9dcc7ef2420ad4ecd30e7ebeae443499bc5c5377
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / sq-AL.h
1 /* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
2 * DATE OF TR: 29-11-2013
3 */
4
5 #pragma once
6
7 static MUI_ENTRY sqALLanguagePageEntries[] =
8 {
9 {
10 4,
11 3,
12 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
13 TEXT_STYLE_UNDERLINE
14 },
15 {
16 6,
17 8,
18 "P\89rzgjedhja e Gjuh\89s",
19 TEXT_STYLE_NORMAL
20 },
21 {
22 8,
23 10,
24 "\x07 Ju lutem p\89rzgjedhni gjuh\89n p\89r p\89rdorim gjat\89 instalimit.",
25 TEXT_STYLE_NORMAL
26 },
27 {
28 8,
29 11,
30 " Kliko ENTER.",
31 TEXT_STYLE_NORMAL
32 },
33 {
34 8,
35 13,
36 "\x07 Kjo gjuh\89 do j\89te e parazgjedhur p\89r sistemin final.",
37 TEXT_STYLE_NORMAL
38 },
39 {
40 0,
41 0,
42 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
43 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
44 },
45 {
46 0,
47 0,
48 NULL,
49 0
50 }
51 };
52
53 static MUI_ENTRY sqALWelcomePageEntries[] =
54 {
55 {
56 4,
57 3,
58 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
59 TEXT_STYLE_UNDERLINE
60 },
61 {
62 6,
63 8,
64 "Mir\89 se vini n\89 instalimin e ReactOS",
65 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
66 },
67 {
68 6,
69 11,
70 "Kjo pjese e instalimit kopjon Sistemin Opererativ t\89 ReactOS",
71 TEXT_STYLE_NORMAL
72 },
73 {
74 6,
75 12,
76 "n\89 kompjuter dhe pergatit pjesen e dyt\89 t\89 instalimit.",
77 TEXT_STYLE_NORMAL
78 },
79 {
80 8,
81 15,
82 "\x07 Press ENTER to install or upgrade ReactOS.",
83 TEXT_STYLE_NORMAL
84 },
85 {
86 8,
87 17,
88 "\x07 Kliko R p\89r t\89 riparuar ose apdejtuar ReactOS.",
89 TEXT_STYLE_NORMAL
90 },
91 {
92 8,
93 19,
94 "\x07 Kliko L p\89r t\89 v\89zhguar Termat e Li\89enses dhe kushtet e ReactOS.",
95 TEXT_STYLE_NORMAL
96 },
97 {
98 8,
99 21,
100 "\x07 Kliko F3 t\89 dilni pa instaluar ReactOS.",
101 TEXT_STYLE_NORMAL
102 },
103 {
104 6,
105 23,
106 "P\89r m\89 shum\89 informacione mbi ReactOS, ju lutem vizitoni:",
107 TEXT_STYLE_NORMAL
108 },
109 {
110 6,
111 24,
112 "http://www.reactos.org",
113 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
114 },
115 {
116 0,
117 0,
118 "ENTER = Vazhdo R = Riparo L = Li\89ens\89 F3 = Dil",
119 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
120 },
121 {
122 0,
123 0,
124 NULL,
125 0
126 }
127 };
128
129 static MUI_ENTRY sqALIntroPageEntries[] =
130 {
131 {
132 4,
133 3,
134 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
135 TEXT_STYLE_UNDERLINE
136 },
137 {
138 6,
139 8,
140 "ReactOS Version Status",
141 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
142 },
143 {
144 6,
145 11,
146 "ReactOS is in Alpha stage, meaning it is not feature-complete",
147 TEXT_STYLE_NORMAL
148 },
149 {
150 6,
151 12,
152 "and is under heavy development. It is recommended to use it only for",
153 TEXT_STYLE_NORMAL
154 },
155 {
156 6,
157 13,
158 "evaluation and testing purposes and not as your daily-usage OS.",
159 TEXT_STYLE_NORMAL
160 },
161 {
162 6,
163 15,
164 "Backup your data or test on a secondary computer if you attempt",
165 TEXT_STYLE_NORMAL
166 },
167 {
168 6,
169 16,
170 "to run ReactOS on real hardware.",
171 TEXT_STYLE_NORMAL
172 },
173 {
174 8,
175 19,
176 "\x07 Press ENTER to continue ReactOS Setup.",
177 TEXT_STYLE_NORMAL
178 },
179 {
180 8,
181 21,
182 "\x07 Press F3 to quit without installing ReactOS.",
183 TEXT_STYLE_NORMAL
184 },
185 {
186 0,
187 0,
188 "ENTER = Continue F3 = Quit",
189 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
190 },
191 {
192 0,
193 0,
194 NULL,
195 0
196 }
197 };
198
199 static MUI_ENTRY sqALLicensePageEntries[] =
200 {
201 {
202 4,
203 3,
204 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
205 TEXT_STYLE_UNDERLINE
206 },
207 {
208 6,
209 6,
210 "Li\89ensa:",
211 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
212 },
213 {
214 8,
215 8,
216 "Sistemi ReactOS \89sht\89 i li\89ensuar nd\89r termat e",
217 TEXT_STYLE_NORMAL
218 },
219 {
220 8,
221 9,
222 "GNU GPL me pjes\89 q\89 p\89rmbajn\89 kode nga li\89ensa t\89 tjera",
223 TEXT_STYLE_NORMAL
224 },
225 {
226 8,
227 10,
228 "n\89 p\89rputhje me X11 apo BSD dhe GNU LGPL li\89ens.",
229 TEXT_STYLE_NORMAL
230 },
231 {
232 8,
233 11,
234 "T\89 gjitha programet q\89 jan\89 pjes\89 e sistemit ReactOS jan\89",
235 TEXT_STYLE_NORMAL
236 },
237 {
238 8,
239 12,
240 "t\89 l\89shuara si dhe t\89 mirembajtura n\89n GNU GPL t\89",
241 TEXT_STYLE_NORMAL
242 },
243 {
244 8,
245 13,
246 "li\89enses origjinale.",
247 TEXT_STYLE_NORMAL
248 },
249 {
250 8,
251 15,
252 "Ky sistem vjen me asnj\89 garanci opo kufizim mbi p\89rdorimin e tij,",
253 TEXT_STYLE_NORMAL
254 },
255 {
256 8,
257 16,
258 "ruani ligjin e aplikueshem vendor dhe nd\89rkombetar. Li\89encimi i",
259 TEXT_STYLE_NORMAL
260 },
261 {
262 8,
263 17,
264 "ReactOS vet\89m mbulon shp\89rndarjen e pal\89ve t\89 treta.",
265 TEXT_STYLE_NORMAL
266 },
267 {
268 8,
269 18,
270 "N\89se p\89r ndonj\89 arsye ju nuk keni marr\89 nj\89 kopje t\89",
271 TEXT_STYLE_NORMAL
272 },
273 {
274 8,
275 19,
276 "GNU General Public Li\89ense me ReactOS ju lutem vizitoni",
277 TEXT_STYLE_NORMAL
278 },
279 {
280 8,
281 20,
282 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
283 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
284 },
285 {
286 8,
287 22,
288 "Garanci:",
289 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
290 },
291 {
292 8,
293 24,
294 "Ky sistem \89sht\89 falas; shih burimet dhe kushtet p\89r kopjim.",
295 TEXT_STYLE_NORMAL
296 },
297 {
298 8,
299 25,
300 "Nuk ka asnj\89 GARNCI; as edhe p\89r TREGTUESHMERINE ose",
301 TEXT_STYLE_NORMAL
302 },
303 {
304 8,
305 26,
306 "P\85RDORIMIT P\85R NJ\85 Q\85LLIM T\85 CAKTUAR",
307 TEXT_STYLE_NORMAL
308 },
309 {
310 0,
311 0,
312 "ENTER = Kthehu",
313 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
314 },
315 {
316 0,
317 0,
318 NULL,
319 0
320 }
321 };
322
323 static MUI_ENTRY sqALDevicePageEntries[] =
324 {
325 {
326 4,
327 3,
328 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
329 TEXT_STYLE_UNDERLINE
330 },
331 {
332 6,
333 8,
334 "Lista e meposhtme tregon parametrat aktuale t\89 pajisjeve.",
335 TEXT_STYLE_NORMAL
336 },
337 {
338 24,
339 11,
340 "Komputer:",
341 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
342 },
343 {
344 24,
345 12,
346 "Ekran:",
347 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
348 },
349 {
350 24,
351 13,
352 "Tastier\89:",
353 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
354 },
355 {
356 24,
357 14,
358 "Paraqitja e Tastier\89s:",
359 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
360 },
361 {
362 24,
363 16,
364 "Prano:",
365 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
366 },
367 {
368 25,
369 16, "Prano k\89to konfigurime t\89 pajisjeve",
370 TEXT_STYLE_NORMAL
371 },
372 {
373 6,
374 19,
375 "Ju mund t\89 ndryshoni parametrat e pajisjeve me butonat UP ose DOWN",
376 TEXT_STYLE_NORMAL
377 },
378 {
379 6,
380 20,
381 "p\89r t\89 zgjedhur nj\89 hyrje. Pastaj ENTER t\89 p\89rzgjedhni alternativat",
382 TEXT_STYLE_NORMAL
383 },
384 {
385 6,
386 21,
387 "konfiguruse.",
388 TEXT_STYLE_NORMAL
389 },
390 {
391 6,
392 23,
393 "N?se cilesimet jan\89 t\89 sakta, zgjidhni\"Prano konfigurimin e pajisjeve\"",
394 TEXT_STYLE_NORMAL
395 },
396 {
397 6,
398 24,
399 "dhe klikoni ENTER.",
400 TEXT_STYLE_NORMAL
401 },
402 {
403 0,
404 0,
405 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
406 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
407 },
408 {
409 0,
410 0,
411 NULL,
412 0
413 }
414 };
415
416 static MUI_ENTRY sqALRepairPageEntries[] =
417 {
418 {
419 4,
420 3,
421 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
422 TEXT_STYLE_UNDERLINE
423 },
424 {
425 6,
426 8,
427 "Instalimi i ReactOS \89sht\89 n\89 fazat e zhvillimit. Ajo ende nuk i",
428 TEXT_STYLE_NORMAL
429 },
430 {
431 6,
432 9,
433 "mb\89shtet t\89 gjitha funksionet e nj\89 instalimi plot\89sisht t\89 p\89rdorsh\89m.",
434 TEXT_STYLE_NORMAL
435 },
436 {
437 6,
438 12,
439 "Funksionet e riparim nuk jan\89 implem\89ntuar ende.",
440 TEXT_STYLE_NORMAL
441 },
442 {
443 8,
444 15,
445 "\x07 Klikoni U p\89r t\89 Apdejtuar OS'in.",
446 TEXT_STYLE_NORMAL
447 },
448 {
449 8,
450 17,
451 "\x07 Klikoni R p\89r modulin e riparimit.",
452 TEXT_STYLE_NORMAL
453 },
454 {
455 8,
456 19,
457 "\x07 Kliko ESC p\89r ty kthyer tek menuja kryesore.",
458 TEXT_STYLE_NORMAL
459 },
460 {
461 8,
462 21,
463 "\x07 Kliko ENTER t\89 rinisni kompjuterin tuaj.",
464 TEXT_STYLE_NORMAL
465 },
466 {
467 0,
468 0,
469 "ESC = Menuja Kryesore U = Apdejto R = Riparo ENTER = Rinis sistemin",
470 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
471 },
472 {
473 0,
474 0,
475 NULL,
476 0
477 }
478 };
479
480 static MUI_ENTRY sqALUpgradePageEntries[] =
481 {
482 {
483 4,
484 3,
485 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
486 TEXT_STYLE_UNDERLINE
487 },
488 {
489 6,
490 8,
491 "The ReactOS Setup can upgrade one of the available ReactOS installations",
492 TEXT_STYLE_NORMAL
493 },
494 {
495 6,
496 9,
497 "listed below, or, if a ReactOS installation is damaged, the Setup program",
498 TEXT_STYLE_NORMAL
499 },
500 {
501 6,
502 10,
503 "can attempt to repair it.",
504 TEXT_STYLE_NORMAL
505 },
506 {
507 6,
508 12,
509 "The repair functions are not all implemented yet.",
510 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
511 },
512 {
513 8,
514 15,
515 "\x07 Press UP or DOWN to select an OS installation.",
516 TEXT_STYLE_NORMAL
517 },
518 {
519 8,
520 17,
521 "\x07 Press U for upgrading the selected OS installation.",
522 TEXT_STYLE_NORMAL
523 },
524 {
525 8,
526 19,
527 "\x07 Press ESC to continue with a new installation.",
528 TEXT_STYLE_NORMAL
529 },
530 {
531 8,
532 21,
533 "\x07 Press F3 to quit without installing ReactOS.",
534 TEXT_STYLE_NORMAL
535 },
536 {
537 0,
538 0,
539 "U = Upgrade ESC = Do not upgrade F3 = Quit",
540 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
541 },
542 {
543 0,
544 0,
545 NULL,
546 0
547 }
548 };
549
550 static MUI_ENTRY sqALComputerPageEntries[] =
551 {
552 {
553 4,
554 3,
555 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
556 TEXT_STYLE_UNDERLINE
557 },
558 {
559 6,
560 8,
561 "D\89shironi t\89 ndryshoni llojin e kompjuterit p\89r t\89 instaluar.",
562 TEXT_STYLE_NORMAL
563 },
564 {
565 8,
566 10,
567 "\x07 Klikoni butonat UP ose DOWN p\89r t\89 p\89rzgjedhur tipin e kompjuterit t\89 deshiruar.",
568 TEXT_STYLE_NORMAL
569 },
570 {
571 8,
572 11,
573 " Pastaj klikoni ENTER.",
574 TEXT_STYLE_NORMAL
575 },
576 {
577 8,
578 13,
579 "\x07 Klikoni butonin ESC p\89r tu kthyer tek menuja e meparshme pa b\89r\89 ndryshime",
580 TEXT_STYLE_NORMAL
581 },
582 {
583 8,
584 14,
585 " tipin e kompjuterit.",
586 TEXT_STYLE_NORMAL
587 },
588 {
589 0,
590 0,
591 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
592 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
593 },
594 {
595 0,
596 0,
597 NULL,
598 0
599 }
600 };
601
602 static MUI_ENTRY sqALFlushPageEntries[] =
603 {
604 {
605 4,
606 3,
607 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
608 TEXT_STYLE_UNDERLINE
609 },
610 {
611 10,
612 6,
613 "Sistemi \89sht\89 tani duke u siguruar t\89 gjitha te dh\89nat jan\89 ruajtur n\89 diskun tuaj",
614 TEXT_STYLE_NORMAL
615 },
616 {
617 10,
618 8,
619 "Kjo mund te marr\89 nje minut\89",
620 TEXT_STYLE_NORMAL
621 },
622 {
623 10,
624 9,
625 "Kur te p\89rfundoi, kompjuteri juaj do t\89 riniset automatikisht",
626 TEXT_STYLE_NORMAL
627 },
628 {
629 0,
630 0,
631 "Pastro mbetjet",
632 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
633 },
634 {
635 0,
636 0,
637 NULL,
638 0
639 }
640 };
641
642 static MUI_ENTRY sqALQuitPageEntries[] =
643 {
644 {
645 4,
646 3,
647 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
648 TEXT_STYLE_UNDERLINE
649 },
650 {
651 10,
652 6,
653 "ReactOS nuk \89sht\89 instaluar plot\89sisht",
654 TEXT_STYLE_NORMAL
655 },
656 {
657 10,
658 8,
659 "Hiq floppy disk nga Drive A: dhe",
660 TEXT_STYLE_NORMAL
661 },
662 {
663 10,
664 9,
665 "t\89 gjith\89 CD-ROMs nga CD-Drives.",
666 TEXT_STYLE_NORMAL
667 },
668 {
669 10,
670 11,
671 "Kliko ENTER t\89 rinisni kompjuterin tuaj.",
672 TEXT_STYLE_NORMAL
673 },
674 {
675 0,
676 0,
677 "Ju lutem prisni ...",
678 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
679 },
680 {
681 0,
682 0,
683 NULL,
684 0
685 }
686 };
687
688 static MUI_ENTRY sqALDisplayPageEntries[] =
689 {
690 {
691 4,
692 3,
693 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
694 TEXT_STYLE_UNDERLINE
695 },
696 {
697 6,
698 8,
699 "Ju deshironi t\89 ndryshoje llojin e ekranit p\89r t\89 instaluar.",
700 TEXT_STYLE_NORMAL
701 },
702 { 8,
703 10,
704 "\x07 Klikoni butonat UP aso DOWN p\89r t\89 p\89rzgjedhur tipin e ekranin t\89 d\89shiruar.",
705 TEXT_STYLE_NORMAL
706 },
707 {
708 8,
709 11,
710 " Pastaj klikoni ENTER.",
711 TEXT_STYLE_NORMAL
712 },
713 {
714 8,
715 13,
716 "\x07 Klikoni butonin ESC p\89r tu kthyer te menuja e meparshme pa b\89r\89 ndryshime",
717 TEXT_STYLE_NORMAL
718 },
719 {
720 8,
721 14,
722 " tipin e ekranit.",
723 TEXT_STYLE_NORMAL
724 },
725 {
726 0,
727 0,
728 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
729 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
730 },
731 {
732 0,
733 0,
734 NULL,
735 0
736 }
737 };
738
739 static MUI_ENTRY sqALSuccessPageEntries[] =
740 {
741 {
742 4,
743 3,
744 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
745 TEXT_STYLE_UNDERLINE
746 },
747 {
748 10,
749 6,
750 "Komponent\89t themelore t\89 ReactOS jan\89 instaluar me sukses.",
751 TEXT_STYLE_NORMAL
752 },
753 {
754 10,
755 8,
756 "Hiqni floppy disk nga Drive A: dhe",
757 TEXT_STYLE_NORMAL
758 },
759 {
760 10,
761 9,
762 "te gjith CD-ROMs nga CD-Drive.",
763 TEXT_STYLE_NORMAL
764 },
765 {
766 10,
767 11,
768 "Klikoni ENTER p\89r t\89 rinisur kompjuterin tuaj.",
769 TEXT_STYLE_NORMAL
770 },
771 {
772 0,
773 0,
774 "ENTER = Rinis kompjuterin",
775 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
776 },
777 {
778 0,
779 0,
780 NULL,
781 0
782 }
783 };
784
785 static MUI_ENTRY sqALBootPageEntries[] =
786 {
787 {
788 4,
789 3,
790 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
791 TEXT_STYLE_UNDERLINE
792 },
793 {
794 6,
795 8,
796 "Instalimi nuk mund t\89 instaloj\89 programin e bootloaderit ne kompjuterin tuaj",
797 TEXT_STYLE_NORMAL
798 },
799 {
800 6,
801 9,
802 "hardisku",
803 TEXT_STYLE_NORMAL
804 },
805 {
806 6,
807 13,
808 "Ju lutem fusni nje floppy disk t\89 formatuar n\89 drive A: dhe",
809 TEXT_STYLE_NORMAL
810 },
811 {
812 6,
813 14,
814 "klikoni ENTER.",
815 TEXT_STYLE_NORMAL,
816 },
817 {
818 0,
819 0,
820 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
821 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
822 },
823 {
824 0,
825 0,
826 NULL,
827 0
828 }
829
830 };
831
832 static MUI_ENTRY sqALSelectPartitionEntries[] =
833 {
834 {
835 4,
836 3,
837 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
838 TEXT_STYLE_UNDERLINE
839 },
840 {
841 6,
842 8,
843 "Lista meposht tregon particionet dhe pjes\89n e paperdorur t\89 hard diskut",
844 TEXT_STYLE_NORMAL
845 },
846 {
847 6,
848 9,
849 "p\89r particione t\89 reja.",
850 TEXT_STYLE_NORMAL
851 },
852 {
853 8,
854 11,
855 "\x07 Kliko butonin UP ose DOWN p\89r t\89 zgjedhur listen hyr\89se.",
856 TEXT_STYLE_NORMAL
857 },
858 {
859 8,
860 13,
861 "\x07 Kliko ENTER p\89r t\89 instaluar ReactOS n\89 particionin e p\89rzgjedhur.",
862 TEXT_STYLE_NORMAL
863 },
864 {
865 8,
866 15,
867 "\x07 Press P to create a primary partition.",
868 // "\x07 Kiko C p\89r t\89 krijuar nj\89 particion t\89 ri.",
869 TEXT_STYLE_NORMAL
870 },
871 {
872 8,
873 17,
874 "\x07 Press E to create an extended partition.",
875 TEXT_STYLE_NORMAL
876 },
877 {
878 8,
879 19,
880 "\x07 Press L to create a logical partition.",
881 TEXT_STYLE_NORMAL
882 },
883 {
884 8,
885 21,
886 "\x07 Kliko D p\89r t\89 fshir\89 nj\89 particion ekzistues.",
887 TEXT_STYLE_NORMAL
888 },
889 {
890 0,
891 0,
892 "Ju luttem prisni...",
893 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
894 },
895 {
896 0,
897 0,
898 NULL,
899 0
900 }
901 };
902
903 static MUI_ENTRY sqALConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
904 {
905 {
906 4,
907 3,
908 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
909 TEXT_STYLE_UNDERLINE
910 },
911 {
912 6,
913 8,
914 "You have chosen to delete the system partition.",
915 TEXT_STYLE_NORMAL
916 },
917 {
918 6,
919 10,
920 "System partitions can contain diagnostic programs, hardware configuration",
921 TEXT_STYLE_NORMAL
922 },
923 {
924 6,
925 11,
926 "programs, programs to start an operating system (like ReactOS) or other",
927 TEXT_STYLE_NORMAL
928 },
929 {
930 6,
931 12,
932 "programs provided by the hardware manufacturer.",
933 TEXT_STYLE_NORMAL
934 },
935 {
936 6,
937 14,
938 "Delete a system partition only when you are sure that there are no such",
939 TEXT_STYLE_NORMAL
940 },
941 {
942 6,
943 15,
944 "programs on the partition, or when you are sure you want to delete them.",
945 TEXT_STYLE_NORMAL
946 },
947 {
948 6,
949 16,
950 "When you delete the partition, you might not be able to boot the",
951 TEXT_STYLE_NORMAL
952 },
953 {
954 6,
955 17,
956 "computer from the harddisk until you finished the ReactOS Setup.",
957 TEXT_STYLE_NORMAL
958 },
959 {
960 8,
961 20,
962 "\x07 Press ENTER to delete the system partition. You will be asked",
963 TEXT_STYLE_NORMAL
964 },
965 {
966 8,
967 21,
968 " to confirm the deletion of the partition again later.",
969 TEXT_STYLE_NORMAL
970 },
971 {
972 8,
973 24,
974 "\x07 Press ESC to return to the previous page. The partition will",
975 TEXT_STYLE_NORMAL
976 },
977 {
978 8,
979 25,
980 " not be deleted.",
981 TEXT_STYLE_NORMAL
982 },
983 {
984 0,
985 0,
986 "ENTER=Continue ESC=Cancel",
987 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
988 },
989 {
990 0,
991 0,
992 NULL,
993 0
994 }
995 };
996
997 static MUI_ENTRY sqALFormatPartitionEntries[] =
998 {
999 {
1000 4,
1001 3,
1002 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1003 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1004 },
1005 {
1006 6,
1007 8,
1008 "Formato particionin",
1009 TEXT_STYLE_NORMAL
1010 },
1011 {
1012 6,
1013 10,
1014 "Instalimi tani do t\89 formatoj\89 particionin. Kliko ENTER p\89r t\89 vazhduar.",
1015 TEXT_STYLE_NORMAL
1016 },
1017 {
1018 0,
1019 0,
1020 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
1021 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1022 },
1023 {
1024 0,
1025 0,
1026 NULL,
1027 TEXT_STYLE_NORMAL
1028 }
1029 };
1030
1031 static MUI_ENTRY sqALInstallDirectoryEntries[] =
1032 {
1033 {
1034 4,
1035 3,
1036 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1037 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1038 },
1039 {
1040 6,
1041 8,
1042 "Instalimi i ReactOS n\89 particionet e p\89rzgjedhura. Zgjidh nj\89",
1043 TEXT_STYLE_NORMAL
1044 },
1045 {
1046 6,
1047 9,
1048 "skede ku deshironi t\89 instaloni ReactOS:",
1049 TEXT_STYLE_NORMAL
1050 },
1051 {
1052 6,
1053 14,
1054 "P\89r t\89 ndryshuar skeden e sygjeruar, klikoni BACKSPACE p\89r t\89 fshir\89",
1055 TEXT_STYLE_NORMAL
1056 },
1057 {
1058 6,
1059 15,
1060 "karakteret dhe pastaj shkruani skeden q\89 d\89shironi q\89 ReactOS",
1061 TEXT_STYLE_NORMAL
1062 },
1063 {
1064 6,
1065 16,
1066 "t\89 instalohet.",
1067 TEXT_STYLE_NORMAL
1068 },
1069 {
1070 0,
1071 0,
1072 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
1073 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1074 },
1075 {
1076 0,
1077 0,
1078 NULL,
1079 0
1080 }
1081 };
1082
1083 static MUI_ENTRY sqALFileCopyEntries[] =
1084 {
1085 {
1086 4,
1087 3,
1088 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1089 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1090 },
1091 {
1092 0,
1093 12,
1094 "Ju lutem prisni nderkohe q\89 instaluesi i ReactOS kopjon dokumentat tuaj",
1095 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1096 },
1097 {
1098 0,
1099 13,
1100 "n\89 skedat p\89rkatese.",
1101 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1102 },
1103 {
1104 0,
1105 14,
1106 "Kjo mund t\89 marr\89 disa minuta p\89r t\89 p\89rfunduar.",
1107 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1108 },
1109 {
1110 50,
1111 0,
1112 "\xB3 Ju lutem prisni... ",
1113 TEXT_TYPE_STATUS
1114 },
1115 {
1116 0,
1117 0,
1118 NULL,
1119 0
1120 }
1121 };
1122
1123 static MUI_ENTRY sqALBootLoaderEntries[] =
1124 {
1125 {
1126 4,
1127 3,
1128 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1129 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1130 },
1131 {
1132 6,
1133 8,
1134 "Instalimi po instalon boot loaderin",
1135 TEXT_STYLE_NORMAL
1136 },
1137 {
1138 8,
1139 12,
1140 "Instalo programin bootloader mbi harddisk (MBR dhe VBR).",
1141 TEXT_STYLE_NORMAL
1142 },
1143 {
1144 8,
1145 13,
1146 "Instalo programin bootloader mbi harddisk (vetem VBR).",
1147 TEXT_STYLE_NORMAL
1148 },
1149 {
1150 8,
1151 14,
1152 "Instalo bootloaderin ne nje floppy disk.",
1153 TEXT_STYLE_NORMAL
1154 },
1155 {
1156 8,
1157 15,
1158 "Kalo instalimin e bootloaderit.",
1159 TEXT_STYLE_NORMAL
1160 },
1161 {
1162 0,
1163 0,
1164 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
1165 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1166 },
1167 {
1168 0,
1169 0,
1170 NULL,
1171 0
1172 }
1173 };
1174
1175 static MUI_ENTRY sqALKeyboardSettingsEntries[] =
1176 {
1177 {
1178 4,
1179 3,
1180 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1181 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1182 },
1183 {
1184 6,
1185 8,
1186 "Ju deshironi t\89 ndryshoni llojin e tasti\89res p\89r t\89 instaluar.",
1187 TEXT_STYLE_NORMAL
1188 },
1189 {
1190 8,
1191 10,
1192 "\x07 Klikoni butonin UP ose DOWN p\89r t\89 p\89rzgjedhur tastieren e deshiruar.",
1193 TEXT_STYLE_NORMAL
1194 },
1195 {
1196 8,
1197 11,
1198 " Kliko ENTER.",
1199 TEXT_STYLE_NORMAL
1200 },
1201 {
1202 8,
1203 13,
1204 "\x07 Kliko butonin ESC p\89r tu kthyer tek menuja e m\89parshme pa b\89r\89 ndryshimet e",
1205 TEXT_STYLE_NORMAL
1206 },
1207 {
1208 8,
1209 14,
1210 " tipit t\89 tastier\89s.",
1211 TEXT_STYLE_NORMAL
1212 },
1213 {
1214 0,
1215 0,
1216 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
1217 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1218 },
1219 {
1220 0,
1221 0,
1222 NULL,
1223 0
1224 }
1225 };
1226
1227 static MUI_ENTRY sqALLayoutSettingsEntries[] =
1228 {
1229 {
1230 4,
1231 3,
1232 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1233 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1234 },
1235 {
1236 6,
1237 8,
1238 "Ju lutem zgjidhni nj\89 p\89rzgjedhje t\89 instalimit.",
1239 TEXT_STYLE_NORMAL
1240 },
1241 {
1242 8,
1243 10,
1244 "\x07 Klikoni butoin UP ose DOWN p\89r t\89 p\89rzgjedhur paraqitjen e tastier\89s",
1245 TEXT_STYLE_NORMAL
1246 },
1247 {
1248 8,
1249 11,
1250 " s\89 deshiruar. Pastaj Klikoni ENTER.",
1251 TEXT_STYLE_NORMAL
1252 },
1253 {
1254 8,
1255 13,
1256 "\x07 Klikoni butonin ESC p\89r tu kthyer tek menuja e m\89parshme pa b\89r\89 ndryshimet e",
1257 TEXT_STYLE_NORMAL
1258 },
1259 {
1260 8,
1261 14,
1262 " perzgjedhura te tastier\89s.",
1263 TEXT_STYLE_NORMAL
1264 },
1265 {
1266 0,
1267 0,
1268 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
1269 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1270 },
1271 {
1272 0,
1273 0,
1274 NULL,
1275 0
1276 },
1277
1278 };
1279
1280 static MUI_ENTRY sqALPrepareCopyEntries[] =
1281 {
1282 {
1283 4,
1284 3,
1285 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1286 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1287 },
1288 {
1289 6,
1290 8,
1291 "Instalimi pergatit kompjuterin tuaj p\89r kopjimin e dokumentave t\89 ReactOS. ",
1292 TEXT_STYLE_NORMAL
1293 },
1294 {
1295 0,
1296 0,
1297 "Ndertimi i list\89s s\89 dokumentave p\89r tu kopjuar...",
1298 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1299 },
1300 {
1301 0,
1302 0,
1303 NULL,
1304 0
1305 },
1306
1307 };
1308
1309 static MUI_ENTRY sqALSelectFSEntries[] =
1310 {
1311 {
1312 4,
1313 3,
1314 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1315 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1316 },
1317 {
1318 6,
1319 17,
1320 "Zgjidh nj\89 sistem dokumentesh nga lista e meposhtme.",
1321 0
1322 },
1323 {
1324 8,
1325 19,
1326 "\x07 Klikoni UP ose DOWN p\89r tv p\89rzgjedhur sistemin e dokumentave.",
1327 0
1328 },
1329 {
1330 8,
1331 21,
1332 "\x07 Kliko ENTER p\89r t\89 formatuar particionin.",
1333 0
1334 },
1335 {
1336 8,
1337 23,
1338 "\x07 Kliko ESC p\89r t\89 p\89rzgjedhur nj\89 particion tjet\89r.",
1339 0
1340 },
1341 {
1342 0,
1343 0,
1344 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
1345 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1346 },
1347
1348 {
1349 0,
1350 0,
1351 NULL,
1352 0
1353 }
1354 };
1355
1356 static MUI_ENTRY sqALDeletePartitionEntries[] =
1357 {
1358 {
1359 4,
1360 3,
1361 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1362 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1363 },
1364 {
1365 6,
1366 8,
1367 "Ju keni zgjedhur p\89r t\89 fshir\89 particionin",
1368 TEXT_STYLE_NORMAL
1369 },
1370 {
1371 8,
1372 18,
1373 "\x07 Kliko D p\89r t\89 fshir\89 particionin.",
1374 TEXT_STYLE_NORMAL
1375 },
1376 {
1377 11,
1378 19,
1379 "KUJDES: T\89 gjitha t\89 dh\89nat n\89 k\89t\89 PARTICION do t\89 humbin!",
1380 TEXT_STYLE_NORMAL
1381 },
1382 {
1383 8,
1384 21,
1385 "\x07 Kliko ESC p\89r ta anuluar.",
1386 TEXT_STYLE_NORMAL
1387 },
1388 {
1389 0,
1390 0,
1391 "D = Fshi Particionin ESC = Anulo F3 = Dil",
1392 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1393 },
1394 {
1395 0,
1396 0,
1397 NULL,
1398 0
1399 }
1400 };
1401
1402 static MUI_ENTRY sqALRegistryEntries[] =
1403 {
1404 {
1405 4,
1406 3,
1407 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1408 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1409 },
1410 {
1411 6,
1412 8,
1413 "Instalimi po apdejton sistemin e konfigurimit. ",
1414 TEXT_STYLE_NORMAL
1415 },
1416 {
1417 0,
1418 0,
1419 "Krijimi i kosheres s\89 rregjistrit...",
1420 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1421 },
1422 {
1423 0,
1424 0,
1425 NULL,
1426 0
1427 },
1428
1429 };
1430
1431 MUI_ERROR sqALErrorEntries[] =
1432 {
1433 {
1434 // NOT_AN_ERROR
1435 "Success\n"
1436 },
1437 {
1438 // ERROR_NOT_INSTALLED
1439 "ReactOS nuk \89shte instaluar plotesisht ne kompjuterin\n"
1440 "tuaj. N\89se dilni nga instalimi tani, ju do t\89 duhet t\89\n"
1441 "rifilloni instalimin e ReactOS p\89rs\89ri.\n"
1442 "\n"
1443 " \x07 Kliko ENTER p\89r t\89 vazhduar instalimin.\n"
1444 " \x07 Kliko F3 t\89 dal\89sh nga instalimi.",
1445 "F3 = Dil ENTER = Vazhdo"
1446 },
1447 {
1448 // ERROR_NO_HDD
1449 "Instalimi nuk mund t\89 gjej nj\89 harddisk.\n",
1450 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1451 },
1452 {
1453 // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1454 "Instalimi nuk mund t\89 gjej burimin e t\89 dh\89nave/drive.\n",
1455 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1456 },
1457 {
1458 // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1459 "Instalimi d\89shtoj p\89r t\89 ngarkuar dokumentin TXTSETUP.SIF.\n",
1460 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1461 },
1462 {
1463 // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1464 "Instalimi zbuloj nj\89 dokument t\89 korruptuar TXTSETUP.SIF.\n",
1465 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1466 },
1467 {
1468 // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1469 "Instalimi zbuloj nj\89 firm\89 t\89 pavleshm\89 ne TXTSETUP.SIF.\n",
1470 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1471 },
1472 {
1473 // ERROR_DRIVE_INFORMATION
1474 "Instalimi nuk gjeti informacionet n\89 drive'rin e systemit.\n",
1475 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1476 },
1477 {
1478 // ERROR_WRITE_BOOT,
1479 "Instalimi deshtoj n\89 instalimin e FAT bootcode n\89 particionin e sistemit.",
1480 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1481 },
1482 {
1483 // ERROR_LOAD_COMPUTER,
1484 "Instalimi d\89shtoj n\89 ngarkimin e list\89s s\89 kompjuterit.\n",
1485 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1486 },
1487 {
1488 // ERROR_LOAD_DISPLAY,
1489 "Instalimi d\89shtoj n\89 ngarkimin e list\89s s\89 konfigurimit t\89 ekranit.\n",
1490 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1491 },
1492 {
1493 // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1494 "Instalimi d\89shtoj n\89 ngarkimin e list\89s s\89 tipit t\89 p\89rzgjsdhjes t\89 tastier\89s.\n",
1495 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1496 },
1497 {
1498 // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1499 "Instalimi d\89shtoj n\89 ngarkimin e list\89s s\89 tipit t\89 p\89rzgjedhjes t\89 tastier\89s.\n",
1500 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1501 },
1502 {
1503 // ERROR_WARN_PARTITION,
1504 "Instalimi zbuloi q\89 t\89 pakten nj\89 harddisk p\89rmban nj\89 mosp\89rputhshmeri\n"
1505 "n\89 tabel\89n e particionit q\89 nuk mund t\89 trajtohet tamam!\n"
1506 "\n"
1507 "Krijimi apo fshirja e particionit mund t\89 shkat\89rroi tabelen e partiocioneve.\n"
1508 "\n"
1509 " \x07 Kliko F3 p\89r daljen nga instalimi.\n"
1510 " \x07 Kliko ENTER p\89r t\89 vazhduar.",
1511 "F3 = Dil ENTER = Vazhdo"
1512 },
1513 {
1514 // ERROR_NEW_PARTITION,
1515 "Tani ju mund t\89 krijoni nj\89 particion brenda\n"
1516 "nj\89 particioni ekzistues!\n"
1517 "\n"
1518 " * Shtypni nj\89 tast \89far\89do p\89r t\89 vazhduar.",
1519 NULL
1520 },
1521 {
1522 // ERROR_DELETE_SPACE,
1523 "Ju nuk mund t\89 fshini hap\89sir\89 n\89 disk jasht particioneve!\n"
1524 "\n"
1525 " * Shtypni nj\89 tast cfar\89do p\89r t\89 vazhduar.",
1526 NULL
1527 },
1528 {
1529 // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1530 "Instalimi d\89shtoj n\89 instalimin e FAT bootcode n\89 particionin e sistemit.",
1531 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1532 },
1533 {
1534 // ERROR_NO_FLOPPY,
1535 "Ska disk n\89 drive A:.",
1536 "ENTER = Vazhdo"
1537 },
1538 {
1539 // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1540 "Instalimi d\89shtoj n\89 ngarkimin e list\89s s\89 tipit tv p\89rzgjsdhjes t\89 tastier\89s.",
1541 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1542 },
1543 {
1544 // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1545 "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 rinovuar konfigurimet e regjistrit.",
1546 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1547 },
1548 {
1549 // ERROR_IMPORT_HIVE,
1550 "Instalimi d\89shtoi n\89 importimin e skedes koshere.",
1551 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1552 },
1553 {
1554 // ERROR_FIND_REGISTRY
1555 "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 gjetur dokumentat e regjistrit t\89 t\89 dh\89nave.",
1556 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1557 },
1558 {
1559 // ERROR_CREATE_HIVE,
1560 "Instalimi d\89shtoi p\89r t krijuar rgjistrin e koshere.",
1561 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1562 },
1563 {
1564 // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1565 "Instalimi d\89shtoi n\89 nisjen e regjistrit.",
1566 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1567 },
1568 {
1569 // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1570 "Kabineti nuk ka t\89 vlefshme dokumentin inf.\n",
1571 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1572 },
1573 {
1574 // ERROR_CABINET_MISSING,
1575 "Kabineti nuk u gj\89nd.\n",
1576 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1577 },
1578 {
1579 // ERROR_CABINET_SCRIPT,
1580 "Kabineti ska asnj\89 skript konfigurimi.\n",
1581 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1582 },
1583 {
1584 // ERROR_COPY_QUEUE,
1585 "Installimi d\89shtoi rradh\89n e kopjimit t\89 dokumentave.\n",
1586 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1587 },
1588 {
1589 // ERROR_CREATE_DIR,
1590 "Instalimi nuk mund t\89 krijoj\89 skedat p\89r instalim.",
1591 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1592 },
1593 {
1594 // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1595 "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 gjetur '%S' seksionin\n"
1596 "ne TXTSETUP.SIF.\n",
1597 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1598 },
1599 {
1600 // ERROR_CABINET_SECTION,
1601 "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 gjetur '%S' seksionin\n"
1602 "ne kabinet.\n",
1603 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1604 },
1605 {
1606 // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1607 "Instalimi nuk mund t\89 krijoj\89 skedat p\89r instalim.",
1608 "\89NT\89R = Ristarto kompjuterin"
1609 },
1610 {
1611 //\89RROR_FIND_S\89TUPDATA,
1612 "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 gjetur seksionin e 'SetupData'\n"
1613 "ne TXTSETUP.SIF.\n",
1614 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1615 },
1616 {
1617 // ERROR_WRITE_PTABLE,
1618 "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 shkruar tabelen e particionit.\n"
1619 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1620 },
1621 {
1622 // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1623 "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 shtuar codepage n\89 regjister.\n"
1624 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1625 },
1626 {
1627 // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1628 "Instalimi nuk mund t\89 v\89ndosi v\89ndnoshjen n\89 sistem.\n"
1629 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1630 },
1631 {
1632 // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1633 "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 shtuar zgj\89dhjen e tastier\89s n\89 regjister.\n"
1634 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1635 },
1636 {
1637 // ERROR_UPDATE_GEOID,
1638 "Instalimi nuk mund t\89 vendosni id geo.\n"
1639 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1640 },
1641 {
1642 // ERROR_DIRECTORY_NAME,
1643 "Invalid directory name.\n"
1644 "\n"
1645 " * Press any key to continue."
1646 },
1647 {
1648 // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1649 "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
1650 "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
1651 "\n"
1652 " * Shtypni nj\89 tast cfar\89do p\89r t\89 vazhduar.",
1653 NULL
1654 },
1655 {
1656 // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1657 "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
1658 "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
1659 "\n"
1660 " * Press any key to continue."
1661 },
1662 {
1663 // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1664 "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
1665 "\n"
1666 " * Press any key to continue."
1667 },
1668 {
1669 // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1670 "Setup is unable to format the partition:\n"
1671 " %S\n"
1672 "\n"
1673 "ENTER = Reboot computer"
1674 },
1675 {
1676 NULL,
1677 NULL
1678 }
1679 };
1680
1681 MUI_PAGE sqALPages[] =
1682 {
1683 {
1684 LANGUAGE_PAGE,
1685 sqALLanguagePageEntries
1686 },
1687 {
1688 WELCOME_PAGE,
1689 sqALWelcomePageEntries
1690 },
1691 {
1692 INSTALL_INTRO_PAGE,
1693 sqALIntroPageEntries
1694 },
1695 {
1696 LICENSE_PAGE,
1697 sqALLicensePageEntries
1698 },
1699 {
1700 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1701 sqALDevicePageEntries
1702 },
1703 {
1704 REPAIR_INTRO_PAGE,
1705 sqALRepairPageEntries
1706 },
1707 {
1708 UPGRADE_REPAIR_PAGE,
1709 sqALUpgradePageEntries
1710 },
1711 {
1712 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1713 sqALComputerPageEntries
1714 },
1715 {
1716 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1717 sqALDisplayPageEntries
1718 },
1719 {
1720 FLUSH_PAGE,
1721 sqALFlushPageEntries
1722 },
1723 {
1724 SELECT_PARTITION_PAGE,
1725 sqALSelectPartitionEntries
1726 },
1727 {
1728 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1729 sqALConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1730 },
1731 {
1732 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1733 sqALSelectFSEntries
1734 },
1735 {
1736 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1737 sqALFormatPartitionEntries
1738 },
1739 {
1740 DELETE_PARTITION_PAGE,
1741 sqALDeletePartitionEntries
1742 },
1743 {
1744 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1745 sqALInstallDirectoryEntries
1746 },
1747 {
1748 PREPARE_COPY_PAGE,
1749 sqALPrepareCopyEntries
1750 },
1751 {
1752 FILE_COPY_PAGE,
1753 sqALFileCopyEntries
1754 },
1755 {
1756 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1757 sqALKeyboardSettingsEntries
1758 },
1759 {
1760 BOOT_LOADER_PAGE,
1761 sqALBootLoaderEntries
1762 },
1763 {
1764 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1765 sqALLayoutSettingsEntries
1766 },
1767 {
1768 QUIT_PAGE,
1769 sqALQuitPageEntries
1770 },
1771 {
1772 SUCCESS_PAGE,
1773 sqALSuccessPageEntries
1774 },
1775 {
1776 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1777 sqALBootPageEntries
1778 },
1779 {
1780 REGISTRY_PAGE,
1781 sqALRegistryEntries
1782 },
1783 {
1784 -1,
1785 NULL
1786 }
1787 };
1788
1789 MUI_STRING sqALStrings[] =
1790 {
1791 {STRING_PLEASEWAIT,
1792 " Ju lutem prisni..."},
1793 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1794 " ENTER = Install P = Create Primary E = Create Extended F3 = Quit"},
1795 // " ENTER = Instalo C = Krijo Particion F3 = Dil"},
1796 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1797 " ENTER = Install L = Create Logical Partition F3 = Quit"},
1798 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1799 " ENTER = Instalo D = Fshi Particion F3 = Dil"},
1800 {STRING_DELETEPARTITION,
1801 " D = Delete Partition F3 = Quit"},
1802 {STRING_PARTITIONSIZE,
1803 "Madh\89sia e particionit t\89 ri:"},
1804 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1805 // "You have chosen to create a primary partition on"},
1806 "Ju keni zgjedhur p\89r t\89 krijuar nj\89 ndarje t\89 re n\89"},
1807 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1808 "You have chosen to create an extended partition on"},
1809 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1810 "You have chosen to create a logical partition on"},
1811 {STRING_HDDSIZE,
1812 "Ju lutem, jepini madh\89sin\89 e particionit t\89 ri n\89 megabajt."},
1813 {STRING_CREATEPARTITION,
1814 " ENTER = Krijo Particion ESC = Anulo F3 = Dil"},
1815 {STRING_PARTFORMAT,
1816 "Ky particion do t\89 formatohet tani."},
1817 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1818 "Ju zgjodh\89t ReactOS p\89r tu instaluar n\89 nj\89 particion t'ri t\89 paformatuar."},
1819 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1820 "The system partition is not formatted yet."},
1821 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1822 "The new partition is not formatted yet."},
1823 {STRING_INSTALLONPART,
1824 "Instalimi i ReactOS ne Particion"},
1825 {STRING_CHECKINGPART,
1826 "Instalimi tani \89sht\89 duke kontrolluar particionin e p\89rzgjedhur."},
1827 {STRING_CONTINUE,
1828 "ENTER = Vazhdo"},
1829 {STRING_QUITCONTINUE,
1830 "F3 = Dil ENTER = Vazhdo"},
1831 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1832 "ENTER = Ristarto kompjuterin"},
1833 {STRING_DELETING,
1834 " Deleting file: %S"},
1835 {STRING_MOVING,
1836 " Moving file: %S to: %S"},
1837 {STRING_RENAMING,
1838 " Renaming file: %S to: %S"},
1839 {STRING_COPYING,
1840 " Kopjo dokumentat: %S"},
1841 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1842 "Instalimi po kopjon dokumentat..."},
1843 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1844 " Apdejtimi i kosheres s\89 regjistrit..."},
1845 {STRING_IMPORTFILE,
1846 " Importimi %S..."},
1847 {STRING_DISPLAYSETTINGSUPDATE,
1848 " Apdejtimi i regjistrit p\89r ekranin..."},
1849 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1850 " Apdejtimi i konfigurimit vendas..."},
1851 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1852 " Apdejtimi i p\89rzgjedhj\89s se konfigurimit t\89 tastier\89s..."},
1853 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1854 " Shtimi i informacioneve codepage n\89 regjister..."},
1855 {STRING_DONE,
1856 " Mbaruam..."},
1857 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1858 " ENTER = Ristarto kompjuterin"},
1859 {STRING_REBOOTPROGRESSBAR,
1860 " Your computer will reboot in %li second(s)... "},
1861 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1862 "N\89 pamundesi p\89r t\89 hapur konsollin\r\n\r\n"},
1863 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1864 "Shkaku m\89 i zakonsh\89m i k\89saj \89sht\89 arsyea e perdorimit t\89 nj\89 tastiere USB\r\n"},
1865 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1866 "Tastierat USB nuk jan\89 t\89 mb\89shtetura ende plot\89sisht\r\n"},
1867 {STRING_FORMATTINGDISK,
1868 "Instalimi po formaton diskun tuaj"},
1869 {STRING_CHECKINGDISK,
1870 "Instalimi \89sht\89 duke kontrolluar diskun tuaj"},
1871 {STRING_FORMATDISK1,
1872 " Formato particionin si %S dokumentat e sistemit (formatim i shpejt\89) "},
1873 {STRING_FORMATDISK2,
1874 " Formato particionin si %S dokumentat e sistemit"},
1875 {STRING_KEEPFORMAT,
1876 " Mbaj dokumentat e sistemit siq jan\89 (pa ndryshime) "},
1877 {STRING_HDINFOPARTCREATE_1,
1878 "%I64u %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) on %wZ [%s]."},
1879 {STRING_HDINFOPARTCREATE_2,
1880 "%I64u %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) [%s]."},
1881 {STRING_HDDINFOUNK2,
1882 " %c%c Tipi 0x%02X %I64u %s"},
1883 {STRING_HDINFOPARTDELETE_1,
1884 "on %I64u %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) on %wZ [%s]."},
1885 {STRING_HDINFOPARTDELETE_2,
1886 "on %I64u %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) [%s]."},
1887 {STRING_HDINFOPARTZEROED_1,
1888 "Harddisku %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
1889 {STRING_HDDINFOUNK4,
1890 "%c%c Tipi 0x%02X %I64u %s"},
1891 {STRING_HDINFOPARTEXISTS_1,
1892 "on Harddisku %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
1893 {STRING_HDDINFOUNK5,
1894 "%c%c %c %sTipi %-3u%s %6lu %s"},
1895 {STRING_HDINFOPARTSELECT_1,
1896 "%6lu %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) on %wZ [%s]"},
1897 {STRING_HDINFOPARTSELECT_2,
1898 "%6lu %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) [%s]"},
1899 {STRING_NEWPARTITION,
1900 "Instalimi krijoj nj\89 particion t\89 ri n\89"},
1901 {STRING_UNPSPACE,
1902 " %sHap\89sire e papjesesezuar%s %6lu %s"},
1903 {STRING_MAXSIZE,
1904 "MB (max. %lu MB)"},
1905 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1906 "Extended Partition"},
1907 {STRING_UNFORMATTED,
1908 "I ri (papjesesezuar)"},
1909 {STRING_FORMATUNUSED,
1910 "E paperdorur"},
1911 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1912 "E paditur"},
1913 {STRING_KB,
1914 "KB"},
1915 {STRING_MB,
1916 "MB"},
1917 {STRING_GB,
1918 "GB"},
1919 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1920 "Shtim e p\89rzgjedhjes s\89 tastier\89s"},
1921 {0, 0}
1922 };