Polish translation update (#29)
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / pl-PL.h
1 /*
2 * translated by Caemyr (Jan-Feb, Apr, 2008)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * http://www.reactos.org
5 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
6 * Updated by Wojo664 (July, 2014)
7 * Updated by Saibamen (July, 2015)
8 */
9
10 #pragma once
11
12 MUI_LAYOUTS plPLLayouts[] =
13 {
14 { L"0415", L"00000415" },
15 { L"0415", L"00010415" },
16 { L"0409", L"00000409" },
17 { NULL, NULL }
18 };
19
20 static MUI_ENTRY plPLLanguagePageEntries[] =
21 {
22 {
23 4,
24 3,
25 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
26 TEXT_STYLE_UNDERLINE
27 },
28 {
29 6,
30 8,
31 "Wyb¢r j©zyka",
32 TEXT_STYLE_NORMAL
33 },
34 {
35 8,
36 10,
37 "\x07 Prosz© wybra\86 j©zyk dla procesu instalacji systemu",
38 TEXT_STYLE_NORMAL
39 },
40 {
41 8,
42 11,
43 " i nacisn¥\86 ENTER.",
44 TEXT_STYLE_NORMAL
45 },
46 {
47 8,
48 13,
49 "\x07 Wybrany j©zyk b©dzie domy\98lnym dla zainstalowanego systemu.",
50 TEXT_STYLE_NORMAL
51 },
52 {
53 0,
54 0,
55 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
56 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
57 },
58 {
59 0,
60 0,
61 NULL,
62 0
63 }
64 };
65
66 static MUI_ENTRY plPLWelcomePageEntries[] =
67 {
68 {
69 4,
70 3,
71 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
72 TEXT_STYLE_UNDERLINE
73 },
74 {
75 6,
76 8,
77 "Witamy w programie instalacyjnym systemu ReactOS",
78 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
79 },
80 {
81 6,
82 11,
83 " Na tym etapie, instalator skopiuje niezb©dne pliki systemu operacyjnego",
84 TEXT_STYLE_NORMAL
85 },
86 {
87 6,
88 12,
89 "na tw¢j komputer i rozpocznie kolejny etap procesu instalacji.",
90 TEXT_STYLE_NORMAL
91 },
92 {
93 8,
94 15,
95 "\x07 Naci\98nij ENTER, aby zainstalowa\86 system ReactOS.",
96 TEXT_STYLE_NORMAL
97 },
98 {
99 8,
100 17,
101 "\x07 Naci\98nij R, aby naprawi\86 zainstalowany system ReactOS.",
102 TEXT_STYLE_NORMAL
103 },
104 {
105 8,
106 19,
107 "\x07 Naci\98nij L, aby zapozna\86 si© z licencj¥ ReactOS",
108 TEXT_STYLE_NORMAL
109 },
110 {
111 8,
112 21,
113 "\x07 Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 bez instalacji systemu ReactOS.",
114 TEXT_STYLE_NORMAL
115 },
116 {
117 6,
118 23,
119 "Wi©cej informacji o systemie ReactOS mo¾na znale«\86 na stronie:",
120 TEXT_STYLE_NORMAL
121 },
122 {
123 6,
124 24,
125 "http://www.reactos.org",
126 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
127 },
128 {
129 0,
130 0,
131 "ENTER = Kontynuacja R = Naprawa F3 = Wyj\98cie",
132 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
133 },
134 {
135 0,
136 0,
137 NULL,
138 0
139 }
140 };
141
142 static MUI_ENTRY plPLIntroPageEntries[] =
143 {
144 {
145 4,
146 3,
147 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
148 TEXT_STYLE_UNDERLINE
149 },
150 {
151 6,
152 8,
153 "Instalator ReactOS wci¥¾ jest we wczesnej fazie rozwoju. Nadal nie",
154 TEXT_STYLE_NORMAL
155 },
156 {
157 6,
158 9,
159 "obs\88uguje wszystkich funkcji, niezb©dnych dla programu instalacyjnego.",
160 TEXT_STYLE_NORMAL
161 },
162 {
163 6,
164 12,
165 "Najwa¾niejsze ograniczenia:",
166 TEXT_STYLE_NORMAL
167 },
168 {
169 8,
170 13,
171 "- Instalator obs\88uguje jedynie system plik¢w FAT.",
172 TEXT_STYLE_NORMAL
173 },
174 {
175 8,
176 14,
177 "- Brakuje sprawdzenia poprawno\98ci systemu plik¢w.",
178 TEXT_STYLE_NORMAL
179 },
180 {
181 8,
182 23,
183 "\x07 Naci\98nij ENTER, aby zainstalowa\86 system ReactOS.",
184 TEXT_STYLE_NORMAL
185 },
186 {
187 8,
188 25,
189 "\x07 Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 bez instalacji systemu ReactOS.",
190 TEXT_STYLE_NORMAL
191 },
192 {
193 0,
194 0,
195 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
196 TEXT_TYPE_STATUS| TEXT_PADDING_BIG
197 },
198 {
199 0,
200 0,
201 NULL,
202 0
203 }
204 };
205
206 static MUI_ENTRY plPLLicensePageEntries[] =
207 {
208 {
209 4,
210 3,
211 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
212 TEXT_STYLE_UNDERLINE
213 },
214 {
215 6,
216 6,
217 "Licencja:",
218 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
219 },
220 {
221 8,
222 8,
223 "System ReactOS jest licencjonowany na warunkach licencji",
224 TEXT_STYLE_NORMAL
225 },
226 {
227 8,
228 9,
229 "GNU GPL z elementami kodu pochodz¥cego z kompatybilnych",
230 TEXT_STYLE_NORMAL
231 },
232 {
233 8,
234 10,
235 "licencji, takich jak X11 czy BSD albo GNU LGPL. Ca\88e",
236 TEXT_STYLE_NORMAL
237 },
238 {
239 8,
240 11,
241 "oprogramowanie, b©d¥ce cz©\98ci¥ systemu ReactOS podlega wi©c",
242 TEXT_STYLE_NORMAL
243 },
244 {
245 8,
246 12,
247 "licencji GNU GPL jak i odpowiedniej licencji oryginalnej.",
248 TEXT_STYLE_NORMAL
249 },
250 {
251 8,
252 13,
253 "To oprogramowanie wydawane jest BEZ JAKIEJKOLWIEK gwarancji",
254 TEXT_STYLE_NORMAL
255 },
256 {
257 8,
258 15,
259 "czy te¾ ograniczeä w u¾yciu, poza przepisami prawa lokalnego",
260 TEXT_STYLE_NORMAL
261 },
262 {
263 8,
264 16,
265 "b¥d« mi©dzynarodowego. Licencja systemu ReactOS",
266 TEXT_STYLE_NORMAL
267 },
268 {
269 8,
270 17,
271 "reguluje wy\88¥cznie zasady dystrybucji dla os¢b trzecich.",
272 TEXT_STYLE_NORMAL
273 },
274 {
275 8,
276 18,
277 "Je\98li z jakiego\98 powodu nie otrzyma\88e\98 kopii licencji",
278 TEXT_STYLE_NORMAL
279 },
280 {
281 8,
282 19,
283 "GNU GPL wraz z systemem ReactOS, prosimy odwiedzi\86 stron©:",
284 TEXT_STYLE_NORMAL
285 },
286 {
287 8,
288 20,
289 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
290 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
291 },
292 {
293 8,
294 22,
295 "Gwarancja:",
296 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
297 },
298 {
299 8,
300 24,
301 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; szczeg¢\88y",
302 TEXT_STYLE_NORMAL
303 },
304 {
305 8,
306 25,
307 "dotycz¥ce kopiowania w «r¢d\88ach. Nie ma ½ADNEJ gwarancji",
308 TEXT_STYLE_NORMAL
309 },
310 {
311 8,
312 26,
313 "PRZYDATNO\97CI HANDLOWEJ LUB DO OKRE\97LONYCH ZASTOSOWAã",
314 TEXT_STYLE_NORMAL
315 },
316 {
317 0,
318 0,
319 "ENTER = Powr¢t",
320 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
321 },
322 {
323 0,
324 0,
325 NULL,
326 0
327 }
328 };
329
330 static MUI_ENTRY plPLDevicePageEntries[] =
331 {
332 {
333 4,
334 3,
335 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
336 TEXT_STYLE_UNDERLINE
337 },
338 {
339 6,
340 8,
341 "Poni¾sza lista zawiera obecne ustawienia sprz©tu.",
342 TEXT_STYLE_NORMAL
343 },
344 {
345 24,
346 11,
347 "Komputer:",
348 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
349 },
350 {
351 24,
352 12,
353 "Ekran:",
354 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
355 },
356 {
357 24,
358 13,
359 "Klawiatura:",
360 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
361 },
362 {
363 24,
364 14,
365 "Uk\88. klawiatury:",
366 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
367 },
368 {
369 24,
370 16,
371 "Zapisz:",
372 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
373 },
374 {
375 25,
376 16, "Akceptuj ustawienia sprz©tu",
377 TEXT_STYLE_NORMAL
378 },
379 {
380 6,
381 19,
382 "Mo¾esz zmieni\86 poszczeg¢lne ustawienia za pomoc¥ klawiszy GàRA i Dà\9d,",
383 TEXT_STYLE_NORMAL
384 },
385 {
386 6,
387 20,
388 "aby wybra\86 kategori©. Potem naci\98nij ENTER, by przej\98\86 do menu z ",
389 TEXT_STYLE_NORMAL
390 },
391 {
392 6,
393 21,
394 "ustawieniami szczeg¢\88owymi do wyboru.",
395 TEXT_STYLE_NORMAL
396 },
397 {
398 6,
399 23,
400 "Gdy wszystkie ustawienia s¥ poprawne, wybierz: ",
401 TEXT_STYLE_NORMAL
402 },
403 {
404 6,
405 24,
406 "\"Akceptuj ustawienia sprz©tu\" i naci\98nij ENTER.",
407 TEXT_STYLE_NORMAL
408 },
409 {
410 0,
411 0,
412 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
413 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
414 },
415 {
416 0,
417 0,
418 NULL,
419 0
420 }
421 };
422
423 static MUI_ENTRY plPLRepairPageEntries[] =
424 {
425 {
426 4,
427 3,
428 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
429 TEXT_STYLE_UNDERLINE
430 },
431 {
432 6,
433 8,
434 "Instalator ReactOS wci¥¾ jest we wczesnej fazie rozwoju. Nadal nie",
435 TEXT_STYLE_NORMAL
436 },
437 {
438 6,
439 9,
440 "obs\88uguje wszystkich funkcji, niezb©dnych dla programu instalacyjnego.",
441 TEXT_STYLE_NORMAL
442 },
443 {
444 6,
445 12,
446 "Naprawa istniej¥cej instalacji systemu nie jest jeszcze mo¾liwa.",
447 TEXT_STYLE_NORMAL
448 },
449 {
450 8,
451 15,
452 "\x07 Naci\98nij U ¾eby uaktualni\86 system.",
453 TEXT_STYLE_NORMAL
454 },
455 {
456 8,
457 17,
458 "\x07 Naci\98nij R, by uruchomi\86 Konsol© Odtwarzania.",
459 TEXT_STYLE_NORMAL
460 },
461 {
462 8,
463 19,
464 "\x07 Naci\98nij ESC, by powr¢ci\86 do g\88¢wnego menu.",
465 TEXT_STYLE_NORMAL
466 },
467 {
468 8,
469 21,
470 "\x07 Naci\98nij ENTER, by zrestartowa\86 komputer.",
471 TEXT_STYLE_NORMAL
472 },
473 {
474 0,
475 0,
476 "ESC = Menu g\88¢wne ENTER = Restart",
477 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
478 },
479 {
480 0,
481 0,
482 NULL,
483 0
484 }
485 };
486
487 static MUI_ENTRY plPLComputerPageEntries[] =
488 {
489 {
490 4,
491 3,
492 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
493 TEXT_STYLE_UNDERLINE
494 },
495 {
496 6,
497 8,
498 "Aby zmieni\86 typ komputera, na kt¢rym chcesz zainstalowa\86 ReactOS",
499 TEXT_STYLE_NORMAL
500 },
501 {
502 8,
503 10,
504 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 odpowiedni typ komputera.",
505 TEXT_STYLE_NORMAL
506 },
507 {
508 8,
509 11,
510 " a nast©pnie naci\98nij ENTER.",
511 TEXT_STYLE_NORMAL
512 },
513 {
514 8,
515 13,
516 "\x07 Naci\98nij klawisz ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
517 TEXT_STYLE_NORMAL
518 },
519 {
520 8,
521 14,
522 " typu komputera.",
523 TEXT_STYLE_NORMAL
524 },
525 {
526 0,
527 0,
528 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
529 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
530 },
531 {
532 0,
533 0,
534 NULL,
535 0
536 }
537 };
538
539 static MUI_ENTRY plPLFlushPageEntries[] =
540 {
541 {
542 4,
543 3,
544 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
545 TEXT_STYLE_UNDERLINE
546 },
547 {
548 10,
549 6,
550 "System obecnie sprawdza czy dane s¥ poprawnie zapisane na dysku",
551 TEXT_STYLE_NORMAL
552 },
553 {
554 10,
555 8,
556 "To mo¾e zaj¥\86 minut©.",
557 TEXT_STYLE_NORMAL
558 },
559 {
560 10,
561 9,
562 "Po zakoäczeniu, system zrestartuje komputer automatycznie.",
563 TEXT_STYLE_NORMAL
564 },
565 {
566 0,
567 0,
568 "Czyszczenie pami©ci podr©cznej",
569 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
570 },
571 {
572 0,
573 0,
574 NULL,
575 0
576 }
577 };
578
579 static MUI_ENTRY plPLQuitPageEntries[] =
580 {
581 {
582 4,
583 3,
584 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
585 TEXT_STYLE_UNDERLINE
586 },
587 {
588 10,
589 6,
590 "ReactOS zosta\88 ju¾ poprawnie zainstalowany",
591 TEXT_STYLE_NORMAL
592 },
593 {
594 10,
595 8,
596 "Upewnij si© ¾e w Nap©dzie A: nie ma dyskietki i",
597 TEXT_STYLE_NORMAL
598 },
599 {
600 10,
601 9,
602 "w nap©dach optycznych - ¾adnych p\88yt.",
603 TEXT_STYLE_NORMAL
604 },
605 {
606 10,
607 11,
608 "Naci\98nij ENTER, by zrestartowa\86 komputer.",
609 TEXT_STYLE_NORMAL
610 },
611 {
612 0,
613 0,
614 "Prosz© czeka\86 ...",
615 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
616 },
617 {
618 0,
619 0,
620 NULL,
621 0
622 }
623 };
624
625 static MUI_ENTRY plPLDisplayPageEntries[] =
626 {
627 {
628 4,
629 3,
630 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
631 TEXT_STYLE_UNDERLINE
632 },
633 {
634 6,
635 8,
636 "Chcesz zmieni\86 rozdzielczo\98\86 ekranu.",
637 TEXT_STYLE_NORMAL
638 },
639 { 8,
640 10,
641 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 rozdzielczo\98\86 i liczb©",
642 TEXT_STYLE_NORMAL
643 },
644 {
645 8,
646 11,
647 " kolor¢w, a nast©pnie naci\98nij ENTER.",
648 TEXT_STYLE_NORMAL
649 },
650 {
651 8,
652 13,
653 "\x07 Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
654 TEXT_STYLE_NORMAL
655 },
656 {
657 8,
658 14,
659 " rozdzielczo\98ci czy ilo\98ci kolor¢w.",
660 TEXT_STYLE_NORMAL
661 },
662 {
663 0,
664 0,
665 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
666 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
667 },
668 {
669 0,
670 0,
671 NULL,
672 0
673 }
674 };
675
676 static MUI_ENTRY plPLSuccessPageEntries[] =
677 {
678 {
679 4,
680 3,
681 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
682 TEXT_STYLE_UNDERLINE
683 },
684 {
685 10,
686 6,
687 "Podstawowe sk\88adniki systemu ReactOS zosta\88y zainstalowane.",
688 TEXT_STYLE_NORMAL
689 },
690 {
691 10,
692 8,
693 "Upewnij si© ¾e w Nap©dzie A: nie ma dyskietki i",
694 TEXT_STYLE_NORMAL
695 },
696 {
697 10,
698 9,
699 "w nap©dach optycznych - ¾adnych p\88yt.",
700 TEXT_STYLE_NORMAL
701 },
702 {
703 10,
704 11,
705 "Naci\98nij ENTER, by zrestartowa\86 komputer.",
706 TEXT_STYLE_NORMAL
707 },
708 {
709 0,
710 0,
711 "ENTER = Restart komputera",
712 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
713 },
714 {
715 0,
716 0,
717 NULL,
718 0
719 }
720 };
721
722 static MUI_ENTRY plPLBootPageEntries[] =
723 {
724 {
725 4,
726 3,
727 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
728 TEXT_STYLE_UNDERLINE
729 },
730 {
731 6,
732 8,
733 "Instalator ReactOS nie mo¾e zainstalowa\86 mened¾era",
734 TEXT_STYLE_NORMAL
735 },
736 {
737 6,
738 9,
739 "rozruchu na twoim dysku twardym",
740 TEXT_STYLE_NORMAL
741 },
742 {
743 6,
744 13,
745 "Prosz© umie\98ci\86 sformatowan¥ dyskietk© w nap©dzie A:",
746 TEXT_STYLE_NORMAL
747 },
748 {
749 6,
750 14,
751 "i nacisn¥\86 klawisz ENTER.",
752 TEXT_STYLE_NORMAL,
753 },
754 {
755 0,
756 0,
757 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
758 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
759 },
760 {
761 0,
762 0,
763 NULL,
764 0
765 }
766
767 };
768
769 static MUI_ENTRY plPLSelectPartitionEntries[] =
770 {
771 {
772 4,
773 3,
774 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
775 TEXT_STYLE_UNDERLINE
776 },
777 {
778 6,
779 8,
780 "Poni¾sza lista pokazuje istniej¥ce partycje i puste",
781 TEXT_STYLE_NORMAL
782 },
783 {
784 6,
785 9,
786 "miejsce na nowe partycje.",
787 TEXT_STYLE_NORMAL
788 },
789 {
790 8,
791 11,
792 "\x07 Naci\98nij GàRA lub Dà\9d, by wybra\86 pozycj© z listy.",
793 TEXT_STYLE_NORMAL
794 },
795 {
796 8,
797 13,
798 "\x07 Naci\98nij ENTER, by zainstalowa\86 ReactOS na wybranej partycji.",
799 TEXT_STYLE_NORMAL
800 },
801 {
802 8,
803 15,
804 "\x07 Naci\98nij P, by stworzy\86 partycj© podstawow¥.",
805 TEXT_STYLE_NORMAL
806 },
807 {
808 8,
809 17,
810 "\x07 Naci\98nij E, by stworzy\86 partycj© rozszerzon¥.",
811 TEXT_STYLE_NORMAL
812 },
813 {
814 8,
815 19,
816 "\x07 Naci\98nij L, by stworzy\86 partycj© logiczn¥.",
817 TEXT_STYLE_NORMAL
818 },
819 {
820 8,
821 21,
822 "\x07 Naci\98nij D, by usun¥\86 istniej¥c¥ partycj©.",
823 TEXT_STYLE_NORMAL
824 },
825 {
826 0,
827 0,
828 "Prosz© czeka\86...",
829 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
830 },
831 {
832 0,
833 0,
834 NULL,
835 0
836 }
837 };
838
839 static MUI_ENTRY plPLConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
840 {
841 {
842 4,
843 3,
844 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
845 TEXT_STYLE_UNDERLINE
846 },
847 {
848 6,
849 8,
850 "Za¾¥dano usuni©cia partycji systemowej",
851 TEXT_STYLE_NORMAL
852 },
853 {
854 6,
855 10,
856 "Partycje systemowe mog¥ zawiera\86 programy diagnostyczne, konfiguruj¥ce",
857 TEXT_STYLE_NORMAL
858 },
859 {
860 6,
861 11,
862 "urz¥dzenia, programy uruchamiaj¥ce systemy operacyjne (na przyk\88ad",
863 TEXT_STYLE_NORMAL
864 },
865 {
866 6,
867 12,
868 "ReactOS) i inne programy dostarczane przez producent¢w.",
869 TEXT_STYLE_NORMAL
870 },
871 {
872 6,
873 14,
874 "Partycj© systemow¥ mo¾esz usun¥\86 tylko wtedy, gdy masz pewno\98\86, ¾e nie",
875 TEXT_STYLE_NORMAL
876 },
877 {
878 6,
879 15,
880 "zawiera ona takich program¢w albo gdy chcesz je usun¥\86. Usuni©cie",
881 TEXT_STYLE_NORMAL
882 },
883 {
884 6,
885 16,
886 "partycji systemowej mo¾e uniemo¾liwi\86 uruchomienie komputera z dysku",
887 TEXT_STYLE_NORMAL
888 },
889 {
890 6,
891 17,
892 "twardego do czasu zakoäczenia instalacji systemu ReactOS.",
893 TEXT_STYLE_NORMAL
894 },
895 {
896 8,
897 20,
898 "\x07 Naci\98nij ENTER, aby usun¥\86 t© partycj©. Instalator wy\98wietli monit",
899 TEXT_STYLE_NORMAL
900 },
901 {
902 8,
903 21,
904 " o potwierdzenie, przed usuni©ciem tej partycji.",
905 TEXT_STYLE_NORMAL
906 },
907 {
908 8,
909 24,
910 "\x07 Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniego ekranu",
911 TEXT_STYLE_NORMAL
912 },
913 {
914 8,
915 25,
916 " nie usuwaj¥c partycji.",
917 TEXT_STYLE_NORMAL
918 },
919 {
920 0,
921 0,
922 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie",
923 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
924 },
925 {
926 0,
927 0,
928 NULL,
929 0
930 }
931 };
932
933 static MUI_ENTRY plPLFormatPartitionEntries[] =
934 {
935 {
936 4,
937 3,
938 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
939 TEXT_STYLE_UNDERLINE
940 },
941 {
942 6,
943 8,
944 "Formatowanie partycji",
945 TEXT_STYLE_NORMAL
946 },
947 {
948 6,
949 10,
950 "Instalator sformatuje teraz partycj©. Naci\98nij ENTER, aby kontynuowa\86.",
951 TEXT_STYLE_NORMAL
952 },
953 {
954 0,
955 0,
956 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
957 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
958 },
959 {
960 0,
961 0,
962 NULL,
963 TEXT_STYLE_NORMAL
964 }
965 };
966
967 static MUI_ENTRY plPLInstallDirectoryEntries[] =
968 {
969 {
970 4,
971 3,
972 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
973 TEXT_STYLE_UNDERLINE
974 },
975 {
976 6,
977 8,
978 "Instalator skopiuje pliki systemu na wybran¥ partycj©. Wybierz",
979 TEXT_STYLE_NORMAL
980 },
981 {
982 6,
983 9,
984 "katalog, do kt¢rego chcesz zainstalowa\86 system ReactOS:",
985 TEXT_STYLE_NORMAL
986 },
987 {
988 6,
989 14,
990 "Aby zmieni\86 domy\98lny katalog, u¾yj klawisza BACKSPACE, by usun¥\86",
991 TEXT_STYLE_NORMAL
992 },
993 {
994 6,
995 15,
996 "a nast©pnie wprowad« now¥ \98cie¾k© do katalogu, do kt¢rego system",
997 TEXT_STYLE_NORMAL
998 },
999 {
1000 6,
1001 16,
1002 "ma zosta\86 zainstalowany.",
1003 TEXT_STYLE_NORMAL
1004 },
1005 {
1006 0,
1007 0,
1008 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
1009 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1010 },
1011 {
1012 0,
1013 0,
1014 NULL,
1015 0
1016 }
1017 };
1018
1019 static MUI_ENTRY plPLFileCopyEntries[] =
1020 {
1021 {
1022 4,
1023 3,
1024 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1025 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1026 },
1027 {
1028 11,
1029 12,
1030 "Prosz© czeka\86, Instalator ReactOS kopiuje pliki do wybranego",
1031 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1032 },
1033 {
1034 30,
1035 13,
1036 "katalogu.",
1037 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1038 },
1039 {
1040 20,
1041 14,
1042 "To mo¾e zaj¥\86 kilka minut.",
1043 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1044 },
1045 {
1046 50,
1047 0,
1048 "\xB3 Prosz© czeka\86... ",
1049 TEXT_TYPE_STATUS
1050 },
1051 {
1052 0,
1053 0,
1054 NULL,
1055 0
1056 }
1057 };
1058
1059 static MUI_ENTRY plPLBootLoaderEntries[] =
1060 {
1061 {
1062 4,
1063 3,
1064 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1065 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1066 },
1067 {
1068 6,
1069 8,
1070 "Instalator musi teraz zainstalowa\86 mened¾er rozruchu",
1071 TEXT_STYLE_NORMAL
1072 },
1073 {
1074 8,
1075 12,
1076 "Instaluj mened¾er rozruchu na dysku twardym (MBR i VBR).",
1077 TEXT_STYLE_NORMAL
1078 },
1079 {
1080 8,
1081 13,
1082 "Instaluj rozruchu na dysku twardym (tylko VBR).",
1083 TEXT_STYLE_NORMAL
1084 },
1085 {
1086 8,
1087 14,
1088 "Instaluj mened¾er rozruchu na dyskietce.",
1089 TEXT_STYLE_NORMAL
1090 },
1091 {
1092 8,
1093 15,
1094 "Pomiä instalacj© mened¾era rozruchu.",
1095 TEXT_STYLE_NORMAL
1096 },
1097 {
1098 0,
1099 0,
1100 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
1101 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1102 },
1103 {
1104 0,
1105 0,
1106 NULL,
1107 0
1108 }
1109 };
1110
1111 static MUI_ENTRY plPLKeyboardSettingsEntries[] =
1112 {
1113 {
1114 4,
1115 3,
1116 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1117 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1118 },
1119 {
1120 6,
1121 8,
1122 "Chcesz zmieni\86 typ klawiatury, jaki ma by\86 zainstalowany.",
1123 TEXT_STYLE_NORMAL
1124 },
1125 {
1126 8,
1127 10,
1128 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 odpowiedni typ klawiatury.",
1129 TEXT_STYLE_NORMAL
1130 },
1131 {
1132 8,
1133 11,
1134 " a nast©pnie naci\98nij ENTER.",
1135 TEXT_STYLE_NORMAL
1136 },
1137 {
1138 8,
1139 13,
1140 "\x07 Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
1141 TEXT_STYLE_NORMAL
1142 },
1143 {
1144 8,
1145 14,
1146 " typu klawiatury.",
1147 TEXT_STYLE_NORMAL
1148 },
1149 {
1150 0,
1151 0,
1152 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
1153 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1154 },
1155 {
1156 0,
1157 0,
1158 NULL,
1159 0
1160 }
1161 };
1162
1163 static MUI_ENTRY plPLLayoutSettingsEntries[] =
1164 {
1165 {
1166 4,
1167 3,
1168 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1169 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1170 },
1171 {
1172 6,
1173 8,
1174 "Prosz© wybra\86 domy\98lnie instalowany uk\88ad klawiatury.",
1175 TEXT_STYLE_NORMAL
1176 },
1177 {
1178 8,
1179 10,
1180 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 odpowiedni uk\88ad",
1181 TEXT_STYLE_NORMAL
1182 },
1183 {
1184 8,
1185 11,
1186 " klawiatury. Nast©pnie naci\98nij ENTER.",
1187 TEXT_STYLE_NORMAL
1188 },
1189 {
1190 8,
1191 13,
1192 "\x07 Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
1193 TEXT_STYLE_NORMAL
1194 },
1195 {
1196 8,
1197 14,
1198 " uk\88adu klawiatury.",
1199 TEXT_STYLE_NORMAL
1200 },
1201 {
1202 0,
1203 0,
1204 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
1205 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1206 },
1207 {
1208 0,
1209 0,
1210 NULL,
1211 0
1212 },
1213
1214 };
1215
1216 static MUI_ENTRY plPLPrepareCopyEntries[] =
1217 {
1218 {
1219 4,
1220 3,
1221 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1222 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1223 },
1224 {
1225 6,
1226 8,
1227 "Instalator przygotuje tw¢j komputer do skopiowania plik¢w systemu. ",
1228 TEXT_STYLE_NORMAL
1229 },
1230 {
1231 0,
1232 0,
1233 "Tworzenie listy plik¢w do skopiowania...",
1234 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1235 },
1236 {
1237 0,
1238 0,
1239 NULL,
1240 0
1241 },
1242
1243 };
1244
1245 static MUI_ENTRY plPLSelectFSEntries[] =
1246 {
1247 {
1248 4,
1249 3,
1250 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1251 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1252 },
1253 {
1254 6,
1255 17,
1256 "Wybierz system plik¢w z listy poni¾ej.",
1257 0
1258 },
1259 {
1260 8,
1261 19,
1262 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA alub Dà\9d, by wybra\86 system plik¢w.",
1263 0
1264 },
1265 {
1266 8,
1267 21,
1268 "\x07 Naci\98nij ENTER, aby sformatowa\86 partycj©.",
1269 0
1270 },
1271 {
1272 8,
1273 23,
1274 "\x07 Naci\98nij ESC, aby wybra\86 inn¥ partycj©.",
1275 0
1276 },
1277 {
1278 0,
1279 0,
1280 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
1281 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1282 },
1283
1284 {
1285 0,
1286 0,
1287 NULL,
1288 0
1289 }
1290 };
1291
1292 static MUI_ENTRY plPLDeletePartitionEntries[] =
1293 {
1294 {
1295 4,
1296 3,
1297 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1298 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1299 },
1300 {
1301 6,
1302 8,
1303 "Chcesz usun¥\86 wybran¥ partycj©",
1304 TEXT_STYLE_NORMAL
1305 },
1306 {
1307 8,
1308 18,
1309 "\x07 Naci\98nij D, by usun¥\86 partycj©.",
1310 TEXT_STYLE_NORMAL
1311 },
1312 {
1313 11,
1314 19,
1315 "UWAGA: Wszystkie dane, zapisane na tej partycji zostan¥ utracone!",
1316 TEXT_STYLE_NORMAL
1317 },
1318 {
1319 8,
1320 21,
1321 "\x07 Naci\98nij ESC, aby anulowa\86.",
1322 TEXT_STYLE_NORMAL
1323 },
1324 {
1325 0,
1326 0,
1327 "D = Usuni©cie partycji ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
1328 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1329 },
1330 {
1331 0,
1332 0,
1333 NULL,
1334 0
1335 }
1336 };
1337
1338 static MUI_ENTRY plPLRegistryEntries[] =
1339 {
1340 {
1341 4,
1342 3,
1343 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1344 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1345 },
1346 {
1347 6,
1348 8,
1349 "Instalator uaktualnia w\88a\98nie konfiguracj© systemu. ",
1350 TEXT_STYLE_NORMAL
1351 },
1352 {
1353 0,
1354 0,
1355 "Tworzenie ga\88©zi rejestru...",
1356 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1357 },
1358 {
1359 0,
1360 0,
1361 NULL,
1362 0
1363 },
1364
1365 };
1366
1367 MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
1368 {
1369 {
1370 // NOT_AN_ERROR
1371 "Sukces\n"
1372 },
1373 {
1374 //ERROR_NOT_INSTALLED
1375 "ReactOS nie zosta\88 w pe\88ni zainstalowany na twoim\n"
1376 "komputerze. Je\98li wyjdziesz teraz, trzeba b©dzie\n"
1377 "ponownie uruchomi\86 instalator, by zainstalowa\86 ReactOS.\n"
1378 "\n"
1379 " \x07 Naci\98nij ENTER, aby kontynuowa\86 instalacj©.\n"
1380 " \x07 Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 z instalatora.",
1381 "F3 = Wyj\98cie ENTER = Kontynuacja"
1382 },
1383 {
1384 //ERROR_NO_HDD
1385 "Instalator nie znalaz\88 ¾adnego dysku twardego.\n",
1386 "ENTER = Restart komputera"
1387 },
1388 {
1389 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1390 "Instalator nie znalaz\88 nap©du «r¢d\88owego.\n",
1391 "ENTER = Restart komputera"
1392 },
1393 {
1394 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1395 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 pliku TXTSETUP.SIF.\n",
1396 "ENTER = Restart komputera"
1397 },
1398 {
1399 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1400 "Instalator znalaz\88 uszkodzony plik TXTSETUP.SIF.\n",
1401 "ENTER = Restart komputera"
1402 },
1403 {
1404 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1405 "Instalator znalaz\88 nieprawid\88owy wpis w TXTSETUP.SIF.\n",
1406 "ENTER = Restart komputera"
1407 },
1408 {
1409 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1410 "Instalator nie m¢g\88 odczyta\86 informacji o nap©dzie.\n",
1411 "ENTER = Restart komputera"
1412 },
1413 {
1414 //ERROR_WRITE_BOOT,
1415 "Nieudane zapisanie FAT bootcode na partycji systemowej.",
1416 "ENTER = Restart komputera"
1417 },
1418 {
1419 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1420 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy typ¢w komputera.\n",
1421 "ENTER = Restart komputera"
1422 },
1423 {
1424 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1425 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy ustawieä ekranu.\n",
1426 "ENTER = Restart komputera"
1427 },
1428 {
1429 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1430 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy typ¢w klawiatury.\n",
1431 "ENTER = Restart komputera"
1432 },
1433 {
1434 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1435 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy uk\88ad¢w klawiatury.\n",
1436 "ENTER = Restart komputera"
1437 },
1438 {
1439 //ERROR_WARN_PARTITION,
1440 "Instalator wykry\88, ¾e co najmniej jeden dysk twardy zawiera niekompatybiln¥ \n"
1441 "tablic© partycji, kt¢ra nie b©dzie poprawnie obs\88ugiwana!\n"
1442 "\n"
1443 "Tworzenie lub kasowanie partycji mo¾e zniszczy\86 ca\88¥ tablic© partycji.\n"
1444 "\n"
1445 " \x07 Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 z instalatora.\n"
1446 " \x07 Naci\98nij ENTER, aby kontynuowa\86.",
1447 "F3 = Wyj\98cie ENTER = Kontynuacja"
1448 },
1449 {
1450 //ERROR_NEW_PARTITION,
1451 "Nie mo¾esz stworzy\86 nowej partycji w miejscu ju¾\n"
1452 "istniej¥cej!\n"
1453 "\n"
1454 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
1455 NULL
1456 },
1457 {
1458 //ERROR_DELETE_SPACE,
1459 "Nie mo¾esz usun¥\86 pustej przestrzeni, gdzie nie ma ¾adnej partycji!\n"
1460 "\n"
1461 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
1462 NULL
1463 },
1464 {
1465 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1466 "Nieudana instalacja FAT bootcode na partycji systemowej.",
1467 "ENTER = Restart komputera"
1468 },
1469 {
1470 //ERROR_NO_FLOPPY,
1471 "Brak dyskietki w nap©dzie A:.",
1472 "ENTER = Kontynuacja"
1473 },
1474 {
1475 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1476 "Instalator nie m¢g\88 zmieni\86 uk\88adu klawiatury.",
1477 "ENTER = Restart komputera"
1478 },
1479 {
1480 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1481 "Instalator nie m¢g\88 zmieni\86 ustawieä ekranu w rejestrze.",
1482 "ENTER = Restart komputera"
1483 },
1484 {
1485 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1486 "Instalator nie by\88 w stanie zaimportowa\86 pliku ga\88©zi rejestru.",
1487 "ENTER = Restart komputera"
1488 },
1489 {
1490 //ERROR_FIND_REGISTRY
1491 "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 plik¢w z danymi rejestru.",
1492 "ENTER = Restart komputera"
1493 },
1494 {
1495 //ERROR_CREATE_HIVE,
1496 "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 ga\88©zi rejestru.",
1497 "ENTER = Restart komputera"
1498 },
1499 {
1500 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1501 "Instalator nie by\88 w stanie ustawi\86 inicjalizacji rejestru.",
1502 "ENTER = Restart komputera"
1503 },
1504 {
1505 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1506 "Cabinet nie zawiera prawid\88owego pliku inf.\n",
1507 "ENTER = Restart komputera"
1508 },
1509 {
1510 //ERROR_CABINET_MISSING,
1511 "Cabinet nie zosta\88 znaleziony.\n",
1512 "ENTER = Restart komputera"
1513 },
1514 {
1515 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1516 "Cabinet nie zawiera skryptu instalacji.\n",
1517 "ENTER = Restart komputera"
1518 },
1519 {
1520 //ERROR_COPY_QUEUE,
1521 "Instalator nie by\88 w stanie otworzy\86 kolejki kopiowania pliku.\n",
1522 "ENTER = Restart komputera"
1523 },
1524 {
1525 //ERROR_CREATE_DIR,
1526 "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 katalog¢w.",
1527 "ENTER = Restart komputera"
1528 },
1529 {
1530 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1531 "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji 'Directories'\n"
1532 "w pliku TXTSETUP.SIF.\n",
1533 "ENTER = Restart komputera"
1534 },
1535 {
1536 //ERROR_CABINET_SECTION,
1537 "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji 'Directories'\n"
1538 "w pliku cabinet.\n",
1539 "ENTER = Restart komputera"
1540 },
1541 {
1542 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1543 "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 katalogu instalacji.",
1544 "ENTER = Restart komputera"
1545 },
1546 {
1547 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1548 "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji 'SetupData'\n"
1549 "w pliku TXTSETUP.SIF.\n",
1550 "ENTER = Restart komputera"
1551 },
1552 {
1553 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1554 "Instalator nie m¢g\88 zapisa\86 zmian w tablicy partycji.\n"
1555 "ENTER = Restart komputera"
1556 },
1557 {
1558 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1559 "Instalator nie m¢g\88 doda\86 strony kodowania do rejestru.\n"
1560 "ENTER = Restart komputera"
1561 },
1562 {
1563 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1564 "Instalator nie m¢g\88 ustawi\86 wersji j©zykowej.\n"
1565 "ENTER = Restart komputera"
1566 },
1567 {
1568 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1569 "Instalator nie m¢g\88 doda\86 uk\88ad¢w klawiatury do rejestru.\n"
1570 "ENTER = Restart komputera"
1571 },
1572 {
1573 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1574 "Instalator nie m¢g\88 ustawi\86 lokalizacji geograficznej.\n"
1575 "ENTER = Restart komputera"
1576 },
1577 {
1578 //ERROR_DIRECTORY_NAME,
1579 "Nieprawid\88owa nazwa katalogu.\n"
1580 "\n"
1581 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86."
1582 },
1583 {
1584 //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1585 "Wybrana partycja nie jest wystarczaj¥co du¾a, aby zainstalowa\86 ReactOS.\n"
1586 "Instalacyjna partycja musi mie\86 rozmiar co najmniej %lu MB.\n"
1587 "\n"
1588 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
1589 NULL
1590 },
1591 {
1592 //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1593 "Nie mo¾na utworzy\86 na tym dysku partycji podstawowej lub\n" // FIXME
1594 "rozszerzonej, poniewa¾ tabela partycji jest pe©na.\n"
1595 "\n"
1596 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86."
1597 },
1598 {
1599 //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1600 "Nie mo¾esz utworzy\86 wi©cej ni¾ jednej partycji rozszerzonej na dysku.\n"
1601 "\n"
1602 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86."
1603 },
1604 {
1605 //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1606 "Instalator nie m¢g\88 sformatowa\86 partycji:\n"
1607 " %S\n"
1608 "\n"
1609 "ENTER = Restart komputera"
1610 },
1611 {
1612 NULL,
1613 NULL
1614 }
1615 };
1616
1617 MUI_PAGE plPLPages[] =
1618 {
1619 {
1620 LANGUAGE_PAGE,
1621 plPLLanguagePageEntries
1622 },
1623 {
1624 START_PAGE,
1625 plPLWelcomePageEntries
1626 },
1627 {
1628 INSTALL_INTRO_PAGE,
1629 plPLIntroPageEntries
1630 },
1631 {
1632 LICENSE_PAGE,
1633 plPLLicensePageEntries
1634 },
1635 {
1636 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1637 plPLDevicePageEntries
1638 },
1639 {
1640 REPAIR_INTRO_PAGE,
1641 plPLRepairPageEntries
1642 },
1643 {
1644 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1645 plPLComputerPageEntries
1646 },
1647 {
1648 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1649 plPLDisplayPageEntries
1650 },
1651 {
1652 FLUSH_PAGE,
1653 plPLFlushPageEntries
1654 },
1655 {
1656 SELECT_PARTITION_PAGE,
1657 plPLSelectPartitionEntries
1658 },
1659 {
1660 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1661 plPLConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1662 },
1663 {
1664 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1665 plPLSelectFSEntries
1666 },
1667 {
1668 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1669 plPLFormatPartitionEntries
1670 },
1671 {
1672 DELETE_PARTITION_PAGE,
1673 plPLDeletePartitionEntries
1674 },
1675 {
1676 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1677 plPLInstallDirectoryEntries
1678 },
1679 {
1680 PREPARE_COPY_PAGE,
1681 plPLPrepareCopyEntries
1682 },
1683 {
1684 FILE_COPY_PAGE,
1685 plPLFileCopyEntries
1686 },
1687 {
1688 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1689 plPLKeyboardSettingsEntries
1690 },
1691 {
1692 BOOT_LOADER_PAGE,
1693 plPLBootLoaderEntries
1694 },
1695 {
1696 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1697 plPLLayoutSettingsEntries
1698 },
1699 {
1700 QUIT_PAGE,
1701 plPLQuitPageEntries
1702 },
1703 {
1704 SUCCESS_PAGE,
1705 plPLSuccessPageEntries
1706 },
1707 {
1708 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1709 plPLBootPageEntries
1710 },
1711 {
1712 REGISTRY_PAGE,
1713 plPLRegistryEntries
1714 },
1715 {
1716 -1,
1717 NULL
1718 }
1719 };
1720
1721 MUI_STRING plPLStrings[] =
1722 {
1723 {STRING_PLEASEWAIT,
1724 " Prosz© czeka\86..."},
1725 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1726 " ENTER = Instalacja P = Partycja Podstawowa E = Rozszerzona F3 = Wyj\98cie"},
1727 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1728 " ENTER = Instalacja L = Utworzenie Partycji Logicznej F3 = Wyj\98cie"},
1729 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1730 " ENTER = Instalacja D = Usuni©cie Partycji F3 = Wyj\98cie"},
1731 {STRING_DELETEPARTITION,
1732 " D = Usuni©cie Partycji F3 = Wyj\98cie"},
1733 {STRING_PARTITIONSIZE,
1734 "Rozmiar nowej partycji:"},
1735 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1736 "Wybrane: utworzenie nowej partycji podstawowej na"},
1737 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1738 "Wybrane: utworzenie nowej partycji rozszerzonej na"},
1739 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1740 "Wybrane: utworzenie nowej partycji logicznej na"},
1741 {STRING_HDDSIZE,
1742 "Prosz© wprowadzi\86 rozmiar nowej partycji w megabajtach."},
1743 {STRING_CREATEPARTITION,
1744 " ENTER = Utworzenie Partycji ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie"},
1745 {STRING_PARTFORMAT,
1746 "Nast©puj¥ca partycja zostanie sformatowana."},
1747 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1748 "Mo¾esz zainstalowa\86 ReactOS na nowej lub niesformatowanej partycji."},
1749 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1750 "Partycja systemowa nie jest jeszcze sformatowana."},
1751 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1752 "Nowa partycja nie jest jeszcze sformatowana."},
1753 {STRING_INSTALLONPART,
1754 "Instalator kopiuje pliki systemu na wybran¥ partycj©."},
1755 {STRING_CHECKINGPART,
1756 "Instalator sprawdza wybran¥ partycj©."},
1757 {STRING_CONTINUE,
1758 "ENTER = Kontynuacja"},
1759 {STRING_QUITCONTINUE,
1760 "F3 = Wyj\98cie ENTER = Kontynuacja"},
1761 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1762 "ENTER = Restart komputera"},
1763 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1764 "Instalator nie by\88 w stanie odnale«\86 sekcji '%S'\nw pliku TXTSETUP.SIF.\n"},
1765 {STRING_COPYING,
1766 " Kopiowanie plik¢w: %S"},
1767 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1768 "Instalator kopiuje pliki..."},
1769 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1770 " Uaktualnianie..."},
1771 {STRING_IMPORTFILE,
1772 " Importowanie %S..."},
1773 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1774 " Zmiana ustawieä ekranu w rejestrze..."},
1775 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1776 " Zmiana wersji j©zykowej..."},
1777 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1778 " Zmiana uk\88adu klawiatury..."},
1779 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1780 " Dodawanie informacji o stronie kodowej do rejestru..."},
1781 {STRING_DONE,
1782 " Ukoäczone..."},
1783 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1784 " ENTER = Restart komputera"},
1785 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1786 "Otwarcie konsoli nieudane\r\n\r\n"},
1787 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1788 "Najcz©stsz¥ tego przyczyn¥ jest u¾ycie klawiatury USB.\r\n"},
1789 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1790 "Nie s¥ obecnie w pe\88ni obs\88ugiwane.\r\n"},
1791 {STRING_FORMATTINGDISK,
1792 "Instalator formatuje tw¢j dysk"},
1793 {STRING_CHECKINGDISK,
1794 "Instalator sprawdza tw¢j dysk"},
1795 {STRING_FORMATDISK1,
1796 " Sformatuj partycj© z systemem plik¢w %S (szybkie formatowanie) "},
1797 {STRING_FORMATDISK2,
1798 " Sformatuj partycj© z systemem plik¢w %S "},
1799 {STRING_KEEPFORMAT,
1800 " Zachowaj obecny system plik¢w (bez zmian) "},
1801 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1802 "%I64u %s Dysku Twardym %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ."},
1803 {STRING_HDDINFOUNK1,
1804 "%I64u %s Dysk 02 Twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu)."},
1805 {STRING_HDDINFOUNK2,
1806 " %c%c 03Typ 0x%02X %I64u %s"},
1807 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1808 "na %I64u %s Dysku Twardym %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ."},
1809 {STRING_HDDINFOUNK3,
1810 "na %I64u %s Dysku 05 Twardym %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu)."},
1811 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1812 "Dysk Twardy %lu (%I64u %s), Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1813 {STRING_HDDINFOUNK4,
1814 "%c%c 07Typ 0x%02X %I64u %s"},
1815 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1816 "na Dysku Twardym %lu (%I64u %s), Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1817 {STRING_HDDINFOUNK5,
1818 "%c%c %c %s09Typ %-3u%s %6lu %s"},
1819 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1820 "%6lu %s Dysk Twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %S"},
1821 {STRING_HDDINFOUNK6,
1822 "%6lu %s Dysk11 Twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu)"},
1823 {STRING_NEWPARTITION,
1824 "Instalator utworzy\88 now¥ partycj©"},
1825 {STRING_UNPSPACE,
1826 " %sMiejsce poza partycjami%s %6lu %s"},
1827 {STRING_MAXSIZE,
1828 "MB (maks. %lu MB)"},
1829 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1830 "Partycja Rozszerzona"},
1831 {STRING_UNFORMATTED,
1832 "Nowa (Niesformatowana)"},
1833 {STRING_FORMATUNUSED,
1834 "Nieu¾yte"},
1835 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1836 "Nieznane"},
1837 {STRING_KB,
1838 "KB"},
1839 {STRING_MB,
1840 "MB"},
1841 {STRING_GB,
1842 "GB"},
1843 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1844 "Dodawanie uk\88ad¢w klawiatury"},
1845 {0, 0}
1846 };