[USETUP] Rename some of the uninformative "STRING_HDDINFOUNKx" string labels into...
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / pl-PL.h
1 /*
2 * translated by Caemyr (Jan-Feb, Apr, 2008)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * http://www.reactos.org
5 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
6 * Updated by Wojo664 (July, 2014)
7 * Updated by Saibamen (July, 2015)
8 */
9
10 #pragma once
11
12 MUI_LAYOUTS plPLLayouts[] =
13 {
14 { L"0415", L"00000415" },
15 { L"0415", L"00010415" },
16 { L"0409", L"00000409" },
17 { NULL, NULL }
18 };
19
20 static MUI_ENTRY plPLLanguagePageEntries[] =
21 {
22 {
23 4,
24 3,
25 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
26 TEXT_STYLE_UNDERLINE
27 },
28 {
29 6,
30 8,
31 "Wyb¢r j©zyka",
32 TEXT_STYLE_NORMAL
33 },
34 {
35 8,
36 10,
37 "\x07 Prosz© wybra\86 j©zyk dla procesu instalacji systemu",
38 TEXT_STYLE_NORMAL
39 },
40 {
41 8,
42 11,
43 " i nacisn¥\86 ENTER.",
44 TEXT_STYLE_NORMAL
45 },
46 {
47 8,
48 13,
49 "\x07 Wybrany j©zyk b©dzie domy\98lnym dla zainstalowanego systemu.",
50 TEXT_STYLE_NORMAL
51 },
52 {
53 0,
54 0,
55 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
56 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
57 },
58 {
59 0,
60 0,
61 NULL,
62 0
63 }
64 };
65
66 static MUI_ENTRY plPLWelcomePageEntries[] =
67 {
68 {
69 4,
70 3,
71 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
72 TEXT_STYLE_UNDERLINE
73 },
74 {
75 6,
76 8,
77 "Witamy w programie instalacyjnym systemu ReactOS",
78 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
79 },
80 {
81 6,
82 11,
83 " Na tym etapie, instalator skopiuje niezb©dne pliki systemu operacyjnego",
84 TEXT_STYLE_NORMAL
85 },
86 {
87 6,
88 12,
89 "na tw¢j komputer i rozpocznie kolejny etap procesu instalacji.",
90 TEXT_STYLE_NORMAL
91 },
92 {
93 8,
94 15,
95 "\x07 Naci\98nij ENTER, aby zainstalowa\86 system ReactOS.",
96 TEXT_STYLE_NORMAL
97 },
98 {
99 8,
100 17,
101 "\x07 Naci\98nij R, aby naprawi\86 zainstalowany system ReactOS.",
102 TEXT_STYLE_NORMAL
103 },
104 {
105 8,
106 19,
107 "\x07 Naci\98nij L, aby zapozna\86 si© z licencj¥ ReactOS",
108 TEXT_STYLE_NORMAL
109 },
110 {
111 8,
112 21,
113 "\x07 Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 bez instalacji systemu ReactOS.",
114 TEXT_STYLE_NORMAL
115 },
116 {
117 6,
118 23,
119 "Wi©cej informacji o systemie ReactOS mo¾na znale«\86 na stronie:",
120 TEXT_STYLE_NORMAL
121 },
122 {
123 6,
124 24,
125 "http://www.reactos.org",
126 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
127 },
128 {
129 0,
130 0,
131 "ENTER = Kontynuacja R = Naprawa F3 = Wyj\98cie",
132 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
133 },
134 {
135 0,
136 0,
137 NULL,
138 0
139 }
140 };
141
142 static MUI_ENTRY plPLIntroPageEntries[] =
143 {
144 {
145 4,
146 3,
147 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
148 TEXT_STYLE_UNDERLINE
149 },
150 {
151 6,
152 8,
153 "Stan rozwoju systemu ReactOS",
154 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
155 },
156 {
157 6,
158 11,
159 "System ReactOS jest w fazie Alpha, co oznacza, ¾e jest niekompletny",
160 TEXT_STYLE_NORMAL
161 },
162 {
163 6,
164 12,
165 "i wci¥¾ intensywnie rozwijany. Zaleca si© u¾ywania systemu wy\88¥cznie",
166 TEXT_STYLE_NORMAL
167 },
168 {
169 6,
170 13,
171 "w celach ewauluacji i testowania, nie jako system codziennego u¾ytku.",
172 TEXT_STYLE_NORMAL
173 },
174 {
175 6,
176 15,
177 "Wykonaj kopi© zapasow¥ danych lub testuj na dodatkowym komputerze,",
178 TEXT_STYLE_NORMAL
179 },
180 {
181 6,
182 16,
183 "je\98li pr¢bujesz uruchomi\86 system ReactOS poza maszyn¥ wirtualn¥.",
184 TEXT_STYLE_NORMAL
185 },
186 {
187 8,
188 19,
189 "\x07 Naci\98nij ENTER, aby zainstalowa\86 system ReactOS.",
190 TEXT_STYLE_NORMAL
191 },
192 {
193 8,
194 21,
195 "\x07 Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 bez instalacji systemu ReactOS.",
196 TEXT_STYLE_NORMAL
197 },
198 {
199 0,
200 0,
201 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
202 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
203 },
204 {
205 0,
206 0,
207 NULL,
208 0
209 }
210 };
211
212 static MUI_ENTRY plPLLicensePageEntries[] =
213 {
214 {
215 4,
216 3,
217 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
218 TEXT_STYLE_UNDERLINE
219 },
220 {
221 6,
222 6,
223 "Licencja:",
224 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
225 },
226 {
227 8,
228 8,
229 "System ReactOS jest licencjonowany na warunkach licencji",
230 TEXT_STYLE_NORMAL
231 },
232 {
233 8,
234 9,
235 "GNU GPL z elementami kodu pochodz¥cego z kompatybilnych",
236 TEXT_STYLE_NORMAL
237 },
238 {
239 8,
240 10,
241 "licencji, takich jak X11 czy BSD albo GNU LGPL. Ca\88e",
242 TEXT_STYLE_NORMAL
243 },
244 {
245 8,
246 11,
247 "oprogramowanie, b©d¥ce cz©\98ci¥ systemu ReactOS podlega wi©c",
248 TEXT_STYLE_NORMAL
249 },
250 {
251 8,
252 12,
253 "licencji GNU GPL jak i odpowiedniej licencji oryginalnej.",
254 TEXT_STYLE_NORMAL
255 },
256 {
257 8,
258 13,
259 "To oprogramowanie wydawane jest BEZ JAKIEJKOLWIEK gwarancji",
260 TEXT_STYLE_NORMAL
261 },
262 {
263 8,
264 15,
265 "czy te¾ ograniczeä w u¾yciu, poza przepisami prawa lokalnego",
266 TEXT_STYLE_NORMAL
267 },
268 {
269 8,
270 16,
271 "b¥d« mi©dzynarodowego. Licencja systemu ReactOS",
272 TEXT_STYLE_NORMAL
273 },
274 {
275 8,
276 17,
277 "reguluje wy\88¥cznie zasady dystrybucji dla os¢b trzecich.",
278 TEXT_STYLE_NORMAL
279 },
280 {
281 8,
282 18,
283 "Je\98li z jakiego\98 powodu nie otrzyma\88e\98 kopii licencji",
284 TEXT_STYLE_NORMAL
285 },
286 {
287 8,
288 19,
289 "GNU GPL wraz z systemem ReactOS, prosimy odwiedzi\86 stron©:",
290 TEXT_STYLE_NORMAL
291 },
292 {
293 8,
294 20,
295 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
296 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
297 },
298 {
299 8,
300 22,
301 "Gwarancja:",
302 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
303 },
304 {
305 8,
306 24,
307 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; szczeg¢\88y",
308 TEXT_STYLE_NORMAL
309 },
310 {
311 8,
312 25,
313 "dotycz¥ce kopiowania w «r¢d\88ach. Nie ma ½ADNEJ gwarancji",
314 TEXT_STYLE_NORMAL
315 },
316 {
317 8,
318 26,
319 "PRZYDATNO\97CI HANDLOWEJ LUB DO OKRE\97LONYCH ZASTOSOWAã",
320 TEXT_STYLE_NORMAL
321 },
322 {
323 0,
324 0,
325 "ENTER = Powr¢t",
326 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
327 },
328 {
329 0,
330 0,
331 NULL,
332 0
333 }
334 };
335
336 static MUI_ENTRY plPLDevicePageEntries[] =
337 {
338 {
339 4,
340 3,
341 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
342 TEXT_STYLE_UNDERLINE
343 },
344 {
345 6,
346 8,
347 "Poni¾sza lista zawiera obecne ustawienia sprz©tu.",
348 TEXT_STYLE_NORMAL
349 },
350 {
351 24,
352 11,
353 "Komputer:",
354 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
355 },
356 {
357 24,
358 12,
359 "Ekran:",
360 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
361 },
362 {
363 24,
364 13,
365 "Klawiatura:",
366 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
367 },
368 {
369 24,
370 14,
371 "Uk\88. klawiatury:",
372 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
373 },
374 {
375 24,
376 16,
377 "Zapisz:",
378 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
379 },
380 {
381 25,
382 16, "Akceptuj ustawienia sprz©tu",
383 TEXT_STYLE_NORMAL
384 },
385 {
386 6,
387 19,
388 "Mo¾esz zmieni\86 poszczeg¢lne ustawienia za pomoc¥ klawiszy GàRA i Dà\9d,",
389 TEXT_STYLE_NORMAL
390 },
391 {
392 6,
393 20,
394 "aby wybra\86 kategori©. Potem naci\98nij ENTER, by przej\98\86 do menu z ",
395 TEXT_STYLE_NORMAL
396 },
397 {
398 6,
399 21,
400 "ustawieniami szczeg¢\88owymi do wyboru.",
401 TEXT_STYLE_NORMAL
402 },
403 {
404 6,
405 23,
406 "Gdy wszystkie ustawienia s¥ poprawne, wybierz: ",
407 TEXT_STYLE_NORMAL
408 },
409 {
410 6,
411 24,
412 "\"Akceptuj ustawienia sprz©tu\" i naci\98nij ENTER.",
413 TEXT_STYLE_NORMAL
414 },
415 {
416 0,
417 0,
418 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
419 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
420 },
421 {
422 0,
423 0,
424 NULL,
425 0
426 }
427 };
428
429 static MUI_ENTRY plPLRepairPageEntries[] =
430 {
431 {
432 4,
433 3,
434 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
435 TEXT_STYLE_UNDERLINE
436 },
437 {
438 6,
439 8,
440 "Instalator ReactOS wci¥¾ jest we wczesnej fazie rozwoju. Nadal nie",
441 TEXT_STYLE_NORMAL
442 },
443 {
444 6,
445 9,
446 "obs\88uguje wszystkich funkcji, niezb©dnych dla programu instalacyjnego.",
447 TEXT_STYLE_NORMAL
448 },
449 {
450 6,
451 12,
452 "Naprawa istniej¥cej instalacji systemu nie jest jeszcze mo¾liwa.",
453 TEXT_STYLE_NORMAL
454 },
455 {
456 8,
457 15,
458 "\x07 Naci\98nij U ¾eby uaktualni\86 system.",
459 TEXT_STYLE_NORMAL
460 },
461 {
462 8,
463 17,
464 "\x07 Naci\98nij R, by uruchomi\86 Konsol© Odtwarzania.",
465 TEXT_STYLE_NORMAL
466 },
467 {
468 8,
469 19,
470 "\x07 Naci\98nij ESC, by powr¢ci\86 do g\88¢wnego menu.",
471 TEXT_STYLE_NORMAL
472 },
473 {
474 8,
475 21,
476 "\x07 Naci\98nij ENTER, by zrestartowa\86 komputer.",
477 TEXT_STYLE_NORMAL
478 },
479 {
480 0,
481 0,
482 "ESC = Menu g\88¢wne ENTER = Restart",
483 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
484 },
485 {
486 0,
487 0,
488 NULL,
489 0
490 }
491 };
492
493 static MUI_ENTRY plPLComputerPageEntries[] =
494 {
495 {
496 4,
497 3,
498 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
499 TEXT_STYLE_UNDERLINE
500 },
501 {
502 6,
503 8,
504 "Aby zmieni\86 typ komputera, na kt¢rym chcesz zainstalowa\86 ReactOS",
505 TEXT_STYLE_NORMAL
506 },
507 {
508 8,
509 10,
510 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 odpowiedni typ komputera.",
511 TEXT_STYLE_NORMAL
512 },
513 {
514 8,
515 11,
516 " a nast©pnie naci\98nij ENTER.",
517 TEXT_STYLE_NORMAL
518 },
519 {
520 8,
521 13,
522 "\x07 Naci\98nij klawisz ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
523 TEXT_STYLE_NORMAL
524 },
525 {
526 8,
527 14,
528 " typu komputera.",
529 TEXT_STYLE_NORMAL
530 },
531 {
532 0,
533 0,
534 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
535 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
536 },
537 {
538 0,
539 0,
540 NULL,
541 0
542 }
543 };
544
545 static MUI_ENTRY plPLFlushPageEntries[] =
546 {
547 {
548 4,
549 3,
550 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
551 TEXT_STYLE_UNDERLINE
552 },
553 {
554 10,
555 6,
556 "System obecnie sprawdza czy dane s¥ poprawnie zapisane na dysku",
557 TEXT_STYLE_NORMAL
558 },
559 {
560 10,
561 8,
562 "To mo¾e zaj¥\86 minut©.",
563 TEXT_STYLE_NORMAL
564 },
565 {
566 10,
567 9,
568 "Po zakoäczeniu, system zrestartuje komputer automatycznie.",
569 TEXT_STYLE_NORMAL
570 },
571 {
572 0,
573 0,
574 "Czyszczenie pami©ci podr©cznej",
575 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
576 },
577 {
578 0,
579 0,
580 NULL,
581 0
582 }
583 };
584
585 static MUI_ENTRY plPLQuitPageEntries[] =
586 {
587 {
588 4,
589 3,
590 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
591 TEXT_STYLE_UNDERLINE
592 },
593 {
594 10,
595 6,
596 "ReactOS zosta\88 ju¾ poprawnie zainstalowany",
597 TEXT_STYLE_NORMAL
598 },
599 {
600 10,
601 8,
602 "Upewnij si© ¾e w Nap©dzie A: nie ma dyskietki i",
603 TEXT_STYLE_NORMAL
604 },
605 {
606 10,
607 9,
608 "w nap©dach optycznych - ¾adnych p\88yt.",
609 TEXT_STYLE_NORMAL
610 },
611 {
612 10,
613 11,
614 "Naci\98nij ENTER, by zrestartowa\86 komputer.",
615 TEXT_STYLE_NORMAL
616 },
617 {
618 0,
619 0,
620 "Prosz© czeka\86 ...",
621 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
622 },
623 {
624 0,
625 0,
626 NULL,
627 0
628 }
629 };
630
631 static MUI_ENTRY plPLDisplayPageEntries[] =
632 {
633 {
634 4,
635 3,
636 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
637 TEXT_STYLE_UNDERLINE
638 },
639 {
640 6,
641 8,
642 "Chcesz zmieni\86 rozdzielczo\98\86 ekranu.",
643 TEXT_STYLE_NORMAL
644 },
645 { 8,
646 10,
647 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 rozdzielczo\98\86 i liczb©",
648 TEXT_STYLE_NORMAL
649 },
650 {
651 8,
652 11,
653 " kolor¢w, a nast©pnie naci\98nij ENTER.",
654 TEXT_STYLE_NORMAL
655 },
656 {
657 8,
658 13,
659 "\x07 Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
660 TEXT_STYLE_NORMAL
661 },
662 {
663 8,
664 14,
665 " rozdzielczo\98ci czy ilo\98ci kolor¢w.",
666 TEXT_STYLE_NORMAL
667 },
668 {
669 0,
670 0,
671 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
672 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
673 },
674 {
675 0,
676 0,
677 NULL,
678 0
679 }
680 };
681
682 static MUI_ENTRY plPLSuccessPageEntries[] =
683 {
684 {
685 4,
686 3,
687 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
688 TEXT_STYLE_UNDERLINE
689 },
690 {
691 10,
692 6,
693 "Podstawowe sk\88adniki systemu ReactOS zosta\88y zainstalowane.",
694 TEXT_STYLE_NORMAL
695 },
696 {
697 10,
698 8,
699 "Upewnij si© ¾e w Nap©dzie A: nie ma dyskietki i",
700 TEXT_STYLE_NORMAL
701 },
702 {
703 10,
704 9,
705 "w nap©dach optycznych - ¾adnych p\88yt.",
706 TEXT_STYLE_NORMAL
707 },
708 {
709 10,
710 11,
711 "Naci\98nij ENTER, by zrestartowa\86 komputer.",
712 TEXT_STYLE_NORMAL
713 },
714 {
715 0,
716 0,
717 "ENTER = Restart komputera",
718 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
719 },
720 {
721 0,
722 0,
723 NULL,
724 0
725 }
726 };
727
728 static MUI_ENTRY plPLBootPageEntries[] =
729 {
730 {
731 4,
732 3,
733 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
734 TEXT_STYLE_UNDERLINE
735 },
736 {
737 6,
738 8,
739 "Instalator ReactOS nie mo¾e zainstalowa\86 mened¾era",
740 TEXT_STYLE_NORMAL
741 },
742 {
743 6,
744 9,
745 "rozruchu na twoim dysku twardym",
746 TEXT_STYLE_NORMAL
747 },
748 {
749 6,
750 13,
751 "Prosz© umie\98ci\86 sformatowan¥ dyskietk© w nap©dzie A:",
752 TEXT_STYLE_NORMAL
753 },
754 {
755 6,
756 14,
757 "i nacisn¥\86 klawisz ENTER.",
758 TEXT_STYLE_NORMAL,
759 },
760 {
761 0,
762 0,
763 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
764 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
765 },
766 {
767 0,
768 0,
769 NULL,
770 0
771 }
772
773 };
774
775 static MUI_ENTRY plPLSelectPartitionEntries[] =
776 {
777 {
778 4,
779 3,
780 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
781 TEXT_STYLE_UNDERLINE
782 },
783 {
784 6,
785 8,
786 "Poni¾sza lista pokazuje istniej¥ce partycje i puste",
787 TEXT_STYLE_NORMAL
788 },
789 {
790 6,
791 9,
792 "miejsce na nowe partycje.",
793 TEXT_STYLE_NORMAL
794 },
795 {
796 8,
797 11,
798 "\x07 Naci\98nij GàRA lub Dà\9d, by wybra\86 pozycj© z listy.",
799 TEXT_STYLE_NORMAL
800 },
801 {
802 8,
803 13,
804 "\x07 Naci\98nij ENTER, by zainstalowa\86 ReactOS na wybranej partycji.",
805 TEXT_STYLE_NORMAL
806 },
807 {
808 8,
809 15,
810 "\x07 Naci\98nij P, by stworzy\86 partycj© podstawow¥.",
811 TEXT_STYLE_NORMAL
812 },
813 {
814 8,
815 17,
816 "\x07 Naci\98nij E, by stworzy\86 partycj© rozszerzon¥.",
817 TEXT_STYLE_NORMAL
818 },
819 {
820 8,
821 19,
822 "\x07 Naci\98nij L, by stworzy\86 partycj© logiczn¥.",
823 TEXT_STYLE_NORMAL
824 },
825 {
826 8,
827 21,
828 "\x07 Naci\98nij D, by usun¥\86 istniej¥c¥ partycj©.",
829 TEXT_STYLE_NORMAL
830 },
831 {
832 0,
833 0,
834 "Prosz© czeka\86...",
835 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
836 },
837 {
838 0,
839 0,
840 NULL,
841 0
842 }
843 };
844
845 static MUI_ENTRY plPLConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
846 {
847 {
848 4,
849 3,
850 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
851 TEXT_STYLE_UNDERLINE
852 },
853 {
854 6,
855 8,
856 "Za¾¥dano usuni©cia partycji systemowej",
857 TEXT_STYLE_NORMAL
858 },
859 {
860 6,
861 10,
862 "Partycje systemowe mog¥ zawiera\86 programy diagnostyczne, konfiguruj¥ce",
863 TEXT_STYLE_NORMAL
864 },
865 {
866 6,
867 11,
868 "urz¥dzenia, programy uruchamiaj¥ce systemy operacyjne (na przyk\88ad",
869 TEXT_STYLE_NORMAL
870 },
871 {
872 6,
873 12,
874 "ReactOS) i inne programy dostarczane przez producent¢w.",
875 TEXT_STYLE_NORMAL
876 },
877 {
878 6,
879 14,
880 "Partycj© systemow¥ mo¾esz usun¥\86 tylko wtedy, gdy masz pewno\98\86, ¾e nie",
881 TEXT_STYLE_NORMAL
882 },
883 {
884 6,
885 15,
886 "zawiera ona takich program¢w albo gdy chcesz je usun¥\86. Usuni©cie",
887 TEXT_STYLE_NORMAL
888 },
889 {
890 6,
891 16,
892 "partycji systemowej mo¾e uniemo¾liwi\86 uruchomienie komputera z dysku",
893 TEXT_STYLE_NORMAL
894 },
895 {
896 6,
897 17,
898 "twardego do czasu zakoäczenia instalacji systemu ReactOS.",
899 TEXT_STYLE_NORMAL
900 },
901 {
902 8,
903 20,
904 "\x07 Naci\98nij ENTER, aby usun¥\86 t© partycj©. Instalator wy\98wietli monit",
905 TEXT_STYLE_NORMAL
906 },
907 {
908 8,
909 21,
910 " o potwierdzenie, przed usuni©ciem tej partycji.",
911 TEXT_STYLE_NORMAL
912 },
913 {
914 8,
915 24,
916 "\x07 Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniego ekranu",
917 TEXT_STYLE_NORMAL
918 },
919 {
920 8,
921 25,
922 " nie usuwaj¥c partycji.",
923 TEXT_STYLE_NORMAL
924 },
925 {
926 0,
927 0,
928 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie",
929 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
930 },
931 {
932 0,
933 0,
934 NULL,
935 0
936 }
937 };
938
939 static MUI_ENTRY plPLFormatPartitionEntries[] =
940 {
941 {
942 4,
943 3,
944 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
945 TEXT_STYLE_UNDERLINE
946 },
947 {
948 6,
949 8,
950 "Formatowanie partycji",
951 TEXT_STYLE_NORMAL
952 },
953 {
954 6,
955 10,
956 "Instalator sformatuje teraz partycj©. Naci\98nij ENTER, aby kontynuowa\86.",
957 TEXT_STYLE_NORMAL
958 },
959 {
960 0,
961 0,
962 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
963 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
964 },
965 {
966 0,
967 0,
968 NULL,
969 TEXT_STYLE_NORMAL
970 }
971 };
972
973 static MUI_ENTRY plPLInstallDirectoryEntries[] =
974 {
975 {
976 4,
977 3,
978 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
979 TEXT_STYLE_UNDERLINE
980 },
981 {
982 6,
983 8,
984 "Instalator skopiuje pliki systemu na wybran¥ partycj©. Wybierz",
985 TEXT_STYLE_NORMAL
986 },
987 {
988 6,
989 9,
990 "katalog, do kt¢rego chcesz zainstalowa\86 system ReactOS:",
991 TEXT_STYLE_NORMAL
992 },
993 {
994 6,
995 14,
996 "Aby zmieni\86 domy\98lny katalog, u¾yj klawisza BACKSPACE, by usun¥\86",
997 TEXT_STYLE_NORMAL
998 },
999 {
1000 6,
1001 15,
1002 "a nast©pnie wprowad« now¥ \98cie¾k© do katalogu, do kt¢rego system",
1003 TEXT_STYLE_NORMAL
1004 },
1005 {
1006 6,
1007 16,
1008 "ma zosta\86 zainstalowany.",
1009 TEXT_STYLE_NORMAL
1010 },
1011 {
1012 0,
1013 0,
1014 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
1015 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1016 },
1017 {
1018 0,
1019 0,
1020 NULL,
1021 0
1022 }
1023 };
1024
1025 static MUI_ENTRY plPLFileCopyEntries[] =
1026 {
1027 {
1028 4,
1029 3,
1030 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1031 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1032 },
1033 {
1034 11,
1035 12,
1036 "Prosz© czeka\86, Instalator ReactOS kopiuje pliki do wybranego",
1037 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1038 },
1039 {
1040 30,
1041 13,
1042 "katalogu.",
1043 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1044 },
1045 {
1046 20,
1047 14,
1048 "To mo¾e zaj¥\86 kilka minut.",
1049 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1050 },
1051 {
1052 50,
1053 0,
1054 "\xB3 Prosz© czeka\86... ",
1055 TEXT_TYPE_STATUS
1056 },
1057 {
1058 0,
1059 0,
1060 NULL,
1061 0
1062 }
1063 };
1064
1065 static MUI_ENTRY plPLBootLoaderEntries[] =
1066 {
1067 {
1068 4,
1069 3,
1070 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1071 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1072 },
1073 {
1074 6,
1075 8,
1076 "Instalator musi teraz zainstalowa\86 mened¾er rozruchu",
1077 TEXT_STYLE_NORMAL
1078 },
1079 {
1080 8,
1081 12,
1082 "Instaluj mened¾er rozruchu na dysku twardym (MBR i VBR).",
1083 TEXT_STYLE_NORMAL
1084 },
1085 {
1086 8,
1087 13,
1088 "Instaluj mened¾er rozruchu na dysku twardym (tylko VBR).",
1089 TEXT_STYLE_NORMAL
1090 },
1091 {
1092 8,
1093 14,
1094 "Instaluj mened¾er rozruchu na dyskietce.",
1095 TEXT_STYLE_NORMAL
1096 },
1097 {
1098 8,
1099 15,
1100 "Pomiä instalacj© mened¾era rozruchu.",
1101 TEXT_STYLE_NORMAL
1102 },
1103 {
1104 0,
1105 0,
1106 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
1107 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1108 },
1109 {
1110 0,
1111 0,
1112 NULL,
1113 0
1114 }
1115 };
1116
1117 static MUI_ENTRY plPLKeyboardSettingsEntries[] =
1118 {
1119 {
1120 4,
1121 3,
1122 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1123 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1124 },
1125 {
1126 6,
1127 8,
1128 "Chcesz zmieni\86 typ klawiatury, jaki ma by\86 zainstalowany.",
1129 TEXT_STYLE_NORMAL
1130 },
1131 {
1132 8,
1133 10,
1134 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 odpowiedni typ klawiatury.",
1135 TEXT_STYLE_NORMAL
1136 },
1137 {
1138 8,
1139 11,
1140 " a nast©pnie naci\98nij ENTER.",
1141 TEXT_STYLE_NORMAL
1142 },
1143 {
1144 8,
1145 13,
1146 "\x07 Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
1147 TEXT_STYLE_NORMAL
1148 },
1149 {
1150 8,
1151 14,
1152 " typu klawiatury.",
1153 TEXT_STYLE_NORMAL
1154 },
1155 {
1156 0,
1157 0,
1158 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
1159 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1160 },
1161 {
1162 0,
1163 0,
1164 NULL,
1165 0
1166 }
1167 };
1168
1169 static MUI_ENTRY plPLLayoutSettingsEntries[] =
1170 {
1171 {
1172 4,
1173 3,
1174 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1175 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1176 },
1177 {
1178 6,
1179 8,
1180 "Prosz© wybra\86 domy\98lnie instalowany uk\88ad klawiatury.",
1181 TEXT_STYLE_NORMAL
1182 },
1183 {
1184 8,
1185 10,
1186 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 odpowiedni uk\88ad",
1187 TEXT_STYLE_NORMAL
1188 },
1189 {
1190 8,
1191 11,
1192 " klawiatury. Nast©pnie naci\98nij ENTER.",
1193 TEXT_STYLE_NORMAL
1194 },
1195 {
1196 8,
1197 13,
1198 "\x07 Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
1199 TEXT_STYLE_NORMAL
1200 },
1201 {
1202 8,
1203 14,
1204 " uk\88adu klawiatury.",
1205 TEXT_STYLE_NORMAL
1206 },
1207 {
1208 0,
1209 0,
1210 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
1211 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1212 },
1213 {
1214 0,
1215 0,
1216 NULL,
1217 0
1218 },
1219
1220 };
1221
1222 static MUI_ENTRY plPLPrepareCopyEntries[] =
1223 {
1224 {
1225 4,
1226 3,
1227 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1228 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1229 },
1230 {
1231 6,
1232 8,
1233 "Instalator przygotuje tw¢j komputer do skopiowania plik¢w systemu. ",
1234 TEXT_STYLE_NORMAL
1235 },
1236 {
1237 0,
1238 0,
1239 "Tworzenie listy plik¢w do skopiowania...",
1240 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1241 },
1242 {
1243 0,
1244 0,
1245 NULL,
1246 0
1247 },
1248
1249 };
1250
1251 static MUI_ENTRY plPLSelectFSEntries[] =
1252 {
1253 {
1254 4,
1255 3,
1256 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1257 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1258 },
1259 {
1260 6,
1261 17,
1262 "Wybierz system plik¢w z listy poni¾ej.",
1263 0
1264 },
1265 {
1266 8,
1267 19,
1268 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA alub Dà\9d, by wybra\86 system plik¢w.",
1269 0
1270 },
1271 {
1272 8,
1273 21,
1274 "\x07 Naci\98nij ENTER, aby sformatowa\86 partycj©.",
1275 0
1276 },
1277 {
1278 8,
1279 23,
1280 "\x07 Naci\98nij ESC, aby wybra\86 inn¥ partycj©.",
1281 0
1282 },
1283 {
1284 0,
1285 0,
1286 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
1287 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1288 },
1289
1290 {
1291 0,
1292 0,
1293 NULL,
1294 0
1295 }
1296 };
1297
1298 static MUI_ENTRY plPLDeletePartitionEntries[] =
1299 {
1300 {
1301 4,
1302 3,
1303 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1304 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1305 },
1306 {
1307 6,
1308 8,
1309 "Chcesz usun¥\86 wybran¥ partycj©",
1310 TEXT_STYLE_NORMAL
1311 },
1312 {
1313 8,
1314 18,
1315 "\x07 Naci\98nij D, by usun¥\86 partycj©.",
1316 TEXT_STYLE_NORMAL
1317 },
1318 {
1319 11,
1320 19,
1321 "UWAGA: Wszystkie dane, zapisane na tej partycji zostan¥ utracone!",
1322 TEXT_STYLE_NORMAL
1323 },
1324 {
1325 8,
1326 21,
1327 "\x07 Naci\98nij ESC, aby anulowa\86.",
1328 TEXT_STYLE_NORMAL
1329 },
1330 {
1331 0,
1332 0,
1333 "D = Usuni©cie partycji ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
1334 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1335 },
1336 {
1337 0,
1338 0,
1339 NULL,
1340 0
1341 }
1342 };
1343
1344 static MUI_ENTRY plPLRegistryEntries[] =
1345 {
1346 {
1347 4,
1348 3,
1349 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1350 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1351 },
1352 {
1353 6,
1354 8,
1355 "Instalator uaktualnia w\88a\98nie konfiguracj© systemu. ",
1356 TEXT_STYLE_NORMAL
1357 },
1358 {
1359 0,
1360 0,
1361 "Tworzenie ga\88©zi rejestru...",
1362 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1363 },
1364 {
1365 0,
1366 0,
1367 NULL,
1368 0
1369 },
1370
1371 };
1372
1373 MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
1374 {
1375 {
1376 // NOT_AN_ERROR
1377 "Sukces\n"
1378 },
1379 {
1380 //ERROR_NOT_INSTALLED
1381 "ReactOS nie zosta\88 w pe\88ni zainstalowany na twoim\n"
1382 "komputerze. Je\98li wyjdziesz teraz, trzeba b©dzie\n"
1383 "ponownie uruchomi\86 instalator, by zainstalowa\86 ReactOS.\n"
1384 "\n"
1385 " \x07 Naci\98nij ENTER, aby kontynuowa\86 instalacj©.\n"
1386 " \x07 Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 z instalatora.",
1387 "F3 = Wyj\98cie ENTER = Kontynuacja"
1388 },
1389 {
1390 //ERROR_NO_HDD
1391 "Instalator nie znalaz\88 ¾adnego dysku twardego.\n",
1392 "ENTER = Restart komputera"
1393 },
1394 {
1395 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1396 "Instalator nie znalaz\88 nap©du «r¢d\88owego.\n",
1397 "ENTER = Restart komputera"
1398 },
1399 {
1400 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1401 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 pliku TXTSETUP.SIF.\n",
1402 "ENTER = Restart komputera"
1403 },
1404 {
1405 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1406 "Instalator znalaz\88 uszkodzony plik TXTSETUP.SIF.\n",
1407 "ENTER = Restart komputera"
1408 },
1409 {
1410 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1411 "Instalator znalaz\88 nieprawid\88owy wpis w TXTSETUP.SIF.\n",
1412 "ENTER = Restart komputera"
1413 },
1414 {
1415 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1416 "Instalator nie m¢g\88 odczyta\86 informacji o nap©dzie.\n",
1417 "ENTER = Restart komputera"
1418 },
1419 {
1420 //ERROR_WRITE_BOOT,
1421 "Nieudane zapisanie FAT bootcode na partycji systemowej.",
1422 "ENTER = Restart komputera"
1423 },
1424 {
1425 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1426 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy typ¢w komputera.\n",
1427 "ENTER = Restart komputera"
1428 },
1429 {
1430 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1431 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy ustawieä ekranu.\n",
1432 "ENTER = Restart komputera"
1433 },
1434 {
1435 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1436 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy typ¢w klawiatury.\n",
1437 "ENTER = Restart komputera"
1438 },
1439 {
1440 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1441 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy uk\88ad¢w klawiatury.\n",
1442 "ENTER = Restart komputera"
1443 },
1444 {
1445 //ERROR_WARN_PARTITION,
1446 "Instalator wykry\88, ¾e co najmniej jeden dysk twardy zawiera niekompatybiln¥ \n"
1447 "tablic© partycji, kt¢ra nie b©dzie poprawnie obs\88ugiwana!\n"
1448 "\n"
1449 "Tworzenie lub kasowanie partycji mo¾e zniszczy\86 ca\88¥ tablic© partycji.\n"
1450 "\n"
1451 " \x07 Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 z instalatora.\n"
1452 " \x07 Naci\98nij ENTER, aby kontynuowa\86.",
1453 "F3 = Wyj\98cie ENTER = Kontynuacja"
1454 },
1455 {
1456 //ERROR_NEW_PARTITION,
1457 "Nie mo¾esz stworzy\86 nowej partycji w miejscu ju¾\n"
1458 "istniej¥cej!\n"
1459 "\n"
1460 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
1461 NULL
1462 },
1463 {
1464 //ERROR_DELETE_SPACE,
1465 "Nie mo¾esz usun¥\86 pustej przestrzeni, gdzie nie ma ¾adnej partycji!\n"
1466 "\n"
1467 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
1468 NULL
1469 },
1470 {
1471 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1472 "Nieudana instalacja FAT bootcode na partycji systemowej.",
1473 "ENTER = Restart komputera"
1474 },
1475 {
1476 //ERROR_NO_FLOPPY,
1477 "Brak dyskietki w nap©dzie A:.",
1478 "ENTER = Kontynuacja"
1479 },
1480 {
1481 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1482 "Instalator nie m¢g\88 zmieni\86 uk\88adu klawiatury.",
1483 "ENTER = Restart komputera"
1484 },
1485 {
1486 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1487 "Instalator nie m¢g\88 zmieni\86 ustawieä ekranu w rejestrze.",
1488 "ENTER = Restart komputera"
1489 },
1490 {
1491 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1492 "Instalator nie by\88 w stanie zaimportowa\86 pliku ga\88©zi rejestru.",
1493 "ENTER = Restart komputera"
1494 },
1495 {
1496 //ERROR_FIND_REGISTRY
1497 "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 plik¢w z danymi rejestru.",
1498 "ENTER = Restart komputera"
1499 },
1500 {
1501 //ERROR_CREATE_HIVE,
1502 "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 ga\88©zi rejestru.",
1503 "ENTER = Restart komputera"
1504 },
1505 {
1506 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1507 "Instalator nie by\88 w stanie ustawi\86 inicjalizacji rejestru.",
1508 "ENTER = Restart komputera"
1509 },
1510 {
1511 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1512 "Cabinet nie zawiera prawid\88owego pliku inf.\n",
1513 "ENTER = Restart komputera"
1514 },
1515 {
1516 //ERROR_CABINET_MISSING,
1517 "Cabinet nie zosta\88 znaleziony.\n",
1518 "ENTER = Restart komputera"
1519 },
1520 {
1521 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1522 "Cabinet nie zawiera skryptu instalacji.\n",
1523 "ENTER = Restart komputera"
1524 },
1525 {
1526 //ERROR_COPY_QUEUE,
1527 "Instalator nie by\88 w stanie otworzy\86 kolejki kopiowania pliku.\n",
1528 "ENTER = Restart komputera"
1529 },
1530 {
1531 //ERROR_CREATE_DIR,
1532 "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 katalog¢w.",
1533 "ENTER = Restart komputera"
1534 },
1535 {
1536 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1537 "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji 'Directories'\n"
1538 "w pliku TXTSETUP.SIF.\n",
1539 "ENTER = Restart komputera"
1540 },
1541 {
1542 //ERROR_CABINET_SECTION,
1543 "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji 'Directories'\n"
1544 "w pliku cabinet.\n",
1545 "ENTER = Restart komputera"
1546 },
1547 {
1548 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1549 "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 katalogu instalacji.",
1550 "ENTER = Restart komputera"
1551 },
1552 {
1553 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1554 "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji 'SetupData'\n"
1555 "w pliku TXTSETUP.SIF.\n",
1556 "ENTER = Restart komputera"
1557 },
1558 {
1559 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1560 "Instalator nie m¢g\88 zapisa\86 zmian w tablicy partycji.\n"
1561 "ENTER = Restart komputera"
1562 },
1563 {
1564 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1565 "Instalator nie m¢g\88 doda\86 strony kodowania do rejestru.\n"
1566 "ENTER = Restart komputera"
1567 },
1568 {
1569 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1570 "Instalator nie m¢g\88 ustawi\86 wersji j©zykowej.\n"
1571 "ENTER = Restart komputera"
1572 },
1573 {
1574 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1575 "Instalator nie m¢g\88 doda\86 uk\88ad¢w klawiatury do rejestru.\n"
1576 "ENTER = Restart komputera"
1577 },
1578 {
1579 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1580 "Instalator nie m¢g\88 ustawi\86 lokalizacji geograficznej.\n"
1581 "ENTER = Restart komputera"
1582 },
1583 {
1584 //ERROR_DIRECTORY_NAME,
1585 "Nieprawid\88owa nazwa katalogu.\n"
1586 "\n"
1587 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86."
1588 },
1589 {
1590 //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1591 "Wybrana partycja nie jest wystarczaj¥co du¾a, aby zainstalowa\86 ReactOS.\n"
1592 "Instalacyjna partycja musi mie\86 rozmiar co najmniej %lu MB.\n"
1593 "\n"
1594 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
1595 NULL
1596 },
1597 {
1598 //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1599 "Nie mo¾na utworzy\86 na tym dysku partycji podstawowej lub\n" // FIXME
1600 "rozszerzonej, poniewa¾ tabela partycji jest pe©na.\n"
1601 "\n"
1602 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86."
1603 },
1604 {
1605 //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1606 "Nie mo¾esz utworzy\86 wi©cej ni¾ jednej partycji rozszerzonej na dysku.\n"
1607 "\n"
1608 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86."
1609 },
1610 {
1611 //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1612 "Instalator nie m¢g\88 sformatowa\86 partycji:\n"
1613 " %S\n"
1614 "\n"
1615 "ENTER = Restart komputera"
1616 },
1617 {
1618 NULL,
1619 NULL
1620 }
1621 };
1622
1623 MUI_PAGE plPLPages[] =
1624 {
1625 {
1626 LANGUAGE_PAGE,
1627 plPLLanguagePageEntries
1628 },
1629 {
1630 WELCOME_PAGE,
1631 plPLWelcomePageEntries
1632 },
1633 {
1634 INSTALL_INTRO_PAGE,
1635 plPLIntroPageEntries
1636 },
1637 {
1638 LICENSE_PAGE,
1639 plPLLicensePageEntries
1640 },
1641 {
1642 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1643 plPLDevicePageEntries
1644 },
1645 {
1646 REPAIR_INTRO_PAGE,
1647 plPLRepairPageEntries
1648 },
1649 {
1650 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1651 plPLComputerPageEntries
1652 },
1653 {
1654 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1655 plPLDisplayPageEntries
1656 },
1657 {
1658 FLUSH_PAGE,
1659 plPLFlushPageEntries
1660 },
1661 {
1662 SELECT_PARTITION_PAGE,
1663 plPLSelectPartitionEntries
1664 },
1665 {
1666 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1667 plPLConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1668 },
1669 {
1670 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1671 plPLSelectFSEntries
1672 },
1673 {
1674 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1675 plPLFormatPartitionEntries
1676 },
1677 {
1678 DELETE_PARTITION_PAGE,
1679 plPLDeletePartitionEntries
1680 },
1681 {
1682 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1683 plPLInstallDirectoryEntries
1684 },
1685 {
1686 PREPARE_COPY_PAGE,
1687 plPLPrepareCopyEntries
1688 },
1689 {
1690 FILE_COPY_PAGE,
1691 plPLFileCopyEntries
1692 },
1693 {
1694 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1695 plPLKeyboardSettingsEntries
1696 },
1697 {
1698 BOOT_LOADER_PAGE,
1699 plPLBootLoaderEntries
1700 },
1701 {
1702 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1703 plPLLayoutSettingsEntries
1704 },
1705 {
1706 QUIT_PAGE,
1707 plPLQuitPageEntries
1708 },
1709 {
1710 SUCCESS_PAGE,
1711 plPLSuccessPageEntries
1712 },
1713 {
1714 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1715 plPLBootPageEntries
1716 },
1717 {
1718 REGISTRY_PAGE,
1719 plPLRegistryEntries
1720 },
1721 {
1722 -1,
1723 NULL
1724 }
1725 };
1726
1727 MUI_STRING plPLStrings[] =
1728 {
1729 {STRING_PLEASEWAIT,
1730 " Prosz© czeka\86..."},
1731 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1732 " ENTER = Instalacja P = Partycja Podstawowa E = Rozszerzona F3 = Wyj\98cie"},
1733 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1734 " ENTER = Instalacja L = Utworzenie Partycji Logicznej F3 = Wyj\98cie"},
1735 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1736 " ENTER = Instalacja D = Usuni©cie Partycji F3 = Wyj\98cie"},
1737 {STRING_DELETEPARTITION,
1738 " D = Usuni©cie Partycji F3 = Wyj\98cie"},
1739 {STRING_PARTITIONSIZE,
1740 "Rozmiar nowej partycji:"},
1741 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1742 "Wybrane: utworzenie nowej partycji podstawowej na"},
1743 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1744 "Wybrane: utworzenie nowej partycji rozszerzonej na"},
1745 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1746 "Wybrane: utworzenie nowej partycji logicznej na"},
1747 {STRING_HDDSIZE,
1748 "Prosz© wprowadzi\86 rozmiar nowej partycji w megabajtach."},
1749 {STRING_CREATEPARTITION,
1750 " ENTER = Utworzenie Partycji ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie"},
1751 {STRING_PARTFORMAT,
1752 "Nast©puj¥ca partycja zostanie sformatowana."},
1753 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1754 "Mo¾esz zainstalowa\86 ReactOS na nowej lub niesformatowanej partycji."},
1755 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1756 "Partycja systemowa nie jest jeszcze sformatowana."},
1757 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1758 "Nowa partycja nie jest jeszcze sformatowana."},
1759 {STRING_INSTALLONPART,
1760 "Instalator kopiuje pliki systemu na wybran¥ partycj©."},
1761 {STRING_CHECKINGPART,
1762 "Instalator sprawdza wybran¥ partycj©."},
1763 {STRING_CONTINUE,
1764 "ENTER = Kontynuacja"},
1765 {STRING_QUITCONTINUE,
1766 "F3 = Wyj\98cie ENTER = Kontynuacja"},
1767 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1768 "ENTER = Restart komputera"},
1769 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1770 "Instalator nie by\88 w stanie odnale«\86 sekcji '%S'\nw pliku TXTSETUP.SIF.\n"},
1771 {STRING_COPYING,
1772 " Kopiowanie plik¢w: %S"},
1773 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1774 "Instalator kopiuje pliki..."},
1775 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1776 " Uaktualnianie..."},
1777 {STRING_IMPORTFILE,
1778 " Importowanie %S..."},
1779 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1780 " Zmiana ustawieä ekranu w rejestrze..."},
1781 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1782 " Zmiana wersji j©zykowej..."},
1783 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1784 " Zmiana uk\88adu klawiatury..."},
1785 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1786 " Dodawanie informacji o stronie kodowej do rejestru..."},
1787 {STRING_DONE,
1788 " Ukoäczone..."},
1789 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1790 " ENTER = Restart komputera"},
1791 {STRING_REBOOTPROGRESSBAR,
1792 " Komputer zostanie uruchomiony ponownie za %li sekund(y)... "},
1793 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1794 "Otwarcie konsoli nieudane\r\n\r\n"},
1795 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1796 "Najcz©stsz¥ tego przyczyn¥ jest u¾ycie klawiatury USB.\r\n"},
1797 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1798 "Nie s¥ obecnie w pe\88ni obs\88ugiwane.\r\n"},
1799 {STRING_FORMATTINGDISK,
1800 "Instalator formatuje tw¢j dysk"},
1801 {STRING_CHECKINGDISK,
1802 "Instalator sprawdza tw¢j dysk"},
1803 {STRING_FORMATDISK1,
1804 " Sformatuj partycj© z systemem plik¢w %S (szybkie formatowanie) "},
1805 {STRING_FORMATDISK2,
1806 " Sformatuj partycj© z systemem plik¢w %S "},
1807 {STRING_KEEPFORMAT,
1808 " Zachowaj obecny system plik¢w (bez zmian) "},
1809 {STRING_HDINFOPARTCREATE_1,
1810 "%I64u %s Dysku Twardym %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ [%s]."},
1811 {STRING_HDINFOPARTCREATE_2,
1812 "%I64u %s Dysk 02 Twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) [%s]."},
1813 {STRING_HDDINFOUNK2,
1814 " %c%c 03Typ 0x%02X %I64u %s"},
1815 {STRING_HDINFOPARTDELETE_1,
1816 "na %I64u %s Dysku Twardym %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ [%s]."},
1817 {STRING_HDINFOPARTDELETE_2,
1818 "na %I64u %s Dysku 05 Twardym %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) [%s]."},
1819 {STRING_HDINFOPARTZEROED_1,
1820 "Dysk Twardy %lu (%I64u %s), Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
1821 {STRING_HDDINFOUNK4,
1822 "%c%c 07Typ 0x%02X %I64u %s"},
1823 {STRING_HDINFOPARTEXISTS_1,
1824 "na Dysku Twardym %lu (%I64u %s), Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
1825 {STRING_HDDINFOUNK5,
1826 "%c%c %c %s09Typ %-3u%s %6lu %s"},
1827 {STRING_HDINFOPARTSELECT_1,
1828 "%6lu %s Dysk Twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ [%s]"},
1829 {STRING_HDINFOPARTSELECT_2,
1830 "%6lu %s Dysk11 Twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) [%s]"},
1831 {STRING_NEWPARTITION,
1832 "Instalator utworzy\88 now¥ partycj©"},
1833 {STRING_UNPSPACE,
1834 " %sMiejsce poza partycjami%s %6lu %s"},
1835 {STRING_MAXSIZE,
1836 "MB (maks. %lu MB)"},
1837 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1838 "Partycja Rozszerzona"},
1839 {STRING_UNFORMATTED,
1840 "Nowa (Niesformatowana)"},
1841 {STRING_FORMATUNUSED,
1842 "Nieu¾yte"},
1843 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1844 "Nieznane"},
1845 {STRING_KB,
1846 "KB"},
1847 {STRING_MB,
1848 "MB"},
1849 {STRING_GB,
1850 "GB"},
1851 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1852 "Dodawanie uk\88ad¢w klawiatury"},
1853 {0, 0}
1854 };