[USETUP] Add an upgrade/repair installation page.
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / pl-PL.h
1 /*
2 * translated by Caemyr (Jan-Feb, Apr, 2008)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * http://www.reactos.org
5 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
6 * Updated by Wojo664 (July, 2014)
7 * Updated by Saibamen (July, 2015)
8 */
9
10 #pragma once
11
12 MUI_LAYOUTS plPLLayouts[] =
13 {
14 { L"0415", L"00000415" },
15 { L"0415", L"00010415" },
16 { L"0409", L"00000409" },
17 { NULL, NULL }
18 };
19
20 static MUI_ENTRY plPLLanguagePageEntries[] =
21 {
22 {
23 4,
24 3,
25 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
26 TEXT_STYLE_UNDERLINE
27 },
28 {
29 6,
30 8,
31 "Wyb¢r j©zyka",
32 TEXT_STYLE_NORMAL
33 },
34 {
35 8,
36 10,
37 "\x07 Prosz© wybra\86 j©zyk dla procesu instalacji systemu",
38 TEXT_STYLE_NORMAL
39 },
40 {
41 8,
42 11,
43 " i nacisn¥\86 ENTER.",
44 TEXT_STYLE_NORMAL
45 },
46 {
47 8,
48 13,
49 "\x07 Wybrany j©zyk b©dzie domy\98lnym dla zainstalowanego systemu.",
50 TEXT_STYLE_NORMAL
51 },
52 {
53 0,
54 0,
55 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
56 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
57 },
58 {
59 0,
60 0,
61 NULL,
62 0
63 }
64 };
65
66 static MUI_ENTRY plPLWelcomePageEntries[] =
67 {
68 {
69 4,
70 3,
71 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
72 TEXT_STYLE_UNDERLINE
73 },
74 {
75 6,
76 8,
77 "Witamy w programie instalacyjnym systemu ReactOS",
78 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
79 },
80 {
81 6,
82 11,
83 " Na tym etapie, instalator skopiuje niezb©dne pliki systemu operacyjnego",
84 TEXT_STYLE_NORMAL
85 },
86 {
87 6,
88 12,
89 "na tw¢j komputer i rozpocznie kolejny etap procesu instalacji.",
90 TEXT_STYLE_NORMAL
91 },
92 {
93 8,
94 15,
95 "\x07 Press ENTER to install or upgrade ReactOS.",
96 TEXT_STYLE_NORMAL
97 },
98 {
99 8,
100 17,
101 "\x07 Naci\98nij R, aby naprawi\86 zainstalowany system ReactOS.",
102 TEXT_STYLE_NORMAL
103 },
104 {
105 8,
106 19,
107 "\x07 Naci\98nij L, aby zapozna\86 si© z licencj¥ ReactOS",
108 TEXT_STYLE_NORMAL
109 },
110 {
111 8,
112 21,
113 "\x07 Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 bez instalacji systemu ReactOS.",
114 TEXT_STYLE_NORMAL
115 },
116 {
117 6,
118 23,
119 "Wi©cej informacji o systemie ReactOS mo¾na znale«\86 na stronie:",
120 TEXT_STYLE_NORMAL
121 },
122 {
123 6,
124 24,
125 "http://www.reactos.org",
126 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
127 },
128 {
129 0,
130 0,
131 "ENTER = Kontynuacja R = Naprawa F3 = Wyj\98cie",
132 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
133 },
134 {
135 0,
136 0,
137 NULL,
138 0
139 }
140 };
141
142 static MUI_ENTRY plPLIntroPageEntries[] =
143 {
144 {
145 4,
146 3,
147 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
148 TEXT_STYLE_UNDERLINE
149 },
150 {
151 6,
152 8,
153 "Stan rozwoju systemu ReactOS",
154 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
155 },
156 {
157 6,
158 11,
159 "System ReactOS jest w fazie Alpha, co oznacza, ¾e jest niekompletny",
160 TEXT_STYLE_NORMAL
161 },
162 {
163 6,
164 12,
165 "i wci¥¾ intensywnie rozwijany. Zaleca si© u¾ywania systemu wy\88¥cznie",
166 TEXT_STYLE_NORMAL
167 },
168 {
169 6,
170 13,
171 "w celach ewauluacji i testowania, nie jako system codziennego u¾ytku.",
172 TEXT_STYLE_NORMAL
173 },
174 {
175 6,
176 15,
177 "Wykonaj kopi© zapasow¥ danych lub testuj na dodatkowym komputerze,",
178 TEXT_STYLE_NORMAL
179 },
180 {
181 6,
182 16,
183 "je\98li pr¢bujesz uruchomi\86 system ReactOS poza maszyn¥ wirtualn¥.",
184 TEXT_STYLE_NORMAL
185 },
186 {
187 8,
188 19,
189 "\x07 Naci\98nij ENTER, aby zainstalowa\86 system ReactOS.",
190 TEXT_STYLE_NORMAL
191 },
192 {
193 8,
194 21,
195 "\x07 Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 bez instalacji systemu ReactOS.",
196 TEXT_STYLE_NORMAL
197 },
198 {
199 0,
200 0,
201 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
202 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
203 },
204 {
205 0,
206 0,
207 NULL,
208 0
209 }
210 };
211
212 static MUI_ENTRY plPLLicensePageEntries[] =
213 {
214 {
215 4,
216 3,
217 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
218 TEXT_STYLE_UNDERLINE
219 },
220 {
221 6,
222 6,
223 "Licencja:",
224 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
225 },
226 {
227 8,
228 8,
229 "System ReactOS jest licencjonowany na warunkach licencji",
230 TEXT_STYLE_NORMAL
231 },
232 {
233 8,
234 9,
235 "GNU GPL z elementami kodu pochodz¥cego z kompatybilnych",
236 TEXT_STYLE_NORMAL
237 },
238 {
239 8,
240 10,
241 "licencji, takich jak X11 czy BSD albo GNU LGPL. Ca\88e",
242 TEXT_STYLE_NORMAL
243 },
244 {
245 8,
246 11,
247 "oprogramowanie, b©d¥ce cz©\98ci¥ systemu ReactOS podlega wi©c",
248 TEXT_STYLE_NORMAL
249 },
250 {
251 8,
252 12,
253 "licencji GNU GPL jak i odpowiedniej licencji oryginalnej.",
254 TEXT_STYLE_NORMAL
255 },
256 {
257 8,
258 13,
259 "To oprogramowanie wydawane jest BEZ JAKIEJKOLWIEK gwarancji",
260 TEXT_STYLE_NORMAL
261 },
262 {
263 8,
264 15,
265 "czy te¾ ograniczeä w u¾yciu, poza przepisami prawa lokalnego",
266 TEXT_STYLE_NORMAL
267 },
268 {
269 8,
270 16,
271 "b¥d« mi©dzynarodowego. Licencja systemu ReactOS",
272 TEXT_STYLE_NORMAL
273 },
274 {
275 8,
276 17,
277 "reguluje wy\88¥cznie zasady dystrybucji dla os¢b trzecich.",
278 TEXT_STYLE_NORMAL
279 },
280 {
281 8,
282 18,
283 "Je\98li z jakiego\98 powodu nie otrzyma\88e\98 kopii licencji",
284 TEXT_STYLE_NORMAL
285 },
286 {
287 8,
288 19,
289 "GNU GPL wraz z systemem ReactOS, prosimy odwiedzi\86 stron©:",
290 TEXT_STYLE_NORMAL
291 },
292 {
293 8,
294 20,
295 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
296 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
297 },
298 {
299 8,
300 22,
301 "Gwarancja:",
302 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
303 },
304 {
305 8,
306 24,
307 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; szczeg¢\88y",
308 TEXT_STYLE_NORMAL
309 },
310 {
311 8,
312 25,
313 "dotycz¥ce kopiowania w «r¢d\88ach. Nie ma ½ADNEJ gwarancji",
314 TEXT_STYLE_NORMAL
315 },
316 {
317 8,
318 26,
319 "PRZYDATNO\97CI HANDLOWEJ LUB DO OKRE\97LONYCH ZASTOSOWAã",
320 TEXT_STYLE_NORMAL
321 },
322 {
323 0,
324 0,
325 "ENTER = Powr¢t",
326 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
327 },
328 {
329 0,
330 0,
331 NULL,
332 0
333 }
334 };
335
336 static MUI_ENTRY plPLDevicePageEntries[] =
337 {
338 {
339 4,
340 3,
341 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
342 TEXT_STYLE_UNDERLINE
343 },
344 {
345 6,
346 8,
347 "Poni¾sza lista zawiera obecne ustawienia sprz©tu.",
348 TEXT_STYLE_NORMAL
349 },
350 {
351 24,
352 11,
353 "Komputer:",
354 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
355 },
356 {
357 24,
358 12,
359 "Ekran:",
360 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
361 },
362 {
363 24,
364 13,
365 "Klawiatura:",
366 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
367 },
368 {
369 24,
370 14,
371 "Uk\88. klawiatury:",
372 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
373 },
374 {
375 24,
376 16,
377 "Zapisz:",
378 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
379 },
380 {
381 25,
382 16, "Akceptuj ustawienia sprz©tu",
383 TEXT_STYLE_NORMAL
384 },
385 {
386 6,
387 19,
388 "Mo¾esz zmieni\86 poszczeg¢lne ustawienia za pomoc¥ klawiszy GàRA i Dà\9d,",
389 TEXT_STYLE_NORMAL
390 },
391 {
392 6,
393 20,
394 "aby wybra\86 kategori©. Potem naci\98nij ENTER, by przej\98\86 do menu z ",
395 TEXT_STYLE_NORMAL
396 },
397 {
398 6,
399 21,
400 "ustawieniami szczeg¢\88owymi do wyboru.",
401 TEXT_STYLE_NORMAL
402 },
403 {
404 6,
405 23,
406 "Gdy wszystkie ustawienia s¥ poprawne, wybierz: ",
407 TEXT_STYLE_NORMAL
408 },
409 {
410 6,
411 24,
412 "\"Akceptuj ustawienia sprz©tu\" i naci\98nij ENTER.",
413 TEXT_STYLE_NORMAL
414 },
415 {
416 0,
417 0,
418 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
419 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
420 },
421 {
422 0,
423 0,
424 NULL,
425 0
426 }
427 };
428
429 static MUI_ENTRY plPLRepairPageEntries[] =
430 {
431 {
432 4,
433 3,
434 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
435 TEXT_STYLE_UNDERLINE
436 },
437 {
438 6,
439 8,
440 "Instalator ReactOS wci¥¾ jest we wczesnej fazie rozwoju. Nadal nie",
441 TEXT_STYLE_NORMAL
442 },
443 {
444 6,
445 9,
446 "obs\88uguje wszystkich funkcji, niezb©dnych dla programu instalacyjnego.",
447 TEXT_STYLE_NORMAL
448 },
449 {
450 6,
451 12,
452 "Naprawa istniej¥cej instalacji systemu nie jest jeszcze mo¾liwa.",
453 TEXT_STYLE_NORMAL
454 },
455 {
456 8,
457 15,
458 "\x07 Naci\98nij U ¾eby uaktualni\86 system.",
459 TEXT_STYLE_NORMAL
460 },
461 {
462 8,
463 17,
464 "\x07 Naci\98nij R, by uruchomi\86 Konsol© Odtwarzania.",
465 TEXT_STYLE_NORMAL
466 },
467 {
468 8,
469 19,
470 "\x07 Naci\98nij ESC, by powr¢ci\86 do g\88¢wnego menu.",
471 TEXT_STYLE_NORMAL
472 },
473 {
474 8,
475 21,
476 "\x07 Naci\98nij ENTER, by zrestartowa\86 komputer.",
477 TEXT_STYLE_NORMAL
478 },
479 {
480 0,
481 0,
482 "ESC = Menu g\88¢wne ENTER = Restart",
483 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
484 },
485 {
486 0,
487 0,
488 NULL,
489 0
490 }
491 };
492
493 static MUI_ENTRY plPLUpgradePageEntries[] =
494 {
495 {
496 4,
497 3,
498 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
499 TEXT_STYLE_UNDERLINE
500 },
501 {
502 6,
503 8,
504 "The ReactOS Setup can upgrade one of the available ReactOS installations",
505 TEXT_STYLE_NORMAL
506 },
507 {
508 6,
509 9,
510 "listed below, or, if a ReactOS installation is damaged, the Setup program",
511 TEXT_STYLE_NORMAL
512 },
513 {
514 6,
515 10,
516 "can attempt to repair it.",
517 TEXT_STYLE_NORMAL
518 },
519 {
520 6,
521 12,
522 "The repair functions are not all implemented yet.",
523 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
524 },
525 {
526 8,
527 15,
528 "\x07 Press UP or DOWN to select an OS installation.",
529 TEXT_STYLE_NORMAL
530 },
531 {
532 8,
533 17,
534 "\x07 Press U for upgrading the selected OS installation.",
535 TEXT_STYLE_NORMAL
536 },
537 {
538 8,
539 19,
540 "\x07 Press ESC to continue with a new installation.",
541 TEXT_STYLE_NORMAL
542 },
543 {
544 8,
545 21,
546 "\x07 Press F3 to quit without installing ReactOS.",
547 TEXT_STYLE_NORMAL
548 },
549 {
550 0,
551 0,
552 "U = Upgrade ESC = Do not upgrade F3 = Quit",
553 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
554 },
555 {
556 0,
557 0,
558 NULL,
559 0
560 }
561 };
562
563 static MUI_ENTRY plPLComputerPageEntries[] =
564 {
565 {
566 4,
567 3,
568 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
569 TEXT_STYLE_UNDERLINE
570 },
571 {
572 6,
573 8,
574 "Aby zmieni\86 typ komputera, na kt¢rym chcesz zainstalowa\86 ReactOS",
575 TEXT_STYLE_NORMAL
576 },
577 {
578 8,
579 10,
580 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 odpowiedni typ komputera.",
581 TEXT_STYLE_NORMAL
582 },
583 {
584 8,
585 11,
586 " a nast©pnie naci\98nij ENTER.",
587 TEXT_STYLE_NORMAL
588 },
589 {
590 8,
591 13,
592 "\x07 Naci\98nij klawisz ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
593 TEXT_STYLE_NORMAL
594 },
595 {
596 8,
597 14,
598 " typu komputera.",
599 TEXT_STYLE_NORMAL
600 },
601 {
602 0,
603 0,
604 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
605 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
606 },
607 {
608 0,
609 0,
610 NULL,
611 0
612 }
613 };
614
615 static MUI_ENTRY plPLFlushPageEntries[] =
616 {
617 {
618 4,
619 3,
620 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
621 TEXT_STYLE_UNDERLINE
622 },
623 {
624 10,
625 6,
626 "System obecnie sprawdza czy dane s¥ poprawnie zapisane na dysku",
627 TEXT_STYLE_NORMAL
628 },
629 {
630 10,
631 8,
632 "To mo¾e zaj¥\86 minut©.",
633 TEXT_STYLE_NORMAL
634 },
635 {
636 10,
637 9,
638 "Po zakoäczeniu, system zrestartuje komputer automatycznie.",
639 TEXT_STYLE_NORMAL
640 },
641 {
642 0,
643 0,
644 "Czyszczenie pami©ci podr©cznej",
645 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
646 },
647 {
648 0,
649 0,
650 NULL,
651 0
652 }
653 };
654
655 static MUI_ENTRY plPLQuitPageEntries[] =
656 {
657 {
658 4,
659 3,
660 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
661 TEXT_STYLE_UNDERLINE
662 },
663 {
664 10,
665 6,
666 "ReactOS zosta\88 ju¾ poprawnie zainstalowany",
667 TEXT_STYLE_NORMAL
668 },
669 {
670 10,
671 8,
672 "Upewnij si© ¾e w Nap©dzie A: nie ma dyskietki i",
673 TEXT_STYLE_NORMAL
674 },
675 {
676 10,
677 9,
678 "w nap©dach optycznych - ¾adnych p\88yt.",
679 TEXT_STYLE_NORMAL
680 },
681 {
682 10,
683 11,
684 "Naci\98nij ENTER, by zrestartowa\86 komputer.",
685 TEXT_STYLE_NORMAL
686 },
687 {
688 0,
689 0,
690 "Prosz© czeka\86 ...",
691 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
692 },
693 {
694 0,
695 0,
696 NULL,
697 0
698 }
699 };
700
701 static MUI_ENTRY plPLDisplayPageEntries[] =
702 {
703 {
704 4,
705 3,
706 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
707 TEXT_STYLE_UNDERLINE
708 },
709 {
710 6,
711 8,
712 "Chcesz zmieni\86 rozdzielczo\98\86 ekranu.",
713 TEXT_STYLE_NORMAL
714 },
715 { 8,
716 10,
717 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 rozdzielczo\98\86 i liczb©",
718 TEXT_STYLE_NORMAL
719 },
720 {
721 8,
722 11,
723 " kolor¢w, a nast©pnie naci\98nij ENTER.",
724 TEXT_STYLE_NORMAL
725 },
726 {
727 8,
728 13,
729 "\x07 Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
730 TEXT_STYLE_NORMAL
731 },
732 {
733 8,
734 14,
735 " rozdzielczo\98ci czy ilo\98ci kolor¢w.",
736 TEXT_STYLE_NORMAL
737 },
738 {
739 0,
740 0,
741 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
742 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
743 },
744 {
745 0,
746 0,
747 NULL,
748 0
749 }
750 };
751
752 static MUI_ENTRY plPLSuccessPageEntries[] =
753 {
754 {
755 4,
756 3,
757 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
758 TEXT_STYLE_UNDERLINE
759 },
760 {
761 10,
762 6,
763 "Podstawowe sk\88adniki systemu ReactOS zosta\88y zainstalowane.",
764 TEXT_STYLE_NORMAL
765 },
766 {
767 10,
768 8,
769 "Upewnij si© ¾e w Nap©dzie A: nie ma dyskietki i",
770 TEXT_STYLE_NORMAL
771 },
772 {
773 10,
774 9,
775 "w nap©dach optycznych - ¾adnych p\88yt.",
776 TEXT_STYLE_NORMAL
777 },
778 {
779 10,
780 11,
781 "Naci\98nij ENTER, by zrestartowa\86 komputer.",
782 TEXT_STYLE_NORMAL
783 },
784 {
785 0,
786 0,
787 "ENTER = Restart komputera",
788 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
789 },
790 {
791 0,
792 0,
793 NULL,
794 0
795 }
796 };
797
798 static MUI_ENTRY plPLBootPageEntries[] =
799 {
800 {
801 4,
802 3,
803 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
804 TEXT_STYLE_UNDERLINE
805 },
806 {
807 6,
808 8,
809 "Instalator ReactOS nie mo¾e zainstalowa\86 mened¾era",
810 TEXT_STYLE_NORMAL
811 },
812 {
813 6,
814 9,
815 "rozruchu na twoim dysku twardym",
816 TEXT_STYLE_NORMAL
817 },
818 {
819 6,
820 13,
821 "Prosz© umie\98ci\86 sformatowan¥ dyskietk© w nap©dzie A:",
822 TEXT_STYLE_NORMAL
823 },
824 {
825 6,
826 14,
827 "i nacisn¥\86 klawisz ENTER.",
828 TEXT_STYLE_NORMAL,
829 },
830 {
831 0,
832 0,
833 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
834 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
835 },
836 {
837 0,
838 0,
839 NULL,
840 0
841 }
842
843 };
844
845 static MUI_ENTRY plPLSelectPartitionEntries[] =
846 {
847 {
848 4,
849 3,
850 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
851 TEXT_STYLE_UNDERLINE
852 },
853 {
854 6,
855 8,
856 "Poni¾sza lista pokazuje istniej¥ce partycje i puste",
857 TEXT_STYLE_NORMAL
858 },
859 {
860 6,
861 9,
862 "miejsce na nowe partycje.",
863 TEXT_STYLE_NORMAL
864 },
865 {
866 8,
867 11,
868 "\x07 Naci\98nij GàRA lub Dà\9d, by wybra\86 pozycj© z listy.",
869 TEXT_STYLE_NORMAL
870 },
871 {
872 8,
873 13,
874 "\x07 Naci\98nij ENTER, by zainstalowa\86 ReactOS na wybranej partycji.",
875 TEXT_STYLE_NORMAL
876 },
877 {
878 8,
879 15,
880 "\x07 Naci\98nij P, by stworzy\86 partycj© podstawow¥.",
881 TEXT_STYLE_NORMAL
882 },
883 {
884 8,
885 17,
886 "\x07 Naci\98nij E, by stworzy\86 partycj© rozszerzon¥.",
887 TEXT_STYLE_NORMAL
888 },
889 {
890 8,
891 19,
892 "\x07 Naci\98nij L, by stworzy\86 partycj© logiczn¥.",
893 TEXT_STYLE_NORMAL
894 },
895 {
896 8,
897 21,
898 "\x07 Naci\98nij D, by usun¥\86 istniej¥c¥ partycj©.",
899 TEXT_STYLE_NORMAL
900 },
901 {
902 0,
903 0,
904 "Prosz© czeka\86...",
905 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
906 },
907 {
908 0,
909 0,
910 NULL,
911 0
912 }
913 };
914
915 static MUI_ENTRY plPLConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
916 {
917 {
918 4,
919 3,
920 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
921 TEXT_STYLE_UNDERLINE
922 },
923 {
924 6,
925 8,
926 "Za¾¥dano usuni©cia partycji systemowej",
927 TEXT_STYLE_NORMAL
928 },
929 {
930 6,
931 10,
932 "Partycje systemowe mog¥ zawiera\86 programy diagnostyczne, konfiguruj¥ce",
933 TEXT_STYLE_NORMAL
934 },
935 {
936 6,
937 11,
938 "urz¥dzenia, programy uruchamiaj¥ce systemy operacyjne (na przyk\88ad",
939 TEXT_STYLE_NORMAL
940 },
941 {
942 6,
943 12,
944 "ReactOS) i inne programy dostarczane przez producent¢w.",
945 TEXT_STYLE_NORMAL
946 },
947 {
948 6,
949 14,
950 "Partycj© systemow¥ mo¾esz usun¥\86 tylko wtedy, gdy masz pewno\98\86, ¾e nie",
951 TEXT_STYLE_NORMAL
952 },
953 {
954 6,
955 15,
956 "zawiera ona takich program¢w albo gdy chcesz je usun¥\86. Usuni©cie",
957 TEXT_STYLE_NORMAL
958 },
959 {
960 6,
961 16,
962 "partycji systemowej mo¾e uniemo¾liwi\86 uruchomienie komputera z dysku",
963 TEXT_STYLE_NORMAL
964 },
965 {
966 6,
967 17,
968 "twardego do czasu zakoäczenia instalacji systemu ReactOS.",
969 TEXT_STYLE_NORMAL
970 },
971 {
972 8,
973 20,
974 "\x07 Naci\98nij ENTER, aby usun¥\86 t© partycj©. Instalator wy\98wietli monit",
975 TEXT_STYLE_NORMAL
976 },
977 {
978 8,
979 21,
980 " o potwierdzenie, przed usuni©ciem tej partycji.",
981 TEXT_STYLE_NORMAL
982 },
983 {
984 8,
985 24,
986 "\x07 Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniego ekranu",
987 TEXT_STYLE_NORMAL
988 },
989 {
990 8,
991 25,
992 " nie usuwaj¥c partycji.",
993 TEXT_STYLE_NORMAL
994 },
995 {
996 0,
997 0,
998 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie",
999 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1000 },
1001 {
1002 0,
1003 0,
1004 NULL,
1005 0
1006 }
1007 };
1008
1009 static MUI_ENTRY plPLFormatPartitionEntries[] =
1010 {
1011 {
1012 4,
1013 3,
1014 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1015 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1016 },
1017 {
1018 6,
1019 8,
1020 "Formatowanie partycji",
1021 TEXT_STYLE_NORMAL
1022 },
1023 {
1024 6,
1025 10,
1026 "Instalator sformatuje teraz partycj©. Naci\98nij ENTER, aby kontynuowa\86.",
1027 TEXT_STYLE_NORMAL
1028 },
1029 {
1030 0,
1031 0,
1032 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
1033 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1034 },
1035 {
1036 0,
1037 0,
1038 NULL,
1039 TEXT_STYLE_NORMAL
1040 }
1041 };
1042
1043 static MUI_ENTRY plPLInstallDirectoryEntries[] =
1044 {
1045 {
1046 4,
1047 3,
1048 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1049 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1050 },
1051 {
1052 6,
1053 8,
1054 "Instalator skopiuje pliki systemu na wybran¥ partycj©. Wybierz",
1055 TEXT_STYLE_NORMAL
1056 },
1057 {
1058 6,
1059 9,
1060 "katalog, do kt¢rego chcesz zainstalowa\86 system ReactOS:",
1061 TEXT_STYLE_NORMAL
1062 },
1063 {
1064 6,
1065 14,
1066 "Aby zmieni\86 domy\98lny katalog, u¾yj klawisza BACKSPACE, by usun¥\86",
1067 TEXT_STYLE_NORMAL
1068 },
1069 {
1070 6,
1071 15,
1072 "a nast©pnie wprowad« now¥ \98cie¾k© do katalogu, do kt¢rego system",
1073 TEXT_STYLE_NORMAL
1074 },
1075 {
1076 6,
1077 16,
1078 "ma zosta\86 zainstalowany.",
1079 TEXT_STYLE_NORMAL
1080 },
1081 {
1082 0,
1083 0,
1084 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
1085 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1086 },
1087 {
1088 0,
1089 0,
1090 NULL,
1091 0
1092 }
1093 };
1094
1095 static MUI_ENTRY plPLFileCopyEntries[] =
1096 {
1097 {
1098 4,
1099 3,
1100 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1101 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1102 },
1103 {
1104 11,
1105 12,
1106 "Prosz© czeka\86, Instalator ReactOS kopiuje pliki do wybranego",
1107 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1108 },
1109 {
1110 30,
1111 13,
1112 "katalogu.",
1113 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1114 },
1115 {
1116 20,
1117 14,
1118 "To mo¾e zaj¥\86 kilka minut.",
1119 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1120 },
1121 {
1122 50,
1123 0,
1124 "\xB3 Prosz© czeka\86... ",
1125 TEXT_TYPE_STATUS
1126 },
1127 {
1128 0,
1129 0,
1130 NULL,
1131 0
1132 }
1133 };
1134
1135 static MUI_ENTRY plPLBootLoaderEntries[] =
1136 {
1137 {
1138 4,
1139 3,
1140 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1141 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1142 },
1143 {
1144 6,
1145 8,
1146 "Instalator musi teraz zainstalowa\86 mened¾er rozruchu",
1147 TEXT_STYLE_NORMAL
1148 },
1149 {
1150 8,
1151 12,
1152 "Instaluj mened¾er rozruchu na dysku twardym (MBR i VBR).",
1153 TEXT_STYLE_NORMAL
1154 },
1155 {
1156 8,
1157 13,
1158 "Instaluj mened¾er rozruchu na dysku twardym (tylko VBR).",
1159 TEXT_STYLE_NORMAL
1160 },
1161 {
1162 8,
1163 14,
1164 "Instaluj mened¾er rozruchu na dyskietce.",
1165 TEXT_STYLE_NORMAL
1166 },
1167 {
1168 8,
1169 15,
1170 "Pomiä instalacj© mened¾era rozruchu.",
1171 TEXT_STYLE_NORMAL
1172 },
1173 {
1174 0,
1175 0,
1176 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
1177 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1178 },
1179 {
1180 0,
1181 0,
1182 NULL,
1183 0
1184 }
1185 };
1186
1187 static MUI_ENTRY plPLKeyboardSettingsEntries[] =
1188 {
1189 {
1190 4,
1191 3,
1192 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1193 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1194 },
1195 {
1196 6,
1197 8,
1198 "Chcesz zmieni\86 typ klawiatury, jaki ma by\86 zainstalowany.",
1199 TEXT_STYLE_NORMAL
1200 },
1201 {
1202 8,
1203 10,
1204 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 odpowiedni typ klawiatury.",
1205 TEXT_STYLE_NORMAL
1206 },
1207 {
1208 8,
1209 11,
1210 " a nast©pnie naci\98nij ENTER.",
1211 TEXT_STYLE_NORMAL
1212 },
1213 {
1214 8,
1215 13,
1216 "\x07 Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
1217 TEXT_STYLE_NORMAL
1218 },
1219 {
1220 8,
1221 14,
1222 " typu klawiatury.",
1223 TEXT_STYLE_NORMAL
1224 },
1225 {
1226 0,
1227 0,
1228 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
1229 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1230 },
1231 {
1232 0,
1233 0,
1234 NULL,
1235 0
1236 }
1237 };
1238
1239 static MUI_ENTRY plPLLayoutSettingsEntries[] =
1240 {
1241 {
1242 4,
1243 3,
1244 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1245 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1246 },
1247 {
1248 6,
1249 8,
1250 "Prosz© wybra\86 domy\98lnie instalowany uk\88ad klawiatury.",
1251 TEXT_STYLE_NORMAL
1252 },
1253 {
1254 8,
1255 10,
1256 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 odpowiedni uk\88ad",
1257 TEXT_STYLE_NORMAL
1258 },
1259 {
1260 8,
1261 11,
1262 " klawiatury. Nast©pnie naci\98nij ENTER.",
1263 TEXT_STYLE_NORMAL
1264 },
1265 {
1266 8,
1267 13,
1268 "\x07 Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
1269 TEXT_STYLE_NORMAL
1270 },
1271 {
1272 8,
1273 14,
1274 " uk\88adu klawiatury.",
1275 TEXT_STYLE_NORMAL
1276 },
1277 {
1278 0,
1279 0,
1280 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
1281 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1282 },
1283 {
1284 0,
1285 0,
1286 NULL,
1287 0
1288 },
1289
1290 };
1291
1292 static MUI_ENTRY plPLPrepareCopyEntries[] =
1293 {
1294 {
1295 4,
1296 3,
1297 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1298 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1299 },
1300 {
1301 6,
1302 8,
1303 "Instalator przygotuje tw¢j komputer do skopiowania plik¢w systemu. ",
1304 TEXT_STYLE_NORMAL
1305 },
1306 {
1307 0,
1308 0,
1309 "Tworzenie listy plik¢w do skopiowania...",
1310 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1311 },
1312 {
1313 0,
1314 0,
1315 NULL,
1316 0
1317 },
1318
1319 };
1320
1321 static MUI_ENTRY plPLSelectFSEntries[] =
1322 {
1323 {
1324 4,
1325 3,
1326 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1327 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1328 },
1329 {
1330 6,
1331 17,
1332 "Wybierz system plik¢w z listy poni¾ej.",
1333 0
1334 },
1335 {
1336 8,
1337 19,
1338 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA alub Dà\9d, by wybra\86 system plik¢w.",
1339 0
1340 },
1341 {
1342 8,
1343 21,
1344 "\x07 Naci\98nij ENTER, aby sformatowa\86 partycj©.",
1345 0
1346 },
1347 {
1348 8,
1349 23,
1350 "\x07 Naci\98nij ESC, aby wybra\86 inn¥ partycj©.",
1351 0
1352 },
1353 {
1354 0,
1355 0,
1356 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
1357 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1358 },
1359
1360 {
1361 0,
1362 0,
1363 NULL,
1364 0
1365 }
1366 };
1367
1368 static MUI_ENTRY plPLDeletePartitionEntries[] =
1369 {
1370 {
1371 4,
1372 3,
1373 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1374 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1375 },
1376 {
1377 6,
1378 8,
1379 "Chcesz usun¥\86 wybran¥ partycj©",
1380 TEXT_STYLE_NORMAL
1381 },
1382 {
1383 8,
1384 18,
1385 "\x07 Naci\98nij D, by usun¥\86 partycj©.",
1386 TEXT_STYLE_NORMAL
1387 },
1388 {
1389 11,
1390 19,
1391 "UWAGA: Wszystkie dane, zapisane na tej partycji zostan¥ utracone!",
1392 TEXT_STYLE_NORMAL
1393 },
1394 {
1395 8,
1396 21,
1397 "\x07 Naci\98nij ESC, aby anulowa\86.",
1398 TEXT_STYLE_NORMAL
1399 },
1400 {
1401 0,
1402 0,
1403 "D = Usuni©cie partycji ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
1404 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1405 },
1406 {
1407 0,
1408 0,
1409 NULL,
1410 0
1411 }
1412 };
1413
1414 static MUI_ENTRY plPLRegistryEntries[] =
1415 {
1416 {
1417 4,
1418 3,
1419 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1420 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1421 },
1422 {
1423 6,
1424 8,
1425 "Instalator uaktualnia w\88a\98nie konfiguracj© systemu. ",
1426 TEXT_STYLE_NORMAL
1427 },
1428 {
1429 0,
1430 0,
1431 "Tworzenie ga\88©zi rejestru...",
1432 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1433 },
1434 {
1435 0,
1436 0,
1437 NULL,
1438 0
1439 },
1440
1441 };
1442
1443 MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
1444 {
1445 {
1446 // NOT_AN_ERROR
1447 "Sukces\n"
1448 },
1449 {
1450 //ERROR_NOT_INSTALLED
1451 "ReactOS nie zosta\88 w pe\88ni zainstalowany na twoim\n"
1452 "komputerze. Je\98li wyjdziesz teraz, trzeba b©dzie\n"
1453 "ponownie uruchomi\86 instalator, by zainstalowa\86 ReactOS.\n"
1454 "\n"
1455 " \x07 Naci\98nij ENTER, aby kontynuowa\86 instalacj©.\n"
1456 " \x07 Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 z instalatora.",
1457 "F3 = Wyj\98cie ENTER = Kontynuacja"
1458 },
1459 {
1460 //ERROR_NO_HDD
1461 "Instalator nie znalaz\88 ¾adnego dysku twardego.\n",
1462 "ENTER = Restart komputera"
1463 },
1464 {
1465 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1466 "Instalator nie znalaz\88 nap©du «r¢d\88owego.\n",
1467 "ENTER = Restart komputera"
1468 },
1469 {
1470 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1471 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 pliku TXTSETUP.SIF.\n",
1472 "ENTER = Restart komputera"
1473 },
1474 {
1475 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1476 "Instalator znalaz\88 uszkodzony plik TXTSETUP.SIF.\n",
1477 "ENTER = Restart komputera"
1478 },
1479 {
1480 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1481 "Instalator znalaz\88 nieprawid\88owy wpis w TXTSETUP.SIF.\n",
1482 "ENTER = Restart komputera"
1483 },
1484 {
1485 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1486 "Instalator nie m¢g\88 odczyta\86 informacji o nap©dzie.\n",
1487 "ENTER = Restart komputera"
1488 },
1489 {
1490 //ERROR_WRITE_BOOT,
1491 "Nieudane zapisanie FAT bootcode na partycji systemowej.",
1492 "ENTER = Restart komputera"
1493 },
1494 {
1495 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1496 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy typ¢w komputera.\n",
1497 "ENTER = Restart komputera"
1498 },
1499 {
1500 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1501 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy ustawieä ekranu.\n",
1502 "ENTER = Restart komputera"
1503 },
1504 {
1505 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1506 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy typ¢w klawiatury.\n",
1507 "ENTER = Restart komputera"
1508 },
1509 {
1510 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1511 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy uk\88ad¢w klawiatury.\n",
1512 "ENTER = Restart komputera"
1513 },
1514 {
1515 //ERROR_WARN_PARTITION,
1516 "Instalator wykry\88, ¾e co najmniej jeden dysk twardy zawiera niekompatybiln¥ \n"
1517 "tablic© partycji, kt¢ra nie b©dzie poprawnie obs\88ugiwana!\n"
1518 "\n"
1519 "Tworzenie lub kasowanie partycji mo¾e zniszczy\86 ca\88¥ tablic© partycji.\n"
1520 "\n"
1521 " \x07 Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 z instalatora.\n"
1522 " \x07 Naci\98nij ENTER, aby kontynuowa\86.",
1523 "F3 = Wyj\98cie ENTER = Kontynuacja"
1524 },
1525 {
1526 //ERROR_NEW_PARTITION,
1527 "Nie mo¾esz stworzy\86 nowej partycji w miejscu ju¾\n"
1528 "istniej¥cej!\n"
1529 "\n"
1530 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
1531 NULL
1532 },
1533 {
1534 //ERROR_DELETE_SPACE,
1535 "Nie mo¾esz usun¥\86 pustej przestrzeni, gdzie nie ma ¾adnej partycji!\n"
1536 "\n"
1537 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
1538 NULL
1539 },
1540 {
1541 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1542 "Nieudana instalacja FAT bootcode na partycji systemowej.",
1543 "ENTER = Restart komputera"
1544 },
1545 {
1546 //ERROR_NO_FLOPPY,
1547 "Brak dyskietki w nap©dzie A:.",
1548 "ENTER = Kontynuacja"
1549 },
1550 {
1551 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1552 "Instalator nie m¢g\88 zmieni\86 uk\88adu klawiatury.",
1553 "ENTER = Restart komputera"
1554 },
1555 {
1556 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1557 "Instalator nie m¢g\88 zmieni\86 ustawieä ekranu w rejestrze.",
1558 "ENTER = Restart komputera"
1559 },
1560 {
1561 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1562 "Instalator nie by\88 w stanie zaimportowa\86 pliku ga\88©zi rejestru.",
1563 "ENTER = Restart komputera"
1564 },
1565 {
1566 //ERROR_FIND_REGISTRY
1567 "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 plik¢w z danymi rejestru.",
1568 "ENTER = Restart komputera"
1569 },
1570 {
1571 //ERROR_CREATE_HIVE,
1572 "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 ga\88©zi rejestru.",
1573 "ENTER = Restart komputera"
1574 },
1575 {
1576 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1577 "Instalator nie by\88 w stanie ustawi\86 inicjalizacji rejestru.",
1578 "ENTER = Restart komputera"
1579 },
1580 {
1581 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1582 "Cabinet nie zawiera prawid\88owego pliku inf.\n",
1583 "ENTER = Restart komputera"
1584 },
1585 {
1586 //ERROR_CABINET_MISSING,
1587 "Cabinet nie zosta\88 znaleziony.\n",
1588 "ENTER = Restart komputera"
1589 },
1590 {
1591 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1592 "Cabinet nie zawiera skryptu instalacji.\n",
1593 "ENTER = Restart komputera"
1594 },
1595 {
1596 //ERROR_COPY_QUEUE,
1597 "Instalator nie by\88 w stanie otworzy\86 kolejki kopiowania pliku.\n",
1598 "ENTER = Restart komputera"
1599 },
1600 {
1601 //ERROR_CREATE_DIR,
1602 "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 katalog¢w.",
1603 "ENTER = Restart komputera"
1604 },
1605 {
1606 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1607 "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji 'Directories'\n"
1608 "w pliku TXTSETUP.SIF.\n",
1609 "ENTER = Restart komputera"
1610 },
1611 {
1612 //ERROR_CABINET_SECTION,
1613 "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji 'Directories'\n"
1614 "w pliku cabinet.\n",
1615 "ENTER = Restart komputera"
1616 },
1617 {
1618 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1619 "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 katalogu instalacji.",
1620 "ENTER = Restart komputera"
1621 },
1622 {
1623 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1624 "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji 'SetupData'\n"
1625 "w pliku TXTSETUP.SIF.\n",
1626 "ENTER = Restart komputera"
1627 },
1628 {
1629 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1630 "Instalator nie m¢g\88 zapisa\86 zmian w tablicy partycji.\n"
1631 "ENTER = Restart komputera"
1632 },
1633 {
1634 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1635 "Instalator nie m¢g\88 doda\86 strony kodowania do rejestru.\n"
1636 "ENTER = Restart komputera"
1637 },
1638 {
1639 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1640 "Instalator nie m¢g\88 ustawi\86 wersji j©zykowej.\n"
1641 "ENTER = Restart komputera"
1642 },
1643 {
1644 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1645 "Instalator nie m¢g\88 doda\86 uk\88ad¢w klawiatury do rejestru.\n"
1646 "ENTER = Restart komputera"
1647 },
1648 {
1649 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1650 "Instalator nie m¢g\88 ustawi\86 lokalizacji geograficznej.\n"
1651 "ENTER = Restart komputera"
1652 },
1653 {
1654 //ERROR_DIRECTORY_NAME,
1655 "Nieprawid\88owa nazwa katalogu.\n"
1656 "\n"
1657 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86."
1658 },
1659 {
1660 //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1661 "Wybrana partycja nie jest wystarczaj¥co du¾a, aby zainstalowa\86 ReactOS.\n"
1662 "Instalacyjna partycja musi mie\86 rozmiar co najmniej %lu MB.\n"
1663 "\n"
1664 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
1665 NULL
1666 },
1667 {
1668 //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1669 "Nie mo¾na utworzy\86 na tym dysku partycji podstawowej lub\n" // FIXME
1670 "rozszerzonej, poniewa¾ tabela partycji jest pe©na.\n"
1671 "\n"
1672 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86."
1673 },
1674 {
1675 //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1676 "Nie mo¾esz utworzy\86 wi©cej ni¾ jednej partycji rozszerzonej na dysku.\n"
1677 "\n"
1678 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86."
1679 },
1680 {
1681 //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1682 "Instalator nie m¢g\88 sformatowa\86 partycji:\n"
1683 " %S\n"
1684 "\n"
1685 "ENTER = Restart komputera"
1686 },
1687 {
1688 NULL,
1689 NULL
1690 }
1691 };
1692
1693 MUI_PAGE plPLPages[] =
1694 {
1695 {
1696 LANGUAGE_PAGE,
1697 plPLLanguagePageEntries
1698 },
1699 {
1700 WELCOME_PAGE,
1701 plPLWelcomePageEntries
1702 },
1703 {
1704 INSTALL_INTRO_PAGE,
1705 plPLIntroPageEntries
1706 },
1707 {
1708 LICENSE_PAGE,
1709 plPLLicensePageEntries
1710 },
1711 {
1712 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1713 plPLDevicePageEntries
1714 },
1715 {
1716 REPAIR_INTRO_PAGE,
1717 plPLRepairPageEntries
1718 },
1719 {
1720 UPGRADE_REPAIR_PAGE,
1721 plPLUpgradePageEntries
1722 },
1723 {
1724 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1725 plPLComputerPageEntries
1726 },
1727 {
1728 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1729 plPLDisplayPageEntries
1730 },
1731 {
1732 FLUSH_PAGE,
1733 plPLFlushPageEntries
1734 },
1735 {
1736 SELECT_PARTITION_PAGE,
1737 plPLSelectPartitionEntries
1738 },
1739 {
1740 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1741 plPLConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1742 },
1743 {
1744 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1745 plPLSelectFSEntries
1746 },
1747 {
1748 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1749 plPLFormatPartitionEntries
1750 },
1751 {
1752 DELETE_PARTITION_PAGE,
1753 plPLDeletePartitionEntries
1754 },
1755 {
1756 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1757 plPLInstallDirectoryEntries
1758 },
1759 {
1760 PREPARE_COPY_PAGE,
1761 plPLPrepareCopyEntries
1762 },
1763 {
1764 FILE_COPY_PAGE,
1765 plPLFileCopyEntries
1766 },
1767 {
1768 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1769 plPLKeyboardSettingsEntries
1770 },
1771 {
1772 BOOT_LOADER_PAGE,
1773 plPLBootLoaderEntries
1774 },
1775 {
1776 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1777 plPLLayoutSettingsEntries
1778 },
1779 {
1780 QUIT_PAGE,
1781 plPLQuitPageEntries
1782 },
1783 {
1784 SUCCESS_PAGE,
1785 plPLSuccessPageEntries
1786 },
1787 {
1788 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1789 plPLBootPageEntries
1790 },
1791 {
1792 REGISTRY_PAGE,
1793 plPLRegistryEntries
1794 },
1795 {
1796 -1,
1797 NULL
1798 }
1799 };
1800
1801 MUI_STRING plPLStrings[] =
1802 {
1803 {STRING_PLEASEWAIT,
1804 " Prosz© czeka\86..."},
1805 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1806 " ENTER = Instalacja P = Partycja Podstawowa E = Rozszerzona F3 = Wyj\98cie"},
1807 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1808 " ENTER = Instalacja L = Utworzenie Partycji Logicznej F3 = Wyj\98cie"},
1809 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1810 " ENTER = Instalacja D = Usuni©cie Partycji F3 = Wyj\98cie"},
1811 {STRING_DELETEPARTITION,
1812 " D = Usuni©cie Partycji F3 = Wyj\98cie"},
1813 {STRING_PARTITIONSIZE,
1814 "Rozmiar nowej partycji:"},
1815 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1816 "Wybrane: utworzenie nowej partycji podstawowej na"},
1817 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1818 "Wybrane: utworzenie nowej partycji rozszerzonej na"},
1819 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1820 "Wybrane: utworzenie nowej partycji logicznej na"},
1821 {STRING_HDDSIZE,
1822 "Prosz© wprowadzi\86 rozmiar nowej partycji w megabajtach."},
1823 {STRING_CREATEPARTITION,
1824 " ENTER = Utworzenie Partycji ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie"},
1825 {STRING_PARTFORMAT,
1826 "Nast©puj¥ca partycja zostanie sformatowana."},
1827 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1828 "Mo¾esz zainstalowa\86 ReactOS na nowej lub niesformatowanej partycji."},
1829 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1830 "Partycja systemowa nie jest jeszcze sformatowana."},
1831 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1832 "Nowa partycja nie jest jeszcze sformatowana."},
1833 {STRING_INSTALLONPART,
1834 "Instalator kopiuje pliki systemu na wybran¥ partycj©."},
1835 {STRING_CHECKINGPART,
1836 "Instalator sprawdza wybran¥ partycj©."},
1837 {STRING_CONTINUE,
1838 "ENTER = Kontynuacja"},
1839 {STRING_QUITCONTINUE,
1840 "F3 = Wyj\98cie ENTER = Kontynuacja"},
1841 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1842 "ENTER = Restart komputera"},
1843 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1844 "Instalator nie by\88 w stanie odnale«\86 sekcji '%S'\nw pliku TXTSETUP.SIF.\n"},
1845 {STRING_COPYING,
1846 " Kopiowanie plik¢w: %S"},
1847 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1848 "Instalator kopiuje pliki..."},
1849 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1850 " Uaktualnianie..."},
1851 {STRING_IMPORTFILE,
1852 " Importowanie %S..."},
1853 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1854 " Zmiana ustawieä ekranu w rejestrze..."},
1855 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1856 " Zmiana wersji j©zykowej..."},
1857 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1858 " Zmiana uk\88adu klawiatury..."},
1859 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1860 " Dodawanie informacji o stronie kodowej do rejestru..."},
1861 {STRING_DONE,
1862 " Ukoäczone..."},
1863 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1864 " ENTER = Restart komputera"},
1865 {STRING_REBOOTPROGRESSBAR,
1866 " Komputer zostanie uruchomiony ponownie za %li sekund(y)... "},
1867 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1868 "Otwarcie konsoli nieudane\r\n\r\n"},
1869 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1870 "Najcz©stsz¥ tego przyczyn¥ jest u¾ycie klawiatury USB.\r\n"},
1871 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1872 "Nie s¥ obecnie w pe\88ni obs\88ugiwane.\r\n"},
1873 {STRING_FORMATTINGDISK,
1874 "Instalator formatuje tw¢j dysk"},
1875 {STRING_CHECKINGDISK,
1876 "Instalator sprawdza tw¢j dysk"},
1877 {STRING_FORMATDISK1,
1878 " Sformatuj partycj© z systemem plik¢w %S (szybkie formatowanie) "},
1879 {STRING_FORMATDISK2,
1880 " Sformatuj partycj© z systemem plik¢w %S "},
1881 {STRING_KEEPFORMAT,
1882 " Zachowaj obecny system plik¢w (bez zmian) "},
1883 {STRING_HDINFOPARTCREATE_1,
1884 "%I64u %s Dysku Twardym %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ [%s]."},
1885 {STRING_HDINFOPARTCREATE_2,
1886 "%I64u %s Dysk 02 Twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) [%s]."},
1887 {STRING_HDDINFOUNK2,
1888 " %c%c 03Typ 0x%02X %I64u %s"},
1889 {STRING_HDINFOPARTDELETE_1,
1890 "na %I64u %s Dysku Twardym %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ [%s]."},
1891 {STRING_HDINFOPARTDELETE_2,
1892 "na %I64u %s Dysku 05 Twardym %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) [%s]."},
1893 {STRING_HDINFOPARTZEROED_1,
1894 "Dysk Twardy %lu (%I64u %s), Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
1895 {STRING_HDDINFOUNK4,
1896 "%c%c 07Typ 0x%02X %I64u %s"},
1897 {STRING_HDINFOPARTEXISTS_1,
1898 "na Dysku Twardym %lu (%I64u %s), Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
1899 {STRING_HDDINFOUNK5,
1900 "%c%c %c %s09Typ %-3u%s %6lu %s"},
1901 {STRING_HDINFOPARTSELECT_1,
1902 "%6lu %s Dysk Twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ [%s]"},
1903 {STRING_HDINFOPARTSELECT_2,
1904 "%6lu %s Dysk11 Twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) [%s]"},
1905 {STRING_NEWPARTITION,
1906 "Instalator utworzy\88 now¥ partycj©"},
1907 {STRING_UNPSPACE,
1908 " %sMiejsce poza partycjami%s %6lu %s"},
1909 {STRING_MAXSIZE,
1910 "MB (maks. %lu MB)"},
1911 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1912 "Partycja Rozszerzona"},
1913 {STRING_UNFORMATTED,
1914 "Nowa (Niesformatowana)"},
1915 {STRING_FORMATUNUSED,
1916 "Nieu¾yte"},
1917 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1918 "Nieznane"},
1919 {STRING_KB,
1920 "KB"},
1921 {STRING_MB,
1922 "MB"},
1923 {STRING_GB,
1924 "GB"},
1925 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1926 "Dodawanie uk\88ad¢w klawiatury"},
1927 {0, 0}
1928 };