[USETUP] Display the chosen filesystem name in case of bootcode installation failure.
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / pl-PL.h
1 /*
2 * translated by Caemyr (Jan-Feb, Apr, 2008)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * http://www.reactos.org
5 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
6 * Updated by Wojo664 (July, 2014)
7 * Updated by Saibamen (July, 2015)
8 */
9
10 #pragma once
11
12 static MUI_ENTRY plPLLanguagePageEntries[] =
13 {
14 {
15 4,
16 3,
17 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
18 TEXT_STYLE_UNDERLINE
19 },
20 {
21 6,
22 8,
23 "Wyb¢r j©zyka",
24 TEXT_STYLE_NORMAL
25 },
26 {
27 8,
28 10,
29 "\x07 Prosz© wybra\86 j©zyk dla procesu instalacji systemu",
30 TEXT_STYLE_NORMAL
31 },
32 {
33 8,
34 11,
35 " i nacisn¥\86 ENTER.",
36 TEXT_STYLE_NORMAL
37 },
38 {
39 8,
40 13,
41 "\x07 Wybrany j©zyk b©dzie domy\98lnym dla zainstalowanego systemu.",
42 TEXT_STYLE_NORMAL
43 },
44 {
45 0,
46 0,
47 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
48 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
49 },
50 {
51 0,
52 0,
53 NULL,
54 0
55 }
56 };
57
58 static MUI_ENTRY plPLWelcomePageEntries[] =
59 {
60 {
61 4,
62 3,
63 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
64 TEXT_STYLE_UNDERLINE
65 },
66 {
67 6,
68 8,
69 "Witamy w programie instalacyjnym systemu ReactOS",
70 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
71 },
72 {
73 6,
74 11,
75 " Na tym etapie, instalator skopiuje niezb©dne pliki systemu operacyjnego",
76 TEXT_STYLE_NORMAL
77 },
78 {
79 6,
80 12,
81 "na tw¢j komputer i rozpocznie kolejny etap procesu instalacji.",
82 TEXT_STYLE_NORMAL
83 },
84 {
85 8,
86 15,
87 "\x07 Press ENTER to install or upgrade ReactOS.",
88 TEXT_STYLE_NORMAL
89 },
90 {
91 8,
92 17,
93 "\x07 Naci\98nij R, aby naprawi\86 zainstalowany system ReactOS.",
94 TEXT_STYLE_NORMAL
95 },
96 {
97 8,
98 19,
99 "\x07 Naci\98nij L, aby zapozna\86 si© z licencj¥ ReactOS",
100 TEXT_STYLE_NORMAL
101 },
102 {
103 8,
104 21,
105 "\x07 Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 bez instalacji systemu ReactOS.",
106 TEXT_STYLE_NORMAL
107 },
108 {
109 6,
110 23,
111 "Wi©cej informacji o systemie ReactOS mo¾na znale«\86 na stronie:",
112 TEXT_STYLE_NORMAL
113 },
114 {
115 6,
116 24,
117 "http://www.reactos.org",
118 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
119 },
120 {
121 0,
122 0,
123 "ENTER = Kontynuacja R = Naprawa F3 = Wyj\98cie",
124 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
125 },
126 {
127 0,
128 0,
129 NULL,
130 0
131 }
132 };
133
134 static MUI_ENTRY plPLIntroPageEntries[] =
135 {
136 {
137 4,
138 3,
139 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
140 TEXT_STYLE_UNDERLINE
141 },
142 {
143 6,
144 8,
145 "Stan rozwoju systemu ReactOS",
146 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
147 },
148 {
149 6,
150 11,
151 "System ReactOS jest w fazie Alpha, co oznacza, ¾e jest niekompletny",
152 TEXT_STYLE_NORMAL
153 },
154 {
155 6,
156 12,
157 "i wci¥¾ intensywnie rozwijany. Zaleca si© u¾ywania systemu wy\88¥cznie",
158 TEXT_STYLE_NORMAL
159 },
160 {
161 6,
162 13,
163 "w celach ewauluacji i testowania, nie jako system codziennego u¾ytku.",
164 TEXT_STYLE_NORMAL
165 },
166 {
167 6,
168 15,
169 "Wykonaj kopi© zapasow¥ danych lub testuj na dodatkowym komputerze,",
170 TEXT_STYLE_NORMAL
171 },
172 {
173 6,
174 16,
175 "je\98li pr¢bujesz uruchomi\86 system ReactOS poza maszyn¥ wirtualn¥.",
176 TEXT_STYLE_NORMAL
177 },
178 {
179 8,
180 19,
181 "\x07 Naci\98nij ENTER, aby zainstalowa\86 system ReactOS.",
182 TEXT_STYLE_NORMAL
183 },
184 {
185 8,
186 21,
187 "\x07 Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 bez instalacji systemu ReactOS.",
188 TEXT_STYLE_NORMAL
189 },
190 {
191 0,
192 0,
193 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
194 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
195 },
196 {
197 0,
198 0,
199 NULL,
200 0
201 }
202 };
203
204 static MUI_ENTRY plPLLicensePageEntries[] =
205 {
206 {
207 4,
208 3,
209 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
210 TEXT_STYLE_UNDERLINE
211 },
212 {
213 6,
214 6,
215 "Licencja:",
216 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
217 },
218 {
219 8,
220 8,
221 "System ReactOS jest licencjonowany na warunkach licencji",
222 TEXT_STYLE_NORMAL
223 },
224 {
225 8,
226 9,
227 "GNU GPL z elementami kodu pochodz¥cego z kompatybilnych",
228 TEXT_STYLE_NORMAL
229 },
230 {
231 8,
232 10,
233 "licencji, takich jak X11 czy BSD albo GNU LGPL. Ca\88e",
234 TEXT_STYLE_NORMAL
235 },
236 {
237 8,
238 11,
239 "oprogramowanie, b©d¥ce cz©\98ci¥ systemu ReactOS podlega wi©c",
240 TEXT_STYLE_NORMAL
241 },
242 {
243 8,
244 12,
245 "licencji GNU GPL jak i odpowiedniej licencji oryginalnej.",
246 TEXT_STYLE_NORMAL
247 },
248 {
249 8,
250 13,
251 "To oprogramowanie wydawane jest BEZ JAKIEJKOLWIEK gwarancji",
252 TEXT_STYLE_NORMAL
253 },
254 {
255 8,
256 15,
257 "czy te¾ ograniczeä w u¾yciu, poza przepisami prawa lokalnego",
258 TEXT_STYLE_NORMAL
259 },
260 {
261 8,
262 16,
263 "b¥d« mi©dzynarodowego. Licencja systemu ReactOS",
264 TEXT_STYLE_NORMAL
265 },
266 {
267 8,
268 17,
269 "reguluje wy\88¥cznie zasady dystrybucji dla os¢b trzecich.",
270 TEXT_STYLE_NORMAL
271 },
272 {
273 8,
274 18,
275 "Je\98li z jakiego\98 powodu nie otrzyma\88e\98 kopii licencji",
276 TEXT_STYLE_NORMAL
277 },
278 {
279 8,
280 19,
281 "GNU GPL wraz z systemem ReactOS, prosimy odwiedzi\86 stron©:",
282 TEXT_STYLE_NORMAL
283 },
284 {
285 8,
286 20,
287 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
288 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
289 },
290 {
291 8,
292 22,
293 "Gwarancja:",
294 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
295 },
296 {
297 8,
298 24,
299 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; szczeg¢\88y",
300 TEXT_STYLE_NORMAL
301 },
302 {
303 8,
304 25,
305 "dotycz¥ce kopiowania w «r¢d\88ach. Nie ma ½ADNEJ gwarancji",
306 TEXT_STYLE_NORMAL
307 },
308 {
309 8,
310 26,
311 "PRZYDATNO\97CI HANDLOWEJ LUB DO OKRE\97LONYCH ZASTOSOWAã",
312 TEXT_STYLE_NORMAL
313 },
314 {
315 0,
316 0,
317 "ENTER = Powr¢t",
318 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
319 },
320 {
321 0,
322 0,
323 NULL,
324 0
325 }
326 };
327
328 static MUI_ENTRY plPLDevicePageEntries[] =
329 {
330 {
331 4,
332 3,
333 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
334 TEXT_STYLE_UNDERLINE
335 },
336 {
337 6,
338 8,
339 "Poni¾sza lista zawiera obecne ustawienia sprz©tu.",
340 TEXT_STYLE_NORMAL
341 },
342 {
343 24,
344 11,
345 "Komputer:",
346 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
347 },
348 {
349 24,
350 12,
351 "Ekran:",
352 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
353 },
354 {
355 24,
356 13,
357 "Klawiatura:",
358 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
359 },
360 {
361 24,
362 14,
363 "Uk\88. klawiatury:",
364 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
365 },
366 {
367 24,
368 16,
369 "Zapisz:",
370 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
371 },
372 {
373 25,
374 16, "Akceptuj ustawienia sprz©tu",
375 TEXT_STYLE_NORMAL
376 },
377 {
378 6,
379 19,
380 "Mo¾esz zmieni\86 poszczeg¢lne ustawienia za pomoc¥ klawiszy GàRA i Dà\9d,",
381 TEXT_STYLE_NORMAL
382 },
383 {
384 6,
385 20,
386 "aby wybra\86 kategori©. Potem naci\98nij ENTER, by przej\98\86 do menu z ",
387 TEXT_STYLE_NORMAL
388 },
389 {
390 6,
391 21,
392 "ustawieniami szczeg¢\88owymi do wyboru.",
393 TEXT_STYLE_NORMAL
394 },
395 {
396 6,
397 23,
398 "Gdy wszystkie ustawienia s¥ poprawne, wybierz: ",
399 TEXT_STYLE_NORMAL
400 },
401 {
402 6,
403 24,
404 "\"Akceptuj ustawienia sprz©tu\" i naci\98nij ENTER.",
405 TEXT_STYLE_NORMAL
406 },
407 {
408 0,
409 0,
410 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
411 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
412 },
413 {
414 0,
415 0,
416 NULL,
417 0
418 }
419 };
420
421 static MUI_ENTRY plPLRepairPageEntries[] =
422 {
423 {
424 4,
425 3,
426 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
427 TEXT_STYLE_UNDERLINE
428 },
429 {
430 6,
431 8,
432 "Instalator ReactOS wci¥¾ jest we wczesnej fazie rozwoju. Nadal nie",
433 TEXT_STYLE_NORMAL
434 },
435 {
436 6,
437 9,
438 "obs\88uguje wszystkich funkcji, niezb©dnych dla programu instalacyjnego.",
439 TEXT_STYLE_NORMAL
440 },
441 {
442 6,
443 12,
444 "Naprawa istniej¥cej instalacji systemu nie jest jeszcze mo¾liwa.",
445 TEXT_STYLE_NORMAL
446 },
447 {
448 8,
449 15,
450 "\x07 Naci\98nij U ¾eby uaktualni\86 system.",
451 TEXT_STYLE_NORMAL
452 },
453 {
454 8,
455 17,
456 "\x07 Naci\98nij R, by uruchomi\86 Konsol© Odtwarzania.",
457 TEXT_STYLE_NORMAL
458 },
459 {
460 8,
461 19,
462 "\x07 Naci\98nij ESC, by powr¢ci\86 do g\88¢wnego menu.",
463 TEXT_STYLE_NORMAL
464 },
465 {
466 8,
467 21,
468 "\x07 Naci\98nij ENTER, by zrestartowa\86 komputer.",
469 TEXT_STYLE_NORMAL
470 },
471 {
472 0,
473 0,
474 "ESC = Menu g\88¢wne ENTER = Restart",
475 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
476 },
477 {
478 0,
479 0,
480 NULL,
481 0
482 }
483 };
484
485 static MUI_ENTRY plPLUpgradePageEntries[] =
486 {
487 {
488 4,
489 3,
490 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
491 TEXT_STYLE_UNDERLINE
492 },
493 {
494 6,
495 8,
496 "The ReactOS Setup can upgrade one of the available ReactOS installations",
497 TEXT_STYLE_NORMAL
498 },
499 {
500 6,
501 9,
502 "listed below, or, if a ReactOS installation is damaged, the Setup program",
503 TEXT_STYLE_NORMAL
504 },
505 {
506 6,
507 10,
508 "can attempt to repair it.",
509 TEXT_STYLE_NORMAL
510 },
511 {
512 6,
513 12,
514 "The repair functions are not all implemented yet.",
515 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
516 },
517 {
518 8,
519 15,
520 "\x07 Press UP or DOWN to select an OS installation.",
521 TEXT_STYLE_NORMAL
522 },
523 {
524 8,
525 17,
526 "\x07 Press U for upgrading the selected OS installation.",
527 TEXT_STYLE_NORMAL
528 },
529 {
530 8,
531 19,
532 "\x07 Press ESC to continue with a new installation.",
533 TEXT_STYLE_NORMAL
534 },
535 {
536 8,
537 21,
538 "\x07 Press F3 to quit without installing ReactOS.",
539 TEXT_STYLE_NORMAL
540 },
541 {
542 0,
543 0,
544 "U = Upgrade ESC = Do not upgrade F3 = Quit",
545 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
546 },
547 {
548 0,
549 0,
550 NULL,
551 0
552 }
553 };
554
555 static MUI_ENTRY plPLComputerPageEntries[] =
556 {
557 {
558 4,
559 3,
560 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
561 TEXT_STYLE_UNDERLINE
562 },
563 {
564 6,
565 8,
566 "Aby zmieni\86 typ komputera, na kt¢rym chcesz zainstalowa\86 ReactOS",
567 TEXT_STYLE_NORMAL
568 },
569 {
570 8,
571 10,
572 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 odpowiedni typ komputera.",
573 TEXT_STYLE_NORMAL
574 },
575 {
576 8,
577 11,
578 " a nast©pnie naci\98nij ENTER.",
579 TEXT_STYLE_NORMAL
580 },
581 {
582 8,
583 13,
584 "\x07 Naci\98nij klawisz ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
585 TEXT_STYLE_NORMAL
586 },
587 {
588 8,
589 14,
590 " typu komputera.",
591 TEXT_STYLE_NORMAL
592 },
593 {
594 0,
595 0,
596 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
597 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
598 },
599 {
600 0,
601 0,
602 NULL,
603 0
604 }
605 };
606
607 static MUI_ENTRY plPLFlushPageEntries[] =
608 {
609 {
610 4,
611 3,
612 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
613 TEXT_STYLE_UNDERLINE
614 },
615 {
616 10,
617 6,
618 "System obecnie sprawdza czy dane s¥ poprawnie zapisane na dysku",
619 TEXT_STYLE_NORMAL
620 },
621 {
622 10,
623 8,
624 "To mo¾e zaj¥\86 minut©.",
625 TEXT_STYLE_NORMAL
626 },
627 {
628 10,
629 9,
630 "Po zakoäczeniu, system zrestartuje komputer automatycznie.",
631 TEXT_STYLE_NORMAL
632 },
633 {
634 0,
635 0,
636 "Czyszczenie pami©ci podr©cznej",
637 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
638 },
639 {
640 0,
641 0,
642 NULL,
643 0
644 }
645 };
646
647 static MUI_ENTRY plPLQuitPageEntries[] =
648 {
649 {
650 4,
651 3,
652 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
653 TEXT_STYLE_UNDERLINE
654 },
655 {
656 10,
657 6,
658 "ReactOS zosta\88 ju¾ poprawnie zainstalowany",
659 TEXT_STYLE_NORMAL
660 },
661 {
662 10,
663 8,
664 "Upewnij si© ¾e w Nap©dzie A: nie ma dyskietki i",
665 TEXT_STYLE_NORMAL
666 },
667 {
668 10,
669 9,
670 "w nap©dach optycznych - ¾adnych p\88yt.",
671 TEXT_STYLE_NORMAL
672 },
673 {
674 10,
675 11,
676 "Naci\98nij ENTER, by zrestartowa\86 komputer.",
677 TEXT_STYLE_NORMAL
678 },
679 {
680 0,
681 0,
682 "Prosz© czeka\86 ...",
683 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
684 },
685 {
686 0,
687 0,
688 NULL,
689 0
690 }
691 };
692
693 static MUI_ENTRY plPLDisplayPageEntries[] =
694 {
695 {
696 4,
697 3,
698 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
699 TEXT_STYLE_UNDERLINE
700 },
701 {
702 6,
703 8,
704 "Chcesz zmieni\86 rozdzielczo\98\86 ekranu.",
705 TEXT_STYLE_NORMAL
706 },
707 { 8,
708 10,
709 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 rozdzielczo\98\86 i liczb©",
710 TEXT_STYLE_NORMAL
711 },
712 {
713 8,
714 11,
715 " kolor¢w, a nast©pnie naci\98nij ENTER.",
716 TEXT_STYLE_NORMAL
717 },
718 {
719 8,
720 13,
721 "\x07 Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
722 TEXT_STYLE_NORMAL
723 },
724 {
725 8,
726 14,
727 " rozdzielczo\98ci czy ilo\98ci kolor¢w.",
728 TEXT_STYLE_NORMAL
729 },
730 {
731 0,
732 0,
733 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
734 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
735 },
736 {
737 0,
738 0,
739 NULL,
740 0
741 }
742 };
743
744 static MUI_ENTRY plPLSuccessPageEntries[] =
745 {
746 {
747 4,
748 3,
749 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
750 TEXT_STYLE_UNDERLINE
751 },
752 {
753 10,
754 6,
755 "Podstawowe sk\88adniki systemu ReactOS zosta\88y zainstalowane.",
756 TEXT_STYLE_NORMAL
757 },
758 {
759 10,
760 8,
761 "Upewnij si© ¾e w Nap©dzie A: nie ma dyskietki i",
762 TEXT_STYLE_NORMAL
763 },
764 {
765 10,
766 9,
767 "w nap©dach optycznych - ¾adnych p\88yt.",
768 TEXT_STYLE_NORMAL
769 },
770 {
771 10,
772 11,
773 "Naci\98nij ENTER, by zrestartowa\86 komputer.",
774 TEXT_STYLE_NORMAL
775 },
776 {
777 0,
778 0,
779 "ENTER = Restart komputera",
780 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
781 },
782 {
783 0,
784 0,
785 NULL,
786 0
787 }
788 };
789
790 static MUI_ENTRY plPLBootPageEntries[] =
791 {
792 {
793 4,
794 3,
795 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
796 TEXT_STYLE_UNDERLINE
797 },
798 {
799 6,
800 8,
801 "Instalator ReactOS nie mo¾e zainstalowa\86 mened¾era",
802 TEXT_STYLE_NORMAL
803 },
804 {
805 6,
806 9,
807 "rozruchu na twoim dysku twardym",
808 TEXT_STYLE_NORMAL
809 },
810 {
811 6,
812 13,
813 "Prosz© umie\98ci\86 sformatowan¥ dyskietk© w nap©dzie A:",
814 TEXT_STYLE_NORMAL
815 },
816 {
817 6,
818 14,
819 "i nacisn¥\86 klawisz ENTER.",
820 TEXT_STYLE_NORMAL,
821 },
822 {
823 0,
824 0,
825 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
826 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
827 },
828 {
829 0,
830 0,
831 NULL,
832 0
833 }
834
835 };
836
837 static MUI_ENTRY plPLSelectPartitionEntries[] =
838 {
839 {
840 4,
841 3,
842 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
843 TEXT_STYLE_UNDERLINE
844 },
845 {
846 6,
847 8,
848 "Poni¾sza lista pokazuje istniej¥ce partycje i puste",
849 TEXT_STYLE_NORMAL
850 },
851 {
852 6,
853 9,
854 "miejsce na nowe partycje.",
855 TEXT_STYLE_NORMAL
856 },
857 {
858 8,
859 11,
860 "\x07 Naci\98nij GàRA lub Dà\9d, by wybra\86 pozycj© z listy.",
861 TEXT_STYLE_NORMAL
862 },
863 {
864 8,
865 13,
866 "\x07 Naci\98nij ENTER, by zainstalowa\86 ReactOS na wybranej partycji.",
867 TEXT_STYLE_NORMAL
868 },
869 {
870 8,
871 15,
872 "\x07 Naci\98nij P, by stworzy\86 partycj© podstawow¥.",
873 TEXT_STYLE_NORMAL
874 },
875 {
876 8,
877 17,
878 "\x07 Naci\98nij E, by stworzy\86 partycj© rozszerzon¥.",
879 TEXT_STYLE_NORMAL
880 },
881 {
882 8,
883 19,
884 "\x07 Naci\98nij L, by stworzy\86 partycj© logiczn¥.",
885 TEXT_STYLE_NORMAL
886 },
887 {
888 8,
889 21,
890 "\x07 Naci\98nij D, by usun¥\86 istniej¥c¥ partycj©.",
891 TEXT_STYLE_NORMAL
892 },
893 {
894 0,
895 0,
896 "Prosz© czeka\86...",
897 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
898 },
899 {
900 0,
901 0,
902 NULL,
903 0
904 }
905 };
906
907 static MUI_ENTRY plPLConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
908 {
909 {
910 4,
911 3,
912 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
913 TEXT_STYLE_UNDERLINE
914 },
915 {
916 6,
917 8,
918 "Za¾¥dano usuni©cia partycji systemowej",
919 TEXT_STYLE_NORMAL
920 },
921 {
922 6,
923 10,
924 "Partycje systemowe mog¥ zawiera\86 programy diagnostyczne, konfiguruj¥ce",
925 TEXT_STYLE_NORMAL
926 },
927 {
928 6,
929 11,
930 "urz¥dzenia, programy uruchamiaj¥ce systemy operacyjne (na przyk\88ad",
931 TEXT_STYLE_NORMAL
932 },
933 {
934 6,
935 12,
936 "ReactOS) i inne programy dostarczane przez producent¢w.",
937 TEXT_STYLE_NORMAL
938 },
939 {
940 6,
941 14,
942 "Partycj© systemow¥ mo¾esz usun¥\86 tylko wtedy, gdy masz pewno\98\86, ¾e nie",
943 TEXT_STYLE_NORMAL
944 },
945 {
946 6,
947 15,
948 "zawiera ona takich program¢w albo gdy chcesz je usun¥\86. Usuni©cie",
949 TEXT_STYLE_NORMAL
950 },
951 {
952 6,
953 16,
954 "partycji systemowej mo¾e uniemo¾liwi\86 uruchomienie komputera z dysku",
955 TEXT_STYLE_NORMAL
956 },
957 {
958 6,
959 17,
960 "twardego do czasu zakoäczenia instalacji systemu ReactOS.",
961 TEXT_STYLE_NORMAL
962 },
963 {
964 8,
965 20,
966 "\x07 Naci\98nij ENTER, aby usun¥\86 t© partycj©. Instalator wy\98wietli monit",
967 TEXT_STYLE_NORMAL
968 },
969 {
970 8,
971 21,
972 " o potwierdzenie, przed usuni©ciem tej partycji.",
973 TEXT_STYLE_NORMAL
974 },
975 {
976 8,
977 24,
978 "\x07 Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniego ekranu",
979 TEXT_STYLE_NORMAL
980 },
981 {
982 8,
983 25,
984 " nie usuwaj¥c partycji.",
985 TEXT_STYLE_NORMAL
986 },
987 {
988 0,
989 0,
990 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie",
991 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
992 },
993 {
994 0,
995 0,
996 NULL,
997 0
998 }
999 };
1000
1001 static MUI_ENTRY plPLFormatPartitionEntries[] =
1002 {
1003 {
1004 4,
1005 3,
1006 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1007 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1008 },
1009 {
1010 6,
1011 8,
1012 "Formatowanie partycji",
1013 TEXT_STYLE_NORMAL
1014 },
1015 {
1016 6,
1017 10,
1018 "Instalator sformatuje teraz partycj©. Naci\98nij ENTER, aby kontynuowa\86.",
1019 TEXT_STYLE_NORMAL
1020 },
1021 {
1022 0,
1023 0,
1024 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
1025 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1026 },
1027 {
1028 0,
1029 0,
1030 NULL,
1031 TEXT_STYLE_NORMAL
1032 }
1033 };
1034
1035 static MUI_ENTRY plPLInstallDirectoryEntries[] =
1036 {
1037 {
1038 4,
1039 3,
1040 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1041 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1042 },
1043 {
1044 6,
1045 8,
1046 "Instalator skopiuje pliki systemu na wybran¥ partycj©. Wybierz",
1047 TEXT_STYLE_NORMAL
1048 },
1049 {
1050 6,
1051 9,
1052 "katalog, do kt¢rego chcesz zainstalowa\86 system ReactOS:",
1053 TEXT_STYLE_NORMAL
1054 },
1055 {
1056 6,
1057 14,
1058 "Aby zmieni\86 domy\98lny katalog, u¾yj klawisza BACKSPACE, by usun¥\86",
1059 TEXT_STYLE_NORMAL
1060 },
1061 {
1062 6,
1063 15,
1064 "a nast©pnie wprowad« now¥ \98cie¾k© do katalogu, do kt¢rego system",
1065 TEXT_STYLE_NORMAL
1066 },
1067 {
1068 6,
1069 16,
1070 "ma zosta\86 zainstalowany.",
1071 TEXT_STYLE_NORMAL
1072 },
1073 {
1074 0,
1075 0,
1076 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
1077 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1078 },
1079 {
1080 0,
1081 0,
1082 NULL,
1083 0
1084 }
1085 };
1086
1087 static MUI_ENTRY plPLFileCopyEntries[] =
1088 {
1089 {
1090 4,
1091 3,
1092 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1093 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1094 },
1095 {
1096 11,
1097 12,
1098 "Prosz© czeka\86, Instalator ReactOS kopiuje pliki do wybranego",
1099 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1100 },
1101 {
1102 30,
1103 13,
1104 "katalogu.",
1105 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1106 },
1107 {
1108 20,
1109 14,
1110 "To mo¾e zaj¥\86 kilka minut.",
1111 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1112 },
1113 {
1114 50,
1115 0,
1116 "\xB3 Prosz© czeka\86... ",
1117 TEXT_TYPE_STATUS
1118 },
1119 {
1120 0,
1121 0,
1122 NULL,
1123 0
1124 }
1125 };
1126
1127 static MUI_ENTRY plPLBootLoaderEntries[] =
1128 {
1129 {
1130 4,
1131 3,
1132 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1133 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1134 },
1135 {
1136 6,
1137 8,
1138 "Instalator musi teraz zainstalowa\86 mened¾er rozruchu",
1139 TEXT_STYLE_NORMAL
1140 },
1141 {
1142 8,
1143 12,
1144 "Instaluj mened¾er rozruchu na dysku twardym (MBR i VBR).",
1145 TEXT_STYLE_NORMAL
1146 },
1147 {
1148 8,
1149 13,
1150 "Instaluj mened¾er rozruchu na dysku twardym (tylko VBR).",
1151 TEXT_STYLE_NORMAL
1152 },
1153 {
1154 8,
1155 14,
1156 "Instaluj mened¾er rozruchu na dyskietce.",
1157 TEXT_STYLE_NORMAL
1158 },
1159 {
1160 8,
1161 15,
1162 "Pomiä instalacj© mened¾era rozruchu.",
1163 TEXT_STYLE_NORMAL
1164 },
1165 {
1166 0,
1167 0,
1168 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
1169 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1170 },
1171 {
1172 0,
1173 0,
1174 NULL,
1175 0
1176 }
1177 };
1178
1179 static MUI_ENTRY plPLKeyboardSettingsEntries[] =
1180 {
1181 {
1182 4,
1183 3,
1184 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1185 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1186 },
1187 {
1188 6,
1189 8,
1190 "Chcesz zmieni\86 typ klawiatury, jaki ma by\86 zainstalowany.",
1191 TEXT_STYLE_NORMAL
1192 },
1193 {
1194 8,
1195 10,
1196 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 odpowiedni typ klawiatury.",
1197 TEXT_STYLE_NORMAL
1198 },
1199 {
1200 8,
1201 11,
1202 " a nast©pnie naci\98nij ENTER.",
1203 TEXT_STYLE_NORMAL
1204 },
1205 {
1206 8,
1207 13,
1208 "\x07 Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
1209 TEXT_STYLE_NORMAL
1210 },
1211 {
1212 8,
1213 14,
1214 " typu klawiatury.",
1215 TEXT_STYLE_NORMAL
1216 },
1217 {
1218 0,
1219 0,
1220 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
1221 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1222 },
1223 {
1224 0,
1225 0,
1226 NULL,
1227 0
1228 }
1229 };
1230
1231 static MUI_ENTRY plPLLayoutSettingsEntries[] =
1232 {
1233 {
1234 4,
1235 3,
1236 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1237 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1238 },
1239 {
1240 6,
1241 8,
1242 "Prosz© wybra\86 domy\98lnie instalowany uk\88ad klawiatury.",
1243 TEXT_STYLE_NORMAL
1244 },
1245 {
1246 8,
1247 10,
1248 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 odpowiedni uk\88ad",
1249 TEXT_STYLE_NORMAL
1250 },
1251 {
1252 8,
1253 11,
1254 " klawiatury. Nast©pnie naci\98nij ENTER.",
1255 TEXT_STYLE_NORMAL
1256 },
1257 {
1258 8,
1259 13,
1260 "\x07 Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
1261 TEXT_STYLE_NORMAL
1262 },
1263 {
1264 8,
1265 14,
1266 " uk\88adu klawiatury.",
1267 TEXT_STYLE_NORMAL
1268 },
1269 {
1270 0,
1271 0,
1272 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
1273 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1274 },
1275 {
1276 0,
1277 0,
1278 NULL,
1279 0
1280 },
1281
1282 };
1283
1284 static MUI_ENTRY plPLPrepareCopyEntries[] =
1285 {
1286 {
1287 4,
1288 3,
1289 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1290 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1291 },
1292 {
1293 6,
1294 8,
1295 "Instalator przygotuje tw¢j komputer do skopiowania plik¢w systemu. ",
1296 TEXT_STYLE_NORMAL
1297 },
1298 {
1299 0,
1300 0,
1301 "Tworzenie listy plik¢w do skopiowania...",
1302 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1303 },
1304 {
1305 0,
1306 0,
1307 NULL,
1308 0
1309 },
1310
1311 };
1312
1313 static MUI_ENTRY plPLSelectFSEntries[] =
1314 {
1315 {
1316 4,
1317 3,
1318 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1319 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1320 },
1321 {
1322 6,
1323 17,
1324 "Wybierz system plik¢w z listy poni¾ej.",
1325 0
1326 },
1327 {
1328 8,
1329 19,
1330 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA alub Dà\9d, by wybra\86 system plik¢w.",
1331 0
1332 },
1333 {
1334 8,
1335 21,
1336 "\x07 Naci\98nij ENTER, aby sformatowa\86 partycj©.",
1337 0
1338 },
1339 {
1340 8,
1341 23,
1342 "\x07 Naci\98nij ESC, aby wybra\86 inn¥ partycj©.",
1343 0
1344 },
1345 {
1346 0,
1347 0,
1348 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
1349 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1350 },
1351
1352 {
1353 0,
1354 0,
1355 NULL,
1356 0
1357 }
1358 };
1359
1360 static MUI_ENTRY plPLDeletePartitionEntries[] =
1361 {
1362 {
1363 4,
1364 3,
1365 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1366 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1367 },
1368 {
1369 6,
1370 8,
1371 "Chcesz usun¥\86 wybran¥ partycj©",
1372 TEXT_STYLE_NORMAL
1373 },
1374 {
1375 8,
1376 18,
1377 "\x07 Naci\98nij D, by usun¥\86 partycj©.",
1378 TEXT_STYLE_NORMAL
1379 },
1380 {
1381 11,
1382 19,
1383 "UWAGA: Wszystkie dane, zapisane na tej partycji zostan¥ utracone!",
1384 TEXT_STYLE_NORMAL
1385 },
1386 {
1387 8,
1388 21,
1389 "\x07 Naci\98nij ESC, aby anulowa\86.",
1390 TEXT_STYLE_NORMAL
1391 },
1392 {
1393 0,
1394 0,
1395 "D = Usuni©cie partycji ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
1396 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1397 },
1398 {
1399 0,
1400 0,
1401 NULL,
1402 0
1403 }
1404 };
1405
1406 static MUI_ENTRY plPLRegistryEntries[] =
1407 {
1408 {
1409 4,
1410 3,
1411 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1412 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1413 },
1414 {
1415 6,
1416 8,
1417 "Instalator uaktualnia w\88a\98nie konfiguracj© systemu. ",
1418 TEXT_STYLE_NORMAL
1419 },
1420 {
1421 0,
1422 0,
1423 "Tworzenie ga\88©zi rejestru...",
1424 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1425 },
1426 {
1427 0,
1428 0,
1429 NULL,
1430 0
1431 },
1432
1433 };
1434
1435 MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
1436 {
1437 {
1438 // NOT_AN_ERROR
1439 "Sukces\n"
1440 },
1441 {
1442 // ERROR_NOT_INSTALLED
1443 "ReactOS nie zosta\88 w pe\88ni zainstalowany na twoim\n"
1444 "komputerze. Je\98li wyjdziesz teraz, trzeba b©dzie\n"
1445 "ponownie uruchomi\86 instalator, by zainstalowa\86 ReactOS.\n"
1446 "\n"
1447 " \x07 Naci\98nij ENTER, aby kontynuowa\86 instalacj©.\n"
1448 " \x07 Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 z instalatora.",
1449 "F3 = Wyj\98cie ENTER = Kontynuacja"
1450 },
1451 {
1452 // ERROR_NO_HDD
1453 "Instalator nie znalaz\88 ¾adnego dysku twardego.\n",
1454 "ENTER = Restart komputera"
1455 },
1456 {
1457 // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1458 "Instalator nie znalaz\88 nap©du «r¢d\88owego.\n",
1459 "ENTER = Restart komputera"
1460 },
1461 {
1462 // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1463 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 pliku TXTSETUP.SIF.\n",
1464 "ENTER = Restart komputera"
1465 },
1466 {
1467 // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1468 "Instalator znalaz\88 uszkodzony plik TXTSETUP.SIF.\n",
1469 "ENTER = Restart komputera"
1470 },
1471 {
1472 // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1473 "Instalator znalaz\88 nieprawid\88owy wpis w TXTSETUP.SIF.\n",
1474 "ENTER = Restart komputera"
1475 },
1476 {
1477 // ERROR_DRIVE_INFORMATION
1478 "Instalator nie m¢g\88 odczyta\86 informacji o nap©dzie.\n",
1479 "ENTER = Restart komputera"
1480 },
1481 {
1482 // ERROR_WRITE_BOOT,
1483 "Nieudane zapisanie %S bootcode na partycji systemowej.",
1484 "ENTER = Restart komputera"
1485 },
1486 {
1487 // ERROR_LOAD_COMPUTER,
1488 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy typ¢w komputera.\n",
1489 "ENTER = Restart komputera"
1490 },
1491 {
1492 // ERROR_LOAD_DISPLAY,
1493 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy ustawieä ekranu.\n",
1494 "ENTER = Restart komputera"
1495 },
1496 {
1497 // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1498 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy typ¢w klawiatury.\n",
1499 "ENTER = Restart komputera"
1500 },
1501 {
1502 // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1503 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy uk\88ad¢w klawiatury.\n",
1504 "ENTER = Restart komputera"
1505 },
1506 {
1507 // ERROR_WARN_PARTITION,
1508 "Instalator wykry\88, ¾e co najmniej jeden dysk twardy zawiera niekompatybiln¥ \n"
1509 "tablic© partycji, kt¢ra nie b©dzie poprawnie obs\88ugiwana!\n"
1510 "\n"
1511 "Tworzenie lub kasowanie partycji mo¾e zniszczy\86 ca\88¥ tablic© partycji.\n"
1512 "\n"
1513 " \x07 Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 z instalatora.\n"
1514 " \x07 Naci\98nij ENTER, aby kontynuowa\86.",
1515 "F3 = Wyj\98cie ENTER = Kontynuacja"
1516 },
1517 {
1518 // ERROR_NEW_PARTITION,
1519 "Nie mo¾esz stworzy\86 nowej partycji w miejscu ju¾\n"
1520 "istniej¥cej!\n"
1521 "\n"
1522 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
1523 NULL
1524 },
1525 {
1526 // ERROR_DELETE_SPACE,
1527 "Nie mo¾esz usun¥\86 pustej przestrzeni, gdzie nie ma ¾adnej partycji!\n"
1528 "\n"
1529 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
1530 NULL
1531 },
1532 {
1533 // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1534 "Nieudana instalacja %S bootcode na partycji systemowej.",
1535 "ENTER = Restart komputera"
1536 },
1537 {
1538 // ERROR_NO_FLOPPY,
1539 "Brak dyskietki w nap©dzie A:.",
1540 "ENTER = Kontynuacja"
1541 },
1542 {
1543 // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1544 "Instalator nie m¢g\88 zmieni\86 uk\88adu klawiatury.",
1545 "ENTER = Restart komputera"
1546 },
1547 {
1548 // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1549 "Instalator nie m¢g\88 zmieni\86 ustawieä ekranu w rejestrze.",
1550 "ENTER = Restart komputera"
1551 },
1552 {
1553 // ERROR_IMPORT_HIVE,
1554 "Instalator nie by\88 w stanie zaimportowa\86 pliku ga\88©zi rejestru.",
1555 "ENTER = Restart komputera"
1556 },
1557 {
1558 // ERROR_FIND_REGISTRY
1559 "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 plik¢w z danymi rejestru.",
1560 "ENTER = Restart komputera"
1561 },
1562 {
1563 // ERROR_CREATE_HIVE,
1564 "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 ga\88©zi rejestru.",
1565 "ENTER = Restart komputera"
1566 },
1567 {
1568 // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1569 "Instalator nie by\88 w stanie ustawi\86 inicjalizacji rejestru.",
1570 "ENTER = Restart komputera"
1571 },
1572 {
1573 // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1574 "Cabinet nie zawiera prawid\88owego pliku inf.\n",
1575 "ENTER = Restart komputera"
1576 },
1577 {
1578 // ERROR_CABINET_MISSING,
1579 "Cabinet nie zosta\88 znaleziony.\n",
1580 "ENTER = Restart komputera"
1581 },
1582 {
1583 // ERROR_CABINET_SCRIPT,
1584 "Cabinet nie zawiera skryptu instalacji.\n",
1585 "ENTER = Restart komputera"
1586 },
1587 {
1588 // ERROR_COPY_QUEUE,
1589 "Instalator nie by\88 w stanie otworzy\86 kolejki kopiowania pliku.\n",
1590 "ENTER = Restart komputera"
1591 },
1592 {
1593 // ERROR_CREATE_DIR,
1594 "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 katalog¢w.",
1595 "ENTER = Restart komputera"
1596 },
1597 {
1598 // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1599 "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji '%S'\n"
1600 "w pliku TXTSETUP.SIF.\n",
1601 "ENTER = Restart komputera"
1602 },
1603 {
1604 // ERROR_CABINET_SECTION,
1605 "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji '%S'\n"
1606 "w pliku cabinet.\n",
1607 "ENTER = Restart komputera"
1608 },
1609 {
1610 // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1611 "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 katalogu instalacji.",
1612 "ENTER = Restart komputera"
1613 },
1614 {
1615 // ERROR_WRITE_PTABLE,
1616 "Instalator nie m¢g\88 zapisa\86 zmian w tablicy partycji.\n"
1617 "ENTER = Restart komputera"
1618 },
1619 {
1620 // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1621 "Instalator nie m¢g\88 doda\86 strony kodowania do rejestru.\n"
1622 "ENTER = Restart komputera"
1623 },
1624 {
1625 // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1626 "Instalator nie m¢g\88 ustawi\86 wersji j©zykowej.\n"
1627 "ENTER = Restart komputera"
1628 },
1629 {
1630 // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1631 "Instalator nie m¢g\88 doda\86 uk\88ad¢w klawiatury do rejestru.\n"
1632 "ENTER = Restart komputera"
1633 },
1634 {
1635 // ERROR_UPDATE_GEOID,
1636 "Instalator nie m¢g\88 ustawi\86 lokalizacji geograficznej.\n"
1637 "ENTER = Restart komputera"
1638 },
1639 {
1640 // ERROR_DIRECTORY_NAME,
1641 "Nieprawid\88owa nazwa katalogu.\n"
1642 "\n"
1643 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86."
1644 },
1645 {
1646 // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1647 "Wybrana partycja nie jest wystarczaj¥co du¾a, aby zainstalowa\86 ReactOS.\n"
1648 "Instalacyjna partycja musi mie\86 rozmiar co najmniej %lu MB.\n"
1649 "\n"
1650 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
1651 NULL
1652 },
1653 {
1654 // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1655 "Nie mo¾na utworzy\86 na tym dysku partycji podstawowej lub\n" // FIXME
1656 "rozszerzonej, poniewa¾ tabela partycji jest pe©na.\n"
1657 "\n"
1658 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86."
1659 },
1660 {
1661 // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1662 "Nie mo¾esz utworzy\86 wi©cej ni¾ jednej partycji rozszerzonej na dysku.\n"
1663 "\n"
1664 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86."
1665 },
1666 {
1667 // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1668 "Instalator nie m¢g\88 sformatowa\86 partycji:\n"
1669 " %S\n"
1670 "\n"
1671 "ENTER = Restart komputera"
1672 },
1673 {
1674 NULL,
1675 NULL
1676 }
1677 };
1678
1679 MUI_PAGE plPLPages[] =
1680 {
1681 {
1682 LANGUAGE_PAGE,
1683 plPLLanguagePageEntries
1684 },
1685 {
1686 WELCOME_PAGE,
1687 plPLWelcomePageEntries
1688 },
1689 {
1690 INSTALL_INTRO_PAGE,
1691 plPLIntroPageEntries
1692 },
1693 {
1694 LICENSE_PAGE,
1695 plPLLicensePageEntries
1696 },
1697 {
1698 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1699 plPLDevicePageEntries
1700 },
1701 {
1702 REPAIR_INTRO_PAGE,
1703 plPLRepairPageEntries
1704 },
1705 {
1706 UPGRADE_REPAIR_PAGE,
1707 plPLUpgradePageEntries
1708 },
1709 {
1710 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1711 plPLComputerPageEntries
1712 },
1713 {
1714 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1715 plPLDisplayPageEntries
1716 },
1717 {
1718 FLUSH_PAGE,
1719 plPLFlushPageEntries
1720 },
1721 {
1722 SELECT_PARTITION_PAGE,
1723 plPLSelectPartitionEntries
1724 },
1725 {
1726 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1727 plPLConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1728 },
1729 {
1730 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1731 plPLSelectFSEntries
1732 },
1733 {
1734 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1735 plPLFormatPartitionEntries
1736 },
1737 {
1738 DELETE_PARTITION_PAGE,
1739 plPLDeletePartitionEntries
1740 },
1741 {
1742 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1743 plPLInstallDirectoryEntries
1744 },
1745 {
1746 PREPARE_COPY_PAGE,
1747 plPLPrepareCopyEntries
1748 },
1749 {
1750 FILE_COPY_PAGE,
1751 plPLFileCopyEntries
1752 },
1753 {
1754 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1755 plPLKeyboardSettingsEntries
1756 },
1757 {
1758 BOOT_LOADER_PAGE,
1759 plPLBootLoaderEntries
1760 },
1761 {
1762 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1763 plPLLayoutSettingsEntries
1764 },
1765 {
1766 QUIT_PAGE,
1767 plPLQuitPageEntries
1768 },
1769 {
1770 SUCCESS_PAGE,
1771 plPLSuccessPageEntries
1772 },
1773 {
1774 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1775 plPLBootPageEntries
1776 },
1777 {
1778 REGISTRY_PAGE,
1779 plPLRegistryEntries
1780 },
1781 {
1782 -1,
1783 NULL
1784 }
1785 };
1786
1787 MUI_STRING plPLStrings[] =
1788 {
1789 {STRING_PLEASEWAIT,
1790 " Prosz© czeka\86..."},
1791 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1792 " ENTER = Instalacja P = Partycja Podstawowa E = Rozszerzona F3 = Wyj\98cie"},
1793 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1794 " ENTER = Instalacja L = Utworzenie Partycji Logicznej F3 = Wyj\98cie"},
1795 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1796 " ENTER = Instalacja D = Usuni©cie Partycji F3 = Wyj\98cie"},
1797 {STRING_DELETEPARTITION,
1798 " D = Usuni©cie Partycji F3 = Wyj\98cie"},
1799 {STRING_PARTITIONSIZE,
1800 "Rozmiar nowej partycji:"},
1801 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1802 "Wybrane: utworzenie nowej partycji podstawowej na"},
1803 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1804 "Wybrane: utworzenie nowej partycji rozszerzonej na"},
1805 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1806 "Wybrane: utworzenie nowej partycji logicznej na"},
1807 {STRING_HDDSIZE,
1808 "Prosz© wprowadzi\86 rozmiar nowej partycji w megabajtach."},
1809 {STRING_CREATEPARTITION,
1810 " ENTER = Utworzenie Partycji ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie"},
1811 {STRING_PARTFORMAT,
1812 "Nast©puj¥ca partycja zostanie sformatowana."},
1813 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1814 "Mo¾esz zainstalowa\86 ReactOS na nowej lub niesformatowanej partycji."},
1815 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1816 "Partycja systemowa nie jest jeszcze sformatowana."},
1817 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1818 "Nowa partycja nie jest jeszcze sformatowana."},
1819 {STRING_INSTALLONPART,
1820 "Instalator kopiuje pliki systemu na wybran¥ partycj©."},
1821 {STRING_CHECKINGPART,
1822 "Instalator sprawdza wybran¥ partycj©."},
1823 {STRING_CONTINUE,
1824 "ENTER = Kontynuacja"},
1825 {STRING_QUITCONTINUE,
1826 "F3 = Wyj\98cie ENTER = Kontynuacja"},
1827 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1828 "ENTER = Restart komputera"},
1829 {STRING_DELETING,
1830 " Deleting file: %S"},
1831 {STRING_MOVING,
1832 " Moving file: %S to: %S"},
1833 {STRING_RENAMING,
1834 " Renaming file: %S to: %S"},
1835 {STRING_COPYING,
1836 " Kopiowanie plik¢w: %S"},
1837 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1838 "Instalator kopiuje pliki..."},
1839 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1840 " Uaktualnianie..."},
1841 {STRING_IMPORTFILE,
1842 " Importowanie %S..."},
1843 {STRING_DISPLAYSETTINGSUPDATE,
1844 " Zmiana ustawieä ekranu w rejestrze..."},
1845 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1846 " Zmiana wersji j©zykowej..."},
1847 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1848 " Zmiana uk\88adu klawiatury..."},
1849 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1850 " Dodawanie informacji o stronie kodowej do rejestru..."},
1851 {STRING_DONE,
1852 " Ukoäczone..."},
1853 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1854 " ENTER = Restart komputera"},
1855 {STRING_REBOOTPROGRESSBAR,
1856 " Komputer zostanie uruchomiony ponownie za %li sekund(y)... "},
1857 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1858 "Otwarcie konsoli nieudane\r\n\r\n"},
1859 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1860 "Najcz©stsz¥ tego przyczyn¥ jest u¾ycie klawiatury USB.\r\n"},
1861 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1862 "Nie s¥ obecnie w pe\88ni obs\88ugiwane.\r\n"},
1863 {STRING_FORMATTINGDISK,
1864 "Instalator formatuje tw¢j dysk"},
1865 {STRING_CHECKINGDISK,
1866 "Instalator sprawdza tw¢j dysk"},
1867 {STRING_FORMATDISK1,
1868 " Sformatuj partycj© z systemem plik¢w %S (szybkie formatowanie) "},
1869 {STRING_FORMATDISK2,
1870 " Sformatuj partycj© z systemem plik¢w %S "},
1871 {STRING_KEEPFORMAT,
1872 " Zachowaj obecny system plik¢w (bez zmian) "},
1873 {STRING_HDINFOPARTCREATE_1,
1874 "%I64u %s Dysku Twardym %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ [%s]."},
1875 {STRING_HDINFOPARTCREATE_2,
1876 "%I64u %s Dysk 02 Twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) [%s]."},
1877 {STRING_HDDINFOUNK2,
1878 " %c%c 03Typ 0x%02X %I64u %s"},
1879 {STRING_HDINFOPARTDELETE_1,
1880 "na %I64u %s Dysku Twardym %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ [%s]."},
1881 {STRING_HDINFOPARTDELETE_2,
1882 "na %I64u %s Dysku 05 Twardym %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) [%s]."},
1883 {STRING_HDINFOPARTZEROED_1,
1884 "Dysk Twardy %lu (%I64u %s), Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
1885 {STRING_HDDINFOUNK4,
1886 "%c%c 07Typ 0x%02X %I64u %s"},
1887 {STRING_HDINFOPARTEXISTS_1,
1888 "na Dysku Twardym %lu (%I64u %s), Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
1889 {STRING_HDDINFOUNK5,
1890 "%c%c %c %s09Typ %-3u%s %6lu %s"},
1891 {STRING_HDINFOPARTSELECT_1,
1892 "%6lu %s Dysk Twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ [%s]"},
1893 {STRING_HDINFOPARTSELECT_2,
1894 "%6lu %s Dysk11 Twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) [%s]"},
1895 {STRING_NEWPARTITION,
1896 "Instalator utworzy\88 now¥ partycj©"},
1897 {STRING_UNPSPACE,
1898 " %sMiejsce poza partycjami%s %6lu %s"},
1899 {STRING_MAXSIZE,
1900 "MB (maks. %lu MB)"},
1901 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1902 "Partycja Rozszerzona"},
1903 {STRING_UNFORMATTED,
1904 "Nowa (Niesformatowana)"},
1905 {STRING_FORMATUNUSED,
1906 "Nieu¾yte"},
1907 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1908 "Nieznane"},
1909 {STRING_KB,
1910 "KB"},
1911 {STRING_MB,
1912 "MB"},
1913 {STRING_GB,
1914 "GB"},
1915 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1916 "Dodawanie uk\88ad¢w klawiatury"},
1917 {0, 0}
1918 };