20a60dee290d6f698918e266b17fc38b52ba20a6
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / sq-AL.h
1 // This file is converted by code7bit.
2 // code7bit: https://github.com/katahiromz/code7bit
3 // To revert conversion, please execute "code7bit -r <file>".
4 /* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
5 * DATE OF TR: 29-11-2013
6 */
7
8 #pragma once
9
10 static MUI_ENTRY sqALLanguagePageEntries[] =
11 {
12 {
13 4,
14 3,
15 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
16 TEXT_STYLE_UNDERLINE
17 },
18 {
19 6,
20 8,
21 "P\211rzgjedhja e Gjuh\211s",
22 TEXT_STYLE_NORMAL
23 },
24 {
25 8,
26 10,
27 "\x07 Ju lutem p\211rzgjedhni gjuh\211n p\211r p\211rdorim gjat\211 instalimit.",
28 TEXT_STYLE_NORMAL
29 },
30 {
31 8,
32 11,
33 " Kliko ENTER.",
34 TEXT_STYLE_NORMAL
35 },
36 {
37 8,
38 13,
39 "\x07 Kjo gjuh\211 do j\211te e parazgjedhur p\211r sistemin final.",
40 TEXT_STYLE_NORMAL
41 },
42 {
43 0,
44 0,
45 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
46 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
47 },
48 {
49 0,
50 0,
51 NULL,
52 0
53 }
54 };
55
56 static MUI_ENTRY sqALWelcomePageEntries[] =
57 {
58 {
59 4,
60 3,
61 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
62 TEXT_STYLE_UNDERLINE
63 },
64 {
65 6,
66 8,
67 "Mir\211 se vini n\211 instalimin e ReactOS",
68 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
69 },
70 {
71 6,
72 11,
73 "Kjo pjese e instalimit kopjon Sistemin Opererativ t\211 ReactOS",
74 TEXT_STYLE_NORMAL
75 },
76 {
77 6,
78 12,
79 "n\211 kompjuter dhe pergatit pjesen e dyt\211 t\211 instalimit.",
80 TEXT_STYLE_NORMAL
81 },
82 {
83 8,
84 15,
85 "\x07 Press ENTER to install or upgrade ReactOS.",
86 TEXT_STYLE_NORMAL
87 },
88 {
89 8,
90 17,
91 "\x07 Kliko R p\211r t\211 riparuar ose apdejtuar ReactOS.",
92 TEXT_STYLE_NORMAL
93 },
94 {
95 8,
96 19,
97 "\x07 Kliko L p\211r t\211 v\211zhguar Termat e Li\211enses dhe kushtet e ReactOS.",
98 TEXT_STYLE_NORMAL
99 },
100 {
101 8,
102 21,
103 "\x07 Kliko F3 t\211 dilni pa instaluar ReactOS.",
104 TEXT_STYLE_NORMAL
105 },
106 {
107 6,
108 23,
109 "P\211r m\211 shum\211 informacione mbi ReactOS, ju lutem vizitoni:",
110 TEXT_STYLE_NORMAL
111 },
112 {
113 6,
114 24,
115 "http://www.reactos.org",
116 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
117 },
118 {
119 0,
120 0,
121 "ENTER = Vazhdo R = Riparo L = Li\211ens\211 F3 = Dil",
122 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
123 },
124 {
125 0,
126 0,
127 NULL,
128 0
129 }
130 };
131
132 static MUI_ENTRY sqALIntroPageEntries[] =
133 {
134 {
135 4,
136 3,
137 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
138 TEXT_STYLE_UNDERLINE
139 },
140 {
141 6,
142 8,
143 "ReactOS Version Status",
144 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
145 },
146 {
147 6,
148 11,
149 "ReactOS is in Alpha stage, meaning it is not feature-complete",
150 TEXT_STYLE_NORMAL
151 },
152 {
153 6,
154 12,
155 "and is under heavy development. It is recommended to use it only for",
156 TEXT_STYLE_NORMAL
157 },
158 {
159 6,
160 13,
161 "evaluation and testing purposes and not as your daily-usage OS.",
162 TEXT_STYLE_NORMAL
163 },
164 {
165 6,
166 15,
167 "Backup your data or test on a secondary computer if you attempt",
168 TEXT_STYLE_NORMAL
169 },
170 {
171 6,
172 16,
173 "to run ReactOS on real hardware.",
174 TEXT_STYLE_NORMAL
175 },
176 {
177 8,
178 19,
179 "\x07 Press ENTER to continue ReactOS Setup.",
180 TEXT_STYLE_NORMAL
181 },
182 {
183 8,
184 21,
185 "\x07 Press F3 to quit without installing ReactOS.",
186 TEXT_STYLE_NORMAL
187 },
188 {
189 0,
190 0,
191 "ENTER = Continue F3 = Quit",
192 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
193 },
194 {
195 0,
196 0,
197 NULL,
198 0
199 }
200 };
201
202 static MUI_ENTRY sqALLicensePageEntries[] =
203 {
204 {
205 4,
206 3,
207 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
208 TEXT_STYLE_UNDERLINE
209 },
210 {
211 6,
212 6,
213 "Li\211ensa:",
214 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
215 },
216 {
217 8,
218 8,
219 "Sistemi ReactOS \211sht\211 i li\211ensuar nd\211r termat e",
220 TEXT_STYLE_NORMAL
221 },
222 {
223 8,
224 9,
225 "GNU GPL me pjes\211 q\211 p\211rmbajn\211 kode nga li\211ensa t\211 tjera",
226 TEXT_STYLE_NORMAL
227 },
228 {
229 8,
230 10,
231 "n\211 p\211rputhje me X11 apo BSD dhe GNU LGPL li\211ens.",
232 TEXT_STYLE_NORMAL
233 },
234 {
235 8,
236 11,
237 "T\211 gjitha programet q\211 jan\211 pjes\211 e sistemit ReactOS jan\211",
238 TEXT_STYLE_NORMAL
239 },
240 {
241 8,
242 12,
243 "t\211 l\211shuara si dhe t\211 mirembajtura n\211n GNU GPL t\211",
244 TEXT_STYLE_NORMAL
245 },
246 {
247 8,
248 13,
249 "li\211enses origjinale.",
250 TEXT_STYLE_NORMAL
251 },
252 {
253 8,
254 15,
255 "Ky sistem vjen me asnj\211 garanci opo kufizim mbi p\211rdorimin e tij,",
256 TEXT_STYLE_NORMAL
257 },
258 {
259 8,
260 16,
261 "ruani ligjin e aplikueshem vendor dhe nd\211rkombetar. Li\211encimi i",
262 TEXT_STYLE_NORMAL
263 },
264 {
265 8,
266 17,
267 "ReactOS vet\211m mbulon shp\211rndarjen e pal\211ve t\211 treta.",
268 TEXT_STYLE_NORMAL
269 },
270 {
271 8,
272 18,
273 "N\211se p\211r ndonj\211 arsye ju nuk keni marr\211 nj\211 kopje t\211",
274 TEXT_STYLE_NORMAL
275 },
276 {
277 8,
278 19,
279 "GNU General Public Li\211ense me ReactOS ju lutem vizitoni",
280 TEXT_STYLE_NORMAL
281 },
282 {
283 8,
284 20,
285 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
286 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
287 },
288 {
289 8,
290 22,
291 "Garanci:",
292 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
293 },
294 {
295 8,
296 24,
297 "Ky sistem \211sht\211 falas; shih burimet dhe kushtet p\211r kopjim.",
298 TEXT_STYLE_NORMAL
299 },
300 {
301 8,
302 25,
303 "Nuk ka asnj\211 GARNCI; as edhe p\211r TREGTUESHMERINE ose",
304 TEXT_STYLE_NORMAL
305 },
306 {
307 8,
308 26,
309 "P\205RDORIMIT P\205R NJ\205 Q\205LLIM T\205 CAKTUAR",
310 TEXT_STYLE_NORMAL
311 },
312 {
313 0,
314 0,
315 "ENTER = Kthehu",
316 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
317 },
318 {
319 0,
320 0,
321 NULL,
322 0
323 }
324 };
325
326 static MUI_ENTRY sqALDevicePageEntries[] =
327 {
328 {
329 4,
330 3,
331 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
332 TEXT_STYLE_UNDERLINE
333 },
334 {
335 6,
336 8,
337 "Lista e meposhtme tregon parametrat aktuale t\211 pajisjeve.",
338 TEXT_STYLE_NORMAL
339 },
340 {
341 24,
342 11,
343 "Komputer:",
344 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
345 },
346 {
347 24,
348 12,
349 "Ekran:",
350 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
351 },
352 {
353 24,
354 13,
355 "Tastier\211:",
356 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
357 },
358 {
359 24,
360 14,
361 "Paraqitja e Tastier\211s:",
362 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
363 },
364 {
365 24,
366 16,
367 "Prano:",
368 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
369 },
370 {
371 25,
372 16, "Prano k\211to konfigurime t\211 pajisjeve",
373 TEXT_STYLE_NORMAL
374 },
375 {
376 6,
377 19,
378 "Ju mund t\211 ndryshoni parametrat e pajisjeve me butonat UP ose DOWN",
379 TEXT_STYLE_NORMAL
380 },
381 {
382 6,
383 20,
384 "p\211r t\211 zgjedhur nj\211 hyrje. Pastaj ENTER t\211 p\211rzgjedhni alternativat",
385 TEXT_STYLE_NORMAL
386 },
387 {
388 6,
389 21,
390 "konfiguruse.",
391 TEXT_STYLE_NORMAL
392 },
393 {
394 6,
395 23,
396 "N?se cilesimet jan\211 t\211 sakta, zgjidhni\"Prano konfigurimin e pajisjeve\"",
397 TEXT_STYLE_NORMAL
398 },
399 {
400 6,
401 24,
402 "dhe klikoni ENTER.",
403 TEXT_STYLE_NORMAL
404 },
405 {
406 0,
407 0,
408 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
409 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
410 },
411 {
412 0,
413 0,
414 NULL,
415 0
416 }
417 };
418
419 static MUI_ENTRY sqALRepairPageEntries[] =
420 {
421 {
422 4,
423 3,
424 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
425 TEXT_STYLE_UNDERLINE
426 },
427 {
428 6,
429 8,
430 "Instalimi i ReactOS \211sht\211 n\211 fazat e zhvillimit. Ajo ende nuk i",
431 TEXT_STYLE_NORMAL
432 },
433 {
434 6,
435 9,
436 "mb\211shtet t\211 gjitha funksionet e nj\211 instalimi plot\211sisht t\211 p\211rdorsh\211m.",
437 TEXT_STYLE_NORMAL
438 },
439 {
440 6,
441 12,
442 "Funksionet e riparim nuk jan\211 implem\211ntuar ende.",
443 TEXT_STYLE_NORMAL
444 },
445 {
446 8,
447 15,
448 "\x07 Klikoni U p\211r t\211 Apdejtuar OS'in.",
449 TEXT_STYLE_NORMAL
450 },
451 {
452 8,
453 17,
454 "\x07 Klikoni R p\211r modulin e riparimit.",
455 TEXT_STYLE_NORMAL
456 },
457 {
458 8,
459 19,
460 "\x07 Kliko ESC p\211r ty kthyer tek menuja kryesore.",
461 TEXT_STYLE_NORMAL
462 },
463 {
464 8,
465 21,
466 "\x07 Kliko ENTER t\211 rinisni kompjuterin tuaj.",
467 TEXT_STYLE_NORMAL
468 },
469 {
470 0,
471 0,
472 "ESC = Menuja Kryesore U = Apdejto R = Riparo ENTER = Rinis sistemin",
473 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
474 },
475 {
476 0,
477 0,
478 NULL,
479 0
480 }
481 };
482
483 static MUI_ENTRY sqALUpgradePageEntries[] =
484 {
485 {
486 4,
487 3,
488 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
489 TEXT_STYLE_UNDERLINE
490 },
491 {
492 6,
493 8,
494 "The ReactOS Setup can upgrade one of the available ReactOS installations",
495 TEXT_STYLE_NORMAL
496 },
497 {
498 6,
499 9,
500 "listed below, or, if a ReactOS installation is damaged, the Setup program",
501 TEXT_STYLE_NORMAL
502 },
503 {
504 6,
505 10,
506 "can attempt to repair it.",
507 TEXT_STYLE_NORMAL
508 },
509 {
510 6,
511 12,
512 "The repair functions are not all implemented yet.",
513 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
514 },
515 {
516 8,
517 15,
518 "\x07 Press UP or DOWN to select an OS installation.",
519 TEXT_STYLE_NORMAL
520 },
521 {
522 8,
523 17,
524 "\x07 Press U for upgrading the selected OS installation.",
525 TEXT_STYLE_NORMAL
526 },
527 {
528 8,
529 19,
530 "\x07 Press ESC to continue with a new installation.",
531 TEXT_STYLE_NORMAL
532 },
533 {
534 8,
535 21,
536 "\x07 Press F3 to quit without installing ReactOS.",
537 TEXT_STYLE_NORMAL
538 },
539 {
540 0,
541 0,
542 "U = Upgrade ESC = Do not upgrade F3 = Quit",
543 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
544 },
545 {
546 0,
547 0,
548 NULL,
549 0
550 }
551 };
552
553 static MUI_ENTRY sqALComputerPageEntries[] =
554 {
555 {
556 4,
557 3,
558 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
559 TEXT_STYLE_UNDERLINE
560 },
561 {
562 6,
563 8,
564 "D\211shironi t\211 ndryshoni llojin e kompjuterit p\211r t\211 instaluar.",
565 TEXT_STYLE_NORMAL
566 },
567 {
568 8,
569 10,
570 "\x07 Klikoni butonat UP ose DOWN p\211r t\211 p\211rzgjedhur tipin e kompjuterit t\211 deshiruar.",
571 TEXT_STYLE_NORMAL
572 },
573 {
574 8,
575 11,
576 " Pastaj klikoni ENTER.",
577 TEXT_STYLE_NORMAL
578 },
579 {
580 8,
581 13,
582 "\x07 Klikoni butonin ESC p\211r tu kthyer tek menuja e meparshme pa b\211r\211 ndryshime",
583 TEXT_STYLE_NORMAL
584 },
585 {
586 8,
587 14,
588 " tipin e kompjuterit.",
589 TEXT_STYLE_NORMAL
590 },
591 {
592 0,
593 0,
594 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
595 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
596 },
597 {
598 0,
599 0,
600 NULL,
601 0
602 }
603 };
604
605 static MUI_ENTRY sqALFlushPageEntries[] =
606 {
607 {
608 4,
609 3,
610 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
611 TEXT_STYLE_UNDERLINE
612 },
613 {
614 10,
615 6,
616 "Sistemi \211sht\211 tani duke u siguruar t\211 gjitha te dh\211nat jan\211 ruajtur n\211 diskun tuaj",
617 TEXT_STYLE_NORMAL
618 },
619 {
620 10,
621 8,
622 "Kjo mund te marr\211 nje minut\211",
623 TEXT_STYLE_NORMAL
624 },
625 {
626 10,
627 9,
628 "Kur te p\211rfundoi, kompjuteri juaj do t\211 riniset automatikisht",
629 TEXT_STYLE_NORMAL
630 },
631 {
632 0,
633 0,
634 "Pastro mbetjet",
635 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
636 },
637 {
638 0,
639 0,
640 NULL,
641 0
642 }
643 };
644
645 static MUI_ENTRY sqALQuitPageEntries[] =
646 {
647 {
648 4,
649 3,
650 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
651 TEXT_STYLE_UNDERLINE
652 },
653 {
654 10,
655 6,
656 "ReactOS nuk \211sht\211 instaluar plot\211sisht",
657 TEXT_STYLE_NORMAL
658 },
659 {
660 10,
661 8,
662 "Hiq floppy disk nga Drive A: dhe",
663 TEXT_STYLE_NORMAL
664 },
665 {
666 10,
667 9,
668 "t\211 gjith\211 CD-ROMs nga CD-Drives.",
669 TEXT_STYLE_NORMAL
670 },
671 {
672 10,
673 11,
674 "Kliko ENTER t\211 rinisni kompjuterin tuaj.",
675 TEXT_STYLE_NORMAL
676 },
677 {
678 0,
679 0,
680 "Ju lutem prisni ...",
681 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
682 },
683 {
684 0,
685 0,
686 NULL,
687 0
688 }
689 };
690
691 static MUI_ENTRY sqALDisplayPageEntries[] =
692 {
693 {
694 4,
695 3,
696 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
697 TEXT_STYLE_UNDERLINE
698 },
699 {
700 6,
701 8,
702 "Ju deshironi t\211 ndryshoje llojin e ekranit p\211r t\211 instaluar.",
703 TEXT_STYLE_NORMAL
704 },
705 { 8,
706 10,
707 "\x07 Klikoni butonat UP aso DOWN p\211r t\211 p\211rzgjedhur tipin e ekranin t\211 d\211shiruar.",
708 TEXT_STYLE_NORMAL
709 },
710 {
711 8,
712 11,
713 " Pastaj klikoni ENTER.",
714 TEXT_STYLE_NORMAL
715 },
716 {
717 8,
718 13,
719 "\x07 Klikoni butonin ESC p\211r tu kthyer te menuja e meparshme pa b\211r\211 ndryshime",
720 TEXT_STYLE_NORMAL
721 },
722 {
723 8,
724 14,
725 " tipin e ekranit.",
726 TEXT_STYLE_NORMAL
727 },
728 {
729 0,
730 0,
731 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
732 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
733 },
734 {
735 0,
736 0,
737 NULL,
738 0
739 }
740 };
741
742 static MUI_ENTRY sqALSuccessPageEntries[] =
743 {
744 {
745 4,
746 3,
747 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
748 TEXT_STYLE_UNDERLINE
749 },
750 {
751 10,
752 6,
753 "Komponent\211t themelore t\211 ReactOS jan\211 instaluar me sukses.",
754 TEXT_STYLE_NORMAL
755 },
756 {
757 10,
758 8,
759 "Hiqni floppy disk nga Drive A: dhe",
760 TEXT_STYLE_NORMAL
761 },
762 {
763 10,
764 9,
765 "te gjith CD-ROMs nga CD-Drive.",
766 TEXT_STYLE_NORMAL
767 },
768 {
769 10,
770 11,
771 "Klikoni ENTER p\211r t\211 rinisur kompjuterin tuaj.",
772 TEXT_STYLE_NORMAL
773 },
774 {
775 0,
776 0,
777 "ENTER = Rinis kompjuterin",
778 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
779 },
780 {
781 0,
782 0,
783 NULL,
784 0
785 }
786 };
787
788 static MUI_ENTRY sqALBootPageEntries[] =
789 {
790 {
791 4,
792 3,
793 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
794 TEXT_STYLE_UNDERLINE
795 },
796 {
797 6,
798 8,
799 "Instalimi nuk mund t\211 instaloj\211 programin e bootloaderit ne kompjuterin tuaj",
800 TEXT_STYLE_NORMAL
801 },
802 {
803 6,
804 9,
805 "hardisku",
806 TEXT_STYLE_NORMAL
807 },
808 {
809 6,
810 13,
811 "Ju lutem fusni nje floppy disk t\211 formatuar n\211 drive A: dhe",
812 TEXT_STYLE_NORMAL
813 },
814 {
815 6,
816 14,
817 "klikoni ENTER.",
818 TEXT_STYLE_NORMAL,
819 },
820 {
821 0,
822 0,
823 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
824 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
825 },
826 {
827 0,
828 0,
829 NULL,
830 0
831 }
832
833 };
834
835 static MUI_ENTRY sqALSelectPartitionEntries[] =
836 {
837 {
838 4,
839 3,
840 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
841 TEXT_STYLE_UNDERLINE
842 },
843 {
844 6,
845 8,
846 "Lista meposht tregon particionet dhe pjes\211n e paperdorur t\211 hard diskut",
847 TEXT_STYLE_NORMAL
848 },
849 {
850 6,
851 9,
852 "p\211r particione t\211 reja.",
853 TEXT_STYLE_NORMAL
854 },
855 {
856 8,
857 11,
858 "\x07 Kliko butonin UP ose DOWN p\211r t\211 zgjedhur listen hyr\211se.",
859 TEXT_STYLE_NORMAL
860 },
861 {
862 8,
863 13,
864 "\x07 Kliko ENTER p\211r t\211 instaluar ReactOS n\211 particionin e p\211rzgjedhur.",
865 TEXT_STYLE_NORMAL
866 },
867 {
868 8,
869 15,
870 "\x07 Press P to create a primary partition.",
871 // "\x07 Kiko C p\89r t\89 krijuar nj\89 particion t\89 ri.",
872 TEXT_STYLE_NORMAL
873 },
874 {
875 8,
876 17,
877 "\x07 Press E to create an extended partition.",
878 TEXT_STYLE_NORMAL
879 },
880 {
881 8,
882 19,
883 "\x07 Press L to create a logical partition.",
884 TEXT_STYLE_NORMAL
885 },
886 {
887 8,
888 21,
889 "\x07 Kliko D p\211r t\211 fshir\211 nj\211 particion ekzistues.",
890 TEXT_STYLE_NORMAL
891 },
892 {
893 0,
894 0,
895 "Ju luttem prisni...",
896 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
897 },
898 {
899 0,
900 0,
901 NULL,
902 0
903 }
904 };
905
906 static MUI_ENTRY sqALConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
907 {
908 {
909 4,
910 3,
911 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
912 TEXT_STYLE_UNDERLINE
913 },
914 {
915 6,
916 8,
917 "You have chosen to delete the system partition.",
918 TEXT_STYLE_NORMAL
919 },
920 {
921 6,
922 10,
923 "System partitions can contain diagnostic programs, hardware configuration",
924 TEXT_STYLE_NORMAL
925 },
926 {
927 6,
928 11,
929 "programs, programs to start an operating system (like ReactOS) or other",
930 TEXT_STYLE_NORMAL
931 },
932 {
933 6,
934 12,
935 "programs provided by the hardware manufacturer.",
936 TEXT_STYLE_NORMAL
937 },
938 {
939 6,
940 14,
941 "Delete a system partition only when you are sure that there are no such",
942 TEXT_STYLE_NORMAL
943 },
944 {
945 6,
946 15,
947 "programs on the partition, or when you are sure you want to delete them.",
948 TEXT_STYLE_NORMAL
949 },
950 {
951 6,
952 16,
953 "When you delete the partition, you might not be able to boot the",
954 TEXT_STYLE_NORMAL
955 },
956 {
957 6,
958 17,
959 "computer from the harddisk until you finished the ReactOS Setup.",
960 TEXT_STYLE_NORMAL
961 },
962 {
963 8,
964 20,
965 "\x07 Press ENTER to delete the system partition. You will be asked",
966 TEXT_STYLE_NORMAL
967 },
968 {
969 8,
970 21,
971 " to confirm the deletion of the partition again later.",
972 TEXT_STYLE_NORMAL
973 },
974 {
975 8,
976 24,
977 "\x07 Press ESC to return to the previous page. The partition will",
978 TEXT_STYLE_NORMAL
979 },
980 {
981 8,
982 25,
983 " not be deleted.",
984 TEXT_STYLE_NORMAL
985 },
986 {
987 0,
988 0,
989 "ENTER=Continue ESC=Cancel",
990 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
991 },
992 {
993 0,
994 0,
995 NULL,
996 0
997 }
998 };
999
1000 static MUI_ENTRY sqALFormatPartitionEntries[] =
1001 {
1002 {
1003 4,
1004 3,
1005 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1006 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1007 },
1008 {
1009 6,
1010 8,
1011 "Formato particionin",
1012 TEXT_STYLE_NORMAL
1013 },
1014 {
1015 6,
1016 10,
1017 "Instalimi tani do t\211 formatoj\211 particionin. Kliko ENTER p\211r t\211 vazhduar.",
1018 TEXT_STYLE_NORMAL
1019 },
1020 {
1021 0,
1022 0,
1023 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
1024 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1025 },
1026 {
1027 0,
1028 0,
1029 NULL,
1030 TEXT_STYLE_NORMAL
1031 }
1032 };
1033
1034 static MUI_ENTRY sqALInstallDirectoryEntries[] =
1035 {
1036 {
1037 4,
1038 3,
1039 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1040 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1041 },
1042 {
1043 6,
1044 8,
1045 "Instalimi i ReactOS n\211 particionet e p\211rzgjedhura. Zgjidh nj\211",
1046 TEXT_STYLE_NORMAL
1047 },
1048 {
1049 6,
1050 9,
1051 "skede ku deshironi t\211 instaloni ReactOS:",
1052 TEXT_STYLE_NORMAL
1053 },
1054 {
1055 6,
1056 14,
1057 "P\211r t\211 ndryshuar skeden e sygjeruar, klikoni BACKSPACE p\211r t\211 fshir\211",
1058 TEXT_STYLE_NORMAL
1059 },
1060 {
1061 6,
1062 15,
1063 "karakteret dhe pastaj shkruani skeden q\211 d\211shironi q\211 ReactOS",
1064 TEXT_STYLE_NORMAL
1065 },
1066 {
1067 6,
1068 16,
1069 "t\211 instalohet.",
1070 TEXT_STYLE_NORMAL
1071 },
1072 {
1073 0,
1074 0,
1075 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
1076 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1077 },
1078 {
1079 0,
1080 0,
1081 NULL,
1082 0
1083 }
1084 };
1085
1086 static MUI_ENTRY sqALFileCopyEntries[] =
1087 {
1088 {
1089 4,
1090 3,
1091 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1092 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1093 },
1094 {
1095 0,
1096 12,
1097 "Ju lutem prisni nderkohe q\211 instaluesi i ReactOS kopjon dokumentat tuaj",
1098 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1099 },
1100 {
1101 0,
1102 13,
1103 "n\211 skedat p\211rkatese.",
1104 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1105 },
1106 {
1107 0,
1108 14,
1109 "Kjo mund t\211 marr\211 disa minuta p\211r t\211 p\211rfunduar.",
1110 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1111 },
1112 {
1113 50,
1114 0,
1115 "\xB3 Ju lutem prisni... ",
1116 TEXT_TYPE_STATUS
1117 },
1118 {
1119 0,
1120 0,
1121 NULL,
1122 0
1123 }
1124 };
1125
1126 static MUI_ENTRY sqALBootLoaderEntries[] =
1127 {
1128 {
1129 4,
1130 3,
1131 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1132 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1133 },
1134 {
1135 6,
1136 8,
1137 "Instalimi po instalon boot loaderin",
1138 TEXT_STYLE_NORMAL
1139 },
1140 {
1141 8,
1142 12,
1143 "Instalo programin bootloader mbi harddisk (MBR dhe VBR).",
1144 TEXT_STYLE_NORMAL
1145 },
1146 {
1147 8,
1148 13,
1149 "Instalo programin bootloader mbi harddisk (vetem VBR).",
1150 TEXT_STYLE_NORMAL
1151 },
1152 {
1153 8,
1154 14,
1155 "Instalo bootloaderin ne nje floppy disk.",
1156 TEXT_STYLE_NORMAL
1157 },
1158 {
1159 8,
1160 15,
1161 "Kalo instalimin e bootloaderit.",
1162 TEXT_STYLE_NORMAL
1163 },
1164 {
1165 0,
1166 0,
1167 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
1168 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1169 },
1170 {
1171 0,
1172 0,
1173 NULL,
1174 0
1175 }
1176 };
1177
1178 static MUI_ENTRY sqALKeyboardSettingsEntries[] =
1179 {
1180 {
1181 4,
1182 3,
1183 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1184 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1185 },
1186 {
1187 6,
1188 8,
1189 "Ju deshironi t\211 ndryshoni llojin e tasti\211res p\211r t\211 instaluar.",
1190 TEXT_STYLE_NORMAL
1191 },
1192 {
1193 8,
1194 10,
1195 "\x07 Klikoni butonin UP ose DOWN p\211r t\211 p\211rzgjedhur tastieren e deshiruar.",
1196 TEXT_STYLE_NORMAL
1197 },
1198 {
1199 8,
1200 11,
1201 " Kliko ENTER.",
1202 TEXT_STYLE_NORMAL
1203 },
1204 {
1205 8,
1206 13,
1207 "\x07 Kliko butonin ESC p\211r tu kthyer tek menuja e m\211parshme pa b\211r\211 ndryshimet e",
1208 TEXT_STYLE_NORMAL
1209 },
1210 {
1211 8,
1212 14,
1213 " tipit t\211 tastier\211s.",
1214 TEXT_STYLE_NORMAL
1215 },
1216 {
1217 0,
1218 0,
1219 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
1220 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1221 },
1222 {
1223 0,
1224 0,
1225 NULL,
1226 0
1227 }
1228 };
1229
1230 static MUI_ENTRY sqALLayoutSettingsEntries[] =
1231 {
1232 {
1233 4,
1234 3,
1235 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1236 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1237 },
1238 {
1239 6,
1240 8,
1241 "Ju lutem zgjidhni nj\211 p\211rzgjedhje t\211 instalimit.",
1242 TEXT_STYLE_NORMAL
1243 },
1244 {
1245 8,
1246 10,
1247 "\x07 Klikoni butoin UP ose DOWN p\211r t\211 p\211rzgjedhur paraqitjen e tastier\211s",
1248 TEXT_STYLE_NORMAL
1249 },
1250 {
1251 8,
1252 11,
1253 " s\211 deshiruar. Pastaj Klikoni ENTER.",
1254 TEXT_STYLE_NORMAL
1255 },
1256 {
1257 8,
1258 13,
1259 "\x07 Klikoni butonin ESC p\211r tu kthyer tek menuja e m\211parshme pa b\211r\211 ndryshimet e",
1260 TEXT_STYLE_NORMAL
1261 },
1262 {
1263 8,
1264 14,
1265 " perzgjedhura te tastier\211s.",
1266 TEXT_STYLE_NORMAL
1267 },
1268 {
1269 0,
1270 0,
1271 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
1272 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1273 },
1274 {
1275 0,
1276 0,
1277 NULL,
1278 0
1279 },
1280
1281 };
1282
1283 static MUI_ENTRY sqALPrepareCopyEntries[] =
1284 {
1285 {
1286 4,
1287 3,
1288 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1289 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1290 },
1291 {
1292 6,
1293 8,
1294 "Instalimi pergatit kompjuterin tuaj p\211r kopjimin e dokumentave t\211 ReactOS. ",
1295 TEXT_STYLE_NORMAL
1296 },
1297 {
1298 0,
1299 0,
1300 "Ndertimi i list\211s s\211 dokumentave p\211r tu kopjuar...",
1301 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1302 },
1303 {
1304 0,
1305 0,
1306 NULL,
1307 0
1308 },
1309
1310 };
1311
1312 static MUI_ENTRY sqALSelectFSEntries[] =
1313 {
1314 {
1315 4,
1316 3,
1317 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1318 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1319 },
1320 {
1321 6,
1322 17,
1323 "Zgjidh nj\211 sistem dokumentesh nga lista e meposhtme.",
1324 0
1325 },
1326 {
1327 8,
1328 19,
1329 "\x07 Klikoni UP ose DOWN p\211r tv p\211rzgjedhur sistemin e dokumentave.",
1330 0
1331 },
1332 {
1333 8,
1334 21,
1335 "\x07 Kliko ENTER p\211r t\211 formatuar particionin.",
1336 0
1337 },
1338 {
1339 8,
1340 23,
1341 "\x07 Kliko ESC p\211r t\211 p\211rzgjedhur nj\211 particion tjet\211r.",
1342 0
1343 },
1344 {
1345 0,
1346 0,
1347 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
1348 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1349 },
1350
1351 {
1352 0,
1353 0,
1354 NULL,
1355 0
1356 }
1357 };
1358
1359 static MUI_ENTRY sqALDeletePartitionEntries[] =
1360 {
1361 {
1362 4,
1363 3,
1364 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1365 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1366 },
1367 {
1368 6,
1369 8,
1370 "Ju keni zgjedhur p\211r t\211 fshir\211 particionin",
1371 TEXT_STYLE_NORMAL
1372 },
1373 {
1374 8,
1375 18,
1376 "\x07 Kliko D p\211r t\211 fshir\211 particionin.",
1377 TEXT_STYLE_NORMAL
1378 },
1379 {
1380 11,
1381 19,
1382 "KUJDES: T\211 gjitha t\211 dh\211nat n\211 k\211t\211 PARTICION do t\211 humbin!",
1383 TEXT_STYLE_NORMAL
1384 },
1385 {
1386 8,
1387 21,
1388 "\x07 Kliko ESC p\211r ta anuluar.",
1389 TEXT_STYLE_NORMAL
1390 },
1391 {
1392 0,
1393 0,
1394 "D = Fshi Particionin ESC = Anulo F3 = Dil",
1395 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1396 },
1397 {
1398 0,
1399 0,
1400 NULL,
1401 0
1402 }
1403 };
1404
1405 static MUI_ENTRY sqALRegistryEntries[] =
1406 {
1407 {
1408 4,
1409 3,
1410 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1411 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1412 },
1413 {
1414 6,
1415 8,
1416 "Instalimi po apdejton sistemin e konfigurimit. ",
1417 TEXT_STYLE_NORMAL
1418 },
1419 {
1420 0,
1421 0,
1422 "Krijimi i kosheres s\211 rregjistrit...",
1423 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1424 },
1425 {
1426 0,
1427 0,
1428 NULL,
1429 0
1430 },
1431
1432 };
1433
1434 MUI_ERROR sqALErrorEntries[] =
1435 {
1436 {
1437 // NOT_AN_ERROR
1438 "Success\n"
1439 },
1440 {
1441 // ERROR_NOT_INSTALLED
1442 "ReactOS nuk \211shte instaluar plotesisht ne kompjuterin\n"
1443 "tuaj. N\211se dilni nga instalimi tani, ju do t\211 duhet t\211\n"
1444 "rifilloni instalimin e ReactOS p\211rs\211ri.\n"
1445 "\n"
1446 " \x07 Kliko ENTER p\211r t\211 vazhduar instalimin.\n"
1447 " \x07 Kliko F3 t\211 dal\211sh nga instalimi.",
1448 "F3 = Dil ENTER = Vazhdo"
1449 },
1450 {
1451 // ERROR_NO_HDD
1452 "Instalimi nuk mund t\211 gjej nj\211 harddisk.\n",
1453 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1454 },
1455 {
1456 // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1457 "Instalimi nuk mund t\211 gjej burimin e t\211 dh\211nave/drive.\n",
1458 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1459 },
1460 {
1461 // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1462 "Instalimi d\211shtoj p\211r t\211 ngarkuar dokumentin TXTSETUP.SIF.\n",
1463 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1464 },
1465 {
1466 // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1467 "Instalimi zbuloj nj\211 dokument t\211 korruptuar TXTSETUP.SIF.\n",
1468 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1469 },
1470 {
1471 // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1472 "Instalimi zbuloj nj\211 firm\211 t\211 pavleshm\211 ne TXTSETUP.SIF.\n",
1473 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1474 },
1475 {
1476 // ERROR_DRIVE_INFORMATION
1477 "Instalimi nuk gjeti informacionet n\211 drive'rin e systemit.\n",
1478 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1479 },
1480 {
1481 // ERROR_WRITE_BOOT,
1482 "Instalimi deshtoj n\211 instalimin e %S bootcode n\211 particionin e sistemit.",
1483 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1484 },
1485 {
1486 // ERROR_LOAD_COMPUTER,
1487 "Instalimi d\211shtoj n\211 ngarkimin e list\211s s\211 kompjuterit.\n",
1488 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1489 },
1490 {
1491 // ERROR_LOAD_DISPLAY,
1492 "Instalimi d\211shtoj n\211 ngarkimin e list\211s s\211 konfigurimit t\211 ekranit.\n",
1493 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1494 },
1495 {
1496 // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1497 "Instalimi d\211shtoj n\211 ngarkimin e list\211s s\211 tipit t\211 p\211rzgjsdhjes t\211 tastier\211s.\n",
1498 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1499 },
1500 {
1501 // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1502 "Instalimi d\211shtoj n\211 ngarkimin e list\211s s\211 tipit t\211 p\211rzgjedhjes t\211 tastier\211s.\n",
1503 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1504 },
1505 {
1506 // ERROR_WARN_PARTITION,
1507 "Instalimi zbuloi q\211 t\211 pakten nj\211 harddisk p\211rmban nj\211 mosp\211rputhshmeri\n"
1508 "n\211 tabel\211n e particionit q\211 nuk mund t\211 trajtohet tamam!\n"
1509 "\n"
1510 "Krijimi apo fshirja e particionit mund t\211 shkat\211rroi tabelen e partiocioneve.\n"
1511 "\n"
1512 " \x07 Kliko F3 p\211r daljen nga instalimi.\n"
1513 " \x07 Kliko ENTER p\211r t\211 vazhduar.",
1514 "F3 = Dil ENTER = Vazhdo"
1515 },
1516 {
1517 // ERROR_NEW_PARTITION,
1518 "Tani ju mund t\211 krijoni nj\211 particion brenda\n"
1519 "nj\211 particioni ekzistues!\n"
1520 "\n"
1521 " * Shtypni nj\211 tast \211far\211do p\211r t\211 vazhduar.",
1522 NULL
1523 },
1524 {
1525 // ERROR_DELETE_SPACE,
1526 "Ju nuk mund t\211 fshini hap\211sir\211 n\211 disk jasht particioneve!\n"
1527 "\n"
1528 " * Shtypni nj\211 tast cfar\211do p\211r t\211 vazhduar.",
1529 NULL
1530 },
1531 {
1532 // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1533 "Instalimi d\211shtoj n\211 instalimin e %S bootcode n\211 particionin e sistemit.",
1534 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1535 },
1536 {
1537 // ERROR_NO_FLOPPY,
1538 "Ska disk n\211 drive A:.",
1539 "ENTER = Vazhdo"
1540 },
1541 {
1542 // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1543 "Instalimi d\211shtoj n\211 ngarkimin e list\211s s\211 tipit tv p\211rzgjsdhjes t\211 tastier\211s.",
1544 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1545 },
1546 {
1547 // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1548 "Instalimi d\211shtoi p\211r t\211 rinovuar konfigurimet e regjistrit.",
1549 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1550 },
1551 {
1552 // ERROR_IMPORT_HIVE,
1553 "Instalimi d\211shtoi n\211 importimin e skedes koshere.",
1554 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1555 },
1556 {
1557 // ERROR_FIND_REGISTRY
1558 "Instalimi d\211shtoi p\211r t\211 gjetur dokumentat e regjistrit t\211 t\211 dh\211nave.",
1559 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1560 },
1561 {
1562 // ERROR_CREATE_HIVE,
1563 "Instalimi d\211shtoi p\211r t krijuar rgjistrin e koshere.",
1564 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1565 },
1566 {
1567 // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1568 "Instalimi d\211shtoi n\211 nisjen e regjistrit.",
1569 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1570 },
1571 {
1572 // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1573 "Kabineti nuk ka t\211 vlefshme dokumentin inf.\n",
1574 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1575 },
1576 {
1577 // ERROR_CABINET_MISSING,
1578 "Kabineti nuk u gj\211nd.\n",
1579 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1580 },
1581 {
1582 // ERROR_CABINET_SCRIPT,
1583 "Kabineti ska asnj\211 skript konfigurimi.\n",
1584 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1585 },
1586 {
1587 // ERROR_COPY_QUEUE,
1588 "Installimi d\211shtoi rradh\211n e kopjimit t\211 dokumentave.\n",
1589 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1590 },
1591 {
1592 // ERROR_CREATE_DIR,
1593 "Instalimi nuk mund t\211 krijoj\211 skedat p\211r instalim.",
1594 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1595 },
1596 {
1597 // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1598 "Instalimi d\211shtoi p\211r t\211 gjetur '%S' seksionin\n"
1599 "ne TXTSETUP.SIF.\n",
1600 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1601 },
1602 {
1603 // ERROR_CABINET_SECTION,
1604 "Instalimi d\211shtoi p\211r t\211 gjetur '%S' seksionin\n"
1605 "ne kabinet.\n",
1606 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1607 },
1608 {
1609 // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1610 "Instalimi nuk mund t\211 krijoj\211 skedat p\211r instalim.",
1611 "\211NT\211R = Ristarto kompjuterin"
1612 },
1613 {
1614 //\89RROR_FIND_S\89TUPDATA,
1615 "Instalimi d\211shtoi p\211r t\211 gjetur seksionin e 'SetupData'\n"
1616 "ne TXTSETUP.SIF.\n",
1617 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1618 },
1619 {
1620 // ERROR_WRITE_PTABLE,
1621 "Instalimi d\211shtoi p\211r t\211 shkruar tabelen e particionit.\n"
1622 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1623 },
1624 {
1625 // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1626 "Instalimi d\211shtoi p\211r t\211 shtuar codepage n\211 regjister.\n"
1627 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1628 },
1629 {
1630 // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1631 "Instalimi nuk mund t\211 v\211ndosi v\211ndnoshjen n\211 sistem.\n"
1632 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1633 },
1634 {
1635 // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1636 "Instalimi d\211shtoi p\211r t\211 shtuar zgj\211dhjen e tastier\211s n\211 regjister.\n"
1637 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1638 },
1639 {
1640 // ERROR_UPDATE_GEOID,
1641 "Instalimi nuk mund t\211 vendosni id geo.\n"
1642 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1643 },
1644 {
1645 // ERROR_DIRECTORY_NAME,
1646 "Invalid directory name.\n"
1647 "\n"
1648 " * Press any key to continue."
1649 },
1650 {
1651 // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1652 "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
1653 "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
1654 "\n"
1655 " * Shtypni nj\211 tast cfar\211do p\211r t\211 vazhduar.",
1656 NULL
1657 },
1658 {
1659 // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1660 "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
1661 "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
1662 "\n"
1663 " * Press any key to continue."
1664 },
1665 {
1666 // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1667 "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
1668 "\n"
1669 " * Press any key to continue."
1670 },
1671 {
1672 // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1673 "Setup is unable to format the partition:\n"
1674 " %S\n"
1675 "\n"
1676 "ENTER = Reboot computer"
1677 },
1678 {
1679 NULL,
1680 NULL
1681 }
1682 };
1683
1684 MUI_PAGE sqALPages[] =
1685 {
1686 {
1687 LANGUAGE_PAGE,
1688 sqALLanguagePageEntries
1689 },
1690 {
1691 WELCOME_PAGE,
1692 sqALWelcomePageEntries
1693 },
1694 {
1695 INSTALL_INTRO_PAGE,
1696 sqALIntroPageEntries
1697 },
1698 {
1699 LICENSE_PAGE,
1700 sqALLicensePageEntries
1701 },
1702 {
1703 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1704 sqALDevicePageEntries
1705 },
1706 {
1707 REPAIR_INTRO_PAGE,
1708 sqALRepairPageEntries
1709 },
1710 {
1711 UPGRADE_REPAIR_PAGE,
1712 sqALUpgradePageEntries
1713 },
1714 {
1715 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1716 sqALComputerPageEntries
1717 },
1718 {
1719 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1720 sqALDisplayPageEntries
1721 },
1722 {
1723 FLUSH_PAGE,
1724 sqALFlushPageEntries
1725 },
1726 {
1727 SELECT_PARTITION_PAGE,
1728 sqALSelectPartitionEntries
1729 },
1730 {
1731 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1732 sqALConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1733 },
1734 {
1735 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1736 sqALSelectFSEntries
1737 },
1738 {
1739 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1740 sqALFormatPartitionEntries
1741 },
1742 {
1743 DELETE_PARTITION_PAGE,
1744 sqALDeletePartitionEntries
1745 },
1746 {
1747 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1748 sqALInstallDirectoryEntries
1749 },
1750 {
1751 PREPARE_COPY_PAGE,
1752 sqALPrepareCopyEntries
1753 },
1754 {
1755 FILE_COPY_PAGE,
1756 sqALFileCopyEntries
1757 },
1758 {
1759 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1760 sqALKeyboardSettingsEntries
1761 },
1762 {
1763 BOOT_LOADER_PAGE,
1764 sqALBootLoaderEntries
1765 },
1766 {
1767 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1768 sqALLayoutSettingsEntries
1769 },
1770 {
1771 QUIT_PAGE,
1772 sqALQuitPageEntries
1773 },
1774 {
1775 SUCCESS_PAGE,
1776 sqALSuccessPageEntries
1777 },
1778 {
1779 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1780 sqALBootPageEntries
1781 },
1782 {
1783 REGISTRY_PAGE,
1784 sqALRegistryEntries
1785 },
1786 {
1787 -1,
1788 NULL
1789 }
1790 };
1791
1792 MUI_STRING sqALStrings[] =
1793 {
1794 {STRING_PLEASEWAIT,
1795 " Ju lutem prisni..."},
1796 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1797 " ENTER = Install P = Create Primary E = Create Extended F3 = Quit"},
1798 // " ENTER = Instalo C = Krijo Particion F3 = Dil"},
1799 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1800 " ENTER = Install L = Create Logical Partition F3 = Quit"},
1801 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1802 " ENTER = Instalo D = Fshi Particion F3 = Dil"},
1803 {STRING_DELETEPARTITION,
1804 " D = Delete Partition F3 = Quit"},
1805 {STRING_PARTITIONSIZE,
1806 "Madh\211sia e particionit t\211 ri:"},
1807 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1808 // "You have chosen to create a primary partition on"},
1809 "Ju keni zgjedhur p\211r t\211 krijuar nj\211 ndarje t\211 re n\211"},
1810 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1811 "You have chosen to create an extended partition on"},
1812 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1813 "You have chosen to create a logical partition on"},
1814 {STRING_HDDSIZE,
1815 "Ju lutem, jepini madh\211sin\211 e particionit t\211 ri n\211 megabajt."},
1816 {STRING_CREATEPARTITION,
1817 " ENTER = Krijo Particion ESC = Anulo F3 = Dil"},
1818 {STRING_PARTFORMAT,
1819 "Ky particion do t\211 formatohet tani."},
1820 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1821 "Ju zgjodh\211t ReactOS p\211r tu instaluar n\211 nj\211 particion t'ri t\211 paformatuar."},
1822 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1823 "The system partition is not formatted yet."},
1824 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1825 "The new partition is not formatted yet."},
1826 {STRING_INSTALLONPART,
1827 "Instalimi i ReactOS ne Particion"},
1828 {STRING_CHECKINGPART,
1829 "Instalimi tani \211sht\211 duke kontrolluar particionin e p\211rzgjedhur."},
1830 {STRING_CONTINUE,
1831 "ENTER = Vazhdo"},
1832 {STRING_QUITCONTINUE,
1833 "F3 = Dil ENTER = Vazhdo"},
1834 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1835 "ENTER = Ristarto kompjuterin"},
1836 {STRING_DELETING,
1837 " Deleting file: %S"},
1838 {STRING_MOVING,
1839 " Moving file: %S to: %S"},
1840 {STRING_RENAMING,
1841 " Renaming file: %S to: %S"},
1842 {STRING_COPYING,
1843 " Kopjo dokumentat: %S"},
1844 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1845 "Instalimi po kopjon dokumentat..."},
1846 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1847 " Apdejtimi i kosheres s\211 regjistrit..."},
1848 {STRING_IMPORTFILE,
1849 " Importimi %S..."},
1850 {STRING_DISPLAYSETTINGSUPDATE,
1851 " Apdejtimi i regjistrit p\211r ekranin..."},
1852 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1853 " Apdejtimi i konfigurimit vendas..."},
1854 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1855 " Apdejtimi i p\211rzgjedhj\211s se konfigurimit t\211 tastier\211s..."},
1856 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1857 " Shtimi i informacioneve codepage n\211 regjister..."},
1858 {STRING_DONE,
1859 " Mbaruam..."},
1860 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1861 " ENTER = Ristarto kompjuterin"},
1862 {STRING_REBOOTPROGRESSBAR,
1863 " Your computer will reboot in %li second(s)... "},
1864 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1865 "N\211 pamundesi p\211r t\211 hapur konsollin\r\n\r\n"},
1866 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1867 "Shkaku m\211 i zakonsh\211m i k\211saj \211sht\211 arsyea e perdorimit t\211 nj\211 tastiere USB\r\n"},
1868 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1869 "Tastierat USB nuk jan\211 t\211 mb\211shtetura ende plot\211sisht\r\n"},
1870 {STRING_FORMATTINGDISK,
1871 "Instalimi po formaton diskun tuaj"},
1872 {STRING_CHECKINGDISK,
1873 "Instalimi \211sht\211 duke kontrolluar diskun tuaj"},
1874 {STRING_FORMATDISK1,
1875 " Formato particionin si %S dokumentat e sistemit (formatim i shpejt\211) "},
1876 {STRING_FORMATDISK2,
1877 " Formato particionin si %S dokumentat e sistemit"},
1878 {STRING_KEEPFORMAT,
1879 " Mbaj dokumentat e sistemit siq jan\211 (pa ndryshime) "},
1880 {STRING_HDINFOPARTCREATE_1,
1881 "%I64u %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) on %wZ [%s]."},
1882 {STRING_HDINFOPARTCREATE_2,
1883 "%I64u %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) [%s]."},
1884 {STRING_HDDINFOUNK2,
1885 " %c%c Tipi 0x%02X %I64u %s"},
1886 {STRING_HDINFOPARTDELETE_1,
1887 "on %I64u %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) on %wZ [%s]."},
1888 {STRING_HDINFOPARTDELETE_2,
1889 "on %I64u %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) [%s]."},
1890 {STRING_HDINFOPARTZEROED_1,
1891 "Harddisku %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
1892 {STRING_HDDINFOUNK4,
1893 "%c%c Tipi 0x%02X %I64u %s"},
1894 {STRING_HDINFOPARTEXISTS_1,
1895 "on Harddisku %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
1896 {STRING_HDDINFOUNK5,
1897 "%c%c %c %sTipi %-3u%s %6lu %s"},
1898 {STRING_HDINFOPARTSELECT_1,
1899 "%6lu %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) on %wZ [%s]"},
1900 {STRING_HDINFOPARTSELECT_2,
1901 "%6lu %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) [%s]"},
1902 {STRING_NEWPARTITION,
1903 "Instalimi krijoj nj\211 particion t\211 ri n\211"},
1904 {STRING_UNPSPACE,
1905 " %sHap\211sire e papjesesezuar%s %6lu %s"},
1906 {STRING_MAXSIZE,
1907 "MB (max. %lu MB)"},
1908 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1909 "Extended Partition"},
1910 {STRING_UNFORMATTED,
1911 "I ri (papjesesezuar)"},
1912 {STRING_FORMATUNUSED,
1913 "E paperdorur"},
1914 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1915 "E paditur"},
1916 {STRING_KB,
1917 "KB"},
1918 {STRING_MB,
1919 "MB"},
1920 {STRING_GB,
1921 "GB"},
1922 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1923 "Shtim e p\211rzgjedhjes s\211 tastier\211s"},
1924 {0, 0}
1925 };