[USETUP] Display the chosen filesystem name in case of bootcode installation failure.
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / ru-RU.h
1 #pragma once
2
3 static MUI_ENTRY ruRULanguagePageEntries[] =
4 {
5 {
6 4,
7 3,
8 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
9 TEXT_STYLE_UNDERLINE
10 },
11 {
12 6,
13 8,
14 "\82ë¡®à ï§ëª ",
15 TEXT_STYLE_NORMAL
16 },
17 {
18 8,
19 10,
20 "\x07 \8f®¦ «ã©áâ , ¢ë¡¥à¨â¥ ï§ëª, ¨á¯®«ì§ã¥¬ë© ¯à¨ ãáâ ­®¢ª¥.",
21 TEXT_STYLE_NORMAL
22 },
23 {
24 8,
25 11,
26 " \87 â¥¬ ­ ¦¬¨â¥ ENTER.",
27 TEXT_STYLE_NORMAL
28 },
29 {
30 8,
31 13,
32 "\x07 \9dâ®â ï§ëª ¡ã¤¥â ¨á¯®«ì§®¢ âìáï ¯® 㬮«ç ­¨î ¢ ãáâ ­®¢«¥­­®© á¨á⥬¥.",
33 TEXT_STYLE_NORMAL
34 },
35 {
36 0,
37 0,
38 "ENTER = \8fத®«¦¨âì F3 = \82ë室",
39 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
40 },
41 {
42 0,
43 0,
44 NULL,
45 0
46 }
47 };
48
49 static MUI_ENTRY ruRUWelcomePageEntries[] =
50 {
51 {
52 4,
53 3,
54 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
55 TEXT_STYLE_UNDERLINE
56 },
57 {
58 6,
59 8,
60 "\84®¡à® ¯®¦ «®¢ âì ¢ ¯à®£à ¬¬ã ãáâ ­®¢ª¨ ReactOS",
61 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
62 },
63 {
64 6,
65 11,
66 "\8d  í⮩ áâ ¤¨¨ ¡ã¤ãâ ᪮¯¨à®¢ ­ë ä ©«ë ®¯¥à æ¨®­­®© á¨á⥬ë ReactOS",
67 TEXT_STYLE_NORMAL
68 },
69 {
70 6,
71 12,
72 "­  \82 è ª®¬¯ìîâ¥à ¨ ¯®¤£®â®¢«¥­  ¢â®à ï áâ ¤¨ï ãáâ ­®¢ª¨.",
73 TEXT_STYLE_NORMAL
74 },
75 {
76 8,
77 15,
78 "\x07 Press ENTER to install or upgrade ReactOS.",
79 TEXT_STYLE_NORMAL
80 },
81 {
82 8,
83 17,
84 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ R ¤«ï ¢®ááâ ­®¢«¥­¨ï ReactOS.",
85 TEXT_STYLE_NORMAL
86 },
87 {
88 8,
89 19,
90 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ L ¤«ï ¯à®á¬®âà  «¨æ¥­§¨®­­®£® ᮣ« è¥­¨ï ReactOS",
91 TEXT_STYLE_NORMAL
92 },
93 {
94 8,
95 21,
96 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ F3 ¤«ï ¢ë室  ¨§ ¯à®£à ¬¬ë ãáâ ­®¢ª¨ ReactOS.",
97 TEXT_STYLE_NORMAL
98 },
99 {
100 6,
101 23,
102 "\84«ï ¤®¯®«­¨â¥«ì­®© ¨­ä®à¬ æ¨¨ ® ReactOS ¯®á¥â¨â¥:",
103 TEXT_STYLE_NORMAL
104 },
105 {
106 6,
107 24,
108 "http://www.reactos.ru",
109 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
110 },
111 {
112 0,
113 0,
114 "ENTER = \8fத®«¦¨âì R = \82®ááâ ­®¢«¥­¨¥ L = \8b¨æ. ᮣ« è¥­¨¥ F3 = \82ë室",
115 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
116 },
117 {
118 0,
119 0,
120 NULL,
121 0
122 }
123 };
124
125 static MUI_ENTRY ruRUIntroPageEntries[] =
126 {
127 {
128 4,
129 3,
130 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
131 TEXT_STYLE_UNDERLINE
132 },
133 {
134 6,
135 8,
136 "ReactOS Version Status",
137 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
138 },
139 {
140 6,
141 11,
142 "ReactOS is in Alpha stage, meaning it is not feature-complete",
143 TEXT_STYLE_NORMAL
144 },
145 {
146 6,
147 12,
148 "and is under heavy development. It is recommended to use it only for",
149 TEXT_STYLE_NORMAL
150 },
151 {
152 6,
153 13,
154 "evaluation and testing purposes and not as your daily-usage OS.",
155 TEXT_STYLE_NORMAL
156 },
157 {
158 6,
159 15,
160 "Backup your data or test on a secondary computer if you attempt",
161 TEXT_STYLE_NORMAL
162 },
163 {
164 6,
165 16,
166 "to run ReactOS on real hardware.",
167 TEXT_STYLE_NORMAL
168 },
169 {
170 8,
171 19,
172 "\x07 Press ENTER to continue ReactOS Setup.",
173 TEXT_STYLE_NORMAL
174 },
175 {
176 8,
177 21,
178 "\x07 Press F3 to quit without installing ReactOS.",
179 TEXT_STYLE_NORMAL
180 },
181 {
182 0,
183 0,
184 "ENTER = Continue F3 = Quit",
185 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
186 },
187 {
188 0,
189 0,
190 NULL,
191 0
192 }
193 };
194
195 static MUI_ENTRY ruRULicensePageEntries[] =
196 {
197 {
198 4,
199 3,
200 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
201 TEXT_STYLE_UNDERLINE
202 },
203 {
204 6,
205 6,
206 "\8b¨æ¥­§¨ï:",
207 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
208 },
209 {
210 8,
211 8,
212 "ReactOS «¨æ¥­§¨à®¢ ­  ¢ ᮮ⢥âá⢨¨ á \8eâªàëâë¬ «¨æ¥­§¨®­­ë¬",
213 TEXT_STYLE_NORMAL
214 },
215 {
216 8,
217 9,
218 "ᮣ« è¥­¨¥¬ GNU GPL ¨ ᮤ¥à¦¨â ª®¬¯®­¥­âë, à á¯à®áâ࠭塞ë¥",
219 TEXT_STYLE_NORMAL
220 },
221 {
222 8,
223 10,
224 "á ᮢ¬¥á⨬묨 «¨æ¥­§¨ï¬¨: X11, BSD ¨ GNU LGPL.",
225 TEXT_STYLE_NORMAL
226 },
227 {
228 8,
229 11,
230 "\82ᥠ¯à®£à ¬¬­®¥ ®¡¥á¯¥ç¥­¨¥ ¢å®¤ï饥 ¢ á¨á⥬ã ReactOS ¢ë¯ã饭®",
231 TEXT_STYLE_NORMAL
232 },
233 {
234 8,
235 12,
236 "¯®¤ \8eâªàëâë¬ «¨æ¥­§¨®­­ë¬ ᮣ« è¥­¨¥¬ GNU GPL á á®åà ­¥­¨¥¬",
237 TEXT_STYLE_NORMAL
238 },
239 {
240 8,
241 13,
242 "¯¥à¢®­ ç «ì­®© «¨æ¥­§¨¨.",
243 TEXT_STYLE_NORMAL
244 },
245 {
246 8,
247 15,
248 "\84 ­­®¥ ¯à®£à ¬¬­®¥ ®¡¥á¯¥ç¥­¨¥ ¯®áâ ¢«ï¥âáï \81\85\87 \83\80\90\80\8d\92\88\88 ¨ ¡¥§",
249 TEXT_STYLE_NORMAL
250 },
251 {
252 8,
253 16,
254 "®£à ­¨ç¥­¨© ¢ ¨á¯®«ì§®¢ ­¨¨, ª ª ¢ ¬¥áâ­®¬, â ª ¨ ¬¥¦¤ã­ à®¤­®¬ ¯à ¢¥.",
255 TEXT_STYLE_NORMAL
256 },
257 {
258 8,
259 17,
260 "\8b¨æ¥­§¨ï ReactOS à §à¥è ¥â ¯¥à¥¤ ç㠯தãªâ  âà¥â쨬 «¨æ ¬.",
261 TEXT_STYLE_NORMAL
262 },
263 {
264 8,
265 18,
266 "\85᫨ ¯® ª ª®¬-«¨¡® ¯à¨ç¨­ ¬ ¢ë ­¥ ¯®«ã稫¨ ª®¯¨î \8eâªàë⮣®",
267 TEXT_STYLE_NORMAL
268 },
269 {
270 8,
271 19,
272 "«¨æ¥­§¨®­­®£® ᮣ« è¥­¨ï GNU ¢¬¥á⥠á ReactOS, ¯®á¥â¨â¥",
273 TEXT_STYLE_NORMAL
274 },
275 {
276 8,
277 20,
278 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
279 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
280 },
281 {
282 8,
283 22,
284 "\83 à ­â¨¨:",
285 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
286 },
287 {
288 8,
289 24,
290 "\9d⮠᢮¡®¤­®¥ ¯à®£à ¬¬­®¥ ®¡¥á¯¥ç¥­¨¥; á¬. ¨áâ®ç­¨ª ¤«ï ¯à®á¬®âà  ¯à ¢.",
291 TEXT_STYLE_NORMAL
292 },
293 {
294 8,
295 25,
296 "\8d\85\92 \8d\88\8a\80\8a\88\95 \83\80\90\80\8d\92\88\89; ­¥â £ à ­â¨¨ \92\8e\82\80\90\8d\8e\83\8e \91\8e\91\92\8e\9f\8d\88\9f ¨«¨",
297 TEXT_STYLE_NORMAL
298 },
299 {
300 8,
301 26,
302 "\8f\90\88\83\8e\84\8d\8e\91\92\88 \84\8b\9f \8a\8e\8d\8a\90\85\92\8d\9b\95 \96\85\8b\85\89",
303 TEXT_STYLE_NORMAL
304 },
305 {
306 0,
307 0,
308 "ENTER = \82®§¢à â",
309 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
310 },
311 {
312 0,
313 0,
314 NULL,
315 0
316 }
317 };
318
319 static MUI_ENTRY ruRUDevicePageEntries[] =
320 {
321 {
322 4,
323 3,
324 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
325 TEXT_STYLE_UNDERLINE
326 },
327 {
328 6,
329 8,
330 "\82 ᯨ᪥ ­¨¦¥ ¯à¨¢¥¤¥­ë ãáâனá⢠ ¨ ¨å ¯ à ¬¥âàë.",
331 TEXT_STYLE_NORMAL
332 },
333 {
334 24,
335 11,
336 "\8a®¬¯ìîâ¥à:",
337 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
338 },
339 {
340 24,
341 12,
342 "\9dªà ­:",
343 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
344 },
345 {
346 24,
347 13,
348 "\8a« ¢¨ âãà :",
349 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
350 },
351 {
352 24,
353 14,
354 "\90 áª« ¤ª :",
355 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
356 },
357 {
358 24,
359 16,
360 "\8fਬ¥­¨âì:",
361 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
362 },
363 {
364 25,
365 16, "\8fਬ¥­¨âì ¤ ­­ë¥ ¯ à ¬¥âàë ãáâனáâ¢",
366 TEXT_STYLE_NORMAL
367 },
368 {
369 6,
370 19,
371 "\82ë ¬®¦¥â¥ ¨§¬¥­¨âì ¯ à ¬¥âàë ãáâனáâ¢, ­ ¦¨¬ ï ª« ¢¨è¨ \82\82\85\90\95 ¨ \82\8d\88\87",
372 TEXT_STYLE_NORMAL
373 },
374 {
375 6,
376 20,
377 "¤«ï ¢ë¤¥«¥­¨ï í«¥¬¥­â , ¨ ª« ¢¨èã ENTER ¤«ï ¢ë¡®à  ¤àã£¨å ¢ à¨ ­â®¢",
378 TEXT_STYLE_NORMAL
379 },
380 {
381 6,
382 21,
383 "¯ à ¬¥â஢.",
384 TEXT_STYLE_NORMAL
385 },
386 {
387 6,
388 23,
389 "\8a®£¤  ¢á¥ ¯ à ¬¥âàë ®¯à¥¤¥«¥­ë, ¢ë¡¥à¨â¥ \"\8fਬ¥­¨âì ¤ ­­ë¥ ¯ à ¬¥âàë",
390 TEXT_STYLE_NORMAL
391 },
392 {
393 6,
394 24,
395 "ãáâனáâ¢\" ¨ ­ ¦¬¨â¥ ENTER.",
396 TEXT_STYLE_NORMAL
397 },
398 {
399 0,
400 0,
401 "ENTER = \8fத®«¦¨âì F3 = \82ë室",
402 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
403 },
404 {
405 0,
406 0,
407 NULL,
408 0
409 }
410 };
411
412 static MUI_ENTRY ruRURepairPageEntries[] =
413 {
414 {
415 4,
416 3,
417 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
418 TEXT_STYLE_UNDERLINE
419 },
420 {
421 6,
422 8,
423 "ReactOS ­ å®¤¨âáï ¢ à ­­¥© áâ ¤¨¨ ࠧࠡ®âª¨ ¨ ­¥ ¯®¤¤¥à¦¨¢ ¥â ¢á¥",
424 TEXT_STYLE_NORMAL
425 },
426 {
427 6,
428 9,
429 "ä㭪樨 ¤«ï ¯®«­®© ᮢ¬¥á⨬®á⨠á ãáâ ­ ¢«¨¢ ¥¬ë¬¨ ¯à¨«®¦¥­¨ï¬¨.",
430 TEXT_STYLE_NORMAL
431 },
432 {
433 6,
434 12,
435 "\94ã­ªæ¨ï ¢®ááâ ­®¢«¥­¨ï ¢ ¤ ­­ë¬ ¬®¬¥­â ®âáãâáâ¢ã¥â.",
436 TEXT_STYLE_NORMAL
437 },
438 {
439 8,
440 15,
441 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ U ¤«ï ®¡­®¢«¥­¨ï \8e\91.",
442 TEXT_STYLE_NORMAL
443 },
444 {
445 8,
446 17,
447 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ R ¤«ï § ¯ã᪠ ª®­á®«¨ ¢®ááâ ­®¢«¥­¨ï.",
448 TEXT_STYLE_NORMAL
449 },
450 {
451 8,
452 19,
453 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ESC ¤«ï ¢®§¢à â  ­  £« ¢­ãî áâà ­¨æã.",
454 TEXT_STYLE_NORMAL
455 },
456 {
457 8,
458 21,
459 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ENTER ¤«ï ¯¥à¥§ £à㧪¨ ª®¬¯ìîâ¥à .",
460 TEXT_STYLE_NORMAL
461 },
462 {
463 0,
464 0,
465 "ESC = \8d  £« ¢­ãî U = \8e¡­®¢«¥­¨¥ R = \82®ááâ ­®¢«¥­¨¥ ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 ",
466 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
467 },
468 {
469 0,
470 0,
471 NULL,
472 0
473 }
474 };
475
476 static MUI_ENTRY ruRUUpgradePageEntries[] =
477 {
478 {
479 4,
480 3,
481 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
482 TEXT_STYLE_UNDERLINE
483 },
484 {
485 6,
486 8,
487 "The ReactOS Setup can upgrade one of the available ReactOS installations",
488 TEXT_STYLE_NORMAL
489 },
490 {
491 6,
492 9,
493 "listed below, or, if a ReactOS installation is damaged, the Setup program",
494 TEXT_STYLE_NORMAL
495 },
496 {
497 6,
498 10,
499 "can attempt to repair it.",
500 TEXT_STYLE_NORMAL
501 },
502 {
503 6,
504 12,
505 "The repair functions are not all implemented yet.",
506 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
507 },
508 {
509 8,
510 15,
511 "\x07 Press UP or DOWN to select an OS installation.",
512 TEXT_STYLE_NORMAL
513 },
514 {
515 8,
516 17,
517 "\x07 Press U for upgrading the selected OS installation.",
518 TEXT_STYLE_NORMAL
519 },
520 {
521 8,
522 19,
523 "\x07 Press ESC to continue with a new installation.",
524 TEXT_STYLE_NORMAL
525 },
526 {
527 8,
528 21,
529 "\x07 Press F3 to quit without installing ReactOS.",
530 TEXT_STYLE_NORMAL
531 },
532 {
533 0,
534 0,
535 "U = Upgrade ESC = Do not upgrade F3 = Quit",
536 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
537 },
538 {
539 0,
540 0,
541 NULL,
542 0
543 }
544 };
545
546 static MUI_ENTRY ruRUComputerPageEntries[] =
547 {
548 {
549 4,
550 3,
551 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
552 TEXT_STYLE_UNDERLINE
553 },
554 {
555 6,
556 8,
557 "\82ë å®â¨â¥ ¨§¬¥­¨âì ãáâ ­ ¢«¨¢ ¥¬ë© ⨯ ª®¬¯ìîâ¥à .",
558 TEXT_STYLE_NORMAL
559 },
560 {
561 8,
562 10,
563 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ª« ¢¨èã \82\82\85\90\95 ¨«¨ \82\8d\88\87 ¤«ï ¢ë¡®à  ¯à¥¤¯®çâ¨â¥«ì­®£® ⨯ ",
564 TEXT_STYLE_NORMAL
565 },
566 {
567 8,
568 11,
569 " ª®¬¯ìîâ¥à . \87 â¥¬ ­ ¦¬¨â¥ ENTER.",
570 TEXT_STYLE_NORMAL
571 },
572 {
573 8,
574 13,
575 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ª« ¢¨èã ESC ¤«ï ¢®§¢à â  ª ¯à¥¤ë¤ã饩 áâà ­¨æ¥ ¡¥§ ¨§¬¥­¥­¨ï",
576 TEXT_STYLE_NORMAL
577 },
578 {
579 8,
580 14,
581 " ⨯  ª®¬¯ìîâ¥à .",
582 TEXT_STYLE_NORMAL
583 },
584 {
585 0,
586 0,
587 "ENTER = \8fத®«¦¨âì ESC = \8e⬥­  F3 = \82ë室",
588 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
589 },
590 {
591 0,
592 0,
593 NULL,
594 0
595 }
596 };
597
598 static MUI_ENTRY ruRUFlushPageEntries[] =
599 {
600 {
601 4,
602 3,
603 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
604 TEXT_STYLE_UNDERLINE
605 },
606 {
607 10,
608 6,
609 "\91¨á⥬  ¯à®¢¥àï¥â, ¢á¥ «¨ ¤ ­­ë¥ § ¯¨á ­ë ­  ¤¨áª",
610 TEXT_STYLE_NORMAL
611 },
612 {
613 10,
614 8,
615 "\9dâ® ¬®¦¥â § ­ïâì ­¥ª®â®à®¥ ¢à¥¬ï.",
616 TEXT_STYLE_NORMAL
617 },
618 {
619 10,
620 9,
621 "\8f®á«¥ § ¢¥à襭¨ï ª®¬¯ìîâ¥à ¡ã¤¥â  ¢â®¬ â¨ç¥áª¨ ¯¥à¥§ £à㦥­.",
622 TEXT_STYLE_NORMAL
623 },
624 {
625 0,
626 0,
627 "\8eç¨á⪠ ª¥è ",
628 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
629 },
630 {
631 0,
632 0,
633 NULL,
634 0
635 }
636 };
637
638 static MUI_ENTRY ruRUQuitPageEntries[] =
639 {
640 {
641 4,
642 3,
643 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
644 TEXT_STYLE_UNDERLINE
645 },
646 {
647 10,
648 6,
649 "ReactOS ãáâ ­®¢«¥­ ­¥ ¯®«­®áâìî",
650 TEXT_STYLE_NORMAL
651 },
652 {
653 10,
654 8,
655 "\88§¢«¥ª¨â¥ £¨¡ª¨© ¤¨áª ¨§ ¤¨áª®¢®¤  A: ¨",
656 TEXT_STYLE_NORMAL
657 },
658 {
659 10,
660 9,
661 "¢á¥ CD-ROM ¨§ CD-¤¨áª®¢®¤®¢.",
662 TEXT_STYLE_NORMAL
663 },
664 {
665 10,
666 11,
667 "\8d ¦¬¨â¥ ENTER ¤«ï ¯¥à¥§ £à㧪¨ ª®¬¯ìîâ¥à .",
668 TEXT_STYLE_NORMAL
669 },
670 {
671 0,
672 0,
673 "\8f®¦ «ã©áâ , ¯®¤®¦¤¨â¥ ...",
674 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
675 },
676 {
677 0,
678 0,
679 NULL,
680 0
681 }
682 };
683
684 static MUI_ENTRY ruRUDisplayPageEntries[] =
685 {
686 {
687 4,
688 3,
689 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
690 TEXT_STYLE_UNDERLINE
691 },
692 {
693 6,
694 8,
695 "\82ë å®â¨â¥ ¨§¬¥­¨âì ãáâ ­ ¢«¨¢ ¥¬ë© ⨯ íªà ­ .",
696 TEXT_STYLE_NORMAL
697 },
698 { 8,
699 10,
700 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ª« ¢¨è¨ \82\82\85\90\95 ¨«¨ \82\8d\88\87 ¤«ï ¢ë¡®à  ⨯  íªà ­ .",
701 TEXT_STYLE_NORMAL
702 },
703 {
704 8,
705 11,
706 " \87 â¥¬ ­ ¦¬¨â¥ ENTER.",
707 TEXT_STYLE_NORMAL
708 },
709 {
710 8,
711 13,
712 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ª« ¢¨èã ESC ¤«ï ¢®§¢à â  ª ¯à¥¤ë¤ã饩 áâà ­¨æ¥ ¡¥§ ¨§¬¥­¥­¨ï",
713 TEXT_STYLE_NORMAL
714 },
715 {
716 8,
717 14,
718 " ⨯  íªà ­ .",
719 TEXT_STYLE_NORMAL
720 },
721 {
722 0,
723 0,
724 "ENTER = \8fத®«¦¨âì ESC = \8e⬥­  F3 = \82ë室",
725 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
726 },
727 {
728 0,
729 0,
730 NULL,
731 0
732 }
733 };
734
735 static MUI_ENTRY ruRUSuccessPageEntries[] =
736 {
737 {
738 4,
739 3,
740 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
741 TEXT_STYLE_UNDERLINE
742 },
743 {
744 10,
745 6,
746 "\8eá­®¢­ë¥ ª®¬¯®­¥­âë ReactOS ¡ë«¨ ãᯥ譮 ãáâ ­®¢«¥­ë.",
747 TEXT_STYLE_NORMAL
748 },
749 {
750 10,
751 8,
752 "\88§¢«¥ª¨â¥ £¨¡ª¨© ¤¨áª ¨§ ¤¨áª®¢®¤  A: ¨",
753 TEXT_STYLE_NORMAL
754 },
755 {
756 10,
757 9,
758 "¢á¥ CD-ROM ¨§ CD-¤¨áª®¢®¤®¢.",
759 TEXT_STYLE_NORMAL
760 },
761 {
762 10,
763 11,
764 "\8d ¦¬¨â¥ ENTER ¤«ï ¯¥à¥§ £à㧪¨ ª®¬¯ìîâ¥à .",
765 TEXT_STYLE_NORMAL
766 },
767 {
768 0,
769 0,
770 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 ",
771 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
772 },
773 {
774 0,
775 0,
776 NULL,
777 0
778 }
779 };
780
781 static MUI_ENTRY ruRUBootPageEntries[] =
782 {
783 {
784 4,
785 3,
786 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
787 TEXT_STYLE_UNDERLINE
788 },
789 {
790 6,
791 8,
792 "\8fணࠬ¬  ãáâ ­®¢ª¨ ­¥ ᬮ£«  ãáâ ­®¢¨âì § £àã§ç¨ª ­ ",
793 TEXT_STYLE_NORMAL
794 },
795 {
796 6,
797 9,
798 "¦¥á⪨© ¤¨áª ¢ è¥£® ª®¬¯ìîâ¥à .",
799 TEXT_STYLE_NORMAL
800 },
801 {
802 6,
803 13,
804 "\8f®¦ «ã©áâ  ¢áâ ¢ì⥠®âä®à¬ â¨à®¢ ­­ë© £¨¡ª¨© ¤¨áª ¢ ¤¨áª®¢®¤ A: ¨",
805 TEXT_STYLE_NORMAL
806 },
807 {
808 6,
809 14,
810 "­ ¦¬¨â¥ ENTER.",
811 TEXT_STYLE_NORMAL,
812 },
813 {
814 0,
815 0,
816 "ENTER = \8fத®«¦¨âì F3 = \82ë室",
817 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
818 },
819 {
820 0,
821 0,
822 NULL,
823 0
824 }
825
826 };
827
828 static MUI_ENTRY ruRUSelectPartitionEntries[] =
829 {
830 {
831 4,
832 3,
833 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
834 TEXT_STYLE_UNDERLINE
835 },
836 {
837 6,
838 8,
839 "\82 ᯨ᪥ ­¨¦¥ ¯®ª § ­ë áãé¥áâ¢ãî騥 à §¤¥«ë ¨ ­¥¨á¯®«ì§ã¥¬®¥",
840 TEXT_STYLE_NORMAL
841 },
842 {
843 6,
844 9,
845 "¯à®áâà ­á⢮ ¤«ï ­®¢®£® à §¤¥« .",
846 TEXT_STYLE_NORMAL
847 },
848 {
849 8,
850 11,
851 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ \82\82\85\90\95 ¨«¨ \82\8d\88\87 ¤«ï ¢ë¡®à  í«¥¬¥­â .",
852 TEXT_STYLE_NORMAL
853 },
854 {
855 8,
856 13,
857 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ENTER ¤«ï ãáâ ­®¢ª¨ ReactOS ­  ¢ë¤¥«¥­­ë© à §¤¥«.",
858 TEXT_STYLE_NORMAL
859 },
860 {
861 8,
862 15,
863 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ P ¤«ï ᮧ¤ ­¨ï ¯¥à¢¨ç­®£® à §¤¥« .",
864 TEXT_STYLE_NORMAL
865 },
866 {
867 8,
868 17,
869 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ E ¤«ï ᮧ¤ ­¨ï à áè¨à¥­­®£® à §¤¥« .",
870 TEXT_STYLE_NORMAL
871 },
872 {
873 8,
874 19,
875 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ L ¤«ï ᮧ¤ ­¨ï «®£¨ç¥áª®£® à §¤¥« .",
876 TEXT_STYLE_NORMAL
877 },
878 {
879 8,
880 21,
881 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ D ¤«ï 㤠«¥­¨ï áãé¥áâ¢ãî饣® à §¤¥« .",
882 TEXT_STYLE_NORMAL
883 },
884 {
885 0,
886 0,
887 "\8f®¦ «ã©áâ , ¯®¤®¦¤¨â¥...",
888 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
889 },
890 {
891 0,
892 0,
893 NULL,
894 0
895 }
896 };
897
898 static MUI_ENTRY ruRUConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
899 {
900 {
901 4,
902 3,
903 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
904 TEXT_STYLE_UNDERLINE
905 },
906 {
907 6,
908 8,
909 "\82ë å®â¨â¥ 㤠«¨âì á¨á⥬­ë© à §¤¥«.",
910 TEXT_STYLE_NORMAL
911 },
912 {
913 6,
914 10,
915 "\91¨á⥬­ë¥ à §¤¥«ë ¬®£ãâ ᮤ¥à¦ âì ¤¨ £­®áâ¨ç¥áª¨¥ ¯à®£à ¬¬ë, ¯à®£à ¬¬ë",
916 TEXT_STYLE_NORMAL
917 },
918 {
919 6,
920 11,
921 "­ áâனª¨  ¯¯ à â­ëå á।áâ¢, ¯à®£à ¬¬ë § ¯ã᪠ \8e\91 (¯®¤®¡­ë¥ ReactOS)",
922 TEXT_STYLE_NORMAL
923 },
924 {
925 6,
926 12,
927 "¨«¨ ¤à㣮¥ \8f\8e, ¯à¥¤®áâ ¢«¥­­®¥ ¨§£®â®¢¨â¥«¥¬ ®¡®à㤮¢ ­¨ï.",
928 TEXT_STYLE_NORMAL
929 },
930 {
931 6,
932 14,
933 "\93¤ «ï©â¥ á¨á⥬­ë© à §¤¥«, ª®£¤  㢥७ë, çâ® ­  ­¥¬ ­¥â ¢ ¦­ëå ¯à®£à ¬¬",
934 TEXT_STYLE_NORMAL
935 },
936 {
937 6,
938 15,
939 "¨«¨ ª®£¤  ¢ë 㢥७ë, çâ® ®­¨ ­¥ ­ã¦­ë.",
940 TEXT_STYLE_NORMAL
941 },
942 {
943 6,
944 16,
945 "\8a®£¤  ¢ë 㤠«¨â¥ á¨á⥬­ë© à §¤¥«, ¢ë ­¥ ᬮ¦¥â¥ § £à㧨âì",
946 TEXT_STYLE_NORMAL
947 },
948 {
949 6,
950 17,
951 "ª®¬¯ìîâ¥à á ¦¥á⪮£® ¤¨áª , ¯®ª  ­¥ § ª®­ç¨â¥ ãáâ ­®¢ªã ReactOS.",
952 TEXT_STYLE_NORMAL
953 },
954 {
955 8,
956 20,
957 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ENTER ç⮡ë 㤠«¨âì á¨á⥬­ë© à §¤¥«. \82ë ¤®«¦­ë ¡ã¤¥â¥",
958 TEXT_STYLE_NORMAL
959 },
960 {
961 8,
962 21,
963 " ¯®¤â¢¥à¤¨âì 㤠«¥­¨¥ ¯®§¦¥ á­®¢ .",
964 TEXT_STYLE_NORMAL
965 },
966 {
967 8,
968 24,
969 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ESC çâ®¡ë ¢¥à­ãâìáï ª ¯à¥¤ë¤ã饩 áâà ­¨æ¥. \90 §¤¥« ­¥",
970 TEXT_STYLE_NORMAL
971 },
972 {
973 8,
974 25,
975 " ¡ã¤¥â 㤠«¥­.",
976 TEXT_STYLE_NORMAL
977 },
978 {
979 0,
980 0,
981 "ENTER=\8fத®«¦¨âì ESC=\8e⬥­ ",
982 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
983 },
984 {
985 0,
986 0,
987 NULL,
988 0
989 }
990 };
991
992 static MUI_ENTRY ruRUFormatPartitionEntries[] =
993 {
994 {
995 4,
996 3,
997 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
998 TEXT_STYLE_UNDERLINE
999 },
1000 {
1001 6,
1002 8,
1003 "\94®à¬ â¨à®¢ ­¨¥ à §¤¥« ",
1004 TEXT_STYLE_NORMAL
1005 },
1006 {
1007 6,
1008 10,
1009 "\84«ï ãáâ ­®¢ª¨ à §¤¥« ¡ã¤¥â ®âä®à¬ â¨à®¢ ­. \8d ¦¬¨â¥ ENTER ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï.",
1010 TEXT_STYLE_NORMAL
1011 },
1012 {
1013 0,
1014 0,
1015 "ENTER = \8fத®«¦¨âì F3 = \82ë室",
1016 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1017 },
1018 {
1019 0,
1020 0,
1021 NULL,
1022 TEXT_STYLE_NORMAL
1023 }
1024 };
1025
1026 static MUI_ENTRY ruRUInstallDirectoryEntries[] =
1027 {
1028 {
1029 4,
1030 3,
1031 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
1032 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1033 },
1034 {
1035 6,
1036 8,
1037 "\93áâ ­®¢ª  ä ©«®¢ ReactOS ­  ¢ë¡à ­­ë© à §¤¥«. \82ë¡¥à¨â¥ ¤¨à¥ªâ®à¨î,",
1038 TEXT_STYLE_NORMAL
1039 },
1040 {
1041 6,
1042 9,
1043 "¢ ª®â®àãî ¡ã¤¥â ãáâ ­®¢«¥­  á¨á⥬ :",
1044 TEXT_STYLE_NORMAL
1045 },
1046 {
1047 6,
1048 14,
1049 "\97â®¡ë ¨§¬¥­¨âì ¢ë¡à ­­ãî ¤¨à¥ªâ®à¨î, ­ ¦¬¨â¥ BACKSPACE ¤«ï 㤠«¥­¨ï",
1050 TEXT_STYLE_NORMAL
1051 },
1052 {
1053 6,
1054 15,
1055 "ᨬ¢®«®¢,   §  ⥬ ­ ¡¥à¨â¥ ­®¢®¥ ¨¬ï ¤¨à¥ªâ®à¨¨ ¤«ï ãáâ ­®¢ª¨ ReactOS.",
1056 TEXT_STYLE_NORMAL
1057 },
1058 {
1059 6,
1060 16,
1061 " ",
1062 TEXT_STYLE_NORMAL
1063 },
1064 {
1065 0,
1066 0,
1067 "ENTER = \8fத®«¦¨âì F3 = \82ë室",
1068 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1069 },
1070 {
1071 0,
1072 0,
1073 NULL,
1074 0
1075 }
1076 };
1077
1078 static MUI_ENTRY ruRUFileCopyEntries[] =
1079 {
1080 {
1081 4,
1082 3,
1083 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
1084 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1085 },
1086 {
1087 0,
1088 12,
1089 "\8f®¦ «ã©áâ , ¯®¤®¦¤¨â¥, ¯®ª  ¯à®£à ¬¬  ãáâ ­®¢ª¨ ᪮¯¨àã¥â ä ©«ë",
1090 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1091 },
1092 {
1093 0,
1094 13,
1095 "ReactOS ¢ ãáâ ­®¢®ç­ãî ¤¨à¥ªâ®à¨î.",
1096 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1097 },
1098 {
1099 0,
1100 14,
1101 "\9dâ® ¬®¦¥â § ­ïâì ­¥áª®«ìª® ¬¨­ãâ.",
1102 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1103 },
1104 {
1105 50,
1106 0,
1107 "\xB3 \8f®¦ «ã©áâ , ¯®¤®¦¤¨â¥... ",
1108 TEXT_TYPE_STATUS
1109 },
1110 {
1111 0,
1112 0,
1113 NULL,
1114 0
1115 }
1116 };
1117
1118 static MUI_ENTRY ruRUBootLoaderEntries[] =
1119 {
1120 {
1121 4,
1122 3,
1123 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
1124 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1125 },
1126 {
1127 6,
1128 8,
1129 "\93áâ ­®¢ª  § £àã§ç¨ª  ReactOS:",
1130 TEXT_STYLE_NORMAL
1131 },
1132 {
1133 8,
1134 12,
1135 "\93áâ ­®¢¨âì § £àã§ç¨ª ­  ¦¥á⪨© ¤¨áª (MBR ¨ VBR).",
1136 TEXT_STYLE_NORMAL
1137 },
1138 {
1139 8,
1140 13,
1141 "\93áâ ­®¢¨âì § £àã§ç¨ª ­  ¦¥á⪨© ¤¨áª (⮫쪮 VBR).",
1142 TEXT_STYLE_NORMAL
1143 },
1144 {
1145 8,
1146 14,
1147 "\93áâ ­®¢¨âì § £àã§ç¨ª ­  £¨¡ª¨© ¤¨áª.",
1148 TEXT_STYLE_NORMAL
1149 },
1150 {
1151 8,
1152 15,
1153 "\8d¥ ãáâ ­ ¢«¨¢ âì § £àã§ç¨ª.",
1154 TEXT_STYLE_NORMAL
1155 },
1156 {
1157 0,
1158 0,
1159 "ENTER = \8fத®«¦¨âì F3 = \82ë室",
1160 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1161 },
1162 {
1163 0,
1164 0,
1165 NULL,
1166 0
1167 }
1168 };
1169
1170 static MUI_ENTRY ruRUKeyboardSettingsEntries[] =
1171 {
1172 {
1173 4,
1174 3,
1175 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
1176 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1177 },
1178 {
1179 6,
1180 8,
1181 "\88§¬¥­¥­¨¥ ⨯  ª« ¢¨ âãàë.",
1182 TEXT_STYLE_NORMAL
1183 },
1184 {
1185 8,
1186 10,
1187 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ \82\82\85\90\95 ¨«¨ \82\8d\88\87 ¤«ï ¢ë¡®à  ­ã¦­®£® ⨯  ª« ¢¨ âãàë.",
1188 TEXT_STYLE_NORMAL
1189 },
1190 {
1191 8,
1192 11,
1193 " \87 â¥¬ ­ ¦¬¨â¥ ENTER.",
1194 TEXT_STYLE_NORMAL
1195 },
1196 {
1197 8,
1198 13,
1199 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ª« ¢¨èã ESC ¤«ï ¢®§¢à â  ª ¯à¥¤ë¤ã饩 áâà ­¨æ¥ ¡¥§ ¨§¬¥­¥­¨ï",
1200 TEXT_STYLE_NORMAL
1201 },
1202 {
1203 8,
1204 14,
1205 " ⨯  ª« ¢¨ âãàë.",
1206 TEXT_STYLE_NORMAL
1207 },
1208 {
1209 0,
1210 0,
1211 "ENTER = \8fத®«¦¨âì ESC = \8e⬥­  F3 = \82ë室",
1212 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1213 },
1214 {
1215 0,
1216 0,
1217 NULL,
1218 0
1219 }
1220 };
1221
1222 static MUI_ENTRY ruRULayoutSettingsEntries[] =
1223 {
1224 {
1225 4,
1226 3,
1227 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
1228 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1229 },
1230 {
1231 6,
1232 8,
1233 "\8f®¦ «ã©áâ  ¢ë¡¥à¨â¥ à áª« ¤ªã, ª®â®à ï ¡ã¤¥â ãáâ ­®¢«¥­  ¯® 㬮«ç ­¨î.",
1234 TEXT_STYLE_NORMAL
1235 },
1236 {
1237 8,
1238 10,
1239 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ \82\82\85\90\95 ¨«¨ \82\8d\88\87 ¤«ï ¢ë¡®à  ­ã¦­®© à áª« ¤ª¨ ª« ¢¨ âãàë.",
1240 TEXT_STYLE_NORMAL
1241 },
1242 {
1243 8,
1244 11,
1245 " \87 â¥¬ ­ ¦¬¨â¥ ENTER.",
1246 TEXT_STYLE_NORMAL
1247 },
1248 {
1249 8,
1250 13,
1251 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ª« ¢¨èã ESC ¤«ï ¢®§¢à â  ª ¯à¥¤ë¤ã饩 áâà ­¨æ¥ ¡¥§",
1252 TEXT_STYLE_NORMAL
1253 },
1254 {
1255 8,
1256 14,
1257 " ¨§¬¥­¥­¨ï à áª« ¤ª¨ ª« ¢¨ âãàë.",
1258 TEXT_STYLE_NORMAL
1259 },
1260 {
1261 0,
1262 0,
1263 "ENTER = \8fத®«¦¨âì ESC = \8e⬥­  F3 = \82ë室",
1264 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1265 },
1266 {
1267 0,
1268 0,
1269 NULL,
1270 0
1271 },
1272
1273 };
1274
1275 static MUI_ENTRY ruRUPrepareCopyEntries[] =
1276 {
1277 {
1278 4,
1279 3,
1280 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
1281 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1282 },
1283 {
1284 6,
1285 8,
1286 "\8f®¤£®â®¢ª  ¢ è¥£® ª®¬¯ìîâ¥à  ª ª®¯¨à®¢ ­¨î ä ©«®¢ ReactOS. ",
1287 TEXT_STYLE_NORMAL
1288 },
1289 {
1290 0,
1291 0,
1292 "\8f®¤£®â®¢ª  ᯨ᪠ ª®¯¨à㥬ëå ä ©«®¢...",
1293 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1294 },
1295 {
1296 0,
1297 0,
1298 NULL,
1299 0
1300 },
1301
1302 };
1303
1304 static MUI_ENTRY ruRUSelectFSEntries[] =
1305 {
1306 {
1307 4,
1308 3,
1309 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
1310 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1311 },
1312 {
1313 6,
1314 17,
1315 "\82ë¡¥à¨â¥ ä ©«®¢ãî á¨á⥬㠨§ ᯨ᪠ ­¨¦¥.",
1316 0
1317 },
1318 {
1319 8,
1320 19,
1321 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ \82\82\85\90\95 ¨«¨ \82\8d\88\87 ¤«ï ¢ë¡®à  ä ©«®¢®© á¨á⥬ë.",
1322 0
1323 },
1324 {
1325 8,
1326 21,
1327 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ENTER ¤«ï ä®à¬ â¨à®¢ ­¨ï à §¤¥« .",
1328 0
1329 },
1330 {
1331 8,
1332 23,
1333 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ESC ¤«ï ¢ë¡®à  ¤à㣮£® à §¤¥« .",
1334 0
1335 },
1336 {
1337 0,
1338 0,
1339 "ENTER = \8fத®«¦¨âì ESC = \8e⬥­  F3 = \82ë室",
1340 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1341 },
1342
1343 {
1344 0,
1345 0,
1346 NULL,
1347 0
1348 }
1349 };
1350
1351 static MUI_ENTRY ruRUDeletePartitionEntries[] =
1352 {
1353 {
1354 4,
1355 3,
1356 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
1357 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1358 },
1359 {
1360 6,
1361 8,
1362 "\82ë ¢ë¡à «¨ 㤠«¥­¨¥ à §¤¥« .",
1363 TEXT_STYLE_NORMAL
1364 },
1365 {
1366 8,
1367 18,
1368 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ D ¤«ï 㤠«¥­¨ï à §¤¥« .",
1369 TEXT_STYLE_NORMAL
1370 },
1371 {
1372 11,
1373 19,
1374 "\82\8d\88\8c\80\8d\88\85: \82ᥠ¤ ­­ë¥ á í⮣® à §¤¥«  ¡ã¤ãâ ¯®â¥àï­ë!",
1375 TEXT_STYLE_NORMAL
1376 },
1377 {
1378 8,
1379 21,
1380 "\x07 \8d ¦¬¨â¥ ESC ¤«ï ®â¬¥­ë.",
1381 TEXT_STYLE_NORMAL
1382 },
1383 {
1384 0,
1385 0,
1386 "D = \93¤ «¨âì à §¤¥« ESC = \8e⬥­  F3 = \82ë室",
1387 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1388 },
1389 {
1390 0,
1391 0,
1392 NULL,
1393 0
1394 }
1395 };
1396
1397 static MUI_ENTRY ruRURegistryEntries[] =
1398 {
1399 {
1400 4,
1401 3,
1402 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
1403 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1404 },
1405 {
1406 6,
1407 8,
1408 "\8fணࠬ¬  ãáâ ­®¢ª¨ ®¡­®¢«ï¥â ª®­ä¨£ãà æ¨î á¨á⥬ë. ",
1409 TEXT_STYLE_NORMAL
1410 },
1411 {
1412 0,
1413 0,
1414 "\91®§¤ ­¨¥ ªãá⮢ á¨á⥬­®£® ॥áâà ...",
1415 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1416 },
1417 {
1418 0,
1419 0,
1420 NULL,
1421 0
1422 },
1423
1424 };
1425
1426 MUI_ERROR ruRUErrorEntries[] =
1427 {
1428 {
1429 // NOT_AN_ERROR
1430 "\93ᯥ譮\n"
1431 },
1432 {
1433 // ERROR_NOT_INSTALLED
1434 "ReactOS ­¥ ¡ë« ¯®«­®áâìî ãáâ ­®¢«¥­ ­  ¢ è\n"
1435 "ª®¬¯ìîâ¥à. \85᫨ ¢ë ¢ë©¤¨â¥ ¨§ ãáâ ­®¢ª¨ ᥩç á,\n"
1436 "â® ¢ ¬ ­ã¦­® § ¯ãáâ¨âì ¯à®£à ¬¬ã ãáâ ­®¢ª¨ á­®¢ ,\n"
1437 "¥á«¨ ¢ë å®â¨â¥ ãáâ ­®¢¨âì ReactOS\n"
1438 " \x07 \8d ¦¬¨â¥ ENTER ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï ãáâ ­®¢ª¨.\n"
1439 " \x07 \8d ¦¬¨â¥ F3 ¢ë室  ¨§ ãáâ ­®¢ª¨.",
1440 "F3 = \82ë室 ENTER = \8fத®«¦¨âì"
1441 },
1442 {
1443 // ERROR_NO_HDD
1444 "\8d¥ 㤠«®áì ­ ©â¨ ¦¥á⪨© ¤¨áª.\n",
1445 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1446 },
1447 {
1448 // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1449 "\8d¥ 㤠«®áì ­ ©â¨ ãáâ ­®¢®ç­ë© ¤¨áª.\n",
1450 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1451 },
1452 {
1453 // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1454 "\8d¥ 㤠«®áì § £à㧨âì ä ©« TXTSETUP.SIF.\n",
1455 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1456 },
1457 {
1458 // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1459 "\94 ©« TXTSETUP.SIF ¯®¢à¥¦¤¥­.\n",
1460 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1461 },
1462 {
1463 // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1464 "\8e¡­ à㦥­  ­¥ª®àà¥ªâ­ ï ¯®¤¯¨áì ¢ TXTSETUP.SIF.\n",
1465 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1466 },
1467 {
1468 // ERROR_DRIVE_INFORMATION
1469 "\8d¥ 㤠«®áì ¯®«ãç¨âì ¨­ä®à¬ æ¨î ® á¨á⥬­®¬ ¤¨áª¥.\n",
1470 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1471 },
1472 {
1473 // ERROR_WRITE_BOOT,
1474 "\8d¥ 㤠«®áì ãáâ ­®¢¨âì § £àã§ç¨ª %S ­  á¨á⥬­ë© à §¤¥«.",
1475 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1476 },
1477 {
1478 // ERROR_LOAD_COMPUTER,
1479 "\8d¥ 㤠«®áì § £à㧨âì ᯨ᮪ ⨯®¢ ª®¬¯ìîâ¥à .\n",
1480 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1481 },
1482 {
1483 // ERROR_LOAD_DISPLAY,
1484 "\8d¥ 㤠«®áì § £à㧨âì ᯨ᮪ ०¨¬®¢ íªà ­ .\n",
1485 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1486 },
1487 {
1488 // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1489 "\8d¥ 㤠«®áì § £à㧨âì ᯨ᮪ ⨯®¢ ª« ¢¨ âãàë.\n",
1490 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1491 },
1492 {
1493 // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1494 "\8d¥ 㤠«®áì § £à㧨âì ᯨ᮪ à áª« ¤®ª ª« ¢¨ âãàë.\n",
1495 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1496 },
1497 {
1498 // ERROR_WARN_PARTITION,
1499 "\8d ©¤¥­ ¯® ªà ©­¥© ¬¥à¥ ®¤¨­ ¦¥á⪨© ¤¨áª, ª®â®àë© á®¤¥à¦¨â à §¤¥«\n"
1500 "­¥¯®¤¤¥à¦¨¢ ¥¬ë© ReactOS!\n"
1501 "\n"
1502 "\91®§¤ ­¨¥ ¨«¨ 㤠«¥­¨¥ à §¤¥«®¢ ¬®¦¥â ­ àãè¨âì â ¡«¨æã à §¤¥«®¢.\n"
1503 "\n"
1504 " \x07 \8d ¦¬¨â¥ F3 ¤«ï ¢ë室  ¨§ ãáâ ­®¢ª¨.\n"
1505 " \x07 \8d ¦¬¨â¥ ENTER ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï.",
1506 "F3 = \82ë室 ENTER = \8fத®«¦¨âì"
1507 },
1508 {
1509 // ERROR_NEW_PARTITION,
1510 "\82ë ­¥ ¬®¦¥â¥ ᮧ¤ âì ­®¢ë© à §¤¥« ¤¨áª  ¢\n"
1511 "㦥 áãé¥áâ¢ãî饬 à §¤¥«¥!\n"
1512 "\n"
1513 " * \8d ¦¬¨â¥ «î¡ãî ª« ¢¨èã ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï.",
1514 NULL
1515 },
1516 {
1517 // ERROR_DELETE_SPACE,
1518 "\82ë ­¥ ¬®¦¥â¥ 㤠«¨âì ­¥à §¤¥«¥­­®¥ ¤¨áª®¢®¥ ¯à®áâà ­á⢮!\n"
1519 "\n"
1520 " * \8d ¦¬¨â¥ «î¡ãî ª« ¢¨èã ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï.",
1521 NULL
1522 },
1523 {
1524 // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1525 "\8d¥ 㤠«®áì ãáâ ­®¢¨âì § £àã§ç¨ª %S ­  á¨á⥬­ë© à §¤¥«.",
1526 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1527 },
1528 {
1529 // ERROR_NO_FLOPPY,
1530 "\8d¥â ¤¨áª  ¢ ¤¨áª®¢®¤¥ A:.",
1531 "ENTER = \8fத®«¦¨âì"
1532 },
1533 {
1534 // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1535 "\8d¥ 㤠«®áì ®¡­®¢¨âì ¯ à ¬¥âàë à áª« ¤ª¨ ª« ¢¨ âãàë.",
1536 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1537 },
1538 {
1539 // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1540 "\8d¥ 㤠«®áì ®¡­®¢¨âì ¯ à ¬¥âàë íªà ­  ¢ ॥áâà¥.",
1541 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1542 },
1543 {
1544 // ERROR_IMPORT_HIVE,
1545 "\8d¥ 㤠«®áì ¨¬¯®àâ¨à®¢ âì ä ©«ë ªãá⮢ ॥áâà .",
1546 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1547 },
1548 {
1549 // ERROR_FIND_REGISTRY
1550 "\8d¥ 㤠«®áì ­ ©â¨ ä ©«ë á¨á⥬­®£® ॥áâà .",
1551 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1552 },
1553 {
1554 // ERROR_CREATE_HIVE,
1555 "\8d¥ 㤠«®áì ᮧ¤ âì ªãáâë á¨á⥬­®£® ॥áâà .",
1556 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1557 },
1558 {
1559 // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1560 "\8d¥ 㤠«®áì ¨­¨æ¨ «¨§¨à®¢ âì á¨á⥬­ë© ॥áâà.",
1561 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1562 },
1563 {
1564 // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1565 "Cabinet ­¥ ¯®«ã稫 ª®à४â­ë© inf-ä ©«.\n",
1566 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1567 },
1568 {
1569 // ERROR_CABINET_MISSING,
1570 "Cabinet ­¥ ­ ©¤¥­.\n",
1571 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1572 },
1573 {
1574 // ERROR_CABINET_SCRIPT,
1575 "Cabinet ­¥ ᬮ£ ­ ©â¨ ãáâ ­®¢®ç­ë© áªà¨¯â.\n",
1576 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1577 },
1578 {
1579 // ERROR_COPY_QUEUE,
1580 "\8d¥ 㤠«®áì ®âªàëâì ®ç¥à¥¤ì ª®¯¨à®¢ ­¨ï ä ©«®¢.\n",
1581 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1582 },
1583 {
1584 // ERROR_CREATE_DIR,
1585 "\8d¥ 㤠«®áì ᮧ¤ âì ãáâ ­®¢®ç­ë¥ ¤¨à¥ªâ®à¨¨.",
1586 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1587 },
1588 {
1589 // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1590 "\8d¥ 㤠«®áì ­ ©â¨ ᥪæ¨î '%S'\n"
1591 "¢ ä ©«¥ TXTSETUP.SIF.\n",
1592 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1593 },
1594 {
1595 // ERROR_CABINET_SECTION,
1596 "\8d¥ 㤠«®áì ­ ©â¨ ᥪæ¨î '%S'\n"
1597 "¢ cabinet.\n",
1598 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1599 },
1600 {
1601 // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1602 "\8d¥ 㤠«®áì ᮧ¤ âì ¤¨à¥ªâ®à¨î ¤«ï ãáâ ­®¢ª¨.",
1603 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1604 },
1605 {
1606 // ERROR_WRITE_PTABLE,
1607 "\8d¥ 㤠«®áì § ¯¨á âì â ¡«¨æã à §¤¥«®¢.\n"
1608 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1609 },
1610 {
1611 // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1612 "\8d¥ 㤠«®áì ¤®¡ ¢¨âì ¯ à ¬¥âàë ª®¤¨à®¢ª¨ ¢ ॥áâà.\n"
1613 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1614 },
1615 {
1616 // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1617 "\8d¥ 㤠«®áì ãáâ ­®¢¨âì ï§ëª á¨á⥬ë.\n"
1618 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1619 },
1620 {
1621 // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1622 "\8d¥ 㤠«®áì ¤®¡ ¢¨âì à áª« ¤ªã ª« ¢¨ âãàë ¢ ॥áâà.\n"
1623 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1624 },
1625 {
1626 // ERROR_UPDATE_GEOID,
1627 "\8d¥ 㤠«®áì ãáâ ­®¢¨âì geo id.\n"
1628 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1629 },
1630 {
1631 // ERROR_DIRECTORY_NAME,
1632 "\8d¥¢¥à­®¥ ­ §¢ ­¨¥ ¤¨à¥ªâ®à¨¨.\n"
1633 "\n"
1634 " * \8d ¦¬¨â¥ «î¡ãî ª« ¢¨èã ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï."
1635 },
1636 {
1637 // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1638 "\82ë¡à ­­ë© à §¤¥« ᫨誮¬ ¬ « ¤«ï ãáâ ­®¢ª¨ ReactOS.\n"
1639 "\93áâ ­®¢®ç­ë© à §¤¥« ¤®«¦¥­ ¨¬¥âì ¯® ªà ©­¥© ¬¥à¥ %lu MB ¯à®áâà ­á⢠.\n"
1640 "\n"
1641 " * \8d ¦¬¨â¥ «î¡ãî ª« ¢¨èã ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï.",
1642 NULL
1643 },
1644 {
1645 // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1646 "\82ë ­¥ ¬®¦¥â¥ ᮧ¤ âì ¯¥à¢¨ç­ë© ¨«¨ à áè¨à¥­­ë© à §¤¥« ¢ â ¡«¨æ¥\n"
1647 "à §¤¥«®¢ ¤¨áª , ¯®â®¬ã çâ® ®­  § ¯®«­¥­ .\n"
1648 "\n"
1649 " * \8d ¦¬¨â¥ «î¡ãî ª« ¢¨èã ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï."
1650 },
1651 {
1652 // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1653 "\82ë ­¥ ¬®¦¥â¥ ᮧ¤ âì ¡®«ìè¥ ®¤­®£® à áè¨à¥­­®£® à §¤¥«  ­  ¤¨áª.\n"
1654 "\n"
1655 " * \8d ¦¬¨â¥ «î¡ãî ª« ¢¨èã ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï."
1656 },
1657 {
1658 // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1659 "\8d¥ 㤠«®áì ä®à¬ â¨à®¢ âì à §¤¥«:\n"
1660 " %S\n"
1661 "\n"
1662 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
1663 },
1664 {
1665 NULL,
1666 NULL
1667 }
1668 };
1669
1670 MUI_PAGE ruRUPages[] =
1671 {
1672 {
1673 LANGUAGE_PAGE,
1674 ruRULanguagePageEntries
1675 },
1676 {
1677 WELCOME_PAGE,
1678 ruRUWelcomePageEntries
1679 },
1680 {
1681 INSTALL_INTRO_PAGE,
1682 ruRUIntroPageEntries
1683 },
1684 {
1685 LICENSE_PAGE,
1686 ruRULicensePageEntries
1687 },
1688 {
1689 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1690 ruRUDevicePageEntries
1691 },
1692 {
1693 REPAIR_INTRO_PAGE,
1694 ruRURepairPageEntries
1695 },
1696 {
1697 UPGRADE_REPAIR_PAGE,
1698 ruRUUpgradePageEntries
1699 },
1700 {
1701 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1702 ruRUComputerPageEntries
1703 },
1704 {
1705 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1706 ruRUDisplayPageEntries
1707 },
1708 {
1709 FLUSH_PAGE,
1710 ruRUFlushPageEntries
1711 },
1712 {
1713 SELECT_PARTITION_PAGE,
1714 ruRUSelectPartitionEntries
1715 },
1716 {
1717 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1718 ruRUConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1719 },
1720 {
1721 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1722 ruRUSelectFSEntries
1723 },
1724 {
1725 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1726 ruRUFormatPartitionEntries
1727 },
1728 {
1729 DELETE_PARTITION_PAGE,
1730 ruRUDeletePartitionEntries
1731 },
1732 {
1733 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1734 ruRUInstallDirectoryEntries
1735 },
1736 {
1737 PREPARE_COPY_PAGE,
1738 ruRUPrepareCopyEntries
1739 },
1740 {
1741 FILE_COPY_PAGE,
1742 ruRUFileCopyEntries
1743 },
1744 {
1745 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1746 ruRUKeyboardSettingsEntries
1747 },
1748 {
1749 BOOT_LOADER_PAGE,
1750 ruRUBootLoaderEntries
1751 },
1752 {
1753 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1754 ruRULayoutSettingsEntries
1755 },
1756 {
1757 QUIT_PAGE,
1758 ruRUQuitPageEntries
1759 },
1760 {
1761 SUCCESS_PAGE,
1762 ruRUSuccessPageEntries
1763 },
1764 {
1765 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1766 ruRUBootPageEntries
1767 },
1768 {
1769 REGISTRY_PAGE,
1770 ruRURegistryEntries
1771 },
1772 {
1773 -1,
1774 NULL
1775 }
1776 };
1777
1778 MUI_STRING ruRUStrings[] =
1779 {
1780 {STRING_PLEASEWAIT,
1781 " \8f®¦ «ã©áâ , ¯®¤®¦¤¨â¥..."},
1782 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1783 " ENTER = \93áâ ­®¢¨âì P = \8f¥à¢¨ç­ë© à §¤¥« E = \90 áè¨à¥­­ë© F3 = \82ë室"},
1784 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1785 " ENTER = \93áâ ­®¢¨âì L = \91®§¤ âì «®£¨ç¥áª¨© à §¤¥« F3 = \82ë室"},
1786 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1787 " ENTER = \93áâ ­®¢¨âì D = \93¤ «¨âì à §¤¥« F3 = \82ë室"},
1788 {STRING_DELETEPARTITION,
1789 " D = \93¤ «¨âì à §¤¥« F3 = \82ë室"},
1790 {STRING_PARTITIONSIZE,
1791 "\90 §¬¥à ­®¢®£® à §¤¥« :"},
1792 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1793 "\82ë å®â¨â¥ ᮧ¤ âì ¯¥à¢¨ç­ë© à §¤¥« ­ "},
1794 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1795 "\82ë å®â¨â¥ ᮧ¤ âì à áè¨à¥­­ë© à §¤¥« ­ "},
1796 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1797 "\82ë å®â¨â¥ ᮧ¤ âì «®£¨ç¥áª¨© à §¤¥« ­ "},
1798 {STRING_HDDSIZE,
1799 "\8f®¦ «ã©áâ , ¢¢¥¤¨â¥ à §¬¥à ­®¢®£® à §¤¥«  ¢ ¬¥£ ¡ ©â å."},
1800 {STRING_CREATEPARTITION,
1801 " ENTER = \91®§¤ âì à §¤¥« ESC = \8e⬥­  F3 = \82ë室"},
1802 {STRING_PARTFORMAT,
1803 "\9dâ®â à §¤¥« ¡ã¤¥â ®âä®à¬ â¨à®¢ ­ ¤ «¥¥."},
1804 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1805 "\82ë ¢ë¡à «¨ ãáâ ­®¢ªã ReactOS ­  ­®¢ë© ­¥®âä®à¬ â¨à®¢ ­­ë© à §¤¥«."},
1806 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1807 "\91¨á⥬­ë© à §¤¥« ­¥ ®âä®à¬ â¨à®¢ ­."},
1808 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1809 "\8d®¢ë© à §¤¥« ­¥ ®âä®à¬ â¨à®¢ ­."},
1810 {STRING_INSTALLONPART,
1811 "ReactOS ãáâ ­ ¢«¨¢ ¥âáï ­  à §¤¥«:"},
1812 {STRING_CHECKINGPART,
1813 "\8fணࠬ¬  ãáâ ­®¢ª¨ ¯à®¢¥àï¥â ¢ë¡à ­­ë© à §¤¥«."},
1814 {STRING_CONTINUE,
1815 "ENTER = \8fத®«¦¨âì"},
1816 {STRING_QUITCONTINUE,
1817 "F3 = \82ë室 ENTER = \8fத®«¦¨âì"},
1818 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1819 "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "},
1820 {STRING_DELETING,
1821 " Deleting file: %S"},
1822 {STRING_MOVING,
1823 " Moving file: %S to: %S"},
1824 {STRING_RENAMING,
1825 " Renaming file: %S to: %S"},
1826 {STRING_COPYING,
1827 " \8a®¯¨à®¢ ­¨¥ ä ©« : %S"},
1828 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1829 "\8fணࠬ¬  ãáâ ­®¢ª¨ ª®¯¨àã¥â ä ©«ë..."},
1830 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1831 " \8e¡­®¢«¥­¨¥ ªãá⮢ ॥áâà ..."},
1832 {STRING_IMPORTFILE,
1833 " \88¬¯®àâ¨à®¢ ­¨¥ %S..."},
1834 {STRING_DISPLAYSETTINGSUPDATE,
1835 " \8e¡­®¢«¥­¨¥ ¯ à ¬¥â஢ íªà ­  ¢ ॥áâà¥..."},
1836 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1837 " \8e¡­®¢«¥­¨¥ ¯ à ¬¥â஢ ï§ëª ..."},
1838 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1839 " \8e¡­®¢«¥­¨¥ ¯ à ¬¥â஢ à áª« ¤ª¨ ª« ¢¨ âãàë..."},
1840 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1841 " \84®¡ ¢«¥­¨¥ ¨­ä®à¬ æ¨¨ ® ª®¤®¢®© áâà ­¨æ¥ ¢ ॥áâà..."},
1842 {STRING_DONE,
1843 " \87 ¢¥à襭®..."},
1844 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1845 " ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "},
1846 {STRING_REBOOTPROGRESSBAR,
1847 " \82 è ª®¬¯ìîâ¥à ¡ã¤¥â ¯¥à¥§ £à㦥­ ç¥à¥§ %li ᥪ㭤... "},
1848 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1849 "\8d¥ 㤠«®áì ®âªàëâì ª®­á®«ì\r\n\r\n"},
1850 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1851 "\8d ¨¡®«¥¥ ¢¥à®ïâ­ ï ¯à¨ç¨­  í⮣® - ¨á¯®«ì§®¢ ­¨¥ USB-ª« ¢¨ âãàë\r\n"},
1852 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1853 "USB ª« ¢¨ âãàë ᥩç á ¯®¤¤¥à¦¨¢ îâáï ­¥ ¯®«­®áâìî\r\n"},
1854 {STRING_FORMATTINGDISK,
1855 "\8fணࠬ¬  ãáâ ­®¢ª¨ ä®à¬ â¨àã¥â ¢ è ¤¨áª"},
1856 {STRING_CHECKINGDISK,
1857 "\8fணࠬ¬  ãáâ ­®¢ª¨ ¯à®¢¥àï¥â ¢ è ¤¨áª"},
1858 {STRING_FORMATDISK1,
1859 " \94®à¬ â¨à®¢ ­¨¥ à §¤¥«  ¢ ä ©«®¢®© á¨á⥬¥ %S (¡ëáâ஥) "},
1860 {STRING_FORMATDISK2,
1861 " \94®à¬ â¨à®¢ ­¨¥ à §¤¥«  ¢ ä ©«®¢®© á¨á⥬¥ %S "},
1862 {STRING_KEEPFORMAT,
1863 " \8eáâ ¢¨âì áãé¥áâ¢ãîéãî ä ©«®¢ãî á¨á⥬ã (¡¥§ ¨§¬¥­¥­¨©) "},
1864 {STRING_HDINFOPARTCREATE_1,
1865 "%I64u %s \86¥á⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu) ­  %wZ [%s]."},
1866 {STRING_HDINFOPARTCREATE_2,
1867 "%I64u %s \86¥á⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu) [%s]."},
1868 {STRING_HDDINFOUNK2,
1869 " %c%c \87 ¯¨áì 0x%02X %I64u %s"},
1870 {STRING_HDINFOPARTDELETE_1,
1871 "­  %I64u %s \86¥á⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu) ­  %wZ [%s]."},
1872 {STRING_HDINFOPARTDELETE_2,
1873 "­  %I64u %s \86¥á⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu) [%s]."},
1874 {STRING_HDINFOPARTZEROED_1,
1875 "\86¥á⪨© ¤¨áª %lu (%I64u %s), \8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
1876 {STRING_HDDINFOUNK4,
1877 "%c%c \87 ¯¨áì 0x%02X %I64u %s"},
1878 {STRING_HDINFOPARTEXISTS_1,
1879 "­  ¦¥á⪮¬ ¤¨áª¥ %lu (%I64u %s), \8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
1880 {STRING_HDDINFOUNK5,
1881 "%c%c %c %s\87 ¯¨áì %-3u%s %6lu %s"},
1882 {STRING_HDINFOPARTSELECT_1,
1883 "%6lu %s \86¥á⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu) ­  %wZ [%s]"},
1884 {STRING_HDINFOPARTSELECT_2,
1885 "%6lu %s \86¥á⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu) [%s]"},
1886 {STRING_NEWPARTITION,
1887 "\8fணࠬ¬  ãáâ ­®¢ª¨ ᮧ¤ «  ­®¢ë© à §¤¥« ­ :"},
1888 {STRING_UNPSPACE,
1889 " %s\8d¥à §¬¥ç¥­­®¥ ¯à®áâà ­á⢮%s %6lu %s"},
1890 {STRING_MAXSIZE,
1891 "\8c\81 (¬ ªá. %lu \8c\81)"},
1892 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1893 "\90 áè¨à¥­­ë© à §¤¥«"},
1894 {STRING_UNFORMATTED,
1895 "\8d®¢ë© (­¥®âä®à¬ â¨à®¢ ­­ë©)"},
1896 {STRING_FORMATUNUSED,
1897 "\8d¥ ¨á¯®«ì§®¢ ­®"},
1898 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1899 "\8d¥¨§¢¥áâ­ë©"},
1900 {STRING_KB,
1901 "\8a\81"},
1902 {STRING_MB,
1903 "\8c\81"},
1904 {STRING_GB,
1905 "\83\81"},
1906 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1907 "\84®¡ ¢«¥­¨¥ à áª« ¤ª¨ ª« ¢¨ âãàë"},
1908 {0, 0}
1909 };