Sync with trunk r62754.
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / sq-AL.h
1 /* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
2 * DATE OF TR: 29-11-2013
3 */
4
5 #pragma once
6
7 MUI_LAYOUTS sqALLayouts[] =
8 {
9 { L"041C", L"0000041C" },
10 { NULL, NULL }
11 };
12
13 static MUI_ENTRY sqALLanguagePageEntries[] =
14 {
15 {
16 4,
17 3,
18 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
19 TEXT_STYLE_UNDERLINE
20 },
21 {
22 6,
23 8,
24 "P\89rzgjedhja e Gjuh\89s",
25 TEXT_STYLE_NORMAL
26 },
27 {
28 8,
29 10,
30 "\x07 Ju lutem p\89rzgjedhni gjuh\89n p\89r p\89rdorim gjat\89 instalimit.",
31 TEXT_STYLE_NORMAL
32 },
33 {
34 8,
35 11,
36 " Kliko ENTER.",
37 TEXT_STYLE_NORMAL
38 },
39 {
40 8,
41 13,
42 "\x07 Kjo gjuh\89 do j\89te e parazgjedhur p\89r sistemin final.",
43 TEXT_STYLE_NORMAL
44 },
45 {
46 0,
47 0,
48 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
49 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
50 },
51 {
52 0,
53 0,
54 NULL,
55 0
56 }
57 };
58
59 static MUI_ENTRY sqALWelcomePageEntries[] =
60 {
61 {
62 4,
63 3,
64 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
65 TEXT_STYLE_UNDERLINE
66 },
67 {
68 6,
69 8,
70 "Mir\89 se vini n\89 instalimin e ReactOS",
71 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
72 },
73 {
74 6,
75 11,
76 "Kjo pjese e instalimit kopjon Sistemin Opererativ t\89 ReactOS",
77 TEXT_STYLE_NORMAL
78 },
79 {
80 6,
81 12,
82 "n\89 kompjuter dhe pergatit pjesen e dyt\89 t\89 instalimit.",
83 TEXT_STYLE_NORMAL
84 },
85 {
86 8,
87 15,
88 "\x07 Kliko ENTER p\89r instalimin e ReactOS.",
89 TEXT_STYLE_NORMAL
90 },
91 {
92 8,
93 17,
94 "\x07 Kliko R p\89r t\89 riparuar ose apdejtuar ReactOS.",
95 TEXT_STYLE_NORMAL
96 },
97 {
98 8,
99 19,
100 "\x07 Kliko L p\89r t\89 v\89zhguar Termat e Li\89enses dhe kushtet e ReactOS.",
101 TEXT_STYLE_NORMAL
102 },
103 {
104 8,
105 21,
106 "\x07 Kliko F3 t\89 dilni pa instaluar ReactOS.",
107 TEXT_STYLE_NORMAL
108 },
109 {
110 6,
111 23,
112 "P\89r m\89 shum\89 informacione mbi ReactOS, ju lutem vizitoni:",
113 TEXT_STYLE_NORMAL
114 },
115 {
116 6,
117 24,
118 "http://www.reactos.org",
119 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
120 },
121 {
122 0,
123 0,
124 "ENTER = Vazhdo R = Riparo L = Li\89ens\89 F3 = Dil",
125 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
126 },
127 {
128 0,
129 0,
130 NULL,
131 0
132 }
133 };
134
135 static MUI_ENTRY sqALIntroPageEntries[] =
136 {
137 {
138 4,
139 3,
140 "Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
141 TEXT_STYLE_UNDERLINE
142 },
143 {
144 6,
145 8,
146 "Instalimi i ReactOS \89sht\89 n\89 fazat e para t\89 zhvillimit. Ajo ende nuk i",
147 TEXT_STYLE_NORMAL
148 },
149 {
150 6,
151 9,
152 "suporton te gjitha funksionet e nj\89 instalimit plot\89sisht t\89 p\89rdorsh\89m.",
153 TEXT_STYLE_NORMAL
154 },
155 {
156 6,
157 12,
158 "Kufizimet e meposhtme aplikohen:",
159 TEXT_STYLE_NORMAL
160 },
161 {
162 8,
163 13,
164 "- Instalimi nuk p\89rballoje m\89 shum\89 se nj\89 particion primare p\89r disk.",
165 TEXT_STYLE_NORMAL
166 },
167 {
168 8,
169 14,
170 "- Instalimi nuk mund t\89 fshij\89 nj\89 particion primare nga hard disku",
171 TEXT_STYLE_NORMAL
172 },
173 {
174 8,
175 15,
176 " p\89r aq koh\89 sa nj\89 particion i zgjatur ekziston n\89 k\89t\89 hard disk.",
177 TEXT_STYLE_NORMAL
178 },
179 {
180 8,
181 16,
182 "- Instalimi nuk mund t\89 fshij particionin e pare nga nj\89 hard disk",
183 TEXT_STYLE_NORMAL
184 },
185 {
186 8,
187 17,
188 " p\89r aq koh\89 sa particione t\89 tjera t\89 zgjatura ekzistojne n\89 hard disk.",
189 TEXT_STYLE_NORMAL
190 },
191 {
192 8,
193 18,
194 "- Instalimi suporton vet\89m dokumentat FAT t\89 sistemit.",
195 TEXT_STYLE_NORMAL
196 },
197 {
198 8,
199 19,
200 "- Kontrollet e dokumentave t\89 sistemit nuk jan\89 implementuar ende.",
201 TEXT_STYLE_NORMAL
202 },
203 {
204 8,
205 23,
206 "\x07 Kliko ENTER p\89r t\89 instaluar ReactOS.",
207 TEXT_STYLE_NORMAL
208 },
209 {
210 8,
211 25,
212 "\x07 Kliko F3 t\89 dilni pa instaluar ReactOS.",
213 TEXT_STYLE_NORMAL
214 },
215 {
216 0,
217 0,
218 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
219 TEXT_TYPE_STATUS| TEXT_PADDING_BIG
220 },
221 {
222 0,
223 0,
224 NULL,
225 0
226 }
227 };
228
229 static MUI_ENTRY sqALLicensePageEntries[] =
230 {
231 {
232 4,
233 3,
234 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
235 TEXT_STYLE_UNDERLINE
236 },
237 {
238 6,
239 6,
240 "Li\89ensa:",
241 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
242 },
243 {
244 8,
245 8,
246 "Sistemi ReactOS \89sht\89 i li\89ensuar nd\89r termat e",
247 TEXT_STYLE_NORMAL
248 },
249 {
250 8,
251 9,
252 "GNU GPL me pjes\89 q\89 p\89rmbajn\89 kode nga li\89ensa t\89 tjera",
253 TEXT_STYLE_NORMAL
254 },
255 {
256 8,
257 10,
258 "n\89 p\89rputhje me X11 apo BSD dhe GNU LGPL li\89ens.",
259 TEXT_STYLE_NORMAL
260 },
261 {
262 8,
263 11,
264 "T\89 gjitha programet q\89 jan\89 pjes\89 e sistemit ReactOS jan\89",
265 TEXT_STYLE_NORMAL
266 },
267 {
268 8,
269 12,
270 "t\89 l\89shuara si dhe t\89 mirembajtura n\89n GNU GPL t\89",
271 TEXT_STYLE_NORMAL
272 },
273 {
274 8,
275 13,
276 "li\89enses origjinale.",
277 TEXT_STYLE_NORMAL
278 },
279 {
280 8,
281 15,
282 "Ky sistem vjen me asnj\89 garanci opo kufizim mbi p\89rdorimin e tij,",
283 TEXT_STYLE_NORMAL
284 },
285 {
286 8,
287 16,
288 "ruani ligjin e aplikueshem vendor dhe nd\89rkombetar. Li\89encimi i",
289 TEXT_STYLE_NORMAL
290 },
291 {
292 8,
293 17,
294 "ReactOS vet\89m mbulon shp\89rndarjen e pal\89ve t\89 treta.",
295 TEXT_STYLE_NORMAL
296 },
297 {
298 8,
299 18,
300 "N\89se p\89r ndonj\89 arsye ju nuk keni marr\89 nj\89 kopje t\89",
301 TEXT_STYLE_NORMAL
302 },
303 {
304 8,
305 19,
306 "GNU General Public Li\89ense me ReactOS ju lutem vizitoni",
307 TEXT_STYLE_NORMAL
308 },
309 {
310 8,
311 20,
312 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
313 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
314 },
315 {
316 8,
317 22,
318 "Garanci:",
319 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
320 },
321 {
322 8,
323 24,
324 "Ky sistem \89sht\89 falas; shih burimet dhe kushtet p\89r kopjim.",
325 TEXT_STYLE_NORMAL
326 },
327 {
328 8,
329 25,
330 "Nuk ka asnj\89 GARNCI; as edhe p\89r TREGTUESHMERINE ose",
331 TEXT_STYLE_NORMAL
332 },
333 {
334 8,
335 26,
336 "P\85RDORIMIT P\85R NJ\85 Q\85LLIM T\85 CAKTUAR",
337 TEXT_STYLE_NORMAL
338 },
339 {
340 0,
341 0,
342 "ENTER = Kthehu",
343 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
344 },
345 {
346 0,
347 0,
348 NULL,
349 0
350 }
351 };
352
353 static MUI_ENTRY sqALDevicePageEntries[] =
354 {
355 {
356 4,
357 3,
358 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
359 TEXT_STYLE_UNDERLINE
360 },
361 {
362 6,
363 8,
364 "Lista e meposhtme tregon parametrat aktuale t\89 pajisjeve.",
365 TEXT_STYLE_NORMAL
366 },
367 {
368 24,
369 11,
370 "Komputer:",
371 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
372 },
373 {
374 24,
375 12,
376 "Ekran:",
377 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
378 },
379 {
380 24,
381 13,
382 "Tastier\89:",
383 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
384 },
385 {
386 24,
387 14,
388 "Paraqitja e Tastier\89s:",
389 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
390 },
391 {
392 24,
393 16,
394 "Prano:",
395 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
396 },
397 {
398 25,
399 16, "Prano k\89to konfigurime t\89 pajisjeve",
400 TEXT_STYLE_NORMAL
401 },
402 {
403 6,
404 19,
405 "Ju mund t\89 ndryshoni parametrat e pajisjeve me butonat UP ose DOWN",
406 TEXT_STYLE_NORMAL
407 },
408 {
409 6,
410 20,
411 "p\89r t\89 zgjedhur nj\89 hyrje. Pastaj ENTER t\89 p\89rzgjedhni alternativat",
412 TEXT_STYLE_NORMAL
413 },
414 {
415 6,
416 21,
417 "konfiguruse.",
418 TEXT_STYLE_NORMAL
419 },
420 {
421 6,
422 23,
423 "N?se cilesimet jan\89 t\89 sakta, zgjidhni\"Prano konfigurimin e pajisjeve\"",
424 TEXT_STYLE_NORMAL
425 },
426 {
427 6,
428 24,
429 "dhe klikoni ENTER.",
430 TEXT_STYLE_NORMAL
431 },
432 {
433 0,
434 0,
435 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
436 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
437 },
438 {
439 0,
440 0,
441 NULL,
442 0
443 }
444 };
445
446 static MUI_ENTRY sqALRepairPageEntries[] =
447 {
448 {
449 4,
450 3,
451 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
452 TEXT_STYLE_UNDERLINE
453 },
454 {
455 6,
456 8,
457 "Instalimi i ReactOS \89sht\89 n\89 fazat e zhvillimit. Ajo ende nuk i",
458 TEXT_STYLE_NORMAL
459 },
460 {
461 6,
462 9,
463 "mb\89shtet t\89 gjitha funksionet e nj\89 instalimi plot\89sisht t\89 p\89rdorsh\89m.",
464 TEXT_STYLE_NORMAL
465 },
466 {
467 6,
468 12,
469 "Funksionet e riparim nuk jan\89 implem\89ntuar ende.",
470 TEXT_STYLE_NORMAL
471 },
472 {
473 8,
474 15,
475 "\x07 Klikoni U p\89r t\89 Apdejtuar OS'in.",
476 TEXT_STYLE_NORMAL
477 },
478 {
479 8,
480 17,
481 "\x07 Klikoni R p\89r modulin e riparimit.",
482 TEXT_STYLE_NORMAL
483 },
484 {
485 8,
486 19,
487 "\x07 Kliko ESC p\89r ty kthyer tek menuja kryesore.",
488 TEXT_STYLE_NORMAL
489 },
490 {
491 8,
492 21,
493 "\x07 Kliko ENTER t\89 rinisni kompjuterin tuaj.",
494 TEXT_STYLE_NORMAL
495 },
496 {
497 0,
498 0,
499 "ESC = Menuja Kryesore U = Apdejto R = Riparo ENTER = Rinis sistemin",
500 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
501 },
502 {
503 0,
504 0,
505 NULL,
506 0
507 }
508 };
509 static MUI_ENTRY sqALComputerPageEntries[] =
510 {
511 {
512 4,
513 3,
514 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
515 TEXT_STYLE_UNDERLINE
516 },
517 {
518 6,
519 8,
520 "D\89shironi t\89 ndryshoni llojin e kompjuterit p\89r t\89 instaluar.",
521 TEXT_STYLE_NORMAL
522 },
523 {
524 8,
525 10,
526 "\x07 Klikoni butonat UP ose DOWN p\89r t\89 p\89rzgjedhur tipin e kompjuterit t\89 deshiruar.",
527 TEXT_STYLE_NORMAL
528 },
529 {
530 8,
531 11,
532 " Pastaj klikoni ENTER.",
533 TEXT_STYLE_NORMAL
534 },
535 {
536 8,
537 13,
538 "\x07 Klikoni butonin ESC p\89r tu kthyer tek menuja e meparshme pa b\89r\89 ndryshime",
539 TEXT_STYLE_NORMAL
540 },
541 {
542 8,
543 14,
544 " tipin e kompjuterit.",
545 TEXT_STYLE_NORMAL
546 },
547 {
548 0,
549 0,
550 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
551 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
552 },
553 {
554 0,
555 0,
556 NULL,
557 0
558 }
559 };
560
561 static MUI_ENTRY sqALFlushPageEntries[] =
562 {
563 {
564 4,
565 3,
566 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
567 TEXT_STYLE_UNDERLINE
568 },
569 {
570 10,
571 6,
572 "Sistemi \89sht\89 tani duke u siguruar t\89 gjitha te dh\89nat jan\89 ruajtur n\89 diskun tuaj",
573 TEXT_STYLE_NORMAL
574 },
575 {
576 10,
577 8,
578 "Kjo mund te marr\89 nje minut\89",
579 TEXT_STYLE_NORMAL
580 },
581 {
582 10,
583 9,
584 "Kur te p\89rfundoi, kompjuteri juaj do t\89 riniset automatikisht",
585 TEXT_STYLE_NORMAL
586 },
587 {
588 0,
589 0,
590 "Pastro mbetjet",
591 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
592 },
593 {
594 0,
595 0,
596 NULL,
597 0
598 }
599 };
600
601 static MUI_ENTRY sqALQuitPageEntries[] =
602 {
603 {
604 4,
605 3,
606 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
607 TEXT_STYLE_UNDERLINE
608 },
609 {
610 10,
611 6,
612 "ReactOS nuk \89sht\89 instaluar plot\89sisht",
613 TEXT_STYLE_NORMAL
614 },
615 {
616 10,
617 8,
618 "Hiq floppy disk nga Drive A: dhe",
619 TEXT_STYLE_NORMAL
620 },
621 {
622 10,
623 9,
624 "t\89 gjith\89 CD-ROMs nga CD-Drives.",
625 TEXT_STYLE_NORMAL
626 },
627 {
628 10,
629 11,
630 "Kliko ENTER t\89 rinisni kompjuterin tuaj.",
631 TEXT_STYLE_NORMAL
632 },
633 {
634 0,
635 0,
636 "Ju lutem prisni ...",
637 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
638 },
639 {
640 0,
641 0,
642 NULL,
643 0
644 }
645 };
646
647 static MUI_ENTRY sqALDisplayPageEntries[] =
648 {
649 {
650 4,
651 3,
652 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
653 TEXT_STYLE_UNDERLINE
654 },
655 {
656 6,
657 8,
658 "Ju deshironi t\89 ndryshoje llojin e ekranit p\89r t\89 instaluar.",
659 TEXT_STYLE_NORMAL
660 },
661 { 8,
662 10,
663 "\x07 Klikoni butonat UP aso DOWN p\89r t\89 p\89rzgjedhur tipin e ekranin t\89 d\89shiruar.",
664 TEXT_STYLE_NORMAL
665 },
666 {
667 8,
668 11,
669 " Pastaj klikoni ENTER.",
670 TEXT_STYLE_NORMAL
671 },
672 {
673 8,
674 13,
675 "\x07 Klikoni butonin ESC p\89r tu kthyer te menuja e meparshme pa b\89r\89 ndryshime",
676 TEXT_STYLE_NORMAL
677 },
678 {
679 8,
680 14,
681 " tipin e ekranit.",
682 TEXT_STYLE_NORMAL
683 },
684 {
685 0,
686 0,
687 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
688 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
689 },
690 {
691 0,
692 0,
693 NULL,
694 0
695 }
696 };
697
698 static MUI_ENTRY sqALSuccessPageEntries[] =
699 {
700 {
701 4,
702 3,
703 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
704 TEXT_STYLE_UNDERLINE
705 },
706 {
707 10,
708 6,
709 "Komponent\89t themelore t\89 ReactOS jan\89 instaluar me sukses.",
710 TEXT_STYLE_NORMAL
711 },
712 {
713 10,
714 8,
715 "Hiqni floppy disk nga Drive A: dhe",
716 TEXT_STYLE_NORMAL
717 },
718 {
719 10,
720 9,
721 "te gjith CD-ROMs nga CD-Drive.",
722 TEXT_STYLE_NORMAL
723 },
724 {
725 10,
726 11,
727 "Klikoni ENTER p\89r t\89 rinisur kompjuterin tuaj.",
728 TEXT_STYLE_NORMAL
729 },
730 {
731 0,
732 0,
733 "ENTER = Rinis kompjuterin",
734 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
735 },
736 {
737 0,
738 0,
739 NULL,
740 0
741 }
742 };
743
744 static MUI_ENTRY sqALBootPageEntries[] =
745 {
746 {
747 4,
748 3,
749 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
750 TEXT_STYLE_UNDERLINE
751 },
752 {
753 6,
754 8,
755 "Instalimi nuk mund t\89 instaloj\89 programin e bootloaderit ne kompjuterin tuaj",
756 TEXT_STYLE_NORMAL
757 },
758 {
759 6,
760 9,
761 "hardisku",
762 TEXT_STYLE_NORMAL
763 },
764 {
765 6,
766 13,
767 "Ju lutem fusni nje floppy disk t\89 formatuar n\89 drive A: dhe",
768 TEXT_STYLE_NORMAL
769 },
770 {
771 6,
772 14,
773 "klikoni ENTER.",
774 TEXT_STYLE_NORMAL,
775 },
776 {
777 0,
778 0,
779 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
780 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
781 },
782 {
783 0,
784 0,
785 NULL,
786 0
787 }
788
789 };
790
791 static MUI_ENTRY sqALSelectPartitionEntries[] =
792 {
793 {
794 4,
795 3,
796 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
797 TEXT_STYLE_UNDERLINE
798 },
799 {
800 6,
801 8,
802 "Lista meposht tregon particionet dhe pjes\89n e paperdorur t\89 hard diskut",
803 TEXT_STYLE_NORMAL
804 },
805 {
806 6,
807 9,
808 "p\89r particione t\89 reja.",
809 TEXT_STYLE_NORMAL
810 },
811 {
812 8,
813 11,
814 "\x07 Kliko butonin UP ose DOWN p\89r t\89 zgjedhur listen hyr\89se.",
815 TEXT_STYLE_NORMAL
816 },
817 {
818 8,
819 13,
820 "\x07 Kliko ENTER p\89r t\89 instaluar ReactOS n\89 particionin e p\89rzgjedhur.",
821 TEXT_STYLE_NORMAL
822 },
823 {
824 8,
825 15,
826 "\x07 Kiko C p\89r t\89 krijuar nj\89 particion t\89 ri.",
827 TEXT_STYLE_NORMAL
828 },
829 {
830 8,
831 17,
832 "\x07 Kliko D p\89r t\89 fshir\89 nj\89 particion ekzistues.",
833 TEXT_STYLE_NORMAL
834 },
835 {
836 0,
837 0,
838 "Ju luttem prisni...",
839 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
840 },
841 {
842 0,
843 0,
844 NULL,
845 0
846 }
847 };
848
849 static MUI_ENTRY sqALFormatPartitionEntries[] =
850 {
851 {
852 4,
853 3,
854 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
855 TEXT_STYLE_UNDERLINE
856 },
857 {
858 6,
859 8,
860 "Formato particionin",
861 TEXT_STYLE_NORMAL
862 },
863 {
864 6,
865 10,
866 "Instalimi tani do t\89 formatoj\89 particionin. Kliko ENTER p\89r t\89 vazhduar.",
867 TEXT_STYLE_NORMAL
868 },
869 {
870 0,
871 0,
872 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
873 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
874 },
875 {
876 0,
877 0,
878 NULL,
879 TEXT_STYLE_NORMAL
880 }
881 };
882
883 static MUI_ENTRY sqALInstallDirectoryEntries[] =
884 {
885 {
886 4,
887 3,
888 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
889 TEXT_STYLE_UNDERLINE
890 },
891 {
892 6,
893 8,
894 "Instalimi i ReactOS n\89 particionet e p\89rzgjedhura. Zgjidh nj\89",
895 TEXT_STYLE_NORMAL
896 },
897 {
898 6,
899 9,
900 "skede ku deshironi t\89 instaloni ReactOS:",
901 TEXT_STYLE_NORMAL
902 },
903 {
904 6,
905 14,
906 "P\89r t\89 ndryshuar skeden e sygjeruar, klikoni BACKSPACE p\89r t\89 fshir\89",
907 TEXT_STYLE_NORMAL
908 },
909 {
910 6,
911 15,
912 "karakteret dhe pastaj shkruani skeden q\89 d\89shironi q\89 ReactOS",
913 TEXT_STYLE_NORMAL
914 },
915 {
916 6,
917 16,
918 "t\89 instalohet.",
919 TEXT_STYLE_NORMAL
920 },
921 {
922 0,
923 0,
924 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
925 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
926 },
927 {
928 0,
929 0,
930 NULL,
931 0
932 }
933 };
934
935 static MUI_ENTRY sqALFileCopyEntries[] =
936 {
937 {
938 4,
939 3,
940 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
941 TEXT_STYLE_UNDERLINE
942 },
943 {
944 0,
945 12,
946 "Ju lutem prisni nderkohe q\89 instaluesi i ReactOS kopjon dokumentat tuaj",
947 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
948 },
949 {
950 0,
951 13,
952 "n\89 skedat p\89rkatese.",
953 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
954 },
955 {
956 0,
957 14,
958 "Kjo mund t\89 marr\89 disa minuta p\89r t\89 p\89rfunduar.",
959 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
960 },
961 {
962 50,
963 0,
964 "\xB3 Ju lutem prisni... ",
965 TEXT_TYPE_STATUS
966 },
967 {
968 0,
969 0,
970 NULL,
971 0
972 }
973 };
974
975 static MUI_ENTRY sqALBootLoaderEntries[] =
976 {
977 {
978 4,
979 3,
980 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
981 TEXT_STYLE_UNDERLINE
982 },
983 {
984 6,
985 8,
986 "Instalimi po instalon boot loaderin",
987 TEXT_STYLE_NORMAL
988 },
989 {
990 8,
991 12,
992 "Instalo programin bootloader mbi harddisk (MBR dhe VBR).",
993 TEXT_STYLE_NORMAL
994 },
995 {
996 8,
997 13,
998 "Instalo programin bootloader mbi harddisk (vetem VBR).",
999 TEXT_STYLE_NORMAL
1000 },
1001 {
1002 8,
1003 14,
1004 "Instalo bootloaderin ne nje floppy disk.",
1005 TEXT_STYLE_NORMAL
1006 },
1007 {
1008 8,
1009 15,
1010 "Kalo instalimin e bootloaderit.",
1011 TEXT_STYLE_NORMAL
1012 },
1013 {
1014 0,
1015 0,
1016 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
1017 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1018 },
1019 {
1020 0,
1021 0,
1022 NULL,
1023 0
1024 }
1025 };
1026
1027 static MUI_ENTRY sqALKeyboardSettingsEntries[] =
1028 {
1029 {
1030 4,
1031 3,
1032 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1033 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1034 },
1035 {
1036 6,
1037 8,
1038 "Ju deshironi t\89 ndryshoni llojin e tasti\89res p\89r t\89 instaluar.",
1039 TEXT_STYLE_NORMAL
1040 },
1041 {
1042 8,
1043 10,
1044 "\x07 Klikoni butonin UP ose DOWN p\89r t\89 p\89rzgjedhur tastieren e deshiruar.",
1045 TEXT_STYLE_NORMAL
1046 },
1047 {
1048 8,
1049 11,
1050 " Kliko ENTER.",
1051 TEXT_STYLE_NORMAL
1052 },
1053 {
1054 8,
1055 13,
1056 "\x07 Kliko butonin ESC p\89r tu kthyer tek menuja e m\89parshme pa b\89r\89 ndryshimet e",
1057 TEXT_STYLE_NORMAL
1058 },
1059 {
1060 8,
1061 14,
1062 " tipit t\89 tastier\89s.",
1063 TEXT_STYLE_NORMAL
1064 },
1065 {
1066 0,
1067 0,
1068 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
1069 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1070 },
1071 {
1072 0,
1073 0,
1074 NULL,
1075 0
1076 }
1077 };
1078
1079 static MUI_ENTRY sqALLayoutSettingsEntries[] =
1080 {
1081 {
1082 4,
1083 3,
1084 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1085 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1086 },
1087 {
1088 6,
1089 8,
1090 "Ju lutem zgjidhni nj\89 p\89rzgjedhje t\89 instalimit.",
1091 TEXT_STYLE_NORMAL
1092 },
1093 {
1094 8,
1095 10,
1096 "\x07 Klikoni butoin UP ose DOWN p\89r t\89 p\89rzgjedhur paraqitjen e tastier\89s",
1097 TEXT_STYLE_NORMAL
1098 },
1099 {
1100 8,
1101 11,
1102 " s\89 deshiruar. Pastaj Klikoni ENTER.",
1103 TEXT_STYLE_NORMAL
1104 },
1105 {
1106 8,
1107 13,
1108 "\x07 Klikoni butonin ESC p\89r tu kthyer tek menuja e m\89parshme pa b\89r\89 ndryshimet e",
1109 TEXT_STYLE_NORMAL
1110 },
1111 {
1112 8,
1113 14,
1114 " perzgjedhura te tastier\89s.",
1115 TEXT_STYLE_NORMAL
1116 },
1117 {
1118 0,
1119 0,
1120 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
1121 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1122 },
1123 {
1124 0,
1125 0,
1126 NULL,
1127 0
1128 },
1129
1130 };
1131
1132 static MUI_ENTRY sqALPrepareCopyEntries[] =
1133 {
1134 {
1135 4,
1136 3,
1137 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1138 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1139 },
1140 {
1141 6,
1142 8,
1143 "Instalimi pergatit kompjuterin tuaj p\89r kopjimin e dokumentave t\89 ReactOS. ",
1144 TEXT_STYLE_NORMAL
1145 },
1146 {
1147 0,
1148 0,
1149 "Ndertimi i list\89s s\89 dokumentave p\89r tu kopjuar...",
1150 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1151 },
1152 {
1153 0,
1154 0,
1155 NULL,
1156 0
1157 },
1158
1159 };
1160
1161 static MUI_ENTRY sqALSelectFSEntries[] =
1162 {
1163 {
1164 4,
1165 3,
1166 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1167 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1168 },
1169 {
1170 6,
1171 17,
1172 "Zgjidh nj\89 sistem dokumentesh nga lista e meposhtme.",
1173 0
1174 },
1175 {
1176 8,
1177 19,
1178 "\x07 Klikoni UP ose DOWN p\89r tv p\89rzgjedhur sistemin e dokumentave.",
1179 0
1180 },
1181 {
1182 8,
1183 21,
1184 "\x07 Kliko ENTER p\89r t\89 formatuar particionin.",
1185 0
1186 },
1187 {
1188 8,
1189 23,
1190 "\x07 Kliko ESC p\89r t\89 p\89rzgjedhur nj\89 particion tjet\89r.",
1191 0
1192 },
1193 {
1194 0,
1195 0,
1196 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
1197 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1198 },
1199
1200 {
1201 0,
1202 0,
1203 NULL,
1204 0
1205 }
1206 };
1207
1208 static MUI_ENTRY sqALDeletePartitionEntries[] =
1209 {
1210 {
1211 4,
1212 3,
1213 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1214 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1215 },
1216 {
1217 6,
1218 8,
1219 "Ju keni zgjedhur p\89r t\89 fshir\89 particionin",
1220 TEXT_STYLE_NORMAL
1221 },
1222 {
1223 8,
1224 18,
1225 "\x07 Kliko D p\89r t\89 fshir\89 particionin.",
1226 TEXT_STYLE_NORMAL
1227 },
1228 {
1229 11,
1230 19,
1231 "KUJDES: T\89 gjitha t\89 dh\89nat n\89 k\89t\89 PARTICION do t\89 humbin!",
1232 TEXT_STYLE_NORMAL
1233 },
1234 {
1235 8,
1236 21,
1237 "\x07 Kliko ESC p\89r ta anuluar.",
1238 TEXT_STYLE_NORMAL
1239 },
1240 {
1241 0,
1242 0,
1243 "D = Fshi Particionin ESC = Anulo F3 = Dil",
1244 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1245 },
1246 {
1247 0,
1248 0,
1249 NULL,
1250 0
1251 }
1252 };
1253
1254 static MUI_ENTRY sqALRegistryEntries[] =
1255 {
1256 {
1257 4,
1258 3,
1259 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1260 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1261 },
1262 {
1263 6,
1264 8,
1265 "Instalimi po apdejton sistemin e konfigurimit. ",
1266 TEXT_STYLE_NORMAL
1267 },
1268 {
1269 0,
1270 0,
1271 "Krijimi i kosheres s\89 rregjistrit...",
1272 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1273 },
1274 {
1275 0,
1276 0,
1277 NULL,
1278 0
1279 },
1280
1281 };
1282
1283 MUI_ERROR sqALErrorEntries[] =
1284 {
1285 {
1286 //ERROR_NOT_INSTALLED
1287 "ReactOS nuk \89shte instaluar plotesisht ne kompjuterin\n"
1288 "tuaj. N\89se dilni nga instalimi tani, ju do t\89 duhet t\89\n"
1289 "rifilloni instalimin e ReactOS p\89rs\89ri.\n"
1290 "\n"
1291 " \x07 Kliko ENTER p\89r t\89 vazhduar instalimin.\n"
1292 " \x07 Kliko F3 t\89 dal\89sh nga instalimi.",
1293 "F3 = Dil ENTER = Vazhdo"
1294 },
1295 {
1296 //ERROR_NO_HDD
1297 "Instalimi nuk mund t\89 gjej nj\89 harddisk.\n",
1298 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1299 },
1300 {
1301 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1302 "Instalimi nuk mund t\89 gjej burimin e t\89 dh\89nave/drive.\n",
1303 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1304 },
1305 {
1306 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1307 "Instalimi d\89shtoj p\89r t\89 ngarkuar dokumentin TXTSETUP.SIF.\n",
1308 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1309 },
1310 {
1311 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1312 "Instalimi zbuloj nj\89 dokument t\89 korruptuar TXTSETUP.SIF.\n",
1313 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1314 },
1315 {
1316 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1317 "Instalimi zbuloj nj\89 firm\89 t\89 pavleshm\89 ne TXTSETUP.SIF.\n",
1318 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1319 },
1320 {
1321 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1322 "Instalimi nuk gjeti informacionet n\89 drive'rin e systemit.\n",
1323 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1324 },
1325 {
1326 //ERROR_WRITE_BOOT,
1327 "Instalimi deshtoj n\89 instalimin e FAT bootcode n\89 particionin e sistemit.",
1328 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1329 },
1330 {
1331 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1332 "Instalimi d\89shtoj n\89 ngarkimin e list\89s s\89 kompjuterit.\n",
1333 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1334 },
1335 {
1336 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1337 "Instalimi d\89shtoj n\89 ngarkimin e list\89s s\89 konfigurimit t\89 ekranit.\n",
1338 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1339 },
1340 {
1341 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1342 "Instalimi d\89shtoj n\89 ngarkimin e list\89s s\89 tipit t\89 p\89rzgjsdhjes t\89 tastier\89s.\n",
1343 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1344 },
1345 {
1346 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1347 "Instalimi d\89shtoj n\89 ngarkimin e list\89s s\89 tipit t\89 p\89rzgjedhjes t\89 tastier\89s.\n",
1348 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1349 },
1350 {
1351 //ERROR_WARN_PARTITION,
1352 "Instalimi zbuloi q\89 t\89 pakten nj\89 harddisk p\89rmban nj\89 mosp\89rputhshmeri\n"
1353 "n\89 tabel\89n e particionit q\89 nuk mund t\89 trajtohet tamam!\n"
1354 "\n"
1355 "Krijimi apo fshirja e particionit mund t\89 shkat\89rroi tabelen e partiocioneve.\n"
1356 "\n"
1357 " \x07 Kliko F3 p\89r daljen nga instalimi.\n"
1358 " \x07 Kliko ENTER p\89r t\89 vazhduar.",
1359 "F3= Dil ENTER = Vazhdo"
1360 },
1361 {
1362 //ERROR_NEW_PARTITION,
1363 "Tani ju mund t\89 krijoni nj\89 particion brenda\n"
1364 "nj\89 particioni ekzistues!\n"
1365 "\n"
1366 " * Shtypni nj\89 tast \89far\89do p\89r t\89 vazhduar.",
1367 NULL
1368 },
1369 {
1370 //ERROR_DELETE_SPACE,
1371 "Ju nuk mund t\89 fshini hap\89sir\89 n\89 disk jasht particioneve!\n"
1372 "\n"
1373 " * Shtypni nj\89 tast cfar\89do p\89r t\89 vazhduar.",
1374 NULL
1375 },
1376 {
1377 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1378 "Instalimi d\89shtoj n\89 instalimin e FAT bootcode n\89 particionin e sistemit.",
1379 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1380 },
1381 {
1382 //ERROR_NO_FLOPPY,
1383 "Ska disk n\89 drive A:.",
1384 "ENTER = Vazhdo"
1385 },
1386 {
1387 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1388 "Instalimi d\89shtoj n\89 ngarkimin e list\89s s\89 tipit tv p\89rzgjsdhjes t\89 tastier\89s.",
1389 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1390 },
1391 {
1392 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1393 "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 rinovuar konfigurimet e regjistrit.",
1394 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1395 },
1396 {
1397 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1398 "Instalimi d\89shtoi n\89 importimin e skedes koshere.",
1399 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1400 },
1401 {
1402 //ERROR_FIND_REGISTRY
1403 "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 gjetur dokumentat e regjistrit t\89 t\89 dh\89nave.",
1404 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1405 },
1406 {
1407 //ERROR_CREATE_HIVE,
1408 "Instalimi d\89shtoi p\89r t krijuar rgjistrin e koshere.",
1409 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1410 },
1411 {
1412 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1413 "Instalimi d\89shtoi n\89 nisjen e regjistrit.",
1414 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1415 },
1416 {
1417 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1418 "Kabineti nuk ka t\89 vlefshme dokumentin inf.\n",
1419 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1420 },
1421 {
1422 //ERROR_CABINET_MISSING,
1423 "Kabineti nuk u gj\89nd.\n",
1424 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1425 },
1426 {
1427 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1428 "Kabineti ska asnj\89 skript konfigurimi.\n",
1429 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1430 },
1431 {
1432 //ERROR_COPY_QUEUE,
1433 "Installimi d\89shtoi rradh\89n e kopjimit t\89 dokumentave.\n",
1434 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1435 },
1436 {
1437 //ERROR_CREATE_DIR,
1438 "Instalimi nuk mund t\89 krijoj\89 skedat p\89r instalim.",
1439 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1440 },
1441 {
1442 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1443 "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 gjetur seksionin e 'sked\89s'\n"
1444 "ne TXTSETUP.SIF.\n",
1445 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1446 },
1447 {
1448 //ERROR_CABINET_SECTION,
1449 "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 gjetur seksionin e 'sked\89s'\n"
1450 "ne kabinet.\n",
1451 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1452 },
1453 {
1454 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1455 "Instalimi nuk mund t\89 krijoj\89 skedat p\89r instalim.",
1456 "\89NT\89R = Ristarto kompjuterin"
1457 },
1458 {
1459 //\89RROR_FIND_S\89TUPDATA,
1460 "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 gjetur seksionin e 'SetupData'\n"
1461 "ne TXTSETUP.SIF.\n",
1462 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1463 },
1464 {
1465 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1466 "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 shkruar tabelen e particionit.\n"
1467 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1468 },
1469 {
1470 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1471 "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 shtuar codepage n\89 regjister.\n"
1472 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1473 },
1474 {
1475 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1476 "Instalimi nuk mund t\89 v\89ndosi v\89ndnoshjen n\89 sistem.\n"
1477 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1478 },
1479 {
1480 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1481 "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 shtuar zgj\89dhjen e tastier\89s n\89 regjister.\n"
1482 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1483 },
1484 {
1485 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1486 "Instalimi nuk mund t\89 vendosni id geo.\n"
1487 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1488 },
1489 {
1490 //ERROR_INSUFFICIENT_DISKSPACE,
1491 "Jo mjaft hapesir\89 e lir\89 n\89 particionin e p\89rzgjedhur.\n"
1492 " * Shtypni nj\89 tast cfar\89do p\89r t\89 vazhduar.",
1493 NULL
1494 },
1495 {
1496 NULL,
1497 NULL
1498 }
1499 };
1500
1501 MUI_PAGE sqALPages[] =
1502 {
1503 {
1504 LANGUAGE_PAGE,
1505 sqALLanguagePageEntries
1506 },
1507 {
1508 START_PAGE,
1509 sqALWelcomePageEntries
1510 },
1511 {
1512 INSTALL_INTRO_PAGE,
1513 sqALIntroPageEntries
1514 },
1515 {
1516 LICENSE_PAGE,
1517 sqALLicensePageEntries
1518 },
1519 {
1520 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1521 sqALDevicePageEntries
1522 },
1523 {
1524 REPAIR_INTRO_PAGE,
1525 sqALRepairPageEntries
1526 },
1527 {
1528 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1529 sqALComputerPageEntries
1530 },
1531 {
1532 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1533 sqALDisplayPageEntries
1534 },
1535 {
1536 FLUSH_PAGE,
1537 sqALFlushPageEntries
1538 },
1539 {
1540 SELECT_PARTITION_PAGE,
1541 sqALSelectPartitionEntries
1542 },
1543 {
1544 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1545 sqALSelectFSEntries
1546 },
1547 {
1548 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1549 sqALFormatPartitionEntries
1550 },
1551 {
1552 DELETE_PARTITION_PAGE,
1553 sqALDeletePartitionEntries
1554 },
1555 {
1556 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1557 sqALInstallDirectoryEntries
1558 },
1559 {
1560 PREPARE_COPY_PAGE,
1561 sqALPrepareCopyEntries
1562 },
1563 {
1564 FILE_COPY_PAGE,
1565 sqALFileCopyEntries
1566 },
1567 {
1568 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1569 sqALKeyboardSettingsEntries
1570 },
1571 {
1572 BOOT_LOADER_PAGE,
1573 sqALBootLoaderEntries
1574 },
1575 {
1576 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1577 sqALLayoutSettingsEntries
1578 },
1579 {
1580 QUIT_PAGE,
1581 sqALQuitPageEntries
1582 },
1583 {
1584 SUCCESS_PAGE,
1585 sqALSuccessPageEntries
1586 },
1587 {
1588 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1589 sqALBootPageEntries
1590 },
1591 {
1592 REGISTRY_PAGE,
1593 sqALRegistryEntries
1594 },
1595 {
1596 -1,
1597 NULL
1598 }
1599 };
1600
1601 MUI_STRING sqALStrings[] =
1602 {
1603 {STRING_PLEASEWAIT,
1604 " Ju lutem prisni..."},
1605 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1606 " ENTER = Instalo C = Krijo Particion F3 = Dil"},
1607 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1608 " ENTER = Instalo D = Fshi Particion F3 = Dil"},
1609 {STRING_PARTITIONSIZE,
1610 "Madh\89sia e particionit t\89 ri:"},
1611 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1612 "Ju keni zgjedhur p\89r t\89 krijuar nj\89 ndarje t\89 re n\89"},
1613 {STRING_HDDSIZE,
1614 "Ju lutem, jepini madh\89sin\89 e particionit t\89 ri n\89 megabajt."},
1615 {STRING_CREATEPARTITION,
1616 " ENTER = Krijo Particion ESC = Anulo F3 = Dil"},
1617 {STRING_PARTFORMAT,
1618 "Ky particion do t\89 formatohet tani."},
1619 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1620 "Ju zgjodh\89t ReactOS p\89r tu instaluar n\89 nj\89 particion t'ri t\89 paformatuar."},
1621 {STRING_INSTALLONPART,
1622 "Instalimi i ReactOS ne Particion"},
1623 {STRING_CHECKINGPART,
1624 "Instalimi tani \89sht\89 duke kontrolluar particionin e p\89rzgjedhur."},
1625 {STRING_QUITCONTINUE,
1626 "F3= Dil ENTER = Vazhdo"},
1627 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1628 "ENTER = Ristarto kompjuterin"},
1629 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1630 "Instalimi d\89shtoj p\89r t\89 gjetur '%S' sectorin\nne TXTSETUP.SIF.\n"},
1631 {STRING_COPYING,
1632 " Kopjo dokumentat: %S"},
1633 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1634 "Instalimi po kopjon dokumentat..."},
1635 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1636 " Apdejtimi i kosheres s\89 regjistrit..."},
1637 {STRING_IMPORTFILE,
1638 " Importimi %S..."},
1639 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1640 " Apdejtimi i regjistrit p\89r ekranin..."},
1641 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1642 " Apdejtimi i konfigurimit vendas..."},
1643 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1644 " Apdejtimi i p\89rzgjedhj\89s se konfigurimit t\89 tastier\89s..."},
1645 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1646 " Shtimi i informacioneve codepage n\89 regjister..."},
1647 {STRING_DONE,
1648 " Mbaruam..."},
1649 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1650 " ENTER = Ristarto kompjuterin"},
1651 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1652 "N\89 pamundesi p\89r t\89 hapur konsollin\r\n\r\n"},
1653 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1654 "Shkaku m\89 i zakonsh\89m i k\89saj \89sht\89 arsyea e perdorimit t\89 nj\89 tastiere USB\r\n"},
1655 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1656 "Tastierat USB nuk jan\89 t\89 mb\89shtetura ende plot\89sisht\r\n"},
1657 {STRING_FORMATTINGDISK,
1658 "Instalimi po formaton diskun tuaj"},
1659 {STRING_CHECKINGDISK,
1660 "Instalimi \89sht\89 duke kontrolluar diskun tuaj"},
1661 {STRING_FORMATDISK1,
1662 " Formato particionin si %S dokumentat e sistemit (formatim i shpejt\89) "},
1663 {STRING_FORMATDISK2,
1664 " Formato particionin si %S dokumentat e sistemit"},
1665 {STRING_KEEPFORMAT,
1666 " Mbaj dokumentat e sistemit siq jan\89 (pa ndryshime) "},
1667 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1668 "%I64u %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) on %wZ."},
1669 {STRING_HDDINFOUNK1,
1670 "%I64u %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)."},
1671 {STRING_HDDINFOUNK2,
1672 " %c%c Tipi %lu %I64u %s"},
1673 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1674 "on %I64u %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) on %wZ."},
1675 {STRING_HDDINFOUNK3,
1676 "on %I64u %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)."},
1677 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1678 "Harddisku %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1679 {STRING_HDDINFOUNK4,
1680 "%c%c Tipi %lu %I64u %s"},
1681 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1682 "on Harddisku %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1683 {STRING_HDDINFOUNK5,
1684 "%c%c Tipi %-3u %6lu %s"},
1685 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1686 "%6lu %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) on %S"},
1687 {STRING_HDDINFOUNK6,
1688 "%6lu %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)"},
1689 {STRING_NEWPARTITION,
1690 "Instalimi krijoj nj\89 particion t\89 ri n\89"},
1691 {STRING_UNPSPACE,
1692 " Hap\89sire e papjesesezuar %6lu %s"},
1693 {STRING_MAXSIZE,
1694 "MB (max. %lu MB)"},
1695 {STRING_UNFORMATTED,
1696 "I ri (papjesesezuar)"},
1697 {STRING_FORMATUNUSED,
1698 "E paperdorur"},
1699 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1700 "E paditur"},
1701 {STRING_KB,
1702 "KB"},
1703 {STRING_MB,
1704 "MB"},
1705 {STRING_GB,
1706 "GB"},
1707 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1708 "Shtim e p\89rzgjedhjes s\89 tastier\89s"},
1709 {0, 0}
1710 };