[USETUP] Update Russian translation
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / ru-RU.h
1 #pragma once
2
3 MUI_LAYOUTS ruRULayouts[] =
4 {
5 { L"0419", L"00000419" },
6 { L"0409", L"00000409" },
7 { NULL, NULL }
8 };
9
10 static MUI_ENTRY ruRULanguagePageEntries[] =
11 {
12 {
13 4,
14 3,
15 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
16 TEXT_STYLE_UNDERLINE
17 },
18 {
19 6,
20 8,
21 "\82ë¡®à ï§ëª ",
22 TEXT_STYLE_NORMAL
23 },
24 {
25 8,
26 10,
27 "\x07 \8f®¦ «ã©áâ , ¢ë¡¥à¨â¥ ï§ëª, ¨á¯®«ì§ã¥¬ë© ¯à¨ ãáâ ­®¢ª¥.",
28 TEXT_STYLE_NORMAL
29 },
30 {
31 8,
32 11,
33 " \87 â¥¬ ­ ¦¬¨â¥ ENTER.",
34 TEXT_STYLE_NORMAL
35 },
36 {
37 8,
38 13,
39 "\x07 \9dâ®â ï§ëª ¡ã¤¥â ¨á¯®«ì§®¢ âìáï ¯® 㬮«ç ­¨î ¢ ãáâ ­®¢«¥­­®© á¨á⥬¥.",
40 TEXT_STYLE_NORMAL
41 },
42 {
43 0,
44 0,
45 "ENTER = \8fத®«¦¨âì F3 = \82ë室",
46 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
47 },
48 {
49 0,
50 0,
51 NULL,
52 0
53 }
54 };
55
56 static MUI_ENTRY ruRUWelcomePageEntries[] =
57 {
58 {
59 4,
60 3,
61 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
62 TEXT_STYLE_UNDERLINE
63 },
64 {
65 6,
66 8,
67 "\84®¡à® ¯®¦ «®¢ âì ¢ ¯à®£à ¬¬ã ãáâ ­®¢ª¨ ReactOS",
68 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
69 },
70 {
71 6,
72 11,
73 "\8d  í⮩ áâ ¤¨¨ ¡ã¤ãâ ᪮¯¨à®¢ ­ë ä ©«ë ®¯¥à æ¨®­­®© á¨á⥬ë ReactOS",
74 TEXT_STYLE_NORMAL
75 },
76 {
77 6,
78 12,
79 "­  \82 è ª®¬¯ìîâ¥à ¨ ¯®¤£®â®¢«¥­  ¢â®à ï áâ ¤¨ï ãáâ ­®¢ª¨.",
80 TEXT_STYLE_NORMAL
81 },
82 {
83 8,
84 15,
85 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ENTER ¤«ï ãáâ ­®¢ª¨ ReactOS.",
86 TEXT_STYLE_NORMAL
87 },
88 {
89 8,
90 17,
91 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ R ¤«ï ¢®ááâ ­®¢«¥­¨ï ReactOS.",
92 TEXT_STYLE_NORMAL
93 },
94 {
95 8,
96 19,
97 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ L ¤«ï ¯à®á¬®âà  «¨æ¥­§¨®­­®£® ᮣ« è¥­¨ï ReactOS",
98 TEXT_STYLE_NORMAL
99 },
100 {
101 8,
102 21,
103 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ F3 ¤«ï ¢ë室  ¨§ ¯à®£à ¬¬ë ãáâ ­®¢ª¨ ReactOS.",
104 TEXT_STYLE_NORMAL
105 },
106 {
107 6,
108 23,
109 "\84«ï ¤®¯®«­¨â¥«ì­®© ¨­ä®à¬ æ¨¨ ® ReactOS ¯®á¥â¨â¥:",
110 TEXT_STYLE_NORMAL
111 },
112 {
113 6,
114 24,
115 "http://www.reactos.ru",
116 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
117 },
118 {
119 0,
120 0,
121 "ENTER = \8fத®«¦¨âì R = \82®ááâ ­®¢«¥­¨¥ L = \8b¨æ. ᮣ« è¥­¨¥ F3 = \82ë室",
122 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
123 },
124 {
125 0,
126 0,
127 NULL,
128 0
129 }
130 };
131
132 static MUI_ENTRY ruRUIntroPageEntries[] =
133 {
134 {
135 4,
136 3,
137 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
138 TEXT_STYLE_UNDERLINE
139 },
140 {
141 6,
142 8,
143 "ReactOS Version Status",
144 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
145 },
146 {
147 6,
148 11,
149 "ReactOS is in Alpha stage, meaning it is not feature-complete",
150 TEXT_STYLE_NORMAL
151 },
152 {
153 6,
154 12,
155 "and is under heavy development. It is recommended to use it only for",
156 TEXT_STYLE_NORMAL
157 },
158 {
159 6,
160 13,
161 "evaluation and testing purposes and not as your daily-usage OS.",
162 TEXT_STYLE_NORMAL
163 },
164 {
165 6,
166 15,
167 "Backup your data or test on a secondary computer if you attempt",
168 TEXT_STYLE_NORMAL
169 },
170 {
171 6,
172 16,
173 "to run ReactOS on real hardware.",
174 TEXT_STYLE_NORMAL
175 },
176 {
177 8,
178 19,
179 "\x07 Press ENTER to continue ReactOS Setup.",
180 TEXT_STYLE_NORMAL
181 },
182 {
183 8,
184 21,
185 "\x07 Press F3 to quit without installing ReactOS.",
186 TEXT_STYLE_NORMAL
187 },
188 {
189 0,
190 0,
191 "ENTER = Continue F3 = Quit",
192 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
193 },
194 {
195 0,
196 0,
197 NULL,
198 0
199 }
200 };
201
202 static MUI_ENTRY ruRULicensePageEntries[] =
203 {
204 {
205 4,
206 3,
207 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
208 TEXT_STYLE_UNDERLINE
209 },
210 {
211 6,
212 6,
213 "\8b¨æ¥­§¨ï:",
214 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
215 },
216 {
217 8,
218 8,
219 "ReactOS «¨æ¥­§¨à®¢ ­  ¢ ᮮ⢥âá⢨¨ á \8eâªàëâë¬ «¨æ¥­§¨®­­ë¬",
220 TEXT_STYLE_NORMAL
221 },
222 {
223 8,
224 9,
225 "ᮣ« è¥­¨¥¬ GNU GPL ¨ ᮤ¥à¦¨â ª®¬¯®­¥­âë, à á¯à®áâ࠭塞ë¥",
226 TEXT_STYLE_NORMAL
227 },
228 {
229 8,
230 10,
231 "á ᮢ¬¥á⨬묨 «¨æ¥­§¨ï¬¨: X11, BSD ¨ GNU LGPL.",
232 TEXT_STYLE_NORMAL
233 },
234 {
235 8,
236 11,
237 "\82ᥠ¯à®£à ¬¬­®¥ ®¡¥á¯¥ç¥­¨¥ ¢å®¤ï饥 ¢ á¨á⥬ã ReactOS ¢ë¯ã饭®",
238 TEXT_STYLE_NORMAL
239 },
240 {
241 8,
242 12,
243 "¯®¤ \8eâªàëâë¬ «¨æ¥­§¨®­­ë¬ ᮣ« è¥­¨¥¬ GNU GPL á á®åà ­¥­¨¥¬",
244 TEXT_STYLE_NORMAL
245 },
246 {
247 8,
248 13,
249 "¯¥à¢®­ ç «ì­®© «¨æ¥­§¨¨.",
250 TEXT_STYLE_NORMAL
251 },
252 {
253 8,
254 15,
255 "\84 ­­®¥ ¯à®£à ¬¬­®¥ ®¡¥á¯¥ç¥­¨¥ ¯®áâ ¢«ï¥âáï \81\85\87 \83\80\90\80\8d\92\88\88 ¨ ¡¥§",
256 TEXT_STYLE_NORMAL
257 },
258 {
259 8,
260 16,
261 "®£à ­¨ç¥­¨© ¢ ¨á¯®«ì§®¢ ­¨¨, ª ª ¢ ¬¥áâ­®¬, â ª ¨ ¬¥¦¤ã­ à®¤­®¬ ¯à ¢¥.",
262 TEXT_STYLE_NORMAL
263 },
264 {
265 8,
266 17,
267 "\8b¨æ¥­§¨ï ReactOS à §à¥è ¥â ¯¥à¥¤ ç㠯தãªâ  âà¥â쨬 «¨æ ¬.",
268 TEXT_STYLE_NORMAL
269 },
270 {
271 8,
272 18,
273 "\85᫨ ¯® ª ª®¬-«¨¡® ¯à¨ç¨­ ¬ ¢ë ­¥ ¯®«ã稫¨ ª®¯¨î \8eâªàë⮣®",
274 TEXT_STYLE_NORMAL
275 },
276 {
277 8,
278 19,
279 "«¨æ¥­§¨®­­®£® ᮣ« è¥­¨ï GNU ¢¬¥á⥠á ReactOS, ¯®á¥â¨â¥",
280 TEXT_STYLE_NORMAL
281 },
282 {
283 8,
284 20,
285 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
286 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
287 },
288 {
289 8,
290 22,
291 "\83 à ­â¨¨:",
292 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
293 },
294 {
295 8,
296 24,
297 "\9d⮠᢮¡®¤­®¥ ¯à®£à ¬¬­®¥ ®¡¥á¯¥ç¥­¨¥; á¬. ¨áâ®ç­¨ª ¤«ï ¯à®á¬®âà  ¯à ¢.",
298 TEXT_STYLE_NORMAL
299 },
300 {
301 8,
302 25,
303 "\8d\85\92 \8d\88\8a\80\8a\88\95 \83\80\90\80\8d\92\88\89; ­¥â £ à ­â¨¨ \92\8e\82\80\90\8d\8e\83\8e \91\8e\91\92\8e\9f\8d\88\9f ¨«¨",
304 TEXT_STYLE_NORMAL
305 },
306 {
307 8,
308 26,
309 "\8f\90\88\83\8e\84\8d\8e\91\92\88 \84\8b\9f \8a\8e\8d\8a\90\85\92\8d\9b\95 \96\85\8b\85\89",
310 TEXT_STYLE_NORMAL
311 },
312 {
313 0,
314 0,
315 "ENTER = \82®§¢à â",
316 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
317 },
318 {
319 0,
320 0,
321 NULL,
322 0
323 }
324 };
325
326 static MUI_ENTRY ruRUDevicePageEntries[] =
327 {
328 {
329 4,
330 3,
331 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
332 TEXT_STYLE_UNDERLINE
333 },
334 {
335 6,
336 8,
337 "\82 ᯨ᪥ ­¨¦¥ ¯à¨¢¥¤¥­ë ãáâனá⢠ ¨ ¨å ¯ à ¬¥âàë.",
338 TEXT_STYLE_NORMAL
339 },
340 {
341 24,
342 11,
343 "\8a®¬¯ìîâ¥à:",
344 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
345 },
346 {
347 24,
348 12,
349 "\9dªà ­:",
350 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
351 },
352 {
353 24,
354 13,
355 "\8a« ¢¨ âãà :",
356 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
357 },
358 {
359 24,
360 14,
361 "\90 áª« ¤ª :",
362 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
363 },
364 {
365 24,
366 16,
367 "\8fਬ¥­¨âì:",
368 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
369 },
370 {
371 25,
372 16, "\8fਬ¥­¨âì ¤ ­­ë¥ ¯ à ¬¥âàë ãáâனáâ¢",
373 TEXT_STYLE_NORMAL
374 },
375 {
376 6,
377 19,
378 "\82ë ¬®¦¥â¥ ¨§¬¥­¨âì ¯ à ¬¥âàë ãáâனáâ¢, ­ ¦¨¬ ï ª« ¢¨è¨ \82\82\85\90\95 ¨ \82\8d\88\87",
379 TEXT_STYLE_NORMAL
380 },
381 {
382 6,
383 20,
384 "¤«ï ¢ë¤¥«¥­¨ï í«¥¬¥­â , ¨ ª« ¢¨èã ENTER ¤«ï ¢ë¡®à  ¤àã£¨å ¢ à¨ ­â®¢",
385 TEXT_STYLE_NORMAL
386 },
387 {
388 6,
389 21,
390 "¯ à ¬¥â஢.",
391 TEXT_STYLE_NORMAL
392 },
393 {
394 6,
395 23,
396 "\8a®£¤  ¢á¥ ¯ à ¬¥âàë ®¯à¥¤¥«¥­ë, ¢ë¡¥à¨â¥ \"\8fਬ¥­¨âì ¤ ­­ë¥ ¯ à ¬¥âàë",
397 TEXT_STYLE_NORMAL
398 },
399 {
400 6,
401 24,
402 "ãáâனáâ¢\" ¨ ­ ¦¬¨â¥ ENTER.",
403 TEXT_STYLE_NORMAL
404 },
405 {
406 0,
407 0,
408 "ENTER = \8fத®«¦¨âì F3 = \82ë室",
409 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
410 },
411 {
412 0,
413 0,
414 NULL,
415 0
416 }
417 };
418
419 static MUI_ENTRY ruRURepairPageEntries[] =
420 {
421 {
422 4,
423 3,
424 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
425 TEXT_STYLE_UNDERLINE
426 },
427 {
428 6,
429 8,
430 "ReactOS ­ å®¤¨âáï ¢ à ­­¥© áâ ¤¨¨ ࠧࠡ®âª¨ ¨ ­¥ ¯®¤¤¥à¦¨¢ ¥â ¢á¥",
431 TEXT_STYLE_NORMAL
432 },
433 {
434 6,
435 9,
436 "ä㭪樨 ¤«ï ¯®«­®© ᮢ¬¥á⨬®á⨠á ãáâ ­ ¢«¨¢ ¥¬ë¬¨ ¯à¨«®¦¥­¨ï¬¨.",
437 TEXT_STYLE_NORMAL
438 },
439 {
440 6,
441 12,
442 "\94ã­ªæ¨ï ¢®ááâ ­®¢«¥­¨ï ¢ ¤ ­­ë¬ ¬®¬¥­â ®âáãâáâ¢ã¥â.",
443 TEXT_STYLE_NORMAL
444 },
445 {
446 8,
447 15,
448 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ U ¤«ï ®¡­®¢«¥­¨ï \8e\91.",
449 TEXT_STYLE_NORMAL
450 },
451 {
452 8,
453 17,
454 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ R ¤«ï § ¯ã᪠ ª®­á®«¨ ¢®ááâ ­®¢«¥­¨ï.",
455 TEXT_STYLE_NORMAL
456 },
457 {
458 8,
459 19,
460 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ESC ¤«ï ¢®§¢à â  ­  £« ¢­ãî áâà ­¨æã.",
461 TEXT_STYLE_NORMAL
462 },
463 {
464 8,
465 21,
466 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ENTER ¤«ï ¯¥à¥§ £à㧪¨ ª®¬¯ìîâ¥à .",
467 TEXT_STYLE_NORMAL
468 },
469 {
470 0,
471 0,
472 "ESC = \8d  £« ¢­ãî U = \8e¡­®¢«¥­¨¥ R = \82®ááâ ­®¢«¥­¨¥ ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 ",
473 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
474 },
475 {
476 0,
477 0,
478 NULL,
479 0
480 }
481 };
482
483 static MUI_ENTRY ruRUComputerPageEntries[] =
484 {
485 {
486 4,
487 3,
488 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
489 TEXT_STYLE_UNDERLINE
490 },
491 {
492 6,
493 8,
494 "\82ë å®â¨â¥ ¨§¬¥­¨âì ãáâ ­ ¢«¨¢ ¥¬ë© ⨯ ª®¬¯ìîâ¥à .",
495 TEXT_STYLE_NORMAL
496 },
497 {
498 8,
499 10,
500 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ª« ¢¨èã \82\82\85\90\95 ¨«¨ \82\8d\88\87 ¤«ï ¢ë¡®à  ¯à¥¤¯®çâ¨â¥«ì­®£® ⨯ ",
501 TEXT_STYLE_NORMAL
502 },
503 {
504 8,
505 11,
506 " ª®¬¯ìîâ¥à . \87 â¥¬ ­ ¦¬¨â¥ ENTER.",
507 TEXT_STYLE_NORMAL
508 },
509 {
510 8,
511 13,
512 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ª« ¢¨èã ESC ¤«ï ¢®§¢à â  ª ¯à¥¤ë¤ã饩 áâà ­¨æ¥ ¡¥§ ¨§¬¥­¥­¨ï",
513 TEXT_STYLE_NORMAL
514 },
515 {
516 8,
517 14,
518 " ⨯  ª®¬¯ìîâ¥à .",
519 TEXT_STYLE_NORMAL
520 },
521 {
522 0,
523 0,
524 "ENTER = \8fத®«¦¨âì ESC = \8e⬥­  F3 = \82ë室",
525 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
526 },
527 {
528 0,
529 0,
530 NULL,
531 0
532 }
533 };
534
535 static MUI_ENTRY ruRUFlushPageEntries[] =
536 {
537 {
538 4,
539 3,
540 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
541 TEXT_STYLE_UNDERLINE
542 },
543 {
544 10,
545 6,
546 "\91¨á⥬  ¯à®¢¥àï¥â, ¢á¥ «¨ ¤ ­­ë¥ § ¯¨á ­ë ­  ¤¨áª",
547 TEXT_STYLE_NORMAL
548 },
549 {
550 10,
551 8,
552 "\9dâ® ¬®¦¥â § ­ïâì ­¥ª®â®à®¥ ¢à¥¬ï.",
553 TEXT_STYLE_NORMAL
554 },
555 {
556 10,
557 9,
558 "\8f®á«¥ § ¢¥à襭¨ï ª®¬¯ìîâ¥à ¡ã¤¥â  ¢â®¬ â¨ç¥áª¨ ¯¥à¥§ £à㦥­.",
559 TEXT_STYLE_NORMAL
560 },
561 {
562 0,
563 0,
564 "\8eç¨á⪠ ª¥è ",
565 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
566 },
567 {
568 0,
569 0,
570 NULL,
571 0
572 }
573 };
574
575 static MUI_ENTRY ruRUQuitPageEntries[] =
576 {
577 {
578 4,
579 3,
580 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
581 TEXT_STYLE_UNDERLINE
582 },
583 {
584 10,
585 6,
586 "ReactOS ãáâ ­®¢«¥­ ­¥ ¯®«­®áâìî",
587 TEXT_STYLE_NORMAL
588 },
589 {
590 10,
591 8,
592 "\88§¢«¥ª¨â¥ £¨¡ª¨© ¤¨áª ¨§ ¤¨áª®¢®¤  A: ¨",
593 TEXT_STYLE_NORMAL
594 },
595 {
596 10,
597 9,
598 "¢á¥ CD-ROM ¨§ CD-¤¨áª®¢®¤®¢.",
599 TEXT_STYLE_NORMAL
600 },
601 {
602 10,
603 11,
604 "\8d ¦¬¨â¥ ENTER ¤«ï ¯¥à¥§ £à㧪¨ ª®¬¯ìîâ¥à .",
605 TEXT_STYLE_NORMAL
606 },
607 {
608 0,
609 0,
610 "\8f®¦ «ã©áâ , ¯®¤®¦¤¨â¥ ...",
611 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
612 },
613 {
614 0,
615 0,
616 NULL,
617 0
618 }
619 };
620
621 static MUI_ENTRY ruRUDisplayPageEntries[] =
622 {
623 {
624 4,
625 3,
626 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
627 TEXT_STYLE_UNDERLINE
628 },
629 {
630 6,
631 8,
632 "\82ë å®â¨â¥ ¨§¬¥­¨âì ãáâ ­ ¢«¨¢ ¥¬ë© ⨯ íªà ­ .",
633 TEXT_STYLE_NORMAL
634 },
635 { 8,
636 10,
637 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ª« ¢¨è¨ \82\82\85\90\95 ¨«¨ \82\8d\88\87 ¤«ï ¢ë¡®à  ⨯  íªà ­ .",
638 TEXT_STYLE_NORMAL
639 },
640 {
641 8,
642 11,
643 " \87 â¥¬ ­ ¦¬¨â¥ ENTER.",
644 TEXT_STYLE_NORMAL
645 },
646 {
647 8,
648 13,
649 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ª« ¢¨èã ESC ¤«ï ¢®§¢à â  ª ¯à¥¤ë¤ã饩 áâà ­¨æ¥ ¡¥§ ¨§¬¥­¥­¨ï",
650 TEXT_STYLE_NORMAL
651 },
652 {
653 8,
654 14,
655 " ⨯  íªà ­ .",
656 TEXT_STYLE_NORMAL
657 },
658 {
659 0,
660 0,
661 "ENTER = \8fத®«¦¨âì ESC = \8e⬥­  F3 = \82ë室",
662 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
663 },
664 {
665 0,
666 0,
667 NULL,
668 0
669 }
670 };
671
672 static MUI_ENTRY ruRUSuccessPageEntries[] =
673 {
674 {
675 4,
676 3,
677 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
678 TEXT_STYLE_UNDERLINE
679 },
680 {
681 10,
682 6,
683 "\8eá­®¢­ë¥ ª®¬¯®­¥­âë ReactOS ¡ë«¨ ãᯥ譮 ãáâ ­®¢«¥­ë.",
684 TEXT_STYLE_NORMAL
685 },
686 {
687 10,
688 8,
689 "\88§¢«¥ª¨â¥ £¨¡ª¨© ¤¨áª ¨§ ¤¨áª®¢®¤  A: ¨",
690 TEXT_STYLE_NORMAL
691 },
692 {
693 10,
694 9,
695 "¢á¥ CD-ROM ¨§ CD-¤¨áª®¢®¤®¢.",
696 TEXT_STYLE_NORMAL
697 },
698 {
699 10,
700 11,
701 "\8d ¦¬¨â¥ ENTER ¤«ï ¯¥à¥§ £à㧪¨ ª®¬¯ìîâ¥à .",
702 TEXT_STYLE_NORMAL
703 },
704 {
705 0,
706 0,
707 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 ",
708 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
709 },
710 {
711 0,
712 0,
713 NULL,
714 0
715 }
716 };
717
718 static MUI_ENTRY ruRUBootPageEntries[] =
719 {
720 {
721 4,
722 3,
723 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
724 TEXT_STYLE_UNDERLINE
725 },
726 {
727 6,
728 8,
729 "\8fணࠬ¬  ãáâ ­®¢ª¨ ­¥ ᬮ£«  ãáâ ­®¢¨âì § £àã§ç¨ª ­ ",
730 TEXT_STYLE_NORMAL
731 },
732 {
733 6,
734 9,
735 "¦¥á⪨© ¤¨áª ¢ è¥£® ª®¬¯ìîâ¥à .",
736 TEXT_STYLE_NORMAL
737 },
738 {
739 6,
740 13,
741 "\8f®¦ «ã©áâ  ¢áâ ¢ì⥠®âä®à¬ â¨à®¢ ­­ë© £¨¡ª¨© ¤¨áª ¢ ¤¨áª®¢®¤ A: ¨",
742 TEXT_STYLE_NORMAL
743 },
744 {
745 6,
746 14,
747 "­ ¦¬¨â¥ ENTER.",
748 TEXT_STYLE_NORMAL,
749 },
750 {
751 0,
752 0,
753 "ENTER = \8fத®«¦¨âì F3 = \82ë室",
754 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
755 },
756 {
757 0,
758 0,
759 NULL,
760 0
761 }
762
763 };
764
765 static MUI_ENTRY ruRUSelectPartitionEntries[] =
766 {
767 {
768 4,
769 3,
770 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
771 TEXT_STYLE_UNDERLINE
772 },
773 {
774 6,
775 8,
776 "\82 ᯨ᪥ ­¨¦¥ ¯®ª § ­ë áãé¥áâ¢ãî騥 à §¤¥«ë ¨ ­¥¨á¯®«ì§ã¥¬®¥",
777 TEXT_STYLE_NORMAL
778 },
779 {
780 6,
781 9,
782 "¯à®áâà ­á⢮ ¤«ï ­®¢®£® à §¤¥« .",
783 TEXT_STYLE_NORMAL
784 },
785 {
786 8,
787 11,
788 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ \82\82\85\90\95 ¨«¨ \82\8d\88\87 ¤«ï ¢ë¡®à  í«¥¬¥­â .",
789 TEXT_STYLE_NORMAL
790 },
791 {
792 8,
793 13,
794 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ENTER ¤«ï ãáâ ­®¢ª¨ ReactOS ­  ¢ë¤¥«¥­­ë© à §¤¥«.",
795 TEXT_STYLE_NORMAL
796 },
797 {
798 8,
799 15,
800 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ P ¤«ï ᮧ¤ ­¨ï ¯¥à¢¨ç­®£® à §¤¥« .",
801 TEXT_STYLE_NORMAL
802 },
803 {
804 8,
805 17,
806 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ E ¤«ï ᮧ¤ ­¨ï à áè¨à¥­­®£® à §¤¥« .",
807 TEXT_STYLE_NORMAL
808 },
809 {
810 8,
811 19,
812 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ L ¤«ï ᮧ¤ ­¨ï «®£¨ç¥áª®£® à §¤¥« .",
813 TEXT_STYLE_NORMAL
814 },
815 {
816 8,
817 21,
818 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ D ¤«ï 㤠«¥­¨ï áãé¥áâ¢ãî饣® à §¤¥« .",
819 TEXT_STYLE_NORMAL
820 },
821 {
822 0,
823 0,
824 "\8f®¦ «ã©áâ , ¯®¤®¦¤¨â¥...",
825 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
826 },
827 {
828 0,
829 0,
830 NULL,
831 0
832 }
833 };
834
835 static MUI_ENTRY ruRUConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
836 {
837 {
838 4,
839 3,
840 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
841 TEXT_STYLE_UNDERLINE
842 },
843 {
844 6,
845 8,
846 "\82ë å®â¨â¥ 㤠«¨âì á¨á⥬­ë© à §¤¥«.",
847 TEXT_STYLE_NORMAL
848 },
849 {
850 6,
851 10,
852 "\91¨á⥬­ë¥ à §¤¥«ë ¬®£ãâ ᮤ¥à¦ âì ¤¨ £­®áâ¨ç¥áª¨¥ ¯à®£à ¬¬ë, ¯à®£à ¬¬ë",
853 TEXT_STYLE_NORMAL
854 },
855 {
856 6,
857 11,
858 "­ áâனª¨  ¯¯ à â­ëå á।áâ¢, ¯à®£à ¬¬ë § ¯ã᪠ \8e\91 (¯®¤®¡­ë¥ ReactOS)",
859 TEXT_STYLE_NORMAL
860 },
861 {
862 6,
863 12,
864 "¨«¨ ¤à㣮¥ \8f\8e, ¯à¥¤®áâ ¢«¥­­®¥ ¨§£®â®¢¨â¥«¥¬ ®¡®à㤮¢ ­¨ï.",
865 TEXT_STYLE_NORMAL
866 },
867 {
868 6,
869 14,
870 "\93¤ «ï©â¥ á¨á⥬­ë© à §¤¥«, ª®£¤  㢥७ë, çâ® ­  ­¥¬ ­¥â ¢ ¦­ëå ¯à®£à ¬¬",
871 TEXT_STYLE_NORMAL
872 },
873 {
874 6,
875 15,
876 "¨«¨ ª®£¤  ¢ë 㢥७ë, çâ® ®­¨ ­¥ ­ã¦­ë.",
877 TEXT_STYLE_NORMAL
878 },
879 {
880 6,
881 16,
882 "\8a®£¤  ¢ë 㤠«¨â¥ á¨á⥬­ë© à §¤¥«, ¢ë ­¥ ᬮ¦¥â¥ § £à㧨âì",
883 TEXT_STYLE_NORMAL
884 },
885 {
886 6,
887 17,
888 "ª®¬¯ìîâ¥à á ¦¥á⪮£® ¤¨áª , ¯®ª  ­¥ § ª®­ç¨â¥ ãáâ ­®¢ªã ReactOS.",
889 TEXT_STYLE_NORMAL
890 },
891 {
892 8,
893 20,
894 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ENTER ç⮡ë 㤠«¨âì á¨á⥬­ë© à §¤¥«. \82ë ¤®«¦­ë ¡ã¤¥â¥",
895 TEXT_STYLE_NORMAL
896 },
897 {
898 8,
899 21,
900 " ¯®¤â¢¥à¤¨âì 㤠«¥­¨¥ ¯®§¦¥ á­®¢ .",
901 TEXT_STYLE_NORMAL
902 },
903 {
904 8,
905 24,
906 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ESC çâ®¡ë ¢¥à­ãâìáï ª ¯à¥¤ë¤ã饩 áâà ­¨æ¥. \90 §¤¥« ­¥",
907 TEXT_STYLE_NORMAL
908 },
909 {
910 8,
911 25,
912 " ¡ã¤¥â 㤠«¥­.",
913 TEXT_STYLE_NORMAL
914 },
915 {
916 0,
917 0,
918 "ENTER=\8fத®«¦¨âì ESC=\8e⬥­ ",
919 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
920 },
921 {
922 0,
923 0,
924 NULL,
925 0
926 }
927 };
928
929 static MUI_ENTRY ruRUFormatPartitionEntries[] =
930 {
931 {
932 4,
933 3,
934 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
935 TEXT_STYLE_UNDERLINE
936 },
937 {
938 6,
939 8,
940 "\94®à¬ â¨à®¢ ­¨¥ à §¤¥« ",
941 TEXT_STYLE_NORMAL
942 },
943 {
944 6,
945 10,
946 "\84«ï ãáâ ­®¢ª¨ à §¤¥« ¡ã¤¥â ®âä®à¬ â¨à®¢ ­. \8d ¦¬¨â¥ ENTER ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï.",
947 TEXT_STYLE_NORMAL
948 },
949 {
950 0,
951 0,
952 "ENTER = \8fத®«¦¨âì F3 = \82ë室",
953 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
954 },
955 {
956 0,
957 0,
958 NULL,
959 TEXT_STYLE_NORMAL
960 }
961 };
962
963 static MUI_ENTRY ruRUInstallDirectoryEntries[] =
964 {
965 {
966 4,
967 3,
968 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
969 TEXT_STYLE_UNDERLINE
970 },
971 {
972 6,
973 8,
974 "\93áâ ­®¢ª  ä ©«®¢ ReactOS ­  ¢ë¡à ­­ë© à §¤¥«. \82ë¡¥à¨â¥ ¤¨à¥ªâ®à¨î,",
975 TEXT_STYLE_NORMAL
976 },
977 {
978 6,
979 9,
980 "¢ ª®â®àãî ¡ã¤¥â ãáâ ­®¢«¥­  á¨á⥬ :",
981 TEXT_STYLE_NORMAL
982 },
983 {
984 6,
985 14,
986 "\97â®¡ë ¨§¬¥­¨âì ¢ë¡à ­­ãî ¤¨à¥ªâ®à¨î, ­ ¦¬¨â¥ BACKSPACE ¤«ï 㤠«¥­¨ï",
987 TEXT_STYLE_NORMAL
988 },
989 {
990 6,
991 15,
992 "ᨬ¢®«®¢,   §  ⥬ ­ ¡¥à¨â¥ ­®¢®¥ ¨¬ï ¤¨à¥ªâ®à¨¨ ¤«ï ãáâ ­®¢ª¨ ReactOS.",
993 TEXT_STYLE_NORMAL
994 },
995 {
996 6,
997 16,
998 " ",
999 TEXT_STYLE_NORMAL
1000 },
1001 {
1002 0,
1003 0,
1004 "ENTER = \8fத®«¦¨âì F3 = \82ë室",
1005 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1006 },
1007 {
1008 0,
1009 0,
1010 NULL,
1011 0
1012 }
1013 };
1014
1015 static MUI_ENTRY ruRUFileCopyEntries[] =
1016 {
1017 {
1018 4,
1019 3,
1020 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
1021 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1022 },
1023 {
1024 0,
1025 12,
1026 "\8f®¦ «ã©áâ , ¯®¤®¦¤¨â¥, ¯®ª  ¯à®£à ¬¬  ãáâ ­®¢ª¨ ᪮¯¨àã¥â ä ©«ë",
1027 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1028 },
1029 {
1030 0,
1031 13,
1032 "ReactOS ¢ ãáâ ­®¢®ç­ãî ¤¨à¥ªâ®à¨î.",
1033 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1034 },
1035 {
1036 0,
1037 14,
1038 "\9dâ® ¬®¦¥â § ­ïâì ­¥áª®«ìª® ¬¨­ãâ.",
1039 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1040 },
1041 {
1042 50,
1043 0,
1044 "\xB3 \8f®¦ «ã©áâ , ¯®¤®¦¤¨â¥... ",
1045 TEXT_TYPE_STATUS
1046 },
1047 {
1048 0,
1049 0,
1050 NULL,
1051 0
1052 }
1053 };
1054
1055 static MUI_ENTRY ruRUBootLoaderEntries[] =
1056 {
1057 {
1058 4,
1059 3,
1060 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
1061 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1062 },
1063 {
1064 6,
1065 8,
1066 "\93áâ ­®¢ª  § £àã§ç¨ª  ReactOS:",
1067 TEXT_STYLE_NORMAL
1068 },
1069 {
1070 8,
1071 12,
1072 "\93áâ ­®¢¨âì § £àã§ç¨ª ­  ¦¥á⪨© ¤¨áª (MBR ¨ VBR).",
1073 TEXT_STYLE_NORMAL
1074 },
1075 {
1076 8,
1077 13,
1078 "\93áâ ­®¢¨âì § £àã§ç¨ª ­  ¦¥á⪨© ¤¨áª (⮫쪮 VBR).",
1079 TEXT_STYLE_NORMAL
1080 },
1081 {
1082 8,
1083 14,
1084 "\93áâ ­®¢¨âì § £àã§ç¨ª ­  £¨¡ª¨© ¤¨áª.",
1085 TEXT_STYLE_NORMAL
1086 },
1087 {
1088 8,
1089 15,
1090 "\8d¥ ãáâ ­ ¢«¨¢ âì § £àã§ç¨ª.",
1091 TEXT_STYLE_NORMAL
1092 },
1093 {
1094 0,
1095 0,
1096 "ENTER = \8fத®«¦¨âì F3 = \82ë室",
1097 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1098 },
1099 {
1100 0,
1101 0,
1102 NULL,
1103 0
1104 }
1105 };
1106
1107 static MUI_ENTRY ruRUKeyboardSettingsEntries[] =
1108 {
1109 {
1110 4,
1111 3,
1112 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
1113 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1114 },
1115 {
1116 6,
1117 8,
1118 "\88§¬¥­¥­¨¥ ⨯  ª« ¢¨ âãàë.",
1119 TEXT_STYLE_NORMAL
1120 },
1121 {
1122 8,
1123 10,
1124 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ \82\82\85\90\95 ¨«¨ \82\8d\88\87 ¤«ï ¢ë¡®à  ­ã¦­®£® ⨯  ª« ¢¨ âãàë.",
1125 TEXT_STYLE_NORMAL
1126 },
1127 {
1128 8,
1129 11,
1130 " \87 â¥¬ ­ ¦¬¨â¥ ENTER.",
1131 TEXT_STYLE_NORMAL
1132 },
1133 {
1134 8,
1135 13,
1136 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ª« ¢¨èã ESC ¤«ï ¢®§¢à â  ª ¯à¥¤ë¤ã饩 áâà ­¨æ¥ ¡¥§ ¨§¬¥­¥­¨ï",
1137 TEXT_STYLE_NORMAL
1138 },
1139 {
1140 8,
1141 14,
1142 " ⨯  ª« ¢¨ âãàë.",
1143 TEXT_STYLE_NORMAL
1144 },
1145 {
1146 0,
1147 0,
1148 "ENTER = \8fத®«¦¨âì ESC = \8e⬥­  F3 = \82ë室",
1149 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1150 },
1151 {
1152 0,
1153 0,
1154 NULL,
1155 0
1156 }
1157 };
1158
1159 static MUI_ENTRY ruRULayoutSettingsEntries[] =
1160 {
1161 {
1162 4,
1163 3,
1164 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
1165 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1166 },
1167 {
1168 6,
1169 8,
1170 "\8f®¦ «ã©áâ  ¢ë¡¥à¨â¥ à áª« ¤ªã, ª®â®à ï ¡ã¤¥â ãáâ ­®¢«¥­  ¯® 㬮«ç ­¨î.",
1171 TEXT_STYLE_NORMAL
1172 },
1173 {
1174 8,
1175 10,
1176 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ \82\82\85\90\95 ¨«¨ \82\8d\88\87 ¤«ï ¢ë¡®à  ­ã¦­®© à áª« ¤ª¨ ª« ¢¨ âãàë.",
1177 TEXT_STYLE_NORMAL
1178 },
1179 {
1180 8,
1181 11,
1182 " \87 â¥¬ ­ ¦¬¨â¥ ENTER.",
1183 TEXT_STYLE_NORMAL
1184 },
1185 {
1186 8,
1187 13,
1188 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ª« ¢¨èã ESC ¤«ï ¢®§¢à â  ª ¯à¥¤ë¤ã饩 áâà ­¨æ¥ ¡¥§",
1189 TEXT_STYLE_NORMAL
1190 },
1191 {
1192 8,
1193 14,
1194 " ¨§¬¥­¥­¨ï à áª« ¤ª¨ ª« ¢¨ âãàë.",
1195 TEXT_STYLE_NORMAL
1196 },
1197 {
1198 0,
1199 0,
1200 "ENTER = \8fத®«¦¨âì ESC = \8e⬥­  F3 = \82ë室",
1201 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1202 },
1203 {
1204 0,
1205 0,
1206 NULL,
1207 0
1208 },
1209
1210 };
1211
1212 static MUI_ENTRY ruRUPrepareCopyEntries[] =
1213 {
1214 {
1215 4,
1216 3,
1217 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
1218 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1219 },
1220 {
1221 6,
1222 8,
1223 "\8f®¤£®â®¢ª  ¢ è¥£® ª®¬¯ìîâ¥à  ª ª®¯¨à®¢ ­¨î ä ©«®¢ ReactOS. ",
1224 TEXT_STYLE_NORMAL
1225 },
1226 {
1227 0,
1228 0,
1229 "\8f®¤£®â®¢ª  ᯨ᪠ ª®¯¨à㥬ëå ä ©«®¢...",
1230 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1231 },
1232 {
1233 0,
1234 0,
1235 NULL,
1236 0
1237 },
1238
1239 };
1240
1241 static MUI_ENTRY ruRUSelectFSEntries[] =
1242 {
1243 {
1244 4,
1245 3,
1246 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
1247 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1248 },
1249 {
1250 6,
1251 17,
1252 "\82ë¡¥à¨â¥ ä ©«®¢ãî á¨á⥬㠨§ ᯨ᪠ ­¨¦¥.",
1253 0
1254 },
1255 {
1256 8,
1257 19,
1258 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ \82\82\85\90\95 ¨«¨ \82\8d\88\87 ¤«ï ¢ë¡®à  ä ©«®¢®© á¨á⥬ë.",
1259 0
1260 },
1261 {
1262 8,
1263 21,
1264 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ENTER ¤«ï ä®à¬ â¨à®¢ ­¨ï à §¤¥« .",
1265 0
1266 },
1267 {
1268 8,
1269 23,
1270 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ESC ¤«ï ¢ë¡®à  ¤à㣮£® à §¤¥« .",
1271 0
1272 },
1273 {
1274 0,
1275 0,
1276 "ENTER = \8fத®«¦¨âì ESC = \8e⬥­  F3 = \82ë室",
1277 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1278 },
1279
1280 {
1281 0,
1282 0,
1283 NULL,
1284 0
1285 }
1286 };
1287
1288 static MUI_ENTRY ruRUDeletePartitionEntries[] =
1289 {
1290 {
1291 4,
1292 3,
1293 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
1294 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1295 },
1296 {
1297 6,
1298 8,
1299 "\82ë ¢ë¡à «¨ 㤠«¥­¨¥ à §¤¥« .",
1300 TEXT_STYLE_NORMAL
1301 },
1302 {
1303 8,
1304 18,
1305 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ D ¤«ï 㤠«¥­¨ï à §¤¥« .",
1306 TEXT_STYLE_NORMAL
1307 },
1308 {
1309 11,
1310 19,
1311 "\82\8d\88\8c\80\8d\88\85: \82ᥠ¤ ­­ë¥ á í⮣® à §¤¥«  ¡ã¤ãâ ¯®â¥àï­ë!",
1312 TEXT_STYLE_NORMAL
1313 },
1314 {
1315 8,
1316 21,
1317 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ESC ¤«ï ®â¬¥­ë.",
1318 TEXT_STYLE_NORMAL
1319 },
1320 {
1321 0,
1322 0,
1323 "D = \93¤ «¨âì à §¤¥« ESC = \8e⬥­  F3 = \82ë室",
1324 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1325 },
1326 {
1327 0,
1328 0,
1329 NULL,
1330 0
1331 }
1332 };
1333
1334 static MUI_ENTRY ruRURegistryEntries[] =
1335 {
1336 {
1337 4,
1338 3,
1339 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
1340 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1341 },
1342 {
1343 6,
1344 8,
1345 "\8fணࠬ¬  ãáâ ­®¢ª¨ ®¡­®¢«ï¥â ª®­ä¨£ãà æ¨î á¨á⥬ë. ",
1346 TEXT_STYLE_NORMAL
1347 },
1348 {
1349 0,
1350 0,
1351 "\91®§¤ ­¨¥ ªãá⮢ á¨á⥬­®£® ॥áâà ...",
1352 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1353 },
1354 {
1355 0,
1356 0,
1357 NULL,
1358 0
1359 },
1360
1361 };
1362
1363 MUI_ERROR ruRUErrorEntries[] =
1364 {
1365 {
1366 // NOT_AN_ERROR
1367 "\93ᯥ譮\n"
1368 },
1369 {
1370 //ERROR_NOT_INSTALLED
1371 "ReactOS ­¥ ¡ë« ¯®«­®áâìî ãáâ ­®¢«¥­ ­  ¢ è\n"
1372 "ª®¬¯ìîâ¥à. \85᫨ ¢ë ¢ë©¤¨â¥ ¨§ ãáâ ­®¢ª¨ ᥩç á,\n"
1373 "â® ¢ ¬ ­ã¦­® § ¯ãáâ¨âì ¯à®£à ¬¬ã ãáâ ­®¢ª¨ á­®¢ ,\n"
1374 "¥á«¨ ¢ë å®â¨â¥ ãáâ ­®¢¨âì ReactOS\n"
1375 " \x07 \8d ¦¬¨â¥ ENTER ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï ãáâ ­®¢ª¨.\n"
1376 " \x07 \8d ¦¬¨â¥ F3 ¢ë室  ¨§ ãáâ ­®¢ª¨.",
1377 "F3 = \82ë室 ENTER = \8fத®«¦¨âì"
1378 },
1379 {
1380 //ERROR_NO_HDD
1381 "\8d¥ 㤠«®áì ­ ©â¨ ¦¥á⪨© ¤¨áª.\n",
1382 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1383 },
1384 {
1385 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1386 "\8d¥ 㤠«®áì ­ ©â¨ ãáâ ­®¢®ç­ë© ¤¨áª.\n",
1387 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1388 },
1389 {
1390 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1391 "\8d¥ 㤠«®áì § £à㧨âì ä ©« TXTSETUP.SIF.\n",
1392 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1393 },
1394 {
1395 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1396 "\94 ©« TXTSETUP.SIF ¯®¢à¥¦¤¥­.\n",
1397 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1398 },
1399 {
1400 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1401 "\8e¡­ à㦥­  ­¥ª®àà¥ªâ­ ï ¯®¤¯¨áì ¢ TXTSETUP.SIF.\n",
1402 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1403 },
1404 {
1405 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1406 "\8d¥ 㤠«®áì ¯®«ãç¨âì ¨­ä®à¬ æ¨î ® á¨á⥬­®¬ ¤¨áª¥.\n",
1407 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1408 },
1409 {
1410 //ERROR_WRITE_BOOT,
1411 "\8d¥ 㤠«®áì ãáâ ­®¢¨âì § £àã§ç¨ª FAT ­  á¨á⥬­ë© à §¤¥«.",
1412 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1413 },
1414 {
1415 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1416 "\8d¥ 㤠«®áì § £à㧨âì ᯨ᮪ ⨯®¢ ª®¬¯ìîâ¥à .\n",
1417 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1418 },
1419 {
1420 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1421 "\8d¥ 㤠«®áì § £à㧨âì ᯨ᮪ ०¨¬®¢ íªà ­ .\n",
1422 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1423 },
1424 {
1425 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1426 "\8d¥ 㤠«®áì § £à㧨âì ᯨ᮪ ⨯®¢ ª« ¢¨ âãàë.\n",
1427 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1428 },
1429 {
1430 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1431 "\8d¥ 㤠«®áì § £à㧨âì ᯨ᮪ à áª« ¤®ª ª« ¢¨ âãàë.\n",
1432 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1433 },
1434 {
1435 //ERROR_WARN_PARTITION,
1436 "\8d ©¤¥­ ¯® ªà ©­¥© ¬¥à¥ ®¤¨­ ¦¥á⪨© ¤¨áª, ª®â®àë© á®¤¥à¦¨â à §¤¥«\n"
1437 "­¥¯®¤¤¥à¦¨¢ ¥¬ë© ReactOS!\n"
1438 "\n"
1439 "\91®§¤ ­¨¥ ¨«¨ 㤠«¥­¨¥ à §¤¥«®¢ ¬®¦¥â ­ àãè¨âì â ¡«¨æã à §¤¥«®¢.\n"
1440 "\n"
1441 " \x07 \8d ¦¬¨â¥ F3 ¤«ï ¢ë室  ¨§ ãáâ ­®¢ª¨.\n"
1442 " \x07 \8d ¦¬¨â¥ ENTER ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï.",
1443 "F3 = \82ë室 ENTER = \8fத®«¦¨âì"
1444 },
1445 {
1446 //ERROR_NEW_PARTITION,
1447 "\82ë ­¥ ¬®¦¥â¥ ᮧ¤ âì ­®¢ë© à §¤¥« ¤¨áª  ¢\n"
1448 "㦥 áãé¥áâ¢ãî饬 à §¤¥«¥!\n"
1449 "\n"
1450 " * \8d ¦¬¨â¥ «î¡ãî ª« ¢¨èã ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï.",
1451 NULL
1452 },
1453 {
1454 //ERROR_DELETE_SPACE,
1455 "\82ë ­¥ ¬®¦¥â¥ 㤠«¨âì ­¥à §¤¥«¥­­®¥ ¤¨áª®¢®¥ ¯à®áâà ­á⢮!\n"
1456 "\n"
1457 " * \8d ¦¬¨â¥ «î¡ãî ª« ¢¨èã ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï.",
1458 NULL
1459 },
1460 {
1461 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1462 "\8d¥ 㤠«®áì ãáâ ­®¢¨âì § £àã§ç¨ª FAT ­  á¨á⥬­ë© à §¤¥«.",
1463 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1464 },
1465 {
1466 //ERROR_NO_FLOPPY,
1467 "\8d¥â ¤¨áª  ¢ ¤¨áª®¢®¤¥ A:.",
1468 "ENTER = \8fத®«¦¨âì"
1469 },
1470 {
1471 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1472 "\8d¥ 㤠«®áì ®¡­®¢¨âì ¯ à ¬¥âàë à áª« ¤ª¨ ª« ¢¨ âãàë.",
1473 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1474 },
1475 {
1476 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1477 "\8d¥ 㤠«®áì ®¡­®¢¨âì ¯ à ¬¥âàë íªà ­  ¢ ॥áâà¥.",
1478 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1479 },
1480 {
1481 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1482 "\8d¥ 㤠«®áì ¨¬¯®àâ¨à®¢ âì ä ©«ë ªãá⮢ ॥áâà .",
1483 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1484 },
1485 {
1486 //ERROR_FIND_REGISTRY
1487 "\8d¥ 㤠«®áì ­ ©â¨ ä ©«ë á¨á⥬­®£® ॥áâà .",
1488 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1489 },
1490 {
1491 //ERROR_CREATE_HIVE,
1492 "\8d¥ 㤠«®áì ᮧ¤ âì ªãáâë á¨á⥬­®£® ॥áâà .",
1493 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1494 },
1495 {
1496 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1497 "\8d¥ 㤠«®áì ¨­¨æ¨ «¨§¨à®¢ âì á¨á⥬­ë© ॥áâà.",
1498 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1499 },
1500 {
1501 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1502 "Cabinet ­¥ ¯®«ã稫 ª®à४â­ë© inf-ä ©«.\n",
1503 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1504 },
1505 {
1506 //ERROR_CABINET_MISSING,
1507 "Cabinet ­¥ ­ ©¤¥­.\n",
1508 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1509 },
1510 {
1511 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1512 "Cabinet ­¥ ᬮ£ ­ ©â¨ ãáâ ­®¢®ç­ë© áªà¨¯â.\n",
1513 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1514 },
1515 {
1516 //ERROR_COPY_QUEUE,
1517 "\8d¥ 㤠«®áì ®âªàëâì ®ç¥à¥¤ì ª®¯¨à®¢ ­¨ï ä ©«®¢.\n",
1518 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1519 },
1520 {
1521 //ERROR_CREATE_DIR,
1522 "\8d¥ 㤠«®áì ᮧ¤ âì ãáâ ­®¢®ç­ë¥ ¤¨à¥ªâ®à¨¨.",
1523 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1524 },
1525 {
1526 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1527 "\8d¥ 㤠«®áì ­ ©â¨ ᥪæ¨î 'Directories'\n"
1528 "¢ ä ©«¥ TXTSETUP.SIF.\n",
1529 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1530 },
1531 {
1532 //ERROR_CABINET_SECTION,
1533 "\8d¥ 㤠«®áì ­ ©â¨ ᥪæ¨î 'Directories'\n"
1534 "¢ cabinet.\n",
1535 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1536 },
1537 {
1538 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1539 "\8d¥ 㤠«®áì ᮧ¤ âì ¤¨à¥ªâ®à¨î ¤«ï ãáâ ­®¢ª¨.",
1540 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1541 },
1542 {
1543 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1544 "\8d¥ 㤠«®áì ­ ©â¨ ᥪæ¨î 'SetupData'\n"
1545 "¢ ä ©«¥ TXTSETUP.SIF.\n",
1546 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1547 },
1548 {
1549 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1550 "\8d¥ 㤠«®áì § ¯¨á âì â ¡«¨æã à §¤¥«®¢.\n"
1551 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1552 },
1553 {
1554 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1555 "\8d¥ 㤠«®áì ¤®¡ ¢¨âì ¯ à ¬¥âàë ª®¤¨à®¢ª¨ ¢ ॥áâà.\n"
1556 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1557 },
1558 {
1559 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1560 "\8d¥ 㤠«®áì ãáâ ­®¢¨âì ï§ëª á¨á⥬ë.\n"
1561 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1562 },
1563 {
1564 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1565 "\8d¥ 㤠«®áì ¤®¡ ¢¨âì à áª« ¤ªã ª« ¢¨ âãàë ¢ ॥áâà.\n"
1566 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1567 },
1568 {
1569 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1570 "\8d¥ 㤠«®áì ãáâ ­®¢¨âì geo id.\n"
1571 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1572 },
1573 {
1574 //ERROR_DIRECTORY_NAME,
1575 "\8d¥¢¥à­®¥ ­ §¢ ­¨¥ ¤¨à¥ªâ®à¨¨.\n"
1576 "\n"
1577 " * \8d ¦¬¨â¥ «î¡ãî ª« ¢¨èã ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï."
1578 },
1579 {
1580 //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1581 "\82ë¡à ­­ë© à §¤¥« ᫨誮¬ ¬ « ¤«ï ãáâ ­®¢ª¨ ReactOS.\n"
1582 "\93áâ ­®¢®ç­ë© à §¤¥« ¤®«¦¥­ ¨¬¥âì ¯® ªà ©­¥© ¬¥à¥ %lu MB ¯à®áâà ­á⢠.\n"
1583 "\n"
1584 " * \8d ¦¬¨â¥ «î¡ãî ª« ¢¨èã ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï.",
1585 NULL
1586 },
1587 {
1588 //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1589 "\82ë ­¥ ¬®¦¥â¥ ᮧ¤ âì ¯¥à¢¨ç­ë© ¨«¨ à áè¨à¥­­ë© à §¤¥« ¢ â ¡«¨æ¥\n"
1590 "à §¤¥«®¢ ¤¨áª , ¯®â®¬ã çâ® ®­  § ¯®«­¥­ .\n"
1591 "\n"
1592 " * \8d ¦¬¨â¥ «î¡ãî ª« ¢¨èã ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï."
1593 },
1594 {
1595 //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1596 "\82ë ­¥ ¬®¦¥â¥ ᮧ¤ âì ¡®«ìè¥ ®¤­®£® à áè¨à¥­­®£® à §¤¥«  ­  ¤¨áª.\n"
1597 "\n"
1598 " * \8d ¦¬¨â¥ «î¡ãî ª« ¢¨èã ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï."
1599 },
1600 {
1601 //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1602 "\8d¥ 㤠«®áì ä®à¬ â¨à®¢ âì à §¤¥«:\n"
1603 " %S\n"
1604 "\n"
1605 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1606 },
1607 {
1608 NULL,
1609 NULL
1610 }
1611 };
1612
1613 MUI_PAGE ruRUPages[] =
1614 {
1615 {
1616 LANGUAGE_PAGE,
1617 ruRULanguagePageEntries
1618 },
1619 {
1620 START_PAGE,
1621 ruRUWelcomePageEntries
1622 },
1623 {
1624 INSTALL_INTRO_PAGE,
1625 ruRUIntroPageEntries
1626 },
1627 {
1628 LICENSE_PAGE,
1629 ruRULicensePageEntries
1630 },
1631 {
1632 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1633 ruRUDevicePageEntries
1634 },
1635 {
1636 REPAIR_INTRO_PAGE,
1637 ruRURepairPageEntries
1638 },
1639 {
1640 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1641 ruRUComputerPageEntries
1642 },
1643 {
1644 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1645 ruRUDisplayPageEntries
1646 },
1647 {
1648 FLUSH_PAGE,
1649 ruRUFlushPageEntries
1650 },
1651 {
1652 SELECT_PARTITION_PAGE,
1653 ruRUSelectPartitionEntries
1654 },
1655 {
1656 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1657 ruRUConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1658 },
1659 {
1660 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1661 ruRUSelectFSEntries
1662 },
1663 {
1664 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1665 ruRUFormatPartitionEntries
1666 },
1667 {
1668 DELETE_PARTITION_PAGE,
1669 ruRUDeletePartitionEntries
1670 },
1671 {
1672 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1673 ruRUInstallDirectoryEntries
1674 },
1675 {
1676 PREPARE_COPY_PAGE,
1677 ruRUPrepareCopyEntries
1678 },
1679 {
1680 FILE_COPY_PAGE,
1681 ruRUFileCopyEntries
1682 },
1683 {
1684 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1685 ruRUKeyboardSettingsEntries
1686 },
1687 {
1688 BOOT_LOADER_PAGE,
1689 ruRUBootLoaderEntries
1690 },
1691 {
1692 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1693 ruRULayoutSettingsEntries
1694 },
1695 {
1696 QUIT_PAGE,
1697 ruRUQuitPageEntries
1698 },
1699 {
1700 SUCCESS_PAGE,
1701 ruRUSuccessPageEntries
1702 },
1703 {
1704 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1705 ruRUBootPageEntries
1706 },
1707 {
1708 REGISTRY_PAGE,
1709 ruRURegistryEntries
1710 },
1711 {
1712 -1,
1713 NULL
1714 }
1715 };
1716
1717 MUI_STRING ruRUStrings[] =
1718 {
1719 {STRING_PLEASEWAIT,
1720 " \8f®¦ «ã©áâ , ¯®¤®¦¤¨â¥..."},
1721 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1722 " ENTER = \93áâ ­®¢¨âì P = \8f¥à¢¨ç­ë© à §¤¥« E = \90 áè¨à¥­­ë© F3 = \82ë室"},
1723 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1724 " ENTER = \93áâ ­®¢¨âì L = \91®§¤ âì «®£¨ç¥áª¨© à §¤¥« F3 = \82ë室"},
1725 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1726 " ENTER = \93áâ ­®¢¨âì D = \93¤ «¨âì à §¤¥« F3 = \82ë室"},
1727 {STRING_DELETEPARTITION,
1728 " D = \93¤ «¨âì à §¤¥« F3 = \82ë室"},
1729 {STRING_PARTITIONSIZE,
1730 "\90 §¬¥à ­®¢®£® à §¤¥« :"},
1731 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1732 "\82ë å®â¨â¥ ᮧ¤ âì ¯¥à¢¨ç­ë© à §¤¥« ­ "},
1733 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1734 "\82ë å®â¨â¥ ᮧ¤ âì à áè¨à¥­­ë© à §¤¥« ­ "},
1735 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1736 "\82ë å®â¨â¥ ᮧ¤ âì «®£¨ç¥áª¨© à §¤¥« ­ "},
1737 {STRING_HDDSIZE,
1738 "\8f®¦ «ã©áâ , ¢¢¥¤¨â¥ à §¬¥à ­®¢®£® à §¤¥«  ¢ ¬¥£ ¡ ©â å."},
1739 {STRING_CREATEPARTITION,
1740 " ENTER = \91®§¤ âì à §¤¥« ESC = \8e⬥­  F3 = \82ë室"},
1741 {STRING_PARTFORMAT,
1742 "\9dâ®â à §¤¥« ¡ã¤¥â ®âä®à¬ â¨à®¢ ­ ¤ «¥¥."},
1743 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1744 "\82ë ¢ë¡à «¨ ãáâ ­®¢ªã ReactOS ­  ­®¢ë© ­¥®âä®à¬ â¨à®¢ ­­ë© à §¤¥«."},
1745 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1746 "\91¨á⥬­ë© à §¤¥« ­¥ ®âä®à¬ â¨à®¢ ­."},
1747 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1748 "\8d®¢ë© à §¤¥« ­¥ ®âä®à¬ â¨à®¢ ­."},
1749 {STRING_INSTALLONPART,
1750 "ReactOS ãáâ ­ ¢«¨¢ ¥âáï ­  à §¤¥«:"},
1751 {STRING_CHECKINGPART,
1752 "\8fணࠬ¬  ãáâ ­®¢ª¨ ¯à®¢¥àï¥â ¢ë¡à ­­ë© à §¤¥«."},
1753 {STRING_CONTINUE,
1754 "ENTER = \8fத®«¦¨âì"},
1755 {STRING_QUITCONTINUE,
1756 "F3 = \82ë室 ENTER = \8fத®«¦¨âì"},
1757 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1758 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "},
1759 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1760 "\8fணࠬ¬  ãáâ ­®¢ª¨ ­¥ ᬮ£«  ­ ©â¨ ᥪæ¨î '%S'\n¢ ä ©«¥ TXTSETUP.SIF.\n"},
1761 {STRING_COPYING,
1762 " \8a®¯¨à®¢ ­¨¥ ä ©« : %S"},
1763 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1764 "\8fணࠬ¬  ãáâ ­®¢ª¨ ª®¯¨àã¥â ä ©«ë..."},
1765 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1766 " \8e¡­®¢«¥­¨¥ ªãá⮢ ॥áâà ..."},
1767 {STRING_IMPORTFILE,
1768 " \88¬¯®àâ¨à®¢ ­¨¥ %S..."},
1769 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1770 " \8e¡­®¢«¥­¨¥ ¯ à ¬¥â஢ íªà ­  ¢ ॥áâà¥..."},
1771 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1772 " \8e¡­®¢«¥­¨¥ ¯ à ¬¥â஢ ï§ëª ..."},
1773 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1774 " \8e¡­®¢«¥­¨¥ ¯ à ¬¥â஢ à áª« ¤ª¨ ª« ¢¨ âãàë..."},
1775 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1776 " \84®¡ ¢«¥­¨¥ ¨­ä®à¬ æ¨¨ ® ª®¤®¢®© áâà ­¨æ¥ ¢ ॥áâà..."},
1777 {STRING_DONE,
1778 " \87 ¢¥à襭®..."},
1779 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1780 " ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "},
1781 {STRING_REBOOTPROGRESSBAR,
1782 " \82 è ª®¬¯ìîâ¥à ¡ã¤¥â ¯¥à¥§ £à㦥­ ç¥à¥§ %li ᥪ㭤... "},
1783 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1784 "\8d¥ 㤠«®áì ®âªàëâì ª®­á®«ì\r\n\r\n"},
1785 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1786 "\8d ¨¡®«¥¥ ¢¥à®ïâ­ ï ¯à¨ç¨­  í⮣® - ¨á¯®«ì§®¢ ­¨¥ USB-ª« ¢¨ âãàë\r\n"},
1787 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1788 "USB ª« ¢¨ âãàë ᥩç á ¯®¤¤¥à¦¨¢ îâáï ­¥ ¯®«­®áâìî\r\n"},
1789 {STRING_FORMATTINGDISK,
1790 "\8fணࠬ¬  ãáâ ­®¢ª¨ ä®à¬ â¨àã¥â ¢ è ¤¨áª"},
1791 {STRING_CHECKINGDISK,
1792 "\8fணࠬ¬  ãáâ ­®¢ª¨ ¯à®¢¥àï¥â ¢ è ¤¨áª"},
1793 {STRING_FORMATDISK1,
1794 " \94®à¬ â¨à®¢ ­¨¥ à §¤¥«  ¢ ä ©«®¢®© á¨á⥬¥ %S (¡ëáâ஥) "},
1795 {STRING_FORMATDISK2,
1796 " \94®à¬ â¨à®¢ ­¨¥ à §¤¥«  ¢ ä ©«®¢®© á¨á⥬¥ %S "},
1797 {STRING_KEEPFORMAT,
1798 " \8eáâ ¢¨âì áãé¥áâ¢ãîéãî ä ©«®¢ãî á¨á⥬ã (¡¥§ ¨§¬¥­¥­¨©) "},
1799 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1800 "%I64u %s \86¥á⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu) ­  %wZ."},
1801 {STRING_HDDINFOUNK1,
1802 "%I64u %s \86¥á⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu)."},
1803 {STRING_HDDINFOUNK2,
1804 " %c%c \87 ¯¨áì 0x%02X %I64u %s"},
1805 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1806 "­  %I64u %s \86¥á⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu) ­  %wZ."},
1807 {STRING_HDDINFOUNK3,
1808 "­  %I64u %s \86¥á⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu)."},
1809 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1810 "\86¥á⪨© ¤¨áª %lu (%I64u %s), \8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1811 {STRING_HDDINFOUNK4,
1812 "%c%c \87 ¯¨áì 0x%02X %I64u %s"},
1813 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1814 "­  ¦¥á⪮¬ ¤¨áª¥ %lu (%I64u %s), \8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1815 {STRING_HDDINFOUNK5,
1816 "%c%c %c %s\87 ¯¨áì %-3u%s %6lu %s"},
1817 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1818 "%6lu %s \86¥á⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu) ­  %S"},
1819 {STRING_HDDINFOUNK6,
1820 "%6lu %s \86¥á⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu)"},
1821 {STRING_NEWPARTITION,
1822 "\8fணࠬ¬  ãáâ ­®¢ª¨ ᮧ¤ «  ­®¢ë© à §¤¥« ­ :"},
1823 {STRING_UNPSPACE,
1824 " %s\8d¥à §¬¥ç¥­­®¥ ¯à®áâà ­á⢮%s %6lu %s"},
1825 {STRING_MAXSIZE,
1826 "\8c\81 (¬ ªá. %lu \8c\81)"},
1827 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1828 "\90 áè¨à¥­­ë© à §¤¥«"},
1829 {STRING_UNFORMATTED,
1830 "\8d®¢ë© (­¥®âä®à¬ â¨à®¢ ­­ë©)"},
1831 {STRING_FORMATUNUSED,
1832 "\8d¥ ¨á¯®«ì§®¢ ­®"},
1833 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1834 "\8d¥¨§¢¥áâ­ë©"},
1835 {STRING_KB,
1836 "\8a\81"},
1837 {STRING_MB,
1838 "\8c\81"},
1839 {STRING_GB,
1840 "\83\81"},
1841 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1842 "\84®¡ ¢«¥­¨¥ à áª« ¤ª¨ ª« ¢¨ âãàë"},
1843 {0, 0}
1844 };