bf157a9bdaa40c4bb654d274b66771792b6b3211
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / sq-AL.h
1 /* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
2 * DATE OF TR: 29-11-2013
3 */
4
5 #pragma once
6
7 MUI_LAYOUTS sqALLayouts[] =
8 {
9 { L"041C", L"0000041C" },
10 { NULL, NULL }
11 };
12
13 static MUI_ENTRY sqALLanguagePageEntries[] =
14 {
15 {
16 4,
17 3,
18 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
19 TEXT_STYLE_UNDERLINE
20 },
21 {
22 6,
23 8,
24 "P\89rzgjedhja e Gjuh\89s",
25 TEXT_STYLE_NORMAL
26 },
27 {
28 8,
29 10,
30 "\x07 Ju lutem p\89rzgjedhni gjuh\89n p\89r p\89rdorim gjat\89 instalimit.",
31 TEXT_STYLE_NORMAL
32 },
33 {
34 8,
35 11,
36 " Kliko ENTER.",
37 TEXT_STYLE_NORMAL
38 },
39 {
40 8,
41 13,
42 "\x07 Kjo gjuh\89 do j\89te e parazgjedhur p\89r sistemin final.",
43 TEXT_STYLE_NORMAL
44 },
45 {
46 0,
47 0,
48 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
49 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
50 },
51 {
52 0,
53 0,
54 NULL,
55 0
56 }
57 };
58
59 static MUI_ENTRY sqALWelcomePageEntries[] =
60 {
61 {
62 4,
63 3,
64 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
65 TEXT_STYLE_UNDERLINE
66 },
67 {
68 6,
69 8,
70 "Mir\89 se vini n\89 instalimin e ReactOS",
71 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
72 },
73 {
74 6,
75 11,
76 "Kjo pjese e instalimit kopjon Sistemin Opererativ t\89 ReactOS",
77 TEXT_STYLE_NORMAL
78 },
79 {
80 6,
81 12,
82 "n\89 kompjuter dhe pergatit pjesen e dyt\89 t\89 instalimit.",
83 TEXT_STYLE_NORMAL
84 },
85 {
86 8,
87 15,
88 "\x07 Kliko ENTER p\89r instalimin e ReactOS.",
89 TEXT_STYLE_NORMAL
90 },
91 {
92 8,
93 17,
94 "\x07 Kliko R p\89r t\89 riparuar ose apdejtuar ReactOS.",
95 TEXT_STYLE_NORMAL
96 },
97 {
98 8,
99 19,
100 "\x07 Kliko L p\89r t\89 v\89zhguar Termat e Li\89enses dhe kushtet e ReactOS.",
101 TEXT_STYLE_NORMAL
102 },
103 {
104 8,
105 21,
106 "\x07 Kliko F3 t\89 dilni pa instaluar ReactOS.",
107 TEXT_STYLE_NORMAL
108 },
109 {
110 6,
111 23,
112 "P\89r m\89 shum\89 informacione mbi ReactOS, ju lutem vizitoni:",
113 TEXT_STYLE_NORMAL
114 },
115 {
116 6,
117 24,
118 "http://www.reactos.org",
119 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
120 },
121 {
122 0,
123 0,
124 "ENTER = Vazhdo R = Riparo L = Li\89ens\89 F3 = Dil",
125 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
126 },
127 {
128 0,
129 0,
130 NULL,
131 0
132 }
133 };
134
135 static MUI_ENTRY sqALIntroPageEntries[] =
136 {
137 {
138 4,
139 3,
140 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
141 TEXT_STYLE_UNDERLINE
142 },
143 {
144 6,
145 8,
146 "ReactOS Version Status",
147 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
148 },
149 {
150 6,
151 11,
152 "ReactOS is in Alpha stage, meaning it is not feature-complete",
153 TEXT_STYLE_NORMAL
154 },
155 {
156 6,
157 12,
158 "and is under heavy development. It is recommended to use it only for",
159 TEXT_STYLE_NORMAL
160 },
161 {
162 6,
163 13,
164 "evaluation and testing purposes and not as your daily-usage OS.",
165 TEXT_STYLE_NORMAL
166 },
167 {
168 6,
169 15,
170 "Backup your data or test on a secondary computer if you attempt",
171 TEXT_STYLE_NORMAL
172 },
173 {
174 6,
175 16,
176 "to run ReactOS on real hardware.",
177 TEXT_STYLE_NORMAL
178 },
179 {
180 8,
181 19,
182 "\x07 Press ENTER to continue ReactOS Setup.",
183 TEXT_STYLE_NORMAL
184 },
185 {
186 8,
187 21,
188 "\x07 Press F3 to quit without installing ReactOS.",
189 TEXT_STYLE_NORMAL
190 },
191 {
192 0,
193 0,
194 "ENTER = Continue F3 = Quit",
195 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
196 },
197 {
198 0,
199 0,
200 NULL,
201 0
202 }
203 };
204
205 static MUI_ENTRY sqALLicensePageEntries[] =
206 {
207 {
208 4,
209 3,
210 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
211 TEXT_STYLE_UNDERLINE
212 },
213 {
214 6,
215 6,
216 "Li\89ensa:",
217 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
218 },
219 {
220 8,
221 8,
222 "Sistemi ReactOS \89sht\89 i li\89ensuar nd\89r termat e",
223 TEXT_STYLE_NORMAL
224 },
225 {
226 8,
227 9,
228 "GNU GPL me pjes\89 q\89 p\89rmbajn\89 kode nga li\89ensa t\89 tjera",
229 TEXT_STYLE_NORMAL
230 },
231 {
232 8,
233 10,
234 "n\89 p\89rputhje me X11 apo BSD dhe GNU LGPL li\89ens.",
235 TEXT_STYLE_NORMAL
236 },
237 {
238 8,
239 11,
240 "T\89 gjitha programet q\89 jan\89 pjes\89 e sistemit ReactOS jan\89",
241 TEXT_STYLE_NORMAL
242 },
243 {
244 8,
245 12,
246 "t\89 l\89shuara si dhe t\89 mirembajtura n\89n GNU GPL t\89",
247 TEXT_STYLE_NORMAL
248 },
249 {
250 8,
251 13,
252 "li\89enses origjinale.",
253 TEXT_STYLE_NORMAL
254 },
255 {
256 8,
257 15,
258 "Ky sistem vjen me asnj\89 garanci opo kufizim mbi p\89rdorimin e tij,",
259 TEXT_STYLE_NORMAL
260 },
261 {
262 8,
263 16,
264 "ruani ligjin e aplikueshem vendor dhe nd\89rkombetar. Li\89encimi i",
265 TEXT_STYLE_NORMAL
266 },
267 {
268 8,
269 17,
270 "ReactOS vet\89m mbulon shp\89rndarjen e pal\89ve t\89 treta.",
271 TEXT_STYLE_NORMAL
272 },
273 {
274 8,
275 18,
276 "N\89se p\89r ndonj\89 arsye ju nuk keni marr\89 nj\89 kopje t\89",
277 TEXT_STYLE_NORMAL
278 },
279 {
280 8,
281 19,
282 "GNU General Public Li\89ense me ReactOS ju lutem vizitoni",
283 TEXT_STYLE_NORMAL
284 },
285 {
286 8,
287 20,
288 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
289 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
290 },
291 {
292 8,
293 22,
294 "Garanci:",
295 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
296 },
297 {
298 8,
299 24,
300 "Ky sistem \89sht\89 falas; shih burimet dhe kushtet p\89r kopjim.",
301 TEXT_STYLE_NORMAL
302 },
303 {
304 8,
305 25,
306 "Nuk ka asnj\89 GARNCI; as edhe p\89r TREGTUESHMERINE ose",
307 TEXT_STYLE_NORMAL
308 },
309 {
310 8,
311 26,
312 "P\85RDORIMIT P\85R NJ\85 Q\85LLIM T\85 CAKTUAR",
313 TEXT_STYLE_NORMAL
314 },
315 {
316 0,
317 0,
318 "ENTER = Kthehu",
319 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
320 },
321 {
322 0,
323 0,
324 NULL,
325 0
326 }
327 };
328
329 static MUI_ENTRY sqALDevicePageEntries[] =
330 {
331 {
332 4,
333 3,
334 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
335 TEXT_STYLE_UNDERLINE
336 },
337 {
338 6,
339 8,
340 "Lista e meposhtme tregon parametrat aktuale t\89 pajisjeve.",
341 TEXT_STYLE_NORMAL
342 },
343 {
344 24,
345 11,
346 "Komputer:",
347 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
348 },
349 {
350 24,
351 12,
352 "Ekran:",
353 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
354 },
355 {
356 24,
357 13,
358 "Tastier\89:",
359 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
360 },
361 {
362 24,
363 14,
364 "Paraqitja e Tastier\89s:",
365 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
366 },
367 {
368 24,
369 16,
370 "Prano:",
371 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
372 },
373 {
374 25,
375 16, "Prano k\89to konfigurime t\89 pajisjeve",
376 TEXT_STYLE_NORMAL
377 },
378 {
379 6,
380 19,
381 "Ju mund t\89 ndryshoni parametrat e pajisjeve me butonat UP ose DOWN",
382 TEXT_STYLE_NORMAL
383 },
384 {
385 6,
386 20,
387 "p\89r t\89 zgjedhur nj\89 hyrje. Pastaj ENTER t\89 p\89rzgjedhni alternativat",
388 TEXT_STYLE_NORMAL
389 },
390 {
391 6,
392 21,
393 "konfiguruse.",
394 TEXT_STYLE_NORMAL
395 },
396 {
397 6,
398 23,
399 "N?se cilesimet jan\89 t\89 sakta, zgjidhni\"Prano konfigurimin e pajisjeve\"",
400 TEXT_STYLE_NORMAL
401 },
402 {
403 6,
404 24,
405 "dhe klikoni ENTER.",
406 TEXT_STYLE_NORMAL
407 },
408 {
409 0,
410 0,
411 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
412 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
413 },
414 {
415 0,
416 0,
417 NULL,
418 0
419 }
420 };
421
422 static MUI_ENTRY sqALRepairPageEntries[] =
423 {
424 {
425 4,
426 3,
427 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
428 TEXT_STYLE_UNDERLINE
429 },
430 {
431 6,
432 8,
433 "Instalimi i ReactOS \89sht\89 n\89 fazat e zhvillimit. Ajo ende nuk i",
434 TEXT_STYLE_NORMAL
435 },
436 {
437 6,
438 9,
439 "mb\89shtet t\89 gjitha funksionet e nj\89 instalimi plot\89sisht t\89 p\89rdorsh\89m.",
440 TEXT_STYLE_NORMAL
441 },
442 {
443 6,
444 12,
445 "Funksionet e riparim nuk jan\89 implem\89ntuar ende.",
446 TEXT_STYLE_NORMAL
447 },
448 {
449 8,
450 15,
451 "\x07 Klikoni U p\89r t\89 Apdejtuar OS'in.",
452 TEXT_STYLE_NORMAL
453 },
454 {
455 8,
456 17,
457 "\x07 Klikoni R p\89r modulin e riparimit.",
458 TEXT_STYLE_NORMAL
459 },
460 {
461 8,
462 19,
463 "\x07 Kliko ESC p\89r ty kthyer tek menuja kryesore.",
464 TEXT_STYLE_NORMAL
465 },
466 {
467 8,
468 21,
469 "\x07 Kliko ENTER t\89 rinisni kompjuterin tuaj.",
470 TEXT_STYLE_NORMAL
471 },
472 {
473 0,
474 0,
475 "ESC = Menuja Kryesore U = Apdejto R = Riparo ENTER = Rinis sistemin",
476 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
477 },
478 {
479 0,
480 0,
481 NULL,
482 0
483 }
484 };
485
486 static MUI_ENTRY sqALComputerPageEntries[] =
487 {
488 {
489 4,
490 3,
491 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
492 TEXT_STYLE_UNDERLINE
493 },
494 {
495 6,
496 8,
497 "D\89shironi t\89 ndryshoni llojin e kompjuterit p\89r t\89 instaluar.",
498 TEXT_STYLE_NORMAL
499 },
500 {
501 8,
502 10,
503 "\x07 Klikoni butonat UP ose DOWN p\89r t\89 p\89rzgjedhur tipin e kompjuterit t\89 deshiruar.",
504 TEXT_STYLE_NORMAL
505 },
506 {
507 8,
508 11,
509 " Pastaj klikoni ENTER.",
510 TEXT_STYLE_NORMAL
511 },
512 {
513 8,
514 13,
515 "\x07 Klikoni butonin ESC p\89r tu kthyer tek menuja e meparshme pa b\89r\89 ndryshime",
516 TEXT_STYLE_NORMAL
517 },
518 {
519 8,
520 14,
521 " tipin e kompjuterit.",
522 TEXT_STYLE_NORMAL
523 },
524 {
525 0,
526 0,
527 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
528 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
529 },
530 {
531 0,
532 0,
533 NULL,
534 0
535 }
536 };
537
538 static MUI_ENTRY sqALFlushPageEntries[] =
539 {
540 {
541 4,
542 3,
543 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
544 TEXT_STYLE_UNDERLINE
545 },
546 {
547 10,
548 6,
549 "Sistemi \89sht\89 tani duke u siguruar t\89 gjitha te dh\89nat jan\89 ruajtur n\89 diskun tuaj",
550 TEXT_STYLE_NORMAL
551 },
552 {
553 10,
554 8,
555 "Kjo mund te marr\89 nje minut\89",
556 TEXT_STYLE_NORMAL
557 },
558 {
559 10,
560 9,
561 "Kur te p\89rfundoi, kompjuteri juaj do t\89 riniset automatikisht",
562 TEXT_STYLE_NORMAL
563 },
564 {
565 0,
566 0,
567 "Pastro mbetjet",
568 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
569 },
570 {
571 0,
572 0,
573 NULL,
574 0
575 }
576 };
577
578 static MUI_ENTRY sqALQuitPageEntries[] =
579 {
580 {
581 4,
582 3,
583 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
584 TEXT_STYLE_UNDERLINE
585 },
586 {
587 10,
588 6,
589 "ReactOS nuk \89sht\89 instaluar plot\89sisht",
590 TEXT_STYLE_NORMAL
591 },
592 {
593 10,
594 8,
595 "Hiq floppy disk nga Drive A: dhe",
596 TEXT_STYLE_NORMAL
597 },
598 {
599 10,
600 9,
601 "t\89 gjith\89 CD-ROMs nga CD-Drives.",
602 TEXT_STYLE_NORMAL
603 },
604 {
605 10,
606 11,
607 "Kliko ENTER t\89 rinisni kompjuterin tuaj.",
608 TEXT_STYLE_NORMAL
609 },
610 {
611 0,
612 0,
613 "Ju lutem prisni ...",
614 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
615 },
616 {
617 0,
618 0,
619 NULL,
620 0
621 }
622 };
623
624 static MUI_ENTRY sqALDisplayPageEntries[] =
625 {
626 {
627 4,
628 3,
629 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
630 TEXT_STYLE_UNDERLINE
631 },
632 {
633 6,
634 8,
635 "Ju deshironi t\89 ndryshoje llojin e ekranit p\89r t\89 instaluar.",
636 TEXT_STYLE_NORMAL
637 },
638 { 8,
639 10,
640 "\x07 Klikoni butonat UP aso DOWN p\89r t\89 p\89rzgjedhur tipin e ekranin t\89 d\89shiruar.",
641 TEXT_STYLE_NORMAL
642 },
643 {
644 8,
645 11,
646 " Pastaj klikoni ENTER.",
647 TEXT_STYLE_NORMAL
648 },
649 {
650 8,
651 13,
652 "\x07 Klikoni butonin ESC p\89r tu kthyer te menuja e meparshme pa b\89r\89 ndryshime",
653 TEXT_STYLE_NORMAL
654 },
655 {
656 8,
657 14,
658 " tipin e ekranit.",
659 TEXT_STYLE_NORMAL
660 },
661 {
662 0,
663 0,
664 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
665 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
666 },
667 {
668 0,
669 0,
670 NULL,
671 0
672 }
673 };
674
675 static MUI_ENTRY sqALSuccessPageEntries[] =
676 {
677 {
678 4,
679 3,
680 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
681 TEXT_STYLE_UNDERLINE
682 },
683 {
684 10,
685 6,
686 "Komponent\89t themelore t\89 ReactOS jan\89 instaluar me sukses.",
687 TEXT_STYLE_NORMAL
688 },
689 {
690 10,
691 8,
692 "Hiqni floppy disk nga Drive A: dhe",
693 TEXT_STYLE_NORMAL
694 },
695 {
696 10,
697 9,
698 "te gjith CD-ROMs nga CD-Drive.",
699 TEXT_STYLE_NORMAL
700 },
701 {
702 10,
703 11,
704 "Klikoni ENTER p\89r t\89 rinisur kompjuterin tuaj.",
705 TEXT_STYLE_NORMAL
706 },
707 {
708 0,
709 0,
710 "ENTER = Rinis kompjuterin",
711 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
712 },
713 {
714 0,
715 0,
716 NULL,
717 0
718 }
719 };
720
721 static MUI_ENTRY sqALBootPageEntries[] =
722 {
723 {
724 4,
725 3,
726 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
727 TEXT_STYLE_UNDERLINE
728 },
729 {
730 6,
731 8,
732 "Instalimi nuk mund t\89 instaloj\89 programin e bootloaderit ne kompjuterin tuaj",
733 TEXT_STYLE_NORMAL
734 },
735 {
736 6,
737 9,
738 "hardisku",
739 TEXT_STYLE_NORMAL
740 },
741 {
742 6,
743 13,
744 "Ju lutem fusni nje floppy disk t\89 formatuar n\89 drive A: dhe",
745 TEXT_STYLE_NORMAL
746 },
747 {
748 6,
749 14,
750 "klikoni ENTER.",
751 TEXT_STYLE_NORMAL,
752 },
753 {
754 0,
755 0,
756 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
757 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
758 },
759 {
760 0,
761 0,
762 NULL,
763 0
764 }
765
766 };
767
768 static MUI_ENTRY sqALSelectPartitionEntries[] =
769 {
770 {
771 4,
772 3,
773 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
774 TEXT_STYLE_UNDERLINE
775 },
776 {
777 6,
778 8,
779 "Lista meposht tregon particionet dhe pjes\89n e paperdorur t\89 hard diskut",
780 TEXT_STYLE_NORMAL
781 },
782 {
783 6,
784 9,
785 "p\89r particione t\89 reja.",
786 TEXT_STYLE_NORMAL
787 },
788 {
789 8,
790 11,
791 "\x07 Kliko butonin UP ose DOWN p\89r t\89 zgjedhur listen hyr\89se.",
792 TEXT_STYLE_NORMAL
793 },
794 {
795 8,
796 13,
797 "\x07 Kliko ENTER p\89r t\89 instaluar ReactOS n\89 particionin e p\89rzgjedhur.",
798 TEXT_STYLE_NORMAL
799 },
800 {
801 8,
802 15,
803 "\x07 Press P to create a primary partition.",
804 // "\x07 Kiko C p\89r t\89 krijuar nj\89 particion t\89 ri.",
805 TEXT_STYLE_NORMAL
806 },
807 {
808 8,
809 17,
810 "\x07 Press E to create an extended partition.",
811 TEXT_STYLE_NORMAL
812 },
813 {
814 8,
815 19,
816 "\x07 Press L to create a logical partition.",
817 TEXT_STYLE_NORMAL
818 },
819 {
820 8,
821 21,
822 "\x07 Kliko D p\89r t\89 fshir\89 nj\89 particion ekzistues.",
823 TEXT_STYLE_NORMAL
824 },
825 {
826 0,
827 0,
828 "Ju luttem prisni...",
829 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
830 },
831 {
832 0,
833 0,
834 NULL,
835 0
836 }
837 };
838
839 static MUI_ENTRY sqALConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
840 {
841 {
842 4,
843 3,
844 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
845 TEXT_STYLE_UNDERLINE
846 },
847 {
848 6,
849 8,
850 "You have chosen to delete the system partition.",
851 TEXT_STYLE_NORMAL
852 },
853 {
854 6,
855 10,
856 "System partitions can contain diagnostic programs, hardware configuration",
857 TEXT_STYLE_NORMAL
858 },
859 {
860 6,
861 11,
862 "programs, programs to start an operating system (like ReactOS) or other",
863 TEXT_STYLE_NORMAL
864 },
865 {
866 6,
867 12,
868 "programs provided by the hardware manufacturer.",
869 TEXT_STYLE_NORMAL
870 },
871 {
872 6,
873 14,
874 "Delete a system partition only when you are sure that there are no such",
875 TEXT_STYLE_NORMAL
876 },
877 {
878 6,
879 15,
880 "programs on the partition, or when you are sure you want to delete them.",
881 TEXT_STYLE_NORMAL
882 },
883 {
884 6,
885 16,
886 "When you delete the partition, you might not be able to boot the",
887 TEXT_STYLE_NORMAL
888 },
889 {
890 6,
891 17,
892 "computer from the harddisk until you finished the ReactOS Setup.",
893 TEXT_STYLE_NORMAL
894 },
895 {
896 8,
897 20,
898 "\x07 Press ENTER to delete the system partition. You will be asked",
899 TEXT_STYLE_NORMAL
900 },
901 {
902 8,
903 21,
904 " to confirm the deletion of the partition again later.",
905 TEXT_STYLE_NORMAL
906 },
907 {
908 8,
909 24,
910 "\x07 Press ESC to return to the previous page. The partition will",
911 TEXT_STYLE_NORMAL
912 },
913 {
914 8,
915 25,
916 " not be deleted.",
917 TEXT_STYLE_NORMAL
918 },
919 {
920 0,
921 0,
922 "ENTER=Continue ESC=Cancel",
923 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
924 },
925 {
926 0,
927 0,
928 NULL,
929 0
930 }
931 };
932
933 static MUI_ENTRY sqALFormatPartitionEntries[] =
934 {
935 {
936 4,
937 3,
938 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
939 TEXT_STYLE_UNDERLINE
940 },
941 {
942 6,
943 8,
944 "Formato particionin",
945 TEXT_STYLE_NORMAL
946 },
947 {
948 6,
949 10,
950 "Instalimi tani do t\89 formatoj\89 particionin. Kliko ENTER p\89r t\89 vazhduar.",
951 TEXT_STYLE_NORMAL
952 },
953 {
954 0,
955 0,
956 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
957 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
958 },
959 {
960 0,
961 0,
962 NULL,
963 TEXT_STYLE_NORMAL
964 }
965 };
966
967 static MUI_ENTRY sqALInstallDirectoryEntries[] =
968 {
969 {
970 4,
971 3,
972 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
973 TEXT_STYLE_UNDERLINE
974 },
975 {
976 6,
977 8,
978 "Instalimi i ReactOS n\89 particionet e p\89rzgjedhura. Zgjidh nj\89",
979 TEXT_STYLE_NORMAL
980 },
981 {
982 6,
983 9,
984 "skede ku deshironi t\89 instaloni ReactOS:",
985 TEXT_STYLE_NORMAL
986 },
987 {
988 6,
989 14,
990 "P\89r t\89 ndryshuar skeden e sygjeruar, klikoni BACKSPACE p\89r t\89 fshir\89",
991 TEXT_STYLE_NORMAL
992 },
993 {
994 6,
995 15,
996 "karakteret dhe pastaj shkruani skeden q\89 d\89shironi q\89 ReactOS",
997 TEXT_STYLE_NORMAL
998 },
999 {
1000 6,
1001 16,
1002 "t\89 instalohet.",
1003 TEXT_STYLE_NORMAL
1004 },
1005 {
1006 0,
1007 0,
1008 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
1009 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1010 },
1011 {
1012 0,
1013 0,
1014 NULL,
1015 0
1016 }
1017 };
1018
1019 static MUI_ENTRY sqALFileCopyEntries[] =
1020 {
1021 {
1022 4,
1023 3,
1024 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1025 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1026 },
1027 {
1028 0,
1029 12,
1030 "Ju lutem prisni nderkohe q\89 instaluesi i ReactOS kopjon dokumentat tuaj",
1031 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1032 },
1033 {
1034 0,
1035 13,
1036 "n\89 skedat p\89rkatese.",
1037 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1038 },
1039 {
1040 0,
1041 14,
1042 "Kjo mund t\89 marr\89 disa minuta p\89r t\89 p\89rfunduar.",
1043 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1044 },
1045 {
1046 50,
1047 0,
1048 "\xB3 Ju lutem prisni... ",
1049 TEXT_TYPE_STATUS
1050 },
1051 {
1052 0,
1053 0,
1054 NULL,
1055 0
1056 }
1057 };
1058
1059 static MUI_ENTRY sqALBootLoaderEntries[] =
1060 {
1061 {
1062 4,
1063 3,
1064 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1065 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1066 },
1067 {
1068 6,
1069 8,
1070 "Instalimi po instalon boot loaderin",
1071 TEXT_STYLE_NORMAL
1072 },
1073 {
1074 8,
1075 12,
1076 "Instalo programin bootloader mbi harddisk (MBR dhe VBR).",
1077 TEXT_STYLE_NORMAL
1078 },
1079 {
1080 8,
1081 13,
1082 "Instalo programin bootloader mbi harddisk (vetem VBR).",
1083 TEXT_STYLE_NORMAL
1084 },
1085 {
1086 8,
1087 14,
1088 "Instalo bootloaderin ne nje floppy disk.",
1089 TEXT_STYLE_NORMAL
1090 },
1091 {
1092 8,
1093 15,
1094 "Kalo instalimin e bootloaderit.",
1095 TEXT_STYLE_NORMAL
1096 },
1097 {
1098 0,
1099 0,
1100 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
1101 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1102 },
1103 {
1104 0,
1105 0,
1106 NULL,
1107 0
1108 }
1109 };
1110
1111 static MUI_ENTRY sqALKeyboardSettingsEntries[] =
1112 {
1113 {
1114 4,
1115 3,
1116 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1117 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1118 },
1119 {
1120 6,
1121 8,
1122 "Ju deshironi t\89 ndryshoni llojin e tasti\89res p\89r t\89 instaluar.",
1123 TEXT_STYLE_NORMAL
1124 },
1125 {
1126 8,
1127 10,
1128 "\x07 Klikoni butonin UP ose DOWN p\89r t\89 p\89rzgjedhur tastieren e deshiruar.",
1129 TEXT_STYLE_NORMAL
1130 },
1131 {
1132 8,
1133 11,
1134 " Kliko ENTER.",
1135 TEXT_STYLE_NORMAL
1136 },
1137 {
1138 8,
1139 13,
1140 "\x07 Kliko butonin ESC p\89r tu kthyer tek menuja e m\89parshme pa b\89r\89 ndryshimet e",
1141 TEXT_STYLE_NORMAL
1142 },
1143 {
1144 8,
1145 14,
1146 " tipit t\89 tastier\89s.",
1147 TEXT_STYLE_NORMAL
1148 },
1149 {
1150 0,
1151 0,
1152 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
1153 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1154 },
1155 {
1156 0,
1157 0,
1158 NULL,
1159 0
1160 }
1161 };
1162
1163 static MUI_ENTRY sqALLayoutSettingsEntries[] =
1164 {
1165 {
1166 4,
1167 3,
1168 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1169 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1170 },
1171 {
1172 6,
1173 8,
1174 "Ju lutem zgjidhni nj\89 p\89rzgjedhje t\89 instalimit.",
1175 TEXT_STYLE_NORMAL
1176 },
1177 {
1178 8,
1179 10,
1180 "\x07 Klikoni butoin UP ose DOWN p\89r t\89 p\89rzgjedhur paraqitjen e tastier\89s",
1181 TEXT_STYLE_NORMAL
1182 },
1183 {
1184 8,
1185 11,
1186 " s\89 deshiruar. Pastaj Klikoni ENTER.",
1187 TEXT_STYLE_NORMAL
1188 },
1189 {
1190 8,
1191 13,
1192 "\x07 Klikoni butonin ESC p\89r tu kthyer tek menuja e m\89parshme pa b\89r\89 ndryshimet e",
1193 TEXT_STYLE_NORMAL
1194 },
1195 {
1196 8,
1197 14,
1198 " perzgjedhura te tastier\89s.",
1199 TEXT_STYLE_NORMAL
1200 },
1201 {
1202 0,
1203 0,
1204 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
1205 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1206 },
1207 {
1208 0,
1209 0,
1210 NULL,
1211 0
1212 },
1213
1214 };
1215
1216 static MUI_ENTRY sqALPrepareCopyEntries[] =
1217 {
1218 {
1219 4,
1220 3,
1221 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1222 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1223 },
1224 {
1225 6,
1226 8,
1227 "Instalimi pergatit kompjuterin tuaj p\89r kopjimin e dokumentave t\89 ReactOS. ",
1228 TEXT_STYLE_NORMAL
1229 },
1230 {
1231 0,
1232 0,
1233 "Ndertimi i list\89s s\89 dokumentave p\89r tu kopjuar...",
1234 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1235 },
1236 {
1237 0,
1238 0,
1239 NULL,
1240 0
1241 },
1242
1243 };
1244
1245 static MUI_ENTRY sqALSelectFSEntries[] =
1246 {
1247 {
1248 4,
1249 3,
1250 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1251 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1252 },
1253 {
1254 6,
1255 17,
1256 "Zgjidh nj\89 sistem dokumentesh nga lista e meposhtme.",
1257 0
1258 },
1259 {
1260 8,
1261 19,
1262 "\x07 Klikoni UP ose DOWN p\89r tv p\89rzgjedhur sistemin e dokumentave.",
1263 0
1264 },
1265 {
1266 8,
1267 21,
1268 "\x07 Kliko ENTER p\89r t\89 formatuar particionin.",
1269 0
1270 },
1271 {
1272 8,
1273 23,
1274 "\x07 Kliko ESC p\89r t\89 p\89rzgjedhur nj\89 particion tjet\89r.",
1275 0
1276 },
1277 {
1278 0,
1279 0,
1280 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
1281 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1282 },
1283
1284 {
1285 0,
1286 0,
1287 NULL,
1288 0
1289 }
1290 };
1291
1292 static MUI_ENTRY sqALDeletePartitionEntries[] =
1293 {
1294 {
1295 4,
1296 3,
1297 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1298 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1299 },
1300 {
1301 6,
1302 8,
1303 "Ju keni zgjedhur p\89r t\89 fshir\89 particionin",
1304 TEXT_STYLE_NORMAL
1305 },
1306 {
1307 8,
1308 18,
1309 "\x07 Kliko D p\89r t\89 fshir\89 particionin.",
1310 TEXT_STYLE_NORMAL
1311 },
1312 {
1313 11,
1314 19,
1315 "KUJDES: T\89 gjitha t\89 dh\89nat n\89 k\89t\89 PARTICION do t\89 humbin!",
1316 TEXT_STYLE_NORMAL
1317 },
1318 {
1319 8,
1320 21,
1321 "\x07 Kliko ESC p\89r ta anuluar.",
1322 TEXT_STYLE_NORMAL
1323 },
1324 {
1325 0,
1326 0,
1327 "D = Fshi Particionin ESC = Anulo F3 = Dil",
1328 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1329 },
1330 {
1331 0,
1332 0,
1333 NULL,
1334 0
1335 }
1336 };
1337
1338 static MUI_ENTRY sqALRegistryEntries[] =
1339 {
1340 {
1341 4,
1342 3,
1343 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1344 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1345 },
1346 {
1347 6,
1348 8,
1349 "Instalimi po apdejton sistemin e konfigurimit. ",
1350 TEXT_STYLE_NORMAL
1351 },
1352 {
1353 0,
1354 0,
1355 "Krijimi i kosheres s\89 rregjistrit...",
1356 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1357 },
1358 {
1359 0,
1360 0,
1361 NULL,
1362 0
1363 },
1364
1365 };
1366
1367 MUI_ERROR sqALErrorEntries[] =
1368 {
1369 {
1370 // NOT_AN_ERROR
1371 "Success\n"
1372 },
1373 {
1374 //ERROR_NOT_INSTALLED
1375 "ReactOS nuk \89shte instaluar plotesisht ne kompjuterin\n"
1376 "tuaj. N\89se dilni nga instalimi tani, ju do t\89 duhet t\89\n"
1377 "rifilloni instalimin e ReactOS p\89rs\89ri.\n"
1378 "\n"
1379 " \x07 Kliko ENTER p\89r t\89 vazhduar instalimin.\n"
1380 " \x07 Kliko F3 t\89 dal\89sh nga instalimi.",
1381 "F3 = Dil ENTER = Vazhdo"
1382 },
1383 {
1384 //ERROR_NO_HDD
1385 "Instalimi nuk mund t\89 gjej nj\89 harddisk.\n",
1386 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1387 },
1388 {
1389 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1390 "Instalimi nuk mund t\89 gjej burimin e t\89 dh\89nave/drive.\n",
1391 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1392 },
1393 {
1394 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1395 "Instalimi d\89shtoj p\89r t\89 ngarkuar dokumentin TXTSETUP.SIF.\n",
1396 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1397 },
1398 {
1399 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1400 "Instalimi zbuloj nj\89 dokument t\89 korruptuar TXTSETUP.SIF.\n",
1401 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1402 },
1403 {
1404 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1405 "Instalimi zbuloj nj\89 firm\89 t\89 pavleshm\89 ne TXTSETUP.SIF.\n",
1406 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1407 },
1408 {
1409 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1410 "Instalimi nuk gjeti informacionet n\89 drive'rin e systemit.\n",
1411 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1412 },
1413 {
1414 //ERROR_WRITE_BOOT,
1415 "Instalimi deshtoj n\89 instalimin e FAT bootcode n\89 particionin e sistemit.",
1416 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1417 },
1418 {
1419 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1420 "Instalimi d\89shtoj n\89 ngarkimin e list\89s s\89 kompjuterit.\n",
1421 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1422 },
1423 {
1424 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1425 "Instalimi d\89shtoj n\89 ngarkimin e list\89s s\89 konfigurimit t\89 ekranit.\n",
1426 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1427 },
1428 {
1429 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1430 "Instalimi d\89shtoj n\89 ngarkimin e list\89s s\89 tipit t\89 p\89rzgjsdhjes t\89 tastier\89s.\n",
1431 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1432 },
1433 {
1434 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1435 "Instalimi d\89shtoj n\89 ngarkimin e list\89s s\89 tipit t\89 p\89rzgjedhjes t\89 tastier\89s.\n",
1436 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1437 },
1438 {
1439 //ERROR_WARN_PARTITION,
1440 "Instalimi zbuloi q\89 t\89 pakten nj\89 harddisk p\89rmban nj\89 mosp\89rputhshmeri\n"
1441 "n\89 tabel\89n e particionit q\89 nuk mund t\89 trajtohet tamam!\n"
1442 "\n"
1443 "Krijimi apo fshirja e particionit mund t\89 shkat\89rroi tabelen e partiocioneve.\n"
1444 "\n"
1445 " \x07 Kliko F3 p\89r daljen nga instalimi.\n"
1446 " \x07 Kliko ENTER p\89r t\89 vazhduar.",
1447 "F3 = Dil ENTER = Vazhdo"
1448 },
1449 {
1450 //ERROR_NEW_PARTITION,
1451 "Tani ju mund t\89 krijoni nj\89 particion brenda\n"
1452 "nj\89 particioni ekzistues!\n"
1453 "\n"
1454 " * Shtypni nj\89 tast \89far\89do p\89r t\89 vazhduar.",
1455 NULL
1456 },
1457 {
1458 //ERROR_DELETE_SPACE,
1459 "Ju nuk mund t\89 fshini hap\89sir\89 n\89 disk jasht particioneve!\n"
1460 "\n"
1461 " * Shtypni nj\89 tast cfar\89do p\89r t\89 vazhduar.",
1462 NULL
1463 },
1464 {
1465 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1466 "Instalimi d\89shtoj n\89 instalimin e FAT bootcode n\89 particionin e sistemit.",
1467 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1468 },
1469 {
1470 //ERROR_NO_FLOPPY,
1471 "Ska disk n\89 drive A:.",
1472 "ENTER = Vazhdo"
1473 },
1474 {
1475 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1476 "Instalimi d\89shtoj n\89 ngarkimin e list\89s s\89 tipit tv p\89rzgjsdhjes t\89 tastier\89s.",
1477 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1478 },
1479 {
1480 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1481 "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 rinovuar konfigurimet e regjistrit.",
1482 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1483 },
1484 {
1485 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1486 "Instalimi d\89shtoi n\89 importimin e skedes koshere.",
1487 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1488 },
1489 {
1490 //ERROR_FIND_REGISTRY
1491 "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 gjetur dokumentat e regjistrit t\89 t\89 dh\89nave.",
1492 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1493 },
1494 {
1495 //ERROR_CREATE_HIVE,
1496 "Instalimi d\89shtoi p\89r t krijuar rgjistrin e koshere.",
1497 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1498 },
1499 {
1500 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1501 "Instalimi d\89shtoi n\89 nisjen e regjistrit.",
1502 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1503 },
1504 {
1505 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1506 "Kabineti nuk ka t\89 vlefshme dokumentin inf.\n",
1507 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1508 },
1509 {
1510 //ERROR_CABINET_MISSING,
1511 "Kabineti nuk u gj\89nd.\n",
1512 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1513 },
1514 {
1515 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1516 "Kabineti ska asnj\89 skript konfigurimi.\n",
1517 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1518 },
1519 {
1520 //ERROR_COPY_QUEUE,
1521 "Installimi d\89shtoi rradh\89n e kopjimit t\89 dokumentave.\n",
1522 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1523 },
1524 {
1525 //ERROR_CREATE_DIR,
1526 "Instalimi nuk mund t\89 krijoj\89 skedat p\89r instalim.",
1527 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1528 },
1529 {
1530 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1531 "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 gjetur seksionin e 'sked\89s'\n"
1532 "ne TXTSETUP.SIF.\n",
1533 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1534 },
1535 {
1536 //ERROR_CABINET_SECTION,
1537 "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 gjetur seksionin e 'sked\89s'\n"
1538 "ne kabinet.\n",
1539 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1540 },
1541 {
1542 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1543 "Instalimi nuk mund t\89 krijoj\89 skedat p\89r instalim.",
1544 "\89NT\89R = Ristarto kompjuterin"
1545 },
1546 {
1547 //\89RROR_FIND_S\89TUPDATA,
1548 "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 gjetur seksionin e 'SetupData'\n"
1549 "ne TXTSETUP.SIF.\n",
1550 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1551 },
1552 {
1553 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1554 "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 shkruar tabelen e particionit.\n"
1555 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1556 },
1557 {
1558 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1559 "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 shtuar codepage n\89 regjister.\n"
1560 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1561 },
1562 {
1563 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1564 "Instalimi nuk mund t\89 v\89ndosi v\89ndnoshjen n\89 sistem.\n"
1565 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1566 },
1567 {
1568 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1569 "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 shtuar zgj\89dhjen e tastier\89s n\89 regjister.\n"
1570 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1571 },
1572 {
1573 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1574 "Instalimi nuk mund t\89 vendosni id geo.\n"
1575 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1576 },
1577 {
1578 //ERROR_DIRECTORY_NAME,
1579 "Invalid directory name.\n"
1580 "\n"
1581 " * Press any key to continue."
1582 },
1583 {
1584 //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1585 "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
1586 "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
1587 "\n"
1588 " * Shtypni nj\89 tast cfar\89do p\89r t\89 vazhduar.",
1589 NULL
1590 },
1591 {
1592 //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1593 "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
1594 "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
1595 "\n"
1596 " * Press any key to continue."
1597 },
1598 {
1599 //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1600 "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
1601 "\n"
1602 " * Press any key to continue."
1603 },
1604 {
1605 //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1606 "Setup is unable to format the partition:\n"
1607 " %S\n"
1608 "\n"
1609 "ENTER = Reboot computer"
1610 },
1611 {
1612 NULL,
1613 NULL
1614 }
1615 };
1616
1617 MUI_PAGE sqALPages[] =
1618 {
1619 {
1620 LANGUAGE_PAGE,
1621 sqALLanguagePageEntries
1622 },
1623 {
1624 START_PAGE,
1625 sqALWelcomePageEntries
1626 },
1627 {
1628 INSTALL_INTRO_PAGE,
1629 sqALIntroPageEntries
1630 },
1631 {
1632 LICENSE_PAGE,
1633 sqALLicensePageEntries
1634 },
1635 {
1636 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1637 sqALDevicePageEntries
1638 },
1639 {
1640 REPAIR_INTRO_PAGE,
1641 sqALRepairPageEntries
1642 },
1643 {
1644 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1645 sqALComputerPageEntries
1646 },
1647 {
1648 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1649 sqALDisplayPageEntries
1650 },
1651 {
1652 FLUSH_PAGE,
1653 sqALFlushPageEntries
1654 },
1655 {
1656 SELECT_PARTITION_PAGE,
1657 sqALSelectPartitionEntries
1658 },
1659 {
1660 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1661 sqALConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1662 },
1663 {
1664 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1665 sqALSelectFSEntries
1666 },
1667 {
1668 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1669 sqALFormatPartitionEntries
1670 },
1671 {
1672 DELETE_PARTITION_PAGE,
1673 sqALDeletePartitionEntries
1674 },
1675 {
1676 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1677 sqALInstallDirectoryEntries
1678 },
1679 {
1680 PREPARE_COPY_PAGE,
1681 sqALPrepareCopyEntries
1682 },
1683 {
1684 FILE_COPY_PAGE,
1685 sqALFileCopyEntries
1686 },
1687 {
1688 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1689 sqALKeyboardSettingsEntries
1690 },
1691 {
1692 BOOT_LOADER_PAGE,
1693 sqALBootLoaderEntries
1694 },
1695 {
1696 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1697 sqALLayoutSettingsEntries
1698 },
1699 {
1700 QUIT_PAGE,
1701 sqALQuitPageEntries
1702 },
1703 {
1704 SUCCESS_PAGE,
1705 sqALSuccessPageEntries
1706 },
1707 {
1708 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1709 sqALBootPageEntries
1710 },
1711 {
1712 REGISTRY_PAGE,
1713 sqALRegistryEntries
1714 },
1715 {
1716 -1,
1717 NULL
1718 }
1719 };
1720
1721 MUI_STRING sqALStrings[] =
1722 {
1723 {STRING_PLEASEWAIT,
1724 " Ju lutem prisni..."},
1725 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1726 " ENTER = Install P = Create Primary E = Create Extended F3 = Quit"},
1727 // " ENTER = Instalo C = Krijo Particion F3 = Dil"},
1728 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1729 " ENTER = Install L = Create Logical Partition F3 = Quit"},
1730 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1731 " ENTER = Instalo D = Fshi Particion F3 = Dil"},
1732 {STRING_DELETEPARTITION,
1733 " D = Delete Partition F3 = Quit"},
1734 {STRING_PARTITIONSIZE,
1735 "Madh\89sia e particionit t\89 ri:"},
1736 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1737 // "You have chosen to create a primary partition on"},
1738 "Ju keni zgjedhur p\89r t\89 krijuar nj\89 ndarje t\89 re n\89"},
1739 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1740 "You have chosen to create an extended partition on"},
1741 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1742 "You have chosen to create a logical partition on"},
1743 {STRING_HDDSIZE,
1744 "Ju lutem, jepini madh\89sin\89 e particionit t\89 ri n\89 megabajt."},
1745 {STRING_CREATEPARTITION,
1746 " ENTER = Krijo Particion ESC = Anulo F3 = Dil"},
1747 {STRING_PARTFORMAT,
1748 "Ky particion do t\89 formatohet tani."},
1749 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1750 "Ju zgjodh\89t ReactOS p\89r tu instaluar n\89 nj\89 particion t'ri t\89 paformatuar."},
1751 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1752 "The system partition is not formatted yet."},
1753 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1754 "The new partition is not formatted yet."},
1755 {STRING_INSTALLONPART,
1756 "Instalimi i ReactOS ne Particion"},
1757 {STRING_CHECKINGPART,
1758 "Instalimi tani \89sht\89 duke kontrolluar particionin e p\89rzgjedhur."},
1759 {STRING_CONTINUE,
1760 "ENTER = Vazhdo"},
1761 {STRING_QUITCONTINUE,
1762 "F3 = Dil ENTER = Vazhdo"},
1763 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1764 "ENTER = Ristarto kompjuterin"},
1765 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1766 "Instalimi d\89shtoj p\89r t\89 gjetur '%S' sectorin\nne TXTSETUP.SIF.\n"},
1767 {STRING_COPYING,
1768 " Kopjo dokumentat: %S"},
1769 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1770 "Instalimi po kopjon dokumentat..."},
1771 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1772 " Apdejtimi i kosheres s\89 regjistrit..."},
1773 {STRING_IMPORTFILE,
1774 " Importimi %S..."},
1775 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1776 " Apdejtimi i regjistrit p\89r ekranin..."},
1777 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1778 " Apdejtimi i konfigurimit vendas..."},
1779 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1780 " Apdejtimi i p\89rzgjedhj\89s se konfigurimit t\89 tastier\89s..."},
1781 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1782 " Shtimi i informacioneve codepage n\89 regjister..."},
1783 {STRING_DONE,
1784 " Mbaruam..."},
1785 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1786 " ENTER = Ristarto kompjuterin"},
1787 {STRING_REBOOTPROGRESSBAR,
1788 " Your computer will reboot in %li second(s)... "},
1789 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1790 "N\89 pamundesi p\89r t\89 hapur konsollin\r\n\r\n"},
1791 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1792 "Shkaku m\89 i zakonsh\89m i k\89saj \89sht\89 arsyea e perdorimit t\89 nj\89 tastiere USB\r\n"},
1793 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1794 "Tastierat USB nuk jan\89 t\89 mb\89shtetura ende plot\89sisht\r\n"},
1795 {STRING_FORMATTINGDISK,
1796 "Instalimi po formaton diskun tuaj"},
1797 {STRING_CHECKINGDISK,
1798 "Instalimi \89sht\89 duke kontrolluar diskun tuaj"},
1799 {STRING_FORMATDISK1,
1800 " Formato particionin si %S dokumentat e sistemit (formatim i shpejt\89) "},
1801 {STRING_FORMATDISK2,
1802 " Formato particionin si %S dokumentat e sistemit"},
1803 {STRING_KEEPFORMAT,
1804 " Mbaj dokumentat e sistemit siq jan\89 (pa ndryshime) "},
1805 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1806 "%I64u %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) on %wZ."},
1807 {STRING_HDDINFOUNK1,
1808 "%I64u %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)."},
1809 {STRING_HDDINFOUNK2,
1810 " %c%c Tipi 0x%02X %I64u %s"},
1811 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1812 "on %I64u %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) on %wZ."},
1813 {STRING_HDDINFOUNK3,
1814 "on %I64u %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)."},
1815 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1816 "Harddisku %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1817 {STRING_HDDINFOUNK4,
1818 "%c%c Tipi 0x%02X %I64u %s"},
1819 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1820 "on Harddisku %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1821 {STRING_HDDINFOUNK5,
1822 "%c%c %c %sTipi %-3u%s %6lu %s"},
1823 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1824 "%6lu %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) on %S"},
1825 {STRING_HDDINFOUNK6,
1826 "%6lu %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)"},
1827 {STRING_NEWPARTITION,
1828 "Instalimi krijoj nj\89 particion t\89 ri n\89"},
1829 {STRING_UNPSPACE,
1830 " %sHap\89sire e papjesesezuar%s %6lu %s"},
1831 {STRING_MAXSIZE,
1832 "MB (max. %lu MB)"},
1833 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1834 "Extended Partition"},
1835 {STRING_UNFORMATTED,
1836 "I ri (papjesesezuar)"},
1837 {STRING_FORMATUNUSED,
1838 "E paperdorur"},
1839 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1840 "E paditur"},
1841 {STRING_KB,
1842 "KB"},
1843 {STRING_MB,
1844 "MB"},
1845 {STRING_GB,
1846 "GB"},
1847 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1848 "Shtim e p\89rzgjedhjes s\89 tastier\89s"},
1849 {0, 0}
1850 };