[NETID][WINLOGON] Fix Computer Name Change to update Domain/Hostname on reboot. ...
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / sq-AL.h
1 // This file is converted by code7bit.
2 // code7bit: https://github.com/katahiromz/code7bit
3 // To revert conversion, please execute "code7bit -r <file>".
4 /* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
5 * DATE OF TR: 29-11-2013
6 */
7
8 #pragma once
9
10 static MUI_ENTRY sqALSetupInitPageEntries[] =
11 {
12 {
13 4,
14 3,
15 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
16 TEXT_STYLE_UNDERLINE
17 },
18 {
19 0,
20 20,
21 "Please wait while the ReactOS Setup initializes itself",
22 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
23 },
24 {
25 0,
26 21,
27 "and discovers your devices...",
28 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
29 },
30 {
31 0,
32 0,
33 "Please wait...",
34 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
35 },
36 {
37 0,
38 0,
39 NULL,
40 0
41 }
42 };
43
44 static MUI_ENTRY sqALLanguagePageEntries[] =
45 {
46 {
47 4,
48 3,
49 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
50 TEXT_STYLE_UNDERLINE
51 },
52 {
53 6,
54 8,
55 "P\211rzgjedhja e Gjuh\211s",
56 TEXT_STYLE_NORMAL
57 },
58 {
59 8,
60 10,
61 "\x07 Ju lutem p\211rzgjedhni gjuh\211n p\211r p\211rdorim gjat\211 instalimit.",
62 TEXT_STYLE_NORMAL
63 },
64 {
65 8,
66 11,
67 " Kliko ENTER.",
68 TEXT_STYLE_NORMAL
69 },
70 {
71 8,
72 13,
73 "\x07 Kjo gjuh\211 do j\211te e parazgjedhur p\211r sistemin final.",
74 TEXT_STYLE_NORMAL
75 },
76 {
77 0,
78 0,
79 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
80 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
81 },
82 {
83 0,
84 0,
85 NULL,
86 0
87 }
88 };
89
90 static MUI_ENTRY sqALWelcomePageEntries[] =
91 {
92 {
93 4,
94 3,
95 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
96 TEXT_STYLE_UNDERLINE
97 },
98 {
99 6,
100 8,
101 "Mir\211 se vini n\211 instalimin e ReactOS",
102 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
103 },
104 {
105 6,
106 11,
107 "Kjo pjese e instalimit kopjon Sistemin Opererativ t\211 ReactOS",
108 TEXT_STYLE_NORMAL
109 },
110 {
111 6,
112 12,
113 "n\211 kompjuter dhe pergatit pjesen e dyt\211 t\211 instalimit.",
114 TEXT_STYLE_NORMAL
115 },
116 {
117 8,
118 15,
119 "\x07 Press ENTER to install or upgrade ReactOS.",
120 TEXT_STYLE_NORMAL
121 },
122 {
123 8,
124 17,
125 "\x07 Kliko R p\211r t\211 riparuar ose apdejtuar ReactOS.",
126 TEXT_STYLE_NORMAL
127 },
128 {
129 8,
130 19,
131 "\x07 Kliko L p\211r t\211 v\211zhguar Termat e Li\211enses dhe kushtet e ReactOS.",
132 TEXT_STYLE_NORMAL
133 },
134 {
135 8,
136 21,
137 "\x07 Kliko F3 t\211 dilni pa instaluar ReactOS.",
138 TEXT_STYLE_NORMAL
139 },
140 {
141 6,
142 23,
143 "P\211r m\211 shum\211 informacione mbi ReactOS, ju lutem vizitoni:",
144 TEXT_STYLE_NORMAL
145 },
146 {
147 6,
148 24,
149 "http://www.reactos.org",
150 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
151 },
152 {
153 0,
154 0,
155 "ENTER = Vazhdo R = Riparo L = Li\211ens\211 F3 = Dil",
156 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
157 },
158 {
159 0,
160 0,
161 NULL,
162 0
163 }
164 };
165
166 static MUI_ENTRY sqALIntroPageEntries[] =
167 {
168 {
169 4,
170 3,
171 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
172 TEXT_STYLE_UNDERLINE
173 },
174 {
175 6,
176 8,
177 "ReactOS Version Status",
178 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
179 },
180 {
181 6,
182 11,
183 "ReactOS is in Alpha stage, meaning it is not feature-complete",
184 TEXT_STYLE_NORMAL
185 },
186 {
187 6,
188 12,
189 "and is under heavy development. It is recommended to use it only for",
190 TEXT_STYLE_NORMAL
191 },
192 {
193 6,
194 13,
195 "evaluation and testing purposes and not as your daily-usage OS.",
196 TEXT_STYLE_NORMAL
197 },
198 {
199 6,
200 15,
201 "Backup your data or test on a secondary computer if you attempt",
202 TEXT_STYLE_NORMAL
203 },
204 {
205 6,
206 16,
207 "to run ReactOS on real hardware.",
208 TEXT_STYLE_NORMAL
209 },
210 {
211 8,
212 19,
213 "\x07 Press ENTER to continue ReactOS Setup.",
214 TEXT_STYLE_NORMAL
215 },
216 {
217 8,
218 21,
219 "\x07 Press F3 to quit without installing ReactOS.",
220 TEXT_STYLE_NORMAL
221 },
222 {
223 0,
224 0,
225 "ENTER = Continue F3 = Quit",
226 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
227 },
228 {
229 0,
230 0,
231 NULL,
232 0
233 }
234 };
235
236 static MUI_ENTRY sqALLicensePageEntries[] =
237 {
238 {
239 4,
240 3,
241 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
242 TEXT_STYLE_UNDERLINE
243 },
244 {
245 6,
246 6,
247 "Li\211ensa:",
248 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
249 },
250 {
251 8,
252 8,
253 "Sistemi ReactOS \211sht\211 i li\211ensuar nd\211r termat e",
254 TEXT_STYLE_NORMAL
255 },
256 {
257 8,
258 9,
259 "GNU GPL me pjes\211 q\211 p\211rmbajn\211 kode nga li\211ensa t\211 tjera",
260 TEXT_STYLE_NORMAL
261 },
262 {
263 8,
264 10,
265 "n\211 p\211rputhje me X11 apo BSD dhe GNU LGPL li\211ens.",
266 TEXT_STYLE_NORMAL
267 },
268 {
269 8,
270 11,
271 "T\211 gjitha programet q\211 jan\211 pjes\211 e sistemit ReactOS jan\211",
272 TEXT_STYLE_NORMAL
273 },
274 {
275 8,
276 12,
277 "t\211 l\211shuara si dhe t\211 mirembajtura n\211n GNU GPL t\211",
278 TEXT_STYLE_NORMAL
279 },
280 {
281 8,
282 13,
283 "li\211enses origjinale.",
284 TEXT_STYLE_NORMAL
285 },
286 {
287 8,
288 15,
289 "Ky sistem vjen me asnj\211 garanci opo kufizim mbi p\211rdorimin e tij,",
290 TEXT_STYLE_NORMAL
291 },
292 {
293 8,
294 16,
295 "ruani ligjin e aplikueshem vendor dhe nd\211rkombetar. Li\211encimi i",
296 TEXT_STYLE_NORMAL
297 },
298 {
299 8,
300 17,
301 "ReactOS vet\211m mbulon shp\211rndarjen e pal\211ve t\211 treta.",
302 TEXT_STYLE_NORMAL
303 },
304 {
305 8,
306 18,
307 "N\211se p\211r ndonj\211 arsye ju nuk keni marr\211 nj\211 kopje t\211",
308 TEXT_STYLE_NORMAL
309 },
310 {
311 8,
312 19,
313 "GNU General Public Li\211ense me ReactOS ju lutem vizitoni",
314 TEXT_STYLE_NORMAL
315 },
316 {
317 8,
318 20,
319 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
320 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
321 },
322 {
323 8,
324 22,
325 "Garanci:",
326 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
327 },
328 {
329 8,
330 24,
331 "Ky sistem \211sht\211 falas; shih burimet dhe kushtet p\211r kopjim.",
332 TEXT_STYLE_NORMAL
333 },
334 {
335 8,
336 25,
337 "Nuk ka asnj\211 GARNCI; as edhe p\211r TREGTUESHMERINE ose",
338 TEXT_STYLE_NORMAL
339 },
340 {
341 8,
342 26,
343 "P\205RDORIMIT P\205R NJ\205 Q\205LLIM T\205 CAKTUAR",
344 TEXT_STYLE_NORMAL
345 },
346 {
347 0,
348 0,
349 "ENTER = Kthehu",
350 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
351 },
352 {
353 0,
354 0,
355 NULL,
356 0
357 }
358 };
359
360 static MUI_ENTRY sqALDevicePageEntries[] =
361 {
362 {
363 4,
364 3,
365 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
366 TEXT_STYLE_UNDERLINE
367 },
368 {
369 6,
370 8,
371 "Lista e meposhtme tregon parametrat aktuale t\211 pajisjeve.",
372 TEXT_STYLE_NORMAL
373 },
374 {
375 24,
376 11,
377 "Komputer:",
378 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
379 },
380 {
381 24,
382 12,
383 "Ekran:",
384 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
385 },
386 {
387 24,
388 13,
389 "Tastier\211:",
390 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
391 },
392 {
393 24,
394 14,
395 "Paraqitja e Tastier\211s:",
396 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
397 },
398 {
399 24,
400 16,
401 "Prano:",
402 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
403 },
404 {
405 25,
406 16, "Prano k\211to konfigurime t\211 pajisjeve",
407 TEXT_STYLE_NORMAL
408 },
409 {
410 6,
411 19,
412 "Ju mund t\211 ndryshoni parametrat e pajisjeve me butonat UP ose DOWN",
413 TEXT_STYLE_NORMAL
414 },
415 {
416 6,
417 20,
418 "p\211r t\211 zgjedhur nj\211 hyrje. Pastaj ENTER t\211 p\211rzgjedhni alternativat",
419 TEXT_STYLE_NORMAL
420 },
421 {
422 6,
423 21,
424 "konfiguruse.",
425 TEXT_STYLE_NORMAL
426 },
427 {
428 6,
429 23,
430 "N?se cilesimet jan\211 t\211 sakta, zgjidhni\"Prano konfigurimin e pajisjeve\"",
431 TEXT_STYLE_NORMAL
432 },
433 {
434 6,
435 24,
436 "dhe klikoni ENTER.",
437 TEXT_STYLE_NORMAL
438 },
439 {
440 0,
441 0,
442 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
443 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
444 },
445 {
446 0,
447 0,
448 NULL,
449 0
450 }
451 };
452
453 static MUI_ENTRY sqALRepairPageEntries[] =
454 {
455 {
456 4,
457 3,
458 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
459 TEXT_STYLE_UNDERLINE
460 },
461 {
462 6,
463 8,
464 "Instalimi i ReactOS \211sht\211 n\211 fazat e zhvillimit. Ajo ende nuk i",
465 TEXT_STYLE_NORMAL
466 },
467 {
468 6,
469 9,
470 "mb\211shtet t\211 gjitha funksionet e nj\211 instalimi plot\211sisht t\211 p\211rdorsh\211m.",
471 TEXT_STYLE_NORMAL
472 },
473 {
474 6,
475 12,
476 "Funksionet e riparim nuk jan\211 implem\211ntuar ende.",
477 TEXT_STYLE_NORMAL
478 },
479 {
480 8,
481 15,
482 "\x07 Klikoni U p\211r t\211 Apdejtuar OS'in.",
483 TEXT_STYLE_NORMAL
484 },
485 {
486 8,
487 17,
488 "\x07 Klikoni R p\211r modulin e riparimit.",
489 TEXT_STYLE_NORMAL
490 },
491 {
492 8,
493 19,
494 "\x07 Kliko ESC p\211r ty kthyer tek menuja kryesore.",
495 TEXT_STYLE_NORMAL
496 },
497 {
498 8,
499 21,
500 "\x07 Kliko ENTER t\211 rinisni kompjuterin tuaj.",
501 TEXT_STYLE_NORMAL
502 },
503 {
504 0,
505 0,
506 "ESC = Menuja Kryesore U = Apdejto R = Riparo ENTER = Rinis sistemin",
507 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
508 },
509 {
510 0,
511 0,
512 NULL,
513 0
514 }
515 };
516
517 static MUI_ENTRY sqALUpgradePageEntries[] =
518 {
519 {
520 4,
521 3,
522 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
523 TEXT_STYLE_UNDERLINE
524 },
525 {
526 6,
527 8,
528 "The ReactOS Setup can upgrade one of the available ReactOS installations",
529 TEXT_STYLE_NORMAL
530 },
531 {
532 6,
533 9,
534 "listed below, or, if a ReactOS installation is damaged, the Setup program",
535 TEXT_STYLE_NORMAL
536 },
537 {
538 6,
539 10,
540 "can attempt to repair it.",
541 TEXT_STYLE_NORMAL
542 },
543 {
544 6,
545 12,
546 "The repair functions are not all implemented yet.",
547 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
548 },
549 {
550 8,
551 15,
552 "\x07 Press UP or DOWN to select an OS installation.",
553 TEXT_STYLE_NORMAL
554 },
555 {
556 8,
557 17,
558 "\x07 Press U for upgrading the selected OS installation.",
559 TEXT_STYLE_NORMAL
560 },
561 {
562 8,
563 19,
564 "\x07 Press ESC to continue with a new installation.",
565 TEXT_STYLE_NORMAL
566 },
567 {
568 8,
569 21,
570 "\x07 Press F3 to quit without installing ReactOS.",
571 TEXT_STYLE_NORMAL
572 },
573 {
574 0,
575 0,
576 "U = Upgrade ESC = Do not upgrade F3 = Quit",
577 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
578 },
579 {
580 0,
581 0,
582 NULL,
583 0
584 }
585 };
586
587 static MUI_ENTRY sqALComputerPageEntries[] =
588 {
589 {
590 4,
591 3,
592 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
593 TEXT_STYLE_UNDERLINE
594 },
595 {
596 6,
597 8,
598 "D\211shironi t\211 ndryshoni llojin e kompjuterit p\211r t\211 instaluar.",
599 TEXT_STYLE_NORMAL
600 },
601 {
602 8,
603 10,
604 "\x07 Klikoni butonat UP ose DOWN p\211r t\211 p\211rzgjedhur tipin e kompjuterit t\211 deshiruar.",
605 TEXT_STYLE_NORMAL
606 },
607 {
608 8,
609 11,
610 " Pastaj klikoni ENTER.",
611 TEXT_STYLE_NORMAL
612 },
613 {
614 8,
615 13,
616 "\x07 Klikoni butonin ESC p\211r tu kthyer tek menuja e meparshme pa b\211r\211 ndryshime",
617 TEXT_STYLE_NORMAL
618 },
619 {
620 8,
621 14,
622 " tipin e kompjuterit.",
623 TEXT_STYLE_NORMAL
624 },
625 {
626 0,
627 0,
628 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
629 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
630 },
631 {
632 0,
633 0,
634 NULL,
635 0
636 }
637 };
638
639 static MUI_ENTRY sqALFlushPageEntries[] =
640 {
641 {
642 4,
643 3,
644 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
645 TEXT_STYLE_UNDERLINE
646 },
647 {
648 10,
649 6,
650 "Sistemi \211sht\211 tani duke u siguruar t\211 gjitha te dh\211nat jan\211 ruajtur n\211 diskun tuaj.",
651 TEXT_STYLE_NORMAL
652 },
653 {
654 10,
655 8,
656 "Kjo mund te marr\211 nje minut\211.",
657 TEXT_STYLE_NORMAL
658 },
659 {
660 10,
661 9,
662 "Kur te p\211rfundoi, kompjuteri juaj do t\211 riniset automatikisht.",
663 TEXT_STYLE_NORMAL
664 },
665 {
666 0,
667 0,
668 "Pastro mbetjet",
669 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
670 },
671 {
672 0,
673 0,
674 NULL,
675 0
676 }
677 };
678
679 static MUI_ENTRY sqALQuitPageEntries[] =
680 {
681 {
682 4,
683 3,
684 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
685 TEXT_STYLE_UNDERLINE
686 },
687 {
688 10,
689 6,
690 "ReactOS nuk \211sht\211 instaluar plot\211sisht.",
691 TEXT_STYLE_NORMAL
692 },
693 {
694 10,
695 8,
696 "Hiq floppy disk nga Drive A: dhe",
697 TEXT_STYLE_NORMAL
698 },
699 {
700 10,
701 9,
702 "t\211 gjith\211 CD-ROMs nga CD-Drives.",
703 TEXT_STYLE_NORMAL
704 },
705 {
706 10,
707 11,
708 "Kliko ENTER t\211 rinisni kompjuterin tuaj.",
709 TEXT_STYLE_NORMAL
710 },
711 {
712 0,
713 0,
714 "Ju lutem prisni...",
715 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
716 },
717 {
718 0,
719 0,
720 NULL,
721 0
722 }
723 };
724
725 static MUI_ENTRY sqALDisplayPageEntries[] =
726 {
727 {
728 4,
729 3,
730 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
731 TEXT_STYLE_UNDERLINE
732 },
733 {
734 6,
735 8,
736 "Ju deshironi t\211 ndryshoje llojin e ekranit p\211r t\211 instaluar.",
737 TEXT_STYLE_NORMAL
738 },
739 { 8,
740 10,
741 "\x07 Klikoni butonat UP aso DOWN p\211r t\211 p\211rzgjedhur tipin e ekranin t\211 d\211shiruar.",
742 TEXT_STYLE_NORMAL
743 },
744 {
745 8,
746 11,
747 " Pastaj klikoni ENTER.",
748 TEXT_STYLE_NORMAL
749 },
750 {
751 8,
752 13,
753 "\x07 Klikoni butonin ESC p\211r tu kthyer te menuja e meparshme pa b\211r\211 ndryshime",
754 TEXT_STYLE_NORMAL
755 },
756 {
757 8,
758 14,
759 " tipin e ekranit.",
760 TEXT_STYLE_NORMAL
761 },
762 {
763 0,
764 0,
765 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
766 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
767 },
768 {
769 0,
770 0,
771 NULL,
772 0
773 }
774 };
775
776 static MUI_ENTRY sqALSuccessPageEntries[] =
777 {
778 {
779 4,
780 3,
781 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
782 TEXT_STYLE_UNDERLINE
783 },
784 {
785 10,
786 6,
787 "Komponent\211t themelore t\211 ReactOS jan\211 instaluar me sukses.",
788 TEXT_STYLE_NORMAL
789 },
790 {
791 10,
792 8,
793 "Hiqni floppy disk nga Drive A: dhe",
794 TEXT_STYLE_NORMAL
795 },
796 {
797 10,
798 9,
799 "te gjith CD-ROMs nga CD-Drive.",
800 TEXT_STYLE_NORMAL
801 },
802 {
803 10,
804 11,
805 "Klikoni ENTER p\211r t\211 rinisur kompjuterin tuaj.",
806 TEXT_STYLE_NORMAL
807 },
808 {
809 0,
810 0,
811 "ENTER = Rinis kompjuterin",
812 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
813 },
814 {
815 0,
816 0,
817 NULL,
818 0
819 }
820 };
821
822 static MUI_ENTRY sqALBootPageEntries[] =
823 {
824 {
825 4,
826 3,
827 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
828 TEXT_STYLE_UNDERLINE
829 },
830 {
831 6,
832 8,
833 "Instalimi nuk mund t\211 instaloj\211 programin e bootloaderit ne kompjuterin tuaj",
834 TEXT_STYLE_NORMAL
835 },
836 {
837 6,
838 9,
839 "hardisku",
840 TEXT_STYLE_NORMAL
841 },
842 {
843 6,
844 13,
845 "Ju lutem fusni nje floppy disk t\211 formatuar n\211 drive A: dhe",
846 TEXT_STYLE_NORMAL
847 },
848 {
849 6,
850 14,
851 "klikoni ENTER.",
852 TEXT_STYLE_NORMAL,
853 },
854 {
855 0,
856 0,
857 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
858 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
859 },
860 {
861 0,
862 0,
863 NULL,
864 0
865 }
866
867 };
868
869 static MUI_ENTRY sqALSelectPartitionEntries[] =
870 {
871 {
872 4,
873 3,
874 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
875 TEXT_STYLE_UNDERLINE
876 },
877 {
878 6,
879 8,
880 "Lista meposht tregon particionet dhe pjes\211n e paperdorur t\211 hard diskut",
881 TEXT_STYLE_NORMAL
882 },
883 {
884 6,
885 9,
886 "p\211r particione t\211 reja.",
887 TEXT_STYLE_NORMAL
888 },
889 {
890 8,
891 11,
892 "\x07 Kliko butonin UP ose DOWN p\211r t\211 zgjedhur listen hyr\211se.",
893 TEXT_STYLE_NORMAL
894 },
895 {
896 8,
897 13,
898 "\x07 Kliko ENTER p\211r t\211 instaluar ReactOS n\211 particionin e p\211rzgjedhur.",
899 TEXT_STYLE_NORMAL
900 },
901 {
902 8,
903 15,
904 "\x07 Press P to create a primary partition.",
905 // "\x07 Kiko C p\89r t\89 krijuar nj\89 particion t\89 ri.",
906 TEXT_STYLE_NORMAL
907 },
908 {
909 8,
910 17,
911 "\x07 Press E to create an extended partition.",
912 TEXT_STYLE_NORMAL
913 },
914 {
915 8,
916 19,
917 "\x07 Press L to create a logical partition.",
918 TEXT_STYLE_NORMAL
919 },
920 {
921 8,
922 21,
923 "\x07 Kliko D p\211r t\211 fshir\211 nj\211 particion ekzistues.",
924 TEXT_STYLE_NORMAL
925 },
926 {
927 0,
928 0,
929 "Ju luttem prisni...",
930 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
931 },
932 {
933 0,
934 0,
935 NULL,
936 0
937 }
938 };
939
940 static MUI_ENTRY sqALConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
941 {
942 {
943 4,
944 3,
945 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
946 TEXT_STYLE_UNDERLINE
947 },
948 {
949 6,
950 8,
951 "You have chosen to delete the system partition.",
952 TEXT_STYLE_NORMAL
953 },
954 {
955 6,
956 10,
957 "System partitions can contain diagnostic programs, hardware configuration",
958 TEXT_STYLE_NORMAL
959 },
960 {
961 6,
962 11,
963 "programs, programs to start an operating system (like ReactOS) or other",
964 TEXT_STYLE_NORMAL
965 },
966 {
967 6,
968 12,
969 "programs provided by the hardware manufacturer.",
970 TEXT_STYLE_NORMAL
971 },
972 {
973 6,
974 14,
975 "Delete a system partition only when you are sure that there are no such",
976 TEXT_STYLE_NORMAL
977 },
978 {
979 6,
980 15,
981 "programs on the partition, or when you are sure you want to delete them.",
982 TEXT_STYLE_NORMAL
983 },
984 {
985 6,
986 16,
987 "When you delete the partition, you might not be able to boot the",
988 TEXT_STYLE_NORMAL
989 },
990 {
991 6,
992 17,
993 "computer from the harddisk until you finished the ReactOS Setup.",
994 TEXT_STYLE_NORMAL
995 },
996 {
997 8,
998 20,
999 "\x07 Press ENTER to delete the system partition. You will be asked",
1000 TEXT_STYLE_NORMAL
1001 },
1002 {
1003 8,
1004 21,
1005 " to confirm the deletion of the partition again later.",
1006 TEXT_STYLE_NORMAL
1007 },
1008 {
1009 8,
1010 24,
1011 "\x07 Press ESC to return to the previous page. The partition will",
1012 TEXT_STYLE_NORMAL
1013 },
1014 {
1015 8,
1016 25,
1017 " not be deleted.",
1018 TEXT_STYLE_NORMAL
1019 },
1020 {
1021 0,
1022 0,
1023 "ENTER=Continue ESC=Cancel",
1024 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1025 },
1026 {
1027 0,
1028 0,
1029 NULL,
1030 0
1031 }
1032 };
1033
1034 static MUI_ENTRY sqALFormatPartitionEntries[] =
1035 {
1036 {
1037 4,
1038 3,
1039 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1040 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1041 },
1042 {
1043 6,
1044 8,
1045 "Formato particionin",
1046 TEXT_STYLE_NORMAL
1047 },
1048 {
1049 6,
1050 10,
1051 "Instalimi tani do t\211 formatoj\211 particionin. Kliko ENTER p\211r t\211 vazhduar.",
1052 TEXT_STYLE_NORMAL
1053 },
1054 {
1055 0,
1056 0,
1057 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
1058 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1059 },
1060 {
1061 0,
1062 0,
1063 NULL,
1064 TEXT_STYLE_NORMAL
1065 }
1066 };
1067
1068 static MUI_ENTRY sqALInstallDirectoryEntries[] =
1069 {
1070 {
1071 4,
1072 3,
1073 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1074 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1075 },
1076 {
1077 6,
1078 8,
1079 "Instalimi i ReactOS n\211 particionet e p\211rzgjedhura. Zgjidh nj\211",
1080 TEXT_STYLE_NORMAL
1081 },
1082 {
1083 6,
1084 9,
1085 "skede ku deshironi t\211 instaloni ReactOS:",
1086 TEXT_STYLE_NORMAL
1087 },
1088 {
1089 6,
1090 14,
1091 "P\211r t\211 ndryshuar skeden e sygjeruar, klikoni BACKSPACE p\211r t\211 fshir\211",
1092 TEXT_STYLE_NORMAL
1093 },
1094 {
1095 6,
1096 15,
1097 "karakteret dhe pastaj shkruani skeden q\211 d\211shironi q\211 ReactOS",
1098 TEXT_STYLE_NORMAL
1099 },
1100 {
1101 6,
1102 16,
1103 "t\211 instalohet.",
1104 TEXT_STYLE_NORMAL
1105 },
1106 {
1107 0,
1108 0,
1109 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
1110 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1111 },
1112 {
1113 0,
1114 0,
1115 NULL,
1116 0
1117 }
1118 };
1119
1120 static MUI_ENTRY sqALFileCopyEntries[] =
1121 {
1122 {
1123 4,
1124 3,
1125 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1126 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1127 },
1128 {
1129 0,
1130 12,
1131 "Ju lutem prisni nderkohe q\211 instaluesi i ReactOS kopjon dokumentat tuaj",
1132 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1133 },
1134 {
1135 0,
1136 13,
1137 "n\211 skedat p\211rkatese.",
1138 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1139 },
1140 {
1141 0,
1142 14,
1143 "Kjo mund t\211 marr\211 disa minuta p\211r t\211 p\211rfunduar.",
1144 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1145 },
1146 {
1147 50,
1148 0,
1149 "\xB3 Ju lutem prisni... ",
1150 TEXT_TYPE_STATUS
1151 },
1152 {
1153 0,
1154 0,
1155 NULL,
1156 0
1157 }
1158 };
1159
1160 static MUI_ENTRY sqALBootLoaderEntries[] =
1161 {
1162 {
1163 4,
1164 3,
1165 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1166 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1167 },
1168 {
1169 6,
1170 8,
1171 "Instalimi po instalon boot loaderin",
1172 TEXT_STYLE_NORMAL
1173 },
1174 {
1175 8,
1176 12,
1177 "Instalo programin bootloader mbi harddisk (MBR dhe VBR).",
1178 TEXT_STYLE_NORMAL
1179 },
1180 {
1181 8,
1182 13,
1183 "Instalo programin bootloader mbi harddisk (vetem VBR).",
1184 TEXT_STYLE_NORMAL
1185 },
1186 {
1187 8,
1188 14,
1189 "Instalo bootloaderin ne nje floppy disk.",
1190 TEXT_STYLE_NORMAL
1191 },
1192 {
1193 8,
1194 15,
1195 "Kalo instalimin e bootloaderit.",
1196 TEXT_STYLE_NORMAL
1197 },
1198 {
1199 0,
1200 0,
1201 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
1202 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1203 },
1204 {
1205 0,
1206 0,
1207 NULL,
1208 0
1209 }
1210 };
1211
1212 static MUI_ENTRY sqALKeyboardSettingsEntries[] =
1213 {
1214 {
1215 4,
1216 3,
1217 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1218 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1219 },
1220 {
1221 6,
1222 8,
1223 "Ju deshironi t\211 ndryshoni llojin e tasti\211res p\211r t\211 instaluar.",
1224 TEXT_STYLE_NORMAL
1225 },
1226 {
1227 8,
1228 10,
1229 "\x07 Klikoni butonin UP ose DOWN p\211r t\211 p\211rzgjedhur tastieren e deshiruar.",
1230 TEXT_STYLE_NORMAL
1231 },
1232 {
1233 8,
1234 11,
1235 " Kliko ENTER.",
1236 TEXT_STYLE_NORMAL
1237 },
1238 {
1239 8,
1240 13,
1241 "\x07 Kliko butonin ESC p\211r tu kthyer tek menuja e m\211parshme pa b\211r\211 ndryshimet e",
1242 TEXT_STYLE_NORMAL
1243 },
1244 {
1245 8,
1246 14,
1247 " tipit t\211 tastier\211s.",
1248 TEXT_STYLE_NORMAL
1249 },
1250 {
1251 0,
1252 0,
1253 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
1254 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1255 },
1256 {
1257 0,
1258 0,
1259 NULL,
1260 0
1261 }
1262 };
1263
1264 static MUI_ENTRY sqALLayoutSettingsEntries[] =
1265 {
1266 {
1267 4,
1268 3,
1269 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1270 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1271 },
1272 {
1273 6,
1274 8,
1275 "Ju lutem zgjidhni nj\211 p\211rzgjedhje t\211 instalimit.",
1276 TEXT_STYLE_NORMAL
1277 },
1278 {
1279 8,
1280 10,
1281 "\x07 Klikoni butoin UP ose DOWN p\211r t\211 p\211rzgjedhur paraqitjen e tastier\211s",
1282 TEXT_STYLE_NORMAL
1283 },
1284 {
1285 8,
1286 11,
1287 " s\211 deshiruar. Pastaj Klikoni ENTER.",
1288 TEXT_STYLE_NORMAL
1289 },
1290 {
1291 8,
1292 13,
1293 "\x07 Klikoni butonin ESC p\211r tu kthyer tek menuja e m\211parshme pa b\211r\211 ndryshimet e",
1294 TEXT_STYLE_NORMAL
1295 },
1296 {
1297 8,
1298 14,
1299 " perzgjedhura te tastier\211s.",
1300 TEXT_STYLE_NORMAL
1301 },
1302 {
1303 0,
1304 0,
1305 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
1306 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1307 },
1308 {
1309 0,
1310 0,
1311 NULL,
1312 0
1313 },
1314
1315 };
1316
1317 static MUI_ENTRY sqALPrepareCopyEntries[] =
1318 {
1319 {
1320 4,
1321 3,
1322 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1323 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1324 },
1325 {
1326 6,
1327 8,
1328 "Instalimi pergatit kompjuterin tuaj p\211r kopjimin e dokumentave t\211 ReactOS.",
1329 TEXT_STYLE_NORMAL
1330 },
1331 {
1332 0,
1333 0,
1334 "Ndertimi i list\211s s\211 dokumentave p\211r tu kopjuar...",
1335 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1336 },
1337 {
1338 0,
1339 0,
1340 NULL,
1341 0
1342 },
1343
1344 };
1345
1346 static MUI_ENTRY sqALSelectFSEntries[] =
1347 {
1348 {
1349 4,
1350 3,
1351 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1352 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1353 },
1354 {
1355 6,
1356 17,
1357 "Zgjidh nj\211 sistem dokumentesh nga lista e meposhtme.",
1358 0
1359 },
1360 {
1361 8,
1362 19,
1363 "\x07 Klikoni UP ose DOWN p\211r tv p\211rzgjedhur sistemin e dokumentave.",
1364 0
1365 },
1366 {
1367 8,
1368 21,
1369 "\x07 Kliko ENTER p\211r t\211 formatuar particionin.",
1370 0
1371 },
1372 {
1373 8,
1374 23,
1375 "\x07 Kliko ESC p\211r t\211 p\211rzgjedhur nj\211 particion tjet\211r.",
1376 0
1377 },
1378 {
1379 0,
1380 0,
1381 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
1382 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1383 },
1384
1385 {
1386 0,
1387 0,
1388 NULL,
1389 0
1390 }
1391 };
1392
1393 static MUI_ENTRY sqALDeletePartitionEntries[] =
1394 {
1395 {
1396 4,
1397 3,
1398 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1399 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1400 },
1401 {
1402 6,
1403 8,
1404 "Ju keni zgjedhur p\211r t\211 fshir\211 particionin",
1405 TEXT_STYLE_NORMAL
1406 },
1407 {
1408 8,
1409 18,
1410 "\x07 Kliko D p\211r t\211 fshir\211 particionin.",
1411 TEXT_STYLE_NORMAL
1412 },
1413 {
1414 11,
1415 19,
1416 "KUJDES: T\211 gjitha t\211 dh\211nat n\211 k\211t\211 PARTICION do t\211 humbin!",
1417 TEXT_STYLE_NORMAL
1418 },
1419 {
1420 8,
1421 21,
1422 "\x07 Kliko ESC p\211r ta anuluar.",
1423 TEXT_STYLE_NORMAL
1424 },
1425 {
1426 0,
1427 0,
1428 "D = Fshi Particionin ESC = Anulo F3 = Dil",
1429 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1430 },
1431 {
1432 0,
1433 0,
1434 NULL,
1435 0
1436 }
1437 };
1438
1439 static MUI_ENTRY sqALRegistryEntries[] =
1440 {
1441 {
1442 4,
1443 3,
1444 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1445 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1446 },
1447 {
1448 6,
1449 8,
1450 "Instalimi po apdejton sistemin e konfigurimit.",
1451 TEXT_STYLE_NORMAL
1452 },
1453 {
1454 0,
1455 0,
1456 "Krijimi i kosheres s\211 rregjistrit...",
1457 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1458 },
1459 {
1460 0,
1461 0,
1462 NULL,
1463 0
1464 },
1465
1466 };
1467
1468 MUI_ERROR sqALErrorEntries[] =
1469 {
1470 {
1471 // NOT_AN_ERROR
1472 "Success\n"
1473 },
1474 {
1475 // ERROR_NOT_INSTALLED
1476 "ReactOS nuk \211shte instaluar plotesisht ne kompjuterin\n"
1477 "tuaj. N\211se dilni nga instalimi tani, ju do t\211 duhet t\211\n"
1478 "rifilloni instalimin e ReactOS p\211rs\211ri.\n"
1479 "\n"
1480 " \x07 Kliko ENTER p\211r t\211 vazhduar instalimin.\n"
1481 " \x07 Kliko F3 t\211 dal\211sh nga instalimi.",
1482 "F3 = Dil ENTER = Vazhdo"
1483 },
1484 {
1485 // ERROR_NO_HDD
1486 "Instalimi nuk mund t\211 gjej nj\211 harddisk.\n",
1487 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1488 },
1489 {
1490 // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1491 "Instalimi nuk mund t\211 gjej burimin e t\211 dh\211nave/drive.\n",
1492 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1493 },
1494 {
1495 // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1496 "Instalimi d\211shtoj p\211r t\211 ngarkuar dokumentin TXTSETUP.SIF.\n",
1497 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1498 },
1499 {
1500 // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1501 "Instalimi zbuloj nj\211 dokument t\211 korruptuar TXTSETUP.SIF.\n",
1502 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1503 },
1504 {
1505 // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1506 "Instalimi zbuloj nj\211 firm\211 t\211 pavleshm\211 ne TXTSETUP.SIF.\n",
1507 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1508 },
1509 {
1510 // ERROR_DRIVE_INFORMATION
1511 "Instalimi nuk gjeti informacionet n\211 drive'rin e systemit.\n",
1512 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1513 },
1514 {
1515 // ERROR_WRITE_BOOT,
1516 "Instalimi deshtoj n\211 instalimin e %S bootcode n\211 particionin e sistemit.",
1517 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1518 },
1519 {
1520 // ERROR_LOAD_COMPUTER,
1521 "Instalimi d\211shtoj n\211 ngarkimin e list\211s s\211 kompjuterit.\n",
1522 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1523 },
1524 {
1525 // ERROR_LOAD_DISPLAY,
1526 "Instalimi d\211shtoj n\211 ngarkimin e list\211s s\211 konfigurimit t\211 ekranit.\n",
1527 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1528 },
1529 {
1530 // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1531 "Instalimi d\211shtoj n\211 ngarkimin e list\211s s\211 tipit t\211 p\211rzgjsdhjes t\211 tastier\211s.\n",
1532 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1533 },
1534 {
1535 // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1536 "Instalimi d\211shtoj n\211 ngarkimin e list\211s s\211 tipit t\211 p\211rzgjedhjes t\211 tastier\211s.\n",
1537 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1538 },
1539 {
1540 // ERROR_WARN_PARTITION,
1541 "Instalimi zbuloi q\211 t\211 pakten nj\211 harddisk p\211rmban nj\211 mosp\211rputhshmeri\n"
1542 "n\211 tabel\211n e particionit q\211 nuk mund t\211 trajtohet tamam!\n"
1543 "\n"
1544 "Krijimi apo fshirja e particionit mund t\211 shkat\211rroi tabelen e partiocioneve.\n"
1545 "\n"
1546 " \x07 Kliko F3 p\211r daljen nga instalimi.\n"
1547 " \x07 Kliko ENTER p\211r t\211 vazhduar.",
1548 "F3 = Dil ENTER = Vazhdo"
1549 },
1550 {
1551 // ERROR_NEW_PARTITION,
1552 "Tani ju mund t\211 krijoni nj\211 particion brenda\n"
1553 "nj\211 particioni ekzistues!\n"
1554 "\n"
1555 " * Shtypni nj\211 tast \211far\211do p\211r t\211 vazhduar.",
1556 NULL
1557 },
1558 {
1559 // ERROR_DELETE_SPACE,
1560 "Ju nuk mund t\211 fshini hap\211sir\211 n\211 disk jasht particioneve!\n"
1561 "\n"
1562 " * Shtypni nj\211 tast cfar\211do p\211r t\211 vazhduar.",
1563 NULL
1564 },
1565 {
1566 // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1567 "Instalimi d\211shtoj n\211 instalimin e %S bootcode n\211 particionin e sistemit.",
1568 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1569 },
1570 {
1571 // ERROR_NO_FLOPPY,
1572 "Ska disk n\211 drive A:.",
1573 "ENTER = Vazhdo"
1574 },
1575 {
1576 // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1577 "Instalimi d\211shtoj n\211 ngarkimin e list\211s s\211 tipit tv p\211rzgjsdhjes t\211 tastier\211s.",
1578 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1579 },
1580 {
1581 // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1582 "Instalimi d\211shtoi p\211r t\211 rinovuar konfigurimet e regjistrit.",
1583 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1584 },
1585 {
1586 // ERROR_IMPORT_HIVE,
1587 "Instalimi d\211shtoi n\211 importimin e skedes koshere.",
1588 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1589 },
1590 {
1591 // ERROR_FIND_REGISTRY
1592 "Instalimi d\211shtoi p\211r t\211 gjetur dokumentat e regjistrit t\211 t\211 dh\211nave.",
1593 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1594 },
1595 {
1596 // ERROR_CREATE_HIVE,
1597 "Instalimi d\211shtoi p\211r t krijuar rgjistrin e koshere.",
1598 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1599 },
1600 {
1601 // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1602 "Instalimi d\211shtoi n\211 nisjen e regjistrit.",
1603 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1604 },
1605 {
1606 // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1607 "Kabineti nuk ka t\211 vlefshme dokumentin inf.\n",
1608 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1609 },
1610 {
1611 // ERROR_CABINET_MISSING,
1612 "Kabineti nuk u gj\211nd.\n",
1613 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1614 },
1615 {
1616 // ERROR_CABINET_SCRIPT,
1617 "Kabineti ska asnj\211 skript konfigurimi.\n",
1618 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1619 },
1620 {
1621 // ERROR_COPY_QUEUE,
1622 "Installimi d\211shtoi rradh\211n e kopjimit t\211 dokumentave.\n",
1623 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1624 },
1625 {
1626 // ERROR_CREATE_DIR,
1627 "Instalimi nuk mund t\211 krijoj\211 skedat p\211r instalim.",
1628 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1629 },
1630 {
1631 // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1632 "Instalimi d\211shtoi p\211r t\211 gjetur '%S' seksionin\n"
1633 "ne TXTSETUP.SIF.\n",
1634 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1635 },
1636 {
1637 // ERROR_CABINET_SECTION,
1638 "Instalimi d\211shtoi p\211r t\211 gjetur '%S' seksionin\n"
1639 "ne kabinet.\n",
1640 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1641 },
1642 {
1643 // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1644 "Instalimi nuk mund t\211 krijoj\211 skedat p\211r instalim.",
1645 "\211NT\211R = Ristarto kompjuterin"
1646 },
1647 {
1648 //\89RROR_FIND_S\89TUPDATA,
1649 "Instalimi d\211shtoi p\211r t\211 gjetur seksionin e 'SetupData'\n"
1650 "ne TXTSETUP.SIF.\n",
1651 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1652 },
1653 {
1654 // ERROR_WRITE_PTABLE,
1655 "Instalimi d\211shtoi p\211r t\211 shkruar tabelen e particionit.\n"
1656 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1657 },
1658 {
1659 // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1660 "Instalimi d\211shtoi p\211r t\211 shtuar codepage n\211 regjister.\n"
1661 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1662 },
1663 {
1664 // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1665 "Instalimi nuk mund t\211 v\211ndosi v\211ndnoshjen n\211 sistem.\n"
1666 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1667 },
1668 {
1669 // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1670 "Instalimi d\211shtoi p\211r t\211 shtuar zgj\211dhjen e tastier\211s n\211 regjister.\n"
1671 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1672 },
1673 {
1674 // ERROR_UPDATE_GEOID,
1675 "Instalimi nuk mund t\211 vendosni id geo.\n"
1676 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1677 },
1678 {
1679 // ERROR_DIRECTORY_NAME,
1680 "Invalid directory name.\n"
1681 "\n"
1682 " * Press any key to continue."
1683 },
1684 {
1685 // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1686 "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
1687 "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
1688 "\n"
1689 " * Shtypni nj\211 tast cfar\211do p\211r t\211 vazhduar.",
1690 NULL
1691 },
1692 {
1693 // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1694 "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
1695 "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
1696 "\n"
1697 " * Press any key to continue."
1698 },
1699 {
1700 // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1701 "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
1702 "\n"
1703 " * Press any key to continue."
1704 },
1705 {
1706 // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1707 "Setup is unable to format the partition:\n"
1708 " %S\n"
1709 "\n"
1710 "ENTER = Reboot computer"
1711 },
1712 {
1713 NULL,
1714 NULL
1715 }
1716 };
1717
1718 MUI_PAGE sqALPages[] =
1719 {
1720 {
1721 SETUP_INIT_PAGE,
1722 sqALSetupInitPageEntries
1723 },
1724 {
1725 LANGUAGE_PAGE,
1726 sqALLanguagePageEntries
1727 },
1728 {
1729 WELCOME_PAGE,
1730 sqALWelcomePageEntries
1731 },
1732 {
1733 INSTALL_INTRO_PAGE,
1734 sqALIntroPageEntries
1735 },
1736 {
1737 LICENSE_PAGE,
1738 sqALLicensePageEntries
1739 },
1740 {
1741 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1742 sqALDevicePageEntries
1743 },
1744 {
1745 REPAIR_INTRO_PAGE,
1746 sqALRepairPageEntries
1747 },
1748 {
1749 UPGRADE_REPAIR_PAGE,
1750 sqALUpgradePageEntries
1751 },
1752 {
1753 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1754 sqALComputerPageEntries
1755 },
1756 {
1757 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1758 sqALDisplayPageEntries
1759 },
1760 {
1761 FLUSH_PAGE,
1762 sqALFlushPageEntries
1763 },
1764 {
1765 SELECT_PARTITION_PAGE,
1766 sqALSelectPartitionEntries
1767 },
1768 {
1769 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1770 sqALConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1771 },
1772 {
1773 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1774 sqALSelectFSEntries
1775 },
1776 {
1777 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1778 sqALFormatPartitionEntries
1779 },
1780 {
1781 DELETE_PARTITION_PAGE,
1782 sqALDeletePartitionEntries
1783 },
1784 {
1785 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1786 sqALInstallDirectoryEntries
1787 },
1788 {
1789 PREPARE_COPY_PAGE,
1790 sqALPrepareCopyEntries
1791 },
1792 {
1793 FILE_COPY_PAGE,
1794 sqALFileCopyEntries
1795 },
1796 {
1797 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1798 sqALKeyboardSettingsEntries
1799 },
1800 {
1801 BOOT_LOADER_PAGE,
1802 sqALBootLoaderEntries
1803 },
1804 {
1805 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1806 sqALLayoutSettingsEntries
1807 },
1808 {
1809 QUIT_PAGE,
1810 sqALQuitPageEntries
1811 },
1812 {
1813 SUCCESS_PAGE,
1814 sqALSuccessPageEntries
1815 },
1816 {
1817 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1818 sqALBootPageEntries
1819 },
1820 {
1821 REGISTRY_PAGE,
1822 sqALRegistryEntries
1823 },
1824 {
1825 -1,
1826 NULL
1827 }
1828 };
1829
1830 MUI_STRING sqALStrings[] =
1831 {
1832 {STRING_PLEASEWAIT,
1833 " Ju lutem prisni..."},
1834 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1835 " ENTER = Install P = Create Primary E = Create Extended F3 = Quit"},
1836 // " ENTER = Instalo C = Krijo Particion F3 = Dil"},
1837 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1838 " ENTER = Install L = Create Logical Partition F3 = Quit"},
1839 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1840 " ENTER = Instalo D = Fshi Particion F3 = Dil"},
1841 {STRING_DELETEPARTITION,
1842 " D = Delete Partition F3 = Quit"},
1843 {STRING_PARTITIONSIZE,
1844 "Madh\211sia e particionit t\211 ri:"},
1845 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1846 // "You have chosen to create a primary partition on"},
1847 "Ju keni zgjedhur p\211r t\211 krijuar nj\211 ndarje t\211 re n\211"},
1848 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1849 "You have chosen to create an extended partition on"},
1850 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1851 "You have chosen to create a logical partition on"},
1852 {STRING_HDDSIZE,
1853 "Ju lutem, jepini madh\211sin\211 e particionit t\211 ri n\211 megabajt."},
1854 {STRING_CREATEPARTITION,
1855 " ENTER = Krijo Particion ESC = Anulo F3 = Dil"},
1856 {STRING_PARTFORMAT,
1857 "Ky particion do t\211 formatohet tani."},
1858 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1859 "Ju zgjodh\211t ReactOS p\211r tu instaluar n\211 nj\211 particion t'ri t\211 paformatuar."},
1860 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1861 "The system partition is not formatted yet."},
1862 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1863 "The new partition is not formatted yet."},
1864 {STRING_INSTALLONPART,
1865 "Instalimi i ReactOS ne Particion"},
1866 {STRING_CHECKINGPART,
1867 "Instalimi tani \211sht\211 duke kontrolluar particionin e p\211rzgjedhur."},
1868 {STRING_CONTINUE,
1869 "ENTER = Vazhdo"},
1870 {STRING_QUITCONTINUE,
1871 "F3 = Dil ENTER = Vazhdo"},
1872 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1873 "ENTER = Ristarto kompjuterin"},
1874 {STRING_DELETING,
1875 " Deleting file: %S"},
1876 {STRING_MOVING,
1877 " Moving file: %S to: %S"},
1878 {STRING_RENAMING,
1879 " Renaming file: %S to: %S"},
1880 {STRING_COPYING,
1881 " Kopjo dokumentat: %S"},
1882 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1883 "Instalimi po kopjon dokumentat..."},
1884 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1885 " Apdejtimi i kosheres s\211 regjistrit..."},
1886 {STRING_IMPORTFILE,
1887 " Importimi %S..."},
1888 {STRING_DISPLAYSETTINGSUPDATE,
1889 " Apdejtimi i regjistrit p\211r ekranin..."},
1890 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1891 " Apdejtimi i konfigurimit vendas..."},
1892 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1893 " Apdejtimi i p\211rzgjedhj\211s se konfigurimit t\211 tastier\211s..."},
1894 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1895 " Shtimi i informacioneve codepage n\211 regjister..."},
1896 {STRING_DONE,
1897 " Mbaruam..."},
1898 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1899 " ENTER = Ristarto kompjuterin"},
1900 {STRING_REBOOTPROGRESSBAR,
1901 " Your computer will reboot in %li second(s)... "},
1902 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1903 "N\211 pamundesi p\211r t\211 hapur konsollin\r\n\r\n"},
1904 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1905 "Shkaku m\211 i zakonsh\211m i k\211saj \211sht\211 arsyea e perdorimit t\211 nj\211 tastiere USB\r\n"},
1906 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1907 "Tastierat USB nuk jan\211 t\211 mb\211shtetura ende plot\211sisht\r\n"},
1908 {STRING_FORMATTINGDISK,
1909 "Instalimi po formaton diskun tuaj"},
1910 {STRING_CHECKINGDISK,
1911 "Instalimi \211sht\211 duke kontrolluar diskun tuaj"},
1912 {STRING_FORMATDISK1,
1913 " Formato particionin si %S dokumentat e sistemit (formatim i shpejt\211) "},
1914 {STRING_FORMATDISK2,
1915 " Formato particionin si %S dokumentat e sistemit"},
1916 {STRING_KEEPFORMAT,
1917 " Mbaj dokumentat e sistemit siq jan\211 (pa ndryshime) "},
1918 {STRING_HDINFOPARTCREATE_1,
1919 "%I64u %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) on %wZ [%s]."},
1920 {STRING_HDINFOPARTCREATE_2,
1921 "%I64u %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) [%s]."},
1922 {STRING_HDDINFOUNK2,
1923 " %c%c Tipi 0x%02X %I64u %s"},
1924 {STRING_HDINFOPARTDELETE_1,
1925 "on %I64u %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) on %wZ [%s]."},
1926 {STRING_HDINFOPARTDELETE_2,
1927 "on %I64u %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) [%s]."},
1928 {STRING_HDINFOPARTZEROED_1,
1929 "Harddisku %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
1930 {STRING_HDDINFOUNK4,
1931 "%c%c Tipi 0x%02X %I64u %s"},
1932 {STRING_HDINFOPARTEXISTS_1,
1933 "on Harddisku %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
1934 {STRING_HDDINFOUNK5,
1935 "%c%c %c %sTipi %-3u%s %6lu %s"},
1936 {STRING_HDINFOPARTSELECT_1,
1937 "%6lu %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) on %wZ [%s]"},
1938 {STRING_HDINFOPARTSELECT_2,
1939 "%6lu %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) [%s]"},
1940 {STRING_NEWPARTITION,
1941 "Instalimi krijoj nj\211 particion t\211 ri n\211"},
1942 {STRING_UNPSPACE,
1943 " %sHap\211sire e papjesesezuar%s %6lu %s"},
1944 {STRING_MAXSIZE,
1945 "MB (max. %lu MB)"},
1946 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1947 "Extended Partition"},
1948 {STRING_UNFORMATTED,
1949 "I ri (papjesesezuar)"},
1950 {STRING_FORMATUNUSED,
1951 "E paperdorur"},
1952 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1953 "E paditur"},
1954 {STRING_KB,
1955 "KB"},
1956 {STRING_MB,
1957 "MB"},
1958 {STRING_GB,
1959 "GB"},
1960 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1961 "Shtim e p\211rzgjedhjes s\211 tastier\211s"},
1962 {0, 0}
1963 };