d661297b4d1749b440e68062d9624085378e88a1
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / pl-PL.h
1 // This file is converted by code7bit.
2 // code7bit: https://github.com/katahiromz/code7bit
3 // To revert conversion, please execute "code7bit -r <file>".
4 /*
5 * translated by Caemyr (Jan-Feb, Apr, 2008)
6 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
7 * http://www.reactos.org
8 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
9 * Updated by Wojo664 (July, 2014)
10 * Updated by Saibamen (July, 2015)
11 */
12
13 #pragma once
14
15 static MUI_ENTRY plPLLanguagePageEntries[] =
16 {
17 {
18 4,
19 3,
20 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
21 TEXT_STYLE_UNDERLINE
22 },
23 {
24 6,
25 8,
26 "Wyb\242r j\251zyka",
27 TEXT_STYLE_NORMAL
28 },
29 {
30 8,
31 10,
32 "\x07 Prosz\251 wybra\206 j\251zyk dla procesu instalacji systemu",
33 TEXT_STYLE_NORMAL
34 },
35 {
36 8,
37 11,
38 " i nacisn\245\206 ENTER.",
39 TEXT_STYLE_NORMAL
40 },
41 {
42 8,
43 13,
44 "\x07 Wybrany j\251zyk b\251dzie domy\230lnym dla zainstalowanego systemu.",
45 TEXT_STYLE_NORMAL
46 },
47 {
48 0,
49 0,
50 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\230cie",
51 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
52 },
53 {
54 0,
55 0,
56 NULL,
57 0
58 }
59 };
60
61 static MUI_ENTRY plPLWelcomePageEntries[] =
62 {
63 {
64 4,
65 3,
66 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
67 TEXT_STYLE_UNDERLINE
68 },
69 {
70 6,
71 8,
72 "Witamy w programie instalacyjnym systemu ReactOS",
73 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
74 },
75 {
76 6,
77 11,
78 " Na tym etapie, instalator skopiuje niezb\251dne pliki systemu operacyjnego",
79 TEXT_STYLE_NORMAL
80 },
81 {
82 6,
83 12,
84 "na tw\242j komputer i rozpocznie kolejny etap procesu instalacji.",
85 TEXT_STYLE_NORMAL
86 },
87 {
88 8,
89 15,
90 "\x07 Naci\230nij ENTER, aby zainstalowa\206 lub uaktualni\206 system ReactOS.",
91 TEXT_STYLE_NORMAL
92 },
93 {
94 8,
95 17,
96 "\x07 Naci\230nij R, aby naprawi\206 istniej\245c\245 instalacj\251 systemu ReactOS.",
97 TEXT_STYLE_NORMAL
98 },
99 {
100 8,
101 19,
102 "\x07 Naci\230nij L, aby zapozna\206 si\251 z licencj\245 systemu ReactOS",
103 TEXT_STYLE_NORMAL
104 },
105 {
106 8,
107 21,
108 "\x07 Naci\230nij F3, aby wyj\230\206 bez instalacji systemu ReactOS.",
109 TEXT_STYLE_NORMAL
110 },
111 {
112 6,
113 23,
114 "Wi\251cej informacji o systemie ReactOS mo\276na znale\253\206 na stronie:",
115 TEXT_STYLE_NORMAL
116 },
117 {
118 6,
119 24,
120 "http://www.reactos.org",
121 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
122 },
123 {
124 0,
125 0,
126 "ENTER = Kontynuacja R = Naprawa F3 = Wyj\230cie",
127 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
128 },
129 {
130 0,
131 0,
132 NULL,
133 0
134 }
135 };
136
137 static MUI_ENTRY plPLIntroPageEntries[] =
138 {
139 {
140 4,
141 3,
142 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
143 TEXT_STYLE_UNDERLINE
144 },
145 {
146 6,
147 8,
148 "Stan rozwoju systemu ReactOS",
149 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
150 },
151 {
152 6,
153 11,
154 "System ReactOS jest w fazie Alpha, co oznacza, \276e jest niekompletny",
155 TEXT_STYLE_NORMAL
156 },
157 {
158 6,
159 12,
160 "i wci\245\276 intensywnie rozwijany. Zaleca si\251 u\276ywania systemu wy\210\245cznie",
161 TEXT_STYLE_NORMAL
162 },
163 {
164 6,
165 13,
166 "w celach ewauluacji i testowania, nie jako system codziennego u\276ytku.",
167 TEXT_STYLE_NORMAL
168 },
169 {
170 6,
171 15,
172 "Wykonaj kopi\251 zapasow\245 danych lub testuj na dodatkowym komputerze,",
173 TEXT_STYLE_NORMAL
174 },
175 {
176 6,
177 16,
178 "je\230li pr\242bujesz uruchomi\206 system ReactOS poza maszyn\245 wirtualn\245.",
179 TEXT_STYLE_NORMAL
180 },
181 {
182 8,
183 19,
184 "\x07 Naci\230nij ENTER, aby zainstalowa\206 system ReactOS.",
185 TEXT_STYLE_NORMAL
186 },
187 {
188 8,
189 21,
190 "\x07 Naci\230nij F3, aby wyj\230\206 bez instalacji systemu ReactOS.",
191 TEXT_STYLE_NORMAL
192 },
193 {
194 0,
195 0,
196 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\230cie",
197 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
198 },
199 {
200 0,
201 0,
202 NULL,
203 0
204 }
205 };
206
207 static MUI_ENTRY plPLLicensePageEntries[] =
208 {
209 {
210 4,
211 3,
212 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
213 TEXT_STYLE_UNDERLINE
214 },
215 {
216 6,
217 6,
218 "Licencja:",
219 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
220 },
221 {
222 8,
223 8,
224 "System ReactOS jest licencjonowany na warunkach licencji",
225 TEXT_STYLE_NORMAL
226 },
227 {
228 8,
229 9,
230 "GNU GPL z elementami kodu pochodz\245cego z kompatybilnych",
231 TEXT_STYLE_NORMAL
232 },
233 {
234 8,
235 10,
236 "licencji, takich jak X11 czy BSD albo GNU LGPL. Ca\210e",
237 TEXT_STYLE_NORMAL
238 },
239 {
240 8,
241 11,
242 "oprogramowanie, b\251d\245ce cz\251\230ci\245 systemu ReactOS podlega wi\251c",
243 TEXT_STYLE_NORMAL
244 },
245 {
246 8,
247 12,
248 "licencji GNU GPL jak i odpowiedniej licencji oryginalnej.",
249 TEXT_STYLE_NORMAL
250 },
251 {
252 8,
253 13,
254 "To oprogramowanie wydawane jest BEZ JAKIEJKOLWIEK gwarancji",
255 TEXT_STYLE_NORMAL
256 },
257 {
258 8,
259 15,
260 "czy te\276 ogranicze\344 w u\276yciu, poza przepisami prawa lokalnego",
261 TEXT_STYLE_NORMAL
262 },
263 {
264 8,
265 16,
266 "b\245d\253 mi\251dzynarodowego. Licencja systemu ReactOS",
267 TEXT_STYLE_NORMAL
268 },
269 {
270 8,
271 17,
272 "reguluje wy\210\245cznie zasady dystrybucji dla os\242b trzecich.",
273 TEXT_STYLE_NORMAL
274 },
275 {
276 8,
277 18,
278 "Je\230li z jakiego\230 powodu nie otrzyma\210e\230 kopii licencji",
279 TEXT_STYLE_NORMAL
280 },
281 {
282 8,
283 19,
284 "GNU GPL wraz z systemem ReactOS, prosimy odwiedzi\206 stron\251:",
285 TEXT_STYLE_NORMAL
286 },
287 {
288 8,
289 20,
290 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
291 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
292 },
293 {
294 8,
295 22,
296 "Gwarancja:",
297 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
298 },
299 {
300 8,
301 24,
302 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; szczeg\242\210y",
303 TEXT_STYLE_NORMAL
304 },
305 {
306 8,
307 25,
308 "dotycz\245ce kopiowania w \253r\242d\210ach. Nie ma \275ADNEJ gwarancji",
309 TEXT_STYLE_NORMAL
310 },
311 {
312 8,
313 26,
314 "PRZYDATNO\227CI HANDLOWEJ LUB DO OKRE\227LONYCH ZASTOSOWA\343",
315 TEXT_STYLE_NORMAL
316 },
317 {
318 0,
319 0,
320 "ENTER = Powr\242t",
321 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
322 },
323 {
324 0,
325 0,
326 NULL,
327 0
328 }
329 };
330
331 static MUI_ENTRY plPLDevicePageEntries[] =
332 {
333 {
334 4,
335 3,
336 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
337 TEXT_STYLE_UNDERLINE
338 },
339 {
340 6,
341 8,
342 "Poni\276sza lista zawiera obecne ustawienia sprz\251tu.",
343 TEXT_STYLE_NORMAL
344 },
345 {
346 24,
347 11,
348 "Komputer:",
349 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
350 },
351 {
352 24,
353 12,
354 "Monitor:",
355 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
356 },
357 {
358 24,
359 13,
360 "Klawiatura:",
361 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
362 },
363 {
364 24,
365 14,
366 "Uk\210. klawiatury:",
367 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
368 },
369 {
370 24,
371 16,
372 "Zapisz:",
373 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
374 },
375 {
376 25,
377 16, "Akceptuj ustawienia sprz\251tu",
378 TEXT_STYLE_NORMAL
379 },
380 {
381 6,
382 19,
383 "Mo\276esz zmieni\206 poszczeg\242lne ustawienia za pomoc\245 klawiszy G\340RA i D\340\235,",
384 TEXT_STYLE_NORMAL
385 },
386 {
387 6,
388 20,
389 "aby wybra\206 kategori\251. Potem naci\230nij ENTER, by przej\230\206 do menu z ",
390 TEXT_STYLE_NORMAL
391 },
392 {
393 6,
394 21,
395 "ustawieniami szczeg\242\210owymi do wyboru.",
396 TEXT_STYLE_NORMAL
397 },
398 {
399 6,
400 23,
401 "Gdy wszystkie ustawienia s\245 poprawne, wybierz: ",
402 TEXT_STYLE_NORMAL
403 },
404 {
405 6,
406 24,
407 "\"Akceptuj ustawienia sprz\251tu\" i naci\230nij ENTER.",
408 TEXT_STYLE_NORMAL
409 },
410 {
411 0,
412 0,
413 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\230cie",
414 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
415 },
416 {
417 0,
418 0,
419 NULL,
420 0
421 }
422 };
423
424 static MUI_ENTRY plPLRepairPageEntries[] =
425 {
426 {
427 4,
428 3,
429 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
430 TEXT_STYLE_UNDERLINE
431 },
432 {
433 6,
434 8,
435 "Instalator systemu ReactOS wci\245\276 jest we wczesnej fazie rozwoju. Nadal nie",
436 TEXT_STYLE_NORMAL
437 },
438 {
439 6,
440 9,
441 "obs\210uguje wszystkich funkcji, niezb\251dnych dla programu instalacyjnego.",
442 TEXT_STYLE_NORMAL
443 },
444 {
445 6,
446 12,
447 "Naprawa istniej\245cej instalacji systemu nie jest jeszcze mo\276liwa.",
448 TEXT_STYLE_NORMAL
449 },
450 {
451 8,
452 15,
453 "\x07 Naci\230nij U \276eby uaktualni\206 system.",
454 TEXT_STYLE_NORMAL
455 },
456 {
457 8,
458 17,
459 "\x07 Naci\230nij R, by uruchomi\206 Konsol\251 Odtwarzania.",
460 TEXT_STYLE_NORMAL
461 },
462 {
463 8,
464 19,
465 "\x07 Naci\230nij ESC, by powr\242ci\206 do g\210\242wnego menu.",
466 TEXT_STYLE_NORMAL
467 },
468 {
469 8,
470 21,
471 "\x07 Naci\230nij ENTER, by uruchomi\206 ponownie komputer.",
472 TEXT_STYLE_NORMAL
473 },
474 {
475 0,
476 0,
477 "ESC = Menu g\210\242wne ENTER = Restart",
478 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
479 },
480 {
481 0,
482 0,
483 NULL,
484 0
485 }
486 };
487
488 static MUI_ENTRY plPLUpgradePageEntries[] =
489 {
490 {
491 4,
492 3,
493 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
494 TEXT_STYLE_UNDERLINE
495 },
496 {
497 6,
498 8,
499 "Instalator mo\276e uaktualni\206 jedn\245 z poni\276szych instalacji systemu ReactOS.",
500 TEXT_STYLE_NORMAL
501 },
502 {
503 6,
504 9,
505 "Je\230li instalacja systemu ReactOS jest uszkodzona, instalator mo\276e",
506 TEXT_STYLE_NORMAL
507 },
508 {
509 6,
510 10,
511 "podj\245\206 pr\242b\251 jej naprawy.",
512 TEXT_STYLE_NORMAL
513 },
514 {
515 6,
516 12,
517 "Funkcje naprawcze nie s\245 jeszcze zaimplementowane.",
518 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
519 },
520 {
521 8,
522 15,
523 "\x07 U\276ywaj\245c klawiszy G\340RA lub D\340\235, wybierz instalacj\251 systemu.",
524 TEXT_STYLE_NORMAL
525 },
526 {
527 8,
528 17,
529 "\x07 Naci\230nij U, aby uaktualni\206 wybran\245 instalacj\251 systemu.",
530 TEXT_STYLE_NORMAL
531 },
532 {
533 8,
534 19,
535 "\x07 Naci\230nij ESC, aby wykona\206 now\245 instalacj\251 systemu.",
536 TEXT_STYLE_NORMAL
537 },
538 {
539 8,
540 21,
541 "\x07 Naci\230nij F3, aby wyj\230\206 bez instalacji systemu ReactOS.",
542 TEXT_STYLE_NORMAL
543 },
544 {
545 0,
546 0,
547 "U = Uaktualnienie ESC = Nowa instalacja F3 = Wyj\230cie",
548 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
549 },
550 {
551 0,
552 0,
553 NULL,
554 0
555 }
556 };
557
558 static MUI_ENTRY plPLComputerPageEntries[] =
559 {
560 {
561 4,
562 3,
563 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
564 TEXT_STYLE_UNDERLINE
565 },
566 {
567 6,
568 8,
569 "Aby zmieni\206 typ komputera, na kt\242rym chcesz zainstalowa\206 system ReactOS",
570 TEXT_STYLE_NORMAL
571 },
572 {
573 8,
574 10,
575 "\x07 U\276ywaj\245c klawiszy G\340RA lub D\340\235, wybierz odpowiedni typ komputera.",
576 TEXT_STYLE_NORMAL
577 },
578 {
579 8,
580 11,
581 " a nast\251pnie naci\230nij ENTER.",
582 TEXT_STYLE_NORMAL
583 },
584 {
585 8,
586 13,
587 "\x07 Naci\230nij klawisz ESC, aby powr\242ci\206 do poprzedniej strony bez zmiany",
588 TEXT_STYLE_NORMAL
589 },
590 {
591 8,
592 14,
593 " typu komputera.",
594 TEXT_STYLE_NORMAL
595 },
596 {
597 0,
598 0,
599 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\230cie",
600 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
601 },
602 {
603 0,
604 0,
605 NULL,
606 0
607 }
608 };
609
610 static MUI_ENTRY plPLFlushPageEntries[] =
611 {
612 {
613 4,
614 3,
615 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
616 TEXT_STYLE_UNDERLINE
617 },
618 {
619 10,
620 6,
621 "System ReactOS sprawdza, czy dane s\245 poprawnie zapisane na dysku",
622 TEXT_STYLE_NORMAL
623 },
624 {
625 10,
626 8,
627 "To mo\276e zaj\245\206 kilka minut.",
628 TEXT_STYLE_NORMAL
629 },
630 {
631 10,
632 9,
633 "Po zako\344czeniu, system zrestartuje komputer automatycznie.",
634 TEXT_STYLE_NORMAL
635 },
636 {
637 0,
638 0,
639 "Czyszczenie pami\251ci podr\251cznej",
640 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
641 },
642 {
643 0,
644 0,
645 NULL,
646 0
647 }
648 };
649
650 static MUI_ENTRY plPLQuitPageEntries[] =
651 {
652 {
653 4,
654 3,
655 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
656 TEXT_STYLE_UNDERLINE
657 },
658 {
659 10,
660 6,
661 "System ReactOS nie zosta\210 zainstalowany na tym komputerze.",
662 TEXT_STYLE_NORMAL
663 },
664 {
665 10,
666 8,
667 "Upewnij si\251 \276e w nap\251dzie A: nie ma dyskietki, a",
668 TEXT_STYLE_NORMAL
669 },
670 {
671 10,
672 9,
673 "w nap\251dach optycznych - \276adnych p\210yt.",
674 TEXT_STYLE_NORMAL
675 },
676 {
677 10,
678 11,
679 "Naci\230nij ENTER, by ponownie uruchomi\206 komputer.",
680 TEXT_STYLE_NORMAL
681 },
682 {
683 0,
684 0,
685 "Prosz\251 czeka\206 ...",
686 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
687 },
688 {
689 0,
690 0,
691 NULL,
692 0
693 }
694 };
695
696 static MUI_ENTRY plPLDisplayPageEntries[] =
697 {
698 {
699 4,
700 3,
701 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
702 TEXT_STYLE_UNDERLINE
703 },
704 {
705 6,
706 8,
707 "Chcesz zmieni\206 rozdzielczo\230\206 monitora.",
708 TEXT_STYLE_NORMAL
709 },
710 { 8,
711 10,
712 "\x07 U\276ywaj\245c klawiszy G\340RA lub D\340\235, wybierz rozdzielczo\230\206 i llo\230\206",
713 TEXT_STYLE_NORMAL
714 },
715 {
716 8,
717 11,
718 " kolor\242w, a nast\251pnie naci\230nij ENTER.",
719 TEXT_STYLE_NORMAL
720 },
721 {
722 8,
723 13,
724 "\x07 Naci\230nij ESC, aby powr\242ci\206 do poprzedniej strony bez zmiany",
725 TEXT_STYLE_NORMAL
726 },
727 {
728 8,
729 14,
730 " rozdzielczo\230ci czy ilo\230ci kolor\242w.",
731 TEXT_STYLE_NORMAL
732 },
733 {
734 0,
735 0,
736 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\230cie",
737 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
738 },
739 {
740 0,
741 0,
742 NULL,
743 0
744 }
745 };
746
747 static MUI_ENTRY plPLSuccessPageEntries[] =
748 {
749 {
750 4,
751 3,
752 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
753 TEXT_STYLE_UNDERLINE
754 },
755 {
756 10,
757 6,
758 "Podstawowe sk\210adniki systemu ReactOS zosta\210y zainstalowane.",
759 TEXT_STYLE_NORMAL
760 },
761 {
762 10,
763 8,
764 "Upewnij si\251 \276e w nap\251dzie A: nie ma dyskietki, a",
765 TEXT_STYLE_NORMAL
766 },
767 {
768 10,
769 9,
770 "w nap\251dach optycznych - \276adnych p\210yt.",
771 TEXT_STYLE_NORMAL
772 },
773 {
774 10,
775 11,
776 "Naci\230nij ENTER, by ponownie uruchomi\206 komputer.",
777 TEXT_STYLE_NORMAL
778 },
779 {
780 0,
781 0,
782 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera",
783 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
784 },
785 {
786 0,
787 0,
788 NULL,
789 0
790 }
791 };
792
793 static MUI_ENTRY plPLBootPageEntries[] =
794 {
795 {
796 4,
797 3,
798 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
799 TEXT_STYLE_UNDERLINE
800 },
801 {
802 6,
803 8,
804 "Instalator systemu ReactOS nie mo\276e zainstalowa\206",
805 TEXT_STYLE_NORMAL
806 },
807 {
808 6,
809 9,
810 "mened\276era rozruchu na dysku twardym",
811 TEXT_STYLE_NORMAL
812 },
813 {
814 6,
815 13,
816 "W\210\242\276 sformatowan\245 dyskietk\251 do nap\251du A:",
817 TEXT_STYLE_NORMAL
818 },
819 {
820 6,
821 14,
822 "i nacisnij klawisz ENTER.",
823 TEXT_STYLE_NORMAL,
824 },
825 {
826 0,
827 0,
828 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\230cie",
829 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
830 },
831 {
832 0,
833 0,
834 NULL,
835 0
836 }
837
838 };
839
840 static MUI_ENTRY plPLSelectPartitionEntries[] =
841 {
842 {
843 4,
844 3,
845 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
846 TEXT_STYLE_UNDERLINE
847 },
848 {
849 6,
850 8,
851 "Poni\276sza lista pokazuje istniej\245ce partycje i nieprzydzielone",
852 TEXT_STYLE_NORMAL
853 },
854 {
855 6,
856 9,
857 "miejsce na nowe partycje.",
858 TEXT_STYLE_NORMAL
859 },
860 {
861 8,
862 11,
863 "\x07 U\276ywaj\245c klawiszy G\340RA lub D\340\235, wybierz pozycj\251 z listy.",
864 TEXT_STYLE_NORMAL
865 },
866 {
867 8,
868 13,
869 "\x07 Naci\230nij ENTER, by zainstalowa\206 system ReactOS na wybranej partycji.",
870 TEXT_STYLE_NORMAL
871 },
872 {
873 8,
874 15,
875 "\x07 Naci\230nij P, by utworzy\206 partycj\251 podstawow\245.",
876 TEXT_STYLE_NORMAL
877 },
878 {
879 8,
880 17,
881 "\x07 Naci\230nij E, by utworzy\206 partycj\251 rozszerzon\245.",
882 TEXT_STYLE_NORMAL
883 },
884 {
885 8,
886 19,
887 "\x07 Naci\230nij L, by utworzy\206 partycj\251 logiczn\245.",
888 TEXT_STYLE_NORMAL
889 },
890 {
891 8,
892 21,
893 "\x07 Naci\230nij D, by usun\245\206 istniej\245c\245 partycj\251.",
894 TEXT_STYLE_NORMAL
895 },
896 {
897 0,
898 0,
899 "Prosz\251 czeka\206...",
900 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
901 },
902 {
903 0,
904 0,
905 NULL,
906 0
907 }
908 };
909
910 static MUI_ENTRY plPLConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
911 {
912 {
913 4,
914 3,
915 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
916 TEXT_STYLE_UNDERLINE
917 },
918 {
919 6,
920 8,
921 "Za\276\245dano usuni\251cia partycji systemowej",
922 TEXT_STYLE_NORMAL
923 },
924 {
925 6,
926 10,
927 "Partycje systemowe mog\245 zawiera\206 programy diagnostyczne, konfiguruj\245ce",
928 TEXT_STYLE_NORMAL
929 },
930 {
931 6,
932 11,
933 "urz\245dzenia, programy uruchamiaj\245ce systemy operacyjne (na przyk\210ad",
934 TEXT_STYLE_NORMAL
935 },
936 {
937 6,
938 12,
939 "ReactOS) i inne programy dostarczane przez producent\242w.",
940 TEXT_STYLE_NORMAL
941 },
942 {
943 6,
944 14,
945 "Partycj\251 systemow\245 mo\276esz usun\245\206 tylko wtedy, gdy masz pewno\230\206, \276e nie",
946 TEXT_STYLE_NORMAL
947 },
948 {
949 6,
950 15,
951 "zawiera ona takich program\242w albo gdy chcesz je usun\245\206. Usuni\251cie",
952 TEXT_STYLE_NORMAL
953 },
954 {
955 6,
956 16,
957 "partycji systemowej mo\276e uniemo\276liwi\206 uruchomienie komputera z dysku",
958 TEXT_STYLE_NORMAL
959 },
960 {
961 6,
962 17,
963 "twardego do czasu zako\344czenia instalacji systemu ReactOS.",
964 TEXT_STYLE_NORMAL
965 },
966 {
967 8,
968 20,
969 "\x07 Naci\230nij ENTER, aby usun\245\206 t\251 partycj\251. Instalator wy\230wietli monit",
970 TEXT_STYLE_NORMAL
971 },
972 {
973 8,
974 21,
975 " o potwierdzenie, przed usuni\251ciem tej partycji.",
976 TEXT_STYLE_NORMAL
977 },
978 {
979 8,
980 24,
981 "\x07 Naci\230nij ESC, aby powr\242ci\206 do poprzedniego ekranu",
982 TEXT_STYLE_NORMAL
983 },
984 {
985 8,
986 25,
987 " nie usuwaj\245c partycji.",
988 TEXT_STYLE_NORMAL
989 },
990 {
991 0,
992 0,
993 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie",
994 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
995 },
996 {
997 0,
998 0,
999 NULL,
1000 0
1001 }
1002 };
1003
1004 static MUI_ENTRY plPLFormatPartitionEntries[] =
1005 {
1006 {
1007 4,
1008 3,
1009 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1010 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1011 },
1012 {
1013 6,
1014 8,
1015 "Formatowanie partycji",
1016 TEXT_STYLE_NORMAL
1017 },
1018 {
1019 6,
1020 10,
1021 "Instalator sformatuje teraz partycj\251. Naci\230nij ENTER, aby kontynuowa\206.",
1022 TEXT_STYLE_NORMAL
1023 },
1024 {
1025 0,
1026 0,
1027 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\230cie",
1028 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1029 },
1030 {
1031 0,
1032 0,
1033 NULL,
1034 TEXT_STYLE_NORMAL
1035 }
1036 };
1037
1038 static MUI_ENTRY plPLInstallDirectoryEntries[] =
1039 {
1040 {
1041 4,
1042 3,
1043 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1044 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1045 },
1046 {
1047 6,
1048 8,
1049 "Instalator skopiuje pliki systemu na wybran\245 partycj\251. Wybierz",
1050 TEXT_STYLE_NORMAL
1051 },
1052 {
1053 6,
1054 9,
1055 "katalog, do kt\242rego chcesz zainstalowa\206 system ReactOS:",
1056 TEXT_STYLE_NORMAL
1057 },
1058 {
1059 6,
1060 14,
1061 "Aby zmieni\206 domy\230lny katalog, u\276yj klawisza BACKSPACE, by usun\245\206",
1062 TEXT_STYLE_NORMAL
1063 },
1064 {
1065 6,
1066 15,
1067 "a nast\251pnie wprowad\253 now\245 \230cie\276k\251 do katalogu, do kt\242rego system",
1068 TEXT_STYLE_NORMAL
1069 },
1070 {
1071 6,
1072 16,
1073 "ma zosta\206 zainstalowany.",
1074 TEXT_STYLE_NORMAL
1075 },
1076 {
1077 0,
1078 0,
1079 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\230cie",
1080 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1081 },
1082 {
1083 0,
1084 0,
1085 NULL,
1086 0
1087 }
1088 };
1089
1090 static MUI_ENTRY plPLFileCopyEntries[] =
1091 {
1092 {
1093 4,
1094 3,
1095 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1096 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1097 },
1098 {
1099 11,
1100 12,
1101 "Prosz\251 czeka\206, Instalator systemu ReactOS kopiuje pliki do wybranego",
1102 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1103 },
1104 {
1105 30,
1106 13,
1107 "katalogu.",
1108 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1109 },
1110 {
1111 20,
1112 14,
1113 "To mo\276e zaj\245\206 kilka minut.",
1114 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1115 },
1116 {
1117 50,
1118 0,
1119 "\xB3 Prosz\251 czeka\206... ",
1120 TEXT_TYPE_STATUS
1121 },
1122 {
1123 0,
1124 0,
1125 NULL,
1126 0
1127 }
1128 };
1129
1130 static MUI_ENTRY plPLBootLoaderEntries[] =
1131 {
1132 {
1133 4,
1134 3,
1135 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1136 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1137 },
1138 {
1139 6,
1140 8,
1141 "Instalator musi teraz zainstalowa\206 mened\276er rozruchu",
1142 TEXT_STYLE_NORMAL
1143 },
1144 {
1145 8,
1146 12,
1147 "Instaluj mened\276er rozruchu na dysku twardym (MBR i VBR).",
1148 TEXT_STYLE_NORMAL
1149 },
1150 {
1151 8,
1152 13,
1153 "Instaluj mened\276er rozruchu na dysku twardym (tylko VBR).",
1154 TEXT_STYLE_NORMAL
1155 },
1156 {
1157 8,
1158 14,
1159 "Instaluj mened\276er rozruchu na dyskietce.",
1160 TEXT_STYLE_NORMAL
1161 },
1162 {
1163 8,
1164 15,
1165 "Pomi\344 instalacj\251 mened\276era rozruchu.",
1166 TEXT_STYLE_NORMAL
1167 },
1168 {
1169 0,
1170 0,
1171 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\230cie",
1172 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1173 },
1174 {
1175 0,
1176 0,
1177 NULL,
1178 0
1179 }
1180 };
1181
1182 static MUI_ENTRY plPLKeyboardSettingsEntries[] =
1183 {
1184 {
1185 4,
1186 3,
1187 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1188 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1189 },
1190 {
1191 6,
1192 8,
1193 "Chcesz zmieni\206 typ klawiatury, jaki ma by\206 zainstalowany.",
1194 TEXT_STYLE_NORMAL
1195 },
1196 {
1197 8,
1198 10,
1199 "\x07 U\276ywaj\245c klawiszy G\340RA lub D\340\235, wybierz odpowiedni typ klawiatury.",
1200 TEXT_STYLE_NORMAL
1201 },
1202 {
1203 8,
1204 11,
1205 " a nast\251pnie naci\230nij ENTER.",
1206 TEXT_STYLE_NORMAL
1207 },
1208 {
1209 8,
1210 13,
1211 "\x07 Naci\230nij ESC, aby powr\242ci\206 do poprzedniej strony bez zmiany",
1212 TEXT_STYLE_NORMAL
1213 },
1214 {
1215 8,
1216 14,
1217 " typu klawiatury.",
1218 TEXT_STYLE_NORMAL
1219 },
1220 {
1221 0,
1222 0,
1223 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\230cie",
1224 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1225 },
1226 {
1227 0,
1228 0,
1229 NULL,
1230 0
1231 }
1232 };
1233
1234 static MUI_ENTRY plPLLayoutSettingsEntries[] =
1235 {
1236 {
1237 4,
1238 3,
1239 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1240 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1241 },
1242 {
1243 6,
1244 8,
1245 "Wybierz domy\230lnie instalowany uk\210ad klawiatury.",
1246 TEXT_STYLE_NORMAL
1247 },
1248 {
1249 8,
1250 10,
1251 "\x07 U\276ywaj\245c klawiszy G\340RA lub D\340\235, wybierz odpowiedni uk\210ad",
1252 TEXT_STYLE_NORMAL
1253 },
1254 {
1255 8,
1256 11,
1257 " klawiatury. Nast\251pnie naci\230nij ENTER.",
1258 TEXT_STYLE_NORMAL
1259 },
1260 {
1261 8,
1262 13,
1263 "\x07 Naci\230nij ESC, aby powr\242ci\206 do poprzedniej strony bez zmiany",
1264 TEXT_STYLE_NORMAL
1265 },
1266 {
1267 8,
1268 14,
1269 " uk\210adu klawiatury.",
1270 TEXT_STYLE_NORMAL
1271 },
1272 {
1273 0,
1274 0,
1275 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\230cie",
1276 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1277 },
1278 {
1279 0,
1280 0,
1281 NULL,
1282 0
1283 },
1284
1285 };
1286
1287 static MUI_ENTRY plPLPrepareCopyEntries[] =
1288 {
1289 {
1290 4,
1291 3,
1292 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1293 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1294 },
1295 {
1296 6,
1297 8,
1298 "Instalator przygotuje tw\242j komputer do skopiowania plik\242w systemu. ",
1299 TEXT_STYLE_NORMAL
1300 },
1301 {
1302 0,
1303 0,
1304 "Tworzenie listy plik\242w do skopiowania...",
1305 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1306 },
1307 {
1308 0,
1309 0,
1310 NULL,
1311 0
1312 },
1313
1314 };
1315
1316 static MUI_ENTRY plPLSelectFSEntries[] =
1317 {
1318 {
1319 4,
1320 3,
1321 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1322 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1323 },
1324 {
1325 6,
1326 17,
1327 "Wybierz system plik\242w z listy poni\276ej.",
1328 0
1329 },
1330 {
1331 8,
1332 19,
1333 "\x07 U\276ywaj\245c klawiszy G\340RA lub D\340\235, wybierz system plik\242w.",
1334 0
1335 },
1336 {
1337 8,
1338 21,
1339 "\x07 Naci\230nij ENTER, aby sformatowa\206 partycj\251.",
1340 0
1341 },
1342 {
1343 8,
1344 23,
1345 "\x07 Naci\230nij ESC, aby wybra\206 inn\245 partycj\251.",
1346 0
1347 },
1348 {
1349 0,
1350 0,
1351 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\230cie",
1352 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1353 },
1354
1355 {
1356 0,
1357 0,
1358 NULL,
1359 0
1360 }
1361 };
1362
1363 static MUI_ENTRY plPLDeletePartitionEntries[] =
1364 {
1365 {
1366 4,
1367 3,
1368 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1369 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1370 },
1371 {
1372 6,
1373 8,
1374 "Chcesz usun\245\206 wybran\245 partycj\251.",
1375 TEXT_STYLE_NORMAL
1376 },
1377 {
1378 8,
1379 18,
1380 "\x07 Naci\230nij D, by usun\245\206 partycj\251.",
1381 TEXT_STYLE_NORMAL
1382 },
1383 {
1384 11,
1385 19,
1386 "UWAGA: Wszystkie dane, zapisane na tej partycji zostan\245 utracone!",
1387 TEXT_STYLE_NORMAL
1388 },
1389 {
1390 8,
1391 21,
1392 "\x07 Naci\230nij ESC, aby anulowa\206.",
1393 TEXT_STYLE_NORMAL
1394 },
1395 {
1396 0,
1397 0,
1398 "D = Usuni\251cie partycji ESC = Anulowanie F3 = Wyj\230cie",
1399 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1400 },
1401 {
1402 0,
1403 0,
1404 NULL,
1405 0
1406 }
1407 };
1408
1409 static MUI_ENTRY plPLRegistryEntries[] =
1410 {
1411 {
1412 4,
1413 3,
1414 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1415 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1416 },
1417 {
1418 6,
1419 8,
1420 "Instalator uaktualnia w\210a\230nie konfiguracj\251 systemu. ",
1421 TEXT_STYLE_NORMAL
1422 },
1423 {
1424 0,
1425 0,
1426 "Tworzenie ga\210\251zi rejestru...",
1427 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1428 },
1429 {
1430 0,
1431 0,
1432 NULL,
1433 0
1434 },
1435
1436 };
1437
1438 MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
1439 {
1440 {
1441 // NOT_AN_ERROR
1442 "Sukces\n"
1443 },
1444 {
1445 // ERROR_NOT_INSTALLED
1446 "System ReactOS nie zosta\210 w pe\210ni zainstalowany na twoim\n"
1447 "komputerze. Je\230li wyjdziesz teraz, trzeba b\251dzie\n"
1448 "ponownie uruchomi\206 instalator, by zainstalowa\206 system ReactOS.\n"
1449 "\n"
1450 " \x07 Naci\230nij ENTER, aby kontynuowa\206 instalacj\251.\n"
1451 " \x07 Naci\230nij F3, aby wyj\230\206 z instalatora.",
1452 "F3 = Wyj\230cie ENTER = Kontynuacja"
1453 },
1454 {
1455 // ERROR_NO_HDD
1456 "Instalator nie wykry\210 \276adnego dysku twardego.\n",
1457 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1458 },
1459 {
1460 // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1461 "Instalator nie wykry\210 nap\251du \253r\242d\210owego.\n",
1462 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1463 },
1464 {
1465 // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1466 "Instalator nie m\242g\210 za\210adowa\206 pliku TXTSETUP.SIF.\n",
1467 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1468 },
1469 {
1470 // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1471 "Instalator wykry\210, \276e TXTSETUP.SIF jest uszkodzony.\n",
1472 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1473 },
1474 {
1475 // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1476 "Instalator wykry\210 nieprawid\210owy wpis w pliku TXTSETUP.SIF.\n",
1477 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1478 },
1479 {
1480 // ERROR_DRIVE_INFORMATION
1481 "Instalator nie m\242g\210 odczyta\206 informacji o nap\251dzie.\n",
1482 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1483 },
1484 {
1485 // ERROR_WRITE_BOOT,
1486 "Nieudane zapisanie FAT bootcode na partycji systemowej.",
1487 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1488 },
1489 {
1490 // ERROR_LOAD_COMPUTER,
1491 "Instalator nie m\242g\210 za\210adowa\206 listy typ\242w komputera.\n",
1492 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1493 },
1494 {
1495 // ERROR_LOAD_DISPLAY,
1496 "Instalator nie m\242g\210 za\210adowa\206 listy ustawie\344 monitora.\n",
1497 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1498 },
1499 {
1500 // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1501 "Instalator nie m\242g\210 za\210adowa\206 listy typ\242w klawiatury.\n",
1502 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1503 },
1504 {
1505 // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1506 "Instalator nie m\242g\210 za\210adowa\206 listy uk\210ad\242w klawiatury.\n",
1507 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1508 },
1509 {
1510 // ERROR_WARN_PARTITION,
1511 "Instalator wykry\210, \276e co najmniej jeden dysk twardy zawiera niekompatybiln\245 \n"
1512 "tablic\251 partycji, kt\242ra nie b\251dzie poprawnie obs\210ugiwana!\n"
1513 "\n"
1514 "Tworzenie lub kasowanie partycji mo\276e zniszczy\206 ca\210\245 tablic\251 partycji.\n"
1515 "\n"
1516 " \x07 Naci\230nij F3, aby wyj\230\206 z instalatora.\n"
1517 " \x07 Naci\230nij ENTER, aby kontynuowa\206.",
1518 "F3 = Wyj\230cie ENTER = Kontynuacja"
1519 },
1520 {
1521 // ERROR_NEW_PARTITION,
1522 "Nie mo\276na utworzy\206 nowej partycji w miejscu ju\276\n"
1523 "istniej\245cej!\n"
1524 "\n"
1525 " * Naci\230nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\206.",
1526 NULL
1527 },
1528 {
1529 // ERROR_DELETE_SPACE,
1530 "Nie mo\276na usun\245\206 nieprzydzielonego miejsca, gdzie nie ma \276adnej partycji!\n"
1531 "\n"
1532 " * Naci\230nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\206.",
1533 NULL
1534 },
1535 {
1536 // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1537 "Nieudana instalacja %S bootcode na partycji systemowej.",
1538 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1539 },
1540 {
1541 // ERROR_NO_FLOPPY,
1542 "Brak dyskietki w nap\251dzie A:.",
1543 "ENTER = Kontynuacja"
1544 },
1545 {
1546 // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1547 "Instalator nie m\242g\210 zmieni\206 uk\210adu klawiatury.",
1548 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1549 },
1550 {
1551 // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1552 "Instalator nie m\242g\210 zmieni\206 ustawie\344 monitora w rejestrze.",
1553 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1554 },
1555 {
1556 // ERROR_IMPORT_HIVE,
1557 "Instalator nie by\210 w stanie zaimportowa\206 pliku ga\210\251zi rejestru.",
1558 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1559 },
1560 {
1561 // ERROR_FIND_REGISTRY
1562 "Instalator nie m\242g\210 odnale\253\206 plik\242w z danymi rejestru.",
1563 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1564 },
1565 {
1566 // ERROR_CREATE_HIVE,
1567 "Instalator nie m\242g\210 utworzy\206 ga\210\251zi rejestru.",
1568 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1569 },
1570 {
1571 // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1572 "Instalator nie m\242g\210 ustawi\206 inicjalizacji rejestru.",
1573 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1574 },
1575 {
1576 // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1577 "Plik Cabinet nie zawiera prawid\210owego pliku informacji instalatora.\n",
1578 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1579 },
1580 {
1581 // ERROR_CABINET_MISSING,
1582 "Plik Cabinet nie zosta\210 odnaleziony.\n",
1583 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1584 },
1585 {
1586 // ERROR_CABINET_SCRIPT,
1587 "Plik Cabinet nie zawiera skryptu instalacji.\n",
1588 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1589 },
1590 {
1591 // ERROR_COPY_QUEUE,
1592 "Instalator nie m\242g\210 otworzy\206 kolejki kopiowania pliku.\n",
1593 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1594 },
1595 {
1596 // ERROR_CREATE_DIR,
1597 "Instalator nie m\242g\210 utworzy\206 katalog\242w.",
1598 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1599 },
1600 {
1601 // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1602 "Instalator nie m\242g\210 odnale\253\206 sekcji '%S'\n"
1603 "w pliku TXTSETUP.SIF.\n",
1604 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1605 },
1606 {
1607 // ERROR_CABINET_SECTION,
1608 "Instalator nie m\242g\210 odnale\253\206 sekcji '%S'\n"
1609 "w pliku Cabinet.\n",
1610 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1611 },
1612 {
1613 // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1614 "Instalator nie m\242g\210 utworzy\206 katalogu instalacji.",
1615 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1616 },
1617 {
1618 // ERROR_WRITE_PTABLE,
1619 "Instalator nie m\242g\210 zapisa\206 zmian w tablicy partycji.\n"
1620 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1621 },
1622 {
1623 // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1624 "Instalator nie m\242g\210 doda\206 strony kodowania do rejestru.\n"
1625 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1626 },
1627 {
1628 // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1629 "Instalator nie m\242g\210 ustawi\206 wersji j\251zykowej.\n"
1630 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1631 },
1632 {
1633 // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1634 "Instalator nie m\242g\210 doda\206 uk\210ad\242w klawiatury do rejestru.\n"
1635 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1636 },
1637 {
1638 // ERROR_UPDATE_GEOID,
1639 "Instalator nie m\242g\210 ustawi\206 lokalizacji geograficznej.\n"
1640 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1641 },
1642 {
1643 // ERROR_DIRECTORY_NAME,
1644 "Nieprawid\210owa nazwa katalogu.\n"
1645 "\n"
1646 " * Naci\230nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\206."
1647 },
1648 {
1649 // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1650 "Wybrana partycja nie jest wystarczaj\245co du\276a, aby zainstalowa\206 system ReactOS.\n"
1651 "Partycja instalacyjna musi mie\206 rozmiar co najmniej %lu MB.\n"
1652 "\n"
1653 " * Naci\230nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\206.",
1654 NULL
1655 },
1656 {
1657 // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1658 "Nie mo\276na utworzy\206 partycji podstawowej lub rozszerzonej, \n" // FIXME
1659 "poniewa\276 tabela partycji na tym dysku jest pe\210na.\n"
1660 "\n"
1661 " * Naci\230nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\206."
1662 },
1663 {
1664 // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1665 "Nie mo\276na utworzy\206 wi\251cej ni\276 jednej partycji rozszerzonej na dysku.\n"
1666 "\n"
1667 " * Naci\230nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\206."
1668 },
1669 {
1670 // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1671 "Instalator nie m\242g\210 sformatowa\206 partycji:\n"
1672 " %S\n"
1673 "\n"
1674 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1675 },
1676 {
1677 NULL,
1678 NULL
1679 }
1680 };
1681
1682 MUI_PAGE plPLPages[] =
1683 {
1684 {
1685 LANGUAGE_PAGE,
1686 plPLLanguagePageEntries
1687 },
1688 {
1689 WELCOME_PAGE,
1690 plPLWelcomePageEntries
1691 },
1692 {
1693 INSTALL_INTRO_PAGE,
1694 plPLIntroPageEntries
1695 },
1696 {
1697 LICENSE_PAGE,
1698 plPLLicensePageEntries
1699 },
1700 {
1701 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1702 plPLDevicePageEntries
1703 },
1704 {
1705 REPAIR_INTRO_PAGE,
1706 plPLRepairPageEntries
1707 },
1708 {
1709 UPGRADE_REPAIR_PAGE,
1710 plPLUpgradePageEntries
1711 },
1712 {
1713 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1714 plPLComputerPageEntries
1715 },
1716 {
1717 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1718 plPLDisplayPageEntries
1719 },
1720 {
1721 FLUSH_PAGE,
1722 plPLFlushPageEntries
1723 },
1724 {
1725 SELECT_PARTITION_PAGE,
1726 plPLSelectPartitionEntries
1727 },
1728 {
1729 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1730 plPLConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1731 },
1732 {
1733 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1734 plPLSelectFSEntries
1735 },
1736 {
1737 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1738 plPLFormatPartitionEntries
1739 },
1740 {
1741 DELETE_PARTITION_PAGE,
1742 plPLDeletePartitionEntries
1743 },
1744 {
1745 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1746 plPLInstallDirectoryEntries
1747 },
1748 {
1749 PREPARE_COPY_PAGE,
1750 plPLPrepareCopyEntries
1751 },
1752 {
1753 FILE_COPY_PAGE,
1754 plPLFileCopyEntries
1755 },
1756 {
1757 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1758 plPLKeyboardSettingsEntries
1759 },
1760 {
1761 BOOT_LOADER_PAGE,
1762 plPLBootLoaderEntries
1763 },
1764 {
1765 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1766 plPLLayoutSettingsEntries
1767 },
1768 {
1769 QUIT_PAGE,
1770 plPLQuitPageEntries
1771 },
1772 {
1773 SUCCESS_PAGE,
1774 plPLSuccessPageEntries
1775 },
1776 {
1777 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1778 plPLBootPageEntries
1779 },
1780 {
1781 REGISTRY_PAGE,
1782 plPLRegistryEntries
1783 },
1784 {
1785 -1,
1786 NULL
1787 }
1788 };
1789
1790 MUI_STRING plPLStrings[] =
1791 {
1792 {STRING_PLEASEWAIT,
1793 " Prosz\251 czeka\206..."},
1794 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1795 " ENTER = Instalacja P = Partycja podstawowa E = Rozszerzona F3 = Wyj\230cie"},
1796 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1797 " ENTER = Instalacja L = Utworzenie partycji logicznej F3 = Wyj\230cie"},
1798 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1799 " ENTER = Instalacja D = Usuni\251cie partycji F3 = Wyj\230cie"},
1800 {STRING_DELETEPARTITION,
1801 " D = Usuni\251cie partycji F3 = Wyj\230cie"},
1802 {STRING_PARTITIONSIZE,
1803 "Rozmiar nowej partycji:"},
1804 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1805 "Wybrane: utworzenie nowej partycji podstawowej na"},
1806 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1807 "Wybrane: utworzenie nowej partycji rozszerzonej na"},
1808 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1809 "Wybrane: utworzenie nowej partycji logicznej na"},
1810 {STRING_HDDSIZE,
1811 "Prosz\251 wprowadzi\206 rozmiar nowej partycji w megabajtach."},
1812 {STRING_CREATEPARTITION,
1813 " ENTER = Utworzenie partycji ESC = Anulowanie F3 = Wyj\230cie"},
1814 {STRING_PARTFORMAT,
1815 "Nast\251puj\245ca partycja zostanie sformatowana."},
1816 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1817 "Mo\276esz zainstalowa\206 system ReactOS na nowej lub niesformatowanej partycji."},
1818 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1819 "Partycja systemowa nie jest jeszcze sformatowana."},
1820 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1821 "Nowa partycja nie jest jeszcze sformatowana."},
1822 {STRING_INSTALLONPART,
1823 "Instalator kopiuje pliki systemu na wybran\245 partycj\251."},
1824 {STRING_CHECKINGPART,
1825 "Instalator sprawdza wybran\245 partycj\251."},
1826 {STRING_CONTINUE,
1827 "ENTER = Kontynuacja"},
1828 {STRING_QUITCONTINUE,
1829 "F3 = Wyj\230cie ENTER = Kontynuacja"},
1830 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1831 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"},
1832 {STRING_DELETING,
1833 " Usuwanie pliku: %S"},
1834 {STRING_MOVING,
1835 " Przenoszenie pliku z: %S do: %S"},
1836 {STRING_RENAMING,
1837 " Zmienianie nazwy pliku z: %S na: %S"},
1838 {STRING_COPYING,
1839 " Kopiowanie plik\242w: %S"},
1840 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1841 "Instalator kopiuje pliki..."},
1842 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1843 " Uaktualnianie..."},
1844 {STRING_IMPORTFILE,
1845 " Importowanie %S..."},
1846 {STRING_DISPLAYSETTINGSUPDATE,
1847 " Zmiana ustawie\344 monitora w rejestrze..."},
1848 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1849 " Zmiana wersji j\251zykowej..."},
1850 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1851 " Zmiana uk\210adu klawiatury..."},
1852 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1853 " Dodawanie informacji o stronie kodowej do rejestru..."},
1854 {STRING_DONE,
1855 " Uko\344czone..."},
1856 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1857 " ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"},
1858 {STRING_REBOOTPROGRESSBAR,
1859 " Komputer zostanie uruchomiony ponownie za %li sekund(y)... "},
1860 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1861 "Otwarcie konsoli nieudane\r\n\r\n"},
1862 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1863 "Najcz\251stsz\245 tego przyczyn\245 jest u\276ycie klawiatury USB.\r\n"},
1864 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1865 "Nie s\245 obecnie w pe\210ni obs\210ugiwane.\r\n"},
1866 {STRING_FORMATTINGDISK,
1867 "Instalator formatuje tw\242j dysk"},
1868 {STRING_CHECKINGDISK,
1869 "Instalator sprawdza tw\242j dysk"},
1870 {STRING_FORMATDISK1,
1871 " Formatuj partycj\251 w systemie plik\242w %S (szybkie formatowanie) "},
1872 {STRING_FORMATDISK2,
1873 " Formatuj partycj\251 w systemie plik\242w %S "},
1874 {STRING_KEEPFORMAT,
1875 " Zachowaj obecny system plik\242w (bez zmian) "},
1876 {STRING_HDINFOPARTCREATE_1,
1877 "%I64u %s Dysku twardym %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ [%s]."},
1878 {STRING_HDINFOPARTCREATE_2,
1879 "%I64u %s Dysk 02 twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) [%s]."},
1880 {STRING_HDDINFOUNK2,
1881 " %c%c 03Typ 0x%02X %I64u %s"},
1882 {STRING_HDINFOPARTDELETE_1,
1883 "na %I64u %s Dysku twardym %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ [%s]."},
1884 {STRING_HDINFOPARTDELETE_2,
1885 "na %I64u %s Dysku 05 twardym %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) [%s]."},
1886 {STRING_HDINFOPARTZEROED_1,
1887 "Dysk twardy %lu (%I64u %s), Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
1888 {STRING_HDDINFOUNK4,
1889 "%c%c 07Typ 0x%02X %I64u %s"},
1890 {STRING_HDINFOPARTEXISTS_1,
1891 "na Dysku twardym %lu (%I64u %s), Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
1892 {STRING_HDDINFOUNK5,
1893 "%c%c %c %s09Typ %-3u%s %6lu %s"},
1894 {STRING_HDINFOPARTSELECT_1,
1895 "%6lu %s Dysk twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ [%s]"},
1896 {STRING_HDINFOPARTSELECT_2,
1897 "%6lu %s Dysk11 twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) [%s]"},
1898 {STRING_NEWPARTITION,
1899 "Instalator utworzy\210 now\245 partycj\251"},
1900 {STRING_UNPSPACE,
1901 " %sMiejsce poza partycjami%s %6lu %s"},
1902 {STRING_MAXSIZE,
1903 "MB (maks. %lu MB)"},
1904 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1905 "Partycja rozszerzona"},
1906 {STRING_UNFORMATTED,
1907 "Nowa (niesformatowana)"},
1908 {STRING_FORMATUNUSED,
1909 "Nieu\276yte"},
1910 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1911 "Nieznane"},
1912 {STRING_KB,
1913 "KB"},
1914 {STRING_MB,
1915 "MB"},
1916 {STRING_GB,
1917 "GB"},
1918 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1919 "Dodawanie uk\210ad\242w klawiatury"},
1920 {0, 0}
1921 };