b06c92179b5de2cf756680be8656e0e58ab55f34
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / ru-RU.h
1 #pragma once
2
3 MUI_LAYOUTS ruRULayouts[] =
4 {
5 { L"0419", L"00000419" },
6 { L"0409", L"00000409" },
7 { NULL, NULL }
8 };
9
10 static MUI_ENTRY ruRULanguagePageEntries[] =
11 {
12 {
13 4,
14 3,
15 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
16 TEXT_STYLE_UNDERLINE
17 },
18 {
19 6,
20 8,
21 "\82ë¡®à ï§ëª ",
22 TEXT_STYLE_NORMAL
23 },
24 {
25 8,
26 10,
27 "\x07 \8f®¦ «ã©áâ , ¢ë¡¥à¨â¥ ï§ëª, ¨á¯®«ì§ã¥¬ë© ¯à¨ ãáâ ­®¢ª¥.",
28 TEXT_STYLE_NORMAL
29 },
30 {
31 8,
32 11,
33 " \87 â¥¬ ­ ¦¬¨â¥ ENTER.",
34 TEXT_STYLE_NORMAL
35 },
36 {
37 8,
38 13,
39 "\x07 \9dâ®â ï§ëª ¡ã¤¥â ¨á¯®«ì§®¢ âìáï ¯® 㬮«ç ­¨î ¢ ãáâ ­®¢«¥­­®© á¨á⥬¥.",
40 TEXT_STYLE_NORMAL
41 },
42 {
43 0,
44 0,
45 "ENTER = \8fத®«¦¨âì F3 = \82ë室",
46 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
47 },
48 {
49 0,
50 0,
51 NULL,
52 0
53 }
54 };
55
56 static MUI_ENTRY ruRUWelcomePageEntries[] =
57 {
58 {
59 4,
60 3,
61 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
62 TEXT_STYLE_UNDERLINE
63 },
64 {
65 6,
66 8,
67 "\84®¡à® ¯®¦ «®¢ âì ¢ ¯à®£à ¬¬ã ãáâ ­®¢ª¨ ReactOS",
68 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
69 },
70 {
71 6,
72 11,
73 "\8d  í⮩ áâ ¤¨¨ ¡ã¤ãâ ᪮¯¨à®¢ ­ë ä ©«ë ®¯¥à æ¨®­­®© á¨á⥬ë ReactOS",
74 TEXT_STYLE_NORMAL
75 },
76 {
77 6,
78 12,
79 "­  \82 è ª®¬¯ìîâ¥à ¨ ¯®¤£®â®¢«¥­  ¢â®à ï áâ ¤¨ï ãáâ ­®¢ª¨.",
80 TEXT_STYLE_NORMAL
81 },
82 {
83 8,
84 15,
85 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ENTER ¤«ï ãáâ ­®¢ª¨ ReactOS.",
86 TEXT_STYLE_NORMAL
87 },
88 {
89 8,
90 17,
91 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ R ¤«ï ¢®ááâ ­®¢«¥­¨ï ReactOS.",
92 TEXT_STYLE_NORMAL
93 },
94 {
95 8,
96 19,
97 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ L ¤«ï ¯à®á¬®âà  «¨æ¥­§¨®­­®£® ᮣ« è¥­¨ï ReactOS",
98 TEXT_STYLE_NORMAL
99 },
100 {
101 8,
102 21,
103 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ F3 ¤«ï ¢ë室  ¨§ ¯à®£à ¬¬ë ãáâ ­®¢ª¨ ReactOS.",
104 TEXT_STYLE_NORMAL
105 },
106 {
107 6,
108 23,
109 "\84«ï ¤®¯®«­¨â¥«ì­®© ¨­ä®à¬ æ¨¨ ® ReactOS ¯®á¥â¨â¥:",
110 TEXT_STYLE_NORMAL
111 },
112 {
113 6,
114 24,
115 "http://www.reactos.ru",
116 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
117 },
118 {
119 0,
120 0,
121 "ENTER = \8fத®«¦¨âì R = \82®ááâ ­®¢«¥­¨¥ L = \8b¨æ. ᮣ« è¥­¨¥ F3 = \82ë室",
122 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
123 },
124 {
125 0,
126 0,
127 NULL,
128 0
129 }
130 };
131
132 static MUI_ENTRY ruRUIntroPageEntries[] =
133 {
134 {
135 4,
136 3,
137 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
138 TEXT_STYLE_UNDERLINE
139 },
140 {
141 6,
142 8,
143 "ReactOS ­ å®¤¨âáï ¢ à ­­¥© áâ ¤¨¨ ࠧࠡ®âª¨ ¨ ­¥ ¯®¤¤¥à¦¨¢ ¥â ¢á¥",
144 TEXT_STYLE_NORMAL
145 },
146 {
147 6,
148 9,
149 "ä㭪樨 ¤«ï ¯®«­®© ᮢ¬¥á⨬®á⨠á ãáâ ­ ¢«¨¢ ¥¬ë¬¨ ¯à¨«®¦¥­¨ï¬¨.",
150 TEXT_STYLE_NORMAL
151 },
152 {
153 6,
154 12,
155 "\88¬¥îâáï á«¥¤ãî騥 ®£à ­¨ç¥­¨ï:",
156 TEXT_STYLE_NORMAL
157 },
158 {
159 8,
160 13,
161 "- \8fਠãáâ ­®¢ª¥ ¯®¤¤¥à¦¨¢ ¥âáï ⮫쪮 ä ©«®¢ ï á¨á⥬  FAT.",
162 TEXT_STYLE_NORMAL
163 },
164 {
165 8,
166 14,
167 "- \8f஢¥àª  ä ©«®¢®© á¨áâ¥¬ë ­¥ ®áãé¥á⢫ï¥âáï.",
168 TEXT_STYLE_NORMAL
169 },
170 {
171 8,
172 23,
173 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ENTER ¤«ï ãáâ ­®¢ª¨ ReactOS.",
174 TEXT_STYLE_NORMAL
175 },
176 {
177 8,
178 25,
179 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ F3 ¤«ï ¢ë室  ¨§ ãáâ ­®¢ª¨ ReactOS.",
180 TEXT_STYLE_NORMAL
181 },
182 {
183 0,
184 0,
185 "ENTER = \8fத®«¦¨âì F3 = \82ë室",
186 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
187 },
188 {
189 0,
190 0,
191 NULL,
192 0
193 }
194 };
195
196 static MUI_ENTRY ruRULicensePageEntries[] =
197 {
198 {
199 4,
200 3,
201 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
202 TEXT_STYLE_UNDERLINE
203 },
204 {
205 6,
206 6,
207 "\8b¨æ¥­§¨ï:",
208 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
209 },
210 {
211 8,
212 8,
213 "ReactOS «¨æ¥­§¨à®¢ ­  ¢ ᮮ⢥âá⢨¨ á \8eâªàëâë¬ «¨æ¥­§¨®­­ë¬",
214 TEXT_STYLE_NORMAL
215 },
216 {
217 8,
218 9,
219 "ᮣ« è¥­¨¥¬ GNU GPL ¨ ᮤ¥à¦¨â ª®¬¯®­¥­âë, à á¯à®áâ࠭塞ë¥",
220 TEXT_STYLE_NORMAL
221 },
222 {
223 8,
224 10,
225 "á ᮢ¬¥á⨬묨 «¨æ¥­§¨ï¬¨: X11, BSD ¨ GNU LGPL.",
226 TEXT_STYLE_NORMAL
227 },
228 {
229 8,
230 11,
231 "\82ᥠ¯à®£à ¬¬­®¥ ®¡¥á¯¥ç¥­¨¥ ¢å®¤ï饥 ¢ á¨á⥬ã ReactOS ¢ë¯ã饭®",
232 TEXT_STYLE_NORMAL
233 },
234 {
235 8,
236 12,
237 "¯®¤ \8eâªàëâë¬ «¨æ¥­§¨®­­ë¬ ᮣ« è¥­¨¥¬ GNU GPL á á®åà ­¥­¨¥¬",
238 TEXT_STYLE_NORMAL
239 },
240 {
241 8,
242 13,
243 "¯¥à¢®­ ç «ì­®© «¨æ¥­§¨¨.",
244 TEXT_STYLE_NORMAL
245 },
246 {
247 8,
248 15,
249 "\84 ­­®¥ ¯à®£à ¬¬­®¥ ®¡¥á¯¥ç¥­¨¥ ¯®áâ ¢«ï¥âáï \81\85\87 \83\80\90\80\8d\92\88\88 ¨ ¡¥§",
250 TEXT_STYLE_NORMAL
251 },
252 {
253 8,
254 16,
255 "®£à ­¨ç¥­¨© ¢ ¨á¯®«ì§®¢ ­¨¨, ª ª ¢ ¬¥áâ­®¬, â ª ¨ ¬¥¦¤ã­ à®¤­®¬ ¯à ¢¥.",
256 TEXT_STYLE_NORMAL
257 },
258 {
259 8,
260 17,
261 "\8b¨æ¥­§¨ï ReactOS à §à¥è ¥â ¯¥à¥¤ ç㠯தãªâ  âà¥â쨬 «¨æ ¬.",
262 TEXT_STYLE_NORMAL
263 },
264 {
265 8,
266 18,
267 "\85᫨ ¯® ª ª®¬-«¨¡® ¯à¨ç¨­ ¬ ¢ë ­¥ ¯®«ã稫¨ ª®¯¨î \8eâªàë⮣®",
268 TEXT_STYLE_NORMAL
269 },
270 {
271 8,
272 19,
273 "«¨æ¥­§¨®­­®£® ᮣ« è¥­¨ï GNU ¢¬¥á⥠á ReactOS, ¯®á¥â¨â¥",
274 TEXT_STYLE_NORMAL
275 },
276 {
277 8,
278 20,
279 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
280 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
281 },
282 {
283 8,
284 22,
285 "\83 à ­â¨¨:",
286 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
287 },
288 {
289 8,
290 24,
291 "\9d⮠᢮¡®¤­®¥ ¯à®£à ¬¬­®¥ ®¡¥á¯¥ç¥­¨¥; á¬. ¨áâ®ç­¨ª ¤«ï ¯à®á¬®âà  ¯à ¢.",
292 TEXT_STYLE_NORMAL
293 },
294 {
295 8,
296 25,
297 "\8d\85\92 \8d\88\8a\80\8a\88\95 \83\80\90\80\8d\92\88\89; ­¥â £ à ­â¨¨ \92\8e\82\80\90\8d\8e\83\8e \91\8e\91\92\8e\9f\8d\88\9f ¨«¨",
298 TEXT_STYLE_NORMAL
299 },
300 {
301 8,
302 26,
303 "\8f\90\88\83\8e\84\8d\8e\91\92\88 \84\8b\9f \8a\8e\8d\8a\90\85\92\8d\9b\95 \96\85\8b\85\89",
304 TEXT_STYLE_NORMAL
305 },
306 {
307 0,
308 0,
309 "ENTER = \82®§¢à â",
310 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
311 },
312 {
313 0,
314 0,
315 NULL,
316 0
317 }
318 };
319
320 static MUI_ENTRY ruRUDevicePageEntries[] =
321 {
322 {
323 4,
324 3,
325 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
326 TEXT_STYLE_UNDERLINE
327 },
328 {
329 6,
330 8,
331 "\82 ᯨ᪥ ­¨¦¥ ¯à¨¢¥¤¥­ë ãáâனá⢠ ¨ ¨å ¯ à ¬¥âàë.",
332 TEXT_STYLE_NORMAL
333 },
334 {
335 24,
336 11,
337 "\8a®¬¯ìîâ¥à:",
338 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
339 },
340 {
341 24,
342 12,
343 "\9dªà ­:",
344 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
345 },
346 {
347 24,
348 13,
349 "\8a« ¢¨ âãà :",
350 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
351 },
352 {
353 24,
354 14,
355 "\90 áª« ¤ª :",
356 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
357 },
358 {
359 24,
360 16,
361 "\8fਬ¥­¨âì:",
362 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
363 },
364 {
365 25,
366 16, "\8fਬ¥­¨âì ¤ ­­ë¥ ¯ à ¬¥âàë ãáâனáâ¢",
367 TEXT_STYLE_NORMAL
368 },
369 {
370 6,
371 19,
372 "\82ë ¬®¦¥â¥ ¨§¬¥­¨âì ¯ à ¬¥âàë ãáâனáâ¢, ­ ¦¨¬ ï ª« ¢¨è¨ \82\82\85\90\95 ¨ \82\8d\88\87",
373 TEXT_STYLE_NORMAL
374 },
375 {
376 6,
377 20,
378 "¤«ï ¢ë¤¥«¥­¨ï í«¥¬¥­â , ¨ ª« ¢¨èã ENTER ¤«ï ¢ë¡®à  ¤àã£¨å ¢ à¨ ­â®¢",
379 TEXT_STYLE_NORMAL
380 },
381 {
382 6,
383 21,
384 "¯ à ¬¥â஢.",
385 TEXT_STYLE_NORMAL
386 },
387 {
388 6,
389 23,
390 "\8a®£¤  ¢á¥ ¯ à ¬¥âàë ®¯à¥¤¥«¥­ë, ¢ë¡¥à¨â¥ \"\8fਬ¥­¨âì ¤ ­­ë¥ ¯ à ¬¥âàë",
391 TEXT_STYLE_NORMAL
392 },
393 {
394 6,
395 24,
396 "ãáâனáâ¢\" ¨ ­ ¦¬¨â¥ ENTER.",
397 TEXT_STYLE_NORMAL
398 },
399 {
400 0,
401 0,
402 "ENTER = \8fத®«¦¨âì F3 = \82ë室",
403 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
404 },
405 {
406 0,
407 0,
408 NULL,
409 0
410 }
411 };
412
413 static MUI_ENTRY ruRURepairPageEntries[] =
414 {
415 {
416 4,
417 3,
418 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
419 TEXT_STYLE_UNDERLINE
420 },
421 {
422 6,
423 8,
424 "ReactOS ­ å®¤¨âáï ¢ à ­­¥© áâ ¤¨¨ ࠧࠡ®âª¨ ¨ ­¥ ¯®¤¤¥à¦¨¢ ¥â ¢á¥",
425 TEXT_STYLE_NORMAL
426 },
427 {
428 6,
429 9,
430 "ä㭪樨 ¤«ï ¯®«­®© ᮢ¬¥á⨬®á⨠á ãáâ ­ ¢«¨¢ ¥¬ë¬¨ ¯à¨«®¦¥­¨ï¬¨.",
431 TEXT_STYLE_NORMAL
432 },
433 {
434 6,
435 12,
436 "\94ã­ªæ¨ï ¢®ááâ ­®¢«¥­¨ï ¢ ¤ ­­ë¬ ¬®¬¥­â ®âáãâáâ¢ã¥â.",
437 TEXT_STYLE_NORMAL
438 },
439 {
440 8,
441 15,
442 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ U ¤«ï ®¡­®¢«¥­¨ï \8e\91.",
443 TEXT_STYLE_NORMAL
444 },
445 {
446 8,
447 17,
448 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ R ¤«ï § ¯ã᪠ ª®­á®«¨ ¢®ááâ ­®¢«¥­¨ï.",
449 TEXT_STYLE_NORMAL
450 },
451 {
452 8,
453 19,
454 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ESC ¤«ï ¢®§¢à â  ­  £« ¢­ãî áâà ­¨æã.",
455 TEXT_STYLE_NORMAL
456 },
457 {
458 8,
459 21,
460 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ENTER ¤«ï ¯¥à¥§ £à㧪¨ ª®¬¯ìîâ¥à .",
461 TEXT_STYLE_NORMAL
462 },
463 {
464 0,
465 0,
466 "ESC = \8d  £« ¢­ãî U = \8e¡­®¢«¥­¨¥ R = \82®ááâ ­®¢«¥­¨¥ ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 ",
467 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
468 },
469 {
470 0,
471 0,
472 NULL,
473 0
474 }
475 };
476
477 static MUI_ENTRY ruRUComputerPageEntries[] =
478 {
479 {
480 4,
481 3,
482 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
483 TEXT_STYLE_UNDERLINE
484 },
485 {
486 6,
487 8,
488 "\82ë å®â¨â¥ ¨§¬¥­¨âì ãáâ ­ ¢«¨¢ ¥¬ë© ⨯ ª®¬¯ìîâ¥à .",
489 TEXT_STYLE_NORMAL
490 },
491 {
492 8,
493 10,
494 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ª« ¢¨èã \82\82\85\90\95 ¨«¨ \82\8d\88\87 ¤«ï ¢ë¡®à  ¯à¥¤¯®çâ¨â¥«ì­®£® ⨯ ",
495 TEXT_STYLE_NORMAL
496 },
497 {
498 8,
499 11,
500 " ª®¬¯ìîâ¥à . \87 â¥¬ ­ ¦¬¨â¥ ENTER.",
501 TEXT_STYLE_NORMAL
502 },
503 {
504 8,
505 13,
506 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ª« ¢¨èã ESC ¤«ï ¢®§¢à â  ª ¯à¥¤ë¤ã饩 áâà ­¨æ¥ ¡¥§ ¨§¬¥­¥­¨ï",
507 TEXT_STYLE_NORMAL
508 },
509 {
510 8,
511 14,
512 " ⨯  ª®¬¯ìîâ¥à .",
513 TEXT_STYLE_NORMAL
514 },
515 {
516 0,
517 0,
518 "ENTER = \8fத®«¦¨âì ESC = \8e⬥­  F3 = \82ë室",
519 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
520 },
521 {
522 0,
523 0,
524 NULL,
525 0
526 }
527 };
528
529 static MUI_ENTRY ruRUFlushPageEntries[] =
530 {
531 {
532 4,
533 3,
534 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
535 TEXT_STYLE_UNDERLINE
536 },
537 {
538 10,
539 6,
540 "\91¨á⥬  ¯à®¢¥àï¥â, ¢á¥ «¨ ¤ ­­ë¥ § ¯¨á ­ë ­  ¤¨áª",
541 TEXT_STYLE_NORMAL
542 },
543 {
544 10,
545 8,
546 "\9dâ® ¬®¦¥â § ­ïâì ­¥ª®â®à®¥ ¢à¥¬ï.",
547 TEXT_STYLE_NORMAL
548 },
549 {
550 10,
551 9,
552 "\8f®á«¥ § ¢¥à襭¨ï ª®¬¯ìîâ¥à ¡ã¤¥â  ¢â®¬ â¨ç¥áª¨ ¯¥à¥§ £à㦥­.",
553 TEXT_STYLE_NORMAL
554 },
555 {
556 0,
557 0,
558 "\8eç¨á⪠ ª¥è ",
559 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
560 },
561 {
562 0,
563 0,
564 NULL,
565 0
566 }
567 };
568
569 static MUI_ENTRY ruRUQuitPageEntries[] =
570 {
571 {
572 4,
573 3,
574 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
575 TEXT_STYLE_UNDERLINE
576 },
577 {
578 10,
579 6,
580 "ReactOS ãáâ ­®¢«¥­ ­¥ ¯®«­®áâìî",
581 TEXT_STYLE_NORMAL
582 },
583 {
584 10,
585 8,
586 "\88§¢«¥ª¨â¥ £¨¡ª¨© ¤¨áª ¨§ ¤¨áª®¢®¤  A: ¨",
587 TEXT_STYLE_NORMAL
588 },
589 {
590 10,
591 9,
592 "¢á¥ CD-ROM ¨§ CD-¤¨áª®¢®¤®¢.",
593 TEXT_STYLE_NORMAL
594 },
595 {
596 10,
597 11,
598 "\8d ¦¬¨â¥ ENTER ¤«ï ¯¥à¥§ £à㧪¨ ª®¬¯ìîâ¥à .",
599 TEXT_STYLE_NORMAL
600 },
601 {
602 0,
603 0,
604 "\8f®¦ «ã©áâ , ¯®¤®¦¤¨â¥ ...",
605 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
606 },
607 {
608 0,
609 0,
610 NULL,
611 0
612 }
613 };
614
615 static MUI_ENTRY ruRUDisplayPageEntries[] =
616 {
617 {
618 4,
619 3,
620 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
621 TEXT_STYLE_UNDERLINE
622 },
623 {
624 6,
625 8,
626 "\82ë å®â¨â¥ ¨§¬¥­¨âì ãáâ ­ ¢«¨¢ ¥¬ë© ⨯ íªà ­ .",
627 TEXT_STYLE_NORMAL
628 },
629 { 8,
630 10,
631 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ª« ¢¨è¨ \82\82\85\90\95 ¨«¨ \82\8d\88\87 ¤«ï ¢ë¡®à  ⨯  íªà ­ .",
632 TEXT_STYLE_NORMAL
633 },
634 {
635 8,
636 11,
637 " \87 â¥¬ ­ ¦¬¨â¥ ENTER.",
638 TEXT_STYLE_NORMAL
639 },
640 {
641 8,
642 13,
643 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ª« ¢¨èã ESC ¤«ï ¢®§¢à â  ª ¯à¥¤ë¤ã饩 áâà ­¨æ¥ ¡¥§ ¨§¬¥­¥­¨ï",
644 TEXT_STYLE_NORMAL
645 },
646 {
647 8,
648 14,
649 " ⨯  íªà ­ .",
650 TEXT_STYLE_NORMAL
651 },
652 {
653 0,
654 0,
655 "ENTER = \8fத®«¦¨âì ESC = \8e⬥­  F3 = \82ë室",
656 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
657 },
658 {
659 0,
660 0,
661 NULL,
662 0
663 }
664 };
665
666 static MUI_ENTRY ruRUSuccessPageEntries[] =
667 {
668 {
669 4,
670 3,
671 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
672 TEXT_STYLE_UNDERLINE
673 },
674 {
675 10,
676 6,
677 "\8eá­®¢­ë¥ ª®¬¯®­¥­âë ReactOS ¡ë«¨ ãᯥ譮 ãáâ ­®¢«¥­ë.",
678 TEXT_STYLE_NORMAL
679 },
680 {
681 10,
682 8,
683 "\88§¢«¥ª¨â¥ £¨¡ª¨© ¤¨áª ¨§ ¤¨áª®¢®¤  A: ¨",
684 TEXT_STYLE_NORMAL
685 },
686 {
687 10,
688 9,
689 "¢á¥ CD-ROM ¨§ CD-¤¨áª®¢®¤®¢.",
690 TEXT_STYLE_NORMAL
691 },
692 {
693 10,
694 11,
695 "\8d ¦¬¨â¥ ENTER ¤«ï ¯¥à¥§ £à㧪¨ ª®¬¯ìîâ¥à .",
696 TEXT_STYLE_NORMAL
697 },
698 {
699 0,
700 0,
701 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 ",
702 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
703 },
704 {
705 0,
706 0,
707 NULL,
708 0
709 }
710 };
711
712 static MUI_ENTRY ruRUBootPageEntries[] =
713 {
714 {
715 4,
716 3,
717 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
718 TEXT_STYLE_UNDERLINE
719 },
720 {
721 6,
722 8,
723 "\8fணࠬ¬  ãáâ ­®¢ª¨ ­¥ ᬮ£«  ãáâ ­®¢¨âì § £àã§ç¨ª ­ ",
724 TEXT_STYLE_NORMAL
725 },
726 {
727 6,
728 9,
729 "¦¥á⪨© ¤¨áª ¢ è¥£® ª®¬¯ìîâ¥à .",
730 TEXT_STYLE_NORMAL
731 },
732 {
733 6,
734 13,
735 "\8f®¦ «ã©áâ  ¢áâ ¢ì⥠®âä®à¬ â¨à®¢ ­­ë© £¨¡ª¨© ¤¨áª ¢ ¤¨áª®¢®¤ A: ¨",
736 TEXT_STYLE_NORMAL
737 },
738 {
739 6,
740 14,
741 "­ ¦¬¨â¥ ENTER.",
742 TEXT_STYLE_NORMAL,
743 },
744 {
745 0,
746 0,
747 "ENTER = \8fத®«¦¨âì F3 = \82ë室",
748 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
749 },
750 {
751 0,
752 0,
753 NULL,
754 0
755 }
756
757 };
758
759 static MUI_ENTRY ruRUSelectPartitionEntries[] =
760 {
761 {
762 4,
763 3,
764 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
765 TEXT_STYLE_UNDERLINE
766 },
767 {
768 6,
769 8,
770 "\82 ᯨ᪥ ­¨¦¥ ¯®ª § ­ë áãé¥áâ¢ãî騥 à §¤¥«ë ¨ ­¥¨á¯®«ì§ã¥¬®¥",
771 TEXT_STYLE_NORMAL
772 },
773 {
774 6,
775 9,
776 "¯à®áâà ­á⢮ ¤«ï ­®¢®£® à §¤¥« .",
777 TEXT_STYLE_NORMAL
778 },
779 {
780 8,
781 11,
782 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ \82\82\85\90\95 ¨«¨ \82\8d\88\87 ¤«ï ¢ë¡®à  í«¥¬¥­â .",
783 TEXT_STYLE_NORMAL
784 },
785 {
786 8,
787 13,
788 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ENTER ¤«ï ãáâ ­®¢ª¨ ReactOS ­  ¢ë¤¥«¥­­ë© à §¤¥«.",
789 TEXT_STYLE_NORMAL
790 },
791 {
792 8,
793 15,
794 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ P ¤«ï ᮧ¤ ­¨ï ¯¥à¢¨ç­®£® à §¤¥« .",
795 TEXT_STYLE_NORMAL
796 },
797 {
798 8,
799 17,
800 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ E ¤«ï ᮧ¤ ­¨ï à áè¨à¥­­®£® à §¤¥« .",
801 TEXT_STYLE_NORMAL
802 },
803 {
804 8,
805 19,
806 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ L ¤«ï ᮧ¤ ­¨ï «®£¨ç¥áª®£® à §¤¥« .",
807 TEXT_STYLE_NORMAL
808 },
809 {
810 8,
811 21,
812 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ D ¤«ï 㤠«¥­¨ï áãé¥áâ¢ãî饣® à §¤¥« .",
813 TEXT_STYLE_NORMAL
814 },
815 {
816 0,
817 0,
818 "\8f®¦ «ã©áâ , ¯®¤®¦¤¨â¥...",
819 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
820 },
821 {
822 0,
823 0,
824 NULL,
825 0
826 }
827 };
828
829 static MUI_ENTRY ruRUConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
830 {
831 {
832 4,
833 3,
834 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
835 TEXT_STYLE_UNDERLINE
836 },
837 {
838 6,
839 8,
840 "\82ë å®â¨â¥ 㤠«¨âì á¨á⥬­ë© à §¤¥«.",
841 TEXT_STYLE_NORMAL
842 },
843 {
844 6,
845 10,
846 "\91¨á⥬­ë¥ à §¤¥«ë ¬®£ãâ ᮤ¥à¦ âì ¤¨ £­®áâ¨ç¥áª¨¥ ¯à®£à ¬¬ë, ¯à®£à ¬¬ë",
847 TEXT_STYLE_NORMAL
848 },
849 {
850 6,
851 11,
852 "­ áâனª¨  ¯¯ à â­ëå á।áâ¢, ¯à®£à ¬¬ë § ¯ã᪠ \8e\91 (¯®¤®¡­ë¥ ReactOS)",
853 TEXT_STYLE_NORMAL
854 },
855 {
856 6,
857 12,
858 "¨«¨ ¤à㣮¥ \8f\8e, ¯à¥¤®áâ ¢«¥­­®¥ ¨§£®â®¢¨â¥«¥¬ ®¡®à㤮¢ ­¨ï.",
859 TEXT_STYLE_NORMAL
860 },
861 {
862 6,
863 14,
864 "\93¤ «ï©â¥ á¨á⥬­ë© à §¤¥«, ª®£¤  㢥७ë, çâ® ­  ­¥¬ ­¥â ¢ ¦­ëå ¯à®£à ¬¬",
865 TEXT_STYLE_NORMAL
866 },
867 {
868 6,
869 15,
870 "¨«¨ ª®£¤  ¢ë 㢥७ë, çâ® ®­¨ ­¥ ­ã¦­ë.",
871 TEXT_STYLE_NORMAL
872 },
873 {
874 6,
875 16,
876 "\8a®£¤  ¢ë 㤠«¨â¥ á¨á⥬­ë© à §¤¥«, ¢ë ­¥ ᬮ¦¥â¥ § £à㧨âì",
877 TEXT_STYLE_NORMAL
878 },
879 {
880 6,
881 17,
882 "ª®¬¯ìîâ¥à á ¦¥á⪮£® ¤¨áª , ¯®ª  ­¥ § ª®­ç¨â¥ ãáâ ­®¢ªã ReactOS.",
883 TEXT_STYLE_NORMAL
884 },
885 {
886 8,
887 20,
888 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ENTER ç⮡ë 㤠«¨âì á¨á⥬­ë© à §¤¥«. \82ë ¤®«¦­ë ¡ã¤¥â¥",
889 TEXT_STYLE_NORMAL
890 },
891 {
892 8,
893 21,
894 " ¯®¤â¢¥à¤¨âì 㤠«¥­¨¥ ¯®§¦¥ á­®¢ .",
895 TEXT_STYLE_NORMAL
896 },
897 {
898 8,
899 24,
900 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ESC çâ®¡ë ¢¥à­ãâìáï ª ¯à¥¤ë¤ã饩 áâà ­¨æ¥. \90 §¤¥« ­¥",
901 TEXT_STYLE_NORMAL
902 },
903 {
904 8,
905 25,
906 " ¡ã¤¥â 㤠«¥­.",
907 TEXT_STYLE_NORMAL
908 },
909 {
910 0,
911 0,
912 "ENTER=\8fத®«¦¨âì ESC=\8e⬥­ ",
913 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
914 },
915 {
916 0,
917 0,
918 NULL,
919 0
920 }
921 };
922
923 static MUI_ENTRY ruRUFormatPartitionEntries[] =
924 {
925 {
926 4,
927 3,
928 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
929 TEXT_STYLE_UNDERLINE
930 },
931 {
932 6,
933 8,
934 "\94®à¬ â¨à®¢ ­¨¥ à §¤¥« ",
935 TEXT_STYLE_NORMAL
936 },
937 {
938 6,
939 10,
940 "\84«ï ãáâ ­®¢ª¨ à §¤¥« ¡ã¤¥â ®âä®à¬ â¨à®¢ ­. \8d ¦¬¨â¥ ENTER ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï.",
941 TEXT_STYLE_NORMAL
942 },
943 {
944 0,
945 0,
946 "ENTER = \8fத®«¦¨âì F3 = \82ë室",
947 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
948 },
949 {
950 0,
951 0,
952 NULL,
953 TEXT_STYLE_NORMAL
954 }
955 };
956
957 static MUI_ENTRY ruRUInstallDirectoryEntries[] =
958 {
959 {
960 4,
961 3,
962 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
963 TEXT_STYLE_UNDERLINE
964 },
965 {
966 6,
967 8,
968 "\93áâ ­®¢ª  ä ©«®¢ ReactOS ­  ¢ë¡à ­­ë© à §¤¥«. \82ë¡¥à¨â¥ ¤¨à¥ªâ®à¨î,",
969 TEXT_STYLE_NORMAL
970 },
971 {
972 6,
973 9,
974 "¢ ª®â®àãî ¡ã¤¥â ãáâ ­®¢«¥­  á¨á⥬ :",
975 TEXT_STYLE_NORMAL
976 },
977 {
978 6,
979 14,
980 "\97â®¡ë ¨§¬¥­¨âì ¢ë¡à ­­ãî ¤¨à¥ªâ®à¨î, ­ ¦¬¨â¥ BACKSPACE ¤«ï 㤠«¥­¨ï",
981 TEXT_STYLE_NORMAL
982 },
983 {
984 6,
985 15,
986 "ᨬ¢®«®¢,   §  ⥬ ­ ¡¥à¨â¥ ­®¢®¥ ¨¬ï ¤¨à¥ªâ®à¨¨ ¤«ï ãáâ ­®¢ª¨ ReactOS.",
987 TEXT_STYLE_NORMAL
988 },
989 {
990 6,
991 16,
992 " ",
993 TEXT_STYLE_NORMAL
994 },
995 {
996 0,
997 0,
998 "ENTER = \8fத®«¦¨âì F3 = \82ë室",
999 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1000 },
1001 {
1002 0,
1003 0,
1004 NULL,
1005 0
1006 }
1007 };
1008
1009 static MUI_ENTRY ruRUFileCopyEntries[] =
1010 {
1011 {
1012 4,
1013 3,
1014 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
1015 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1016 },
1017 {
1018 0,
1019 12,
1020 "\8f®¦ «ã©áâ , ¯®¤®¦¤¨â¥, ¯®ª  ¯à®£à ¬¬  ãáâ ­®¢ª¨ ᪮¯¨àã¥â ä ©«ë",
1021 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1022 },
1023 {
1024 0,
1025 13,
1026 "ReactOS ¢ ãáâ ­®¢®ç­ãî ¤¨à¥ªâ®à¨î.",
1027 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1028 },
1029 {
1030 0,
1031 14,
1032 "\9dâ® ¬®¦¥â § ­ïâì ­¥áª®«ìª® ¬¨­ãâ.",
1033 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1034 },
1035 {
1036 50,
1037 0,
1038 "\xB3 \8f®¦ «ã©áâ , ¯®¤®¦¤¨â¥... ",
1039 TEXT_TYPE_STATUS
1040 },
1041 {
1042 0,
1043 0,
1044 NULL,
1045 0
1046 }
1047 };
1048
1049 static MUI_ENTRY ruRUBootLoaderEntries[] =
1050 {
1051 {
1052 4,
1053 3,
1054 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
1055 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1056 },
1057 {
1058 6,
1059 8,
1060 "\93áâ ­®¢ª  § £àã§ç¨ª  ReactOS:",
1061 TEXT_STYLE_NORMAL
1062 },
1063 {
1064 8,
1065 12,
1066 "\93áâ ­®¢¨âì § £àã§ç¨ª ­  ¦¥á⪨© ¤¨áª (MBR ¨ VBR).",
1067 TEXT_STYLE_NORMAL
1068 },
1069 {
1070 8,
1071 13,
1072 "\93áâ ­®¢¨âì § £àã§ç¨ª ­  ¦¥á⪨© ¤¨áª (⮫쪮 VBR).",
1073 TEXT_STYLE_NORMAL
1074 },
1075 {
1076 8,
1077 14,
1078 "\93áâ ­®¢¨âì § £àã§ç¨ª ­  £¨¡ª¨© ¤¨áª.",
1079 TEXT_STYLE_NORMAL
1080 },
1081 {
1082 8,
1083 15,
1084 "\8d¥ ãáâ ­ ¢«¨¢ âì § £àã§ç¨ª.",
1085 TEXT_STYLE_NORMAL
1086 },
1087 {
1088 0,
1089 0,
1090 "ENTER = \8fத®«¦¨âì F3 = \82ë室",
1091 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1092 },
1093 {
1094 0,
1095 0,
1096 NULL,
1097 0
1098 }
1099 };
1100
1101 static MUI_ENTRY ruRUKeyboardSettingsEntries[] =
1102 {
1103 {
1104 4,
1105 3,
1106 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
1107 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1108 },
1109 {
1110 6,
1111 8,
1112 "\88§¬¥­¥­¨¥ ⨯  ª« ¢¨ âãàë.",
1113 TEXT_STYLE_NORMAL
1114 },
1115 {
1116 8,
1117 10,
1118 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ \82\82\85\90\95 ¨«¨ \82\8d\88\87 ¤«ï ¢ë¡®à  ­ã¦­®£® ⨯  ª« ¢¨ âãàë.",
1119 TEXT_STYLE_NORMAL
1120 },
1121 {
1122 8,
1123 11,
1124 " \87 â¥¬ ­ ¦¬¨â¥ ENTER.",
1125 TEXT_STYLE_NORMAL
1126 },
1127 {
1128 8,
1129 13,
1130 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ª« ¢¨èã ESC ¤«ï ¢®§¢à â  ª ¯à¥¤ë¤ã饩 áâà ­¨æ¥ ¡¥§ ¨§¬¥­¥­¨ï",
1131 TEXT_STYLE_NORMAL
1132 },
1133 {
1134 8,
1135 14,
1136 " ⨯  ª« ¢¨ âãàë.",
1137 TEXT_STYLE_NORMAL
1138 },
1139 {
1140 0,
1141 0,
1142 "ENTER = \8fத®«¦¨âì ESC = \8e⬥­  F3 = \82ë室",
1143 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1144 },
1145 {
1146 0,
1147 0,
1148 NULL,
1149 0
1150 }
1151 };
1152
1153 static MUI_ENTRY ruRULayoutSettingsEntries[] =
1154 {
1155 {
1156 4,
1157 3,
1158 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
1159 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1160 },
1161 {
1162 6,
1163 8,
1164 "\8f®¦ «ã©áâ  ¢ë¡¥à¨â¥ à áª« ¤ªã, ª®â®à ï ¡ã¤¥â ãáâ ­®¢«¥­  ¯® 㬮«ç ­¨î.",
1165 TEXT_STYLE_NORMAL
1166 },
1167 {
1168 8,
1169 10,
1170 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ \82\82\85\90\95 ¨«¨ \82\8d\88\87 ¤«ï ¢ë¡®à  ­ã¦­®© à áª« ¤ª¨ ª« ¢¨ âãàë.",
1171 TEXT_STYLE_NORMAL
1172 },
1173 {
1174 8,
1175 11,
1176 " \87 â¥¬ ­ ¦¬¨â¥ ENTER.",
1177 TEXT_STYLE_NORMAL
1178 },
1179 {
1180 8,
1181 13,
1182 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ª« ¢¨èã ESC ¤«ï ¢®§¢à â  ª ¯à¥¤ë¤ã饩 áâà ­¨æ¥ ¡¥§",
1183 TEXT_STYLE_NORMAL
1184 },
1185 {
1186 8,
1187 14,
1188 " ¨§¬¥­¥­¨ï à áª« ¤ª¨ ª« ¢¨ âãàë.",
1189 TEXT_STYLE_NORMAL
1190 },
1191 {
1192 0,
1193 0,
1194 "ENTER = \8fத®«¦¨âì ESC = \8e⬥­  F3 = \82ë室",
1195 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1196 },
1197 {
1198 0,
1199 0,
1200 NULL,
1201 0
1202 },
1203
1204 };
1205
1206 static MUI_ENTRY ruRUPrepareCopyEntries[] =
1207 {
1208 {
1209 4,
1210 3,
1211 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
1212 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1213 },
1214 {
1215 6,
1216 8,
1217 "\8f®¤£®â®¢ª  ¢ è¥£® ª®¬¯ìîâ¥à  ª ª®¯¨à®¢ ­¨î ä ©«®¢ ReactOS. ",
1218 TEXT_STYLE_NORMAL
1219 },
1220 {
1221 0,
1222 0,
1223 "\8f®¤£®â®¢ª  ᯨ᪠ ª®¯¨à㥬ëå ä ©«®¢...",
1224 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1225 },
1226 {
1227 0,
1228 0,
1229 NULL,
1230 0
1231 },
1232
1233 };
1234
1235 static MUI_ENTRY ruRUSelectFSEntries[] =
1236 {
1237 {
1238 4,
1239 3,
1240 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
1241 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1242 },
1243 {
1244 6,
1245 17,
1246 "\82ë¡¥à¨â¥ ä ©«®¢ãî á¨á⥬㠨§ ᯨ᪠ ­¨¦¥.",
1247 0
1248 },
1249 {
1250 8,
1251 19,
1252 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ \82\82\85\90\95 ¨«¨ \82\8d\88\87 ¤«ï ¢ë¡®à  ä ©«®¢®© á¨á⥬ë.",
1253 0
1254 },
1255 {
1256 8,
1257 21,
1258 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ENTER ¤«ï ä®à¬ â¨à®¢ ­¨ï à §¤¥« .",
1259 0
1260 },
1261 {
1262 8,
1263 23,
1264 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ESC ¤«ï ¢ë¡®à  ¤à㣮£® à §¤¥« .",
1265 0
1266 },
1267 {
1268 0,
1269 0,
1270 "ENTER = \8fத®«¦¨âì ESC = \8e⬥­  F3 = \82ë室",
1271 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1272 },
1273
1274 {
1275 0,
1276 0,
1277 NULL,
1278 0
1279 }
1280 };
1281
1282 static MUI_ENTRY ruRUDeletePartitionEntries[] =
1283 {
1284 {
1285 4,
1286 3,
1287 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
1288 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1289 },
1290 {
1291 6,
1292 8,
1293 "\82ë ¢ë¡à «¨ 㤠«¥­¨¥ à §¤¥« .",
1294 TEXT_STYLE_NORMAL
1295 },
1296 {
1297 8,
1298 18,
1299 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ D ¤«ï 㤠«¥­¨ï à §¤¥« .",
1300 TEXT_STYLE_NORMAL
1301 },
1302 {
1303 11,
1304 19,
1305 "\82\8d\88\8c\80\8d\88\85: \82ᥠ¤ ­­ë¥ á í⮣® à §¤¥«  ¡ã¤ãâ ¯®â¥àï­ë!",
1306 TEXT_STYLE_NORMAL
1307 },
1308 {
1309 8,
1310 21,
1311 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ESC ¤«ï ®â¬¥­ë.",
1312 TEXT_STYLE_NORMAL
1313 },
1314 {
1315 0,
1316 0,
1317 "D = \93¤ «¨âì à §¤¥« ESC = \8e⬥­  F3 = \82ë室",
1318 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1319 },
1320 {
1321 0,
1322 0,
1323 NULL,
1324 0
1325 }
1326 };
1327
1328 static MUI_ENTRY ruRURegistryEntries[] =
1329 {
1330 {
1331 4,
1332 3,
1333 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
1334 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1335 },
1336 {
1337 6,
1338 8,
1339 "\8fணࠬ¬  ãáâ ­®¢ª¨ ®¡­®¢«ï¥â ª®­ä¨£ãà æ¨î á¨á⥬ë. ",
1340 TEXT_STYLE_NORMAL
1341 },
1342 {
1343 0,
1344 0,
1345 "\91®§¤ ­¨¥ ªãá⮢ á¨á⥬­®£® ॥áâà ...",
1346 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1347 },
1348 {
1349 0,
1350 0,
1351 NULL,
1352 0
1353 },
1354
1355 };
1356
1357 MUI_ERROR ruRUErrorEntries[] =
1358 {
1359 {
1360 // NOT_AN_ERROR
1361 "\93ᯥ譮\n"
1362 },
1363 {
1364 //ERROR_NOT_INSTALLED
1365 "ReactOS ­¥ ¡ë« ¯®«­®áâìî ãáâ ­®¢«¥­ ­  ¢ è\n"
1366 "ª®¬¯ìîâ¥à. \85᫨ ¢ë ¢ë©¤¨â¥ ¨§ ãáâ ­®¢ª¨ ᥩç á,\n"
1367 "â® ¢ ¬ ­ã¦­® § ¯ãáâ¨âì ¯à®£à ¬¬ã ãáâ ­®¢ª¨ á­®¢ ,\n"
1368 "¥á«¨ ¢ë å®â¨â¥ ãáâ ­®¢¨âì ReactOS\n"
1369 " \x07 \8d ¦¬¨â¥ ENTER ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï ãáâ ­®¢ª¨.\n"
1370 " \x07 \8d ¦¬¨â¥ F3 ¢ë室  ¨§ ãáâ ­®¢ª¨.",
1371 "F3 = \82ë室 ENTER = \8fத®«¦¨âì"
1372 },
1373 {
1374 //ERROR_NO_HDD
1375 "\8d¥ 㤠«®áì ­ ©â¨ ¦¥á⪨© ¤¨áª.\n",
1376 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1377 },
1378 {
1379 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1380 "\8d¥ 㤠«®áì ­ ©â¨ ãáâ ­®¢®ç­ë© ¤¨áª.\n",
1381 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1382 },
1383 {
1384 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1385 "\8d¥ 㤠«®áì § £à㧨âì ä ©« TXTSETUP.SIF.\n",
1386 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1387 },
1388 {
1389 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1390 "\94 ©« TXTSETUP.SIF ¯®¢à¥¦¤¥­.\n",
1391 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1392 },
1393 {
1394 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1395 "\8e¡­ à㦥­  ­¥ª®àà¥ªâ­ ï ¯®¤¯¨áì ¢ TXTSETUP.SIF.\n",
1396 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1397 },
1398 {
1399 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1400 "\8d¥ 㤠«®áì ¯®«ãç¨âì ¨­ä®à¬ æ¨î ® á¨á⥬­®¬ ¤¨áª¥.\n",
1401 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1402 },
1403 {
1404 //ERROR_WRITE_BOOT,
1405 "\8d¥ 㤠«®áì ãáâ ­®¢¨âì § £àã§ç¨ª FAT ­  á¨á⥬­ë© à §¤¥«.",
1406 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1407 },
1408 {
1409 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1410 "\8d¥ 㤠«®áì § £à㧨âì ᯨ᮪ ⨯®¢ ª®¬¯ìîâ¥à .\n",
1411 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1412 },
1413 {
1414 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1415 "\8d¥ 㤠«®áì § £à㧨âì ᯨ᮪ ०¨¬®¢ íªà ­ .\n",
1416 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1417 },
1418 {
1419 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1420 "\8d¥ 㤠«®áì § £à㧨âì ᯨ᮪ ⨯®¢ ª« ¢¨ âãàë.\n",
1421 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1422 },
1423 {
1424 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1425 "\8d¥ 㤠«®áì § £à㧨âì ᯨ᮪ à áª« ¤®ª ª« ¢¨ âãàë.\n",
1426 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1427 },
1428 {
1429 //ERROR_WARN_PARTITION,
1430 "\8d ©¤¥­ ¯® ªà ©­¥© ¬¥à¥ ®¤¨­ ¦¥á⪨© ¤¨áª, ª®â®àë© á®¤¥à¦¨â à §¤¥«\n"
1431 "­¥¯®¤¤¥à¦¨¢ ¥¬ë© ReactOS!\n"
1432 "\n"
1433 "\91®§¤ ­¨¥ ¨«¨ 㤠«¥­¨¥ à §¤¥«®¢ ¬®¦¥â ­ àãè¨âì â ¡«¨æã à §¤¥«®¢.\n"
1434 "\n"
1435 " \x07 \8d ¦¬¨â¥ F3 ¤«ï ¢ë室  ¨§ ãáâ ­®¢ª¨.\n"
1436 " \x07 \8d ¦¬¨â¥ ENTER ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï.",
1437 "F3 = \82ë室 ENTER = \8fத®«¦¨âì"
1438 },
1439 {
1440 //ERROR_NEW_PARTITION,
1441 "\82ë ­¥ ¬®¦¥â¥ ᮧ¤ âì ­®¢ë© à §¤¥« ¤¨áª  ¢\n"
1442 "㦥 áãé¥áâ¢ãî饬 à §¤¥«¥!\n"
1443 "\n"
1444 " * \8d ¦¬¨â¥ «î¡ãî ª« ¢¨èã ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï.",
1445 NULL
1446 },
1447 {
1448 //ERROR_DELETE_SPACE,
1449 "\82ë ­¥ ¬®¦¥â¥ 㤠«¨âì ­¥à §¤¥«¥­­®¥ ¤¨áª®¢®¥ ¯à®áâà ­á⢮!\n"
1450 "\n"
1451 " * \8d ¦¬¨â¥ «î¡ãî ª« ¢¨èã ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï.",
1452 NULL
1453 },
1454 {
1455 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1456 "\8d¥ 㤠«®áì ãáâ ­®¢¨âì § £àã§ç¨ª FAT ­  á¨á⥬­ë© à §¤¥«.",
1457 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1458 },
1459 {
1460 //ERROR_NO_FLOPPY,
1461 "\8d¥â ¤¨áª  ¢ ¤¨áª®¢®¤¥ A:.",
1462 "ENTER = \8fத®«¦¨âì"
1463 },
1464 {
1465 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1466 "\8d¥ 㤠«®áì ®¡­®¢¨âì ¯ à ¬¥âàë à áª« ¤ª¨ ª« ¢¨ âãàë.",
1467 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1468 },
1469 {
1470 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1471 "\8d¥ 㤠«®áì ®¡­®¢¨âì ¯ à ¬¥âàë íªà ­  ¢ ॥áâà¥.",
1472 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1473 },
1474 {
1475 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1476 "\8d¥ 㤠«®áì ¨¬¯®àâ¨à®¢ âì ä ©«ë ªãá⮢ ॥áâà .",
1477 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1478 },
1479 {
1480 //ERROR_FIND_REGISTRY
1481 "\8d¥ 㤠«®áì ­ ©â¨ ä ©«ë á¨á⥬­®£® ॥áâà .",
1482 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1483 },
1484 {
1485 //ERROR_CREATE_HIVE,
1486 "\8d¥ 㤠«®áì ᮧ¤ âì ªãáâë á¨á⥬­®£® ॥áâà .",
1487 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1488 },
1489 {
1490 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1491 "\8d¥ 㤠«®áì ¨­¨æ¨ «¨§¨à®¢ âì á¨á⥬­ë© ॥áâà.",
1492 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1493 },
1494 {
1495 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1496 "Cabinet ­¥ ¯®«ã稫 ª®à४â­ë© inf-ä ©«.\n",
1497 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1498 },
1499 {
1500 //ERROR_CABINET_MISSING,
1501 "Cabinet ­¥ ­ ©¤¥­.\n",
1502 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1503 },
1504 {
1505 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1506 "Cabinet ­¥ ᬮ£ ­ ©â¨ ãáâ ­®¢®ç­ë© áªà¨¯â.\n",
1507 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1508 },
1509 {
1510 //ERROR_COPY_QUEUE,
1511 "\8d¥ 㤠«®áì ®âªàëâì ®ç¥à¥¤ì ª®¯¨à®¢ ­¨ï ä ©«®¢.\n",
1512 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1513 },
1514 {
1515 //ERROR_CREATE_DIR,
1516 "\8d¥ 㤠«®áì ᮧ¤ âì ãáâ ­®¢®ç­ë¥ ¤¨à¥ªâ®à¨¨.",
1517 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1518 },
1519 {
1520 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1521 "\8d¥ 㤠«®áì ­ ©â¨ ᥪæ¨î 'Directories'\n"
1522 "¢ ä ©«¥ TXTSETUP.SIF.\n",
1523 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1524 },
1525 {
1526 //ERROR_CABINET_SECTION,
1527 "\8d¥ 㤠«®áì ­ ©â¨ ᥪæ¨î 'Directories'\n"
1528 "¢ cabinet.\n",
1529 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1530 },
1531 {
1532 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1533 "\8d¥ 㤠«®áì ᮧ¤ âì ¤¨à¥ªâ®à¨î ¤«ï ãáâ ­®¢ª¨.",
1534 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1535 },
1536 {
1537 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1538 "\8d¥ 㤠«®áì ­ ©â¨ ᥪæ¨î 'SetupData'\n"
1539 "¢ ä ©«¥ TXTSETUP.SIF.\n",
1540 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1541 },
1542 {
1543 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1544 "\8d¥ 㤠«®áì § ¯¨á âì â ¡«¨æã à §¤¥«®¢.\n"
1545 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1546 },
1547 {
1548 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1549 "\8d¥ 㤠«®áì ¤®¡ ¢¨âì ¯ à ¬¥âàë ª®¤¨à®¢ª¨ ¢ ॥áâà.\n"
1550 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1551 },
1552 {
1553 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1554 "\8d¥ 㤠«®áì ãáâ ­®¢¨âì ï§ëª á¨á⥬ë.\n"
1555 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1556 },
1557 {
1558 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1559 "\8d¥ 㤠«®áì ¤®¡ ¢¨âì à áª« ¤ªã ª« ¢¨ âãàë ¢ ॥áâà.\n"
1560 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1561 },
1562 {
1563 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1564 "\8d¥ 㤠«®áì ãáâ ­®¢¨âì geo id.\n"
1565 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1566 },
1567 {
1568 //ERROR_DIRECTORY_NAME,
1569 "\8d¥¢¥à­®¥ ­ §¢ ­¨¥ ¤¨à¥ªâ®à¨¨.\n"
1570 "\n"
1571 " * \8d ¦¬¨â¥ «î¡ãî ª« ¢¨èã ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï."
1572 },
1573 {
1574 //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1575 "\82ë¡à ­­ë© à §¤¥« ᫨誮¬ ¬ « ¤«ï ãáâ ­®¢ª¨ ReactOS.\n"
1576 "\93áâ ­®¢®ç­ë© à §¤¥« ¤®«¦¥­ ¨¬¥âì ¯® ªà ©­¥© ¬¥à¥ %lu MB ¯à®áâà ­á⢠.\n"
1577 "\n"
1578 " * \8d ¦¬¨â¥ «î¡ãî ª« ¢¨èã ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï.",
1579 NULL
1580 },
1581 {
1582 //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1583 "\82ë ­¥ ¬®¦¥â¥ ᮧ¤ âì ¯¥à¢¨ç­ë© ¨«¨ à áè¨à¥­­ë© à §¤¥« ¢ â ¡«¨æ¥\n"
1584 "à §¤¥«®¢ ¤¨áª , ¯®â®¬ã çâ® ®­  § ¯®«­¥­ .\n"
1585 "\n"
1586 " * \8d ¦¬¨â¥ «î¡ãî ª« ¢¨èã ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï."
1587 },
1588 {
1589 //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1590 "\82ë ­¥ ¬®¦¥â¥ ᮧ¤ âì ¡®«ìè¥ ®¤­®£® à áè¨à¥­­®£® à §¤¥«  ­  ¤¨áª.\n"
1591 "\n"
1592 " * \8d ¦¬¨â¥ «î¡ãî ª« ¢¨èã ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï."
1593 },
1594 {
1595 //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1596 "\8d¥ 㤠«®áì ä®à¬ â¨à®¢ âì à §¤¥«:\n"
1597 " %S\n"
1598 "\n"
1599 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1600 },
1601 {
1602 NULL,
1603 NULL
1604 }
1605 };
1606
1607 MUI_PAGE ruRUPages[] =
1608 {
1609 {
1610 LANGUAGE_PAGE,
1611 ruRULanguagePageEntries
1612 },
1613 {
1614 START_PAGE,
1615 ruRUWelcomePageEntries
1616 },
1617 {
1618 INSTALL_INTRO_PAGE,
1619 ruRUIntroPageEntries
1620 },
1621 {
1622 LICENSE_PAGE,
1623 ruRULicensePageEntries
1624 },
1625 {
1626 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1627 ruRUDevicePageEntries
1628 },
1629 {
1630 REPAIR_INTRO_PAGE,
1631 ruRURepairPageEntries
1632 },
1633 {
1634 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1635 ruRUComputerPageEntries
1636 },
1637 {
1638 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1639 ruRUDisplayPageEntries
1640 },
1641 {
1642 FLUSH_PAGE,
1643 ruRUFlushPageEntries
1644 },
1645 {
1646 SELECT_PARTITION_PAGE,
1647 ruRUSelectPartitionEntries
1648 },
1649 {
1650 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1651 ruRUConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1652 },
1653 {
1654 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1655 ruRUSelectFSEntries
1656 },
1657 {
1658 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1659 ruRUFormatPartitionEntries
1660 },
1661 {
1662 DELETE_PARTITION_PAGE,
1663 ruRUDeletePartitionEntries
1664 },
1665 {
1666 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1667 ruRUInstallDirectoryEntries
1668 },
1669 {
1670 PREPARE_COPY_PAGE,
1671 ruRUPrepareCopyEntries
1672 },
1673 {
1674 FILE_COPY_PAGE,
1675 ruRUFileCopyEntries
1676 },
1677 {
1678 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1679 ruRUKeyboardSettingsEntries
1680 },
1681 {
1682 BOOT_LOADER_PAGE,
1683 ruRUBootLoaderEntries
1684 },
1685 {
1686 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1687 ruRULayoutSettingsEntries
1688 },
1689 {
1690 QUIT_PAGE,
1691 ruRUQuitPageEntries
1692 },
1693 {
1694 SUCCESS_PAGE,
1695 ruRUSuccessPageEntries
1696 },
1697 {
1698 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1699 ruRUBootPageEntries
1700 },
1701 {
1702 REGISTRY_PAGE,
1703 ruRURegistryEntries
1704 },
1705 {
1706 -1,
1707 NULL
1708 }
1709 };
1710
1711 MUI_STRING ruRUStrings[] =
1712 {
1713 {STRING_PLEASEWAIT,
1714 " \8f®¦ «ã©áâ , ¯®¤®¦¤¨â¥..."},
1715 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1716 " ENTER = \93áâ ­®¢¨âì P = \8f¥à¢¨ç­ë© à §¤¥« E = \90 áè¨à¥­­ë© F3 = \82ë室"},
1717 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1718 " ENTER = \93áâ ­®¢¨âì L = \91®§¤ âì «®£¨ç¥áª¨© à §¤¥« F3 = \82ë室"},
1719 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1720 " ENTER = \93áâ ­®¢¨âì D = \93¤ «¨âì à §¤¥« F3 = \82ë室"},
1721 {STRING_DELETEPARTITION,
1722 " D = \93¤ «¨âì à §¤¥« F3 = \82ë室"},
1723 {STRING_PARTITIONSIZE,
1724 "\90 §¬¥à ­®¢®£® à §¤¥« :"},
1725 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1726 "\82ë å®â¨â¥ ᮧ¤ âì ¯¥à¢¨ç­ë© à §¤¥« ­ "},
1727 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1728 "\82ë å®â¨â¥ ᮧ¤ âì à áè¨à¥­­ë© à §¤¥« ­ "},
1729 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1730 "\82ë å®â¨â¥ ᮧ¤ âì «®£¨ç¥áª¨© à §¤¥« ­ "},
1731 {STRING_HDDSIZE,
1732 "\8f®¦ «ã©áâ , ¢¢¥¤¨â¥ à §¬¥à ­®¢®£® à §¤¥«  ¢ ¬¥£ ¡ ©â å."},
1733 {STRING_CREATEPARTITION,
1734 " ENTER = \91®§¤ âì à §¤¥« ESC = \8e⬥­  F3 = \82ë室"},
1735 {STRING_PARTFORMAT,
1736 "\9dâ®â à §¤¥« ¡ã¤¥â ®âä®à¬ â¨à®¢ ­ ¤ «¥¥."},
1737 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1738 "\82ë ¢ë¡à «¨ ãáâ ­®¢ªã ReactOS ­  ­®¢ë© ­¥®âä®à¬ â¨à®¢ ­­ë© à §¤¥«."},
1739 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1740 "\91¨á⥬­ë© à §¤¥« ­¥ ®âä®à¬ â¨à®¢ ­."},
1741 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1742 "\8d®¢ë© à §¤¥« ­¥ ®âä®à¬ â¨à®¢ ­."},
1743 {STRING_INSTALLONPART,
1744 "ReactOS ãáâ ­ ¢«¨¢ ¥âáï ­  à §¤¥«:"},
1745 {STRING_CHECKINGPART,
1746 "\8fணࠬ¬  ãáâ ­®¢ª¨ ¯à®¢¥àï¥â ¢ë¡à ­­ë© à §¤¥«."},
1747 {STRING_CONTINUE,
1748 "ENTER = \8fத®«¦¨âì"},
1749 {STRING_QUITCONTINUE,
1750 "F3 = \82ë室 ENTER = \8fத®«¦¨âì"},
1751 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1752 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "},
1753 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1754 "\8fணࠬ¬  ãáâ ­®¢ª¨ ­¥ ᬮ£«  ­ ©â¨ ᥪæ¨î '%S'\n¢ ä ©«¥ TXTSETUP.SIF.\n"},
1755 {STRING_COPYING,
1756 " \8a®¯¨à®¢ ­¨¥ ä ©« : %S"},
1757 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1758 "\8fணࠬ¬  ãáâ ­®¢ª¨ ª®¯¨àã¥â ä ©«ë..."},
1759 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1760 " \8e¡­®¢«¥­¨¥ ªãá⮢ ॥áâà ..."},
1761 {STRING_IMPORTFILE,
1762 " \88¬¯®àâ¨à®¢ ­¨¥ %S..."},
1763 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1764 " \8e¡­®¢«¥­¨¥ ¯ à ¬¥â஢ íªà ­  ¢ ॥áâà¥..."},
1765 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1766 " \8e¡­®¢«¥­¨¥ ¯ à ¬¥â஢ ï§ëª ..."},
1767 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1768 " \8e¡­®¢«¥­¨¥ ¯ à ¬¥â஢ à áª« ¤ª¨ ª« ¢¨ âãàë..."},
1769 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1770 " \84®¡ ¢«¥­¨¥ ¨­ä®à¬ æ¨¨ ® ª®¤®¢®© áâà ­¨æ¥ ¢ ॥áâà..."},
1771 {STRING_DONE,
1772 " \87 ¢¥à襭®..."},
1773 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1774 " ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "},
1775 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1776 "\8d¥ 㤠«®áì ®âªàëâì ª®­á®«ì\r\n\r\n"},
1777 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1778 "\8d ¨¡®«¥¥ ¢¥à®ïâ­ ï ¯à¨ç¨­  í⮣® - ¨á¯®«ì§®¢ ­¨¥ USB-ª« ¢¨ âãàë\r\n"},
1779 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1780 "USB ª« ¢¨ âãàë ᥩç á ¯®¤¤¥à¦¨¢ îâáï ­¥ ¯®«­®áâìî\r\n"},
1781 {STRING_FORMATTINGDISK,
1782 "\8fணࠬ¬  ãáâ ­®¢ª¨ ä®à¬ â¨àã¥â ¢ è ¤¨áª"},
1783 {STRING_CHECKINGDISK,
1784 "\8fணࠬ¬  ãáâ ­®¢ª¨ ¯à®¢¥àï¥â ¢ è ¤¨áª"},
1785 {STRING_FORMATDISK1,
1786 " \94®à¬ â¨à®¢ ­¨¥ à §¤¥«  ¢ ä ©«®¢®© á¨á⥬¥ %S (¡ëáâ஥) "},
1787 {STRING_FORMATDISK2,
1788 " \94®à¬ â¨à®¢ ­¨¥ à §¤¥«  ¢ ä ©«®¢®© á¨á⥬¥ %S "},
1789 {STRING_KEEPFORMAT,
1790 " \8eáâ ¢¨âì áãé¥áâ¢ãîéãî ä ©«®¢ãî á¨á⥬ã (¡¥§ ¨§¬¥­¥­¨©) "},
1791 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1792 "%I64u %s \86¥á⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu) ­  %wZ."},
1793 {STRING_HDDINFOUNK1,
1794 "%I64u %s \86¥á⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu)."},
1795 {STRING_HDDINFOUNK2,
1796 " %c%c \87 ¯¨áì 0x%02X %I64u %s"},
1797 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1798 "­  %I64u %s \86¥á⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu) ­  %wZ."},
1799 {STRING_HDDINFOUNK3,
1800 "­  %I64u %s \86¥á⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu)."},
1801 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1802 "\86¥á⪨© ¤¨áª %lu (%I64u %s), \8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1803 {STRING_HDDINFOUNK4,
1804 "%c%c \87 ¯¨áì 0x%02X %I64u %s"},
1805 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1806 "­  ¦¥á⪮¬ ¤¨áª¥ %lu (%I64u %s), \8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1807 {STRING_HDDINFOUNK5,
1808 "%c%c %c %s\87 ¯¨áì %-3u%s %6lu %s"},
1809 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1810 "%6lu %s \86¥á⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu) ­  %S"},
1811 {STRING_HDDINFOUNK6,
1812 "%6lu %s \86¥á⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu)"},
1813 {STRING_NEWPARTITION,
1814 "\8fணࠬ¬  ãáâ ­®¢ª¨ ᮧ¤ «  ­®¢ë© à §¤¥« ­ :"},
1815 {STRING_UNPSPACE,
1816 " %s\8d¥à §¬¥ç¥­­®¥ ¯à®áâà ­á⢮%s %6lu %s"},
1817 {STRING_MAXSIZE,
1818 "\8c\81 (¬ ªá. %lu \8c\81)"},
1819 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1820 "\90 áè¨à¥­­ë© à §¤¥«"},
1821 {STRING_UNFORMATTED,
1822 "\8d®¢ë© (­¥®âä®à¬ â¨à®¢ ­­ë©)"},
1823 {STRING_FORMATUNUSED,
1824 "\8d¥ ¨á¯®«ì§®¢ ­®"},
1825 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1826 "\8d¥¨§¢¥áâ­ë©"},
1827 {STRING_KB,
1828 "\8a\81"},
1829 {STRING_MB,
1830 "\8c\81"},
1831 {STRING_GB,
1832 "\83\81"},
1833 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1834 "\84®¡ ¢«¥­¨¥ à áª« ¤ª¨ ª« ¢¨ âãàë"},
1835 {0, 0}
1836 };