 },
781 {
782 6,
783 9,
784 "¬ïáâ® §  ­®¢¨ ¤ï«®¢¥",
785 TEXT_STYLE_NORMAL
786 },
787 {
788 8,
789 11,
790 "\x07 \88§¯®«§¢ ©â¥ áâ५ª¨â¥ §  ¨§¡®à ®â ᯨáꪠ.",
791 TEXT_STYLE_NORMAL
792 },
793 {
794 8,
795 13,
796 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ENTER §  á« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 ­  ¨§¡à ­¨ï ¤ï«.",
797 TEXT_STYLE_NORMAL
798 },
799 {
800 8,
801 15,
802 "\x07 Press P to create a primary partition.",
803 // "\x07 \8d â¨á­¥â¥ C §  áꧤ ¢ ­¥ ­  ­®¢ ¤ï«.",
804 TEXT_STYLE_NORMAL
805 },
806 {
807 8,
808 17,
809 "\x07 Press E to create an extended partition.",
810 TEXT_STYLE_NORMAL
811 },
812 {
813 8,
814 19,
815 "\x07 Press L to create a logical partition.",
816 TEXT_STYLE_NORMAL
817 },
818 {
819 8,
820 21,
821 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ D §  ¨§âਢ ­¥ ­  áêé¥áâ¢ã¢ é ¤ï«.",
822 TEXT_STYLE_NORMAL
823 },
824 {
825 0,
826 0,
827 " \8f®ç ª ©â¥...", /* \90¥¤êâ ¤  ­¥ ᥠ¯à¥¢¥¦¤ , § é®â® ᯨáêªêâ á ¤ï«®¢¥â¥ é¥ á¥ à §¬¥á⨠*/
828 TEXT_TYPE_STATUS
829 },
830 {
831 0,
832 0,
833 NULL,
834 0
835 }
836 };
837
838 static MUI_ENTRY bgBGConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
839 {
840 {
841 4,
842 3,
843 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
844 TEXT_STYLE_UNDERLINE
845 },
846 {
847 6,
848 8,
849 "You have chosen to delete the system partition.",
850 TEXT_STYLE_NORMAL
851 },
852 {
853 6,
854 10,
855 "System partitions can contain diagnostic programs, hardware configuration",
856 TEXT_STYLE_NORMAL
857 },
858 {
859 6,
860 11,
861 "programs, programs to start an operating system (like ReactOS) or other",
862 TEXT_STYLE_NORMAL
863 },
864 {
865 6,
866 12,
867 "programs provided by the hardware manufacturer.",
868 TEXT_STYLE_NORMAL
869 },
870 {
871 6,
872 14,
873 "Delete a system partition only when you are sure that there are no such",
874 TEXT_STYLE_NORMAL
875 },
876 {
877 6,
878 15,
879 "programs on the partition, or when you are sure you want to delete them.",
880 TEXT_STYLE_NORMAL
881 },
882 {
883 6,
884 16,
885 "When you delete the partition, you might not be able to boot the",
886 TEXT_STYLE_NORMAL
887 },
888 {
889 6,
890 17,
891 "computer from the harddisk until you finished the ReactOS Setup.",
892 TEXT_STYLE_NORMAL
893 },
894 {
895 8,
896 20,
897 "\x07 Press ENTER to delete the system partition. You will be asked",
898 TEXT_STYLE_NORMAL
899 },
900 {
901 8,
902 21,
903 " to confirm the deletion of the partition again later.",
904 TEXT_STYLE_NORMAL
905 },
906 {
907 8,
908 24,
909 "\x07 Press ESC to return to the previous page. The partition will",
910 TEXT_STYLE_NORMAL
911 },
912 {
913 8,
914 25,
915 " not be deleted.",
916 TEXT_STYLE_NORMAL
917 },
918 {
919 0,
920 0,
921 "ENTER=Continue ESC=Cancel",
922 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
923 },
924 {
925 0,
926 0,
927 NULL,
928 0
929 }
930 };
931
932 static MUI_ENTRY bgBGFormatPartitionEntries[] =
933 {
934 {
935 4,
936 3,
937 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
938 TEXT_STYLE_UNDERLINE
939 },
940 {
941 6,
942 8,
943 "\94®à¬ â¨à ­¥ ­  ¤ï«",
944 TEXT_STYLE_NORMAL
945 },
946 {
947 6,
948 10,
949 "\84ï«êâ é¥ ¡ê¤¥ ä®à¬ â¨à ­. \8d â¨á­¥â¥ ENTER §  ¯à®¤ê«¦ ¢ ­¥.",
950 TEXT_STYLE_NORMAL
951 },
952 {
953 0,
954 0,
955 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
956 TEXT_TYPE_STATUS
957 },
958 {
959 0,
960 0,
961 NULL,
962 TEXT_STYLE_NORMAL
963 }
964 };
965
966 static MUI_ENTRY bgBGInstallDirectoryEntries[] =
967 {
968 {
969 4,
970 3,
971 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
972 TEXT_STYLE_UNDERLINE
973 },
974 {
975 6,
976 8,
977 "\94 ©«®¢¥â¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 é¥ ¡ê¤ â á«®¦¥­¨ ­  ¨§¡à ­¨ï ¤ï«. \88§¡¥à¥â¥",
978 TEXT_STYLE_NORMAL
979 },
980 {
981 6,
982 9,
983 "¯ ¯ª , ¢ ª®ïâ® ¤  ¡ê¤¥ á«®¦¥­ \90¥ ªâ\8e\91:",
984 TEXT_STYLE_NORMAL
985 },
986 {
987 6,
988 14,
989 "\87  á¬ï­  ­  ¯à¥¤«®¦¥­ â  ¯ ¯ª  ­ â¨á­¥â¥ BACKSPACE, §  ¤ ",
990 TEXT_STYLE_NORMAL
991 },
992 {
993 6,
994 15,
995 "¨§âਥ⥠§­ æ¨â¥ ¨ ⮣ ¢  ­ ¯¨è¥â¥ ¯ ¯ª â , ¢ ª®ïâ® ¤  ¡ê¤¥",
996 TEXT_STYLE_NORMAL
997 },
998 {
999 6,
1000 16,
1001 "á«®¦¥­ \90¥ ªâ\8e\91.",
1002 TEXT_STYLE_NORMAL
1003 },
1004 {
1005 0,
1006 0,
1007 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
1008 TEXT_TYPE_STATUS
1009 },
1010 {
1011 0,
1012 0,
1013 NULL,
1014 0
1015 }
1016 };
1017
1018 static MUI_ENTRY bgBGFileCopyEntries[] =
1019 {
1020 {
1021 4,
1022 3,
1023 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1024 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1025 },
1026 {
1027 11,
1028 12,
1029 "\88§ç ª ©â¥ ¤  ¯à¨ª«îç¨ § ¯¨áêâ ­  ä ©«®¢¥â¥ ¢ ¨§¡à ­ â  ¯ ¯ª .",
1030 TEXT_STYLE_NORMAL
1031 },
1032 {
1033 30,
1034 13,
1035 // "¨§¡à ­ â  ¯ ¯ª .",
1036 "",
1037 TEXT_STYLE_NORMAL
1038 },
1039 {
1040 20,
1041 14,
1042 "\92®¢  ¬®¦¥ ¤  ®â­¥¬¥ ­ïª®«ª® ¬¨­ãâ¨.",
1043 TEXT_STYLE_NORMAL
1044 },
1045 {
1046 0,
1047 0,
1048 " \xB3 \8f®ç ª ©â¥... ",
1049 TEXT_TYPE_STATUS
1050 },
1051 {
1052 0,
1053 0,
1054 NULL,
1055 0
1056 }
1057 };
1058
1059 static MUI_ENTRY bgBGBootLoaderEntries[] =
1060 {
1061 {
1062 4,
1063 3,
1064 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1065 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1066 },
1067 {
1068 6,
1069 8,
1070 "\8fà®â¨ç  á« £ ­¥â® ­  § à¥¦¤ ç .",
1071 TEXT_STYLE_NORMAL
1072 },
1073 {
1074 8,
1075 12,
1076 "\91« £ ­¥ ­  § à¥¦¤ ç ­  â¢êà¤¨ï ¤¨áª (MBR ¨ VBR).",
1077 TEXT_STYLE_NORMAL
1078 },
1079 {
1080 8,
1081 13,
1082 "\91« £ ­¥ ­  § à¥¦¤ ç ­  â¢êà¤¨ï ¤¨áª (á ¬® VBR).",
1083 TEXT_STYLE_NORMAL
1084 },
1085 {
1086 8,
1087 14,
1088 "\91« £ ­¥ ­  § à¥¦¤ ç ­  ¤¨áª¥â .",
1089 TEXT_STYLE_NORMAL
1090 },
1091 {
1092 8,
1093 15,
1094 "\84  ­¥ ᥠ᫠£  § à¥¦¤ ç.",
1095 TEXT_STYLE_NORMAL
1096 },
1097 {
1098 0,
1099 0,
1100 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
1101 TEXT_TYPE_STATUS
1102 },
1103 {
1104 0,
1105 0,
1106 NULL,
1107 0
1108 }
1109 };
1110
1111 static MUI_ENTRY bgBGKeyboardSettingsEntries[] =
1112 {
1113 {
1114 4,
1115 3,
1116 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1117 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1118 },
1119 {
1120 6,
1121 8,
1122 "\88᪠⥠¤  ᬥ­¨â¥ ¢¨¤  ­  ª« ¢¨ âãà â .",
1123 TEXT_STYLE_NORMAL
1124 },
1125 {
1126 8,
1127 10,
1128 "\x07 \88§¯®«§¢ ©â¥ áâ५ª¨â¥, §  ¤  ¨§¡¥à¥â¥ ¢¨¤  ­  ª« ¢¨ âãà .",
1129 TEXT_STYLE_NORMAL
1130 },
1131 {
1132 8,
1133 11,
1134 " ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
1135 TEXT_STYLE_NORMAL
1136 },
1137 {
1138 8,
1139 13,
1140 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ᥠ¢ê୥⥠ªê¬ ¯à¥¤å®¤­ â  áâà ­¨æ , ¡¥§ ¤ ",
1141 TEXT_STYLE_NORMAL
1142 },
1143 {
1144 8,
1145 14,
1146 " ᬥ­ï⥠¢¨¤  ­  ª« ¢¨ âãà â .",
1147 TEXT_STYLE_NORMAL
1148 },
1149 {
1150 0,
1151 0,
1152 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
1153 TEXT_TYPE_STATUS
1154 },
1155 {
1156 0,
1157 0,
1158 NULL,
1159 0
1160 }
1161 };
1162
1163 static MUI_ENTRY bgBGLayoutSettingsEntries[] =
1164 {
1165 {
1166 4,
1167 3,
1168 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1169 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1170 },
1171 {
1172 6,
1173 8,
1174 "\88§¡¥à¥â¥ ¯®¤à §¡¨à ­  ª« ¢¨ âãà­  ¯®¤à¥¤¡ .",
1175 TEXT_STYLE_NORMAL
1176 },
1177 {
1178 8,
1179 10,
1180 "\x07 \88§¯®«§¢ ©â¥ áâ५ª¨â¥, §  ¤  ¨§¡¥à¥â¥ ¦¥« ­ â  ª« ¢¨ âãà­ ",
1181 TEXT_STYLE_NORMAL
1182 },
1183 {
1184 8,
1185 11,
1186 " ¯®¤à¥¤¡  ¨ ¯®á«¥ ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
1187 TEXT_STYLE_NORMAL
1188 },
1189 {
1190 8,
1191 13,
1192 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ᥠ¢ê୥⥠ªê¬ ¯à¥¤å®¤­ â  áâà ­¨æ , ¡¥§ ¤ ",
1193 TEXT_STYLE_NORMAL
1194 },
1195 {
1196 8,
1197 14,
1198 " ᬥ­ï⥠ª« ¢¨ âãà­ â  ¯®¤à¥¤¡ .",
1199 TEXT_STYLE_NORMAL
1200 },
1201 {
1202 0,
1203 0,
1204 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
1205 TEXT_TYPE_STATUS
1206 },
1207 {
1208 0,
1209 0,
1210 NULL,
1211 0
1212 },
1213
1214 };
1215
1216 static MUI_ENTRY bgBGPrepareCopyEntries[] =
1217 {
1218 {
1219 4,
1220 3,
1221 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1222 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1223 },
1224 {
1225 6,
1226 8,
1227 "\8a®¬¯îâêàêâ ᥠ¯®¤£®â¢ï §  § ¯¨á ­  ä ©«®¢¥â¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91. ",
1228 TEXT_STYLE_NORMAL
1229 },
1230 {
1231 0,
1232 0,
1233 " \91êá⠢ﭥ ­  ᯨáꪠ ®â ä ©«®¢¥ §  § ¯¨á...",
1234 TEXT_TYPE_STATUS
1235 },
1236 {
1237 0,
1238 0,
1239 NULL,
1240 0
1241 },
1242
1243 };
1244
1245 static MUI_ENTRY bgBGSelectFSEntries[] =
1246 {
1247 {
1248 4,
1249 3,
1250 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1251 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1252 },
1253 {
1254 6,
1255 17,
1256 "\87  ¤  ¨§¡¥à¥â¥ ä ©«®¢  á¨á⥬  ®â ¤®«­¨ï ᯨáêª:",
1257 0
1258 },
1259 {
1260 8,
1261 19,
1262 "\x07 \88§¡¥à¥â¥ ä ©«®¢  á¨á⥬  áêá áâ५ª¨â¥.",
1263 0
1264 },
1265 {
1266 8,
1267 21,
1268 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ENTER, §  ¤  ä®à¬ â¨à â¥ ¤ï« .",
1269 0
1270 },
1271 {
1272 8,
1273 23,
1274 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ¨§¡¥à¥â¥ ¤à㣠¤ï«.",
1275 0
1276 },
1277 {
1278 0,
1279 0,
1280 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
1281 TEXT_TYPE_STATUS
1282 },
1283
1284 {
1285 0,
1286 0,
1287 NULL,
1288 0
1289 }
1290 };
1291
1292 static MUI_ENTRY bgBGDeletePartitionEntries[] =
1293 {
1294 {
1295 4,
1296 3,
1297 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1298 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1299 },
1300 {
1301 6,
1302 8,
1303 "\88§¡à «¨ á⥠¤  ¨§âਥ⥠¤ï«",
1304 TEXT_STYLE_NORMAL
1305 },
1306 {
1307 8,
1308 18,
1309 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ D, §  ¤  ¨§âਥ⥠¤ï« .",
1310 TEXT_STYLE_NORMAL
1311 },
1312 {
1313 11,
1314 19,
1315 "\82\8d\88\8c\80\8d\88\85: \82á¨çª¨ ¤ ­­¨ ­  ⮧¨ ¤ï« é¥ ¡ê¤ â 㭨鮦¥­¨!",
1316 TEXT_STYLE_NORMAL
1317 },
1318 {
1319 8,
1320 21,
1321 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ᥠ®âª ¦¥â¥.",
1322 TEXT_STYLE_NORMAL
1323 },
1324 {
1325 0,
1326 0,
1327 " D = \88§âਢ ­¥ ­  ¤ï« , ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
1328 TEXT_TYPE_STATUS
1329 },
1330 {
1331 0,
1332 0,
1333 NULL,
1334 0
1335 }
1336 };
1337
1338 static MUI_ENTRY bgBGRegistryEntries[] =
1339 {
1340 {
1341 4,
1342 3,
1343 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1344 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1345 },
1346 {
1347 6,
1348 8,
1349 "\8fà®â¨ç  ®¡­®¢ï¢ ­¥ ­  á¨á⥬­¨â¥ ­ áâனª¨. ",
1350 TEXT_STYLE_NORMAL
1351 },
1352 {
1353 0,
1354 0,
1355 " \91ꧤ ¢ ­¥ ­  ॣ¨áâê୨⥠஥¢¥...",
1356 TEXT_TYPE_STATUS
1357 },
1358 {
1359 0,
1360 0,
1361 NULL,
1362 0
1363 },
1364
1365 };
1366
1367 MUI_ERROR bgBGErrorEntries[] =
1368 {
1369 {
1370 // NOT_AN_ERROR
1371 "Success\n"
1372 },
1373 {
1374 //ERROR_NOT_INSTALLED
1375 "\90¥ ªâ\8e\91 ­¥ ¥ ­ ¯ê«­® á«®¦¥­ ­  ª®¬¯îâêà \n"
1376 "¢¨. \80ª® ᥣ  ¨§«¥§¥â¥ ®â á« £ ­¥â¥, é¥ âàï¡¢ \n"
1377 "¤  ¯ã᭥⥠­ áâனª â  ®â­®¢®, §  ¤  ¨­áâ «¨à â¥ \90¥ ªâ\8e\91.\n"
1378 "\n"
1379 " \x07 \87  ¤  ¯à®¤ê«¦¨ á« £ ­¥â®, ­ â¨á­¥â¥ ENTER.\n"
1380 " \x07 \87  ¨§å®¤ ­ â¨á­¥â¥ F3.",
1381 "F3 = \88§å®¤ ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥"
1382 },
1383 {
1384 //ERROR_NO_HDD
1385 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ­ ¬¥à¨ â¢êठ¤¨áª.\n",
1386 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1387 },
1388 {
1389 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1390 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ­ ¬¥à¨ ¨§å®¤­®â® ᨠãáâனá⢮.\n",
1391 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1392 },
1393 {
1394 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1395 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  ­ ¬¥à¨ ä ©« TXTSETUP.SIF.\n",
1396 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1397 },
1398 {
1399 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1400 "\8d áâன¢ çêâ ­ ¬¥à¨ ¯®¢à¥¤¥­ ä ©« TXTSETUP.SIF.\n",
1401 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1402 },
1403 {
1404 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1405 "\8d áâன¢ çêâ ­ ¬¥à¨ ­¥à¥¤¥­ ¯®¤¯¨á ¢ TXTSETUP.SIF.\n",
1406 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1407 },
1408 {
1409 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1410 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  ®âªà¨¥ ᢥ¤¥­¨ïâ  ­  á¨á⥬­®â® ¢¨ ãáâனá⢮.\n",
1411 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1412 },
1413 {
1414 //ERROR_WRITE_BOOT,
1415 "\8d¥ãᯥ譮 á« £ ­¥ ­  ®§­ ç ¢ è § ¯¨á (bootcode) §  FAT ¢ á¨á⥬­¨ï ¤ï«.",
1416 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1417 },
1418 {
1419 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1420 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  § à¥¤¨ ᯨáꪠ á ¢¨¤®¢¥â¥ ª®¬¯îâà¨.\n",
1421 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1422 },
1423 {
1424 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1425 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  § à¥¤¨ ᯨáꪠ á ­ âனª¨ §  ¬®­¨â®à¨.\n",
1426 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1427 },
1428 {
1429 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1430 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  § à¥¤¨ ᯨáꪠ á ¢¨¤®¢¥â¥ ª« ¢¨ âãà¨.\n",
1431 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1432 },
1433 {
1434 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1435 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  § à¥¤¨ ᯨáꪠ á ª« ¢¨ âã୨⥠¯®¤à¥¤¡¨.\n",
1436 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1437 },
1438 {
1439 //ERROR_WARN_PARTITION,
1440 "\8d áâன¢ çêâ ãáâ ­®¢¨, ç¥ ¯®­¥ ¥¤¨­ â¢êठ¤¨áª áê¤êঠ ­¥áꢬ¥á⨬ \n"
1441 "¤ï«®¢  â ¡«¨æ , á ª®ïâ® ­¥ ¬®¦¥ ¤  ᥠࠡ®â¨ ¯à ¢¨«­®!\n"
1442 "\n"
1443 "\91ꧤ ¢ ­¥â® ¨«¨ ¨§âਢ ­¥â® ­  ¤ï«®¢¥ ¬®¦¥ ¤  㭨鮦¨ ¤ï«®¢ â  â ¡«¨æ .\n"
1444 "\n"
1445 " \x07 \87  ¨§å®¤ ­ â¨á­¥â¥ F3.\n"
1446 " \x07 \8d â¨á­¥â¥ ENTER §  ¯à®¤ê«¦ ¢ ­¥.",
1447 "F3 = \88§å®¤ ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥"
1448 },
1449 {
1450 //ERROR_NEW_PARTITION,
1451 "\8d¥ ¬®¦¥â¥ ¤  áꧤ ¤¥â¥ ­®¢ ¤ï« ¢ ¤ï«,\n"
1452 "ª®©â® ¢¥ç¥ áêé¥áâ¢ã¢ !\n"
1453 "\n"
1454 " * \8d â¨á­¥â¥ ª« ¢¨è, §  ¤  ¯à®¤ê«¦¨â¥.",
1455 NULL
1456 },
1457 {
1458 //ERROR_DELETE_SPACE,
1459 "\8d¥ ¬®¦¥â¥ §  ¨§âਥ⥠­¥à §¯à¥¤¥«¥­®â® ¤¨áª®¢® ¬ïáâ®!\n"
1460 "\n"
1461 " * \8d â¨á­¥â¥ ª« ¢¨è, §  ¤  ¯à®¤ê«¦¨â¥.",
1462 NULL
1463 },
1464 {
1465 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1466 //"Setup failed to install the FAT bootcode on the system partition.",
1467 "\8d¥ãᯥ譮 á« £ ­¥ ­  ®¡ã¢ é¨ï ª®¤ §  FAT ­  á¨á⥬­¨ï ¤ï«.",
1468 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1469 },
1470 {
1471 //ERROR_NO_FLOPPY,
1472 "\82 ãáâனá⢮ A: ­ï¬  ­®á¨â¥«.",
1473 "ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥"
1474 },
1475 {
1476 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1477 "\8d¥ãᯥ譮 ®¡­®¢ï¢ ­¥ ­  ­ áâனª¨â¥ ­  ª« ¢¨ âãà­ â  ¯®¤à¥¤¡ .",
1478 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1479 },
1480 {
1481 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1482 "\8d¥ãᯥ譮 ®¡­®¢ï¢ ­¥ ­  ॣ¨áâêà­¨ ­ áâனª¨ §  ¬®­¨â®à .",
1483 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1484 },
1485 {
1486 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1487 "\8d¥ãᯥ譮 ¢­ áï­¥ ­  ஥¢¨ï ä ©«.",
1488 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1489 },
1490 {
1491 //ERROR_FIND_REGISTRY
1492 "\8d¥ ¡ïå  ®âªà¨â¨ ä ©«®¢¥â¥ á ॣ¨áâêà­¨ ¤ ­­¨.",
1493 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1494 },
1495 {
1496 //ERROR_CREATE_HIVE,
1497 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  áꧤ ¤¥ ॣ¨áâê୨⥠஥¢¥.",
1498 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1499 },
1500 {
1501 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1502 //There is something wrong with this line.
1503 "\8d¥ãᯥ譮 § ¤ ¢ ­¥ ­  ­ ç «­¨ á⮩­®á⨠­  ॣ¨áâêà .",
1504 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1505 },
1506 {
1507 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1508 "Cab ä ©«ê⠭ﬠ ¯à ¢¨«¥­ inf ä ©«.\n",
1509 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1510 },
1511 {
1512 //ERROR_CABINET_MISSING,
1513 "Cab ä ©«êâ ­¥ ¥ ®âªà¨â.\n",
1514 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1515 },
1516 {
1517 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1518 "Cab ä ©«ê⠭ﬠ ­ áâ஥筮 ¯¨á ­¨¥.\n",
1519 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1520 },
1521 {
1522 //ERROR_COPY_QUEUE,
1523 "\8d¥ãᯥ譮 ®â¢ àï­¥ ­  ®¯ èª â  ®â ä ©«®¢¥ §  § ¯¨á.\n",
1524 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1525 },
1526 {
1527 //ERROR_CREATE_DIR,
1528 "\8d¥ãᯥ譮 áꧤ ¢ ­¥ ­  ¯ ¯ª¨â¥ §  á« £ ­¥.",
1529 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1530 },
1531 {
1532 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1533 "\90 §¤¥«êâ 'Directories' ­¥ ¡¥ ®âªà¨â\n"
1534 "¢ TXTSETUP.SIF.\n",
1535 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1536 },
1537 {
1538 //ERROR_CABINET_SECTION,
1539 "\90 §¤¥«êâ 'Directories' ­¥ ¡¥ ®âªà¨â\n"
1540 "¢ cab ä ©« .\n",
1541 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1542 },
1543 {
1544 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1545 "\8d¥ãᯥ譮 áꧤ ¢ ­¥ ­  ¯ ¯ª â  §  á« £ ­¥.",
1546 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1547 },
1548 {
1549 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1550 "\90 §¤¥«êâ 'SetupData' ­¥ ¡¥ ®âªà¨â\n"
1551 "¢ TXTSETUP.SIF.\n",
1552 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1553 },
1554 {
1555 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1556 "\8d¥ãᯥ譮 § ¯¨á¢ ­¥ ­  ¤ï«®¢¨â¥ â ¡«¨æ¨.\n"
1557 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1558 },
1559 {
1560 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1561 "\8d¥ãᯥ譮 ¤®¡ ¢ï­¥ ­  §­ ª®¢¨ï ­ ¡®à ¢ ॣ¨áâêà .\n"
1562 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1563 },
1564 {
1565 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1566 "\8d¥ãᯥ譮 ãáâ ­®¢ï¢ ­¥ ­  ¬¥á⭨⥠­ áâனª¨.\n"
1567 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1568 },
1569 {
1570 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1571 "\8d¥ãᯥ譮 ¤®¡ ¢ï­¥ ­  ª« ¢¨ âã୨⥠¯®¤à¥¤¡¨ ¢ ॣ¨áâêà .\n"
1572 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1573 },
1574 {
1575 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1576 "\8d áâனª â  ­¥ ¬®¦  ¤  ãáâ ­®¢¨ ®§­ ç¨â¥«ï ­  £¥®£à ä᪮⮠¯®«®¦¥­¨¥.\n"
1577 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1578 },
1579 {
1580 //ERROR_DIRECTORY_NAME,
1581 "Invalid directory name.\n"
1582 "\n"
1583 " * Press any key to continue."
1584 },
1585 {
1586 //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1587 "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
1588 "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
1589 "\n"
1590 " * \8d â¨á­¥â¥ ª« ¢¨è, §  ¤  ¯à®¤ê«¦¨â¥.",
1591 NULL
1592 },
1593 {
1594 //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1595 "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
1596 "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
1597 "\n"
1598 " * Press any key to continue."
1599 },
1600 {
1601 //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1602 "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
1603 "\n"
1604 " * Press any key to continue."
1605 },
1606 {
1607 //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1608 "Setup is unable to format the partition:\n"
1609 " %S\n"
1610 "\n"
1611 "ENTER = Reboot computer"
1612 },
1613 {
1614 NULL,
1615 NULL
1616 }
1617 };
1618
1619 MUI_PAGE bgBGPages[] =
1620 {
1621 {
1622 LANGUAGE_PAGE,
1623 bgBGLanguagePageEntries
1624 },
1625 {
1626 START_PAGE,
1627 bgBGWelcomePageEntries
1628 },
1629 {
1630 INSTALL_INTRO_PAGE,
1631 bgBGIntroPageEntries
1632 },
1633 {
1634 LICENSE_PAGE,
1635 bgBGLicensePageEntries
1636 },
1637 {
1638 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1639 bgBGDevicePageEntries
1640 },
1641 {
1642 REPAIR_INTRO_PAGE,
1643 bgBGRepairPageEntries
1644 },
1645 {
1646 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1647 bgBGComputerPageEntries
1648 },
1649 {
1650 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1651 bgBGDisplayPageEntries
1652 },
1653 {
1654 FLUSH_PAGE,
1655 bgBGFlushPageEntries
1656 },
1657 {
1658 SELECT_PARTITION_PAGE,
1659 bgBGSelectPartitionEntries
1660 },
1661 {
1662 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1663 bgBGConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1664 },
1665 {
1666 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1667 bgBGSelectFSEntries
1668 },
1669 {
1670 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1671 bgBGFormatPartitionEntries
1672 },
1673 {
1674 DELETE_PARTITION_PAGE,
1675 bgBGDeletePartitionEntries
1676 },
1677 {
1678 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1679 bgBGInstallDirectoryEntries
1680 },
1681 {
1682 PREPARE_COPY_PAGE,
1683 bgBGPrepareCopyEntries
1684 },
1685 {
1686 FILE_COPY_PAGE,
1687 bgBGFileCopyEntries
1688 },
1689 {
1690 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1691 bgBGKeyboardSettingsEntries
1692 },
1693 {
1694 BOOT_LOADER_PAGE,
1695 bgBGBootLoaderEntries
1696 },
1697 {
1698 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1699 bgBGLayoutSettingsEntries
1700 },
1701 {
1702 QUIT_PAGE,
1703 bgBGQuitPageEntries
1704 },
1705 {
1706 SUCCESS_PAGE,
1707 bgBGSuccessPageEntries
1708 },
1709 {
1710 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1711 bgBGBootPageEntries
1712 },
1713 {
1714 REGISTRY_PAGE,
1715 bgBGRegistryEntries
1716 },
1717 {
1718 -1,
1719 NULL
1720 }
1721 };
1722
1723 MUI_STRING bgBGStrings[] =
1724 {
1725 {STRING_PLEASEWAIT,
1726 " \8f®ç ª ©â¥..."},
1727 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1728 " ENTER = Install P = Create Primary E = Create Extended F3 = Quit"},
1729 // " ENTER = \91« £ ­¥ C = \91ꧤ ¢ ­¥ ­  ¤ï« F3 = \88§å®¤"},
1730 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1731 " ENTER = Install L = Create Logical Partition F3 = Quit"},
1732 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1733 " ENTER = \91« £ ­¥ D = \88§âਢ ­¥ ­  ¤ï« F3 = \88§å®¤"},
1734 {STRING_DELETEPARTITION,
1735 " D = Delete Partition F3 = Quit"},
1736 {STRING_PARTITIONSIZE,
1737 "\90 §¬¥à ­  ­®¢¨ï ¤ï«:"},
1738 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1739 "You have chosen to create a primary partition on"},
1740 // "\88§¡à «¨ á⥠¤  áꧤ ¤¥â¥ ­®¢ ¤ï« ­ "},
1741 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1742 "You have chosen to create an extended partition on"},
1743 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1744 "You have chosen to create a logical partition on"},
1745 {STRING_HDDSIZE,
1746 "\82ꢥ¤¥â¥ à §¬¥à  ­  ­®¢¨ï ¤ï« (¢ ¬¥£ ¡ ©â¨)."},
1747 {STRING_CREATEPARTITION,
1748 " ENTER = \91ꧤ ¢ ­¥ ­  ¤ï« ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤"},
1749 {STRING_PARTFORMAT,
1750 "\8f।á⮨ ä®à¬ â¨à ­¥ ­  ¤ï« ."},
1751 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1752 "\88§¡à «¨ á⥠¤  á«®¦¨â¥ \90¥ ªâ\8e\91 ­  ­®¢ ¨«¨ ­¥à §¯à¥¤¥«¥­ ¤ï«."},
1753 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1754 "The system partition is not formatted yet."},
1755 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1756 "The new partition is not formatted yet."},
1757 {STRING_INSTALLONPART,
1758 "\91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 ¢êàåã ¤ï«"},
1759 {STRING_CHECKINGPART,
1760 "\92¥ç¥ ¯à®¢¥àª  ­  ¨§¡à ­¨ï ¤ï«."},
1761 {STRING_CONTINUE,
1762 "ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥"},
1763 {STRING_QUITCONTINUE,
1764 "F3 = \88§å®¤ ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥"},
1765 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1766 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "},
1767 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1768 "\8d¥ ¡¥ ­ ¬¥à¥­ à §¤¥« '%S'\n¢ TXTSETUP.SIF.\n"},
1769 {STRING_COPYING,
1770 " \87 ¯¨á ­  ä ©«: %S"},
1771 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1772 "\94 ©«®¢¥â¥ ᥠ§ ¯¨á¢ â..."},
1773 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1774 " \8eáê¢à¥¬¥­ï¢ ­¥ ­  ॣ¨áâê୨⥠஥¢¥..."},
1775 {STRING_IMPORTFILE,
1776 " \82­ áï­¥ ­  %S..."},
1777 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1778 " \8eáê¢à¥¬¥­ï¢ ­¥ ॣ¨áâ஢¨â¥ ­ áâனª¨ ­  ¥ªà ­ ..."},
1779 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1780 " \8eáê¢à¥¬¥­ï¢ ­¥ ­  ¬¥á⭨⥠­ áâனª¨..."},
1781 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1782 " \8eáê¢à¥¬¥­ï¢ ­¥ ­ áâனª¨â¥ ­  ª« ¢¨ âã୨⥠¯®¤à¥¤¡¨..."},
1783 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1784 " \84®¡ ¢ï­¥ ¢ ॣ¨áâêà  ­  ᢥ¤¥­¨ï §  §­ ª®¢¨ï ­ ¡®à..."},
1785 {STRING_DONE,
1786 " \83®â®¢®..."},
1787 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1788 " ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "},
1789 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1790 "\8e⢠àﭥ⮠­  ª®­§®« â  ¥ ­¥¢ê§¬®¦­®\r\n\r\n"},
1791 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1792 "\92®¢  ᥠá«ã碠 ­ ©- ç¥áâ® ¯à¨ 㯮âॡ  ­  USB ª« ¢¨ âãà \r\n"},
1793 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1794 "\8f®¤¤àꦪ â  ­  USB ¥ ¢á¥ ®é¥ ­¥¯ê«­ \r\n"},
1795 {STRING_FORMATTINGDISK,
1796 "\92¥ç¥ ä®à¬ â¨à ­¥ ­  ¤¨áª "},
1797 {STRING_CHECKINGDISK,
1798 "\92¥ç¥ ¯à®¢¥àª  ­  ¤¨áª "},
1799 {STRING_FORMATDISK1,
1800 " \94®à¬ â¨à ­¥ ­  ¤ï«  ª â® %S ä ©«®¢  ã।¡  (¡ê৮ ä®à¬ â¨à ­¥) "},
1801 {STRING_FORMATDISK2,
1802 " \94®à¬ â¨à ­¥ ­  ¤ï«  ª â® %S ä ©«®¢  ã।¡  "},
1803 {STRING_KEEPFORMAT,
1804 " \87 ¯ §¢ ­¥ ­  ä ©«®¢ â  ã।¡  (¡¥§ ¯à®¬¥­¨) "},
1805 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1806 "%I64u %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu) ­  %wZ."},
1807 {STRING_HDDINFOUNK1,
1808 "%I64u %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu)."},
1809 {STRING_HDDINFOUNK2,
1810 " %c%c ¢¨¤ 0x%02X %I64u %s"},
1811 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1812 "­  %I64u %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu) ­  %wZ."},
1813 {STRING_HDDINFOUNK3,
1814 "­  %I64u %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu)."},
1815 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1816 "â¢êठ¤¨áª %lu (%I64u %s), \88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu (%wZ)."},
1817 {STRING_HDDINFOUNK4,
1818 "%c%c ¢¨¤ 0x%02X %I64u %s"},
1819 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1820 "­  â¢êठ¤¨áª %lu (%I64u %s), \88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu (%wZ)."},
1821 {STRING_HDDINFOUNK5,
1822 "%c%c %c %s¢¨¤ %-3u%s %6lu %s"},
1823 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1824 "%6lu %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu) ­  %S"},
1825 {STRING_HDDINFOUNK6,
1826 "%6lu %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu)"},
1827 {STRING_NEWPARTITION,
1828 "\81¥ áꧤ ¤¥­ ­®¢ ¤ï« ­ "},
1829 {STRING_UNPSPACE,
1830 " %s\8d¥à §¯à¥¤¥«¥­® ¬ïáâ®%s %6lu %s"},
1831 {STRING_MAXSIZE,
1832 "\8c\81 (¤® %lu \8c\81)"},
1833 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1834 "Extended Partition"},
1835 {STRING_UNFORMATTED,
1836 "\8d®¢ (\8d¥ä®à¬ â¨à ­)"},
1837 {STRING_FORMATUNUSED,
1838 "\8d¥¨§¯®«§¢ ­"},
1839 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1840 "\8d¥¨§¢¥á⥭"},
1841 {STRING_KB,
1842 "\8a\81"},
1843 {STRING_MB,
1844 "\8c\81"},
1845 {STRING_GB,
1846 "\83\81"},
1847 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1848 "\84®¡ ¢ï­¥ ­  ª« ¢¨ âãà­¨ ¯®¤à¥¤¡¨"},
1849 {0, 0}
1850 };