54d1ac70086cd75e54e27c85132857397c709b3e
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / sk-SK.h
1 /* TRANSLATOR: M rio Ka\9fm r /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
2 * DATE OF TR: 22-01-2008
3 * Encoding : Latin II (852)
4 * LastChange: 22-05-2011
5 */
6
7 #pragma once
8
9 static MUI_ENTRY skSKLanguagePageEntries[] =
10 {
11 {
12 4,
13 3,
14 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
15 TEXT_STYLE_UNDERLINE
16 },
17 {
18 6,
19 8,
20 "Vìber jazyka.",
21 TEXT_STYLE_NORMAL
22 },
23 {
24 8,
25 10,
26 "\x07 Zvo\96te si jazyk, ktorì sa pou§ije po\9fas inçtal cie.",
27 TEXT_STYLE_NORMAL
28 },
29 {
30 8,
31 11,
32 " Potom stla\9fte ENTER.",
33 TEXT_STYLE_NORMAL
34 },
35 {
36 8,
37 13,
38 "\x07 Tento jazyk bude predvolenìm jazykom nainçtalovan\82ho syst\82mu.",
39 TEXT_STYLE_NORMAL
40 },
41 {
42 0,
43 0,
44 "ENTER = Pokra\9fova\9c F3 = Skon\9fi\9c",
45 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
46 },
47 {
48 0,
49 0,
50 NULL,
51 0
52 }
53 };
54
55 static MUI_ENTRY skSKWelcomePageEntries[] =
56 {
57 {
58 4,
59 3,
60 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
61 TEXT_STYLE_UNDERLINE
62 },
63 {
64 6,
65 8,
66 "V¡ta V s Inçtal tor syst\82mu ReactOS",
67 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
68 },
69 {
70 6,
71 11,
72 "Tento stupeå Inçtal tora skop¡ruje opera\9fnì syst\82m ReactOS na V ç",
73 TEXT_STYLE_NORMAL
74 },
75 {
76 6,
77 12,
78 "po\9f¡ta\9f a priprav¡ druhì stupeå Inçtal tora.",
79 TEXT_STYLE_NORMAL
80 },
81 {
82 8,
83 15,
84 "\x07 Press ENTER to install or upgrade ReactOS.",
85 TEXT_STYLE_NORMAL
86 },
87 {
88 8,
89 17,
90 "\x07 Stla\9fte R pre opravu ciu syst\82mu ReactOS.",
91 TEXT_STYLE_NORMAL
92 },
93 {
94 8,
95 19,
96 "\x07 Stla\9fte L, ak chcete zobrazi\9c licen\9fn\82 podmienky syst\82mu ReactOS.",
97 TEXT_STYLE_NORMAL
98 },
99 {
100 8,
101 21,
102 "\x07 Stla\9fte F3 pre skon\9fenie inçtal cie, syst\82m ReactOS sa nenainçtaluje.",
103 TEXT_STYLE_NORMAL
104 },
105 {
106 6,
107 23,
108 "Pre viac inform ci¡ o syst\82me ReactOS, navçt¡vte pros¡m:",
109 TEXT_STYLE_NORMAL
110 },
111 {
112 6,
113 24,
114 "http://www.reactos.org",
115 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
116 },
117 {
118 0,
119 0,
120 "ENTER = Pokra\9fova\9c R = Opravi\9c L = Licencia F3 = Skon\9fi\9c",
121 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
122 },
123 {
124 0,
125 0,
126 NULL,
127 0
128 }
129 };
130
131 static MUI_ENTRY skSKIntroPageEntries[] =
132 {
133 {
134 4,
135 3,
136 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
137 TEXT_STYLE_UNDERLINE
138 },
139 {
140 6,
141 8,
142 "ReactOS Version Status",
143 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
144 },
145 {
146 6,
147 11,
148 "ReactOS is in Alpha stage, meaning it is not feature-complete",
149 TEXT_STYLE_NORMAL
150 },
151 {
152 6,
153 12,
154 "and is under heavy development. It is recommended to use it only for",
155 TEXT_STYLE_NORMAL
156 },
157 {
158 6,
159 13,
160 "evaluation and testing purposes and not as your daily-usage OS.",
161 TEXT_STYLE_NORMAL
162 },
163 {
164 6,
165 15,
166 "Backup your data or test on a secondary computer if you attempt",
167 TEXT_STYLE_NORMAL
168 },
169 {
170 6,
171 16,
172 "to run ReactOS on real hardware.",
173 TEXT_STYLE_NORMAL
174 },
175 {
176 8,
177 19,
178 "\x07 Press ENTER to continue ReactOS Setup.",
179 TEXT_STYLE_NORMAL
180 },
181 {
182 8,
183 21,
184 "\x07 Press F3 to quit without installing ReactOS.",
185 TEXT_STYLE_NORMAL
186 },
187 {
188 0,
189 0,
190 "ENTER = Continue F3 = Quit",
191 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
192 },
193 {
194 0,
195 0,
196 NULL,
197 0
198 }
199 };
200
201 static MUI_ENTRY skSKLicensePageEntries[] =
202 {
203 {
204 4,
205 3,
206 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
207 TEXT_STYLE_UNDERLINE
208 },
209 {
210 6,
211 6,
212 "Licencia:",
213 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
214 },
215 {
216 8,
217 8,
218 "Syst\82m ReactOS je vydanì za podmienok licencie",
219 TEXT_STYLE_NORMAL
220 },
221 {
222 8,
223 9,
224 "GNU GPL s \9fas\9cami obsahuj£cimi k¢d z inìch kompatibilnìch",
225 TEXT_STYLE_NORMAL
226 },
227 {
228 8,
229 10,
230 "licenci¡ ako s£ X11 alebo BSD a licencie GNU LGPL.",
231 TEXT_STYLE_NORMAL
232 },
233 {
234 8,
235 11,
236 "Preto vçetok softv\82r, ktorì je s£\9fas\9cou syst\82mu ReactOS,",
237 TEXT_STYLE_NORMAL
238 },
239 {
240 8,
241 12,
242 "je vydanì pod licenciou GNU GPL, a rovnako s£ zachovan\82",
243 TEXT_STYLE_NORMAL
244 },
245 {
246 8,
247 13,
248 "aj p\93vodn\82 licencie.",
249 TEXT_STYLE_NORMAL
250 },
251 {
252 8,
253 15,
254 "Tento softv\82r prich dza BEZ ZµRUKY alebo obmedzen¡ pou§¡vania",
255 TEXT_STYLE_NORMAL
256 },
257 {
258 8,
259 16,
260 "s vìnimkou platn\82ho miestneho a medzin rodn\82ho pr va. Licencia",
261 TEXT_STYLE_NORMAL
262 },
263 {
264 8,
265 17,
266 "syst\82mu ReactOS pokrìva iba distrib£ciu k tren¡m stran m.",
267 TEXT_STYLE_NORMAL
268 },
269 {
270 8,
271 18,
272 "Ak z nejak\82ho d\93vodu neobdr§¡te k¢piu licencie GNU GPL",
273 TEXT_STYLE_NORMAL
274 },
275 {
276 8,
277 19,
278 "spolu so syst\82mom ReactOS, navçt¡vte, pros¡m, str nku:",
279 TEXT_STYLE_NORMAL
280 },
281 {
282 8,
283 20,
284 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
285 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
286 },
287 {
288 8,
289 22,
290 "Z ruka:",
291 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
292 },
293 {
294 8,
295 24,
296 "Toto je slobodnì softv\82r; see the source for copying conditions.",
297 TEXT_STYLE_NORMAL
298 },
299 {
300 8,
301 25,
302 "There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or",
303 TEXT_STYLE_NORMAL
304 },
305 {
306 8,
307 26,
308 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE",
309 TEXT_STYLE_NORMAL
310 },
311 {
312 0,
313 0,
314 "ENTER = N vrat",
315 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
316 },
317 {
318 0,
319 0,
320 NULL,
321 0
322 }
323 };
324
325 static MUI_ENTRY skSKDevicePageEntries[] =
326 {
327 {
328 4,
329 3,
330 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
331 TEXT_STYLE_UNDERLINE
332 },
333 {
334 6,
335 8,
336 "Zoznam ni§çie, zobrazuje s£\9fasn\82 nastavenia zariaden¡.",
337 TEXT_STYLE_NORMAL
338 },
339 {
340 24,
341 11,
342 "Po\9f¡ta\9f:",
343 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
344 },
345 {
346 24,
347 12,
348 "Monitor:",
349 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
350 },
351 {
352 24,
353 13,
354 "Kl vesnica:",
355 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
356 },
357 {
358 24,
359 14,
360 "Rozlo§enie kl.:",
361 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
362 },
363 {
364 24,
365 16,
366 "Akceptova\9c:",
367 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
368 },
369 {
370 25,
371 16, "Akceptova\9c tieto nastavenia zariaden¡",
372 TEXT_STYLE_NORMAL
373 },
374 {
375 6,
376 19,
377 "M\93§ete zmeni\9c hardv\82rov\82 nastavenia stla\9fen¡m kl vesov HORE alebo DOLE",
378 TEXT_STYLE_NORMAL
379 },
380 {
381 6,
382 20,
383 "pre vìber polo§ky. Potom stla\9fte kl ves ENTER pre vìber alternat¡vnych",
384 TEXT_STYLE_NORMAL
385 },
386 {
387 6,
388 21,
389 "nastaven¡.",
390 TEXT_STYLE_NORMAL
391 },
392 {
393 6,
394 23,
395 "Ak s£ vçetky nastavenia spr vne, vyberte polo§ku",
396 TEXT_STYLE_NORMAL
397 },
398 {
399 6,
400 24,
401 "\"Akceptova\9c tieto nastavenia zariaden¡\" a stla\9fte ENTER.",
402 TEXT_STYLE_NORMAL
403 },
404 {
405 0,
406 0,
407 "ENTER = Pokra\9fova\9c F3 = Skon\9fi\9c",
408 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
409 },
410 {
411 0,
412 0,
413 NULL,
414 0
415 }
416 };
417
418 static MUI_ENTRY skSKRepairPageEntries[] =
419 {
420 {
421 4,
422 3,
423 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
424 TEXT_STYLE_UNDERLINE
425 },
426 {
427 6,
428 8,
429 "Inçtal tor syst\82mu ReactOS je v za\9fiato\9fnom çt diu vìvoja. Zatia\96",
430 TEXT_STYLE_NORMAL
431 },
432 {
433 6,
434 9,
435 "nepodporuje vçetky funkcie plne vyu§¡vaj£ce program Inçtal tor.",
436 TEXT_STYLE_NORMAL
437 },
438 {
439 6,
440 12,
441 "Funkcie na opravu syst\82mu zatia\96 nie s£ implementovan\82.",
442 TEXT_STYLE_NORMAL
443 },
444 {
445 8,
446 15,
447 "\x07 Stla\9fte U pre aktualiz ciu OS.",
448 TEXT_STYLE_NORMAL
449 },
450 {
451 8,
452 17,
453 "\x07 Stla\9fte R pre z chrann£ konzolu.",
454 TEXT_STYLE_NORMAL
455 },
456 {
457 8,
458 19,
459 "\x07 Stla\9fte ESC pre n vrat na hlavn£ str nku.",
460 TEXT_STYLE_NORMAL
461 },
462 {
463 8,
464 21,
465 "\x07 Stla\9fte ENTER pre reçtart po\9f¡ta\9fa.",
466 TEXT_STYLE_NORMAL
467 },
468 {
469 0,
470 0,
471 "ESC = Hlavn  str nka U = Aktualizova\9c R = Z chrana ENTER = Reçtart",
472 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
473 },
474 {
475 0,
476 0,
477 NULL,
478 0
479 }
480 };
481
482 static MUI_ENTRY skSKUpgradePageEntries[] =
483 {
484 {
485 4,
486 3,
487 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
488 TEXT_STYLE_UNDERLINE
489 },
490 {
491 6,
492 8,
493 "The ReactOS Setup can upgrade one of the available ReactOS installations",
494 TEXT_STYLE_NORMAL
495 },
496 {
497 6,
498 9,
499 "listed below, or, if a ReactOS installation is damaged, the Setup program",
500 TEXT_STYLE_NORMAL
501 },
502 {
503 6,
504 10,
505 "can attempt to repair it.",
506 TEXT_STYLE_NORMAL
507 },
508 {
509 6,
510 12,
511 "The repair functions are not all implemented yet.",
512 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
513 },
514 {
515 8,
516 15,
517 "\x07 Press UP or DOWN to select an OS installation.",
518 TEXT_STYLE_NORMAL
519 },
520 {
521 8,
522 17,
523 "\x07 Press U for upgrading the selected OS installation.",
524 TEXT_STYLE_NORMAL
525 },
526 {
527 8,
528 19,
529 "\x07 Press ESC to continue with a new installation.",
530 TEXT_STYLE_NORMAL
531 },
532 {
533 8,
534 21,
535 "\x07 Press F3 to quit without installing ReactOS.",
536 TEXT_STYLE_NORMAL
537 },
538 {
539 0,
540 0,
541 "U = Upgrade ESC = Do not upgrade F3 = Quit",
542 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
543 },
544 {
545 0,
546 0,
547 NULL,
548 0
549 }
550 };
551
552 static MUI_ENTRY skSKComputerPageEntries[] =
553 {
554 {
555 4,
556 3,
557 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
558 TEXT_STYLE_UNDERLINE
559 },
560 {
561 6,
562 8,
563 "Chcete zmeni\9c typ po\9f¡ta\9fa, ktorì m  by\9c nainçtalovanì.",
564 TEXT_STYLE_NORMAL
565 },
566 {
567 8,
568 10,
569 "\x07 Stla\9fte kl ves HORE alebo DOLE pre vìber po§adovan\82ho typu po\9f¡ta\9fa.",
570 TEXT_STYLE_NORMAL
571 },
572 {
573 8,
574 11,
575 " Potom stla\9fte ENTER.",
576 TEXT_STYLE_NORMAL
577 },
578 {
579 8,
580 13,
581 "\x07 Stla\9fte kl ves ESC pre n vrat na predch dzaj£cu str nku bez zmeny",
582 TEXT_STYLE_NORMAL
583 },
584 {
585 8,
586 14,
587 " typu po\9f¡ta\9fa.",
588 TEXT_STYLE_NORMAL
589 },
590 {
591 0,
592 0,
593 "ENTER = Pokra\9fova\9c ESC = Zruçi\9c F3 = Skon\9fi\9c",
594 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
595 },
596 {
597 0,
598 0,
599 NULL,
600 0
601 }
602 };
603
604 static MUI_ENTRY skSKFlushPageEntries[] =
605 {
606 {
607 4,
608 3,
609 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
610 TEXT_STYLE_UNDERLINE
611 },
612 {
613 10,
614 6,
615 "Syst\82m pr ve overuje vçetky ulo§en\82 £daje na Vaçom disku",
616 TEXT_STYLE_NORMAL
617 },
618 {
619 10,
620 8,
621 "To m\93§e trva\9c nieko\96ko min£t",
622 TEXT_STYLE_NORMAL
623 },
624 {
625 10,
626 9,
627 "KeÔ skon\9f¡, po\9f¡ta\9f sa automaticky reçtartuje",
628 TEXT_STYLE_NORMAL
629 },
630 {
631 0,
632 0,
633 "Vypr zdåujem cache", //Flushing cache (zapisuje sa na disk obsah cache, doslovne "Preplachovanie cashe")
634 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
635 },
636 {
637 0,
638 0,
639 NULL,
640 0
641 }
642 };
643
644 static MUI_ENTRY skSKQuitPageEntries[] =
645 {
646 {
647 4,
648 3,
649 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
650 TEXT_STYLE_UNDERLINE
651 },
652 {
653 10,
654 6,
655 "Syst\82m ReactOS nie je nainçtalovanì kompletne",
656 TEXT_STYLE_NORMAL
657 },
658 {
659 10,
660 8,
661 "Vyberte disketu z mechaniky A: a",
662 TEXT_STYLE_NORMAL
663 },
664 {
665 10,
666 9,
667 "vçetky m\82di  CD-ROM z CD mechan¡k.",
668 TEXT_STYLE_NORMAL
669 },
670 {
671 10,
672 11,
673 "Stla\9fte ENTER pre reçtart po\9f¡ta\9fa.",
674 TEXT_STYLE_NORMAL
675 },
676 {
677 0,
678 0,
679 "Po\9fkajte, pros¡m ...",
680 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
681 },
682 {
683 0,
684 0,
685 NULL,
686 0
687 }
688 };
689
690 static MUI_ENTRY skSKDisplayPageEntries[] =
691 {
692 {
693 4,
694 3,
695 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
696 TEXT_STYLE_UNDERLINE
697 },
698 {
699 6,
700 8,
701 "Chcete zmeni\9c typ monitora, ktorì m  by\9c nainçtalovanì.",
702 TEXT_STYLE_NORMAL
703 },
704 { 8,
705 10,
706 "\x07 Stla\9fte kl ves HORE alebo DOLE pre vìber po§adovan\82ho typu monitora.",
707 TEXT_STYLE_NORMAL
708 },
709 {
710 8,
711 11,
712 " Potom stla\9fte ENTER.",
713 TEXT_STYLE_NORMAL
714 },
715 {
716 8,
717 13,
718 "\x07 Stla\9fte kl ves ESC pre n vrat na predch dzaj£cu str nku bez zmeny",
719 TEXT_STYLE_NORMAL
720 },
721 {
722 8,
723 14,
724 " typu monitora.",
725 TEXT_STYLE_NORMAL
726 },
727 {
728 0,
729 0,
730 "ENTER = Pokra\9fova\9c ESC = Zruçi\9c F3 = Skon\9fi\9c",
731 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
732 },
733 {
734 0,
735 0,
736 NULL,
737 0
738 }
739 };
740
741 static MUI_ENTRY skSKSuccessPageEntries[] =
742 {
743 {
744 4,
745 3,
746 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
747 TEXT_STYLE_UNDERLINE
748 },
749 {
750 10,
751 6,
752 "Z kladn\82\9fast¡ syst\82mu ReactOS boli £speçne nainçtalovan\82.",
753 TEXT_STYLE_NORMAL
754 },
755 {
756 10,
757 8,
758 "Vyberte disketu z mechaniky A: a",
759 TEXT_STYLE_NORMAL
760 },
761 {
762 10,
763 9,
764 "vçetky m\82di  CD-ROM z CD mechan¡k.",
765 TEXT_STYLE_NORMAL
766 },
767 {
768 10,
769 11,
770 "Stla\9fte ENTER pre reçtart po\9f¡ta\9fa.",
771 TEXT_STYLE_NORMAL
772 },
773 {
774 0,
775 0,
776 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa",
777 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
778 },
779 {
780 0,
781 0,
782 NULL,
783 0
784 }
785 };
786
787 static MUI_ENTRY skSKBootPageEntries[] =
788 {
789 {
790 4,
791 3,
792 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
793 TEXT_STYLE_UNDERLINE
794 },
795 {
796 6,
797 8,
798 "Inçtal tor nem\93§e nainçtalova\9c zav dza\9f syst\82mu na pevnì disk V çho", //bootloader = zav dza\9f syst\82mu
799 TEXT_STYLE_NORMAL
800 },
801 {
802 6,
803 9,
804 "po\9f¡ta\9fa",
805 TEXT_STYLE_NORMAL
806 },
807 {
808 6,
809 13,
810 "Vlo§te pros¡m, naform tovan£ disketu do mechaniky A:",
811 TEXT_STYLE_NORMAL
812 },
813 {
814 6,
815 14,
816 "a stla\9fte ENTER.",
817 TEXT_STYLE_NORMAL,
818 },
819 {
820 0,
821 0,
822 "ENTER = Pokra\9fova\9c F3 = Skon\9fi\9c",
823 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
824 },
825 {
826 0,
827 0,
828 NULL,
829 0
830 }
831
832 };
833
834 static MUI_ENTRY skSKSelectPartitionEntries[] =
835 {
836 {
837 4,
838 3,
839 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
840 TEXT_STYLE_UNDERLINE
841 },
842 {
843 6,
844 8,
845 "Zoznam ni§çie, zobrazuje existuj£ce oblasti a nevyu§it\82 miesto",
846 TEXT_STYLE_NORMAL
847 },
848 {
849 6,
850 9,
851 "na disku vhodn\82 pre nov\82 oblasti.",
852 TEXT_STYLE_NORMAL
853 },
854 {
855 8,
856 11,
857 "\x07 Stla\9fte HORE alebo DOLE pre vìber zo zoznamu polo§iek.",
858 TEXT_STYLE_NORMAL
859 },
860 {
861 8,
862 13,
863 "\x07 Stla\9fte ENTER pre inçtal ciu syst\82mu ReactOS na vybran£ oblas\9c.",
864 TEXT_STYLE_NORMAL
865 },
866 {
867 8,
868 15,
869 "\x07 Press P to create a primary partition.",
870 // "\x07 Stla\9fte C pre vytvorenie novej oblasti.",
871 TEXT_STYLE_NORMAL
872 },
873 {
874 8,
875 17,
876 "\x07 Press E to create an extended partition.",
877 TEXT_STYLE_NORMAL
878 },
879 {
880 8,
881 19,
882 "\x07 Press L to create a logical partition.",
883 TEXT_STYLE_NORMAL
884 },
885 {
886 8,
887 21,
888 "\x07 Stla\9fte D pre vymazanie existuj£cej oblasti.",
889 TEXT_STYLE_NORMAL
890 },
891 {
892 0,
893 0,
894 "Po\9fkajte, pros¡m ...",
895 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
896 },
897 {
898 0,
899 0,
900 NULL,
901 0
902 }
903 };
904
905 static MUI_ENTRY skSKConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
906 {
907 {
908 4,
909 3,
910 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
911 TEXT_STYLE_UNDERLINE
912 },
913 {
914 6,
915 8,
916 "You have chosen to delete the system partition.",
917 TEXT_STYLE_NORMAL
918 },
919 {
920 6,
921 10,
922 "System partitions can contain diagnostic programs, hardware configuration",
923 TEXT_STYLE_NORMAL
924 },
925 {
926 6,
927 11,
928 "programs, programs to start an operating system (like ReactOS) or other",
929 TEXT_STYLE_NORMAL
930 },
931 {
932 6,
933 12,
934 "programs provided by the hardware manufacturer.",
935 TEXT_STYLE_NORMAL
936 },
937 {
938 6,
939 14,
940 "Delete a system partition only when you are sure that there are no such",
941 TEXT_STYLE_NORMAL
942 },
943 {
944 6,
945 15,
946 "programs on the partition, or when you are sure you want to delete them.",
947 TEXT_STYLE_NORMAL
948 },
949 {
950 6,
951 16,
952 "When you delete the partition, you might not be able to boot the",
953 TEXT_STYLE_NORMAL
954 },
955 {
956 6,
957 17,
958 "computer from the harddisk until you finished the ReactOS Setup.",
959 TEXT_STYLE_NORMAL
960 },
961 {
962 8,
963 20,
964 "\x07 Press ENTER to delete the system partition. You will be asked",
965 TEXT_STYLE_NORMAL
966 },
967 {
968 8,
969 21,
970 " to confirm the deletion of the partition again later.",
971 TEXT_STYLE_NORMAL
972 },
973 {
974 8,
975 24,
976 "\x07 Press ESC to return to the previous page. The partition will",
977 TEXT_STYLE_NORMAL
978 },
979 {
980 8,
981 25,
982 " not be deleted.",
983 TEXT_STYLE_NORMAL
984 },
985 {
986 0,
987 0,
988 "ENTER=Continue ESC=Cancel",
989 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
990 },
991 {
992 0,
993 0,
994 NULL,
995 0
996 }
997 };
998
999 static MUI_ENTRY skSKFormatPartitionEntries[] =
1000 {
1001 {
1002 4,
1003 3,
1004 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1005 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1006 },
1007 {
1008 6,
1009 8,
1010 "Form tovanie oblasti",
1011 TEXT_STYLE_NORMAL
1012 },
1013 {
1014 6,
1015 10,
1016 "Inçtal tor teraz naform tuje oblas\9c. Stla\9fte ENTER pre pokra\9fovanie.",
1017 TEXT_STYLE_NORMAL
1018 },
1019 {
1020 0,
1021 0,
1022 "ENTER = Pokra\9fova\9c F3 = Skon\9fi\9c",
1023 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1024 },
1025 {
1026 0,
1027 0,
1028 NULL,
1029 TEXT_STYLE_NORMAL
1030 }
1031 };
1032
1033 static MUI_ENTRY skSKInstallDirectoryEntries[] =
1034 {
1035 {
1036 4,
1037 3,
1038 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1039 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1040 },
1041 {
1042 6,
1043 8,
1044 "Inçtal tor nainçtaluje s£bory syst\82mu ReactOS na zvolen£ oblas\9c.",
1045 TEXT_STYLE_NORMAL
1046 },
1047 {
1048 6,
1049 9,
1050 "Vyberte adres r kam chcete nainçtalova\9c syst\82m ReactOS:",
1051 TEXT_STYLE_NORMAL
1052 },
1053 {
1054 6,
1055 14,
1056 "Ak chcete zmeni\9c odpor£\9fanì adres r, stla\9fte BACKSPACE a vyma§te",
1057 TEXT_STYLE_NORMAL
1058 },
1059 {
1060 6,
1061 15,
1062 "znaky. Potom nap¡çte n zov adres ra, v ktorom chcete aby bol",
1063 TEXT_STYLE_NORMAL
1064 },
1065 {
1066 6,
1067 16,
1068 "syst\82m ReactOS nainçtalovanì.",
1069 TEXT_STYLE_NORMAL
1070 },
1071 {
1072 0,
1073 0,
1074 "ENTER = Pokra\9fova\9c F3 = Skon\9fi\9c",
1075 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1076 },
1077 {
1078 0,
1079 0,
1080 NULL,
1081 0
1082 }
1083 };
1084
1085 static MUI_ENTRY skSKFileCopyEntries[] =
1086 {
1087 {
1088 4,
1089 3,
1090 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1091 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1092 },
1093 {
1094 11,
1095 12,
1096 "Po\9fkajte, pros¡m, kìm Inçtal tor skop¡ruje s£bory do inçtala\9fn\82ho",
1097 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1098 },
1099 {
1100 30,
1101 13,
1102 "prie\9finka pre ReactOS.",
1103 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1104 },
1105 {
1106 20,
1107 14,
1108 "Dokon\9fenie m\93§e trva\9c nieko\96ko min£t.",
1109 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1110 },
1111 {
1112 50,
1113 0,
1114 "\xB3 Po\9fkajte, pros¡m ... ",
1115 TEXT_TYPE_STATUS
1116 },
1117 {
1118 0,
1119 0,
1120 NULL,
1121 0
1122 }
1123 };
1124
1125 static MUI_ENTRY skSKBootLoaderEntries[] =
1126 {
1127 {
1128 4,
1129 3,
1130 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1131 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1132 },
1133 {
1134 6,
1135 8,
1136 "Inçtal tor je pripravenì nainçtalova\9c zav dza\9f opera\9fn\82ho syst\82mu",
1137 TEXT_STYLE_NORMAL
1138 },
1139 {
1140 8,
1141 12,
1142 "Nainçtalova\9c zav dza\9f syst\82mu na pevnì disk (MBR a VBR).",
1143 TEXT_STYLE_NORMAL
1144 },
1145 {
1146 8,
1147 13,
1148 "Nainçtalova\9c zav dza\9f syst\82mu na pevnì disk (iba VBR).",
1149 TEXT_STYLE_NORMAL
1150 },
1151 {
1152 8,
1153 14,
1154 "Nainçtalova\9c zav dza\9f syst\82mu na disketu.",
1155 TEXT_STYLE_NORMAL
1156 },
1157 {
1158 8,
1159 15,
1160 "Presko\9fi\9c inçtal ciu zav dza\9fa syst\82mu.",
1161 TEXT_STYLE_NORMAL
1162 },
1163 {
1164 0,
1165 0,
1166 "ENTER = Pokra\9fova\9c F3 = Skon\9fi\9c",
1167 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1168 },
1169 {
1170 0,
1171 0,
1172 NULL,
1173 0
1174 }
1175 };
1176
1177 static MUI_ENTRY skSKKeyboardSettingsEntries[] =
1178 {
1179 {
1180 4,
1181 3,
1182 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1183 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1184 },
1185 {
1186 6,
1187 8,
1188 "Chcete zmeni\9c typ kl vesnice, ktorì m  by\9c nainçtalovanì.",
1189 TEXT_STYLE_NORMAL
1190 },
1191 {
1192 8,
1193 10,
1194 "\x07 Stla\9fte kl ves HORE alebo DOLE a vyberte po§adovanì typ kl vesnice.",
1195 TEXT_STYLE_NORMAL
1196 },
1197 {
1198 8,
1199 11,
1200 " Potom stla\9fte ENTER.",
1201 TEXT_STYLE_NORMAL
1202 },
1203 {
1204 8,
1205 13,
1206 "\x07 Stla\9fte kl ves ESC pre n vrat na predch dzaj£cu str nku bez zmeny",
1207 TEXT_STYLE_NORMAL
1208 },
1209 {
1210 8,
1211 14,
1212 " typu kl vesnice.",
1213 TEXT_STYLE_NORMAL
1214 },
1215 {
1216 0,
1217 0,
1218 "ENTER = Pokra\9fova\9c ESC = Zruçi\9c F3 = Skon\9fi\9c",
1219 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1220 },
1221 {
1222 0,
1223 0,
1224 NULL,
1225 0
1226 }
1227 };
1228
1229 static MUI_ENTRY skSKLayoutSettingsEntries[] =
1230 {
1231 {
1232 4,
1233 3,
1234 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1235 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1236 },
1237 {
1238 6,
1239 8,
1240 "Pros¡m, vyberte rozlo§enie, ktor\82 sa nainçtaluje ako predvolen\82.",
1241 TEXT_STYLE_NORMAL
1242 },
1243 {
1244 8,
1245 10,
1246 "\x07 Stla\9fte kl ves HORE alebo DOLE pre vìber po§adovan\82ho rozlo§enia",
1247 TEXT_STYLE_NORMAL
1248 },
1249 {
1250 8,
1251 11,
1252 " kl vesnice. Potom stla\9fte ENTER.",
1253 TEXT_STYLE_NORMAL
1254 },
1255 {
1256 8,
1257 13,
1258 "\x07 Stla\9fte kl ves ESC pre n vrat na predch dzaj£cu str nku bez zmeny",
1259 TEXT_STYLE_NORMAL
1260 },
1261 {
1262 8,
1263 14,
1264 " rozlo§enia kl vesnice.",
1265 TEXT_STYLE_NORMAL
1266 },
1267 {
1268 0,
1269 0,
1270 "ENTER = Pokra\9fova\9c ESC = Zruçi\9c F3 = Skon\9fi\9c",
1271 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1272 },
1273 {
1274 0,
1275 0,
1276 NULL,
1277 0
1278 },
1279
1280 };
1281
1282 static MUI_ENTRY skSKPrepareCopyEntries[] =
1283 {
1284 {
1285 4,
1286 3,
1287 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1288 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1289 },
1290 {
1291 6,
1292 8,
1293 "Pripravuje sa kop¡rovanie s£borov syst\82mu ReactOS. ",
1294 TEXT_STYLE_NORMAL
1295 },
1296 {
1297 0,
1298 0,
1299 "Vytv ra sa zoznam potrebnìch s£borov ...",
1300 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1301 },
1302 {
1303 0,
1304 0,
1305 NULL,
1306 0
1307 },
1308
1309 };
1310
1311 static MUI_ENTRY skSKSelectFSEntries[] =
1312 {
1313 {
1314 4,
1315 3,
1316 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1317 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1318 },
1319 {
1320 6,
1321 17,
1322 "Vyberte syst\82m s£borov zo zoznamu uveden\82ho ni§çie.",
1323 0
1324 },
1325 {
1326 8,
1327 19,
1328 "\x07 Stla\9fte HORE alebo DOLE pre vìber syst\82mu s£borov.",
1329 0
1330 },
1331 {
1332 8,
1333 21,
1334 "\x07 Stla\9fte ENTER pre form tovanie oblasti.",
1335 0
1336 },
1337 {
1338 8,
1339 23,
1340 "\x07 Stla\9fte ESC pre vìber inej oblasti.",
1341 0
1342 },
1343 {
1344 0,
1345 0,
1346 "ENTER = Pokra\9fova\9c ESC = Zruçi\9c F3 = Skon\9fi\9c",
1347 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1348 },
1349
1350 {
1351 0,
1352 0,
1353 NULL,
1354 0
1355 }
1356 };
1357
1358 static MUI_ENTRY skSKDeletePartitionEntries[] =
1359 {
1360 {
1361 4,
1362 3,
1363 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1364 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1365 },
1366 {
1367 6,
1368 8,
1369 "Vybrali ste si odstr nenie oblasti",
1370 TEXT_STYLE_NORMAL
1371 },
1372 {
1373 8,
1374 18,
1375 "\x07 Stla\9fte D pre odstr nenie oblasti.",
1376 TEXT_STYLE_NORMAL
1377 },
1378 {
1379 11,
1380 19,
1381 "UPOZORNENIE: Vçetky £daje na tejto oblasti sa nen vratne stratia!",
1382 TEXT_STYLE_NORMAL
1383 },
1384 {
1385 8,
1386 21,
1387 "\x07 Stla\9fte ESC pre zruçenie.",
1388 TEXT_STYLE_NORMAL
1389 },
1390 {
1391 0,
1392 0,
1393 "D = Odstr ni\9c oblas\9c ESC = Zruçi\9c F3 = Skon\9fi\9c",
1394 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1395 },
1396 {
1397 0,
1398 0,
1399 NULL,
1400 0
1401 }
1402 };
1403
1404 static MUI_ENTRY skSKRegistryEntries[] =
1405 {
1406 {
1407 4,
1408 3,
1409 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1410 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1411 },
1412 {
1413 6,
1414 8,
1415 "Aktualizuj£ sa syst\82mov\82 nastavenia.",
1416 TEXT_STYLE_NORMAL
1417 },
1418 {
1419 0,
1420 0,
1421 "Vytv raj£ sa polo§ky registrov ...", //registry hives
1422 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1423 },
1424 {
1425 0,
1426 0,
1427 NULL,
1428 0
1429 },
1430
1431 };
1432
1433 MUI_ERROR skSKErrorEntries[] =
1434 {
1435 {
1436 // NOT_AN_ERROR
1437 "Success\n"
1438 },
1439 {
1440 // ERROR_NOT_INSTALLED
1441 "Syst\82m ReactOS nie je kompletne nainçtalovanì na Vaçom\n"
1442 "po\9f¡ta\9fi. Ak teraz preruç¡te inçtal ciu, budete musie\9c\n"
1443 "spusti\9c Inçtal tor znova, aby sa syst\82m ReactOS nainçtaloval.\n"
1444 "\n"
1445 " \x07 Stla\9fte ENTER pre pokra\9fovanie v inçtal cii.\n"
1446 " \x07 Stla\9fte F3 pre skon\9fenie inçtal cie.",
1447 "F3 = Skon\9fi\9c ENTER = Pokra\9fova\9c"
1448 },
1449 {
1450 // ERROR_NO_HDD
1451 "Inçtal toru sa nepodarilo n js\9c pevnì disk.\n",
1452 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1453 },
1454 {
1455 // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1456 "Inçtal toru sa nepodarilo n js\9c jej zdrojov£ mechaniku.\n",
1457 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1458 },
1459 {
1460 // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1461 "Inçtal tor zlyhal pri nahr van¡ s£boru TXTSETUP.SIF.\n",
1462 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1463 },
1464 {
1465 // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1466 "Inçtal tor naçiel poçkodenì s£bor TXTSETUP.SIF.\n",
1467 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1468 },
1469 {
1470 // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1471 "Setup found an invalid signature in TXTSETUP.SIF.\n", //chybnì (neplatnì) podpis (znak, zna\9fka, çifra)
1472 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1473 },
1474 {
1475 // ERROR_DRIVE_INFORMATION
1476 "Inçtal tor nemohol z¡ska\9c inform cie o syst\82movìch diskoch.\n",
1477 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1478 },
1479 {
1480 // ERROR_WRITE_BOOT,
1481 "Inçtal toru sa nepodarilo nainçtalova\9c zav dzac¡ k¢d s£borov\82ho\n"
1482 "syst\82mu FAT na syst\82mov£ part¡ciu.",
1483 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1484 },
1485 {
1486 // ERROR_LOAD_COMPUTER,
1487 "Inçtal tor zlyhal pri nahr van¡ zoznamu typov po\9f¡ta\9fov.\n",
1488 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1489 },
1490 {
1491 // ERROR_LOAD_DISPLAY,
1492 "Inçtal tor zlyhal pri nahr van¡ zoznamu nastaven¡ monitora.\n",
1493 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1494 },
1495 {
1496 // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1497 "Inçtal tor zlyhal pri nahr van¡ zoznamu typov kl vesn¡c.\n",
1498 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1499 },
1500 {
1501 // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1502 "Inçtal tor zlyhal pri nahr van¡ zoznamu rozlo§enia kl vesn¡c.\n",
1503 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1504 },
1505 {
1506 // ERROR_WARN_PARTITION,
1507 // "Inçtal tor zistil, §e najmenej jeden pevnì disk obsahuje nekompatibiln£\n"
1508 "Inçtal tor naçiel najmenej na jednom pevnom disku nekompatibiln£\n"
1509 "tabu\96ku oblast¡, s ktorou sa ned  spr vne zaobch dza\9c!\n"
1510 "\n"
1511 "Vytvorenie alebo odstr nenie oblast¡ m\93§e zni\9fi\9c tabu\96ku oblast¡.\n"
1512 "\n"
1513 " \x07 Stla\9fte F3 pre skon\9fenie inçtal cie.\n"
1514 " \x07 Stla\9fte ENTER pre pokra\9fovanie.",
1515 "F3 = Skon\9fi\9c ENTER = Pokra\9fova\9c"
1516 },
1517 {
1518 // ERROR_NEW_PARTITION,
1519 "Nem\93§ete vytvori\9c nov£ oblas\9c\n"
1520 "vo vn£tri u§ existuj£cej oblasti!\n"
1521 "\n"
1522 " * Pokra\9fujte stla\9fen¡m \96ubovo\96n\82ho kl vesu.",
1523 NULL
1524 },
1525 {
1526 // ERROR_DELETE_SPACE,
1527 "Nem\93§ete odstr ni\9c miesto na disku, ktor\82 nie je oblas\9cou!\n"
1528 "\n"
1529 " * Pokra\9fujte stla\9fen¡m \96ubovo\96n\82ho kl vesu.",
1530 NULL
1531 },
1532 {
1533 // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1534 "Inçtal toru sa nepodarilo nainçtalova\9c zav dzac¡ k¢d s£borov\82ho\n"
1535 "syst\82mu FAT na syst\82mov£ part¡ciu.",
1536 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1537 },
1538 {
1539 // ERROR_NO_FLOPPY,
1540 "V mechanike A: nie je disketa.",
1541 "ENTER = Pokra\9fova\9c"
1542 },
1543 {
1544 // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1545 "Inçtal tor zlyhal pri aktualiz cii nastaven¡ rozlo§enia kl vesnice.",
1546 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1547 },
1548 {
1549 // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1550 "Setup failed to update display registry settings.",
1551 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1552 },
1553 {
1554 // ERROR_IMPORT_HIVE,
1555 "Setup failed to import a hive file.",
1556 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1557 },
1558 {
1559 // ERROR_FIND_REGISTRY
1560 "Setup failed to find the registry data files.",
1561 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1562 },
1563 {
1564 // ERROR_CREATE_HIVE,
1565 "Setup failed to create the registry hives.",
1566 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1567 },
1568 {
1569 // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1570 "Setup failed to set the initialize the registry.",
1571 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1572 },
1573 {
1574 // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1575 "Cabinet has no valid inf file.\n",
1576 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1577 },
1578 {
1579 // ERROR_CABINET_MISSING,
1580 "Cabinet not found.\n",
1581 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1582 },
1583 {
1584 // ERROR_CABINET_SCRIPT,
1585 "Cabinet has no setup script.\n",
1586 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1587 },
1588 {
1589 // ERROR_COPY_QUEUE,
1590 "Setup failed to open the copy file queue.\n",
1591 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1592 },
1593 {
1594 // ERROR_CREATE_DIR,
1595 "Inçtal tor nemohol vytvori\9c inçtala\9fn\82 adres re.",
1596 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1597 },
1598 {
1599 // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1600 "Inçtal tor zlyhal pri h\96adan¡ sekcie '%S'\n"
1601 "v s£bore TXTSETUP.SIF.\n",
1602 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1603 },
1604 {
1605 // ERROR_CABINET_SECTION,
1606 "Inçtal tor zlyhal pri h\96adan¡ sekcie '%S'\n"
1607 "v s£bore cabinet.\n",
1608 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1609 },
1610 {
1611 // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1612 "Inçtal tor nemohol vytvori\9c inçtala\9fnì adres r.", //could not = nemohol
1613 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1614 },
1615 {
1616 // ERROR_WRITE_PTABLE,
1617 "Inçtal tor zlyhal pri z pise do tabuliek oblast¡.\n"
1618 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1619 },
1620 {
1621 // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1622 "Inçtal tor zlyhal pri prid van¡ k¢dovej str nky do registrov.\n"
1623 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1624 },
1625 {
1626 // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1627 "Setup could not set the system locale.\n"
1628 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1629 },
1630 {
1631 // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1632 "Inçtal tor zlyhal pri prid van¡ rozlo§en¡ kl vesnice do registrov.\n"
1633 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1634 },
1635 {
1636 // ERROR_UPDATE_GEOID,
1637 "Inçtal tor nemohol nastavi\9c geo id.\n"
1638 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1639 },
1640 {
1641 // ERROR_DIRECTORY_NAME,
1642 "Invalid directory name.\n"
1643 "\n"
1644 " * Press any key to continue."
1645 },
1646 {
1647 // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1648 "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
1649 "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
1650 "\n"
1651 " * Pokra\9fujte stla\9fen¡m \96ubovo\96n\82ho kl vesu.",
1652 NULL
1653 },
1654 {
1655 // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1656 "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
1657 "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
1658 "\n"
1659 " * Press any key to continue."
1660 },
1661 {
1662 // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1663 "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
1664 "\n"
1665 " * Press any key to continue."
1666 },
1667 {
1668 // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1669 "Setup is unable to format the partition:\n"
1670 " %S\n"
1671 "\n"
1672 "ENTER = Reboot computer"
1673 },
1674 {
1675 NULL,
1676 NULL
1677 }
1678 };
1679
1680 MUI_PAGE skSKPages[] =
1681 {
1682 {
1683 LANGUAGE_PAGE,
1684 skSKLanguagePageEntries
1685 },
1686 {
1687 WELCOME_PAGE,
1688 skSKWelcomePageEntries
1689 },
1690 {
1691 INSTALL_INTRO_PAGE,
1692 skSKIntroPageEntries
1693 },
1694 {
1695 LICENSE_PAGE,
1696 skSKLicensePageEntries
1697 },
1698 {
1699 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1700 skSKDevicePageEntries
1701 },
1702 {
1703 REPAIR_INTRO_PAGE,
1704 skSKRepairPageEntries
1705 },
1706 {
1707 UPGRADE_REPAIR_PAGE,
1708 skSKUpgradePageEntries
1709 },
1710 {
1711 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1712 skSKComputerPageEntries
1713 },
1714 {
1715 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1716 skSKDisplayPageEntries
1717 },
1718 {
1719 FLUSH_PAGE,
1720 skSKFlushPageEntries
1721 },
1722 {
1723 SELECT_PARTITION_PAGE,
1724 skSKSelectPartitionEntries
1725 },
1726 {
1727 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1728 skSKConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1729 },
1730 {
1731 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1732 skSKSelectFSEntries
1733 },
1734 {
1735 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1736 skSKFormatPartitionEntries
1737 },
1738 {
1739 DELETE_PARTITION_PAGE,
1740 skSKDeletePartitionEntries
1741 },
1742 {
1743 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1744 skSKInstallDirectoryEntries
1745 },
1746 {
1747 PREPARE_COPY_PAGE,
1748 skSKPrepareCopyEntries
1749 },
1750 {
1751 FILE_COPY_PAGE,
1752 skSKFileCopyEntries
1753 },
1754 {
1755 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1756 skSKKeyboardSettingsEntries
1757 },
1758 {
1759 BOOT_LOADER_PAGE,
1760 skSKBootLoaderEntries
1761 },
1762 {
1763 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1764 skSKLayoutSettingsEntries
1765 },
1766 {
1767 QUIT_PAGE,
1768 skSKQuitPageEntries
1769 },
1770 {
1771 SUCCESS_PAGE,
1772 skSKSuccessPageEntries
1773 },
1774 {
1775 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1776 skSKBootPageEntries
1777 },
1778 {
1779 REGISTRY_PAGE,
1780 skSKRegistryEntries
1781 },
1782 {
1783 -1,
1784 NULL
1785 }
1786 };
1787
1788 MUI_STRING skSKStrings[] =
1789 {
1790 {STRING_PLEASEWAIT,
1791 " Po\9fkajte, pros¡m ..."},
1792 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1793 " ENTER = Install P = Create Primary E = Create Extended F3 = Quit"},
1794 // " ENTER = Inçtalova\9c C = Vytvori\9c oblas\9c F3 = Skon\9fi\9c"},
1795 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1796 " ENTER = Install L = Create Logical Partition F3 = Quit"},
1797 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1798 " ENTER = Inçtalova\9c D = Odstr ni\9c oblas\9c F3 = Skon\9fi\9c"},
1799 {STRING_DELETEPARTITION,
1800 " D = Delete Partition F3 = Quit"},
1801 {STRING_PARTITIONSIZE,
1802 "Ve\96kos\9c novej oblasti:"},
1803 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1804 "You have chosen to create a primary partition on"},
1805 // "Zvolili ste vytvorenie novej oblasti na"},
1806 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1807 "You have chosen to create an extended partition on"},
1808 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1809 "You have chosen to create a logical partition on"},
1810 {STRING_HDDSIZE,
1811 "Zadajte, pros¡m, ve\96kos\9c novej oblasti v megabajtoch."},
1812 {STRING_CREATEPARTITION,
1813 " ENTER = Vytvori\9c oblas\9c ESC = Zruçi\9c F3 = Skon\9fi\9c"},
1814 {STRING_PARTFORMAT,
1815 "T to oblas\9c sa bude form tova\9c ako Ôalçia."},
1816 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1817 "Zvolili ste inçtal ciu syst\82mu ReactOS na nov£ alebo nenaform tovan£ oblas\9c."},
1818 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1819 "The system partition is not formatted yet."},
1820 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1821 "The new partition is not formatted yet."},
1822 {STRING_INSTALLONPART,
1823 "Inçtal tor nainçtaluje syst\82m ReactOS na oblas\9c"},
1824 {STRING_CHECKINGPART,
1825 "Inçtal tor teraz skontroluje vybran£ oblas\9c."},
1826 {STRING_CONTINUE,
1827 "ENTER = Pokra\9fova\9c"},
1828 {STRING_QUITCONTINUE,
1829 "F3 = Skon\9fi\9c ENTER = Pokra\9fova\9c"},
1830 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1831 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"},
1832 {STRING_DELETING,
1833 " Deleting file: %S"},
1834 {STRING_MOVING,
1835 " Moving file: %S to: %S"},
1836 {STRING_RENAMING,
1837 " Renaming file: %S to: %S"},
1838 {STRING_COPYING,
1839 " Kop¡ruje sa s£bor: %S"},
1840 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1841 "Inçtal tor kop¡ruje s£bory..."},
1842 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1843 " Aktualizujem polo§ky registrov..."},
1844 {STRING_IMPORTFILE,
1845 " Importujem %S..."},
1846 {STRING_DISPLAYSETTINGSUPDATE,
1847 " Aktualizujem nastavenia obrazovky v registrov..."}, //display registry settings
1848 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1849 " Aktualizujem miestne nastavenia..."},
1850 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1851 " Aktualizujem nastavenia rozlo§enia kl vesnice..."},
1852 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1853 " Prid vam do registrov inform cie o k¢dovej str nke..."},
1854 {STRING_DONE,
1855 " Hotovo..."},
1856 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1857 " ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"},
1858 {STRING_REBOOTPROGRESSBAR,
1859 " Your computer will reboot in %li second(s)... "},
1860 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1861 "Nemo§no otvori\9c konzolu\r\n\r\n"},
1862 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1863 "Najbe§nejçou pr¡\9finou tohto je pou§itie USB kl vesnice\r\n"},
1864 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1865 "USB kl vesnica eçte nie je plne podporovan \r\n"},
1866 {STRING_FORMATTINGDISK,
1867 "Inçtal tor form tuje V ç disk"},
1868 {STRING_CHECKINGDISK,
1869 "Inçtal tor kontroluje V ç disk"},
1870 {STRING_FORMATDISK1,
1871 " Naform tova\9c oblas\9c ako syst\82m s£borov %S (rìchly form t) "},
1872 {STRING_FORMATDISK2,
1873 " Naform tova\9c oblas\9c ako syst\82m s£borov %S "},
1874 {STRING_KEEPFORMAT,
1875 " Ponecha\9c\9fasnì syst\82m s£borov (bez zmeny) "},
1876 {STRING_HDINFOPARTCREATE_1,
1877 "%I64u %s pevnom disku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) na %wZ [%s]."},
1878 {STRING_HDINFOPARTCREATE_2,
1879 "%I64u %s pevnì disk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) [%s]."},
1880 {STRING_HDDINFOUNK2,
1881 " %c%c typ 0x%02X %I64u %s"},
1882 {STRING_HDINFOPARTDELETE_1,
1883 "na %I64u %s pevnom disku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) na %wZ [%s]."},
1884 {STRING_HDINFOPARTDELETE_2,
1885 "na %I64u %s pevnom disku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) [%s]."},
1886 {STRING_HDINFOPARTZEROED_1,
1887 "pevnì disk %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
1888 {STRING_HDDINFOUNK4,
1889 "%c%c typ 0x%02X %I64u %s"},
1890 {STRING_HDINFOPARTEXISTS_1,
1891 "na pevnom disku %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
1892 {STRING_HDDINFOUNK5,
1893 "%c%c %c %styp %-3u%s %6lu %s"},
1894 {STRING_HDINFOPARTSELECT_1,
1895 "%6lu %s pevnì disk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) na %wZ [%s]"},
1896 {STRING_HDINFOPARTSELECT_2,
1897 "%6lu %s pevnom disku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) [%s]"},
1898 {STRING_NEWPARTITION,
1899 "Inçtal tor vytvoril nov£ oblas\9c na"},
1900 {STRING_UNPSPACE,
1901 " %sMiesto bez oblast¡%s %6lu %s"},
1902 {STRING_MAXSIZE,
1903 "MB (max. %lu MB)"},
1904 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1905 "Extended Partition"},
1906 {STRING_UNFORMATTED,
1907 "Nov  (Nenaform tovan )"},
1908 {STRING_FORMATUNUSED,
1909 "Nepou§it\82"},
1910 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1911 "Nezn me"},
1912 {STRING_KB,
1913 "KB"},
1914 {STRING_MB,
1915 "MB"},
1916 {STRING_GB,
1917 "GB"},
1918 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1919 "Prid vam rozlo§enia kl vesnice"},
1920 {0, 0}
1921 };