305f7bf473fe790f0ed5f34caa5bc0592b14323f
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / pl-PL.h
1 // This file is converted by code7bit.
2 // code7bit: https://github.com/katahiromz/code7bit
3 // To revert conversion, please execute "code7bit -r <file>".
4 /*
5 * translated by Caemyr (Jan-Feb, Apr, 2008)
6 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
7 * http://www.reactos.org
8 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
9 * Updated by Wojo664 (July, 2014)
10 * Updated by Saibamen (July, 2015)
11 */
12
13 #pragma once
14
15 static MUI_ENTRY plPLSetupInitPageEntries[] =
16 {
17 {
18 4,
19 3,
20 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
21 TEXT_STYLE_UNDERLINE
22 },
23 {
24 0,
25 20,
26 "Please wait while the ReactOS Setup initializes itself",
27 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
28 },
29 {
30 0,
31 21,
32 "and discovers your devices...",
33 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
34 },
35 {
36 0,
37 0,
38 "Please wait...",
39 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
40 },
41 {
42 0,
43 0,
44 NULL,
45 0
46 }
47 };
48
49 static MUI_ENTRY plPLLanguagePageEntries[] =
50 {
51 {
52 4,
53 3,
54 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
55 TEXT_STYLE_UNDERLINE
56 },
57 {
58 6,
59 8,
60 "Wyb\242r j\251zyka",
61 TEXT_STYLE_NORMAL
62 },
63 {
64 8,
65 10,
66 "\x07 Prosz\251 wybra\206 j\251zyk dla procesu instalacji systemu",
67 TEXT_STYLE_NORMAL
68 },
69 {
70 8,
71 11,
72 " i nacisn\245\206 ENTER.",
73 TEXT_STYLE_NORMAL
74 },
75 {
76 8,
77 13,
78 "\x07 Wybrany j\251zyk b\251dzie domy\230lnym dla zainstalowanego systemu.",
79 TEXT_STYLE_NORMAL
80 },
81 {
82 0,
83 0,
84 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\230cie",
85 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
86 },
87 {
88 0,
89 0,
90 NULL,
91 0
92 }
93 };
94
95 static MUI_ENTRY plPLWelcomePageEntries[] =
96 {
97 {
98 4,
99 3,
100 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
101 TEXT_STYLE_UNDERLINE
102 },
103 {
104 6,
105 8,
106 "Witamy w programie instalacyjnym systemu ReactOS",
107 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
108 },
109 {
110 6,
111 11,
112 " Na tym etapie, instalator skopiuje niezb\251dne pliki systemu operacyjnego",
113 TEXT_STYLE_NORMAL
114 },
115 {
116 6,
117 12,
118 "na tw\242j komputer i rozpocznie kolejny etap procesu instalacji.",
119 TEXT_STYLE_NORMAL
120 },
121 {
122 8,
123 15,
124 "\x07 Naci\230nij ENTER, aby zainstalowa\206 lub uaktualni\206 system ReactOS.",
125 TEXT_STYLE_NORMAL
126 },
127 {
128 8,
129 17,
130 "\x07 Naci\230nij R, aby naprawi\206 istniej\245c\245 instalacj\251 systemu ReactOS.",
131 TEXT_STYLE_NORMAL
132 },
133 {
134 8,
135 19,
136 "\x07 Naci\230nij L, aby zapozna\206 si\251 z licencj\245 systemu ReactOS",
137 TEXT_STYLE_NORMAL
138 },
139 {
140 8,
141 21,
142 "\x07 Naci\230nij F3, aby wyj\230\206 bez instalacji systemu ReactOS.",
143 TEXT_STYLE_NORMAL
144 },
145 {
146 6,
147 23,
148 "Wi\251cej informacji o systemie ReactOS mo\276na znale\253\206 na stronie:",
149 TEXT_STYLE_NORMAL
150 },
151 {
152 6,
153 24,
154 "http://www.reactos.org",
155 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
156 },
157 {
158 0,
159 0,
160 "ENTER = Kontynuacja R = Naprawa F3 = Wyj\230cie",
161 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
162 },
163 {
164 0,
165 0,
166 NULL,
167 0
168 }
169 };
170
171 static MUI_ENTRY plPLIntroPageEntries[] =
172 {
173 {
174 4,
175 3,
176 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
177 TEXT_STYLE_UNDERLINE
178 },
179 {
180 6,
181 8,
182 "Stan rozwoju systemu ReactOS",
183 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
184 },
185 {
186 6,
187 11,
188 "System ReactOS jest w fazie Alpha, co oznacza, \276e jest niekompletny",
189 TEXT_STYLE_NORMAL
190 },
191 {
192 6,
193 12,
194 "i wci\245\276 intensywnie rozwijany. Zaleca si\251 u\276ywania systemu wy\210\245cznie",
195 TEXT_STYLE_NORMAL
196 },
197 {
198 6,
199 13,
200 "w celach ewauluacji i testowania, nie jako system codziennego u\276ytku.",
201 TEXT_STYLE_NORMAL
202 },
203 {
204 6,
205 15,
206 "Wykonaj kopi\251 zapasow\245 danych lub testuj na dodatkowym komputerze,",
207 TEXT_STYLE_NORMAL
208 },
209 {
210 6,
211 16,
212 "je\230li pr\242bujesz uruchomi\206 system ReactOS poza maszyn\245 wirtualn\245.",
213 TEXT_STYLE_NORMAL
214 },
215 {
216 8,
217 19,
218 "\x07 Naci\230nij ENTER, aby zainstalowa\206 system ReactOS.",
219 TEXT_STYLE_NORMAL
220 },
221 {
222 8,
223 21,
224 "\x07 Naci\230nij F3, aby wyj\230\206 bez instalacji systemu ReactOS.",
225 TEXT_STYLE_NORMAL
226 },
227 {
228 0,
229 0,
230 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\230cie",
231 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
232 },
233 {
234 0,
235 0,
236 NULL,
237 0
238 }
239 };
240
241 static MUI_ENTRY plPLLicensePageEntries[] =
242 {
243 {
244 4,
245 3,
246 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
247 TEXT_STYLE_UNDERLINE
248 },
249 {
250 6,
251 6,
252 "Licencja:",
253 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
254 },
255 {
256 8,
257 8,
258 "System ReactOS jest licencjonowany na warunkach licencji",
259 TEXT_STYLE_NORMAL
260 },
261 {
262 8,
263 9,
264 "GNU GPL z elementami kodu pochodz\245cego z kompatybilnych",
265 TEXT_STYLE_NORMAL
266 },
267 {
268 8,
269 10,
270 "licencji, takich jak X11 czy BSD albo GNU LGPL. Ca\210e",
271 TEXT_STYLE_NORMAL
272 },
273 {
274 8,
275 11,
276 "oprogramowanie, b\251d\245ce cz\251\230ci\245 systemu ReactOS podlega wi\251c",
277 TEXT_STYLE_NORMAL
278 },
279 {
280 8,
281 12,
282 "licencji GNU GPL jak i odpowiedniej licencji oryginalnej.",
283 TEXT_STYLE_NORMAL
284 },
285 {
286 8,
287 13,
288 "To oprogramowanie wydawane jest BEZ JAKIEJKOLWIEK gwarancji",
289 TEXT_STYLE_NORMAL
290 },
291 {
292 8,
293 15,
294 "czy te\276 ogranicze\344 w u\276yciu, poza przepisami prawa lokalnego",
295 TEXT_STYLE_NORMAL
296 },
297 {
298 8,
299 16,
300 "b\245d\253 mi\251dzynarodowego. Licencja systemu ReactOS",
301 TEXT_STYLE_NORMAL
302 },
303 {
304 8,
305 17,
306 "reguluje wy\210\245cznie zasady dystrybucji dla os\242b trzecich.",
307 TEXT_STYLE_NORMAL
308 },
309 {
310 8,
311 18,
312 "Je\230li z jakiego\230 powodu nie otrzyma\210e\230 kopii licencji",
313 TEXT_STYLE_NORMAL
314 },
315 {
316 8,
317 19,
318 "GNU GPL wraz z systemem ReactOS, prosimy odwiedzi\206 stron\251:",
319 TEXT_STYLE_NORMAL
320 },
321 {
322 8,
323 20,
324 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
325 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
326 },
327 {
328 8,
329 22,
330 "Gwarancja:",
331 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
332 },
333 {
334 8,
335 24,
336 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; szczeg\242\210y",
337 TEXT_STYLE_NORMAL
338 },
339 {
340 8,
341 25,
342 "dotycz\245ce kopiowania w \253r\242d\210ach. Nie ma \275ADNEJ gwarancji",
343 TEXT_STYLE_NORMAL
344 },
345 {
346 8,
347 26,
348 "PRZYDATNO\227CI HANDLOWEJ LUB DO OKRE\227LONYCH ZASTOSOWA\343",
349 TEXT_STYLE_NORMAL
350 },
351 {
352 0,
353 0,
354 "ENTER = Powr\242t",
355 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
356 },
357 {
358 0,
359 0,
360 NULL,
361 0
362 }
363 };
364
365 static MUI_ENTRY plPLDevicePageEntries[] =
366 {
367 {
368 4,
369 3,
370 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
371 TEXT_STYLE_UNDERLINE
372 },
373 {
374 6,
375 8,
376 "Poni\276sza lista zawiera obecne ustawienia sprz\251tu.",
377 TEXT_STYLE_NORMAL
378 },
379 {
380 24,
381 11,
382 "Komputer:",
383 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
384 },
385 {
386 24,
387 12,
388 "Monitor:",
389 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
390 },
391 {
392 24,
393 13,
394 "Klawiatura:",
395 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
396 },
397 {
398 24,
399 14,
400 "Uk\210. klawiatury:",
401 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
402 },
403 {
404 24,
405 16,
406 "Zapisz:",
407 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
408 },
409 {
410 25,
411 16, "Akceptuj ustawienia sprz\251tu",
412 TEXT_STYLE_NORMAL
413 },
414 {
415 6,
416 19,
417 "Mo\276esz zmieni\206 poszczeg\242lne ustawienia za pomoc\245 klawiszy G\340RA i D\340\235,",
418 TEXT_STYLE_NORMAL
419 },
420 {
421 6,
422 20,
423 "aby wybra\206 kategori\251. Potem naci\230nij ENTER, by przej\230\206 do menu z ",
424 TEXT_STYLE_NORMAL
425 },
426 {
427 6,
428 21,
429 "ustawieniami szczeg\242\210owymi do wyboru.",
430 TEXT_STYLE_NORMAL
431 },
432 {
433 6,
434 23,
435 "Gdy wszystkie ustawienia s\245 poprawne, wybierz: ",
436 TEXT_STYLE_NORMAL
437 },
438 {
439 6,
440 24,
441 "\"Akceptuj ustawienia sprz\251tu\" i naci\230nij ENTER.",
442 TEXT_STYLE_NORMAL
443 },
444 {
445 0,
446 0,
447 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\230cie",
448 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
449 },
450 {
451 0,
452 0,
453 NULL,
454 0
455 }
456 };
457
458 static MUI_ENTRY plPLRepairPageEntries[] =
459 {
460 {
461 4,
462 3,
463 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
464 TEXT_STYLE_UNDERLINE
465 },
466 {
467 6,
468 8,
469 "Instalator systemu ReactOS wci\245\276 jest we wczesnej fazie rozwoju. Nadal nie",
470 TEXT_STYLE_NORMAL
471 },
472 {
473 6,
474 9,
475 "obs\210uguje wszystkich funkcji, niezb\251dnych dla programu instalacyjnego.",
476 TEXT_STYLE_NORMAL
477 },
478 {
479 6,
480 12,
481 "Naprawa istniej\245cej instalacji systemu nie jest jeszcze mo\276liwa.",
482 TEXT_STYLE_NORMAL
483 },
484 {
485 8,
486 15,
487 "\x07 Naci\230nij U \276eby uaktualni\206 system.",
488 TEXT_STYLE_NORMAL
489 },
490 {
491 8,
492 17,
493 "\x07 Naci\230nij R, by uruchomi\206 Konsol\251 Odtwarzania.",
494 TEXT_STYLE_NORMAL
495 },
496 {
497 8,
498 19,
499 "\x07 Naci\230nij ESC, by powr\242ci\206 do g\210\242wnego menu.",
500 TEXT_STYLE_NORMAL
501 },
502 {
503 8,
504 21,
505 "\x07 Naci\230nij ENTER, by uruchomi\206 ponownie komputer.",
506 TEXT_STYLE_NORMAL
507 },
508 {
509 0,
510 0,
511 "ESC = Menu g\210\242wne ENTER = Restart",
512 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
513 },
514 {
515 0,
516 0,
517 NULL,
518 0
519 }
520 };
521
522 static MUI_ENTRY plPLUpgradePageEntries[] =
523 {
524 {
525 4,
526 3,
527 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
528 TEXT_STYLE_UNDERLINE
529 },
530 {
531 6,
532 8,
533 "Instalator mo\276e uaktualni\206 jedn\245 z poni\276szych instalacji systemu ReactOS.",
534 TEXT_STYLE_NORMAL
535 },
536 {
537 6,
538 9,
539 "Je\230li instalacja systemu ReactOS jest uszkodzona, instalator mo\276e",
540 TEXT_STYLE_NORMAL
541 },
542 {
543 6,
544 10,
545 "podj\245\206 pr\242b\251 jej naprawy.",
546 TEXT_STYLE_NORMAL
547 },
548 {
549 6,
550 12,
551 "Funkcje naprawcze nie s\245 jeszcze zaimplementowane.",
552 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
553 },
554 {
555 8,
556 15,
557 "\x07 U\276ywaj\245c klawiszy G\340RA lub D\340\235, wybierz instalacj\251 systemu.",
558 TEXT_STYLE_NORMAL
559 },
560 {
561 8,
562 17,
563 "\x07 Naci\230nij U, aby uaktualni\206 wybran\245 instalacj\251 systemu.",
564 TEXT_STYLE_NORMAL
565 },
566 {
567 8,
568 19,
569 "\x07 Naci\230nij ESC, aby wykona\206 now\245 instalacj\251 systemu.",
570 TEXT_STYLE_NORMAL
571 },
572 {
573 8,
574 21,
575 "\x07 Naci\230nij F3, aby wyj\230\206 bez instalacji systemu ReactOS.",
576 TEXT_STYLE_NORMAL
577 },
578 {
579 0,
580 0,
581 "U = Uaktualnienie ESC = Nowa instalacja F3 = Wyj\230cie",
582 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
583 },
584 {
585 0,
586 0,
587 NULL,
588 0
589 }
590 };
591
592 static MUI_ENTRY plPLComputerPageEntries[] =
593 {
594 {
595 4,
596 3,
597 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
598 TEXT_STYLE_UNDERLINE
599 },
600 {
601 6,
602 8,
603 "Aby zmieni\206 typ komputera, na kt\242rym chcesz zainstalowa\206 system ReactOS",
604 TEXT_STYLE_NORMAL
605 },
606 {
607 8,
608 10,
609 "\x07 U\276ywaj\245c klawiszy G\340RA lub D\340\235, wybierz odpowiedni typ komputera.",
610 TEXT_STYLE_NORMAL
611 },
612 {
613 8,
614 11,
615 " a nast\251pnie naci\230nij ENTER.",
616 TEXT_STYLE_NORMAL
617 },
618 {
619 8,
620 13,
621 "\x07 Naci\230nij klawisz ESC, aby powr\242ci\206 do poprzedniej strony bez zmiany",
622 TEXT_STYLE_NORMAL
623 },
624 {
625 8,
626 14,
627 " typu komputera.",
628 TEXT_STYLE_NORMAL
629 },
630 {
631 0,
632 0,
633 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\230cie",
634 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
635 },
636 {
637 0,
638 0,
639 NULL,
640 0
641 }
642 };
643
644 static MUI_ENTRY plPLFlushPageEntries[] =
645 {
646 {
647 4,
648 3,
649 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
650 TEXT_STYLE_UNDERLINE
651 },
652 {
653 10,
654 6,
655 "System ReactOS sprawdza, czy dane s\245 poprawnie zapisane na dysku.",
656 TEXT_STYLE_NORMAL
657 },
658 {
659 10,
660 8,
661 "To mo\276e zaj\245\206 kilka minut.",
662 TEXT_STYLE_NORMAL
663 },
664 {
665 10,
666 9,
667 "Po zako\344czeniu, system zrestartuje komputer automatycznie.",
668 TEXT_STYLE_NORMAL
669 },
670 {
671 0,
672 0,
673 "Czyszczenie pami\251ci podr\251cznej",
674 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
675 },
676 {
677 0,
678 0,
679 NULL,
680 0
681 }
682 };
683
684 static MUI_ENTRY plPLQuitPageEntries[] =
685 {
686 {
687 4,
688 3,
689 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
690 TEXT_STYLE_UNDERLINE
691 },
692 {
693 10,
694 6,
695 "System ReactOS nie zosta\210 zainstalowany na tym komputerze.",
696 TEXT_STYLE_NORMAL
697 },
698 {
699 10,
700 8,
701 "Upewnij si\251 \276e w nap\251dzie A: nie ma dyskietki, a",
702 TEXT_STYLE_NORMAL
703 },
704 {
705 10,
706 9,
707 "w nap\251dach optycznych - \276adnych p\210yt.",
708 TEXT_STYLE_NORMAL
709 },
710 {
711 10,
712 11,
713 "Naci\230nij ENTER, by ponownie uruchomi\206 komputer.",
714 TEXT_STYLE_NORMAL
715 },
716 {
717 0,
718 0,
719 "Prosz\251 czeka\206...",
720 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
721 },
722 {
723 0,
724 0,
725 NULL,
726 0
727 }
728 };
729
730 static MUI_ENTRY plPLDisplayPageEntries[] =
731 {
732 {
733 4,
734 3,
735 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
736 TEXT_STYLE_UNDERLINE
737 },
738 {
739 6,
740 8,
741 "Chcesz zmieni\206 rozdzielczo\230\206 monitora.",
742 TEXT_STYLE_NORMAL
743 },
744 { 8,
745 10,
746 "\x07 U\276ywaj\245c klawiszy G\340RA lub D\340\235, wybierz rozdzielczo\230\206 i llo\230\206",
747 TEXT_STYLE_NORMAL
748 },
749 {
750 8,
751 11,
752 " kolor\242w, a nast\251pnie naci\230nij ENTER.",
753 TEXT_STYLE_NORMAL
754 },
755 {
756 8,
757 13,
758 "\x07 Naci\230nij ESC, aby powr\242ci\206 do poprzedniej strony bez zmiany",
759 TEXT_STYLE_NORMAL
760 },
761 {
762 8,
763 14,
764 " rozdzielczo\230ci czy ilo\230ci kolor\242w.",
765 TEXT_STYLE_NORMAL
766 },
767 {
768 0,
769 0,
770 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\230cie",
771 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
772 },
773 {
774 0,
775 0,
776 NULL,
777 0
778 }
779 };
780
781 static MUI_ENTRY plPLSuccessPageEntries[] =
782 {
783 {
784 4,
785 3,
786 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
787 TEXT_STYLE_UNDERLINE
788 },
789 {
790 10,
791 6,
792 "Podstawowe sk\210adniki systemu ReactOS zosta\210y zainstalowane.",
793 TEXT_STYLE_NORMAL
794 },
795 {
796 10,
797 8,
798 "Upewnij si\251 \276e w nap\251dzie A: nie ma dyskietki, a",
799 TEXT_STYLE_NORMAL
800 },
801 {
802 10,
803 9,
804 "w nap\251dach optycznych - \276adnych p\210yt.",
805 TEXT_STYLE_NORMAL
806 },
807 {
808 10,
809 11,
810 "Naci\230nij ENTER, by ponownie uruchomi\206 komputer.",
811 TEXT_STYLE_NORMAL
812 },
813 {
814 0,
815 0,
816 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera",
817 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
818 },
819 {
820 0,
821 0,
822 NULL,
823 0
824 }
825 };
826
827 static MUI_ENTRY plPLBootPageEntries[] =
828 {
829 {
830 4,
831 3,
832 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
833 TEXT_STYLE_UNDERLINE
834 },
835 {
836 6,
837 8,
838 "Instalator systemu ReactOS nie mo\276e zainstalowa\206",
839 TEXT_STYLE_NORMAL
840 },
841 {
842 6,
843 9,
844 "mened\276era rozruchu na dysku twardym",
845 TEXT_STYLE_NORMAL
846 },
847 {
848 6,
849 13,
850 "W\210\242\276 sformatowan\245 dyskietk\251 do nap\251du A:",
851 TEXT_STYLE_NORMAL
852 },
853 {
854 6,
855 14,
856 "i nacisnij klawisz ENTER.",
857 TEXT_STYLE_NORMAL,
858 },
859 {
860 0,
861 0,
862 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\230cie",
863 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
864 },
865 {
866 0,
867 0,
868 NULL,
869 0
870 }
871
872 };
873
874 static MUI_ENTRY plPLSelectPartitionEntries[] =
875 {
876 {
877 4,
878 3,
879 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
880 TEXT_STYLE_UNDERLINE
881 },
882 {
883 6,
884 8,
885 "Poni\276sza lista pokazuje istniej\245ce partycje i nieprzydzielone",
886 TEXT_STYLE_NORMAL
887 },
888 {
889 6,
890 9,
891 "miejsce na nowe partycje.",
892 TEXT_STYLE_NORMAL
893 },
894 {
895 8,
896 11,
897 "\x07 U\276ywaj\245c klawiszy G\340RA lub D\340\235, wybierz pozycj\251 z listy.",
898 TEXT_STYLE_NORMAL
899 },
900 {
901 8,
902 13,
903 "\x07 Naci\230nij ENTER, by zainstalowa\206 system ReactOS na wybranej partycji.",
904 TEXT_STYLE_NORMAL
905 },
906 {
907 8,
908 15,
909 "\x07 Naci\230nij P, by utworzy\206 partycj\251 podstawow\245.",
910 TEXT_STYLE_NORMAL
911 },
912 {
913 8,
914 17,
915 "\x07 Naci\230nij E, by utworzy\206 partycj\251 rozszerzon\245.",
916 TEXT_STYLE_NORMAL
917 },
918 {
919 8,
920 19,
921 "\x07 Naci\230nij L, by utworzy\206 partycj\251 logiczn\245.",
922 TEXT_STYLE_NORMAL
923 },
924 {
925 8,
926 21,
927 "\x07 Naci\230nij D, by usun\245\206 istniej\245c\245 partycj\251.",
928 TEXT_STYLE_NORMAL
929 },
930 {
931 0,
932 0,
933 "Prosz\251 czeka\206...",
934 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
935 },
936 {
937 0,
938 0,
939 NULL,
940 0
941 }
942 };
943
944 static MUI_ENTRY plPLConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
945 {
946 {
947 4,
948 3,
949 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
950 TEXT_STYLE_UNDERLINE
951 },
952 {
953 6,
954 8,
955 "Za\276\245dano usuni\251cia partycji systemowej",
956 TEXT_STYLE_NORMAL
957 },
958 {
959 6,
960 10,
961 "Partycje systemowe mog\245 zawiera\206 programy diagnostyczne, konfiguruj\245ce",
962 TEXT_STYLE_NORMAL
963 },
964 {
965 6,
966 11,
967 "urz\245dzenia, programy uruchamiaj\245ce systemy operacyjne (na przyk\210ad",
968 TEXT_STYLE_NORMAL
969 },
970 {
971 6,
972 12,
973 "ReactOS) i inne programy dostarczane przez producent\242w.",
974 TEXT_STYLE_NORMAL
975 },
976 {
977 6,
978 14,
979 "Partycj\251 systemow\245 mo\276esz usun\245\206 tylko wtedy, gdy masz pewno\230\206, \276e nie",
980 TEXT_STYLE_NORMAL
981 },
982 {
983 6,
984 15,
985 "zawiera ona takich program\242w albo gdy chcesz je usun\245\206. Usuni\251cie",
986 TEXT_STYLE_NORMAL
987 },
988 {
989 6,
990 16,
991 "partycji systemowej mo\276e uniemo\276liwi\206 uruchomienie komputera z dysku",
992 TEXT_STYLE_NORMAL
993 },
994 {
995 6,
996 17,
997 "twardego do czasu zako\344czenia instalacji systemu ReactOS.",
998 TEXT_STYLE_NORMAL
999 },
1000 {
1001 8,
1002 20,
1003 "\x07 Naci\230nij ENTER, aby usun\245\206 t\251 partycj\251. Instalator wy\230wietli monit",
1004 TEXT_STYLE_NORMAL
1005 },
1006 {
1007 8,
1008 21,
1009 " o potwierdzenie, przed usuni\251ciem tej partycji.",
1010 TEXT_STYLE_NORMAL
1011 },
1012 {
1013 8,
1014 24,
1015 "\x07 Naci\230nij ESC, aby powr\242ci\206 do poprzedniego ekranu",
1016 TEXT_STYLE_NORMAL
1017 },
1018 {
1019 8,
1020 25,
1021 " nie usuwaj\245c partycji.",
1022 TEXT_STYLE_NORMAL
1023 },
1024 {
1025 0,
1026 0,
1027 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie",
1028 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1029 },
1030 {
1031 0,
1032 0,
1033 NULL,
1034 0
1035 }
1036 };
1037
1038 static MUI_ENTRY plPLFormatPartitionEntries[] =
1039 {
1040 {
1041 4,
1042 3,
1043 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1044 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1045 },
1046 {
1047 6,
1048 8,
1049 "Formatowanie partycji",
1050 TEXT_STYLE_NORMAL
1051 },
1052 {
1053 6,
1054 10,
1055 "Instalator sformatuje teraz partycj\251. Naci\230nij ENTER, aby kontynuowa\206.",
1056 TEXT_STYLE_NORMAL
1057 },
1058 {
1059 0,
1060 0,
1061 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\230cie",
1062 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1063 },
1064 {
1065 0,
1066 0,
1067 NULL,
1068 TEXT_STYLE_NORMAL
1069 }
1070 };
1071
1072 static MUI_ENTRY plPLInstallDirectoryEntries[] =
1073 {
1074 {
1075 4,
1076 3,
1077 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1078 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1079 },
1080 {
1081 6,
1082 8,
1083 "Instalator skopiuje pliki systemu na wybran\245 partycj\251. Wybierz",
1084 TEXT_STYLE_NORMAL
1085 },
1086 {
1087 6,
1088 9,
1089 "katalog, do kt\242rego chcesz zainstalowa\206 system ReactOS:",
1090 TEXT_STYLE_NORMAL
1091 },
1092 {
1093 6,
1094 14,
1095 "Aby zmieni\206 domy\230lny katalog, u\276yj klawisza BACKSPACE, by usun\245\206",
1096 TEXT_STYLE_NORMAL
1097 },
1098 {
1099 6,
1100 15,
1101 "a nast\251pnie wprowad\253 now\245 \230cie\276k\251 do katalogu, do kt\242rego system",
1102 TEXT_STYLE_NORMAL
1103 },
1104 {
1105 6,
1106 16,
1107 "ma zosta\206 zainstalowany.",
1108 TEXT_STYLE_NORMAL
1109 },
1110 {
1111 0,
1112 0,
1113 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\230cie",
1114 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1115 },
1116 {
1117 0,
1118 0,
1119 NULL,
1120 0
1121 }
1122 };
1123
1124 static MUI_ENTRY plPLFileCopyEntries[] =
1125 {
1126 {
1127 4,
1128 3,
1129 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1130 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1131 },
1132 {
1133 11,
1134 12,
1135 "Prosz\251 czeka\206, Instalator systemu ReactOS kopiuje pliki do wybranego",
1136 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1137 },
1138 {
1139 30,
1140 13,
1141 "katalogu.",
1142 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1143 },
1144 {
1145 20,
1146 14,
1147 "To mo\276e zaj\245\206 kilka minut.",
1148 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1149 },
1150 {
1151 50,
1152 0,
1153 "\xB3 Prosz\251 czeka\206... ",
1154 TEXT_TYPE_STATUS
1155 },
1156 {
1157 0,
1158 0,
1159 NULL,
1160 0
1161 }
1162 };
1163
1164 static MUI_ENTRY plPLBootLoaderEntries[] =
1165 {
1166 {
1167 4,
1168 3,
1169 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1170 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1171 },
1172 {
1173 6,
1174 8,
1175 "Instalator musi teraz zainstalowa\206 mened\276er rozruchu",
1176 TEXT_STYLE_NORMAL
1177 },
1178 {
1179 8,
1180 12,
1181 "Instaluj mened\276er rozruchu na dysku twardym (MBR i VBR).",
1182 TEXT_STYLE_NORMAL
1183 },
1184 {
1185 8,
1186 13,
1187 "Instaluj mened\276er rozruchu na dysku twardym (tylko VBR).",
1188 TEXT_STYLE_NORMAL
1189 },
1190 {
1191 8,
1192 14,
1193 "Instaluj mened\276er rozruchu na dyskietce.",
1194 TEXT_STYLE_NORMAL
1195 },
1196 {
1197 8,
1198 15,
1199 "Pomi\344 instalacj\251 mened\276era rozruchu.",
1200 TEXT_STYLE_NORMAL
1201 },
1202 {
1203 0,
1204 0,
1205 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\230cie",
1206 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1207 },
1208 {
1209 0,
1210 0,
1211 NULL,
1212 0
1213 }
1214 };
1215
1216 static MUI_ENTRY plPLKeyboardSettingsEntries[] =
1217 {
1218 {
1219 4,
1220 3,
1221 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1222 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1223 },
1224 {
1225 6,
1226 8,
1227 "Chcesz zmieni\206 typ klawiatury, jaki ma by\206 zainstalowany.",
1228 TEXT_STYLE_NORMAL
1229 },
1230 {
1231 8,
1232 10,
1233 "\x07 U\276ywaj\245c klawiszy G\340RA lub D\340\235, wybierz odpowiedni typ klawiatury.",
1234 TEXT_STYLE_NORMAL
1235 },
1236 {
1237 8,
1238 11,
1239 " a nast\251pnie naci\230nij ENTER.",
1240 TEXT_STYLE_NORMAL
1241 },
1242 {
1243 8,
1244 13,
1245 "\x07 Naci\230nij ESC, aby powr\242ci\206 do poprzedniej strony bez zmiany",
1246 TEXT_STYLE_NORMAL
1247 },
1248 {
1249 8,
1250 14,
1251 " typu klawiatury.",
1252 TEXT_STYLE_NORMAL
1253 },
1254 {
1255 0,
1256 0,
1257 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\230cie",
1258 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1259 },
1260 {
1261 0,
1262 0,
1263 NULL,
1264 0
1265 }
1266 };
1267
1268 static MUI_ENTRY plPLLayoutSettingsEntries[] =
1269 {
1270 {
1271 4,
1272 3,
1273 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1274 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1275 },
1276 {
1277 6,
1278 8,
1279 "Wybierz domy\230lnie instalowany uk\210ad klawiatury.",
1280 TEXT_STYLE_NORMAL
1281 },
1282 {
1283 8,
1284 10,
1285 "\x07 U\276ywaj\245c klawiszy G\340RA lub D\340\235, wybierz odpowiedni uk\210ad",
1286 TEXT_STYLE_NORMAL
1287 },
1288 {
1289 8,
1290 11,
1291 " klawiatury. Nast\251pnie naci\230nij ENTER.",
1292 TEXT_STYLE_NORMAL
1293 },
1294 {
1295 8,
1296 13,
1297 "\x07 Naci\230nij ESC, aby powr\242ci\206 do poprzedniej strony bez zmiany",
1298 TEXT_STYLE_NORMAL
1299 },
1300 {
1301 8,
1302 14,
1303 " uk\210adu klawiatury.",
1304 TEXT_STYLE_NORMAL
1305 },
1306 {
1307 0,
1308 0,
1309 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\230cie",
1310 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1311 },
1312 {
1313 0,
1314 0,
1315 NULL,
1316 0
1317 },
1318
1319 };
1320
1321 static MUI_ENTRY plPLPrepareCopyEntries[] =
1322 {
1323 {
1324 4,
1325 3,
1326 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1327 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1328 },
1329 {
1330 6,
1331 8,
1332 "Instalator przygotuje tw\242j komputer do skopiowania plik\242w systemu.",
1333 TEXT_STYLE_NORMAL
1334 },
1335 {
1336 0,
1337 0,
1338 "Tworzenie listy plik\242w do skopiowania...",
1339 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1340 },
1341 {
1342 0,
1343 0,
1344 NULL,
1345 0
1346 },
1347
1348 };
1349
1350 static MUI_ENTRY plPLSelectFSEntries[] =
1351 {
1352 {
1353 4,
1354 3,
1355 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1356 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1357 },
1358 {
1359 6,
1360 17,
1361 "Wybierz system plik\242w z listy poni\276ej.",
1362 0
1363 },
1364 {
1365 8,
1366 19,
1367 "\x07 U\276ywaj\245c klawiszy G\340RA lub D\340\235, wybierz system plik\242w.",
1368 0
1369 },
1370 {
1371 8,
1372 21,
1373 "\x07 Naci\230nij ENTER, aby sformatowa\206 partycj\251.",
1374 0
1375 },
1376 {
1377 8,
1378 23,
1379 "\x07 Naci\230nij ESC, aby wybra\206 inn\245 partycj\251.",
1380 0
1381 },
1382 {
1383 0,
1384 0,
1385 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\230cie",
1386 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1387 },
1388
1389 {
1390 0,
1391 0,
1392 NULL,
1393 0
1394 }
1395 };
1396
1397 static MUI_ENTRY plPLDeletePartitionEntries[] =
1398 {
1399 {
1400 4,
1401 3,
1402 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1403 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1404 },
1405 {
1406 6,
1407 8,
1408 "Chcesz usun\245\206 wybran\245 partycj\251.",
1409 TEXT_STYLE_NORMAL
1410 },
1411 {
1412 8,
1413 18,
1414 "\x07 Naci\230nij D, by usun\245\206 partycj\251.",
1415 TEXT_STYLE_NORMAL
1416 },
1417 {
1418 11,
1419 19,
1420 "UWAGA: Wszystkie dane, zapisane na tej partycji zostan\245 utracone!",
1421 TEXT_STYLE_NORMAL
1422 },
1423 {
1424 8,
1425 21,
1426 "\x07 Naci\230nij ESC, aby anulowa\206.",
1427 TEXT_STYLE_NORMAL
1428 },
1429 {
1430 0,
1431 0,
1432 "D = Usuni\251cie partycji ESC = Anulowanie F3 = Wyj\230cie",
1433 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1434 },
1435 {
1436 0,
1437 0,
1438 NULL,
1439 0
1440 }
1441 };
1442
1443 static MUI_ENTRY plPLRegistryEntries[] =
1444 {
1445 {
1446 4,
1447 3,
1448 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1449 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1450 },
1451 {
1452 6,
1453 8,
1454 "Instalator uaktualnia w\210a\230nie konfiguracj\251 systemu.",
1455 TEXT_STYLE_NORMAL
1456 },
1457 {
1458 0,
1459 0,
1460 "Tworzenie ga\210\251zi rejestru...",
1461 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1462 },
1463 {
1464 0,
1465 0,
1466 NULL,
1467 0
1468 },
1469
1470 };
1471
1472 MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
1473 {
1474 {
1475 // NOT_AN_ERROR
1476 "Sukces\n"
1477 },
1478 {
1479 // ERROR_NOT_INSTALLED
1480 "System ReactOS nie zosta\210 w pe\210ni zainstalowany na twoim\n"
1481 "komputerze. Je\230li wyjdziesz teraz, trzeba b\251dzie\n"
1482 "ponownie uruchomi\206 instalator, by zainstalowa\206 system ReactOS.\n"
1483 "\n"
1484 " \x07 Naci\230nij ENTER, aby kontynuowa\206 instalacj\251.\n"
1485 " \x07 Naci\230nij F3, aby wyj\230\206 z instalatora.",
1486 "F3 = Wyj\230cie ENTER = Kontynuacja"
1487 },
1488 {
1489 // ERROR_NO_HDD
1490 "Instalator nie wykry\210 \276adnego dysku twardego.\n",
1491 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1492 },
1493 {
1494 // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1495 "Instalator nie wykry\210 nap\251du \253r\242d\210owego.\n",
1496 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1497 },
1498 {
1499 // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1500 "Instalator nie m\242g\210 za\210adowa\206 pliku TXTSETUP.SIF.\n",
1501 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1502 },
1503 {
1504 // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1505 "Instalator wykry\210, \276e TXTSETUP.SIF jest uszkodzony.\n",
1506 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1507 },
1508 {
1509 // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1510 "Instalator wykry\210 nieprawid\210owy wpis w pliku TXTSETUP.SIF.\n",
1511 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1512 },
1513 {
1514 // ERROR_DRIVE_INFORMATION
1515 "Instalator nie m\242g\210 odczyta\206 informacji o nap\251dzie.\n",
1516 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1517 },
1518 {
1519 // ERROR_WRITE_BOOT,
1520 "Nieudane zapisanie FAT bootcode na partycji systemowej.",
1521 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1522 },
1523 {
1524 // ERROR_LOAD_COMPUTER,
1525 "Instalator nie m\242g\210 za\210adowa\206 listy typ\242w komputera.\n",
1526 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1527 },
1528 {
1529 // ERROR_LOAD_DISPLAY,
1530 "Instalator nie m\242g\210 za\210adowa\206 listy ustawie\344 monitora.\n",
1531 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1532 },
1533 {
1534 // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1535 "Instalator nie m\242g\210 za\210adowa\206 listy typ\242w klawiatury.\n",
1536 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1537 },
1538 {
1539 // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1540 "Instalator nie m\242g\210 za\210adowa\206 listy uk\210ad\242w klawiatury.\n",
1541 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1542 },
1543 {
1544 // ERROR_WARN_PARTITION,
1545 "Instalator wykry\210, \276e co najmniej jeden dysk twardy zawiera niekompatybiln\245 \n"
1546 "tablic\251 partycji, kt\242ra nie b\251dzie poprawnie obs\210ugiwana!\n"
1547 "\n"
1548 "Tworzenie lub kasowanie partycji mo\276e zniszczy\206 ca\210\245 tablic\251 partycji.\n"
1549 "\n"
1550 " \x07 Naci\230nij F3, aby wyj\230\206 z instalatora.\n"
1551 " \x07 Naci\230nij ENTER, aby kontynuowa\206.",
1552 "F3 = Wyj\230cie ENTER = Kontynuacja"
1553 },
1554 {
1555 // ERROR_NEW_PARTITION,
1556 "Nie mo\276na utworzy\206 nowej partycji w miejscu ju\276\n"
1557 "istniej\245cej!\n"
1558 "\n"
1559 " * Naci\230nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\206.",
1560 NULL
1561 },
1562 {
1563 // ERROR_DELETE_SPACE,
1564 "Nie mo\276na usun\245\206 nieprzydzielonego miejsca, gdzie nie ma \276adnej partycji!\n"
1565 "\n"
1566 " * Naci\230nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\206.",
1567 NULL
1568 },
1569 {
1570 // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1571 "Nieudana instalacja %S bootcode na partycji systemowej.",
1572 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1573 },
1574 {
1575 // ERROR_NO_FLOPPY,
1576 "Brak dyskietki w nap\251dzie A:.",
1577 "ENTER = Kontynuacja"
1578 },
1579 {
1580 // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1581 "Instalator nie m\242g\210 zmieni\206 uk\210adu klawiatury.",
1582 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1583 },
1584 {
1585 // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1586 "Instalator nie m\242g\210 zmieni\206 ustawie\344 monitora w rejestrze.",
1587 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1588 },
1589 {
1590 // ERROR_IMPORT_HIVE,
1591 "Instalator nie by\210 w stanie zaimportowa\206 pliku ga\210\251zi rejestru.",
1592 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1593 },
1594 {
1595 // ERROR_FIND_REGISTRY
1596 "Instalator nie m\242g\210 odnale\253\206 plik\242w z danymi rejestru.",
1597 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1598 },
1599 {
1600 // ERROR_CREATE_HIVE,
1601 "Instalator nie m\242g\210 utworzy\206 ga\210\251zi rejestru.",
1602 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1603 },
1604 {
1605 // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1606 "Instalator nie m\242g\210 ustawi\206 inicjalizacji rejestru.",
1607 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1608 },
1609 {
1610 // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1611 "Plik Cabinet nie zawiera prawid\210owego pliku informacji instalatora.\n",
1612 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1613 },
1614 {
1615 // ERROR_CABINET_MISSING,
1616 "Plik Cabinet nie zosta\210 odnaleziony.\n",
1617 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1618 },
1619 {
1620 // ERROR_CABINET_SCRIPT,
1621 "Plik Cabinet nie zawiera skryptu instalacji.\n",
1622 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1623 },
1624 {
1625 // ERROR_COPY_QUEUE,
1626 "Instalator nie m\242g\210 otworzy\206 kolejki kopiowania pliku.\n",
1627 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1628 },
1629 {
1630 // ERROR_CREATE_DIR,
1631 "Instalator nie m\242g\210 utworzy\206 katalog\242w.",
1632 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1633 },
1634 {
1635 // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1636 "Instalator nie m\242g\210 odnale\253\206 sekcji '%S'\n"
1637 "w pliku TXTSETUP.SIF.\n",
1638 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1639 },
1640 {
1641 // ERROR_CABINET_SECTION,
1642 "Instalator nie m\242g\210 odnale\253\206 sekcji '%S'\n"
1643 "w pliku Cabinet.\n",
1644 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1645 },
1646 {
1647 // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1648 "Instalator nie m\242g\210 utworzy\206 katalogu instalacji.",
1649 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1650 },
1651 {
1652 // ERROR_WRITE_PTABLE,
1653 "Instalator nie m\242g\210 zapisa\206 zmian w tablicy partycji.\n"
1654 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1655 },
1656 {
1657 // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1658 "Instalator nie m\242g\210 doda\206 strony kodowania do rejestru.\n"
1659 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1660 },
1661 {
1662 // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1663 "Instalator nie m\242g\210 ustawi\206 wersji j\251zykowej.\n"
1664 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1665 },
1666 {
1667 // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1668 "Instalator nie m\242g\210 doda\206 uk\210ad\242w klawiatury do rejestru.\n"
1669 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1670 },
1671 {
1672 // ERROR_UPDATE_GEOID,
1673 "Instalator nie m\242g\210 ustawi\206 lokalizacji geograficznej.\n"
1674 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1675 },
1676 {
1677 // ERROR_DIRECTORY_NAME,
1678 "Nieprawid\210owa nazwa katalogu.\n"
1679 "\n"
1680 " * Naci\230nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\206."
1681 },
1682 {
1683 // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1684 "Wybrana partycja nie jest wystarczaj\245co du\276a, aby zainstalowa\206 system ReactOS.\n"
1685 "Partycja instalacyjna musi mie\206 rozmiar co najmniej %lu MB.\n"
1686 "\n"
1687 " * Naci\230nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\206.",
1688 NULL
1689 },
1690 {
1691 // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1692 "Nie mo\276na utworzy\206 partycji podstawowej lub rozszerzonej, \n" // FIXME
1693 "poniewa\276 tabela partycji na tym dysku jest pe\210na.\n"
1694 "\n"
1695 " * Naci\230nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\206."
1696 },
1697 {
1698 // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1699 "Nie mo\276na utworzy\206 wi\251cej ni\276 jednej partycji rozszerzonej na dysku.\n"
1700 "\n"
1701 " * Naci\230nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\206."
1702 },
1703 {
1704 // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1705 "Instalator nie m\242g\210 sformatowa\206 partycji:\n"
1706 " %S\n"
1707 "\n"
1708 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1709 },
1710 {
1711 NULL,
1712 NULL
1713 }
1714 };
1715
1716 MUI_PAGE plPLPages[] =
1717 {
1718 {
1719 SETUP_INIT_PAGE,
1720 plPLSetupInitPageEntries
1721 },
1722 {
1723 LANGUAGE_PAGE,
1724 plPLLanguagePageEntries
1725 },
1726 {
1727 WELCOME_PAGE,
1728 plPLWelcomePageEntries
1729 },
1730 {
1731 INSTALL_INTRO_PAGE,
1732 plPLIntroPageEntries
1733 },
1734 {
1735 LICENSE_PAGE,
1736 plPLLicensePageEntries
1737 },
1738 {
1739 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1740 plPLDevicePageEntries
1741 },
1742 {
1743 REPAIR_INTRO_PAGE,
1744 plPLRepairPageEntries
1745 },
1746 {
1747 UPGRADE_REPAIR_PAGE,
1748 plPLUpgradePageEntries
1749 },
1750 {
1751 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1752 plPLComputerPageEntries
1753 },
1754 {
1755 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1756 plPLDisplayPageEntries
1757 },
1758 {
1759 FLUSH_PAGE,
1760 plPLFlushPageEntries
1761 },
1762 {
1763 SELECT_PARTITION_PAGE,
1764 plPLSelectPartitionEntries
1765 },
1766 {
1767 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1768 plPLConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1769 },
1770 {
1771 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1772 plPLSelectFSEntries
1773 },
1774 {
1775 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1776 plPLFormatPartitionEntries
1777 },
1778 {
1779 DELETE_PARTITION_PAGE,
1780 plPLDeletePartitionEntries
1781 },
1782 {
1783 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1784 plPLInstallDirectoryEntries
1785 },
1786 {
1787 PREPARE_COPY_PAGE,
1788 plPLPrepareCopyEntries
1789 },
1790 {
1791 FILE_COPY_PAGE,
1792 plPLFileCopyEntries
1793 },
1794 {
1795 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1796 plPLKeyboardSettingsEntries
1797 },
1798 {
1799 BOOT_LOADER_PAGE,
1800 plPLBootLoaderEntries
1801 },
1802 {
1803 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1804 plPLLayoutSettingsEntries
1805 },
1806 {
1807 QUIT_PAGE,
1808 plPLQuitPageEntries
1809 },
1810 {
1811 SUCCESS_PAGE,
1812 plPLSuccessPageEntries
1813 },
1814 {
1815 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1816 plPLBootPageEntries
1817 },
1818 {
1819 REGISTRY_PAGE,
1820 plPLRegistryEntries
1821 },
1822 {
1823 -1,
1824 NULL
1825 }
1826 };
1827
1828 MUI_STRING plPLStrings[] =
1829 {
1830 {STRING_PLEASEWAIT,
1831 " Prosz\251 czeka\206..."},
1832 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1833 " ENTER = Instalacja P = Partycja podstawowa E = Rozszerzona F3 = Wyj\230cie"},
1834 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1835 " ENTER = Instalacja L = Utworzenie partycji logicznej F3 = Wyj\230cie"},
1836 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1837 " ENTER = Instalacja D = Usuni\251cie partycji F3 = Wyj\230cie"},
1838 {STRING_DELETEPARTITION,
1839 " D = Usuni\251cie partycji F3 = Wyj\230cie"},
1840 {STRING_PARTITIONSIZE,
1841 "Rozmiar nowej partycji:"},
1842 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1843 "Wybrane: utworzenie nowej partycji podstawowej na"},
1844 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1845 "Wybrane: utworzenie nowej partycji rozszerzonej na"},
1846 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1847 "Wybrane: utworzenie nowej partycji logicznej na"},
1848 {STRING_HDDSIZE,
1849 "Prosz\251 wprowadzi\206 rozmiar nowej partycji w megabajtach."},
1850 {STRING_CREATEPARTITION,
1851 " ENTER = Utworzenie partycji ESC = Anulowanie F3 = Wyj\230cie"},
1852 {STRING_PARTFORMAT,
1853 "Nast\251puj\245ca partycja zostanie sformatowana."},
1854 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1855 "Mo\276esz zainstalowa\206 system ReactOS na nowej lub niesformatowanej partycji."},
1856 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1857 "Partycja systemowa nie jest jeszcze sformatowana."},
1858 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1859 "Nowa partycja nie jest jeszcze sformatowana."},
1860 {STRING_INSTALLONPART,
1861 "Instalator kopiuje pliki systemu na wybran\245 partycj\251."},
1862 {STRING_CHECKINGPART,
1863 "Instalator sprawdza wybran\245 partycj\251."},
1864 {STRING_CONTINUE,
1865 "ENTER = Kontynuacja"},
1866 {STRING_QUITCONTINUE,
1867 "F3 = Wyj\230cie ENTER = Kontynuacja"},
1868 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1869 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"},
1870 {STRING_DELETING,
1871 " Usuwanie pliku: %S"},
1872 {STRING_MOVING,
1873 " Przenoszenie pliku z: %S do: %S"},
1874 {STRING_RENAMING,
1875 " Zmienianie nazwy pliku z: %S na: %S"},
1876 {STRING_COPYING,
1877 " Kopiowanie plik\242w: %S"},
1878 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1879 "Instalator kopiuje pliki..."},
1880 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1881 " Uaktualnianie..."},
1882 {STRING_IMPORTFILE,
1883 " Importowanie %S..."},
1884 {STRING_DISPLAYSETTINGSUPDATE,
1885 " Zmiana ustawie\344 monitora w rejestrze..."},
1886 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1887 " Zmiana wersji j\251zykowej..."},
1888 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1889 " Zmiana uk\210adu klawiatury..."},
1890 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1891 " Dodawanie informacji o stronie kodowej do rejestru..."},
1892 {STRING_DONE,
1893 " Uko\344czone..."},
1894 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1895 " ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"},
1896 {STRING_REBOOTPROGRESSBAR,
1897 " Komputer zostanie uruchomiony ponownie za %li sekund(y)... "},
1898 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1899 "Otwarcie konsoli nieudane\r\n\r\n"},
1900 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1901 "Najcz\251stsz\245 tego przyczyn\245 jest u\276ycie klawiatury USB.\r\n"},
1902 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1903 "Nie s\245 obecnie w pe\210ni obs\210ugiwane.\r\n"},
1904 {STRING_FORMATTINGDISK,
1905 "Instalator formatuje tw\242j dysk"},
1906 {STRING_CHECKINGDISK,
1907 "Instalator sprawdza tw\242j dysk"},
1908 {STRING_FORMATDISK1,
1909 " Formatuj partycj\251 w systemie plik\242w %S (szybkie formatowanie) "},
1910 {STRING_FORMATDISK2,
1911 " Formatuj partycj\251 w systemie plik\242w %S "},
1912 {STRING_KEEPFORMAT,
1913 " Zachowaj obecny system plik\242w (bez zmian) "},
1914 {STRING_HDINFOPARTCREATE_1,
1915 "%I64u %s Dysku twardym %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ [%s]."},
1916 {STRING_HDINFOPARTCREATE_2,
1917 "%I64u %s Dysk 02 twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) [%s]."},
1918 {STRING_HDDINFOUNK2,
1919 " %c%c 03Typ 0x%02X %I64u %s"},
1920 {STRING_HDINFOPARTDELETE_1,
1921 "na %I64u %s Dysku twardym %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ [%s]."},
1922 {STRING_HDINFOPARTDELETE_2,
1923 "na %I64u %s Dysku 05 twardym %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) [%s]."},
1924 {STRING_HDINFOPARTZEROED_1,
1925 "Dysk twardy %lu (%I64u %s), Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
1926 {STRING_HDDINFOUNK4,
1927 "%c%c 07Typ 0x%02X %I64u %s"},
1928 {STRING_HDINFOPARTEXISTS_1,
1929 "na Dysku twardym %lu (%I64u %s), Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
1930 {STRING_HDDINFOUNK5,
1931 "%c%c %c %s09Typ %-3u%s %6lu %s"},
1932 {STRING_HDINFOPARTSELECT_1,
1933 "%6lu %s Dysk twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ [%s]"},
1934 {STRING_HDINFOPARTSELECT_2,
1935 "%6lu %s Dysk11 twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) [%s]"},
1936 {STRING_NEWPARTITION,
1937 "Instalator utworzy\210 now\245 partycj\251"},
1938 {STRING_UNPSPACE,
1939 " %sMiejsce poza partycjami%s %6lu %s"},
1940 {STRING_MAXSIZE,
1941 "MB (maks. %lu MB)"},
1942 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1943 "Partycja rozszerzona"},
1944 {STRING_UNFORMATTED,
1945 "Nowa (niesformatowana)"},
1946 {STRING_FORMATUNUSED,
1947 "Nieu\276yte"},
1948 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1949 "Nieznane"},
1950 {STRING_KB,
1951 "KB"},
1952 {STRING_MB,
1953 "MB"},
1954 {STRING_GB,
1955 "GB"},
1956 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1957 "Dodawanie uk\210ad\242w klawiatury"},
1958 {0, 0}
1959 };