cb83abb1b627a8fe86540e7221d02fc572cd1055
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / pl-PL.h
1 /*
2 * translated by Caemyr (Jan-Feb, Apr, 2008)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * http://www.reactos.org
5 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
6 * Updated by Saibamen and Wojo664 (July, 2014)
7 */
8
9 #pragma once
10
11 MUI_LAYOUTS plPLLayouts[] =
12 {
13 { L"0415", L"00000415" },
14 { L"0415", L"00010415" },
15 { L"0409", L"00000409" },
16 { NULL, NULL }
17 };
18
19 static MUI_ENTRY plPLLanguagePageEntries[] =
20 {
21 {
22 4,
23 3,
24 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
25 TEXT_STYLE_UNDERLINE
26 },
27 {
28 6,
29 8,
30 "Wyb¢r j©zyka",
31 TEXT_STYLE_NORMAL
32 },
33 {
34 8,
35 10,
36 "\x07 Prosz© wybra\86 j©zyk dla procesu instalacji systemu",
37 TEXT_STYLE_NORMAL
38 },
39 {
40 8,
41 11,
42 " i nacisn¥\86 ENTER.",
43 TEXT_STYLE_NORMAL
44 },
45 {
46 8,
47 13,
48 "\x07 Wybrany j©zyk b©dzie domy\98lnym dla zainstalowanego systemu.",
49 TEXT_STYLE_NORMAL
50 },
51 {
52 0,
53 0,
54 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
55 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
56 },
57 {
58 0,
59 0,
60 NULL,
61 0
62 }
63 };
64
65 static MUI_ENTRY plPLWelcomePageEntries[] =
66 {
67 {
68 4,
69 3,
70 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
71 TEXT_STYLE_UNDERLINE
72 },
73 {
74 6,
75 8,
76 "Witamy w programie instalacyjnym systemu ReactOS",
77 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
78 },
79 {
80 6,
81 11,
82 " Na tym etapie, instalator skopiuje niezb©dne pliki systemu operacyjnego",
83 TEXT_STYLE_NORMAL
84 },
85 {
86 6,
87 12,
88 "na tw¢j komputer i rozpocznie kolejny etap procesu instalacji.",
89 TEXT_STYLE_NORMAL
90 },
91 {
92 8,
93 15,
94 "\x07 Naci\98nij ENTER, aby zainstalowa\86 system ReactOS.",
95 TEXT_STYLE_NORMAL
96 },
97 {
98 8,
99 17,
100 "\x07 Naci\98nij R, aby naprawi\86 zainstalowany system ReactOS.",
101 TEXT_STYLE_NORMAL
102 },
103 {
104 8,
105 19,
106 "\x07 Naci\98nij L, aby zapozna\86 si© z licencj¥ ReactOS",
107 TEXT_STYLE_NORMAL
108 },
109 {
110 8,
111 21,
112 "\x07 Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 bez instalacji systemu ReactOS.",
113 TEXT_STYLE_NORMAL
114 },
115 {
116 6,
117 23,
118 "Wi©cej informacji o systemie ReactOS mo¾na znale«\86 na stronie:",
119 TEXT_STYLE_NORMAL
120 },
121 {
122 6,
123 24,
124 "http://www.reactos.org",
125 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
126 },
127 {
128 0,
129 0,
130 "ENTER = Kontynuacja R = Naprawa F3 = Wyj\98cie",
131 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
132 },
133 {
134 0,
135 0,
136 NULL,
137 0
138 }
139 };
140
141 static MUI_ENTRY plPLIntroPageEntries[] =
142 {
143 {
144 4,
145 3,
146 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
147 TEXT_STYLE_UNDERLINE
148 },
149 {
150 6,
151 8,
152 "Instalator ReactOS wci¥¾ jest we wczesnej fazie rozwoju. Nadal nie",
153 TEXT_STYLE_NORMAL
154 },
155 {
156 6,
157 9,
158 "obs\88uguje wszystkich funkcji, niezb©dnych dla programu instalacyjnego.",
159 TEXT_STYLE_NORMAL
160 },
161 {
162 6,
163 12,
164 "Najwa¾niejsze ograniczenia:",
165 TEXT_STYLE_NORMAL
166 },
167 {
168 8,
169 13,
170 "- Instalator obs\88uguje jedn¥ partycj© Podstawow¥ na dysku.",
171 TEXT_STYLE_NORMAL
172 },
173 {
174 8,
175 14,
176 "- Instalator nie mo¾e skasowa\86 partycji podstawowej z dysku",
177 TEXT_STYLE_NORMAL
178 },
179 {
180 8,
181 15,
182 " o ile nadal znajduje si© na nim tak¾e partycja Rozszerzona.",
183 TEXT_STYLE_NORMAL
184 },
185 {
186 8,
187 16,
188 "- Instalator nie mo¾e skasowa\86 pierwszej partycji Rozszerzonej z dysku",
189 TEXT_STYLE_NORMAL
190 },
191 {
192 8,
193 17,
194 " o ile nadal znajduj¥ si© na nim kolejne partycje Rozszerzone.",
195 TEXT_STYLE_NORMAL
196 },
197 {
198 8,
199 18,
200 "- Instalator obs\88uguje jedynie system plik¢w FAT.",
201 TEXT_STYLE_NORMAL
202 },
203 {
204 8,
205 19,
206 "- Brakuje sprawdzenia poprawno\98ci systemu plik¢w.",
207 TEXT_STYLE_NORMAL
208 },
209 {
210 8,
211 23,
212 "\x07 Naci\98nij ENTER, aby zainstalowa\86 system ReactOS.",
213 TEXT_STYLE_NORMAL
214 },
215 {
216 8,
217 25,
218 "\x07 Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 bez instalacji systemu ReactOS.",
219 TEXT_STYLE_NORMAL
220 },
221 {
222 0,
223 0,
224 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
225 TEXT_TYPE_STATUS| TEXT_PADDING_BIG
226 },
227 {
228 0,
229 0,
230 NULL,
231 0
232 }
233 };
234
235 static MUI_ENTRY plPLLicensePageEntries[] =
236 {
237 {
238 4,
239 3,
240 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
241 TEXT_STYLE_UNDERLINE
242 },
243 {
244 6,
245 6,
246 "Licencja:",
247 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
248 },
249 {
250 8,
251 8,
252 "System ReactOS jest licencjonowany na warunkach licencji",
253 TEXT_STYLE_NORMAL
254 },
255 {
256 8,
257 9,
258 "GNU GPL z elementami kodu pochodz¥cego z kompatybilnych",
259 TEXT_STYLE_NORMAL
260 },
261 {
262 8,
263 10,
264 "licencji, takich jak X11 czy BSD albo GNU LGPL. Ca\88e",
265 TEXT_STYLE_NORMAL
266 },
267 {
268 8,
269 11,
270 "oprogramowanie, b©d¥ce cz©\98ci¥ systemu ReactOS podlega wi©c",
271 TEXT_STYLE_NORMAL
272 },
273 {
274 8,
275 12,
276 "licencji GNU GPL jak i odpowiedniej licencji oryginalnej.",
277 TEXT_STYLE_NORMAL
278 },
279 {
280 8,
281 13,
282 "To oprogramowanie wydawane jest BEZ JAKIEJKOLWIEK gwarancji",
283 TEXT_STYLE_NORMAL
284 },
285 {
286 8,
287 15,
288 "czy te¾ ograniczeä w u¾yciu, poza przepisami prawa lokalnego",
289 TEXT_STYLE_NORMAL
290 },
291 {
292 8,
293 16,
294 "b¥d« mi©dzynarodowego. Licencja systemu ReactOS",
295 TEXT_STYLE_NORMAL
296 },
297 {
298 8,
299 17,
300 "reguluje wy\88¥cznie zasady dystrybucji dla os¢b trzecich.",
301 TEXT_STYLE_NORMAL
302 },
303 {
304 8,
305 18,
306 "Je\98li z jakiego\98 powodu nie otrzyma\88e\98 kopii licencji",
307 TEXT_STYLE_NORMAL
308 },
309 {
310 8,
311 19,
312 "GNU GPL wraz z systemem ReactOS, prosimy odwiedzi\86 stron©:",
313 TEXT_STYLE_NORMAL
314 },
315 {
316 8,
317 20,
318 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
319 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
320 },
321 {
322 8,
323 22,
324 "Gwarancja:",
325 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
326 },
327 {
328 8,
329 24,
330 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; szczeg¢\88y",
331 TEXT_STYLE_NORMAL
332 },
333 {
334 8,
335 25,
336 "dotycz¥ce kopiowania w «r¢d\88ach. Nie ma ½ADNEJ gwarancji",
337 TEXT_STYLE_NORMAL
338 },
339 {
340 8,
341 26,
342 "PRZYDATNO\97CI HANDLOWEJ LUB DO OKRE\97LONYCH ZASTOSOWAã",
343 TEXT_STYLE_NORMAL
344 },
345 {
346 0,
347 0,
348 "ENTER = Powr¢t",
349 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
350 },
351 {
352 0,
353 0,
354 NULL,
355 0
356 }
357 };
358
359 static MUI_ENTRY plPLDevicePageEntries[] =
360 {
361 {
362 4,
363 3,
364 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
365 TEXT_STYLE_UNDERLINE
366 },
367 {
368 6,
369 8,
370 "Poni¾sza lista zawiera obecne ustawienia sprz©tu.",
371 TEXT_STYLE_NORMAL
372 },
373 {
374 24,
375 11,
376 "Komputer:",
377 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
378 },
379 {
380 24,
381 12,
382 "Ekran:",
383 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
384 },
385 {
386 24,
387 13,
388 "Klawiatura:",
389 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
390 },
391 {
392 24,
393 14,
394 "Uk\88. klawiatury:",
395 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
396 },
397 {
398 24,
399 16,
400 "Zapisz:",
401 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
402 },
403 {
404 25,
405 16, "Akceptuj ustawienia sprz©tu",
406 TEXT_STYLE_NORMAL
407 },
408 {
409 6,
410 19,
411 "Mo¾esz zmieni\86 poszczeg¢lne ustawienia za pomoc¥ klawiszy GàRA i Dà\9d,",
412 TEXT_STYLE_NORMAL
413 },
414 {
415 6,
416 20,
417 "aby wybra\86 kategori©. Potem naci\98nij ENTER, by przej\98\86 do menu z ",
418 TEXT_STYLE_NORMAL
419 },
420 {
421 6,
422 21,
423 "ustawieniami szczeg¢\88owymi do wyboru.",
424 TEXT_STYLE_NORMAL
425 },
426 {
427 6,
428 23,
429 "Gdy wszystkie ustawienia s¥ poprawne, wybierz: ",
430 TEXT_STYLE_NORMAL
431 },
432 {
433 6,
434 24,
435 "\"Akceptuj ustawienia sprz©tu\" i naci\98nij ENTER.",
436 TEXT_STYLE_NORMAL
437 },
438 {
439 0,
440 0,
441 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
442 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
443 },
444 {
445 0,
446 0,
447 NULL,
448 0
449 }
450 };
451
452 static MUI_ENTRY plPLRepairPageEntries[] =
453 {
454 {
455 4,
456 3,
457 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
458 TEXT_STYLE_UNDERLINE
459 },
460 {
461 6,
462 8,
463 "Instalator ReactOS wci¥¾ jest we wczesnej fazie rozwoju. Nadal nie",
464 TEXT_STYLE_NORMAL
465 },
466 {
467 6,
468 9,
469 "obs\88uguje wszystkich funkcji, niezb©dnych dla programu instalacyjnego.",
470 TEXT_STYLE_NORMAL
471 },
472 {
473 6,
474 12,
475 "Naprawa istniej¥cej instalacji systemu nie jest jeszcze mo¾liwa.",
476 TEXT_STYLE_NORMAL
477 },
478 {
479 8,
480 15,
481 "\x07 Naci\98nij U ¾eby uaktualni\86 system.",
482 TEXT_STYLE_NORMAL
483 },
484 {
485 8,
486 17,
487 "\x07 Naci\98nij R, by uruchomi\86 Konsol© Odtwarzania.",
488 TEXT_STYLE_NORMAL
489 },
490 {
491 8,
492 19,
493 "\x07 Naci\98nij ESC, by powr¢ci\86 do g\88¢wnego menu.",
494 TEXT_STYLE_NORMAL
495 },
496 {
497 8,
498 21,
499 "\x07 Naci\98nij ENTER, by zrestartowa\86 komputer.",
500 TEXT_STYLE_NORMAL
501 },
502 {
503 0,
504 0,
505 "ESC = Menu g\88¢wne ENTER = Restart",
506 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
507 },
508 {
509 0,
510 0,
511 NULL,
512 0
513 }
514 };
515 static MUI_ENTRY plPLComputerPageEntries[] =
516 {
517 {
518 4,
519 3,
520 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
521 TEXT_STYLE_UNDERLINE
522 },
523 {
524 6,
525 8,
526 "Aby zmieni\86 typ komputera, na kt¢rym chcesz zainstalowa\86 ReactOS",
527 TEXT_STYLE_NORMAL
528 },
529 {
530 8,
531 10,
532 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 odpowiedni typ komputera.",
533 TEXT_STYLE_NORMAL
534 },
535 {
536 8,
537 11,
538 " a nast©pnie naci\98nij ENTER.",
539 TEXT_STYLE_NORMAL
540 },
541 {
542 8,
543 13,
544 "\x07 Naci\98nij klawisz ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
545 TEXT_STYLE_NORMAL
546 },
547 {
548 8,
549 14,
550 " typu komputera.",
551 TEXT_STYLE_NORMAL
552 },
553 {
554 0,
555 0,
556 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
557 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
558 },
559 {
560 0,
561 0,
562 NULL,
563 0
564 }
565 };
566
567 static MUI_ENTRY plPLFlushPageEntries[] =
568 {
569 {
570 4,
571 3,
572 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
573 TEXT_STYLE_UNDERLINE
574 },
575 {
576 10,
577 6,
578 "System obecnie sprawdza czy dane s¥ poprawnie zapisane na dysku",
579 TEXT_STYLE_NORMAL
580 },
581 {
582 10,
583 8,
584 "To mo¾e zaj¥\86 minut©.",
585 TEXT_STYLE_NORMAL
586 },
587 {
588 10,
589 9,
590 "Po zakoäczeniu, system zrestartuje komputer automatycznie.",
591 TEXT_STYLE_NORMAL
592 },
593 {
594 0,
595 0,
596 "Czyszczenie pami©ci Cache",
597 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
598 },
599 {
600 0,
601 0,
602 NULL,
603 0
604 }
605 };
606
607 static MUI_ENTRY plPLQuitPageEntries[] =
608 {
609 {
610 4,
611 3,
612 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
613 TEXT_STYLE_UNDERLINE
614 },
615 {
616 10,
617 6,
618 "ReactOS zosta\88 ju¾ poprawnie zainstalowany",
619 TEXT_STYLE_NORMAL
620 },
621 {
622 10,
623 8,
624 "Upewnij si© ¾e w Nap©dzie A: nie ma dyskietki i",
625 TEXT_STYLE_NORMAL
626 },
627 {
628 10,
629 9,
630 "w nap©dach optycznych - ¾adnych CD-ROM¢w.",
631 TEXT_STYLE_NORMAL
632 },
633 {
634 10,
635 11,
636 "Naci\98nij ENTER, by zrestartowa\86 komputer.",
637 TEXT_STYLE_NORMAL
638 },
639 {
640 0,
641 0,
642 "Prosz© czeka\86 ...",
643 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
644 },
645 {
646 0,
647 0,
648 NULL,
649 0
650 }
651 };
652
653 static MUI_ENTRY plPLDisplayPageEntries[] =
654 {
655 {
656 4,
657 3,
658 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
659 TEXT_STYLE_UNDERLINE
660 },
661 {
662 6,
663 8,
664 "Chcesz zmieni\86 rozdzielczo\98\86 ekranu.",
665 TEXT_STYLE_NORMAL
666 },
667 { 8,
668 10,
669 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 rozdzielczo\98\86 i liczb©",
670 TEXT_STYLE_NORMAL
671 },
672 {
673 8,
674 11,
675 " kolor¢w, a nast©pnie naci\98nij ENTER.",
676 TEXT_STYLE_NORMAL
677 },
678 {
679 8,
680 13,
681 "\x07 Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
682 TEXT_STYLE_NORMAL
683 },
684 {
685 8,
686 14,
687 " rozdzielczo\98ci czy ilo\98ci kolor¢w.",
688 TEXT_STYLE_NORMAL
689 },
690 {
691 0,
692 0,
693 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
694 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
695 },
696 {
697 0,
698 0,
699 NULL,
700 0
701 }
702 };
703
704 static MUI_ENTRY plPLSuccessPageEntries[] =
705 {
706 {
707 4,
708 3,
709 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
710 TEXT_STYLE_UNDERLINE
711 },
712 {
713 10,
714 6,
715 "Podstawowe sk\88adniki systemu ReactOS zosta\88y zainstalowane.",
716 TEXT_STYLE_NORMAL
717 },
718 {
719 10,
720 8,
721 "Upewnij si© ¾e w Nap©dzie A: nie ma dyskietki i",
722 TEXT_STYLE_NORMAL
723 },
724 {
725 10,
726 9,
727 "w nap©dach optycznych - ¾adnych CD-ROM¢w.",
728 TEXT_STYLE_NORMAL
729 },
730 {
731 10,
732 11,
733 "Naci\98nij ENTER, by zrestartowa\86 komputer.",
734 TEXT_STYLE_NORMAL
735 },
736 {
737 0,
738 0,
739 "ENTER = Restart komputera",
740 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
741 },
742 {
743 0,
744 0,
745 NULL,
746 0
747 }
748 };
749
750 static MUI_ENTRY plPLBootPageEntries[] =
751 {
752 {
753 4,
754 3,
755 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
756 TEXT_STYLE_UNDERLINE
757 },
758 {
759 6,
760 8,
761 "Instalator ReactOS nie mo¾e wgra\86 bootloadera na tw¢j",
762 TEXT_STYLE_NORMAL
763 },
764 {
765 6,
766 9,
767 "dysk twardy",
768 TEXT_STYLE_NORMAL
769 },
770 {
771 6,
772 13,
773 "Prosz© umie\98ci\86 sformatowan¥ dyskietk© w nap©dzie A:",
774 TEXT_STYLE_NORMAL
775 },
776 {
777 6,
778 14,
779 "i nacisn¥\86 klawisz ENTER.",
780 TEXT_STYLE_NORMAL,
781 },
782 {
783 0,
784 0,
785 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
786 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
787 },
788 {
789 0,
790 0,
791 NULL,
792 0
793 }
794
795 };
796
797 static MUI_ENTRY plPLSelectPartitionEntries[] =
798 {
799 {
800 4,
801 3,
802 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
803 TEXT_STYLE_UNDERLINE
804 },
805 {
806 6,
807 8,
808 "Poni¾sza lista pokazuje istniej¥ce partycje i puste",
809 TEXT_STYLE_NORMAL
810 },
811 {
812 6,
813 9,
814 "miejsce na nowe partycje.",
815 TEXT_STYLE_NORMAL
816 },
817 {
818 8,
819 11,
820 "\x07 Naci\98nij GàRA lub Dà\9d, by wybra\86 pozycj© z listy.",
821 TEXT_STYLE_NORMAL
822 },
823 {
824 8,
825 13,
826 "\x07 Naci\98nij ENTER, by zainstalowa\86 ReactOS na wybranej partycji.",
827 TEXT_STYLE_NORMAL
828 },
829 {
830 8,
831 15,
832 "\x07 Naci\98nij P, by stworzy\86 partycj© podstawow¥.",
833 TEXT_STYLE_NORMAL
834 },
835 {
836 8,
837 17,
838 "\x07 Naci\98nij E, by stworzy\86 partycj© rozszerzon¥.",
839 TEXT_STYLE_NORMAL
840 },
841 {
842 8,
843 19,
844 "\x07 Naci\98nij D, by skasowa\86 istniej¥c¥ partycj©.",
845 TEXT_STYLE_NORMAL
846 },
847 {
848 0,
849 0,
850 "Prosz© czeka\86...",
851 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
852 },
853 {
854 0,
855 0,
856 NULL,
857 0
858 }
859 };
860
861 static MUI_ENTRY plPLFormatPartitionEntries[] =
862 {
863 {
864 4,
865 3,
866 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
867 TEXT_STYLE_UNDERLINE
868 },
869 {
870 6,
871 8,
872 "Formatowanie partycji",
873 TEXT_STYLE_NORMAL
874 },
875 {
876 6,
877 10,
878 "Instalator sformatuje teraz partycj©. Naci\98nij ENTER, aby kontynuowa\86.",
879 TEXT_STYLE_NORMAL
880 },
881 {
882 0,
883 0,
884 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
885 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
886 },
887 {
888 0,
889 0,
890 NULL,
891 TEXT_STYLE_NORMAL
892 }
893 };
894
895 static MUI_ENTRY plPLInstallDirectoryEntries[] =
896 {
897 {
898 4,
899 3,
900 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
901 TEXT_STYLE_UNDERLINE
902 },
903 {
904 6,
905 8,
906 "Instalator przegra pliki systemu na wybran¥ partycj©. Wybierz",
907 TEXT_STYLE_NORMAL
908 },
909 {
910 6,
911 9,
912 "katalog, do kt¢rego chcesz zainstalowa\86 system ReactOS:",
913 TEXT_STYLE_NORMAL
914 },
915 {
916 6,
917 14,
918 "Aby zmieni\86 domy\98lny katalog, u¾yj klawisza BACKSPACE, by skasowa\86",
919 TEXT_STYLE_NORMAL
920 },
921 {
922 6,
923 15,
924 "a nast©pnie wprowad« now¥ \98cie¾k© do katalogu, do kt¢rego system",
925 TEXT_STYLE_NORMAL
926 },
927 {
928 6,
929 16,
930 "ma zosta\86 zainstalowany.",
931 TEXT_STYLE_NORMAL
932 },
933 {
934 0,
935 0,
936 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
937 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
938 },
939 {
940 0,
941 0,
942 NULL,
943 0
944 }
945 };
946
947 static MUI_ENTRY plPLFileCopyEntries[] =
948 {
949 {
950 4,
951 3,
952 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
953 TEXT_STYLE_UNDERLINE
954 },
955 {
956 11,
957 12,
958 "Prosz© czeka\86, Instalator ReactOS kopiuje pliki do wybranego",
959 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
960 },
961 {
962 30,
963 13,
964 "katalogu.",
965 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
966 },
967 {
968 20,
969 14,
970 "To mo¾e zaj¥\86 kilka minut.",
971 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
972 },
973 {
974 50,
975 0,
976 "\xB3 Prosz© czeka\86... ",
977 TEXT_TYPE_STATUS
978 },
979 {
980 0,
981 0,
982 NULL,
983 0
984 }
985 };
986
987 static MUI_ENTRY plPLBootLoaderEntries[] =
988 {
989 {
990 4,
991 3,
992 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
993 TEXT_STYLE_UNDERLINE
994 },
995 {
996 6,
997 8,
998 "Instalator musi teraz wgra\86 bootloader",
999 TEXT_STYLE_NORMAL
1000 },
1001 {
1002 8,
1003 12,
1004 "Wgraj bootloader na dysk twardy (MBR i VBR).",
1005 TEXT_STYLE_NORMAL
1006 },
1007 {
1008 8,
1009 13,
1010 "Wgraj bootloader na dysk twardy (tylko VBR).",
1011 TEXT_STYLE_NORMAL
1012 },
1013 {
1014 8,
1015 14,
1016 " Wgraj bootloader na dyskietk©.",
1017 TEXT_STYLE_NORMAL
1018 },
1019 {
1020 8,
1021 15,
1022 " Pomiä wgrywanie bootloadera.",
1023 TEXT_STYLE_NORMAL
1024 },
1025 {
1026 0,
1027 0,
1028 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
1029 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1030 },
1031 {
1032 0,
1033 0,
1034 NULL,
1035 0
1036 }
1037 };
1038
1039 static MUI_ENTRY plPLKeyboardSettingsEntries[] =
1040 {
1041 {
1042 4,
1043 3,
1044 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
1045 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1046 },
1047 {
1048 6,
1049 8,
1050 "Chcesz zmieni\86 typ klawiatury, jaki ma by\86 zainstalowany.",
1051 TEXT_STYLE_NORMAL
1052 },
1053 {
1054 8,
1055 10,
1056 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 odpowiedni typ klawiatury.",
1057 TEXT_STYLE_NORMAL
1058 },
1059 {
1060 8,
1061 11,
1062 " a nast©pnie naci\98nij ENTER.",
1063 TEXT_STYLE_NORMAL
1064 },
1065 {
1066 8,
1067 13,
1068 "\x07 Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
1069 TEXT_STYLE_NORMAL
1070 },
1071 {
1072 8,
1073 14,
1074 " typu klawiatury.",
1075 TEXT_STYLE_NORMAL
1076 },
1077 {
1078 0,
1079 0,
1080 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
1081 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1082 },
1083 {
1084 0,
1085 0,
1086 NULL,
1087 0
1088 }
1089 };
1090
1091 static MUI_ENTRY plPLLayoutSettingsEntries[] =
1092 {
1093 {
1094 4,
1095 3,
1096 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
1097 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1098 },
1099 {
1100 6,
1101 8,
1102 "Prosz© wybra\86 domy\98lnie instalowany uk\88ad klawiatury.",
1103 TEXT_STYLE_NORMAL
1104 },
1105 {
1106 8,
1107 10,
1108 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 odpowiedni uk\88ad",
1109 TEXT_STYLE_NORMAL
1110 },
1111 {
1112 8,
1113 11,
1114 " klawiatury. Nast©pnie naci\98nij ENTER.",
1115 TEXT_STYLE_NORMAL
1116 },
1117 {
1118 8,
1119 13,
1120 "\x07 Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
1121 TEXT_STYLE_NORMAL
1122 },
1123 {
1124 8,
1125 14,
1126 " uk\88adu klawiatury.",
1127 TEXT_STYLE_NORMAL
1128 },
1129 {
1130 0,
1131 0,
1132 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
1133 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1134 },
1135 {
1136 0,
1137 0,
1138 NULL,
1139 0
1140 },
1141
1142 };
1143
1144 static MUI_ENTRY plPLPrepareCopyEntries[] =
1145 {
1146 {
1147 4,
1148 3,
1149 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
1150 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1151 },
1152 {
1153 6,
1154 8,
1155 "Instalator przygotuje tw¢j komputer do skopiowania plik¢w systemu. ",
1156 TEXT_STYLE_NORMAL
1157 },
1158 {
1159 0,
1160 0,
1161 "Tworzenie listy plik¢w do skopiowania...",
1162 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1163 },
1164 {
1165 0,
1166 0,
1167 NULL,
1168 0
1169 },
1170
1171 };
1172
1173 static MUI_ENTRY plPLSelectFSEntries[] =
1174 {
1175 {
1176 4,
1177 3,
1178 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
1179 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1180 },
1181 {
1182 6,
1183 17,
1184 "Wybierz system plik¢w z listy poni¾ej.",
1185 0
1186 },
1187 {
1188 8,
1189 19,
1190 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA alub Dà\9d, by wybra\86 system plik¢w.",
1191 0
1192 },
1193 {
1194 8,
1195 21,
1196 "\x07 Naci\98nij ENTER, aby sformatowa\86 partycj©.",
1197 0
1198 },
1199 {
1200 8,
1201 23,
1202 "\x07 Naci\98nij ESC, aby wybra\86 inn¥ partycj©.",
1203 0
1204 },
1205 {
1206 0,
1207 0,
1208 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
1209 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1210 },
1211
1212 {
1213 0,
1214 0,
1215 NULL,
1216 0
1217 }
1218 };
1219
1220 static MUI_ENTRY plPLDeletePartitionEntries[] =
1221 {
1222 {
1223 4,
1224 3,
1225 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
1226 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1227 },
1228 {
1229 6,
1230 8,
1231 "Chcesz skasowa\86 wybran¥ partycj©",
1232 TEXT_STYLE_NORMAL
1233 },
1234 {
1235 8,
1236 18,
1237 "\x07 Naci\98nij D, by skasowa\86 partycj©.",
1238 TEXT_STYLE_NORMAL
1239 },
1240 {
1241 11,
1242 19,
1243 "UWAGA: Wszystkie dane, zapisane na tej partycji zostan¥ skasowane!",
1244 TEXT_STYLE_NORMAL
1245 },
1246 {
1247 8,
1248 21,
1249 "\x07 Naci\98nij ESC, aby anulowa\86.",
1250 TEXT_STYLE_NORMAL
1251 },
1252 {
1253 0,
1254 0,
1255 "D = Skasowanie partycji ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
1256 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1257 },
1258 {
1259 0,
1260 0,
1261 NULL,
1262 0
1263 }
1264 };
1265
1266 static MUI_ENTRY plPLRegistryEntries[] =
1267 {
1268 {
1269 4,
1270 3,
1271 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
1272 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1273 },
1274 {
1275 6,
1276 8,
1277 "Instalator uaktualnia w\88a\98nie konfiguracj© systemu. ",
1278 TEXT_STYLE_NORMAL
1279 },
1280 {
1281 0,
1282 0,
1283 "Tworzenie ga\88©zi rejestru...",
1284 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1285 },
1286 {
1287 0,
1288 0,
1289 NULL,
1290 0
1291 },
1292
1293 };
1294
1295 MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
1296 {
1297 {
1298 // NOT_AN_ERROR
1299 "Sukces\n"
1300 },
1301 {
1302 //ERROR_NOT_INSTALLED
1303 "ReactOS nie zosta\88 w pe\88ni zainstalowany na twoim\n"
1304 "komputerze. Je\98li wyjdziesz teraz, trzeba b©dzie\n"
1305 "ponownie uruchomi\86 instalator, by zainstalowa\86 ReactOS.\n"
1306 "\n"
1307 " \x07 Naci\98nij ENTER, aby kontynuowa\86 instalacj©.\n"
1308 " \x07 Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 z instalatora.",
1309 "F3= Wyj\98cie ENTER = Kontynuacja"
1310 },
1311 {
1312 //ERROR_NO_HDD
1313 "Instalator nie znalaz\88 ¾adnego dysku twardego.\n",
1314 "ENTER = Restart komputera"
1315 },
1316 {
1317 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1318 "Instalator nie znalaz\88 nap©du «r¢d\88owego.\n",
1319 "ENTER = Restart komputera"
1320 },
1321 {
1322 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1323 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 pliku TXTSETUP.SIF.\n",
1324 "ENTER = Restart komputera"
1325 },
1326 {
1327 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1328 "Instalator znalaz\88 uszkodzony plik TXTSETUP.SIF.\n",
1329 "ENTER = Restart komputera"
1330 },
1331 {
1332 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1333 "Instalator znalaz\88 nieprawid\88owy wpis w TXTSETUP.SIF.\n",
1334 "ENTER = Restart komputera"
1335 },
1336 {
1337 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1338 "Instalator nie m¢g\88 odczyta\86 informacji o nap©dzie.\n",
1339 "ENTER = Restart komputera"
1340 },
1341 {
1342 //ERROR_WRITE_BOOT,
1343 "Nieudane zapisanie FAT bootcode na partycji systemowej.",
1344 "ENTER = Restart komputera"
1345 },
1346 {
1347 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1348 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy typ¢w komputera.\n",
1349 "ENTER = Restart komputera"
1350 },
1351 {
1352 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1353 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy ustawieä ekranu.\n",
1354 "ENTER = Restart komputera"
1355 },
1356 {
1357 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1358 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy typ¢w klawiatury.\n",
1359 "ENTER = Restart komputera"
1360 },
1361 {
1362 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1363 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy uk\88ad¢w klawiatury.\n",
1364 "ENTER = Restart komputera"
1365 },
1366 {
1367 //ERROR_WARN_PARTITION,
1368 "Instalator wykry\88, ¾e co najmniej jeden dysk twardy zawiera niekompatybiln¥ \n"
1369 "tablic© partycji, kt¢ra nie b©dzie poprawnie obs\88ugiwana!\n"
1370 "\n"
1371 "Tworzenie lub kasowanie partycji mo¾e zniszczy\86 ca\88¥ tablic© partycji.\n"
1372 "\n"
1373 " \x07 Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 z instalatora.\n"
1374 " \x07 Naci\98nij ENTER, aby kontynuowa\86.",
1375 "F3= Wyj\98cie ENTER = Kontynuacja"
1376 },
1377 {
1378 //ERROR_NEW_PARTITION,
1379 "Nie mo¾esz stworzy\86 nowej partycji w miejscu ju¾\n"
1380 "istniej¥cej!\n"
1381 "\n"
1382 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
1383 NULL
1384 },
1385 {
1386 //ERROR_DELETE_SPACE,
1387 "Nie mo¾esz skasowa\86 pustej przestrzeni, gdzie nie ma ¾adnej partycji!\n"
1388 "\n"
1389 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
1390 NULL
1391 },
1392 {
1393 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1394 "Nieudana instalacja FAT bootcode na partycji systemowej.",
1395 "ENTER = Restart komputera"
1396 },
1397 {
1398 //ERROR_NO_FLOPPY,
1399 "Brak dyskietki w nap©dzie A:.",
1400 "ENTER = Kontynuacja"
1401 },
1402 {
1403 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1404 "Instalator nie m¢g\88 zmieni\86 uk\88adu klawiatury.",
1405 "ENTER = Restart komputera"
1406 },
1407 {
1408 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1409 "Instalator nie m¢g\88 zmieni\86 ustawieä ekranu w rejestrze.",
1410 "ENTER = Restart komputera"
1411 },
1412 {
1413 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1414 "Instalator nie by\88 w stanie zaimportowa\86 pliku ga\88©zi rejestru.",
1415 "ENTER = Restart komputera"
1416 },
1417 {
1418 //ERROR_FIND_REGISTRY
1419 "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 plik¢w z danymi rejestru.",
1420 "ENTER = Restart komputera"
1421 },
1422 {
1423 //ERROR_CREATE_HIVE,
1424 "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 ga\88©zi rejestru.",
1425 "ENTER = Restart komputera"
1426 },
1427 {
1428 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1429 "Instalator nie by\88 w stanie ustawi\86 inicjalizacji rejestru.",
1430 "ENTER = Restart komputera"
1431 },
1432 {
1433 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1434 "Cabinet nie zawiera prawid\88owego pliku inf.\n",
1435 "ENTER = Restart komputera"
1436 },
1437 {
1438 //ERROR_CABINET_MISSING,
1439 "Cabinet nie zosta\88 znaleziony.\n",
1440 "ENTER = Restart komputera"
1441 },
1442 {
1443 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1444 "Cabinet nie zawiera skryptu instalacji.\n",
1445 "ENTER = Restart komputera"
1446 },
1447 {
1448 //ERROR_COPY_QUEUE,
1449 "Instalator nie by\88 w stanie otworzy\86 kolejki kopiowania pliku.\n",
1450 "ENTER = Restart komputera"
1451 },
1452 {
1453 //ERROR_CREATE_DIR,
1454 "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 katalog¢w.",
1455 "ENTER = Restart komputera"
1456 },
1457 {
1458 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1459 "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji 'Directories'\n"
1460 "w pliku TXTSETUP.SIF.\n",
1461 "ENTER = Restart komputera"
1462 },
1463 {
1464 //ERROR_CABINET_SECTION,
1465 "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji 'Directories'\n"
1466 "w pliku cabinet.\n",
1467 "ENTER = Restart komputera"
1468 },
1469 {
1470 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1471 "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 katalogu instalacji.",
1472 "ENTER = Restart komputera"
1473 },
1474 {
1475 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1476 "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji 'SetupData'\n"
1477 "w pliku TXTSETUP.SIF.\n",
1478 "ENTER = Restart komputera"
1479 },
1480 {
1481 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1482 "Instalator nie m¢g\88 zapisa\86 zmian w tablicy partycji.\n"
1483 "ENTER = Restart komputera"
1484 },
1485 {
1486 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1487 "Instalator nie m¢g\88 doda\86 strony kodowania do rejestru.\n"
1488 "ENTER = Restart komputera"
1489 },
1490 {
1491 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1492 "Instalator nie m¢g\88 ustawi\86 wersji j©zykowej.\n"
1493 "ENTER = Restart komputera"
1494 },
1495 {
1496 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1497 "Instalator nie m¢g\88 doda\86 uk\88ad¢w klawiatury do rejestru.\n"
1498 "ENTER = Restart komputera"
1499 },
1500 {
1501 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1502 "Instalator nie m¢g\88 ustawi\86 lokalizacji geograficznej.\n"
1503 "ENTER = Restart komputera"
1504 },
1505 {
1506 //ERROR_INSUFFICIENT_DISKSPACE,
1507 "Brak wystarczaj¥cej wolnej przestrzeni w wybranej partycji.\n"
1508 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
1509 NULL
1510 },
1511 {
1512 //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1513 "Nie mo¾na utworzy\86 na tym dysku partycji podstawowej lub\n" // FIXME
1514 "rozszerzonej, poniewa¾ tabela partycji jest pe©na.\n"
1515 "\n"
1516 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86."
1517 },
1518 {
1519 //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1520 "Nie mo¾esz utworzy\86 wi©cej ni¾ jednej partycji rozszerzonej na dysku.\n"
1521 "\n"
1522 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86."
1523 },
1524 {
1525 NULL,
1526 NULL
1527 }
1528 };
1529
1530
1531 MUI_PAGE plPLPages[] =
1532 {
1533 {
1534 LANGUAGE_PAGE,
1535 plPLLanguagePageEntries
1536 },
1537 {
1538 START_PAGE,
1539 plPLWelcomePageEntries
1540 },
1541 {
1542 INSTALL_INTRO_PAGE,
1543 plPLIntroPageEntries
1544 },
1545 {
1546 LICENSE_PAGE,
1547 plPLLicensePageEntries
1548 },
1549 {
1550 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1551 plPLDevicePageEntries
1552 },
1553 {
1554 REPAIR_INTRO_PAGE,
1555 plPLRepairPageEntries
1556 },
1557 {
1558 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1559 plPLComputerPageEntries
1560 },
1561 {
1562 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1563 plPLDisplayPageEntries
1564 },
1565 {
1566 FLUSH_PAGE,
1567 plPLFlushPageEntries
1568 },
1569 {
1570 SELECT_PARTITION_PAGE,
1571 plPLSelectPartitionEntries
1572 },
1573 {
1574 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1575 plPLSelectFSEntries
1576 },
1577 {
1578 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1579 plPLFormatPartitionEntries
1580 },
1581 {
1582 DELETE_PARTITION_PAGE,
1583 plPLDeletePartitionEntries
1584 },
1585 {
1586 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1587 plPLInstallDirectoryEntries
1588 },
1589 {
1590 PREPARE_COPY_PAGE,
1591 plPLPrepareCopyEntries
1592 },
1593 {
1594 FILE_COPY_PAGE,
1595 plPLFileCopyEntries
1596 },
1597 {
1598 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1599 plPLKeyboardSettingsEntries
1600 },
1601 {
1602 BOOT_LOADER_PAGE,
1603 plPLBootLoaderEntries
1604 },
1605 {
1606 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1607 plPLLayoutSettingsEntries
1608 },
1609 {
1610 QUIT_PAGE,
1611 plPLQuitPageEntries
1612 },
1613 {
1614 SUCCESS_PAGE,
1615 plPLSuccessPageEntries
1616 },
1617 {
1618 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1619 plPLBootPageEntries
1620 },
1621 {
1622 REGISTRY_PAGE,
1623 plPLRegistryEntries
1624 },
1625 {
1626 -1,
1627 NULL
1628 }
1629 };
1630
1631 MUI_STRING plPLStrings[] =
1632 {
1633 {STRING_PLEASEWAIT,
1634 " Prosz© czeka\86..."},
1635 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1636 " ENTER = Instalacja P = Partycja Podstawowa E = Rozszerzona F3 = Wyj\98cie"},
1637 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1638 " ENTER = Instalacja L = Utworzenie Partycji Logicznej F3 = Wyj\98cie"},
1639 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1640 " ENTER = Instalacja D = Skasowanie Partycji F3 = Wyj\98cie"},
1641 {STRING_DELETEPARTITION,
1642 " D = Skasowanie Partycji F3 = Wyj\98cie"},
1643 {STRING_PARTITIONSIZE,
1644 "Rozmiar nowej partycji:"},
1645 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1646 "Wybrane: utworzenie nowej partycji podstawowej na"},
1647 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1648 "Wybrane: utworzenie nowej partycji rozszerzonej na"},
1649 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1650 "Wybrane: utworzenie nowej partycji logicznej na"},
1651 {STRING_HDDSIZE,
1652 "Prosz© wprowadzi\86 rozmiar nowej partycji w megabajtach."},
1653 {STRING_CREATEPARTITION,
1654 " ENTER = Utworzenie Partycji ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie"},
1655 {STRING_PARTFORMAT,
1656 "Nast©puj¥ca partycja zostanie sformatowana."},
1657 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1658 "Mo¾esz zainstalowa\86 ReactOS na nowej lub niesformatowanej partycji."},
1659 {STRING_INSTALLONPART,
1660 "Instalator kopiuje pliki systemu na wybran¥ partycj©."},
1661 {STRING_CHECKINGPART,
1662 "Instalator sprawdza wybran¥ partycj©."},
1663 {STRING_QUITCONTINUE,
1664 "F3= Wyj\98cie ENTER = Kontynuacja"},
1665 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1666 "ENTER = Restart komputera"},
1667 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1668 "Instalator nie by\88 w stanie odnale«\86 sekcji '%S'\nw pliku TXTSETUP.SIF.\n"},
1669 {STRING_COPYING,
1670 " Kopiowanie plik¢w: %S"},
1671 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1672 "Instalator kopiuje pliki..."},
1673 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1674 " Uaktualnianie..."},
1675 {STRING_IMPORTFILE,
1676 " Importowanie %S..."},
1677 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1678 " Zmiana ustawieä ekranu w rejestrze..."},
1679 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1680 " Zmiana wersji j©zykowej..."},
1681 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1682 " Zmiana uk\88adu klawiatury..."},
1683 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1684 " Dodawanie informacji o stronie kodowej do rejestru..."},
1685 {STRING_DONE,
1686 " Ukoäczone..."},
1687 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1688 " ENTER = Restart komputera"},
1689 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1690 "Otwarcie konsoli nieudane\r\n\r\n"},
1691 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1692 "Najcz©stsz¥ tego przyczyn¥ jest u¾ycie klawiatury USB.\r\n"},
1693 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1694 "Nie s¥ obecnie w pe\88ni obs\88ugiwane.\r\n"},
1695 {STRING_FORMATTINGDISK,
1696 "Instalator formatuje tw¢j dysk"},
1697 {STRING_CHECKINGDISK,
1698 "Instalator sprawdza tw¢j dysk"},
1699 {STRING_FORMATDISK1,
1700 " Sformatuj partycj© z systemem plik¢w %S (szybkie formatowanie) "},
1701 {STRING_FORMATDISK2,
1702 " Sformatuj partycj© z systemem plik¢w %S "},
1703 {STRING_KEEPFORMAT,
1704 " Zachowaj obecny system plik¢w (bez zmian) "},
1705 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1706 "%I64u %s Dysku Twardym %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ."},
1707 {STRING_HDDINFOUNK1,
1708 "%I64u %s Dysk 02 Twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu)."},
1709 {STRING_HDDINFOUNK2,
1710 " %c%c 03Typ %lu %I64u %s"},
1711 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1712 "na %I64u %s Dysku Twardym %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ."},
1713 {STRING_HDDINFOUNK3,
1714 "na %I64u %s Dysku 05 Twardym %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu)."},
1715 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1716 "Dysk Twardy %lu (%I64u %s), Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1717 {STRING_HDDINFOUNK4,
1718 "%c%c 07Typ %lu %I64u %s"},
1719 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1720 "na Dysku Twardym %lu (%I64u %s), Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1721 {STRING_HDDINFOUNK5,
1722 "%c%c %s09Typ %-3u%s %6lu %s"},
1723 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1724 "%6lu %s Dysk Twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %S"},
1725 {STRING_HDDINFOUNK6,
1726 "%6lu %s Dysk11 Twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu)"},
1727 {STRING_NEWPARTITION,
1728 "Instalator utworzy\88 now¥ partycj©"},
1729 {STRING_UNPSPACE,
1730 " %sMiejsce poza partycjami%s %6lu %s"},
1731 {STRING_MAXSIZE,
1732 "MB (maks. %lu MB)"},
1733 {STRING_UNFORMATTED,
1734 "Nowa (Niesformatowana)"},
1735 {STRING_FORMATUNUSED,
1736 "Nieu¾yte"},
1737 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1738 "Nieznane"},
1739 {STRING_KB,
1740 "KB"},
1741 {STRING_MB,
1742 "MB"},
1743 {STRING_GB,
1744 "GB"},
1745 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1746 "Dodawanie uk\88ad¢w klawiatury"},
1747 {0, 0}
1748 };