[USETUP] Implement the shutdown timeout progress bar. (#833)
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / bg-BG.h
1 #pragma once
2
3 MUI_LAYOUTS bgBGLayouts[] =
4 {
5 { L"0402", L"00000402" },
6 { L"0402", L"00020402" },
7 { L"0402", L"00030402" },
8 { L"0409", L"00000409" },
9 { NULL, NULL }
10 };
11
12 static MUI_ENTRY bgBGLanguagePageEntries[] =
13 {
14 {
15 4,
16 3,
17 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
18 TEXT_STYLE_UNDERLINE
19 },
20 {
21 6,
22 8,
23 "\88§¡®à ­  ¥§¨ª",
24 TEXT_STYLE_NORMAL
25 },
26 {
27 8,
28 10,
29 "\x07 \88§¡¥à¥â¥ ¥§¨ª, ª®©â® ¤  ¨§¯®«¢ â¥ ¯à¨ á« £ ­¥â®.",
30 TEXT_STYLE_NORMAL
31 },
32 {
33 8,
34 11,
35 " ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
36 TEXT_STYLE_NORMAL
37 },
38 {
39 8,
40 13,
41 "\x07 \85§¨ªêâ é¥ ¡ê¤¥ ¯®¤à §¡¨à ­¨ïâ §  ªà ©­ â  ã।¡ .",
42 TEXT_STYLE_NORMAL
43 },
44 {
45 0,
46 0,
47 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
48 TEXT_TYPE_STATUS
49 },
50 {
51 0,
52 0,
53 NULL,
54 0
55 }
56 };
57
58 static MUI_ENTRY bgBGWelcomePageEntries[] =
59 {
60 {
61 4,
62 3,
63 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
64 TEXT_STYLE_UNDERLINE
65 },
66 {
67 6,
68 8,
69 "\90¥ ªâ\8e\91 ¢¨ ¯à¨¢¥âá⢠!",
70 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
71 },
72 {
73 6,
74 11,
75 "\92 §¨ ç á⠮⠭ áâனª â  § ¯¨á¢  à ¡®â­ â  ã।¡  \90¥ ªâ\8e\91",
76 TEXT_STYLE_NORMAL
77 },
78 {
79 6,
80 12,
81 "­  ª®¬¯îâêà  ¢¨ ¨ ¯®¤£®â¢ï ¢â®à â  ç áâ ­  ­ áâனª â .",
82 TEXT_STYLE_NORMAL
83 },
84 {
85 8,
86 15,
87 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ENTER §  á« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91.",
88 TEXT_STYLE_NORMAL
89 },
90 {
91 8,
92 17,
93 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ R §  ¯®¯à ¢ª  ­  \90¥ ªâ\8e\91.",
94 TEXT_STYLE_NORMAL
95 },
96 {
97 8,
98 19,
99 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ L, §  ¤  ¢¨¤¨â¥ à §à¥è¨â¥«­¨â¥ («¨æ¥­§­¨â¥)",
100 TEXT_STYLE_NORMAL
101 },
102 {
103 8,
104 20,
105 " ¨§¨áª¢ ­¨ï ¨ ãá«®¢¨ï ­  \90¥ ªâ\8e\91",
106 TEXT_STYLE_NORMAL
107 },
108 {
109 8,
110 22,
111 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ F3 §  ¨§å®¤ ¡¥§ á« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91.",
112 TEXT_STYLE_NORMAL
113 },
114 {
115 6,
116 24,
117 "\87  ¯®¢¥ç¥ ᢥ¤¥­¨ï §  \90¥ ªâ\8e\91, ¯®á¥â¥â¥:",
118 TEXT_STYLE_NORMAL
119 },
120 {
121 6,
122 25,
123 "http://www.reactos.org",
124 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
125 },
126 {
127 0,
128 0,
129 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ R = \8f®¯à ¢ª  F3 = \88§å®¤",
130 TEXT_TYPE_STATUS
131 },
132 {
133 0,
134 0,
135 NULL,
136 0
137 }
138 };
139
140 static MUI_ENTRY bgBGIntroPageEntries[] =
141 {
142 {
143 4,
144 3,
145 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
146 TEXT_STYLE_UNDERLINE
147 },
148 {
149 6,
150 8,
151 "ReactOS Version Status",
152 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
153 },
154 {
155 6,
156 11,
157 "ReactOS is in Alpha stage, meaning it is not feature-complete",
158 TEXT_STYLE_NORMAL
159 },
160 {
161 6,
162 12,
163 "and is under heavy development. It is recommended to use it only for",
164 TEXT_STYLE_NORMAL
165 },
166 {
167 6,
168 13,
169 "evaluation and testing purposes and not as your daily-usage OS.",
170 TEXT_STYLE_NORMAL
171 },
172 {
173 6,
174 15,
175 "Backup your data or test on a secondary computer if you attempt",
176 TEXT_STYLE_NORMAL
177 },
178 {
179 6,
180 16,
181 "to run ReactOS on real hardware.",
182 TEXT_STYLE_NORMAL
183 },
184 {
185 8,
186 19,
187 "\x07 Press ENTER to continue ReactOS Setup.",
188 TEXT_STYLE_NORMAL
189 },
190 {
191 8,
192 21,
193 "\x07 Press F3 to quit without installing ReactOS.",
194 TEXT_STYLE_NORMAL
195 },
196 {
197 0,
198 0,
199 "ENTER = Continue F3 = Quit",
200 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
201 },
202 {
203 0,
204 0,
205 NULL,
206 0
207 }
208 };
209
210 static MUI_ENTRY bgBGLicensePageEntries[] =
211 {
212 {
213 4,
214 3,
215 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
216 TEXT_STYLE_UNDERLINE
217 },
218 {
219 6,
220 6,
221 "\8b¨æ¥­§¨à ­¥:",
222 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
223 },
224 {
225 8,
226 8,
227 "\93।¡ â  \90¥ ªâ\8e\91 ¥ «¨æ¥­§¨à ­  ¯à¨ ãá«®¢¨ïâ  ­  GNU GPL",
228 TEXT_STYLE_NORMAL
229 },
230 {
231 8,
232 9,
233 "á ç áâ¨, áê¤êà¦ é¨ ª®¤ ®â ¤à㣨 áꢬ¥á⨬¨ «¨æ¥­§¨ ª â®",
234 TEXT_STYLE_NORMAL
235 },
236 {
237 8,
238 10,
239 "X11, BSD ¨«¨ GNU LGPL.",
240 TEXT_STYLE_NORMAL
241 },
242 {
243 8,
244 11,
245 "\91«¥¤®¢ â¥«­® ¢á类 ®á¨£ãà­¥, ª®¥â® ¥ ç áâ ®â",
246 TEXT_STYLE_NORMAL
247 },
248 {
249 8,
250 12,
251 "\90¥ ªâ\8e\91, ᥠ®¡­ à®¤¢  ¯®¤ GNU GPL, á ¯®¤¤êঠ­¥â® ­ ",
252 TEXT_STYLE_NORMAL
253 },
254 {
255 8,
256 13,
257 "­  ®à¨£¨­ «­¨ï «¨æ¥­§.",
258 TEXT_STYLE_NORMAL
259 },
260 {
261 8,
262 15,
263 "This software comes with NO WARRANTY or restrictions on usage",
264 TEXT_STYLE_NORMAL
265 },
266 {
267 8,
268 16,
269 "save applicable local and international law. The licensing of",
270 TEXT_STYLE_NORMAL
271 },
272 {
273 8,
274 17,
275 "ReactOS only covers distribution to third parties.",
276 TEXT_STYLE_NORMAL
277 },
278 {
279 8,
280 18,
281 "\80ª® ¯®à ¤¨ ­ïª ª¢  ¯à¨ç¨­ , § ¥¤­® á \90¥ ªâ\8e\91 ­¥ áâ¥",
282 TEXT_STYLE_NORMAL
283 },
284 {
285 8,
286 19,
287 "¯®«ã稫¨ ª®¯¨¥ ­  GNU General Public License, ¯®á¥â¥â¥",
288 TEXT_STYLE_NORMAL
289 },
290 {
291 8,
292 20,
293 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
294 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
295 },
296 {
297 8,
298 22,
299 "\83 à ­æ¨ï:",
300 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
301 },
302 {
303 8,
304 24,
305 "\92®¢  ¥ ᢮¡®¤¥­ á®äâã¥à; ¢¨¦â¥ ¨§å®¤­¨ï ª®¤ §  ãá«®¢¨ïâ  ­  ¢ê§¯à®¨§¢¥¦¤ ­¥.",
306 TEXT_STYLE_NORMAL
307 },
308 {
309 8,
310 25,
311 "There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or",
312 TEXT_STYLE_NORMAL
313 },
314 {
315 8,
316 26,
317 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE",
318 TEXT_STYLE_NORMAL
319 },
320 {
321 0,
322 0,
323 " ENTER = \82àêé ­¥",
324 TEXT_TYPE_STATUS
325 },
326 {
327 0,
328 0,
329 NULL,
330 0
331 }
332 };
333
334 static MUI_ENTRY bgBGDevicePageEntries[] =
335 {
336 {
337 4,
338 3,
339 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
340 TEXT_STYLE_UNDERLINE
341 },
342 {
343 6,
344 8,
345 "\91¯¨áêªêâ ¯®- ¤®«ã ¯®ª §¢  ⥪ãé¨â¥ ­ áâனª¨ ­  ãáâனá⢠â .",
346 TEXT_STYLE_NORMAL
347 },
348 {
349 8,
350 11,
351 " \8a®¬¯îâêà:",
352 TEXT_STYLE_NORMAL
353 },
354 {
355 8,
356 12,
357 " \85ªà ­:",
358 TEXT_STYLE_NORMAL,
359 },
360 {
361 3,
362 13,
363 " \8a« ¢¨ âãà :",
364 TEXT_STYLE_NORMAL
365 },
366 {
367 3,
368 14,
369 "\8a« ¢¨ âãà­  ¯®¤à¥¤¡ :",
370 TEXT_STYLE_NORMAL
371 },
372 {
373 3,
374 16,
375 " \8fਥ¬ ­¥:",
376 TEXT_STYLE_NORMAL
377 },
378 {
379 25,
380 16, "\8fਥ¬ ­¥ ­  ­ áâனª¨â¥",
381 TEXT_STYLE_NORMAL
382 },
383 {
384 6,
385 19,
386 "\87  ¤  ¯à®¬¥­¨â¥ ­ áâனª¨â¥ ­  ®¡®à㤢 ­¥â®, ¨§¯®«§¢ ©â¥ áâ५ª¨â¥",
387 TEXT_STYLE_NORMAL
388 },
389 {
390 6,
391 20,
392 "\8d\80\83\8e\90\85 ¨ \8d\80\84\8e\8b\93. \91«¥¤ ⮢  ­ â¨á­¥â¥ ENTER, §  ¤  ¨§¡¥à¥â¥",
393 TEXT_STYLE_NORMAL
394 },
395 {
396 6,
397 21,
398 "§ ¬¥áâ¢ é¨ ­ áâனª¨.",
399 TEXT_STYLE_NORMAL
400 },
401 {
402 6,
403 23,
404 "\8a®£ â® ­ ¯à ¢¨â¥ ¢á¨çª¨ ­ áâனª¨, ¨§¡¥à¥â¥ '\8fਥ¬ ­¥ ­  ­ áâனª¨â¥'",
405 TEXT_STYLE_NORMAL
406 },
407 {
408 6,
409 24,
410 "¨ ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
411 TEXT_STYLE_NORMAL
412 },
413 {
414 0,
415 0,
416 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
417 TEXT_TYPE_STATUS
418 },
419 {
420 0,
421 0,
422 NULL,
423 0
424 }
425 };
426
427 static MUI_ENTRY bgBGRepairPageEntries[] =
428 {
429 {
430 4,
431 3,
432 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
433 TEXT_STYLE_UNDERLINE
434 },
435 {
436 6,
437 8,
438 "\8d áâன¢ çêâ ­  \90¥ ªâ\8e\91 ¥ ¢ à ­­  á⥯¥­ ­  ࠧࠡ®âª . \82ᥠ®é¥",
439 TEXT_STYLE_NORMAL
440 },
441 {
442 6,
443 9,
444 "­ï¬  ¢á¨çª¨ ¢ê§¬®¦­®á⨠­  ­ ¯ê«­® ¨§¯®«§¢ ¥¬® ­ áâன¢ é® ¯à¨«®¦¥­¨¥.",
445 TEXT_STYLE_NORMAL
446 },
447 {
448 6,
449 12,
450 "\82ꧬ®¦­®áââ  §  ¯®¯à ¢ª  ®é¥ ­¥ ¥ £®â®¢ .",
451 TEXT_STYLE_NORMAL
452 },
453 {
454 8,
455 15,
456 "\x07 ­ â¨á­¥â¥ U §  ®¡­®¢ï¢ ­¥ ­  ®¯¥à æ¨®­­ â  á¨á⥬ .",
457 TEXT_STYLE_NORMAL
458 },
459 {
460 8,
461 17,
462 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ R §  ¢ê§áâ ­®¢ï¢ é  á।  (ª®­§®« ).",
463 TEXT_STYLE_NORMAL
464 },
465 {
466 8,
467 19,
468 "\x07 ­ âᨭ¥â¥ ESC §  ¢àêé ­¥ ªê¬ £« ¢­ â  áâà ­¨æ .",
469 TEXT_STYLE_NORMAL
470 },
471 {
472 8,
473 21,
474 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ENTER §  ¯à¥§ ¯ã᪠­  ª®¬¯îâêà .",
475 TEXT_STYLE_NORMAL
476 },
477 {
478 0,
479 0,
480 " ESC = \83« ¢­  áâà ­¨æ  ENTER = \8f१ ¯ãáª",
481 TEXT_TYPE_STATUS
482 },
483 {
484 0,
485 0,
486 NULL,
487 0
488 }
489 };
490
491 static MUI_ENTRY bgBGComputerPageEntries[] =
492 {
493 {
494 4,
495 3,
496 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
497 TEXT_STYLE_UNDERLINE
498 },
499 {
500 6,
501 8,
502 "\90¥è¨«¨ á⥠¤  ᬥ­¨â¥ ¢¨¤  ­  ª®¬¯îâêà .",
503 TEXT_STYLE_NORMAL
504 },
505 {
506 8,
507 10,
508 "\x07 \88§¡¥à¥â¥ ¢¨¤  ­  ¥ªà ­  áêá áâ५ª¨â¥ ­ £®à¥ ¨ ­ ¤®«ã ¨ ",
509 TEXT_STYLE_NORMAL
510 },
511 {
512 8,
513 11,
514 " ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
515 TEXT_STYLE_NORMAL
516 },
517 {
518 8,
519 13,
520 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ᥠ¢ê୥⥠ªê¬ ¯à¥¤å®¤­ â  áâà ­¨æ , ¡¥§ ¤ ",
521 TEXT_STYLE_NORMAL
522 },
523 {
524 8,
525 14,
526 " ᬥ­ï⥠¢¨¤  ­  ª®¬¯îâêà .",
527 TEXT_STYLE_NORMAL
528 },
529 {
530 0,
531 0,
532 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
533 TEXT_TYPE_STATUS
534 },
535 {
536 0,
537 0,
538 NULL,
539 0
540 }
541 };
542
543 static MUI_ENTRY bgBGFlushPageEntries[] =
544 {
545 {
546 4,
547 3,
548 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
549 TEXT_STYLE_UNDERLINE
550 },
551 {
552 10,
553 6,
554 "\93।¡ â  ¯à®¢¥à, ¤ «¨ ¢á¨çª¨ ¤ ­­¨ á  áêåà ­¥­¨ ­  ¤¨áª  ¢¨.",
555 TEXT_STYLE_NORMAL
556 },
557 {
558 10,
559 8,
560 "\92®¢  é¥ ®â­¥¬¥ ¬¨­ã⪠.",
561 TEXT_STYLE_NORMAL
562 },
563 {
564 10,
565 9,
566 "\8a®¬¯îâêàêâ ¢¨ é¥ á¥ ¯à¥§ ¯ãá­¥ á ¬, ª®£ â® ¯à¨ª«îç¨.",
567 TEXT_STYLE_NORMAL
568 },
569 {
570 0,
571 0,
572 " \88§ç¨á⢠­¥ ­  ᪫ ¤ ",
573 TEXT_TYPE_STATUS
574 },
575 {
576 0,
577 0,
578 NULL,
579 0
580 }
581 };
582
583 static MUI_ENTRY bgBGQuitPageEntries[] =
584 {
585 {
586 4,
587 3,
588 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
589 TEXT_STYLE_UNDERLINE
590 },
591 {
592 10,
593 6,
594 "\91« £ ­¥â® ­  \90¥ ªâ\8e\91 ­¥ ¥ § ¢êà訫®.",
595 TEXT_STYLE_NORMAL
596 },
597 {
598 10,
599 8,
600 "\88§¢ ¤¥â¥ ¤¨áª¥â â  ®â ãáâனá⢮ \80: ¨",
601 TEXT_STYLE_NORMAL
602 },
603 {
604 10,
605 9,
606 "¢á¨çª¨ ­®á¨â¥«¨ ®â \8a\84 ¨ DVD ãáâனá⢠â .",
607 TEXT_STYLE_NORMAL
608 },
609 {
610 10,
611 11,
612 "\8d â¨á­¥â¥ ENTER, §  ¤  ¯à¥§ ¯ã᭥⥠ª®¬¯îâêà .",
613 TEXT_STYLE_NORMAL
614 },
615 {
616 0,
617 0,
618 " \88§ç ª ©â¥...",
619 TEXT_TYPE_STATUS,
620 },
621 {
622 0,
623 0,
624 NULL,
625 0
626 }
627 };
628
629 static MUI_ENTRY bgBGDisplayPageEntries[] =
630 {
631 {
632 4,
633 3,
634 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
635 TEXT_STYLE_UNDERLINE
636 },
637 {
638 6,
639 8,
640 "\90¥è¨«¨ á⥠¤  ᬥ­¨â¥ ¢¨¤  ­  ¥ªà ­ .",
641 TEXT_STYLE_NORMAL
642 },
643 { 8,
644 10,
645 "\x07 \88§¡¥à¥â¥ ¢¨¤  ­  ¥ªà ­  áêá áâ५ª¨â¥ ­ £®à¥ ¨ ­ ¤®«ã ¨ ",
646 TEXT_STYLE_NORMAL
647 },
648 {
649 8,
650 11,
651 " ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
652 TEXT_STYLE_NORMAL
653 },
654 {
655 8,
656 13,
657 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ᥠ¢ê୥⥠ªê¬ ¯à¥¤å®¤­ â  áâà ­¨æ , ¡¥§ ¤ ",
658 TEXT_STYLE_NORMAL
659 },
660 {
661 8,
662 14,
663 " ᬥ­ï⥠¢¨¤  ­  ¥ªà ­ .",
664 TEXT_STYLE_NORMAL
665 },
666 {
667 0,
668 0,
669 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
670 TEXT_TYPE_STATUS
671 },
672 {
673 0,
674 0,
675 NULL,
676 0
677 }
678 };
679
680 static MUI_ENTRY bgBGSuccessPageEntries[] =
681 {
682 {
683 4,
684 3,
685 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
686 TEXT_STYLE_UNDERLINE
687 },
688 {
689 10,
690 6,
691 "\8eá­®¢­¨â¥ áêáâ ¢ª¨ ­  \90¥ ªâ\8e\91 á  á«®¦¥­¨ ãᯥ譮.",
692 TEXT_STYLE_NORMAL
693 },
694 {
695 10,
696 8,
697 "\88§¢ ¤¥â¥ ¤¨áª¥â â  ®â ãáâனá⢮ \80: ¨",
698 TEXT_STYLE_NORMAL
699 },
700 {
701 10,
702 9,
703 "¢á¨çª¨ ­®á¨â¥«¨ ®â ®¯â¨ç­¨â¥ ãáâனá⢠ (\8a\84/DVD)",
704 TEXT_STYLE_NORMAL
705 },
706 {
707 10,
708 11,
709 "\8d â¨á­¥â¥ ENTER, §  ¤  ¯à¥§ ¯ã᭥⥠ª®¬¯îâêà .",
710 TEXT_STYLE_NORMAL
711 },
712 {
713 0,
714 0,
715 " ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà ",
716 TEXT_TYPE_STATUS
717 },
718 {
719 0,
720 0,
721 NULL,
722 0
723 }
724 };
725
726 static MUI_ENTRY bgBGBootPageEntries[] =
727 {
728 {
729 4,
730 3,
731 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
732 TEXT_STYLE_UNDERLINE
733 },
734 {
735 6,
736 8,
737 "\91« £ ­¥â® ­  § à¥¦¤ ç  (bootloader) ­  ¤¨áª  ­  ª®¬¯îâêà  ¢¨",
738 TEXT_STYLE_NORMAL
739 },
740 {
741 6,
742 9,
743 "¡¥ ­¥ãᯥ譮.",
744 TEXT_STYLE_NORMAL
745 },
746 {
747 6,
748 13,
749 "\91«®¦¥â¥ ä®à¬ â¨à ­  ¤¨áª¥â  ¢ ãáâனá⢮ A:",
750 TEXT_STYLE_NORMAL
751 },
752 {
753 6,
754 14,
755 "¨ ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
756 TEXT_STYLE_NORMAL,
757 },
758 {
759 0,
760 0,
761 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
762 TEXT_TYPE_STATUS
763 },
764 {
765 0,
766 0,
767 NULL,
768 0
769 }
770
771 };
772
773 static MUI_ENTRY bgBGSelectPartitionEntries[] =
774 {
775 {
776 4,
777 3,
778 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
779 TEXT_STYLE_UNDERLINE
780 },
781 {
782 6,
783 8,
784 "\91¯¨áêªêâ ¯®- ¤®«ã áê¤êঠ áêé¥áâ¢ã¢ é¨â¥ ¤ï«®¢¥ ¨ ¯à §­®â®",
785 TEXT_STYLE_NORMAL
786 },
787 {
788 6,
789 9,
790 "¬ïáâ® §  ­®¢¨ ¤ï«®¢¥",
791 TEXT_STYLE_NORMAL
792 },
793 {
794 8,
795 11,
796 "\x07 \88§¯®«§¢ ©â¥ áâ५ª¨â¥ §  ¨§¡®à ®â ᯨáꪠ.",
797 TEXT_STYLE_NORMAL
798 },
799 {
800 8,
801 13,
802 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ENTER §  á« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 ­  ¨§¡à ­¨ï ¤ï«.",
803 TEXT_STYLE_NORMAL
804 },
805 {
806 8,
807 15,
808 "\x07 Press P to create a primary partition.",
809 // "\x07 \8d â¨á­¥â¥ C §  áꧤ ¢ ­¥ ­  ­®¢ ¤ï«.",
810 TEXT_STYLE_NORMAL
811 },
812 {
813 8,
814 17,
815 "\x07 Press E to create an extended partition.",
816 TEXT_STYLE_NORMAL
817 },
818 {
819 8,
820 19,
821 "\x07 Press L to create a logical partition.",
822 TEXT_STYLE_NORMAL
823 },
824 {
825 8,
826 21,
827 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ D §  ¨§âਢ ­¥ ­  áêé¥áâ¢ã¢ é ¤ï«.",
828 TEXT_STYLE_NORMAL
829 },
830 {
831 0,
832 0,
833 " \8f®ç ª ©â¥...", /* \90¥¤êâ ¤  ­¥ ᥠ¯à¥¢¥¦¤ , § é®â® ᯨáêªêâ á ¤ï«®¢¥â¥ é¥ á¥ à §¬¥á⨠*/
834 TEXT_TYPE_STATUS
835 },
836 {
837 0,
838 0,
839 NULL,
840 0
841 }
842 };
843
844 static MUI_ENTRY bgBGConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
845 {
846 {
847 4,
848 3,
849 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
850 TEXT_STYLE_UNDERLINE
851 },
852 {
853 6,
854 8,
855 "You have chosen to delete the system partition.",
856 TEXT_STYLE_NORMAL
857 },
858 {
859 6,
860 10,
861 "System partitions can contain diagnostic programs, hardware configuration",
862 TEXT_STYLE_NORMAL
863 },
864 {
865 6,
866 11,
867 "programs, programs to start an operating system (like ReactOS) or other",
868 TEXT_STYLE_NORMAL
869 },
870 {
871 6,
872 12,
873 "programs provided by the hardware manufacturer.",
874 TEXT_STYLE_NORMAL
875 },
876 {
877 6,
878 14,
879 "Delete a system partition only when you are sure that there are no such",
880 TEXT_STYLE_NORMAL
881 },
882 {
883 6,
884 15,
885 "programs on the partition, or when you are sure you want to delete them.",
886 TEXT_STYLE_NORMAL
887 },
888 {
889 6,
890 16,
891 "When you delete the partition, you might not be able to boot the",
892 TEXT_STYLE_NORMAL
893 },
894 {
895 6,
896 17,
897 "computer from the harddisk until you finished the ReactOS Setup.",
898 TEXT_STYLE_NORMAL
899 },
900 {
901 8,
902 20,
903 "\x07 Press ENTER to delete the system partition. You will be asked",
904 TEXT_STYLE_NORMAL
905 },
906 {
907 8,
908 21,
909 " to confirm the deletion of the partition again later.",
910 TEXT_STYLE_NORMAL
911 },
912 {
913 8,
914 24,
915 "\x07 Press ESC to return to the previous page. The partition will",
916 TEXT_STYLE_NORMAL
917 },
918 {
919 8,
920 25,
921 " not be deleted.",
922 TEXT_STYLE_NORMAL
923 },
924 {
925 0,
926 0,
927 "ENTER=Continue ESC=Cancel",
928 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
929 },
930 {
931 0,
932 0,
933 NULL,
934 0
935 }
936 };
937
938 static MUI_ENTRY bgBGFormatPartitionEntries[] =
939 {
940 {
941 4,
942 3,
943 " \91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
944 TEXT_STYLE_UNDERLINE
945 },
946 {
947 6,
948 8,
949 "\94®à¬ â¨à ­¥ ­  ¤ï«",
950 TEXT_STYLE_NORMAL
951 },
952 {
953 6,
954 10,
955 "\84ï«êâ é¥ ¡ê¤¥ ä®à¬ â¨à ­. \8d â¨á­¥â¥ ENTER §  ¯à®¤ê«¦ ¢ ­¥.",
956 TEXT_STYLE_NORMAL
957 },
958 {
959 0,
960 0,
961 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
962 TEXT_TYPE_STATUS
963 },
964 {
965 0,
966 0,
967 NULL,
968 TEXT_STYLE_NORMAL
969 }
970 };
971
972 static MUI_ENTRY bgBGInstallDirectoryEntries[] =
973 {
974 {
975 4,
976 3,
977 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
978 TEXT_STYLE_UNDERLINE
979 },
980 {
981 6,
982 8,
983 "\94 ©«®¢¥â¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 é¥ ¡ê¤ â á«®¦¥­¨ ­  ¨§¡à ­¨ï ¤ï«. \88§¡¥à¥â¥",
984 TEXT_STYLE_NORMAL
985 },
986 {
987 6,
988 9,
989 "¯ ¯ª , ¢ ª®ïâ® ¤  ¡ê¤¥ á«®¦¥­ \90¥ ªâ\8e\91:",
990 TEXT_STYLE_NORMAL
991 },
992 {
993 6,
994 14,
995 "\87  á¬ï­  ­  ¯à¥¤«®¦¥­ â  ¯ ¯ª  ­ â¨á­¥â¥ BACKSPACE, §  ¤ ",
996 TEXT_STYLE_NORMAL
997 },
998 {
999 6,
1000 15,
1001 "¨§âਥ⥠§­ æ¨â¥ ¨ ⮣ ¢  ­ ¯¨è¥â¥ ¯ ¯ª â , ¢ ª®ïâ® ¤  ¡ê¤¥",
1002 TEXT_STYLE_NORMAL
1003 },
1004 {
1005 6,
1006 16,
1007 "á«®¦¥­ \90¥ ªâ\8e\91.",
1008 TEXT_STYLE_NORMAL
1009 },
1010 {
1011 0,
1012 0,
1013 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
1014 TEXT_TYPE_STATUS
1015 },
1016 {
1017 0,
1018 0,
1019 NULL,
1020 0
1021 }
1022 };
1023
1024 static MUI_ENTRY bgBGFileCopyEntries[] =
1025 {
1026 {
1027 4,
1028 3,
1029 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1030 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1031 },
1032 {
1033 11,
1034 12,
1035 "\88§ç ª ©â¥ ¤  ¯à¨ª«îç¨ § ¯¨áêâ ­  ä ©«®¢¥â¥ ¢ ¨§¡à ­ â  ¯ ¯ª .",
1036 TEXT_STYLE_NORMAL
1037 },
1038 {
1039 30,
1040 13,
1041 // "¨§¡à ­ â  ¯ ¯ª .",
1042 "",
1043 TEXT_STYLE_NORMAL
1044 },
1045 {
1046 20,
1047 14,
1048 "\92®¢  ¬®¦¥ ¤  ®â­¥¬¥ ­ïª®«ª® ¬¨­ãâ¨.",
1049 TEXT_STYLE_NORMAL
1050 },
1051 {
1052 0,
1053 0,
1054 " \xB3 \8f®ç ª ©â¥... ",
1055 TEXT_TYPE_STATUS
1056 },
1057 {
1058 0,
1059 0,
1060 NULL,
1061 0
1062 }
1063 };
1064
1065 static MUI_ENTRY bgBGBootLoaderEntries[] =
1066 {
1067 {
1068 4,
1069 3,
1070 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1071 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1072 },
1073 {
1074 6,
1075 8,
1076 "\8fà®â¨ç  á« £ ­¥â® ­  § à¥¦¤ ç .",
1077 TEXT_STYLE_NORMAL
1078 },
1079 {
1080 8,
1081 12,
1082 "\91« £ ­¥ ­  § à¥¦¤ ç ­  â¢êà¤¨ï ¤¨áª (MBR ¨ VBR).",
1083 TEXT_STYLE_NORMAL
1084 },
1085 {
1086 8,
1087 13,
1088 "\91« £ ­¥ ­  § à¥¦¤ ç ­  â¢êà¤¨ï ¤¨áª (á ¬® VBR).",
1089 TEXT_STYLE_NORMAL
1090 },
1091 {
1092 8,
1093 14,
1094 "\91« £ ­¥ ­  § à¥¦¤ ç ­  ¤¨áª¥â .",
1095 TEXT_STYLE_NORMAL
1096 },
1097 {
1098 8,
1099 15,
1100 "\84  ­¥ ᥠ᫠£  § à¥¦¤ ç.",
1101 TEXT_STYLE_NORMAL
1102 },
1103 {
1104 0,
1105 0,
1106 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ F3 = \88§å®¤",
1107 TEXT_TYPE_STATUS
1108 },
1109 {
1110 0,
1111 0,
1112 NULL,
1113 0
1114 }
1115 };
1116
1117 static MUI_ENTRY bgBGKeyboardSettingsEntries[] =
1118 {
1119 {
1120 4,
1121 3,
1122 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1123 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1124 },
1125 {
1126 6,
1127 8,
1128 "\88᪠⥠¤  ᬥ­¨â¥ ¢¨¤  ­  ª« ¢¨ âãà â .",
1129 TEXT_STYLE_NORMAL
1130 },
1131 {
1132 8,
1133 10,
1134 "\x07 \88§¯®«§¢ ©â¥ áâ५ª¨â¥, §  ¤  ¨§¡¥à¥â¥ ¢¨¤  ­  ª« ¢¨ âãà .",
1135 TEXT_STYLE_NORMAL
1136 },
1137 {
1138 8,
1139 11,
1140 " ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
1141 TEXT_STYLE_NORMAL
1142 },
1143 {
1144 8,
1145 13,
1146 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ᥠ¢ê୥⥠ªê¬ ¯à¥¤å®¤­ â  áâà ­¨æ , ¡¥§ ¤ ",
1147 TEXT_STYLE_NORMAL
1148 },
1149 {
1150 8,
1151 14,
1152 " ᬥ­ï⥠¢¨¤  ­  ª« ¢¨ âãà â .",
1153 TEXT_STYLE_NORMAL
1154 },
1155 {
1156 0,
1157 0,
1158 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
1159 TEXT_TYPE_STATUS
1160 },
1161 {
1162 0,
1163 0,
1164 NULL,
1165 0
1166 }
1167 };
1168
1169 static MUI_ENTRY bgBGLayoutSettingsEntries[] =
1170 {
1171 {
1172 4,
1173 3,
1174 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1175 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1176 },
1177 {
1178 6,
1179 8,
1180 "\88§¡¥à¥â¥ ¯®¤à §¡¨à ­  ª« ¢¨ âãà­  ¯®¤à¥¤¡ .",
1181 TEXT_STYLE_NORMAL
1182 },
1183 {
1184 8,
1185 10,
1186 "\x07 \88§¯®«§¢ ©â¥ áâ५ª¨â¥, §  ¤  ¨§¡¥à¥â¥ ¦¥« ­ â  ª« ¢¨ âãà­ ",
1187 TEXT_STYLE_NORMAL
1188 },
1189 {
1190 8,
1191 11,
1192 " ¯®¤à¥¤¡  ¨ ¯®á«¥ ­ â¨á­¥â¥ ENTER.",
1193 TEXT_STYLE_NORMAL
1194 },
1195 {
1196 8,
1197 13,
1198 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ᥠ¢ê୥⥠ªê¬ ¯à¥¤å®¤­ â  áâà ­¨æ , ¡¥§ ¤ ",
1199 TEXT_STYLE_NORMAL
1200 },
1201 {
1202 8,
1203 14,
1204 " ᬥ­ï⥠ª« ¢¨ âãà­ â  ¯®¤à¥¤¡ .",
1205 TEXT_STYLE_NORMAL
1206 },
1207 {
1208 0,
1209 0,
1210 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
1211 TEXT_TYPE_STATUS
1212 },
1213 {
1214 0,
1215 0,
1216 NULL,
1217 0
1218 },
1219
1220 };
1221
1222 static MUI_ENTRY bgBGPrepareCopyEntries[] =
1223 {
1224 {
1225 4,
1226 3,
1227 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1228 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1229 },
1230 {
1231 6,
1232 8,
1233 "\8a®¬¯îâêàêâ ᥠ¯®¤£®â¢ï §  § ¯¨á ­  ä ©«®¢¥â¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91. ",
1234 TEXT_STYLE_NORMAL
1235 },
1236 {
1237 0,
1238 0,
1239 " \91êá⠢ﭥ ­  ᯨáꪠ ®â ä ©«®¢¥ §  § ¯¨á...",
1240 TEXT_TYPE_STATUS
1241 },
1242 {
1243 0,
1244 0,
1245 NULL,
1246 0
1247 },
1248
1249 };
1250
1251 static MUI_ENTRY bgBGSelectFSEntries[] =
1252 {
1253 {
1254 4,
1255 3,
1256 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1257 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1258 },
1259 {
1260 6,
1261 17,
1262 "\87  ¤  ¨§¡¥à¥â¥ ä ©«®¢  á¨á⥬  ®â ¤®«­¨ï ᯨáêª:",
1263 0
1264 },
1265 {
1266 8,
1267 19,
1268 "\x07 \88§¡¥à¥â¥ ä ©«®¢  á¨á⥬  áêá áâ५ª¨â¥.",
1269 0
1270 },
1271 {
1272 8,
1273 21,
1274 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ENTER, §  ¤  ä®à¬ â¨à â¥ ¤ï« .",
1275 0
1276 },
1277 {
1278 8,
1279 23,
1280 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ¨§¡¥à¥â¥ ¤à㣠¤ï«.",
1281 0
1282 },
1283 {
1284 0,
1285 0,
1286 " ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥ ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
1287 TEXT_TYPE_STATUS
1288 },
1289
1290 {
1291 0,
1292 0,
1293 NULL,
1294 0
1295 }
1296 };
1297
1298 static MUI_ENTRY bgBGDeletePartitionEntries[] =
1299 {
1300 {
1301 4,
1302 3,
1303 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1304 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1305 },
1306 {
1307 6,
1308 8,
1309 "\88§¡à «¨ á⥠¤  ¨§âਥ⥠¤ï«",
1310 TEXT_STYLE_NORMAL
1311 },
1312 {
1313 8,
1314 18,
1315 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ D, §  ¤  ¨§âਥ⥠¤ï« .",
1316 TEXT_STYLE_NORMAL
1317 },
1318 {
1319 11,
1320 19,
1321 "\82\8d\88\8c\80\8d\88\85: \82á¨çª¨ ¤ ­­¨ ­  ⮧¨ ¤ï« é¥ ¡ê¤ â 㭨鮦¥­¨!",
1322 TEXT_STYLE_NORMAL
1323 },
1324 {
1325 8,
1326 21,
1327 "\x07 \8d â¨á­¥â¥ ESC, §  ¤  ᥠ®âª ¦¥â¥.",
1328 TEXT_STYLE_NORMAL
1329 },
1330 {
1331 0,
1332 0,
1333 " D = \88§âਢ ­¥ ­  ¤ï« , ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤",
1334 TEXT_TYPE_STATUS
1335 },
1336 {
1337 0,
1338 0,
1339 NULL,
1340 0
1341 }
1342 };
1343
1344 static MUI_ENTRY bgBGRegistryEntries[] =
1345 {
1346 {
1347 4,
1348 3,
1349 " \8d áâனª  ­  \90¥ ªâ\8e\91 " KERNEL_VERSION_STR " . ",
1350 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1351 },
1352 {
1353 6,
1354 8,
1355 "\8fà®â¨ç  ®¡­®¢ï¢ ­¥ ­  á¨á⥬­¨â¥ ­ áâனª¨. ",
1356 TEXT_STYLE_NORMAL
1357 },
1358 {
1359 0,
1360 0,
1361 " \91ꧤ ¢ ­¥ ­  ॣ¨áâê୨⥠஥¢¥...",
1362 TEXT_TYPE_STATUS
1363 },
1364 {
1365 0,
1366 0,
1367 NULL,
1368 0
1369 },
1370
1371 };
1372
1373 MUI_ERROR bgBGErrorEntries[] =
1374 {
1375 {
1376 // NOT_AN_ERROR
1377 "Success\n"
1378 },
1379 {
1380 //ERROR_NOT_INSTALLED
1381 "\90¥ ªâ\8e\91 ­¥ ¥ ­ ¯ê«­® á«®¦¥­ ­  ª®¬¯îâêà \n"
1382 "¢¨. \80ª® ᥣ  ¨§«¥§¥â¥ ®â á« £ ­¥â¥, é¥ âàï¡¢ \n"
1383 "¤  ¯ã᭥⥠­ áâனª â  ®â­®¢®, §  ¤  ¨­áâ «¨à â¥ \90¥ ªâ\8e\91.\n"
1384 "\n"
1385 " \x07 \87  ¤  ¯à®¤ê«¦¨ á« £ ­¥â®, ­ â¨á­¥â¥ ENTER.\n"
1386 " \x07 \87  ¨§å®¤ ­ â¨á­¥â¥ F3.",
1387 "F3 = \88§å®¤ ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥"
1388 },
1389 {
1390 //ERROR_NO_HDD
1391 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ­ ¬¥à¨ â¢êठ¤¨áª.\n",
1392 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1393 },
1394 {
1395 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1396 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ­ ¬¥à¨ ¨§å®¤­®â® ᨠãáâனá⢮.\n",
1397 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1398 },
1399 {
1400 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1401 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  ­ ¬¥à¨ ä ©« TXTSETUP.SIF.\n",
1402 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1403 },
1404 {
1405 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1406 "\8d áâன¢ çêâ ­ ¬¥à¨ ¯®¢à¥¤¥­ ä ©« TXTSETUP.SIF.\n",
1407 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1408 },
1409 {
1410 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1411 "\8d áâன¢ çêâ ­ ¬¥à¨ ­¥à¥¤¥­ ¯®¤¯¨á ¢ TXTSETUP.SIF.\n",
1412 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1413 },
1414 {
1415 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1416 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  ®âªà¨¥ ᢥ¤¥­¨ïâ  ­  á¨á⥬­®â® ¢¨ ãáâனá⢮.\n",
1417 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1418 },
1419 {
1420 //ERROR_WRITE_BOOT,
1421 "\8d¥ãᯥ譮 á« £ ­¥ ­  ®§­ ç ¢ è § ¯¨á (bootcode) §  FAT ¢ á¨á⥬­¨ï ¤ï«.",
1422 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1423 },
1424 {
1425 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1426 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  § à¥¤¨ ᯨáꪠ á ¢¨¤®¢¥â¥ ª®¬¯îâà¨.\n",
1427 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1428 },
1429 {
1430 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1431 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  § à¥¤¨ ᯨáꪠ á ­ âனª¨ §  ¬®­¨â®à¨.\n",
1432 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1433 },
1434 {
1435 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1436 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  § à¥¤¨ ᯨáꪠ á ¢¨¤®¢¥â¥ ª« ¢¨ âãà¨.\n",
1437 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1438 },
1439 {
1440 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1441 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  § à¥¤¨ ᯨáꪠ á ª« ¢¨ âã୨⥠¯®¤à¥¤¡¨.\n",
1442 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1443 },
1444 {
1445 //ERROR_WARN_PARTITION,
1446 "\8d áâன¢ çêâ ãáâ ­®¢¨, ç¥ ¯®­¥ ¥¤¨­ â¢êठ¤¨áª áê¤êঠ ­¥áꢬ¥á⨬ \n"
1447 "¤ï«®¢  â ¡«¨æ , á ª®ïâ® ­¥ ¬®¦¥ ¤  ᥠࠡ®â¨ ¯à ¢¨«­®!\n"
1448 "\n"
1449 "\91ꧤ ¢ ­¥â® ¨«¨ ¨§âਢ ­¥â® ­  ¤ï«®¢¥ ¬®¦¥ ¤  㭨鮦¨ ¤ï«®¢ â  â ¡«¨æ .\n"
1450 "\n"
1451 " \x07 \87  ¨§å®¤ ­ â¨á­¥â¥ F3.\n"
1452 " \x07 \8d â¨á­¥â¥ ENTER §  ¯à®¤ê«¦ ¢ ­¥.",
1453 "F3 = \88§å®¤ ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥"
1454 },
1455 {
1456 //ERROR_NEW_PARTITION,
1457 "\8d¥ ¬®¦¥â¥ ¤  áꧤ ¤¥â¥ ­®¢ ¤ï« ¢ ¤ï«,\n"
1458 "ª®©â® ¢¥ç¥ áêé¥áâ¢ã¢ !\n"
1459 "\n"
1460 " * \8d â¨á­¥â¥ ª« ¢¨è, §  ¤  ¯à®¤ê«¦¨â¥.",
1461 NULL
1462 },
1463 {
1464 //ERROR_DELETE_SPACE,
1465 "\8d¥ ¬®¦¥â¥ §  ¨§âਥ⥠­¥à §¯à¥¤¥«¥­®â® ¤¨áª®¢® ¬ïáâ®!\n"
1466 "\n"
1467 " * \8d â¨á­¥â¥ ª« ¢¨è, §  ¤  ¯à®¤ê«¦¨â¥.",
1468 NULL
1469 },
1470 {
1471 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1472 //"Setup failed to install the FAT bootcode on the system partition.",
1473 "\8d¥ãᯥ譮 á« £ ­¥ ­  ®¡ã¢ é¨ï ª®¤ §  FAT ­  á¨á⥬­¨ï ¤ï«.",
1474 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1475 },
1476 {
1477 //ERROR_NO_FLOPPY,
1478 "\82 ãáâனá⢮ A: ­ï¬  ­®á¨â¥«.",
1479 "ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥"
1480 },
1481 {
1482 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1483 "\8d¥ãᯥ譮 ®¡­®¢ï¢ ­¥ ­  ­ áâனª¨â¥ ­  ª« ¢¨ âãà­ â  ¯®¤à¥¤¡ .",
1484 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1485 },
1486 {
1487 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1488 "\8d¥ãᯥ譮 ®¡­®¢ï¢ ­¥ ­  ॣ¨áâêà­¨ ­ áâனª¨ §  ¬®­¨â®à .",
1489 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1490 },
1491 {
1492 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1493 "\8d¥ãᯥ譮 ¢­ áï­¥ ­  ஥¢¨ï ä ©«.",
1494 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1495 },
1496 {
1497 //ERROR_FIND_REGISTRY
1498 "\8d¥ ¡ïå  ®âªà¨â¨ ä ©«®¢¥â¥ á ॣ¨áâêà­¨ ¤ ­­¨.",
1499 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1500 },
1501 {
1502 //ERROR_CREATE_HIVE,
1503 "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  áꧤ ¤¥ ॣ¨áâê୨⥠஥¢¥.",
1504 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1505 },
1506 {
1507 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1508 //There is something wrong with this line.
1509 "\8d¥ãᯥ譮 § ¤ ¢ ­¥ ­  ­ ç «­¨ á⮩­®á⨠­  ॣ¨áâêà .",
1510 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1511 },
1512 {
1513 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1514 "Cab ä ©«ê⠭ﬠ ¯à ¢¨«¥­ inf ä ©«.\n",
1515 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1516 },
1517 {
1518 //ERROR_CABINET_MISSING,
1519 "Cab ä ©«êâ ­¥ ¥ ®âªà¨â.\n",
1520 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1521 },
1522 {
1523 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1524 "Cab ä ©«ê⠭ﬠ ­ áâ஥筮 ¯¨á ­¨¥.\n",
1525 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1526 },
1527 {
1528 //ERROR_COPY_QUEUE,
1529 "\8d¥ãᯥ譮 ®â¢ àï­¥ ­  ®¯ èª â  ®â ä ©«®¢¥ §  § ¯¨á.\n",
1530 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1531 },
1532 {
1533 //ERROR_CREATE_DIR,
1534 "\8d¥ãᯥ譮 áꧤ ¢ ­¥ ­  ¯ ¯ª¨â¥ §  á« £ ­¥.",
1535 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1536 },
1537 {
1538 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1539 "\90 §¤¥«êâ 'Directories' ­¥ ¡¥ ®âªà¨â\n"
1540 "¢ TXTSETUP.SIF.\n",
1541 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1542 },
1543 {
1544 //ERROR_CABINET_SECTION,
1545 "\90 §¤¥«êâ 'Directories' ­¥ ¡¥ ®âªà¨â\n"
1546 "¢ cab ä ©« .\n",
1547 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1548 },
1549 {
1550 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1551 "\8d¥ãᯥ譮 áꧤ ¢ ­¥ ­  ¯ ¯ª â  §  á« £ ­¥.",
1552 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1553 },
1554 {
1555 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1556 "\90 §¤¥«êâ 'SetupData' ­¥ ¡¥ ®âªà¨â\n"
1557 "¢ TXTSETUP.SIF.\n",
1558 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1559 },
1560 {
1561 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1562 "\8d¥ãᯥ譮 § ¯¨á¢ ­¥ ­  ¤ï«®¢¨â¥ â ¡«¨æ¨.\n"
1563 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1564 },
1565 {
1566 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1567 "\8d¥ãᯥ譮 ¤®¡ ¢ï­¥ ­  §­ ª®¢¨ï ­ ¡®à ¢ ॣ¨áâêà .\n"
1568 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1569 },
1570 {
1571 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1572 "\8d¥ãᯥ譮 ãáâ ­®¢ï¢ ­¥ ­  ¬¥á⭨⥠­ áâனª¨.\n"
1573 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1574 },
1575 {
1576 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1577 "\8d¥ãᯥ譮 ¤®¡ ¢ï­¥ ­  ª« ¢¨ âã୨⥠¯®¤à¥¤¡¨ ¢ ॣ¨áâêà .\n"
1578 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1579 },
1580 {
1581 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1582 "\8d áâனª â  ­¥ ¬®¦  ¤  ãáâ ­®¢¨ ®§­ ç¨â¥«ï ­  £¥®£à ä᪮⮠¯®«®¦¥­¨¥.\n"
1583 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
1584 },
1585 {
1586 //ERROR_DIRECTORY_NAME,
1587 "Invalid directory name.\n"
1588 "\n"
1589 " * Press any key to continue."
1590 },
1591 {
1592 //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1593 "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
1594 "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
1595 "\n"
1596 " * \8d â¨á­¥â¥ ª« ¢¨è, §  ¤  ¯à®¤ê«¦¨â¥.",
1597 NULL
1598 },
1599 {
1600 //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1601 "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
1602 "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
1603 "\n"
1604 " * Press any key to continue."
1605 },
1606 {
1607 //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1608 "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
1609 "\n"
1610 " * Press any key to continue."
1611 },
1612 {
1613 //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1614 "Setup is unable to format the partition:\n"
1615 " %S\n"
1616 "\n"
1617 "ENTER = Reboot computer"
1618 },
1619 {
1620 NULL,
1621 NULL
1622 }
1623 };
1624
1625 MUI_PAGE bgBGPages[] =
1626 {
1627 {
1628 LANGUAGE_PAGE,
1629 bgBGLanguagePageEntries
1630 },
1631 {
1632 START_PAGE,
1633 bgBGWelcomePageEntries
1634 },
1635 {
1636 INSTALL_INTRO_PAGE,
1637 bgBGIntroPageEntries
1638 },
1639 {
1640 LICENSE_PAGE,
1641 bgBGLicensePageEntries
1642 },
1643 {
1644 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1645 bgBGDevicePageEntries
1646 },
1647 {
1648 REPAIR_INTRO_PAGE,
1649 bgBGRepairPageEntries
1650 },
1651 {
1652 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1653 bgBGComputerPageEntries
1654 },
1655 {
1656 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1657 bgBGDisplayPageEntries
1658 },
1659 {
1660 FLUSH_PAGE,
1661 bgBGFlushPageEntries
1662 },
1663 {
1664 SELECT_PARTITION_PAGE,
1665 bgBGSelectPartitionEntries
1666 },
1667 {
1668 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1669 bgBGConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1670 },
1671 {
1672 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1673 bgBGSelectFSEntries
1674 },
1675 {
1676 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1677 bgBGFormatPartitionEntries
1678 },
1679 {
1680 DELETE_PARTITION_PAGE,
1681 bgBGDeletePartitionEntries
1682 },
1683 {
1684 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1685 bgBGInstallDirectoryEntries
1686 },
1687 {
1688 PREPARE_COPY_PAGE,
1689 bgBGPrepareCopyEntries
1690 },
1691 {
1692 FILE_COPY_PAGE,
1693 bgBGFileCopyEntries
1694 },
1695 {
1696 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1697 bgBGKeyboardSettingsEntries
1698 },
1699 {
1700 BOOT_LOADER_PAGE,
1701 bgBGBootLoaderEntries
1702 },
1703 {
1704 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1705 bgBGLayoutSettingsEntries
1706 },
1707 {
1708 QUIT_PAGE,
1709 bgBGQuitPageEntries
1710 },
1711 {
1712 SUCCESS_PAGE,
1713 bgBGSuccessPageEntries
1714 },
1715 {
1716 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1717 bgBGBootPageEntries
1718 },
1719 {
1720 REGISTRY_PAGE,
1721 bgBGRegistryEntries
1722 },
1723 {
1724 -1,
1725 NULL
1726 }
1727 };
1728
1729 MUI_STRING bgBGStrings[] =
1730 {
1731 {STRING_PLEASEWAIT,
1732 " \8f®ç ª ©â¥..."},
1733 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1734 " ENTER = Install P = Create Primary E = Create Extended F3 = Quit"},
1735 // " ENTER = \91« £ ­¥ C = \91ꧤ ¢ ­¥ ­  ¤ï« F3 = \88§å®¤"},
1736 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1737 " ENTER = Install L = Create Logical Partition F3 = Quit"},
1738 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1739 " ENTER = \91« £ ­¥ D = \88§âਢ ­¥ ­  ¤ï« F3 = \88§å®¤"},
1740 {STRING_DELETEPARTITION,
1741 " D = Delete Partition F3 = Quit"},
1742 {STRING_PARTITIONSIZE,
1743 "\90 §¬¥à ­  ­®¢¨ï ¤ï«:"},
1744 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1745 "You have chosen to create a primary partition on"},
1746 // "\88§¡à «¨ á⥠¤  áꧤ ¤¥â¥ ­®¢ ¤ï« ­ "},
1747 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1748 "You have chosen to create an extended partition on"},
1749 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1750 "You have chosen to create a logical partition on"},
1751 {STRING_HDDSIZE,
1752 "\82ꢥ¤¥â¥ à §¬¥à  ­  ­®¢¨ï ¤ï« (¢ ¬¥£ ¡ ©â¨)."},
1753 {STRING_CREATEPARTITION,
1754 " ENTER = \91ꧤ ¢ ­¥ ­  ¤ï« ESC = \8e⪠§ F3 = \88§å®¤"},
1755 {STRING_PARTFORMAT,
1756 "\8f।á⮨ ä®à¬ â¨à ­¥ ­  ¤ï« ."},
1757 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1758 "\88§¡à «¨ á⥠¤  á«®¦¨â¥ \90¥ ªâ\8e\91 ­  ­®¢ ¨«¨ ­¥à §¯à¥¤¥«¥­ ¤ï«."},
1759 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1760 "The system partition is not formatted yet."},
1761 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1762 "The new partition is not formatted yet."},
1763 {STRING_INSTALLONPART,
1764 "\91« £ ­¥ ­  \90¥ ªâ\8e\91 ¢êàåã ¤ï«"},
1765 {STRING_CHECKINGPART,
1766 "\92¥ç¥ ¯à®¢¥àª  ­  ¨§¡à ­¨ï ¤ï«."},
1767 {STRING_CONTINUE,
1768 "ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥"},
1769 {STRING_QUITCONTINUE,
1770 "F3 = \88§å®¤ ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥"},
1771 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1772 "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "},
1773 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1774 "\8d¥ ¡¥ ­ ¬¥à¥­ à §¤¥« '%S'\n¢ TXTSETUP.SIF.\n"},
1775 {STRING_COPYING,
1776 " \87 ¯¨á ­  ä ©«: %S"},
1777 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1778 "\94 ©«®¢¥â¥ ᥠ§ ¯¨á¢ â..."},
1779 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1780 " \8eáê¢à¥¬¥­ï¢ ­¥ ­  ॣ¨áâê୨⥠஥¢¥..."},
1781 {STRING_IMPORTFILE,
1782 " \82­ áï­¥ ­  %S..."},
1783 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1784 " \8eáê¢à¥¬¥­ï¢ ­¥ ॣ¨áâ஢¨â¥ ­ áâனª¨ ­  ¥ªà ­ ..."},
1785 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1786 " \8eáê¢à¥¬¥­ï¢ ­¥ ­  ¬¥á⭨⥠­ áâனª¨..."},
1787 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1788 " \8eáê¢à¥¬¥­ï¢ ­¥ ­ áâனª¨â¥ ­  ª« ¢¨ âã୨⥠¯®¤à¥¤¡¨..."},
1789 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1790 " \84®¡ ¢ï­¥ ¢ ॣ¨áâêà  ­  ᢥ¤¥­¨ï §  §­ ª®¢¨ï ­ ¡®à..."},
1791 {STRING_DONE,
1792 " \83®â®¢®..."},
1793 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1794 " ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "},
1795 {STRING_REBOOTPROGRESSBAR,
1796 " Your computer will reboot in %li second(s)... "},
1797 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1798 "\8e⢠àﭥ⮠­  ª®­§®« â  ¥ ­¥¢ê§¬®¦­®\r\n\r\n"},
1799 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1800 "\92®¢  ᥠá«ã碠 ­ ©- ç¥áâ® ¯à¨ 㯮âॡ  ­  USB ª« ¢¨ âãà \r\n"},
1801 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1802 "\8f®¤¤àꦪ â  ­  USB ¥ ¢á¥ ®é¥ ­¥¯ê«­ \r\n"},
1803 {STRING_FORMATTINGDISK,
1804 "\92¥ç¥ ä®à¬ â¨à ­¥ ­  ¤¨áª "},
1805 {STRING_CHECKINGDISK,
1806 "\92¥ç¥ ¯à®¢¥àª  ­  ¤¨áª "},
1807 {STRING_FORMATDISK1,
1808 " \94®à¬ â¨à ­¥ ­  ¤ï«  ª â® %S ä ©«®¢  ã।¡  (¡ê৮ ä®à¬ â¨à ­¥) "},
1809 {STRING_FORMATDISK2,
1810 " \94®à¬ â¨à ­¥ ­  ¤ï«  ª â® %S ä ©«®¢  ã।¡  "},
1811 {STRING_KEEPFORMAT,
1812 " \87 ¯ §¢ ­¥ ­  ä ©«®¢ â  ã।¡  (¡¥§ ¯à®¬¥­¨) "},
1813 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1814 "%I64u %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu) ­  %wZ."},
1815 {STRING_HDDINFOUNK1,
1816 "%I64u %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu)."},
1817 {STRING_HDDINFOUNK2,
1818 " %c%c ¢¨¤ 0x%02X %I64u %s"},
1819 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1820 "­  %I64u %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu) ­  %wZ."},
1821 {STRING_HDDINFOUNK3,
1822 "­  %I64u %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu)."},
1823 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1824 "â¢êठ¤¨áª %lu (%I64u %s), \88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu (%wZ)."},
1825 {STRING_HDDINFOUNK4,
1826 "%c%c ¢¨¤ 0x%02X %I64u %s"},
1827 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1828 "­  â¢êठ¤¨áª %lu (%I64u %s), \88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu (%wZ)."},
1829 {STRING_HDDINFOUNK5,
1830 "%c%c %c %s¢¨¤ %-3u%s %6lu %s"},
1831 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1832 "%6lu %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu) ­  %S"},
1833 {STRING_HDDINFOUNK6,
1834 "%6lu %s â¢êठ¤¨áª %lu (\88§¢®¤=%hu, \98¨­ =%hu, \8e\93=%hu)"},
1835 {STRING_NEWPARTITION,
1836 "\81¥ áꧤ ¤¥­ ­®¢ ¤ï« ­ "},
1837 {STRING_UNPSPACE,
1838 " %s\8d¥à §¯à¥¤¥«¥­® ¬ïáâ®%s %6lu %s"},
1839 {STRING_MAXSIZE,
1840 "\8c\81 (¤® %lu \8c\81)"},
1841 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1842 "Extended Partition"},
1843 {STRING_UNFORMATTED,
1844 "\8d®¢ (\8d¥ä®à¬ â¨à ­)"},
1845 {STRING_FORMATUNUSED,
1846 "\8d¥¨§¯®«§¢ ­"},
1847 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1848 "\8d¥¨§¢¥á⥭"},
1849 {STRING_KB,
1850 "\8a\81"},
1851 {STRING_MB,
1852 "\8c\81"},
1853 {STRING_GB,
1854 "\83\81"},
1855 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1856 "\84®¡ ¢ï­¥ ­  ª« ¢¨ âãà­¨ ¯®¤à¥¤¡¨"},
1857 {0, 0}
1858 };