Sync to trunk revision 63922.
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / pl-PL.h
1 /*
2 * translated by Caemyr (Jan-Feb, Apr, 2008)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * http://www.reactos.org
5 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
6 */
7
8 #pragma once
9
10 MUI_LAYOUTS plPLLayouts[] =
11 {
12 { L"0415", L"00000415" },
13 { L"0415", L"00010415" },
14 { L"0409", L"00000409" },
15 { NULL, NULL }
16 };
17
18 static MUI_ENTRY plPLLanguagePageEntries[] =
19 {
20 {
21 4,
22 3,
23 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
24 TEXT_STYLE_UNDERLINE
25 },
26 {
27 6,
28 8,
29 "Wyb¢r j©zyka",
30 TEXT_STYLE_NORMAL
31 },
32 {
33 8,
34 10,
35 "\x07 Prosz© wybra\86 j©zyk dla procesu instalacji systemu",
36 TEXT_STYLE_NORMAL
37 },
38 {
39 8,
40 11,
41 " i nacisn¥\86 ENTER.",
42 TEXT_STYLE_NORMAL
43 },
44 {
45 8,
46 13,
47 "\x07 Wybrany j©zyk b©dzie domy\98lnym dla zainstalowanego systemu.",
48 TEXT_STYLE_NORMAL
49 },
50 {
51 0,
52 0,
53 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
54 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
55 },
56 {
57 0,
58 0,
59 NULL,
60 0
61 }
62 };
63
64 static MUI_ENTRY plPLWelcomePageEntries[] =
65 {
66 {
67 4,
68 3,
69 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
70 TEXT_STYLE_UNDERLINE
71 },
72 {
73 6,
74 8,
75 "Witamy w programie instalacyjnym systemu ReactOS",
76 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
77 },
78 {
79 6,
80 11,
81 " Na tym etapie, instalator skopiuje niezb©dne pliki systemu operacyjnego",
82 TEXT_STYLE_NORMAL
83 },
84 {
85 6,
86 12,
87 "na tw¢j komputer i rozpocznie kolejny etap procesu instalacji.",
88 TEXT_STYLE_NORMAL
89 },
90 {
91 8,
92 15,
93 "\x07 Naci\98nij ENTER, aby zainstalowa\86 system ReactOS.",
94 TEXT_STYLE_NORMAL
95 },
96 {
97 8,
98 17,
99 "\x07 Naci\98nij R, aby naprawi\86 zainstalowany system ReactOS.",
100 TEXT_STYLE_NORMAL
101 },
102 {
103 8,
104 19,
105 "\x07 Naci\98nij L, aby zapozna\86 si© z licencj¥ ReactOS",
106 TEXT_STYLE_NORMAL
107 },
108 {
109 8,
110 21,
111 "\x07 Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 bez instalacji systemu ReactOS.",
112 TEXT_STYLE_NORMAL
113 },
114 {
115 6,
116 23,
117 "Wi©cej informacji o systemie ReactOS mo¾na znale«\86 na stronie:",
118 TEXT_STYLE_NORMAL
119 },
120 {
121 6,
122 24,
123 "http://www.reactos.org",
124 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
125 },
126 {
127 0,
128 0,
129 "ENTER = Kontynuacja R = Naprawa F3 = Wyj\98cie",
130 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
131 },
132 {
133 0,
134 0,
135 NULL,
136 0
137 }
138 };
139
140 static MUI_ENTRY plPLIntroPageEntries[] =
141 {
142 {
143 4,
144 3,
145 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
146 TEXT_STYLE_UNDERLINE
147 },
148 {
149 6,
150 8,
151 "Instalator ReactOS wci¥¾ jest we wczesnej fazie rozwoju. Nadal nie",
152 TEXT_STYLE_NORMAL
153 },
154 {
155 6,
156 9,
157 "obs\88uguje wszystkich funkcji, niezb©dnych dla programu instalacyjnego.",
158 TEXT_STYLE_NORMAL
159 },
160 {
161 6,
162 12,
163 "Najwa¾niejsze ograniczenia:",
164 TEXT_STYLE_NORMAL
165 },
166 {
167 8,
168 13,
169 "- Instalator obs\88uguje jedn¥ partycj© Podstawow¥ na dysku.",
170 TEXT_STYLE_NORMAL
171 },
172 {
173 8,
174 14,
175 "- Instalator nie mo¾e skasowa\86 partycji podstawowej z dysku",
176 TEXT_STYLE_NORMAL
177 },
178 {
179 8,
180 15,
181 " o ile nadal znajduje si© na nim tak¾e partycja Rozszerzona.",
182 TEXT_STYLE_NORMAL
183 },
184 {
185 8,
186 16,
187 "- Instalator nie mo¾e skasowa\86 pierwszej partycji Rozszerzonej z dysku",
188 TEXT_STYLE_NORMAL
189 },
190 {
191 8,
192 17,
193 " o ile nadal znajduj¥ si© na nim kolejne partycje Rozszerzone.",
194 TEXT_STYLE_NORMAL
195 },
196 {
197 8,
198 18,
199 "- Instalator obs\88uguje jedynie system plik¢w FAT.",
200 TEXT_STYLE_NORMAL
201 },
202 {
203 8,
204 19,
205 "- Brakuje sprawdzenia poprawno\98ci systemu plik¢w.",
206 TEXT_STYLE_NORMAL
207 },
208 {
209 8,
210 23,
211 "\x07 Naci\98nij ENTER, aby zainstalowa\86 system ReactOS.",
212 TEXT_STYLE_NORMAL
213 },
214 {
215 8,
216 25,
217 "\x07 Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 bez instalacji systemu ReactOS.",
218 TEXT_STYLE_NORMAL
219 },
220 {
221 0,
222 0,
223 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
224 TEXT_TYPE_STATUS| TEXT_PADDING_BIG
225 },
226 {
227 0,
228 0,
229 NULL,
230 0
231 }
232 };
233
234 static MUI_ENTRY plPLLicensePageEntries[] =
235 {
236 {
237 4,
238 3,
239 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
240 TEXT_STYLE_UNDERLINE
241 },
242 {
243 6,
244 6,
245 "Licencja:",
246 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
247 },
248 {
249 8,
250 8,
251 "System ReactOS jest licencjonowany na warunkach licencji",
252 TEXT_STYLE_NORMAL
253 },
254 {
255 8,
256 9,
257 "GNU GPL z elementami kodu pochodz¥cego z kompatybilnych",
258 TEXT_STYLE_NORMAL
259 },
260 {
261 8,
262 10,
263 "licencji, takich jak X11 czy BSD albo GNU LGPL. Ca\88e",
264 TEXT_STYLE_NORMAL
265 },
266 {
267 8,
268 11,
269 "oprogramowanie, b©d¥ce cz©\98ci¥ systemu ReactOS podlega wi©c",
270 TEXT_STYLE_NORMAL
271 },
272 {
273 8,
274 12,
275 "licencji GNU GPL jak i odpowiedniej licencji oryginalnej.",
276 TEXT_STYLE_NORMAL
277 },
278 {
279 8,
280 13,
281 "To oprogramowanie wydawane jest BEZ JAKIEJKOLWIEK gwarancji",
282 TEXT_STYLE_NORMAL
283 },
284 {
285 8,
286 15,
287 "czy te¾ ograniczeä w u¾yciu, poza przepisami prawa lokalnego",
288 TEXT_STYLE_NORMAL
289 },
290 {
291 8,
292 16,
293 "b¥d« mi©dzynarodowego. Licencja systemu ReactOS",
294 TEXT_STYLE_NORMAL
295 },
296 {
297 8,
298 17,
299 "reguluje wy\88¥cznie zasady dystrybucji dla os¢b trzecich.",
300 TEXT_STYLE_NORMAL
301 },
302 {
303 8,
304 18,
305 "Je\98li z jakiego\98 powodu nie otrzyma\88e\98 kopii licencji",
306 TEXT_STYLE_NORMAL
307 },
308 {
309 8,
310 19,
311 "GNU GPL wraz z systemem ReactOS, prosimy odwiedzi\86 stron©:",
312 TEXT_STYLE_NORMAL
313 },
314 {
315 8,
316 20,
317 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
318 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
319 },
320 {
321 8,
322 22,
323 "Gwarancja:",
324 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
325 },
326 {
327 8,
328 24,
329 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; szczeg¢\88y",
330 TEXT_STYLE_NORMAL
331 },
332 {
333 8,
334 25,
335 "dotycz¥ce kopiowania w «r¢d\88ach. Nie ma ½ADNEJ gwarancji",
336 TEXT_STYLE_NORMAL
337 },
338 {
339 8,
340 26,
341 "PRZYDATNO\97CI HANDLOWEJ LUB DO OKRE\97LONYCH ZASTOSOWAã",
342 TEXT_STYLE_NORMAL
343 },
344 {
345 0,
346 0,
347 "ENTER = Powr¢t",
348 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
349 },
350 {
351 0,
352 0,
353 NULL,
354 0
355 }
356 };
357
358 static MUI_ENTRY plPLDevicePageEntries[] =
359 {
360 {
361 4,
362 3,
363 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
364 TEXT_STYLE_UNDERLINE
365 },
366 {
367 6,
368 8,
369 "Poni¾sza lista zawiera obecne ustawienia sprz©tu.",
370 TEXT_STYLE_NORMAL
371 },
372 {
373 24,
374 11,
375 "Komputer:",
376 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
377 },
378 {
379 24,
380 12,
381 "Ekran:",
382 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
383 },
384 {
385 24,
386 13,
387 "Klawiatura:",
388 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
389 },
390 {
391 24,
392 14,
393 "Uk\88. klawiatury:",
394 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
395 },
396 {
397 24,
398 16,
399 "Zapisz:",
400 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
401 },
402 {
403 25,
404 16, "Akceptuj ustawienia sprz©tu",
405 TEXT_STYLE_NORMAL
406 },
407 {
408 6,
409 19,
410 "Mo¾esz zmieni\86 poszczeg¢lne ustawienia za pomoc¥ klawiszy GàRA i Dà\9d,",
411 TEXT_STYLE_NORMAL
412 },
413 {
414 6,
415 20,
416 "aby wybra\86 kategori©. Potem naci\98nij ENTER, by przej\98\86 do menu z ",
417 TEXT_STYLE_NORMAL
418 },
419 {
420 6,
421 21,
422 "ustawieniami szczeg¢\88owymi do wyboru.",
423 TEXT_STYLE_NORMAL
424 },
425 {
426 6,
427 23,
428 "Gdy wszystkie ustawienia s¥ poprawne, wybierz: ",
429 TEXT_STYLE_NORMAL
430 },
431 {
432 6,
433 24,
434 "\"Akceptuj ustawienia sprz©tu\" i naci\98nij ENTER.",
435 TEXT_STYLE_NORMAL
436 },
437 {
438 0,
439 0,
440 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
441 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
442 },
443 {
444 0,
445 0,
446 NULL,
447 0
448 }
449 };
450
451 static MUI_ENTRY plPLRepairPageEntries[] =
452 {
453 {
454 4,
455 3,
456 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
457 TEXT_STYLE_UNDERLINE
458 },
459 {
460 6,
461 8,
462 "Instalator ReactOS wci¥¾ jest we wczesnej fazie rozwoju. Nadal nie",
463 TEXT_STYLE_NORMAL
464 },
465 {
466 6,
467 9,
468 "obs\88uguje wszystkich funkcji, niezb©dnych dla programu instalacyjnego.",
469 TEXT_STYLE_NORMAL
470 },
471 {
472 6,
473 12,
474 "Naprawa istniej¥cej instalacji systemu nie jest jeszcze mo¾liwa.",
475 TEXT_STYLE_NORMAL
476 },
477 {
478 8,
479 15,
480 "\x07 Naci\98nij U ¾eby uaktualni\86 system.",
481 TEXT_STYLE_NORMAL
482 },
483 {
484 8,
485 17,
486 "\x07 Naci\98nij R, by uruchomi\86 Konsol© Odtwarzania.",
487 TEXT_STYLE_NORMAL
488 },
489 {
490 8,
491 19,
492 "\x07 Naci\98nij ESC, by powr¢ci\86 do g\88¢wnego menu.",
493 TEXT_STYLE_NORMAL
494 },
495 {
496 8,
497 21,
498 "\x07 Naci\98nij ENTER, by zrestartowa\86 komputer.",
499 TEXT_STYLE_NORMAL
500 },
501 {
502 0,
503 0,
504 "ESC = Menu g\88¢wne ENTER = Restart",
505 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
506 },
507 {
508 0,
509 0,
510 NULL,
511 0
512 }
513 };
514 static MUI_ENTRY plPLComputerPageEntries[] =
515 {
516 {
517 4,
518 3,
519 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
520 TEXT_STYLE_UNDERLINE
521 },
522 {
523 6,
524 8,
525 "Aby zmieni\86 typ komputera, na kt¢rym chcesz zainstalowa\86 ReactOS",
526 TEXT_STYLE_NORMAL
527 },
528 {
529 8,
530 10,
531 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 odpowiedni typ komputera.",
532 TEXT_STYLE_NORMAL
533 },
534 {
535 8,
536 11,
537 " a nast©pnie naci\98nij ENTER.",
538 TEXT_STYLE_NORMAL
539 },
540 {
541 8,
542 13,
543 "\x07 Naci\98nij klawisz ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
544 TEXT_STYLE_NORMAL
545 },
546 {
547 8,
548 14,
549 " typu komputera.",
550 TEXT_STYLE_NORMAL
551 },
552 {
553 0,
554 0,
555 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
556 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
557 },
558 {
559 0,
560 0,
561 NULL,
562 0
563 }
564 };
565
566 static MUI_ENTRY plPLFlushPageEntries[] =
567 {
568 {
569 4,
570 3,
571 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
572 TEXT_STYLE_UNDERLINE
573 },
574 {
575 10,
576 6,
577 "System obecnie sprawdza czy dane s¥ poprawnie zapisane na dysku",
578 TEXT_STYLE_NORMAL
579 },
580 {
581 10,
582 8,
583 "To mo¾e zaj¥\86 minut©.",
584 TEXT_STYLE_NORMAL
585 },
586 {
587 10,
588 9,
589 "Po zakoäczeniu, system zrestartuje komputer automatycznie.",
590 TEXT_STYLE_NORMAL
591 },
592 {
593 0,
594 0,
595 "Czyszczenie pami©ci Cache",
596 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
597 },
598 {
599 0,
600 0,
601 NULL,
602 0
603 }
604 };
605
606 static MUI_ENTRY plPLQuitPageEntries[] =
607 {
608 {
609 4,
610 3,
611 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
612 TEXT_STYLE_UNDERLINE
613 },
614 {
615 10,
616 6,
617 "ReactOS zosta\88 ju¾ poprawnie zainstalowany",
618 TEXT_STYLE_NORMAL
619 },
620 {
621 10,
622 8,
623 "Upewnij si© ¾e w Nap©dzie A: nie ma dyskietki i",
624 TEXT_STYLE_NORMAL
625 },
626 {
627 10,
628 9,
629 "w nap©dach optycznych - ¾adnych CD-ROM¢w.",
630 TEXT_STYLE_NORMAL
631 },
632 {
633 10,
634 11,
635 "Naci\98nij ENTER, by zrestartowa\86 komputer.",
636 TEXT_STYLE_NORMAL
637 },
638 {
639 0,
640 0,
641 "Prosz© czeka\86 ...",
642 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
643 },
644 {
645 0,
646 0,
647 NULL,
648 0
649 }
650 };
651
652 static MUI_ENTRY plPLDisplayPageEntries[] =
653 {
654 {
655 4,
656 3,
657 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
658 TEXT_STYLE_UNDERLINE
659 },
660 {
661 6,
662 8,
663 "Chcesz zmieni\86 rozdzielczo\98\86 ekranu.",
664 TEXT_STYLE_NORMAL
665 },
666 { 8,
667 10,
668 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 rozdzielczo\98\86 i liczb©",
669 TEXT_STYLE_NORMAL
670 },
671 {
672 8,
673 11,
674 " kolor¢w, a nast©pnie naci\98nij ENTER.",
675 TEXT_STYLE_NORMAL
676 },
677 {
678 8,
679 13,
680 "\x07 Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
681 TEXT_STYLE_NORMAL
682 },
683 {
684 8,
685 14,
686 " rozdzielczo\98ci czy ilo\98ci kolor¢w.",
687 TEXT_STYLE_NORMAL
688 },
689 {
690 0,
691 0,
692 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
693 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
694 },
695 {
696 0,
697 0,
698 NULL,
699 0
700 }
701 };
702
703 static MUI_ENTRY plPLSuccessPageEntries[] =
704 {
705 {
706 4,
707 3,
708 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
709 TEXT_STYLE_UNDERLINE
710 },
711 {
712 10,
713 6,
714 "Podstawowe sk\88adniki systemu ReactOS zosta\88y zainstalowane.",
715 TEXT_STYLE_NORMAL
716 },
717 {
718 10,
719 8,
720 "Upewnij si© ¾e w Nap©dzie A: nie ma dyskietki i",
721 TEXT_STYLE_NORMAL
722 },
723 {
724 10,
725 9,
726 "w nap©dach optycznych - ¾adnych CD-ROM¢w.",
727 TEXT_STYLE_NORMAL
728 },
729 {
730 10,
731 11,
732 "Naci\98nij ENTER, by zrestartowa\86 komputer.",
733 TEXT_STYLE_NORMAL
734 },
735 {
736 0,
737 0,
738 "ENTER = Restart komputera",
739 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
740 },
741 {
742 0,
743 0,
744 NULL,
745 0
746 }
747 };
748
749 static MUI_ENTRY plPLBootPageEntries[] =
750 {
751 {
752 4,
753 3,
754 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
755 TEXT_STYLE_UNDERLINE
756 },
757 {
758 6,
759 8,
760 "Instalator ReactOS nie mo¾e wgra\86 bootloadera na tw¢j",
761 TEXT_STYLE_NORMAL
762 },
763 {
764 6,
765 9,
766 "dysk twardy",
767 TEXT_STYLE_NORMAL
768 },
769 {
770 6,
771 13,
772 "Prosz© umie\98ci\86 sformatowan¥ dyskietk© w nap©dzie A:",
773 TEXT_STYLE_NORMAL
774 },
775 {
776 6,
777 14,
778 "i nacisn¥\86 klawisz ENTER.",
779 TEXT_STYLE_NORMAL,
780 },
781 {
782 0,
783 0,
784 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
785 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
786 },
787 {
788 0,
789 0,
790 NULL,
791 0
792 }
793
794 };
795
796 static MUI_ENTRY plPLSelectPartitionEntries[] =
797 {
798 {
799 4,
800 3,
801 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
802 TEXT_STYLE_UNDERLINE
803 },
804 {
805 6,
806 8,
807 "Poni¾sza lista pokazuje istniej¥ce partycje i puste",
808 TEXT_STYLE_NORMAL
809 },
810 {
811 6,
812 9,
813 "miejsce na nowe partycje.",
814 TEXT_STYLE_NORMAL
815 },
816 {
817 8,
818 11,
819 "\x07 Naci\98nij GàRA lub Dà\9d, by wybra\86 pozycj© z listy.",
820 TEXT_STYLE_NORMAL
821 },
822 {
823 8,
824 13,
825 "\x07 Naci\98nij ENTER, by zainstalowa\86 ReactOS na wybranej partycji.",
826 TEXT_STYLE_NORMAL
827 },
828 {
829 8,
830 15,
831 "\x07 Press P to create a primary partition.",
832 // "\x07 Naci\98nij C, by stworzy\86 now¥ partycj©.",
833 TEXT_STYLE_NORMAL
834 },
835 {
836 8,
837 17,
838 "\x07 Press E to create an extended partition.",
839 TEXT_STYLE_NORMAL
840 },
841 {
842 8,
843 19,
844 "\x07 Naci\98nij D, by skasowa\86 istniej¥c¥ partycj©.",
845 TEXT_STYLE_NORMAL
846 },
847 {
848 0,
849 0,
850 "Prosz© czeka\86...",
851 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
852 },
853 {
854 0,
855 0,
856 NULL,
857 0
858 }
859 };
860
861 static MUI_ENTRY plPLFormatPartitionEntries[] =
862 {
863 {
864 4,
865 3,
866 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
867 TEXT_STYLE_UNDERLINE
868 },
869 {
870 6,
871 8,
872 "Formatowanie partycji",
873 TEXT_STYLE_NORMAL
874 },
875 {
876 6,
877 10,
878 "Instalator sformatuje teraz partycj©. Naci\98nij ENTER, aby kontynuowa\86.",
879 TEXT_STYLE_NORMAL
880 },
881 {
882 0,
883 0,
884 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
885 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
886 },
887 {
888 0,
889 0,
890 NULL,
891 TEXT_STYLE_NORMAL
892 }
893 };
894
895 static MUI_ENTRY plPLInstallDirectoryEntries[] =
896 {
897 {
898 4,
899 3,
900 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
901 TEXT_STYLE_UNDERLINE
902 },
903 {
904 6,
905 8,
906 "Instalator przegra pliki systemu na wybran¥ partycj©. Wybierz",
907 TEXT_STYLE_NORMAL
908 },
909 {
910 6,
911 9,
912 "katalog, do kt¢rego chcesz zainstalowa\86 system ReactOS:",
913 TEXT_STYLE_NORMAL
914 },
915 {
916 6,
917 14,
918 "Aby zmieni\86 domy\98lny katalog, u¾yj klawisza BACKSPACE, by skasowa\86",
919 TEXT_STYLE_NORMAL
920 },
921 {
922 6,
923 15,
924 "a nast©pnie wprowad« now¥ \98cie¾k© do katalogu, do kt¢rego system",
925 TEXT_STYLE_NORMAL
926 },
927 {
928 6,
929 16,
930 "ma zosta\86 zainstalowany.",
931 TEXT_STYLE_NORMAL
932 },
933 {
934 0,
935 0,
936 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
937 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
938 },
939 {
940 0,
941 0,
942 NULL,
943 0
944 }
945 };
946
947 static MUI_ENTRY plPLFileCopyEntries[] =
948 {
949 {
950 4,
951 3,
952 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
953 TEXT_STYLE_UNDERLINE
954 },
955 {
956 11,
957 12,
958 "Prosz© czeka\86, Instalator ReactOS kopiuje pliki do wybranego",
959 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
960 },
961 {
962 30,
963 13,
964 "katalogu.",
965 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
966 },
967 {
968 20,
969 14,
970 "To mo¾e zaj¥\86 kilka minut.",
971 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
972 },
973 {
974 50,
975 0,
976 "\xB3 Prosz© czeka\86... ",
977 TEXT_TYPE_STATUS
978 },
979 {
980 0,
981 0,
982 NULL,
983 0
984 }
985 };
986
987 static MUI_ENTRY plPLBootLoaderEntries[] =
988 {
989 {
990 4,
991 3,
992 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
993 TEXT_STYLE_UNDERLINE
994 },
995 {
996 6,
997 8,
998 "Instalator musi teraz wgra\86 bootloader",
999 TEXT_STYLE_NORMAL
1000 },
1001 {
1002 8,
1003 12,
1004 "Wgraj bootloader na dysk twardy (MBR i VBR).",
1005 TEXT_STYLE_NORMAL
1006 },
1007 {
1008 8,
1009 13,
1010 "Wgraj bootloader na dysk twardy (tylko VBR).",
1011 TEXT_STYLE_NORMAL
1012 },
1013 {
1014 8,
1015 14,
1016 " Wgraj bootloader na dyskietk©.",
1017 TEXT_STYLE_NORMAL
1018 },
1019 {
1020 8,
1021 15,
1022 " Pomiä wgrywanie bootloadera.",
1023 TEXT_STYLE_NORMAL
1024 },
1025 {
1026 0,
1027 0,
1028 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
1029 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1030 },
1031 {
1032 0,
1033 0,
1034 NULL,
1035 0
1036 }
1037 };
1038
1039 static MUI_ENTRY plPLKeyboardSettingsEntries[] =
1040 {
1041 {
1042 4,
1043 3,
1044 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
1045 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1046 },
1047 {
1048 6,
1049 8,
1050 "Chcesz zmieni\86 typ klawiatury, jaki ma by\86 zainstalowany.",
1051 TEXT_STYLE_NORMAL
1052 },
1053 {
1054 8,
1055 10,
1056 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 odpowiedni typ klawiatury.",
1057 TEXT_STYLE_NORMAL
1058 },
1059 {
1060 8,
1061 11,
1062 " a nast©pnie naci\98nij ENTER.",
1063 TEXT_STYLE_NORMAL
1064 },
1065 {
1066 8,
1067 13,
1068 "\x07 Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
1069 TEXT_STYLE_NORMAL
1070 },
1071 {
1072 8,
1073 14,
1074 " typu klawiatury.",
1075 TEXT_STYLE_NORMAL
1076 },
1077 {
1078 0,
1079 0,
1080 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
1081 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1082 },
1083 {
1084 0,
1085 0,
1086 NULL,
1087 0
1088 }
1089 };
1090
1091 static MUI_ENTRY plPLLayoutSettingsEntries[] =
1092 {
1093 {
1094 4,
1095 3,
1096 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
1097 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1098 },
1099 {
1100 6,
1101 8,
1102 "Prosz© wybra\86 domy\98lnie instalowany uk\88ad klawiatury.",
1103 TEXT_STYLE_NORMAL
1104 },
1105 {
1106 8,
1107 10,
1108 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 odpowiedni uk\88ad",
1109 TEXT_STYLE_NORMAL
1110 },
1111 {
1112 8,
1113 11,
1114 " klawiatury. Nast©pnie naci\98nij ENTER.",
1115 TEXT_STYLE_NORMAL
1116 },
1117 {
1118 8,
1119 13,
1120 "\x07 Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
1121 TEXT_STYLE_NORMAL
1122 },
1123 {
1124 8,
1125 14,
1126 " uk\88adu klawiatury.",
1127 TEXT_STYLE_NORMAL
1128 },
1129 {
1130 0,
1131 0,
1132 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
1133 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1134 },
1135 {
1136 0,
1137 0,
1138 NULL,
1139 0
1140 },
1141
1142 };
1143
1144 static MUI_ENTRY plPLPrepareCopyEntries[] =
1145 {
1146 {
1147 4,
1148 3,
1149 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
1150 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1151 },
1152 {
1153 6,
1154 8,
1155 "Instalator przygotuje tw¢j komputer do skopiowania plik¢w systemu. ",
1156 TEXT_STYLE_NORMAL
1157 },
1158 {
1159 0,
1160 0,
1161 "Tworzenie listy plik¢w do skopiowania...",
1162 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1163 },
1164 {
1165 0,
1166 0,
1167 NULL,
1168 0
1169 },
1170
1171 };
1172
1173 static MUI_ENTRY plPLSelectFSEntries[] =
1174 {
1175 {
1176 4,
1177 3,
1178 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
1179 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1180 },
1181 {
1182 6,
1183 17,
1184 "Wybierz system plik¢w z listy poni¾ej.",
1185 0
1186 },
1187 {
1188 8,
1189 19,
1190 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA alub Dà\9d, by wybra\86 system plik¢w.",
1191 0
1192 },
1193 {
1194 8,
1195 21,
1196 "\x07 Naci\98nij ENTER, aby sformatowa\86 partycj©.",
1197 0
1198 },
1199 {
1200 8,
1201 23,
1202 "\x07 Naci\98nij ESC, aby wybra\86 inn¥ partycj©.",
1203 0
1204 },
1205 {
1206 0,
1207 0,
1208 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
1209 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1210 },
1211
1212 {
1213 0,
1214 0,
1215 NULL,
1216 0
1217 }
1218 };
1219
1220 static MUI_ENTRY plPLDeletePartitionEntries[] =
1221 {
1222 {
1223 4,
1224 3,
1225 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
1226 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1227 },
1228 {
1229 6,
1230 8,
1231 "Chcesz skasowa\86 wybran¥ partycj©",
1232 TEXT_STYLE_NORMAL
1233 },
1234 {
1235 8,
1236 18,
1237 "\x07 Naci\98nij D, by skasowa\86 partycj©.",
1238 TEXT_STYLE_NORMAL
1239 },
1240 {
1241 11,
1242 19,
1243 "UWAGA: Wszystkie dane, zapisane na tej partycji zostan¥ skasowane!",
1244 TEXT_STYLE_NORMAL
1245 },
1246 {
1247 8,
1248 21,
1249 "\x07 Naci\98nij ESC, aby anulowa\86.",
1250 TEXT_STYLE_NORMAL
1251 },
1252 {
1253 0,
1254 0,
1255 "D = Skasowanie partycji ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
1256 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1257 },
1258 {
1259 0,
1260 0,
1261 NULL,
1262 0
1263 }
1264 };
1265
1266 static MUI_ENTRY plPLRegistryEntries[] =
1267 {
1268 {
1269 4,
1270 3,
1271 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
1272 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1273 },
1274 {
1275 6,
1276 8,
1277 "Instalator uaktualnia w\88a\98nie konfiguracj© systemu. ",
1278 TEXT_STYLE_NORMAL
1279 },
1280 {
1281 0,
1282 0,
1283 "Tworzenie ga\88©zi rejestru...",
1284 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1285 },
1286 {
1287 0,
1288 0,
1289 NULL,
1290 0
1291 },
1292
1293 };
1294
1295 MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
1296 {
1297 {
1298 // NOT_AN_ERROR
1299 "Success\n"
1300 },
1301 {
1302 //ERROR_NOT_INSTALLED
1303 "ReactOS nie zosta\88 w pe\88ni zainstalowany na twoim\n"
1304 "komputerze. Je\98li wyjdziesz teraz, trzeba b©dzie\n"
1305 "ponownie uruchomi\86 instalator, by zainstalowa\86 ReactOS.\n"
1306 "\n"
1307 " \x07 Naci\98nij ENTER, aby kontynuowa\86 instalacj©.\n"
1308 " \x07 Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 z instalatora.",
1309 "F3= Wyj\98cie ENTER = Kontynuacja"
1310 },
1311 {
1312 //ERROR_NO_HDD
1313 "Instalator nie znalaz\88 ¾adnego dysku twardego.\n",
1314 "ENTER = Restart komputera"
1315 },
1316 {
1317 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1318 "Instalator nie znalaz\88 nap©du «r¢d\88owego.\n",
1319 "ENTER = Restart komputera"
1320 },
1321 {
1322 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1323 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 pliku TXTSETUP.SIF.\n",
1324 "ENTER = Restart komputera"
1325 },
1326 {
1327 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1328 "Instalator znalaz\88 uszkodzony plik TXTSETUP.SIF.\n",
1329 "ENTER = Restart komputera"
1330 },
1331 {
1332 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1333 "Instalator znalaz\88 nieprawid\88owy wpis w TXTSETUP.SIF.\n",
1334 "ENTER = Restart komputera"
1335 },
1336 {
1337 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1338 "Instalator nie m¢g\88 odczyta\86 informacji o nap©dzie.\n",
1339 "ENTER = Restart komputera"
1340 },
1341 {
1342 //ERROR_WRITE_BOOT,
1343 "Nieudane zapisanie FAT bootcode na partycji systemowej.",
1344 "ENTER = Restart komputera"
1345 },
1346 {
1347 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1348 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy typ¢w komputera.\n",
1349 "ENTER = Restart komputera"
1350 },
1351 {
1352 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1353 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy ustawieä ekranu.\n",
1354 "ENTER = Restart komputera"
1355 },
1356 {
1357 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1358 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy typ¢w klawiatury.\n",
1359 "ENTER = Restart komputera"
1360 },
1361 {
1362 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1363 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy uk\88ad¢w klawiatury.\n",
1364 "ENTER = Restart komputera"
1365 },
1366 {
1367 //ERROR_WARN_PARTITION,
1368 "Instalator wykry\88, ¾e co najmniej jeden dysk twardy zawiera niekompatybiln¥ \n"
1369 "tablic© partycji, kt¢ra nie b©dzie poprawnie obs\88ugiwana!\n"
1370 "\n"
1371 "Tworzenie lub kasowanie partycji mo¾e zniszczy\86 ca\88¥ tablic© partycji.\n"
1372 "\n"
1373 " \x07 Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 z instalatora.\n"
1374 " \x07 Naci\98nij ENTER, aby kontynuowa\86.",
1375 "F3= Wyj\98cie ENTER = Kontynuacja"
1376 },
1377 {
1378 //ERROR_NEW_PARTITION,
1379 "Nie mo¾esz stworzy\86 nowej partycji w miejscu ju¾\n"
1380 "istniej¥cej!\n"
1381 "\n"
1382 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
1383 NULL
1384 },
1385 {
1386 //ERROR_DELETE_SPACE,
1387 "Nie mo¾esz skasowa\86 pustej przestrzeni, gdzie nie ma ¾adnej partycji!\n"
1388 "\n"
1389 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
1390 NULL
1391 },
1392 {
1393 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1394 "Nieudana instalacja FAT bootcode na partycji systemowej.",
1395 "ENTER = Restart komputera"
1396 },
1397 {
1398 //ERROR_NO_FLOPPY,
1399 "Brak dyskietki w nap©dzie A:.",
1400 "ENTER = Kontynuacja"
1401 },
1402 {
1403 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1404 "Instalator nie m¢g\88 zmieni\86 uk\88adu klawiatury.",
1405 "ENTER = Restart komputera"
1406 },
1407 {
1408 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1409 "Instalator nie m¢g\88 zmieni\86 ustawieä ekranu w rejestrze.",
1410 "ENTER = Restart komputera"
1411 },
1412 {
1413 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1414 "Instalator nie by\88 w stanie zaimportowa\86 pliku ga\88©zi rejestru.",
1415 "ENTER = Restart komputera"
1416 },
1417 {
1418 //ERROR_FIND_REGISTRY
1419 "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 plik¢w z danymi rejestru.",
1420 "ENTER = Restart komputera"
1421 },
1422 {
1423 //ERROR_CREATE_HIVE,
1424 "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 ga\88©zi rejestru.",
1425 "ENTER = Restart komputera"
1426 },
1427 {
1428 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1429 "Instalator nie by\88 w stanie ustawi\86 inicjalizacji rejestru.",
1430 "ENTER = Restart komputera"
1431 },
1432 {
1433 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1434 "Cabinet nie zawiera prawid\88owego pliku inf.\n",
1435 "ENTER = Restart komputera"
1436 },
1437 {
1438 //ERROR_CABINET_MISSING,
1439 "Cabinet nie zosta\88 znaleziony.\n",
1440 "ENTER = Restart komputera"
1441 },
1442 {
1443 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1444 "Cabinet nie zawiera skryptu instalacji.\n",
1445 "ENTER = Restart komputera"
1446 },
1447 {
1448 //ERROR_COPY_QUEUE,
1449 "Instalator nie by\88 w stanie otworzy\86 kolejki kopiowania pliku.\n",
1450 "ENTER = Restart komputera"
1451 },
1452 {
1453 //ERROR_CREATE_DIR,
1454 "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 katalog¢w.",
1455 "ENTER = Restart komputera"
1456 },
1457 {
1458 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1459 "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji 'Directories'\n"
1460 "w pliku TXTSETUP.SIF.\n",
1461 "ENTER = Restart komputera"
1462 },
1463 {
1464 //ERROR_CABINET_SECTION,
1465 "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji 'Directories'\n"
1466 "w pliku cabinet.\n",
1467 "ENTER = Restart komputera"
1468 },
1469 {
1470 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1471 "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 katalogu instalacji.",
1472 "ENTER = Restart komputera"
1473 },
1474 {
1475 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1476 "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji 'SetupData'\n"
1477 "w pliku TXTSETUP.SIF.\n",
1478 "ENTER = Restart komputera"
1479 },
1480 {
1481 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1482 "Instalator nie m¢g\88 zapisa\86 zmian w tablicy partycji.\n"
1483 "ENTER = Restart komputera"
1484 },
1485 {
1486 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1487 "Instalator nie m¢g\88 doda\86 strony kodowania do rejestru.\n"
1488 "ENTER = Restart komputera"
1489 },
1490 {
1491 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1492 "Instalator nie m¢g\88 ustawi\86 wersji j©zykowej.\n"
1493 "ENTER = Restart komputera"
1494 },
1495 {
1496 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1497 "Instalator nie m¢g\88 doda\86 uk\88ad¢w klawiatury do rejestru.\n"
1498 "ENTER = Restart komputera"
1499 },
1500 {
1501 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1502 "Instalator nie m¢g\88 ustawi\86 lokalizacji geograficznej.\n"
1503 "ENTER = Restart komputera"
1504 },
1505 {
1506 //ERROR_INSUFFICIENT_DISKSPACE,
1507 "Brak wystarczaj¥cej wolnej przestrzeni w wybranej partycji.\n"
1508 " * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
1509 NULL
1510 },
1511 {
1512 //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1513 "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
1514 "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
1515 "\n"
1516 " * Press any key to continue."
1517 },
1518 {
1519 //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1520 "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
1521 "\n"
1522 " * Press any key to continue."
1523 },
1524 {
1525 //ERROR_NOT_BEHIND_EXTENDED,
1526 "You can not create a partition behind an extended partition.\n"
1527 "\n"
1528 " * Press any key to continue."
1529 },
1530 {
1531 //ERROR_EXTENDED_NOT_LAST,
1532 "An extended partition must always be the last\n"
1533 "partition in a partition table.\n"
1534 "\n"
1535 " * Press any key to continue."
1536 },
1537 {
1538 NULL,
1539 NULL
1540 }
1541 };
1542
1543
1544 MUI_PAGE plPLPages[] =
1545 {
1546 {
1547 LANGUAGE_PAGE,
1548 plPLLanguagePageEntries
1549 },
1550 {
1551 START_PAGE,
1552 plPLWelcomePageEntries
1553 },
1554 {
1555 INSTALL_INTRO_PAGE,
1556 plPLIntroPageEntries
1557 },
1558 {
1559 LICENSE_PAGE,
1560 plPLLicensePageEntries
1561 },
1562 {
1563 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1564 plPLDevicePageEntries
1565 },
1566 {
1567 REPAIR_INTRO_PAGE,
1568 plPLRepairPageEntries
1569 },
1570 {
1571 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1572 plPLComputerPageEntries
1573 },
1574 {
1575 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1576 plPLDisplayPageEntries
1577 },
1578 {
1579 FLUSH_PAGE,
1580 plPLFlushPageEntries
1581 },
1582 {
1583 SELECT_PARTITION_PAGE,
1584 plPLSelectPartitionEntries
1585 },
1586 {
1587 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1588 plPLSelectFSEntries
1589 },
1590 {
1591 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1592 plPLFormatPartitionEntries
1593 },
1594 {
1595 DELETE_PARTITION_PAGE,
1596 plPLDeletePartitionEntries
1597 },
1598 {
1599 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1600 plPLInstallDirectoryEntries
1601 },
1602 {
1603 PREPARE_COPY_PAGE,
1604 plPLPrepareCopyEntries
1605 },
1606 {
1607 FILE_COPY_PAGE,
1608 plPLFileCopyEntries
1609 },
1610 {
1611 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1612 plPLKeyboardSettingsEntries
1613 },
1614 {
1615 BOOT_LOADER_PAGE,
1616 plPLBootLoaderEntries
1617 },
1618 {
1619 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1620 plPLLayoutSettingsEntries
1621 },
1622 {
1623 QUIT_PAGE,
1624 plPLQuitPageEntries
1625 },
1626 {
1627 SUCCESS_PAGE,
1628 plPLSuccessPageEntries
1629 },
1630 {
1631 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1632 plPLBootPageEntries
1633 },
1634 {
1635 REGISTRY_PAGE,
1636 plPLRegistryEntries
1637 },
1638 {
1639 -1,
1640 NULL
1641 }
1642 };
1643
1644 MUI_STRING plPLStrings[] =
1645 {
1646 {STRING_PLEASEWAIT,
1647 " Prosz© czeka\86..."},
1648 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1649 " ENTER = Install P = Create Primary E = Create Extended F3 = Quit"},
1650 // " ENTER = Instalacja C = Utworzenie Partycji F3 = Wyj\98cie"},
1651 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1652 " ENTER = Install L = Create Logical Partition F3 = Quit"},
1653 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1654 " ENTER = Instalacja D = Skasowanie Partycji F3 = Wyj\98cie"},
1655 {STRING_DELETEPARTITION,
1656 " D = Delete Partition F3 = Quit"},
1657 {STRING_PARTITIONSIZE,
1658 "Rozmiar nowej partycji:"},
1659 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1660 "You have chosen to create a primary partition on"},
1661 // "Wybrane: utworzenie nowej partycji na"},
1662 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1663 "You have chosen to create an extended partition on"},
1664 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1665 "You have chosen to create a logical partition on"},
1666 {STRING_HDDSIZE,
1667 "Prosz© wprowadzi\86 rozmiar nowej partycji w megabajtach."},
1668 {STRING_CREATEPARTITION,
1669 " ENTER = Utworzenie Partycji ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie"},
1670 {STRING_PARTFORMAT,
1671 "Nast©puj¥ca partycja zostanie sformatowana."},
1672 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1673 "Mo¾esz zainstalowa\86 ReactOS na nowej lub niesformatowanej partycji."},
1674 {STRING_INSTALLONPART,
1675 "Instalator kopiuje pliki systemu na wybran¥ partycj©."},
1676 {STRING_CHECKINGPART,
1677 "Instalator sprawdza wybran¥ partycj©."},
1678 {STRING_QUITCONTINUE,
1679 "F3= Wyj\98cie ENTER = Kontynuacja"},
1680 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1681 "ENTER = Restart komputera"},
1682 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1683 "Instalator nie by\88 w stanie odnale«\86 sekcji '%S'\nw pliku TXTSETUP.SIF.\n"},
1684 {STRING_COPYING,
1685 " Kopiowanie plik¢w: %S"},
1686 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1687 "Instalator kopiuje pliki..."},
1688 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1689 " Uaktualnianie..."},
1690 {STRING_IMPORTFILE,
1691 " Importowanie %S..."},
1692 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1693 " Zmiana ustawieä ekranu w rejestrze..."},
1694 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1695 " Zmiana wersji j©zykowej..."},
1696 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1697 " Zmiana uk\88adu klawiatury..."},
1698 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1699 " Dodawanie informacji o stronie kodowej do rejestru..."},
1700 {STRING_DONE,
1701 " Ukoäczone..."},
1702 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1703 " ENTER = Restart komputera"},
1704 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1705 "Otwarcie konsoli nieudane\r\n\r\n"},
1706 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1707 "Najcz©stsz¥ tego przyczyn¥ jest u¾ycie klawiatury USB.\r\n"},
1708 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1709 "Nie s¥ obecnie w pe\88ni obs\88ugiwane.\r\n"},
1710 {STRING_FORMATTINGDISK,
1711 "Instalator formatuje tw¢j dysk"},
1712 {STRING_CHECKINGDISK,
1713 "Instalator sprawdza tw¢j dysk"},
1714 {STRING_FORMATDISK1,
1715 " Sformatuj partycj© z systemem plik¢w %S (szybkie formatowanie) "},
1716 {STRING_FORMATDISK2,
1717 " Sformatuj partycj© z systemem plik¢w %S "},
1718 {STRING_KEEPFORMAT,
1719 " Zachowaj obecny system plik¢w (bez zmian) "},
1720 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1721 "%I64u %s Dysku Twardym %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ."},
1722 {STRING_HDDINFOUNK1,
1723 "%I64u %s Dysk 02 Twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu)."},
1724 {STRING_HDDINFOUNK2,
1725 " %c%c 03Typ %lu %I64u %s"},
1726 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1727 "na %I64u %s Dysku Twardym %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ."},
1728 {STRING_HDDINFOUNK3,
1729 "na %I64u %s Dysku 05 Twardym %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu)."},
1730 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1731 "Dysk Twardy %lu (%I64u %s), Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1732 {STRING_HDDINFOUNK4,
1733 "%c%c 07Typ %lu %I64u %s"},
1734 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1735 "na Dysku Twardym %lu (%I64u %s), Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1736 {STRING_HDDINFOUNK5,
1737 "%c%c %s09Typ %-3u%s %6lu %s"},
1738 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1739 "%6lu %s Dysk Twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %S"},
1740 {STRING_HDDINFOUNK6,
1741 "%6lu %s Dysk11 Twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu)"},
1742 {STRING_NEWPARTITION,
1743 "Instalator utworzy\88 now¥ partycj©"},
1744 {STRING_UNPSPACE,
1745 " %sMiejsce poza partycjami%s %6lu %s"},
1746 {STRING_MAXSIZE,
1747 "MB (maks. %lu MB)"},
1748 {STRING_UNFORMATTED,
1749 "Nowa (Niesformatowana)"},
1750 {STRING_FORMATUNUSED,
1751 "Nieu¾yte"},
1752 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1753 "Nieznane"},
1754 {STRING_KB,
1755 "KB"},
1756 {STRING_MB,
1757 "MB"},
1758 {STRING_GB,
1759 "GB"},
1760 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1761 "Dodawanie uk\88ad¢w klawiatury"},
1762 {0, 0}
1763 };