[CMAKE]
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / sk-SK.h
1 /* TRANSLATOR: M rio Ka\9fm r /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
2 * DATE OF TR: 22-01-2008
3 * Encoding : Latin II (852)
4 * LastChange: 05-09-2010
5 */
6
7 #pragma once
8
9 MUI_LAYOUTS skSKLayouts[] =
10 {
11 { L"041B", L"0000041B" },
12 { L"041B", L"0001041B" },
13 { L"0409", L"00000409" },
14 { NULL, NULL }
15 };
16
17 static MUI_ENTRY skSKLanguagePageEntries[] =
18 {
19 {
20 4,
21 3,
22 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
23 TEXT_STYLE_UNDERLINE
24 },
25 {
26 6,
27 8,
28 "Vìber jazyka.",
29 TEXT_STYLE_NORMAL
30 },
31 {
32 8,
33 10,
34 "\x07 Zvo\96te si jazyk, ktorì sa pou§ije po\9fas inçtal cie.",
35 TEXT_STYLE_NORMAL
36 },
37 {
38 8,
39 11,
40 " Potom stla\9fte ENTER.",
41 TEXT_STYLE_NORMAL
42 },
43 {
44 8,
45 13,
46 "\x07 Tento jazyk bude predvolenìm jazykom nainçtalovan\82ho syst\82mu.",
47 TEXT_STYLE_NORMAL
48 },
49 {
50 0,
51 0,
52 "ENTER = Pokra\9fova\9c F3 = Skon\9fi\9c",
53 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
54 },
55 {
56 0,
57 0,
58 NULL,
59 0
60 }
61 };
62
63 static MUI_ENTRY skSKWelcomePageEntries[] =
64 {
65 {
66 4,
67 3,
68 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
69 TEXT_STYLE_UNDERLINE
70 },
71 {
72 6,
73 8,
74 "V¡ta V s Inçtal tor syst\82mu ReactOS",
75 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
76 },
77 {
78 6,
79 11,
80 "Tento stupeå Inçtal tora skop¡ruje opera\9fnì syst\82m ReactOS na V ç",
81 TEXT_STYLE_NORMAL
82 },
83 {
84 6,
85 12,
86 "po\9f¡ta\9f a priprav¡ druhì stupeå Inçtal tora.",
87 TEXT_STYLE_NORMAL
88 },
89 {
90 8,
91 15,
92 "\x07 Stla\9fte ENTER pre nainçtalovanie syst\82mu ReactOS.",
93 TEXT_STYLE_NORMAL
94 },
95 {
96 8,
97 17,
98 "\x07 Stla\9fte R pre opravu alebo aktualiz ciu syst\82mu ReactOS.",
99 TEXT_STYLE_NORMAL
100 },
101 {
102 8,
103 19,
104 "\x07 Stla\9fte L, ak chcete zobrazi\9c licen\9fn\82 podmienky syst\82mu ReactOS.",
105 TEXT_STYLE_NORMAL
106 },
107 {
108 8,
109 21,
110 "\x07 Stla\9fte F3 pre skon\9fenie inçtal cie, syst\82m ReactOS sa nenainçtaluje.",
111 TEXT_STYLE_NORMAL
112 },
113 {
114 6,
115 23,
116 "Pre viac inform ci¡ o syst\82me ReactOS, navçt¡vte pros¡m:",
117 TEXT_STYLE_NORMAL
118 },
119 {
120 6,
121 24,
122 "http://www.reactos.org",
123 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
124 },
125 {
126 0,
127 0,
128 "ENTER = Pokra\9fova\9c R = Opravi\9c L = Licencia F3 = Skon\9fi\9c",
129 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
130 },
131 {
132 0,
133 0,
134 NULL,
135 0
136 }
137 };
138
139 static MUI_ENTRY skSKIntroPageEntries[] =
140 {
141 {
142 4,
143 3,
144 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
145 TEXT_STYLE_UNDERLINE
146 },
147 {
148 6,
149 8,
150 "Inçtal tor syst\82mu ReactOS je v za\9fiato\9fnom çt diu vìvoja. Zatia\96",
151 TEXT_STYLE_NORMAL
152 },
153 {
154 6,
155 9,
156 "nepodporuje vçetky funkcie plne vyu§¡vaj£ce program Inçtal tor.",
157 TEXT_STYLE_NORMAL
158 },
159 {
160 6,
161 12,
162 "M  nasleduj£ce obmedzenia:",
163 TEXT_STYLE_NORMAL
164 },
165 {
166 8,
167 13,
168 "- Inçtal tor nepracuje s viac ako 1 prim rnou oblas\9cou na 1 disku.",
169 TEXT_STYLE_NORMAL
170 },
171 {
172 8,
173 14,
174 "- Inçtal tor nevie odstr ni\9c prim rnu oblas\9c z disku,",
175 TEXT_STYLE_NORMAL
176 },
177 {
178 8,
179 15,
180 " pokia\96 existuj£ rozç¡ren\82 oblasti na disku.",
181 TEXT_STYLE_NORMAL
182 },
183 {
184 8,
185 16,
186 "- Inçtal tor nevie odstr ni\9c prv£ rozç¡ren£ oblas\9c z disku,",
187 TEXT_STYLE_NORMAL
188 },
189 {
190 8,
191 17,
192 " pokia\96 existuj£ in\82 rozç¡ren\82 oblasti na disku.",
193 TEXT_STYLE_NORMAL
194 },
195 {
196 8,
197 18,
198 "- Inçtal tor podporuje iba s£borovì syst\82m FAT.",
199 TEXT_STYLE_NORMAL
200 },
201 {
202 8,
203 19,
204 "- Kontrola s£borov\82ho syst\82mu zatia\96 nie je implementovan .",
205 TEXT_STYLE_NORMAL
206 },
207 {
208 8,
209 23,
210 "\x07 Stla\9fte ENTER pre nainçtalovanie syst\82mu ReactOS.",
211 TEXT_STYLE_NORMAL
212 },
213 {
214 8,
215 25,
216 "\x07 Stla\9fte F3 pre skon\9fenie inçtal cie, syst\82m ReactOS sa nenainçtaluje.",
217 TEXT_STYLE_NORMAL
218 },
219 {
220 0,
221 0,
222 "ENTER = Pokra\9fova\9c F3 = Skon\9fi\9c",
223 TEXT_TYPE_STATUS| TEXT_PADDING_BIG
224 },
225 {
226 0,
227 0,
228 NULL,
229 0
230 }
231 };
232
233 static MUI_ENTRY skSKLicensePageEntries[] =
234 {
235 {
236 4,
237 3,
238 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
239 TEXT_STYLE_UNDERLINE
240 },
241 {
242 6,
243 6,
244 "Licencia:",
245 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
246 },
247 {
248 8,
249 8,
250 "Syst\82m ReactOS je vydanì za podmienok licencie",
251 TEXT_STYLE_NORMAL
252 },
253 {
254 8,
255 9,
256 "GNU GPL s \9fas\9cami obsahuj£cimi k¢d z inìch kompatibilnìch",
257 TEXT_STYLE_NORMAL
258 },
259 {
260 8,
261 10,
262 "licenci¡ ako s£ X11 alebo BSD a licencie GNU LGPL.",
263 TEXT_STYLE_NORMAL
264 },
265 {
266 8,
267 11,
268 "Preto vçetok softv\82r, ktorì je s£\9fas\9cou syst\82mu ReactOS,",
269 TEXT_STYLE_NORMAL
270 },
271 {
272 8,
273 12,
274 "je vydanì pod licenciou GNU GPL, a rovnako s£ zachovan\82",
275 TEXT_STYLE_NORMAL
276 },
277 {
278 8,
279 13,
280 "aj p\93vodn\82 licencie.",
281 TEXT_STYLE_NORMAL
282 },
283 {
284 8,
285 15,
286 "Tento softv\82r prich dza BEZ ZµRUKY alebo obmedzen¡ pou§¡vania",
287 TEXT_STYLE_NORMAL
288 },
289 {
290 8,
291 16,
292 "s vìnimkou platn\82ho miestneho a medzin rodn\82ho pr va. Licencia",
293 TEXT_STYLE_NORMAL
294 },
295 {
296 8,
297 17,
298 "syst\82mu ReactOS pokrìva iba distrib£ciu k tren¡m stran m.",
299 TEXT_STYLE_NORMAL
300 },
301 {
302 8,
303 18,
304 "Ak z nejak\82ho d\93vodu neobdr§¡te k¢piu licencie GNU GPL",
305 TEXT_STYLE_NORMAL
306 },
307 {
308 8,
309 19,
310 "spolu so syst\82mom ReactOS, navçt¡vte, pros¡m, str nku:",
311 TEXT_STYLE_NORMAL
312 },
313 {
314 8,
315 20,
316 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
317 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
318 },
319 {
320 8,
321 22,
322 "Z ruka:",
323 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
324 },
325 {
326 8,
327 24,
328 "Toto je slobodnì softv\82r; see the source for copying conditions.",
329 TEXT_STYLE_NORMAL
330 },
331 {
332 8,
333 25,
334 "There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or",
335 TEXT_STYLE_NORMAL
336 },
337 {
338 8,
339 26,
340 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE",
341 TEXT_STYLE_NORMAL
342 },
343 {
344 0,
345 0,
346 "ENTER = N vrat",
347 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
348 },
349 {
350 0,
351 0,
352 NULL,
353 0
354 }
355 };
356
357 static MUI_ENTRY skSKDevicePageEntries[] =
358 {
359 {
360 4,
361 3,
362 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
363 TEXT_STYLE_UNDERLINE
364 },
365 {
366 6,
367 8,
368 "Zoznam ni§çie, zobrazuje s£\9fasn\82 nastavenia zariaden¡.",
369 TEXT_STYLE_NORMAL
370 },
371 {
372 24,
373 11,
374 "Po\9f¡ta\9f:",
375 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
376 },
377 {
378 24,
379 12,
380 "Monitor:",
381 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
382 },
383 {
384 24,
385 13,
386 "Kl vesnica:",
387 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
388 },
389 {
390 24,
391 14,
392 "Rozlo§enie kl.:",
393 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
394 },
395 {
396 24,
397 16,
398 "Akceptova\9c:",
399 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
400 },
401 {
402 25,
403 16, "Akceptova\9c tieto nastavenia zariaden¡",
404 TEXT_STYLE_NORMAL
405 },
406 {
407 6,
408 19,
409 "M\93§ete zmeni\9c hardv\82rov\82 nastavenia stla\9fen¡m kl vesov HORE alebo DOLE",
410 TEXT_STYLE_NORMAL
411 },
412 {
413 6,
414 20,
415 "pre vìber polo§ky. Potom stla\9fte kl ves ENTER pre vìber alternat¡vnych",
416 TEXT_STYLE_NORMAL
417 },
418 {
419 6,
420 21,
421 "nastaven¡.",
422 TEXT_STYLE_NORMAL
423 },
424 {
425 6,
426 23,
427 "Ak s£ vçetky nastavenia spr vne, vyberte polo§ku",
428 TEXT_STYLE_NORMAL
429 },
430 {
431 6,
432 24,
433 "\"Akceptova\9c tieto nastavenia zariaden¡\" a stla\9fte ENTER.",
434 TEXT_STYLE_NORMAL
435 },
436 {
437 0,
438 0,
439 "ENTER = Pokra\9fova\9c F3 = Skon\9fi\9c",
440 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
441 },
442 {
443 0,
444 0,
445 NULL,
446 0
447 }
448 };
449
450 static MUI_ENTRY skSKRepairPageEntries[] =
451 {
452 {
453 4,
454 3,
455 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
456 TEXT_STYLE_UNDERLINE
457 },
458 {
459 6,
460 8,
461 "Inçtal tor syst\82mu ReactOS je v za\9fiato\9fnom çt diu vìvoja. Zatia\96",
462 TEXT_STYLE_NORMAL
463 },
464 {
465 6,
466 9,
467 "nepodporuje vçetky funkcie plne vyu§¡vaj£ce program Inçtal tor.",
468 TEXT_STYLE_NORMAL
469 },
470 {
471 6,
472 12,
473 "Funkcie na opravu syst\82mu zatia\96 nie s£ implementovan\82.",
474 TEXT_STYLE_NORMAL
475 },
476 {
477 8,
478 15,
479 "\x07 Stla\9fte U pre aktualiz ciu OS.",
480 TEXT_STYLE_NORMAL
481 },
482 {
483 8,
484 17,
485 "\x07 Stla\9fte R pre z chrann£ konzolu.",
486 TEXT_STYLE_NORMAL
487 },
488 {
489 8,
490 19,
491 "\x07 Stla\9fte ESC pre n vrat na hlavn£ str nku.",
492 TEXT_STYLE_NORMAL
493 },
494 {
495 8,
496 21,
497 "\x07 Stla\9fte ENTER pre reçtart po\9f¡ta\9fa.",
498 TEXT_STYLE_NORMAL
499 },
500 {
501 0,
502 0,
503 "ESC = Hlavn  str nka U = Aktualizova\9c R = Z chrana ENTER = Reçtart",
504 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
505 },
506 {
507 0,
508 0,
509 NULL,
510 0
511 }
512 };
513 static MUI_ENTRY skSKComputerPageEntries[] =
514 {
515 {
516 4,
517 3,
518 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
519 TEXT_STYLE_UNDERLINE
520 },
521 {
522 6,
523 8,
524 "Chcete zmeni\9c typ po\9f¡ta\9fa, ktorì m  by\9c nainçtalovanì.",
525 TEXT_STYLE_NORMAL
526 },
527 {
528 8,
529 10,
530 "\x07 Stla\9fte kl ves HORE alebo DOLE pre vìber po§adovan\82ho typu po\9f¡ta\9fa.",
531 TEXT_STYLE_NORMAL
532 },
533 {
534 8,
535 11,
536 " Potom stla\9fte ENTER.",
537 TEXT_STYLE_NORMAL
538 },
539 {
540 8,
541 13,
542 "\x07 Stla\9fte kl ves ESC pre n vrat na predch dzaj£cu str nku bez zmeny",
543 TEXT_STYLE_NORMAL
544 },
545 {
546 8,
547 14,
548 " typu po\9f¡ta\9fa.",
549 TEXT_STYLE_NORMAL
550 },
551 {
552 0,
553 0,
554 "ENTER = Pokra\9fova\9c ESC = Zruçi\9c F3 = Skon\9fi\9c",
555 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
556 },
557 {
558 0,
559 0,
560 NULL,
561 0
562 }
563 };
564
565 static MUI_ENTRY skSKFlushPageEntries[] =
566 {
567 {
568 4,
569 3,
570 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
571 TEXT_STYLE_UNDERLINE
572 },
573 {
574 10,
575 6,
576 "Syst\82m pr ve overuje vçetky ulo§en\82 £daje na Vaçom disku",
577 TEXT_STYLE_NORMAL
578 },
579 {
580 10,
581 8,
582 "To m\93§e trva\9c nieko\96ko min£t",
583 TEXT_STYLE_NORMAL
584 },
585 {
586 10,
587 9,
588 "KeÔ skon\9f¡, po\9f¡ta\9f sa automaticky reçtartuje",
589 TEXT_STYLE_NORMAL
590 },
591 {
592 0,
593 0,
594 "Vypr zdåujem cache", //Flushing cache (zapisuje sa na disk obsah cache, doslovne "Preplachovanie cashe")
595 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
596 },
597 {
598 0,
599 0,
600 NULL,
601 0
602 }
603 };
604
605 static MUI_ENTRY skSKQuitPageEntries[] =
606 {
607 {
608 4,
609 3,
610 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
611 TEXT_STYLE_UNDERLINE
612 },
613 {
614 10,
615 6,
616 "Syst\82m ReactOS nie je nainçtalovanì kompletne",
617 TEXT_STYLE_NORMAL
618 },
619 {
620 10,
621 8,
622 "Vyberte disketu z mechaniky A: a",
623 TEXT_STYLE_NORMAL
624 },
625 {
626 10,
627 9,
628 "vçetky m\82di  CD-ROM z CD mechan¡k.",
629 TEXT_STYLE_NORMAL
630 },
631 {
632 10,
633 11,
634 "Stla\9fte ENTER pre reçtart po\9f¡ta\9fa.",
635 TEXT_STYLE_NORMAL
636 },
637 {
638 0,
639 0,
640 "Po\9fkajte, pros¡m ...",
641 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
642 },
643 {
644 0,
645 0,
646 NULL,
647 0
648 }
649 };
650
651 static MUI_ENTRY skSKDisplayPageEntries[] =
652 {
653 {
654 4,
655 3,
656 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
657 TEXT_STYLE_UNDERLINE
658 },
659 {
660 6,
661 8,
662 "Chcete zmeni\9c typ monitora, ktorì m  by\9c nainçtalovanì.",
663 TEXT_STYLE_NORMAL
664 },
665 { 8,
666 10,
667 "\x07 Stla\9fte kl ves HORE alebo DOLE pre vìber po§adovan\82ho typu monitora.",
668 TEXT_STYLE_NORMAL
669 },
670 {
671 8,
672 11,
673 " Potom stla\9fte ENTER.",
674 TEXT_STYLE_NORMAL
675 },
676 {
677 8,
678 13,
679 "\x07 Stla\9fte kl ves ESC pre n vrat na predch dzaj£cu str nku bez zmeny",
680 TEXT_STYLE_NORMAL
681 },
682 {
683 8,
684 14,
685 " typu monitora.",
686 TEXT_STYLE_NORMAL
687 },
688 {
689 0,
690 0,
691 "ENTER = Pokra\9fova\9c ESC = Zruçi\9c F3 = Skon\9fi\9c",
692 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
693 },
694 {
695 0,
696 0,
697 NULL,
698 0
699 }
700 };
701
702 static MUI_ENTRY skSKSuccessPageEntries[] =
703 {
704 {
705 4,
706 3,
707 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
708 TEXT_STYLE_UNDERLINE
709 },
710 {
711 10,
712 6,
713 "Z kladn\82\9fast¡ syst\82mu ReactOS boli £speçne nainçtalovan\82.",
714 TEXT_STYLE_NORMAL
715 },
716 {
717 10,
718 8,
719 "Vyberte disketu z mechaniky A: a",
720 TEXT_STYLE_NORMAL
721 },
722 {
723 10,
724 9,
725 "vçetky m\82di  CD-ROM z CD mechan¡k.",
726 TEXT_STYLE_NORMAL
727 },
728 {
729 10,
730 11,
731 "Stla\9fte ENTER pre reçtart po\9f¡ta\9fa.",
732 TEXT_STYLE_NORMAL
733 },
734 {
735 0,
736 0,
737 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa",
738 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
739 },
740 {
741 0,
742 0,
743 NULL,
744 0
745 }
746 };
747
748 static MUI_ENTRY skSKBootPageEntries[] =
749 {
750 {
751 4,
752 3,
753 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
754 TEXT_STYLE_UNDERLINE
755 },
756 {
757 6,
758 8,
759 "Inçtal tor nem\93§e nainçtalova\9c zav dza\9f syst\82mu na pevnì disk V çho", //bootloader = zav dza\9f syst\82mu
760 TEXT_STYLE_NORMAL
761 },
762 {
763 6,
764 9,
765 "po\9f¡ta\9fa",
766 TEXT_STYLE_NORMAL
767 },
768 {
769 6,
770 13,
771 "Vlo§te pros¡m, naform tovan£ disketu do mechaniky A:",
772 TEXT_STYLE_NORMAL
773 },
774 {
775 6,
776 14,
777 "a stla\9fte ENTER.",
778 TEXT_STYLE_NORMAL,
779 },
780 {
781 0,
782 0,
783 "ENTER = Pokra\9fova\9c F3 = Skon\9fi\9c",
784 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
785 },
786 {
787 0,
788 0,
789 NULL,
790 0
791 }
792
793 };
794
795 static MUI_ENTRY skSKSelectPartitionEntries[] =
796 {
797 {
798 4,
799 3,
800 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
801 TEXT_STYLE_UNDERLINE
802 },
803 {
804 6,
805 8,
806 "Zoznam ni§çie, zobrazuje existuj£ce oblasti a nevyu§it\82 miesto",
807 TEXT_STYLE_NORMAL
808 },
809 {
810 6,
811 9,
812 "na disku vhodn\82 pre nov\82 oblasti.",
813 TEXT_STYLE_NORMAL
814 },
815 {
816 8,
817 11,
818 "\x07 Stla\9fte HORE alebo DOLE pre vìber zo zoznamu polo§iek.",
819 TEXT_STYLE_NORMAL
820 },
821 {
822 8,
823 13,
824 "\x07 Stla\9fte ENTER pre inçtal ciu syst\82mu ReactOS na vybran£ oblas\9c.",
825 TEXT_STYLE_NORMAL
826 },
827 {
828 8,
829 15,
830 "\x07 Stla\9fte C pre vytvorenie novej oblasti.",
831 TEXT_STYLE_NORMAL
832 },
833 {
834 8,
835 17,
836 "\x07 Stla\9fte D pre vymazanie existuj£cej oblasti.",
837 TEXT_STYLE_NORMAL
838 },
839 {
840 0,
841 0,
842 "Po\9fkajte, pros¡m ...",
843 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
844 },
845 {
846 0,
847 0,
848 NULL,
849 0
850 }
851 };
852
853 static MUI_ENTRY skSKFormatPartitionEntries[] =
854 {
855 {
856 4,
857 3,
858 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
859 TEXT_STYLE_UNDERLINE
860 },
861 {
862 6,
863 8,
864 "Form tovanie oblasti",
865 TEXT_STYLE_NORMAL
866 },
867 {
868 6,
869 10,
870 "Inçtal tor teraz naform tuje oblas\9c. Stla\9fte ENTER pre pokra\9fovanie.",
871 TEXT_STYLE_NORMAL
872 },
873 {
874 0,
875 0,
876 "ENTER = Pokra\9fova\9c F3 = Skon\9fi\9c",
877 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
878 },
879 {
880 0,
881 0,
882 NULL,
883 TEXT_STYLE_NORMAL
884 }
885 };
886
887 static MUI_ENTRY skSKInstallDirectoryEntries[] =
888 {
889 {
890 4,
891 3,
892 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
893 TEXT_STYLE_UNDERLINE
894 },
895 {
896 6,
897 8,
898 "Inçtal tor nainçtaluje s£bory syst\82mu ReactOS na zvolen£ oblas\9c.",
899 TEXT_STYLE_NORMAL
900 },
901 {
902 6,
903 9,
904 "Vyberte adres r kam chcete nainçtalova\9c syst\82m ReactOS:",
905 TEXT_STYLE_NORMAL
906 },
907 {
908 6,
909 14,
910 "Ak chcete zmeni\9c odpor£\9fanì adres r, stla\9fte BACKSPACE a vyma§te",
911 TEXT_STYLE_NORMAL
912 },
913 {
914 6,
915 15,
916 "znaky. Potom nap¡çte n zov adres ra, v ktorom chcete aby bol",
917 TEXT_STYLE_NORMAL
918 },
919 {
920 6,
921 16,
922 "syst\82m ReactOS nainçtalovanì.",
923 TEXT_STYLE_NORMAL
924 },
925 {
926 0,
927 0,
928 "ENTER = Pokra\9fova\9c F3 = Skon\9fi\9c",
929 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
930 },
931 {
932 0,
933 0,
934 NULL,
935 0
936 }
937 };
938
939 static MUI_ENTRY skSKFileCopyEntries[] =
940 {
941 {
942 4,
943 3,
944 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
945 TEXT_STYLE_UNDERLINE
946 },
947 {
948 11,
949 12,
950 "Po\9fkajte, pros¡m, kìm Inçtal tor skop¡ruje s£bory do inçtala\9fn\82ho",
951 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
952 },
953 {
954 30,
955 13,
956 "prie\9finka pre ReactOS.",
957 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
958 },
959 {
960 20,
961 14,
962 "Dokon\9fenie m\93§e trva\9c nieko\96ko min£t.",
963 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
964 },
965 {
966 50,
967 0,
968 "\xB3 Po\9fkajte, pros¡m ... ",
969 TEXT_TYPE_STATUS
970 },
971 {
972 0,
973 0,
974 NULL,
975 0
976 }
977 };
978
979 static MUI_ENTRY skSKBootLoaderEntries[] =
980 {
981 {
982 4,
983 3,
984 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
985 TEXT_STYLE_UNDERLINE
986 },
987 {
988 6,
989 8,
990 "Inçtal tor je pripravenì nainçtalova\9c zav dza\9f opera\9fn\82ho syst\82mu",
991 TEXT_STYLE_NORMAL
992 },
993 {
994 8,
995 12,
996 "Nainçtalova\9c zav dza\9f syst\82mu na pevnì disk (MBR a VBR).",
997 TEXT_STYLE_NORMAL
998 },
999 {
1000 8,
1001 13,
1002 "Nainçtalova\9c zav dza\9f syst\82mu na pevnì disk (iba VBR).",
1003 TEXT_STYLE_NORMAL
1004 },
1005 {
1006 8,
1007 14,
1008 "Nainçtalova\9c zav dza\9f syst\82mu na disketu.",
1009 TEXT_STYLE_NORMAL
1010 },
1011 {
1012 8,
1013 15,
1014 "Presko\9fi\9c inçtal ciu zav dza\9fa syst\82mu.",
1015 TEXT_STYLE_NORMAL
1016 },
1017 {
1018 0,
1019 0,
1020 "ENTER = Pokra\9fova\9c F3 = Skon\9fi\9c",
1021 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1022 },
1023 {
1024 0,
1025 0,
1026 NULL,
1027 0
1028 }
1029 };
1030
1031 static MUI_ENTRY skSKKeyboardSettingsEntries[] =
1032 {
1033 {
1034 4,
1035 3,
1036 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1037 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1038 },
1039 {
1040 6,
1041 8,
1042 "Chcete zmeni\9c typ kl vesnice, ktorì m  by\9c nainçtalovanì.",
1043 TEXT_STYLE_NORMAL
1044 },
1045 {
1046 8,
1047 10,
1048 "\x07 Stla\9fte kl ves HORE alebo DOLE a vyberte po§adovanì typ kl vesnice.",
1049 TEXT_STYLE_NORMAL
1050 },
1051 {
1052 8,
1053 11,
1054 " Potom stla\9fte ENTER.",
1055 TEXT_STYLE_NORMAL
1056 },
1057 {
1058 8,
1059 13,
1060 "\x07 Stla\9fte kl ves ESC pre n vrat na predch dzaj£cu str nku bez zmeny",
1061 TEXT_STYLE_NORMAL
1062 },
1063 {
1064 8,
1065 14,
1066 " typu kl vesnice.",
1067 TEXT_STYLE_NORMAL
1068 },
1069 {
1070 0,
1071 0,
1072 "ENTER = Pokra\9fova\9c ESC = Zruçi\9c F3 = Skon\9fi\9c",
1073 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1074 },
1075 {
1076 0,
1077 0,
1078 NULL,
1079 0
1080 }
1081 };
1082
1083 static MUI_ENTRY skSKLayoutSettingsEntries[] =
1084 {
1085 {
1086 4,
1087 3,
1088 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1089 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1090 },
1091 {
1092 6,
1093 8,
1094 "Pros¡m, vyberte rozlo§enie, ktor\82 sa nainçtaluje ako predvolen\82.",
1095 TEXT_STYLE_NORMAL
1096 },
1097 {
1098 8,
1099 10,
1100 "\x07 Stla\9fte kl ves HORE alebo DOLE pre vìber po§adovan\82ho rozlo§enia",
1101 TEXT_STYLE_NORMAL
1102 },
1103 {
1104 8,
1105 11,
1106 " kl vesnice. Potom stla\9fte ENTER.",
1107 TEXT_STYLE_NORMAL
1108 },
1109 {
1110 8,
1111 13,
1112 "\x07 Stla\9fte kl ves ESC pre n vrat na predch dzaj£cu str nku bez zmeny",
1113 TEXT_STYLE_NORMAL
1114 },
1115 {
1116 8,
1117 14,
1118 " rozlo§enia kl vesnice.",
1119 TEXT_STYLE_NORMAL
1120 },
1121 {
1122 0,
1123 0,
1124 "ENTER = Pokra\9fova\9c ESC = Zruçi\9c F3 = Skon\9fi\9c",
1125 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1126 },
1127 {
1128 0,
1129 0,
1130 NULL,
1131 0
1132 },
1133
1134 };
1135
1136 static MUI_ENTRY skSKPrepareCopyEntries[] =
1137 {
1138 {
1139 4,
1140 3,
1141 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1142 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1143 },
1144 {
1145 6,
1146 8,
1147 "Pripravuje sa kop¡rovanie s£borov syst\82mu ReactOS. ",
1148 TEXT_STYLE_NORMAL
1149 },
1150 {
1151 0,
1152 0,
1153 "Vytv ra sa zoznam potrebnìch s£borov ...",
1154 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1155 },
1156 {
1157 0,
1158 0,
1159 NULL,
1160 0
1161 },
1162
1163 };
1164
1165 static MUI_ENTRY skSKSelectFSEntries[] =
1166 {
1167 {
1168 4,
1169 3,
1170 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1171 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1172 },
1173 {
1174 6,
1175 17,
1176 "Vyberte syst\82m s£borov zo zoznamu uveden\82ho ni§çie.",
1177 0
1178 },
1179 {
1180 8,
1181 19,
1182 "\x07 Stla\9fte HORE alebo DOLE pre vìber syst\82mu s£borov.",
1183 0
1184 },
1185 {
1186 8,
1187 21,
1188 "\x07 Stla\9fte ENTER pre form tovanie oblasti.",
1189 0
1190 },
1191 {
1192 8,
1193 23,
1194 "\x07 Stla\9fte ESC pre vìber inej oblasti.",
1195 0
1196 },
1197 {
1198 0,
1199 0,
1200 "ENTER = Pokra\9fova\9c ESC = Zruçi\9c F3 = Skon\9fi\9c",
1201 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1202 },
1203
1204 {
1205 0,
1206 0,
1207 NULL,
1208 0
1209 }
1210 };
1211
1212 static MUI_ENTRY skSKDeletePartitionEntries[] =
1213 {
1214 {
1215 4,
1216 3,
1217 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1218 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1219 },
1220 {
1221 6,
1222 8,
1223 "Vybrali ste si odstr nenie oblasti",
1224 TEXT_STYLE_NORMAL
1225 },
1226 {
1227 8,
1228 18,
1229 "\x07 Stla\9fte D pre odstr nenie oblasti.",
1230 TEXT_STYLE_NORMAL
1231 },
1232 {
1233 11,
1234 19,
1235 "UPOZORNENIE: Vçetky £daje na tejto oblasti sa nen vratne stratia!",
1236 TEXT_STYLE_NORMAL
1237 },
1238 {
1239 8,
1240 21,
1241 "\x07 Stla\9fte ESC pre zruçenie.",
1242 TEXT_STYLE_NORMAL
1243 },
1244 {
1245 0,
1246 0,
1247 "D = Odstr ni\9c oblas\9c ESC = Zruçi\9c F3 = Skon\9fi\9c",
1248 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1249 },
1250 {
1251 0,
1252 0,
1253 NULL,
1254 0
1255 }
1256 };
1257
1258 static MUI_ENTRY skSKRegistryEntries[] =
1259 {
1260 {
1261 4,
1262 3,
1263 " Inçtal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1264 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1265 },
1266 {
1267 6,
1268 8,
1269 "Aktualizuj£ sa syst\82mov\82 nastavenia.",
1270 TEXT_STYLE_NORMAL
1271 },
1272 {
1273 0,
1274 0,
1275 "Vytv raj£ sa polo§ky registrov ...", //registry hives
1276 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1277 },
1278 {
1279 0,
1280 0,
1281 NULL,
1282 0
1283 },
1284
1285 };
1286
1287 MUI_ERROR skSKErrorEntries[] =
1288 {
1289 {
1290 //ERROR_NOT_INSTALLED
1291 "Syst\82m ReactOS nie je kompletne nainçtalovanì na Vaçom\n"
1292 "po\9f¡ta\9fi. Ak teraz preruç¡te inçtal ciu, budete musie\9c\n"
1293 "spusti\9c Inçtal tor znova, aby sa syst\82m ReactOS nainçtaloval.\n"
1294 "\n"
1295 " \x07 Stla\9fte ENTER pre pokra\9fovanie v inçtal cii.\n"
1296 " \x07 Stla\9fte F3 pre skon\9fenie inçtal cie.",
1297 "F3 = Skon\9fi\9c ENTER = Pokra\9fova\9c"
1298 },
1299 {
1300 //ERROR_NO_HDD
1301 "Inçtal toru sa nepodarilo n js\9c pevnì disk.\n",
1302 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1303 },
1304 {
1305 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1306 "Inçtal toru sa nepodarilo n js\9c jej zdrojov£ mechaniku.\n",
1307 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1308 },
1309 {
1310 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1311 "Inçtal tor zlyhal pri nahr van¡ s£boru TXTSETUP.SIF.\n",
1312 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1313 },
1314 {
1315 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1316 "Inçtal tor naçiel poçkodenì s£bor TXTSETUP.SIF.\n",
1317 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1318 },
1319 {
1320 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1321 "Setup found an invalid signature in TXTSETUP.SIF.\n", //chybnì (neplatnì) podpis (znak, zna\9fka, çifra)
1322 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1323 },
1324 {
1325 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1326 "Inçtal tor nemohol z¡ska\9c inform cie o syst\82movìch diskoch.\n",
1327 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1328 },
1329 {
1330 //ERROR_WRITE_BOOT,
1331 "Inçtal toru sa nepodarilo nainçtalova\9c zav dzac¡ k¢d s£borov\82ho\n"
1332 "syst\82mu FAT na syst\82mov£ part¡ciu.",
1333 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1334 },
1335 {
1336 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1337 "Inçtal tor zlyhal pri nahr van¡ zoznamu typov po\9f¡ta\9fov.\n",
1338 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1339 },
1340 {
1341 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1342 "Inçtal tor zlyhal pri nahr van¡ zoznamu nastaven¡ monitora.\n",
1343 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1344 },
1345 {
1346 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1347 "Inçtal tor zlyhal pri nahr van¡ zoznamu typov kl vesn¡c.\n",
1348 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1349 },
1350 {
1351 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1352 "Inçtal tor zlyhal pri nahr van¡ zoznamu rozlo§enia kl vesn¡c.\n",
1353 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1354 },
1355 {
1356 //ERROR_WARN_PARTITION,
1357 // "Inçtal tor zistil, §e najmenej jeden pevnì disk obsahuje nekompatibiln£\n"
1358 "Inçtal tor naçiel najmenej na jednom pevnom disku nekompatibiln£\n"
1359 "tabu\96ku oblast¡, s ktorou sa ned  spr vne zaobch dza\9c!\n"
1360 "\n"
1361 "Vytvorenie alebo odstr nenie oblast¡ m\93§e zni\9fi\9c tabu\96ku oblast¡.\n"
1362 "\n"
1363 " \x07 Stla\9fte F3 pre skon\9fenie inçtal cie.\n"
1364 " \x07 Stla\9fte ENTER pre pokra\9fovanie.",
1365 "F3 = Skon\9fi\9c ENTER = Pokra\9fova\9c"
1366 },
1367 {
1368 //ERROR_NEW_PARTITION,
1369 "Nem\93§ete vytvori\9c nov£ oblas\9c\n"
1370 "vo vn£tri u§ existuj£cej oblasti!\n"
1371 "\n"
1372 " * Pokra\9fujte stla\9fen¡m \96ubovo\96n\82ho kl vesu.",
1373 NULL
1374 },
1375 {
1376 //ERROR_DELETE_SPACE,
1377 "Nem\93§ete odstr ni\9c miesto na disku, ktor\82 nie je oblas\9cou!\n"
1378 "\n"
1379 " * Pokra\9fujte stla\9fen¡m \96ubovo\96n\82ho kl vesu.",
1380 NULL
1381 },
1382 {
1383 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1384 "Inçtal toru sa nepodarilo nainçtalova\9c zav dzac¡ k¢d s£borov\82ho\n"
1385 "syst\82mu FAT na syst\82mov£ part¡ciu.",
1386 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1387 },
1388 {
1389 //ERROR_NO_FLOPPY,
1390 "V mechanike A: nie je disketa.",
1391 "ENTER = Pokra\9fova\9c"
1392 },
1393 {
1394 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1395 "Inçtal tor zlyhal pri aktualiz cii nastaven¡ rozlo§enia kl vesnice.",
1396 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1397 },
1398 {
1399 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1400 "Setup failed to update display registry settings.",
1401 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1402 },
1403 {
1404 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1405 "Setup failed to import a hive file.",
1406 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1407 },
1408 {
1409 //ERROR_FIND_REGISTRY
1410 "Setup failed to find the registry data files.",
1411 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1412 },
1413 {
1414 //ERROR_CREATE_HIVE,
1415 "Setup failed to create the registry hives.",
1416 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1417 },
1418 {
1419 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1420 "Setup failed to set the initialize the registry.",
1421 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1422 },
1423 {
1424 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1425 "Cabinet has no valid inf file.\n",
1426 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1427 },
1428 {
1429 //ERROR_CABINET_MISSING,
1430 "Cabinet not found.\n",
1431 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1432 },
1433 {
1434 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1435 "Cabinet has no setup script.\n",
1436 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1437 },
1438 {
1439 //ERROR_COPY_QUEUE,
1440 "Setup failed to open the copy file queue.\n",
1441 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1442 },
1443 {
1444 //ERROR_CREATE_DIR,
1445 "Inçtal tor nemohol vytvori\9c inçtala\9fn\82 adres re.",
1446 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1447 },
1448 {
1449 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1450 "Setup failed to find the 'Directories' section\n"
1451 "in TXTSETUP.SIF.\n",
1452 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1453 },
1454 {
1455 //ERROR_CABINET_SECTION,
1456 "Setup failed to find the 'Directories' section\n"
1457 "in the cabinet.\n",
1458 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1459 },
1460 {
1461 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1462 "Inçtal tor nemohol vytvori\9c inçtala\9fnì adres r.", //could not = nemohol
1463 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1464 },
1465 {
1466 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1467 "Inçtal tor zlyhal pri h\96adan¡ sekcie 'SetupData'\n"
1468 "v s£bore TXTSETUP.SIF.\n",
1469 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1470 },
1471 {
1472 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1473 "Inçtal tor zlyhal pri z pise do tabuliek oblast¡.\n"
1474 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1475 },
1476 {
1477 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1478 "Inçtal tor zlyhal pri prid van¡ k¢dovej str nky do registrov.\n"
1479 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1480 },
1481 {
1482 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1483 "Setup could not set the system locale.\n"
1484 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1485 },
1486 {
1487 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1488 "Inçtal tor zlyhal pri prid van¡ rozlo§en¡ kl vesnice do registrov.\n"
1489 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1490 },
1491 {
1492 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1493 "Inçtal tor nemohol nastavi\9c geo id.\n"
1494 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
1495 },
1496 {
1497 //ERROR_INSUFFICIENT_DISKSPACE,
1498 "Na zvolenej part¡cii nie je dostatok vo\96n\82ho miesta.\n"
1499 " * Pokra\9fujte stla\9fen¡m \96ubovo\96n\82ho kl vesu.",
1500 NULL
1501 },
1502 {
1503 NULL,
1504 NULL
1505 }
1506 };
1507
1508
1509 MUI_PAGE skSKPages[] =
1510 {
1511 {
1512 LANGUAGE_PAGE,
1513 skSKLanguagePageEntries
1514 },
1515 {
1516 START_PAGE,
1517 skSKWelcomePageEntries
1518 },
1519 {
1520 INSTALL_INTRO_PAGE,
1521 skSKIntroPageEntries
1522 },
1523 {
1524 LICENSE_PAGE,
1525 skSKLicensePageEntries
1526 },
1527 {
1528 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1529 skSKDevicePageEntries
1530 },
1531 {
1532 REPAIR_INTRO_PAGE,
1533 skSKRepairPageEntries
1534 },
1535 {
1536 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1537 skSKComputerPageEntries
1538 },
1539 {
1540 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1541 skSKDisplayPageEntries
1542 },
1543 {
1544 FLUSH_PAGE,
1545 skSKFlushPageEntries
1546 },
1547 {
1548 SELECT_PARTITION_PAGE,
1549 skSKSelectPartitionEntries
1550 },
1551 {
1552 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1553 skSKSelectFSEntries
1554 },
1555 {
1556 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1557 skSKFormatPartitionEntries
1558 },
1559 {
1560 DELETE_PARTITION_PAGE,
1561 skSKDeletePartitionEntries
1562 },
1563 {
1564 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1565 skSKInstallDirectoryEntries
1566 },
1567 {
1568 PREPARE_COPY_PAGE,
1569 skSKPrepareCopyEntries
1570 },
1571 {
1572 FILE_COPY_PAGE,
1573 skSKFileCopyEntries
1574 },
1575 {
1576 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1577 skSKKeyboardSettingsEntries
1578 },
1579 {
1580 BOOT_LOADER_PAGE,
1581 skSKBootLoaderEntries
1582 },
1583 {
1584 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1585 skSKLayoutSettingsEntries
1586 },
1587 {
1588 QUIT_PAGE,
1589 skSKQuitPageEntries
1590 },
1591 {
1592 SUCCESS_PAGE,
1593 skSKSuccessPageEntries
1594 },
1595 {
1596 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1597 skSKBootPageEntries
1598 },
1599 {
1600 REGISTRY_PAGE,
1601 skSKRegistryEntries
1602 },
1603 {
1604 -1,
1605 NULL
1606 }
1607 };
1608
1609 MUI_STRING skSKStrings[] =
1610 {
1611 {STRING_PLEASEWAIT,
1612 " Po\9fkajte, pros¡m ..."},
1613 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1614 " ENTER = Inçtalova\9c C = Vytvori\9c oblas\9c F3 = Skon\9fi\9c"},
1615 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1616 " ENTER = Inçtalova\9c D = Odstr ni\9c oblas\9c F3 = Skon\9fi\9c"},
1617 {STRING_PARTITIONSIZE,
1618 "Ve\96kos\9c novej oblasti:"},
1619 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1620 "Zvolili ste vytvorenie novej oblasti na"},
1621 {STRING_HDDSIZE,
1622 "Zadajte, pros¡m, ve\96kos\9c novej oblasti v megabajtoch."},
1623 {STRING_CREATEPARTITION,
1624 " ENTER = Vytvori\9c oblas\9c ESC = Zruçi\9c F3 = Skon\9fi\9c"},
1625 {STRING_PARTFORMAT,
1626 "T to oblas\9c sa bude form tova\9c ako Ôalçia."},
1627 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1628 "Zvolili ste inçtal ciu syst\82mu ReactOS na nov£ alebo nenaform tovan£ oblas\9c."},
1629 {STRING_INSTALLONPART,
1630 "Inçtal tor nainçtaluje syst\82m ReactOS na oblas\9c"},
1631 {STRING_CHECKINGPART,
1632 "Inçtal tor teraz skontroluje vybran£ oblas\9c."},
1633 {STRING_QUITCONTINUE,
1634 "F3= Skon\9fi\9c ENTER = Pokra\9fova\9c"},
1635 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1636 "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"},
1637 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1638 "Inçtal tor zlyhal pri h\96adan¡ sekcie '%S'\nv s£bore TXTSETUP.SIF.\n"},
1639 {STRING_COPYING,
1640 " Kop¡ruje sa s£bor: %S"},
1641 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1642 "Inçtal tor kop¡ruje s£bory..."},
1643 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1644 " Aktualizujem polo§ky registrov..."},
1645 {STRING_IMPORTFILE,
1646 " Importujem %S..."},
1647 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1648 " Aktualizujem nastavenia obrazovky v registrov..."}, //display registry settings
1649 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1650 " Aktualizujem miestne nastavenia..."},
1651 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1652 " Aktualizujem nastavenia rozlo§enia kl vesnice..."},
1653 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1654 " Prid vam do registrov inform cie o k¢dovej str nke..."},
1655 {STRING_DONE,
1656 " Hotovo..."},
1657 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1658 " ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"},
1659 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1660 "Nemo§no otvori\9c konzolu\n\n"},
1661 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1662 "Najbe§nejçou pr¡\9finou tohto je pou§itie USB kl vesnice\n"},
1663 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1664 "USB kl vesnica eçte nie je plne podporovan \n"},
1665 {STRING_FORMATTINGDISK,
1666 "Inçtal tor form tuje V ç disk"},
1667 {STRING_CHECKINGDISK,
1668 "Inçtal tor kontroluje V ç disk"},
1669 {STRING_FORMATDISK1,
1670 " Naform tova\9c oblas\9c ako syst\82m s£borov %S (rìchly form t) "},
1671 {STRING_FORMATDISK2,
1672 " Naform tova\9c oblas\9c ako syst\82m s£borov %S "},
1673 {STRING_KEEPFORMAT,
1674 " Ponecha\9c\9fasnì syst\82m s£borov (bez zmeny) "},
1675 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1676 "%I64u %s pevnì disk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) na %wZ."},
1677 {STRING_HDDINFOUNK1,
1678 "%I64u %s pevnì disk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)."},
1679 {STRING_HDDINFOUNK2,
1680 " %c%c typ %lu %I64u %s"},
1681 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1682 "na %I64u %s pevnom disku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) na %wZ."},
1683 {STRING_HDDINFOUNK3,
1684 "na %I64u %s pevnom disku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)."},
1685 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1686 "pevnì disk %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1687 {STRING_HDDINFOUNK4,
1688 "%c%c typ %lu %I64u %s"},
1689 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1690 "na pevnom disku %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1691 {STRING_HDDINFOUNK5,
1692 "%c%c typ %-3u %6lu %s"},
1693 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1694 "%6lu %s pevnom disku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) na %S"},
1695 {STRING_HDDINFOUNK6,
1696 "%6lu %s pevnom disku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)"},
1697 {STRING_NEWPARTITION,
1698 "Inçtal tor vytvoril nov£ oblas\9c na"},
1699 {STRING_UNPSPACE,
1700 " Miesto bez oblast¡ %6lu %s"},
1701 {STRING_MAXSIZE,
1702 "MB (max. %lu MB)"},
1703 {STRING_UNFORMATTED,
1704 "Nov  (Nenaform tovan )"},
1705 {STRING_FORMATUNUSED,
1706 "Nepou§it\82"},
1707 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1708 "Nezn me"},
1709 {STRING_KB,
1710 "KB"},
1711 {STRING_MB,
1712 "MB"},
1713 {STRING_GB,
1714 "GB"},
1715 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1716 "Prid vam rozlo§enia kl vesnice"},
1717 {0, 0}
1718 };