[USETUP] Fix and add Turkish translation. (#1020)
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / tr-TR.h
1 /* TRANSLATORS: 2013-2015 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] live [dot] com), 2018 Ercan Ersoy (ercanersoy) (ercanersoy [at] ercanersoy [dot] net) */
2
3 #pragma once
4
5 static MUI_ENTRY trTRLanguagePageEntries[] =
6 {
7 {
8 4,
9 3,
10 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
11 TEXT_STYLE_UNDERLINE
12 },
13 {
14 6,
15 8,
16 "Dil Se\87imi",
17 TEXT_STYLE_NORMAL
18 },
19 {
20 8,
21 10,
22 "\x07 L\81tfen kurulum s\81reci i\87in kullan\8dlacak dili se\87iniz.",
23 TEXT_STYLE_NORMAL
24 },
25 {
26 8,
27 11,
28 " Ard\8dndan ENTER'e bas\8dn\8dz.",
29 TEXT_STYLE_NORMAL
30 },
31 {
32 8,
33 13,
34 "\x07 Bu dil, kurulacak dizgenin \94ntan\8dml\8d dili olacakt\8dr.",
35 TEXT_STYLE_NORMAL
36 },
37 {
38 0,
39 0,
40 "ENTER = S\81rd\81r F3 = \80\8dk",
41 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
42 },
43 {
44 0,
45 0,
46 NULL,
47 0
48 }
49 };
50
51 static MUI_ENTRY trTRWelcomePageEntries[] =
52 {
53 {
54 4,
55 3,
56 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
57 TEXT_STYLE_UNDERLINE
58 },
59 {
60 6,
61 8,
62 "ReactOS Kur'a ho\9f geldiniz.",
63 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
64 },
65 {
66 6,
67 11,
68 "Kurulumun bu b\94l\81m\81, ReactOS \98\9fletim Sistemi'ni bilgisayar\8dn\8dza",
69 TEXT_STYLE_NORMAL
70 },
71 {
72 6,
73 12,
74 "kopyalar ve kurulumun ikinci b\94l\81m\81n\81 haz\8drlar.",
75 TEXT_STYLE_NORMAL
76 },
77 {
78 8,
79 15,
80 "\x07 ReactOS'u y\81klemek ya da y\81kseltmek i\87in ENTER'e bas\8dn\8dz.",
81 TEXT_STYLE_NORMAL
82 },
83 {
84 8,
85 17,
86 "\x07 ReactOS'u onarmak veya y\81kseltmek i\87in R'ye bas\8dn\8dz.",
87 TEXT_STYLE_NORMAL
88 },
89 {
90 8,
91 19,
92 "\x07 ReactOS Lisans Terimleri'ni ve \9eartlar\8d'n\8d g\94r\81nt\81lemek i\87in L'ye bas\8dn\8dz.",
93 TEXT_STYLE_NORMAL
94 },
95 {
96 8,
97 21,
98 "\x07 ReactOS'u kurmadan \87\8dkmak i\87in F3'e bas\8dn\8dz.",
99 TEXT_STYLE_NORMAL
100 },
101 {
102 6,
103 23,
104 "Daha \87ok bilgi i\87in l\81tfen u§ray\8dn\8dz:",
105 TEXT_STYLE_NORMAL
106 },
107 {
108 6,
109 24,
110 "http://www.reactos.org",
111 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
112 },
113 {
114 0,
115 0,
116 "ENTER = S\81rd\81r R = Onar veya Y\81kselt L = Lisans F3 = \80\8dk",
117 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
118 },
119 {
120 0,
121 0,
122 NULL,
123 0
124 }
125 };
126
127 static MUI_ENTRY trTRIntroPageEntries[] =
128 {
129 {
130 4,
131 3,
132 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
133 TEXT_STYLE_UNDERLINE
134 },
135 {
136 6,
137 8,
138 "ReactOS S\81r\81m Durumu",
139 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
140 },
141 {
142 6,
143 11,
144 "ReactOS alfa a\9famas\8dndad\8dr, \94zellikleri tamamlanmam\8d\9f anlam\8dna gelmektedir",
145 TEXT_STYLE_NORMAL
146 },
147 {
148 6,
149 12,
150 "ve a§\8dr geli\9ftirme alt\8dndad\8dr. Yaln\8dzca de§erlendirme ve s\8dnama ama\87lar\8dyla",
151 TEXT_STYLE_NORMAL
152 },
153 {
154 6,
155 13,
156 "kullan\8dm\8d \94nerilmektedir ve g\81nl\81k kullan\8dm i\9fletim sisteminiz de§ildir.",
157 TEXT_STYLE_NORMAL
158 },
159 {
160 6,
161 15,
162 "E§er, ReactOS'u ger\87ek donan\8dm \81zerinde \87al\8d\9ft\8drmay\8d deneyecekseniz",
163 TEXT_STYLE_NORMAL
164 },
165 {
166 6,
167 16,
168 "verilerinizi yedekleyin veya bir ikinci bilgisayar\8dn\8dzda s\8dnay\8dn.",
169 TEXT_STYLE_NORMAL
170 },
171 {
172 8,
173 19,
174 "\x07 ReactOS Kur'a s\81rd\81rmek i\87in ENTER'e bas\8dn\8dz.",
175 TEXT_STYLE_NORMAL
176 },
177 {
178 8,
179 21,
180 "\x07 ReactOS'u kurmaks\8dz\8dn \87\8dkmak i\87in F3'e bas\8dn\8dz.",
181 TEXT_STYLE_NORMAL
182 },
183 {
184 0,
185 0,
186 "ENTER = S\81rd\81r F3 = \80\8dk",
187 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
188 },
189 {
190 0,
191 0,
192 NULL,
193 0
194 }
195 };
196
197 static MUI_ENTRY trTRLicensePageEntries[] =
198 {
199 {
200 4,
201 3,
202 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
203 TEXT_STYLE_UNDERLINE
204 },
205 {
206 6,
207 6,
208 "Lisanslama:",
209 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
210 },
211 {
212 8,
213 8,
214 "ReactOS Sistemi, GNU GPL'yle X11, BSD ve GNU LPGL",
215 TEXT_STYLE_NORMAL
216 },
217 {
218 8,
219 9,
220 "lisanslar\8d gibi ba\9fka uygun lisanslardan kod i\87eren",
221 TEXT_STYLE_NORMAL
222 },
223 {
224 8,
225 10,
226 "b\94l\81mlerin \9fartlar\8d alt\8dnda ruhsatlanm\8d\9ft\8dr.",
227 TEXT_STYLE_NORMAL
228 },
229 {
230 8,
231 11,
232 "Bu y\81zden ReactOS sisteminin b\94l\81m\81 olan t\81m yaz\8dl\8dmlar, korunan",
233 TEXT_STYLE_NORMAL
234 },
235 {
236 8,
237 12,
238 "\94zg\81n lisanslar\8dyla birlikte GNU GPL alt\8dnda yay\8dmlan\8dr.",
239 TEXT_STYLE_NORMAL
240 },
241 {
242 8,
243 14,
244 "Bu yaz\8dl\8dm, yerel ve uluslararas\8d yasa uygulanabilir kullan\8dm",
245 TEXT_STYLE_NORMAL
246 },
247 {
248 8,
249 15,
250 "\81zerine hi\87bir g\81vence ve k\8ds\8dtlamayla gelmez. ReactOS'un",
251 TEXT_STYLE_NORMAL
252 },
253 {
254 8,
255 16,
256 "lisanslanmas\8d yaln\8dzca \81\87\81nc\81 yanlara da§\8dtmay\8d kapsar.",
257 TEXT_STYLE_NORMAL
258 },
259 {
260 8,
261 17,
262 "E§er birtak\8dm nedenlerden dolay\8d ReactOS ile GNU Genel",
263 TEXT_STYLE_NORMAL
264 },
265 {
266 8,
267 18,
268 "Kamu Lisans\8d'n\8dn bir kopyas\8dn\8d almad\8dysan\8dz l\81tfen u§ray\8dn\8dz:",
269 TEXT_STYLE_NORMAL
270 },
271 {
272 8,
273 19,
274 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
275 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
276 },
277 {
278 8,
279 21,
280 "G\81vence:",
281 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
282 },
283 {
284 8,
285 23,
286 "Bu \94zg\81r yaz\8dl\8dmd\8dr, kopylama \9fartlar\8d i\87in kayna§a bak\8dn\8dz.",
287 TEXT_STYLE_NORMAL
288 },
289 {
290 8,
291 24,
292 "Burada hi\87bir g\81vence YOKTUR, SATILAB\98L\98RL\98K veya",
293 TEXT_STYLE_NORMAL
294 },
295 {
296 8,
297 25,
298 "BEL\98RL\98 B\98R AMACA UYGUNLUK i\87in bile.",
299 TEXT_STYLE_NORMAL
300 },
301 {
302 0,
303 0,
304 "ENTER = Geri D\94n",
305 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
306 },
307 {
308 0,
309 0,
310 NULL,
311 0
312 }
313 };
314
315 static MUI_ENTRY trTRDevicePageEntries[] =
316 {
317 {
318 4,
319 3,
320 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
321 TEXT_STYLE_UNDERLINE
322 },
323 {
324 6,
325 8,
326 "A\9f\8ddaki liste \9fimdiki ayg\8dt ayarlar\8dn\8d g\94sterir.",
327 TEXT_STYLE_NORMAL
328 },
329 {
330 24,
331 11,
332 "Bilgisayar:",
333 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
334 },
335 {
336 24,
337 12,
338 "G\94r\81nt\81:",
339 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
340 },
341 {
342 24,
343 13,
344 "Klavye:",
345 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
346 },
347 {
348 24,
349 14,
350 "Klavye D\81zeni:",
351 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
352 },
353 {
354 24,
355 16,
356 "Do§rula:",
357 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
358 },
359 {
360 25,
361 16,
362 "Bu ayg\8dt ayarlar\8dn\8d do§rula.",
363 TEXT_STYLE_NORMAL
364 },
365 {
366 6,
367 19,
368 "Ayg\8dt ayarlar\8dn\8d, bir se\87enek se\87mek i\87in Yukar\8d veya A\9f\8d",
369 TEXT_STYLE_NORMAL
370 },
371 {
372 6,
373 20,
374 "tu\9flar\8dna basarak de§i\9ftirebilirsiniz. Sonra ba\9fka ayarlar se\87mek i\87in",
375 TEXT_STYLE_NORMAL
376 },
377 {
378 6,
379 21,
380 "ENTER tu\9funa bas\8dn\8dz.",
381 TEXT_STYLE_NORMAL
382 },
383 {
384 6,
385 23,
386 "T\81m ayarlar uygun oldu§unda ""Bu ayg\8dt ayarlar\8dn\8d do§rula.""y\8d",
387 TEXT_STYLE_NORMAL
388 },
389 {
390 6,
391 24,
392 "se\87iniz ve ENTER tu\9funa bas\8dn\8dz.",
393 TEXT_STYLE_NORMAL
394 },
395 {
396 0,
397 0,
398 "ENTER = S\81rd\81r F3 = \80\8dk",
399 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
400 },
401 {
402 0,
403 0,
404 NULL,
405 0
406 }
407 };
408
409 static MUI_ENTRY trTRRepairPageEntries[] =
410 {
411 {
412 4,
413 3,
414 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
415 TEXT_STYLE_UNDERLINE
416 },
417 {
418 6,
419 8,
420 "ReactOS Kur, bir \94n geli\9fme evresindedir. Daha t\81m\81yle kullan\8d\9fl\8d",
421 TEXT_STYLE_NORMAL
422 },
423 {
424 6,
425 9,
426 "bir kurulum uygulamas\8dn\8dn t\81m i\9flevlerini desteklemez.",
427 TEXT_STYLE_NORMAL
428 },
429 {
430 6,
431 12,
432 "Onarma i\9flevleri daha bitirilmemi\9ftir.",
433 TEXT_STYLE_NORMAL
434 },
435 {
436 8,
437 15,
438 "\x07 \98\9fletim sistemini y\81kseltmek i\87in U'ya bas\8dn\8dz.",
439 TEXT_STYLE_NORMAL
440 },
441 {
442 8,
443 17,
444 "\x07 Kurtarma Konsolu i\87in R'ye bas\8dn\8dz.",
445 TEXT_STYLE_NORMAL
446 },
447 {
448 8,
449 19,
450 "\x07 Ana sayfaya geri d\94nmek i\87in ESC'e bas\8dn\8dz.",
451 TEXT_STYLE_NORMAL
452 },
453 {
454 8,
455 21,
456 "\x07 Bilgisayar\8dn\8dz\8d yeniden ba\9flatmak i\87in ENTER'e bas\8dn\8dz.",
457 TEXT_STYLE_NORMAL
458 },
459 {
460 0,
461 0,
462 "ESC = Ana Sayfa U = Y\81kselt R = Kurtarma ENTER = Yeniden Ba\9flat",
463 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
464 },
465 {
466 0,
467 0,
468 NULL,
469 0
470 }
471 };
472
473 static MUI_ENTRY trTRUpgradePageEntries[] =
474 {
475 {
476 4,
477 3,
478 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
479 TEXT_STYLE_UNDERLINE
480 },
481 {
482 6,
483 8,
484 "ReactOS Kur, a\9f\8dda listelenen bir mevcut ReactOS kurulumunu ",
485 TEXT_STYLE_NORMAL
486 },
487 {
488 6,
489 9,
490 "y\81kseltebilir ya da ReactOS kurulumu zarar g\94rm\81\9fse Kur program\8d onu",
491 TEXT_STYLE_NORMAL
492 },
493 {
494 6,
495 10,
496 "onarmay\8d deneyebilir.",
497 TEXT_STYLE_NORMAL
498 },
499 {
500 6,
501 12,
502 "Onar\8dm i\9flevleri hen\81z tamamlanmam\8d\9ft\8dr.",
503 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
504 },
505 {
506 8,
507 15,
508 "\x07 Bir i\9fletim sistemi se\87mek i\87in YUKARI'ya ya da A\9eA¦I'ya bas\8dn\8dz.",
509 TEXT_STYLE_NORMAL
510 },
511 {
512 8,
513 17,
514 "\x07 Se\87ilmi\9f i\9fletim sistemi kurulumunu y\81kseltmek i\87in U'ya bas\8dn\8dz.",
515 TEXT_STYLE_NORMAL
516 },
517 {
518 8,
519 19,
520 "\x07 Bir yeni kuruluma s\81rd\81rmek i\87in ESC'e bas\8dn\8dz.",
521 TEXT_STYLE_NORMAL
522 },
523 {
524 8,
525 21,
526 "\x07 ReactOS kurmaks\8dz\8dn \87\8dkmak i\87in F3'e bas\8dn\8dz.",
527 TEXT_STYLE_NORMAL
528 },
529 {
530 0,
531 0,
532 "U = Y\81kselt ESC = Y\81kseltme F3 = \80\8dk\8d\9f",
533 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
534 },
535 {
536 0,
537 0,
538 NULL,
539 0
540 }
541 };
542
543 static MUI_ENTRY trTRComputerPageEntries[] =
544 {
545 {
546 4,
547 3,
548 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
549 TEXT_STYLE_UNDERLINE
550 },
551 {
552 6,
553 8,
554 "Kurulum yap\8dlacak bilgisayar\8dn t\81r\81n\81 se\87mek isteyebilirsiniz.",
555 TEXT_STYLE_NORMAL
556 },
557 {
558 8,
559 10,
560 "\x07 \98stenen bilgisyar t\81r\81n\81 se\87mek i\87in Yukar\8d'ya veya A\9f\8d'ya bas\8dn\8dz.",
561 TEXT_STYLE_NORMAL
562 },
563 {
564 8,
565 11,
566 " Ard\8dndan Giri\9f'e bas\8dn\8dz.",
567 TEXT_STYLE_NORMAL
568 },
569 {
570 8,
571 13,
572 "\x07 Bilgisayar t\81r\81n\81 de§i\9ftirmeden bir \94nceki sayfaya",
573 TEXT_STYLE_NORMAL
574 },
575 {
576 8,
577 14,
578 " d\94nmek i\87in ESC tu\9funa bas\8dn\8dz.",
579 TEXT_STYLE_NORMAL
580 },
581 {
582 0,
583 0,
584 "ENTER = S\81rd\81r ESC = \98ptal F3 = \80\8dk",
585 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
586 },
587 {
588 0,
589 0,
590 NULL,
591 0
592 }
593 };
594
595 static MUI_ENTRY trTRFlushPageEntries[] =
596 {
597 {
598 4,
599 3,
600 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
601 TEXT_STYLE_UNDERLINE
602 },
603 {
604 10,
605 6,
606 "Dizge, \9fimdi diskinize saklanm\8d\9f t\81m veriyi do§ruluyor.",
607 TEXT_STYLE_NORMAL
608 },
609 {
610 10,
611 8,
612 "Bu bir dakika s\81rebilir.",
613 TEXT_STYLE_NORMAL
614 },
615 {
616 10,
617 9,
618 "Bitti§inde bilgisayar\8dn\8dz kendili§inden yeniden ba\9flayacakt\8dr.",
619 TEXT_STYLE_NORMAL
620 },
621 {
622 0,
623 0,
624 "\99n bellek ar\8dn\8dyor...",
625 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
626 },
627 {
628 0,
629 0,
630 NULL,
631 0
632 }
633 };
634
635 static MUI_ENTRY trTRQuitPageEntries[] =
636 {
637 {
638 4,
639 3,
640 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
641 TEXT_STYLE_UNDERLINE
642 },
643 {
644 10,
645 6,
646 "ReactOS, t\81m\81yle kurulmad\8d.",
647 TEXT_STYLE_NORMAL
648 },
649 {
650 10,
651 8,
652 "A: s\81r\81c\81s\81nden disketi ve t\81m CD s\81r\81c\81lerinden",
653 TEXT_STYLE_NORMAL
654 },
655 {
656 10,
657 9,
658 "CD-ROM'lar\8d \87\8dkart\8dn\8dz.",
659 TEXT_STYLE_NORMAL
660 },
661 {
662 10,
663 11,
664 "Bilgisayar\8dn\8dz\8d yeniden ba\9flatmak i\87in ENTER'e bas\8dn\8dz.",
665 TEXT_STYLE_NORMAL
666 },
667 {
668 0,
669 0,
670 "L\81tfen bekleyiniz...",
671 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
672 },
673 {
674 0,
675 0,
676 NULL,
677 0
678 }
679 };
680
681 static MUI_ENTRY trTRDisplayPageEntries[] =
682 {
683 {
684 4,
685 3,
686 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
687 TEXT_STYLE_UNDERLINE
688 },
689 {
690 6,
691 8,
692 "Kurulum yap\8dlacak g\94r\81nt\81n\81n t\81r\81n\81 se\87mek isteyebilirsiniz.",
693 TEXT_STYLE_NORMAL
694 },
695 { 8,
696 10,
697 "\x07 \98stenen g\94r\81nt\81 t\81r\81n\81 se\87mek i\87in YUKARI'ya veya A\9eA¦I'ya bas\8dn\8dz.",
698 TEXT_STYLE_NORMAL
699 },
700 {
701 8,
702 11,
703 " Ard\8dndan ENTER'e bas\8dn\8dz.",
704 TEXT_STYLE_NORMAL
705 },
706 {
707 8,
708 13,
709 "\x07 G\94r\81nt\81 t\81r\81n\81 de§i\9ftirmeden bir \94nceki sayfaya",
710 TEXT_STYLE_NORMAL
711 },
712 {
713 8,
714 14,
715 " d\94nmek i\87in ESC tu\9funa bas\8dn\8dz.",
716 TEXT_STYLE_NORMAL
717 },
718 {
719 0,
720 0,
721 "ENTER = S\81rd\81r ESC = \98ptal F3 = \80\8dk",
722 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
723 },
724 {
725 0,
726 0,
727 NULL,
728 0
729 }
730 };
731
732 static MUI_ENTRY trTRSuccessPageEntries[] =
733 {
734 {
735 4,
736 3,
737 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
738 TEXT_STYLE_UNDERLINE
739 },
740 {
741 10,
742 6,
743 "ReactOS'un ana bile\9fenleri ba\9far\8dl\8d olarak kuruldu.",
744 TEXT_STYLE_NORMAL
745 },
746 {
747 10,
748 8,
749 "A: s\81r\81c\81s\81nden disketi ve t\81m CD s\81r\81c\81lerinden",
750 TEXT_STYLE_NORMAL
751 },
752 {
753 10,
754 9,
755 "CD-ROM'lar\8d \87\8dkart\8dn\8dz.",
756 TEXT_STYLE_NORMAL
757 },
758 {
759 10,
760 11,
761 "Bilgisayar\8dn\8dz\8d yeniden ba\9flatmak i\87in ENTER'e bas\8dn\8dz.",
762 TEXT_STYLE_NORMAL
763 },
764 {
765 0,
766 0,
767 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat",
768 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
769 },
770 {
771 0,
772 0,
773 NULL,
774 0
775 }
776 };
777
778 static MUI_ENTRY trTRBootPageEntries[] =
779 {
780 {
781 4,
782 3,
783 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
784 TEXT_STYLE_UNDERLINE
785 },
786 {
787 6,
788 8,
789 "Kur, bilgisayar\8dn\8dz\8dn sabit diskine \94ny\81kleyiciyi kuramad\8d.",
790 TEXT_STYLE_NORMAL
791 },
792 {
793 6,
794 12,
795 "L\81tfen A: s\81r\81c\81s\81ne bi\87imlendirilmi\9f bir disket tak\8dn\8dz",
796 TEXT_STYLE_NORMAL
797 },
798 {
799 6,
800 13,
801 "ve ENTER'e bas\8dn\8dz.",
802 TEXT_STYLE_NORMAL
803 },
804 {
805 0,
806 0,
807 "ENTER = S\81rd\81r F3 = \80\8dk",
808 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
809 },
810 {
811 0,
812 0,
813 NULL,
814 0
815 }
816
817 };
818
819 static MUI_ENTRY trTRSelectPartitionEntries[] =
820 {
821 {
822 4,
823 3,
824 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
825 TEXT_STYLE_UNDERLINE
826 },
827 {
828 6,
829 8,
830 "A\9f\8ddaki liste, var olan b\94l\81mleri ve yeni b\94l\81mler i\87in",
831 TEXT_STYLE_NORMAL
832 },
833 {
834 6,
835 9,
836 "kullan\8dlmayan disk bo\9flu§unu g\94sterir.",
837 TEXT_STYLE_NORMAL
838 },
839 {
840 8,
841 11,
842 "\x07 Bir liste girdisini se\87mek i\87in YUKARI'ya ya da A\9eA¦I'ya bas\8dn\8dz.",
843 TEXT_STYLE_NORMAL
844 },
845 {
846 8,
847 13,
848 "\x07 Se\87ili b\94l\81me ReactOS'u y\81klemek i\87in ENTER'e bas\8dn\8dz.",
849 TEXT_STYLE_NORMAL
850 },
851 {
852 8,
853 15,
854 "\x07 Bir ana b\94l\81m olu\9fturmak i\87in P'ye bas\8dn\8dz.",
855 TEXT_STYLE_NORMAL
856 },
857 {
858 8,
859 17,
860 "\x07 Bir geni\9fletilmi\9f b\94l\81m olu\9fturmak i\87in E'ye bas\8dn\8dz.",
861 TEXT_STYLE_NORMAL
862 },
863 {
864 8,
865 19,
866 "\x07 Mant\8dksal bir b\94l\81m olu\9fturmak i\87in L'ye bas\8dn\8dz.",
867 TEXT_STYLE_NORMAL
868 },
869 {
870 8,
871 21,
872 "\x07 Var olan bir b\94l\81m silmek i\87in D'ye bas\8dn\8dz.",
873 TEXT_STYLE_NORMAL
874 },
875 {
876 0,
877 0,
878 "L\81tfen bekleyiniz...",
879 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
880 },
881 {
882 0,
883 0,
884 NULL,
885 0
886 }
887 };
888
889 static MUI_ENTRY trTRConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
890 {
891 {
892 4,
893 3,
894 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
895 TEXT_STYLE_UNDERLINE
896 },
897 {
898 6,
899 8,
900 "Kur'a sistem b\94l\81m\81n\81 silmeyi sordunuz.",
901 TEXT_STYLE_NORMAL
902 },
903 {
904 6,
905 10,
906 "Sistem b\94l\81mleri; tan\8dlama programlar\8d, donan\8dm yap\8dland\8drma",
907 TEXT_STYLE_NORMAL
908 },
909 {
910 6,
911 11,
912 "programlar\8d, ReactOS gibi bir i\9fletim sistemini ba\9flatmak i\87in programlar",
913 TEXT_STYLE_NORMAL
914 },
915 {
916 6,
917 12,
918 "veya donan\8dm \81reticisi taraf\8dndan sa§lanan ba\9fka programlar i\87erebilir.",
919 TEXT_STYLE_NORMAL
920 },
921 {
922 6,
923 14,
924 "Yaln\8dzca, b\94l\81mde b\94yle programlar\8dn olmad\8d§\8dndan emin oldu§unuzda ya da",
925 TEXT_STYLE_NORMAL
926 },
927 {
928 6,
929 15,
930 "onlar\8d silmek istedi§inizden emin oldu§unuzda bir sistem b\94l\81m\81n\81 siliniz.",
931 TEXT_STYLE_NORMAL
932 },
933 {
934 6,
935 16,
936 "B\94l\81m\81 sildi§inizde ReactOS Kur'u bitirene dek bilgisayar\8d sabit diskten",
937 TEXT_STYLE_NORMAL
938 },
939 {
940 6,
941 17,
942 "\94ny\81kleyemeyebilirsiniz.",
943 TEXT_STYLE_NORMAL
944 },
945 {
946 8,
947 20,
948 "\x07 Sistem b\94l\81m\81n\81 silmek i\87in ENTER'e bas\8dn\8dz.",
949 TEXT_STYLE_NORMAL
950 },
951 {
952 8,
953 21,
954 "Sonra b\94l\81m\81 silmeyi onaylamak i\87in yeniden sorulacaks\8dn\8dz.",
955 TEXT_STYLE_NORMAL
956 },
957 {
958 8,
959 24,
960 "\x07 Bir \94nceki sayfaya d\94nmek i\87in ESC'e bas\8dn\8dz. B\94l\81m silinmeyecek.",
961 TEXT_STYLE_NORMAL
962 },
963 {
964 0,
965 0,
966 "ENTER = S\81rd\81r ESC = \98ptal",
967 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
968 },
969 {
970 0,
971 0,
972 NULL,
973 0
974 }
975 };
976
977 static MUI_ENTRY trTRFormatPartitionEntries[] =
978 {
979 {
980 4,
981 3,
982 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
983 TEXT_STYLE_UNDERLINE
984 },
985 {
986 6,
987 8,
988 "B\94l\81m Bi\87imlendirme",
989 TEXT_STYLE_NORMAL
990 },
991 {
992 6,
993 10,
994 "Kur, \9fimdi b\94l\81m\81 bi\87imlendirecek. S\81rd\81rmek i\87in ENTER'e bas\8dn\8dz.",
995 TEXT_STYLE_NORMAL
996 },
997 {
998 0,
999 0,
1000 "ENTER = S\81rd\81r F3 = \80\8dk",
1001 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1002 },
1003 {
1004 0,
1005 0,
1006 NULL,
1007 TEXT_STYLE_NORMAL
1008 }
1009 };
1010
1011 static MUI_ENTRY trTRInstallDirectoryEntries[] =
1012 {
1013 {
1014 4,
1015 3,
1016 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
1017 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1018 },
1019 {
1020 6,
1021 8,
1022 "Kur, se\87ili b\94l\81me ReactOS dosyalar\8dn\8d y\81kler. ReactOS'un",
1023 TEXT_STYLE_NORMAL
1024 },
1025 {
1026 6,
1027 9,
1028 "y\81klenmesini istedi§iniz bir dizin se\87iniz.",
1029 TEXT_STYLE_NORMAL
1030 },
1031 {
1032 6,
1033 14,
1034 "\99nerilen dizini de§i\9ftirmek i\87in, karakterleri silmek i\87in BACKSPACE'e",
1035 TEXT_STYLE_NORMAL
1036 },
1037 {
1038 6,
1039 15,
1040 "bas\8dn\8dz ve ard\8dndan ReactOS'un y\81klenmesini istedi§iniz dizini yaz\8dn\8dz.",
1041 TEXT_STYLE_NORMAL
1042 },
1043 {
1044 0,
1045 0,
1046 "ENTER = S\81rd\81r F3 = \80\8dk",
1047 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1048 },
1049 {
1050 0,
1051 0,
1052 NULL,
1053 0
1054 }
1055 };
1056
1057 static MUI_ENTRY trTRFileCopyEntries[] =
1058 {
1059 {
1060 4,
1061 3,
1062 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
1063 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1064 },
1065 {
1066 0,
1067 12,
1068 "ReactOS Kur, ReactOS kurulum dizininize dosyalar\8d kopyalarken",
1069 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1070 },
1071 {
1072 0,
1073 13,
1074 " l\81tfen bekleyiniz.",
1075 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1076 },
1077 {
1078 0,
1079 14,
1080 "Bu, bitirmek i\87in birka\87 dakika s\81rebilir.",
1081 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1082 },
1083 {
1084 50,
1085 0,
1086 "\xB3 L\81tfen bekleyiniz...",
1087 TEXT_TYPE_STATUS
1088 },
1089 {
1090 0,
1091 0,
1092 NULL,
1093 0
1094 }
1095 };
1096
1097 static MUI_ENTRY trTRBootLoaderEntries[] =
1098 {
1099 {
1100 4,
1101 3,
1102 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
1103 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1104 },
1105 {
1106 6,
1107 8,
1108 "Kur, \94ny\81kleyiciyi kuruyor.",
1109 TEXT_STYLE_NORMAL
1110 },
1111 {
1112 8,
1113 12,
1114 "\99ny\81kleyiciyi sabit diskin \81zerine kur. (MBR ve VBR)",
1115 TEXT_STYLE_NORMAL
1116 },
1117 {
1118 8,
1119 13,
1120 "\99ny\81kleyiciyi s\83bit diskin \81zerine kur. (Yaln\8dzca VBR)",
1121 TEXT_STYLE_NORMAL
1122 },
1123 {
1124 8,
1125 14,
1126 "\99ny\81kleyiciyi bir diskete kur.",
1127 TEXT_STYLE_NORMAL
1128 },
1129 {
1130 8,
1131 15,
1132 "\99ny\81kleyici kurulumunu ge\87.",
1133 TEXT_STYLE_NORMAL
1134 },
1135 {
1136 0,
1137 0,
1138 "ENTER = S\81rd\81r F3 = \80\8dk",
1139 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1140 },
1141 {
1142 0,
1143 0,
1144 NULL,
1145 0
1146 }
1147 };
1148
1149 static MUI_ENTRY trTRKeyboardSettingsEntries[] =
1150 {
1151 {
1152 4,
1153 3,
1154 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
1155 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1156 },
1157 {
1158 6,
1159 8,
1160 "Kurulum yap\8dlacak klavyenin t\81r\81n\81 se\87mek isteyebilirsiniz.",
1161 TEXT_STYLE_NORMAL
1162 },
1163 {
1164 8,
1165 10,
1166 "\x07 \98stenen klavye t\81r\81n\81 se\87mek i\87in YUKARI'ya veya A\9eA¦I'ya bas\8dn\8dz.",
1167 TEXT_STYLE_NORMAL
1168 },
1169 {
1170 8,
1171 11,
1172 " Ard\8dndan ENTER'e bas\8dn\8dz.",
1173 TEXT_STYLE_NORMAL
1174 },
1175 {
1176 8,
1177 13,
1178 "\x07 Klavye t\81r\81n\81 de§i\9ftirmeden bir \94nceki sayfaya",
1179 TEXT_STYLE_NORMAL
1180 },
1181 {
1182 8,
1183 14,
1184 " d\94nmek i\87in ESC tu\9funa bas\8dn\8dz.",
1185 TEXT_STYLE_NORMAL
1186 },
1187 {
1188 0,
1189 0,
1190 "ENTER = S\81rd\81r ESC = \98ptal F3 = \80\8dk",
1191 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1192 },
1193 {
1194 0,
1195 0,
1196 NULL,
1197 0
1198 }
1199 };
1200
1201 static MUI_ENTRY trTRLayoutSettingsEntries[] =
1202 {
1203 {
1204 4,
1205 3,
1206 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
1207 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1208 },
1209 {
1210 6,
1211 8,
1212 "L\81tfen \94ntan\8dml\8d olarak kurulacak bir d\81zen se\87iniz.",
1213 TEXT_STYLE_NORMAL
1214 },
1215 {
1216 8,
1217 10,
1218 "\x07 \98stenen klavye d\81zenini se\87mek i\87in YUKARI'ya veya A\9eA¦I'ya bas\8dn\8dz.",
1219 TEXT_STYLE_NORMAL
1220 },
1221 {
1222 8,
1223 11,
1224 " Ard\8dndan ENTER'e bas\8dn\8dz.",
1225 TEXT_STYLE_NORMAL
1226 },
1227 {
1228 8,
1229 13,
1230 "\x07 G\94r\81nt\81 t\81r\81n\81 de§i\9ftirmeden bir \94nceki sayfaya",
1231 TEXT_STYLE_NORMAL
1232 },
1233 {
1234 8,
1235 14,
1236 " d\94nmek i\87in ESC d\81§mesine bas\8dn\8dz.",
1237 TEXT_STYLE_NORMAL
1238 },
1239 {
1240 0,
1241 0,
1242 "ENTER = S\81rd\81r ESC = \98ptal F3 = \80\8dk",
1243 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1244 },
1245 {
1246 0,
1247 0,
1248 NULL,
1249 0
1250 },
1251
1252 };
1253
1254 static MUI_ENTRY trTRPrepareCopyEntries[] =
1255 {
1256 {
1257 4,
1258 3,
1259 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
1260 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1261 },
1262 {
1263 6,
1264 8,
1265 "Kur, ReactOS dosyalar\8dn\8d kopyalamak i\87in bilgisayar\8dn\8dz\8d haz\8drl\8dyor.",
1266 TEXT_STYLE_NORMAL
1267 },
1268 {
1269 0,
1270 0,
1271 "Dosya kopylalama listesi olu\9fturuluyor...",
1272 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1273 },
1274 {
1275 0,
1276 0,
1277 NULL,
1278 0
1279 },
1280
1281 };
1282
1283 static MUI_ENTRY trTRSelectFSEntries[] =
1284 {
1285 {
1286 4,
1287 3,
1288 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
1289 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1290 },
1291 {
1292 6,
1293 17,
1294 "A\9f\8ddaki listeden bir dosya sistemi se\87iniz.",
1295 0
1296 },
1297 {
1298 8,
1299 19,
1300 "\x07 Bir dosya sistemi se\87mek i\87in YUKARI'ya veya A\9eA¦I'ya bas\8dn\8dz.",
1301 0
1302 },
1303 {
1304 8,
1305 21,
1306 "\x07 B\94l\81m\81 bi\87imlendirmek i\87in ENTER'e bas\8dn\8dz.",
1307 0
1308 },
1309 {
1310 8,
1311 23,
1312 "\x07 Ba\9fka bir b\94l\81m se\87mek i\87in ESC'e bas\8dn\8dz.",
1313 0
1314 },
1315 {
1316 0,
1317 0,
1318 "ENTER = S\81rd\81r ESC = \98ptal F3 = \80\8dk",
1319 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1320 },
1321
1322 {
1323 0,
1324 0,
1325 NULL,
1326 0
1327 }
1328 };
1329
1330 static MUI_ENTRY trTRDeletePartitionEntries[] =
1331 {
1332 {
1333 4,
1334 3,
1335 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
1336 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1337 },
1338 {
1339 6,
1340 8,
1341 "B\94l\81m\81 silmeyi se\87tiniz.",
1342 TEXT_STYLE_NORMAL
1343 },
1344 {
1345 8,
1346 18,
1347 "\x07 B\94l\81m\81 silmek i\87in D'ye bas\8dn\8dz.",
1348 TEXT_STYLE_NORMAL
1349 },
1350 {
1351 11,
1352 19,
1353 "UYARI: Bu b\94l\81mdeki t\81m veriler yitirilecektir!",
1354 TEXT_STYLE_NORMAL
1355 },
1356 {
1357 8,
1358 21,
1359 "\x07 \98ptal etmek i\87in ESC'e bas\8dn\8dz.",
1360 TEXT_STYLE_NORMAL
1361 },
1362 {
1363 0,
1364 0,
1365 "D = B\94l\81m Sil ESC = \98ptal F3 = \80\8dk",
1366 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1367 },
1368 {
1369 0,
1370 0,
1371 NULL,
1372 0
1373 }
1374 };
1375
1376 static MUI_ENTRY trTRRegistryEntries[] =
1377 {
1378 {
1379 4,
1380 3,
1381 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
1382 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1383 },
1384 {
1385 6,
1386 8,
1387 "Kur, sistem yap\8dland\8drmas\8dn\8d g\81ncelle\9ftiriyor.",
1388 TEXT_STYLE_NORMAL
1389 },
1390 {
1391 0,
1392 0,
1393 "Kay\8dt y\8d§\8dnlar\8d olu\9fturuluyor...",
1394 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1395 },
1396 {
1397 0,
1398 0,
1399 NULL,
1400 0
1401 },
1402
1403 };
1404
1405 MUI_ERROR trTRErrorEntries[] =
1406 {
1407 {
1408 // NOT_AN_ERROR
1409 "Ba\9far\8dl\8d\n"
1410 },
1411 {
1412 // ERROR_NOT_INSTALLED
1413 "ReactOS, bilgisayara t\81m\81yle kurulmad\8d. E§er \9fimdi\n"
1414 "Kur'dan \87\8dkarsan\8dz ReactOS'u kurmak i\87in Kur'u\n"
1415 "yeniden \87al\8d\9ft\8drmaya gereksinim duyacaks\8dn\8dz.\n"
1416 "\n"
1417 " \x07 Kur'u s\81rd\81rmek i\87in ENTER'e bas\8dn\8dz.\n"
1418 " \x07 Kur'dan \87\8dkmak i\87in F3'e bas\8dn\8dz.",
1419 "F3 = \80\8dk ENTER = S\81rd\81r"
1420 },
1421 {
1422 // ERROR_NO_HDD
1423 "Kur, bir sabit disk bulamad\8d.\n",
1424 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1425 },
1426 {
1427 // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1428 "Kur, kaynak s\81r\81c\81y\81 bulamad\8d.\n",
1429 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1430 },
1431 {
1432 // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1433 "Kur, TXTSETUP.SIF dosyas\8dn\8d y\81klemede ba\9far\8ds\8dz oldu.\n",
1434 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1435 },
1436 {
1437 // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1438 "Kur, bozuk bir TXTSETUP.SIF buldu.\n",
1439 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1440 },
1441 {
1442 // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1443 "Kur, TXTSETUP.SIF'ta ge\87ersiz bir i\9faret buldu.\n",
1444 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1445 },
1446 {
1447 // ERROR_DRIVE_INFORMATION
1448 "Kur, sistem s\81r\81c\81 bilgisini alamad\8d.\n",
1449 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1450 },
1451 {
1452 // ERROR_WRITE_BOOT,
1453 "Kur, sistem b\94l\81m\81ne %S \94ny\81kleme kodunu kuramad\8d.",
1454 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1455 },
1456 {
1457 // ERROR_LOAD_COMPUTER,
1458 "Kur, bilgisayar t\81r\81 sistemini y\81klemede ba\9far\8ds\8dz oldu.\n",
1459 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1460 },
1461 {
1462 // ERROR_LOAD_DISPLAY,
1463 "Kur, g\94r\81nt\81 ayarlar\8d listesini y\81klemede ba\9far\8ds\8dz oldu.\n",
1464 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1465 },
1466 {
1467 // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1468 "Kur, klavye t\81r\81 listesini y\81klemede ba\9far\8ds\8dz oldu.\n",
1469 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1470 },
1471 {
1472 // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1473 "Kur, klavye d\81zeni listesini y\81klemede ba\9far\8ds\8dz oldu.\n",
1474 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1475 },
1476 {
1477 // ERROR_WARN_PARTITION,
1478 "Kur, d\81zg\81n y\94netilemeyen bir uyumsuz b\94l\81m tablosu i\87eren en az\n"
1479 "bir sabit disk buldu!\n"
1480 "\n"
1481 "B\94l\81mleri olu\9fturmak veya silmek b\94l\81m tablosunu yok edebilir.\n"
1482 "\n"
1483 " \x07 Kur'dan \87\8dkmak i\87in F3'e bas\8dn\8dz.\n"
1484 " \x07 S\81rd\81rmek i\87in ENTER'e bas\8dn\8dz.",
1485 "F3 = \80\8dk ENTER = S\81rd\81r"
1486 },
1487 {
1488 // ERROR_NEW_PARTITION,
1489 "\99neden var olan bir b\94l\81m\81n i\87ine yeni\n"
1490 "bir b\94l\81m olu\9fturamazs\8dn\8dz!\n"
1491 "\n"
1492 " * S\81rd\81rmek i\87in bir tu\9fa bas\8dn\8dz.",
1493 NULL
1494 },
1495 {
1496 // ERROR_DELETE_SPACE,
1497 "B\94l\81mlenmemi\9f disk bo\9flu§unu silemezsiniz!\n"
1498 "\n"
1499 " * S\81rd\81rmek i\87in bir tu\9fa bas\8dn\8dz.",
1500 NULL
1501 },
1502 {
1503 // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1504 "Kur, sistem b\94l\81m\81 \81zerinde %S \94ny\81kleme kodunu kurmada ba\9far\8ds\8dz oldu.",
1505 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1506 },
1507 {
1508 // ERROR_NO_FLOPPY,
1509 "A: s\81r\81c\81s\81nde disk yok.",
1510 "ENTER = S\81rd\81r"
1511 },
1512 {
1513 // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1514 "Kur, klavye d\81zeni ayarlar\8dn\8d g\81ncelle\9ftirmede ba\9far\8ds\8dz oldu.",
1515 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1516 },
1517 {
1518 // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1519 "Kur, g\94r\81nt\81 kay\8dt ayarlar\8dn\8d g\81ncelle\9ftirmede ba\9far\8ds\8dz oldu.",
1520 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1521 },
1522 {
1523 // ERROR_IMPORT_HIVE,
1524 "Kur, bir y\8d§\8dn dosyas\8d almada ba\9far\8ds\8dz oldu.",
1525 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1526 },
1527 {
1528 // ERROR_FIND_REGISTRY
1529 "Kur, kay\8dt veri dosyalar\8dn\8d bulmada ba\9far\8ds\8dz oldu.",
1530 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1531 },
1532 {
1533 // ERROR_CREATE_HIVE,
1534 "Kur, kay\8dt y\8d§\8dnlar\8dn\8d olu\9fturmada ba\9far\8ds\8dz oldu.",
1535 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1536 },
1537 {
1538 // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1539 "Kur, kay\8dt defterini ba\9flatmada ba\9far\8ds\8dz oldu.",
1540 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1541 },
1542 {
1543 // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1544 "Cabinet'in ge\87erli yap\8dland\8drma dosyas\8d yok.\n",
1545 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1546 },
1547 {
1548 // ERROR_CABINET_MISSING,
1549 "Cabinet bulunamad\8d.\n",
1550 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1551 },
1552 {
1553 // ERROR_CABINET_SCRIPT,
1554 "Cabinet kurulum beti§i yok.\n",
1555 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1556 },
1557 {
1558 // ERROR_COPY_QUEUE,
1559 "Kur, dosya kopyalamada kuyru§unu a\87mada ba\9far\8ds\8dz oldu.\n",
1560 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1561 },
1562 {
1563 // ERROR_CREATE_DIR,
1564 "Kur, kurulum dizinlerini olu\9fturmada ba\9far\8ds\8dz oldu.",
1565 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1566 },
1567 {
1568 // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1569 "Kur, TXTSETUP.SIF'de '%S' b\94l\81m\81n\81\n"
1570 "bulmada ba\9far\8ds\8dz oldu.\n",
1571 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1572 },
1573 {
1574 // ERROR_CABINET_SECTION,
1575 "Kur, dolapta '%S' b\94l\81m\81n\81\n"
1576 "bulmada ba\9far\8ds\8dz oldu.\n",
1577 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1578 },
1579 {
1580 // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1581 "Kur, kurulum dizinini olu\9fturamad\8d.",
1582 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1583 },
1584 {
1585 // ERROR_WRITE_PTABLE,
1586 "Kur, b\94l\81m tablolar\8d yazmada ba\9far\8ds\8dz oldu.\n"
1587 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1588 },
1589 {
1590 // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1591 "Kur, kay\8dt defterine kod sayfas\8d eklemede ba\9far\8ds\8dz oldu.\n"
1592 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1593 },
1594 {
1595 // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1596 "Kur, sistem yerel ayar\8dn\8d yapamad\8d.\n"
1597 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1598 },
1599 {
1600 // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1601 "Kur, kay\8dt defterine klavye d\81zenleri eklemede ba\9far\8ds\8dz oldu.\n"
1602 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1603 },
1604 {
1605 // ERROR_UPDATE_GEOID,
1606 "Kur, co§rafi kimli§i ayarlayamad\8d.\n"
1607 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1608 },
1609 {
1610 // ERROR_DIRECTORY_NAME,
1611 "Ge\87ersiz dizin ad\8d.\n"
1612 "\n"
1613 " * S\81rd\81rmek i\87in bir tu\9fa bas\8dn\8dz."
1614 },
1615 {
1616 // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1617 "Se\87ili b\94l\81m ReactOS'u kurmak i\87in yetecek \94l\87\81de b\81y\81k de§il.\n"
1618 "Kurulum b\94l\81m\81 en az %lu MB b\81y\81kl\81§\81nde olmal\8d.\n"
1619 "\n"
1620 " * S\81rd\81rmek i\87in bir tu\9fa bas\8dn\8dz.",
1621 NULL
1622 },
1623 {
1624 // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1625 "B\94l\81m tablosu dolu oldu§undan dolay\8d bu diskin b\94l\81m tablosunda yeni bir ana b\94l\81m\n"
1626 "ya da yeni bir geni\9fletilmi\9f b\94l\81m olu\9fturamazs\8dn\8dz.\n"
1627 "\n"
1628 " * S\81rd\81rmek i\87in bir tu\9fa bas\8dn\8dz."
1629 },
1630 {
1631 // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1632 "Bir diskte birden \87ok geni\9fletilmi\9f b\94l\81m olu\9fturamazs\8dn\8dz.\n"
1633 "\n"
1634 " * S\81rd\81rmek i\87in bir tu\9fa bas\8dn\8dz."
1635 },
1636 {
1637 // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1638 "Kur, b\94l\81m\81 bi\87imlendiremez:\n"
1639 " %S\n"
1640 "\n"
1641 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
1642 },
1643 {
1644 NULL,
1645 NULL
1646 }
1647 };
1648
1649 MUI_PAGE trTRPages[] =
1650 {
1651 {
1652 LANGUAGE_PAGE,
1653 trTRLanguagePageEntries
1654 },
1655 {
1656 WELCOME_PAGE,
1657 trTRWelcomePageEntries
1658 },
1659 {
1660 INSTALL_INTRO_PAGE,
1661 trTRIntroPageEntries
1662 },
1663 {
1664 LICENSE_PAGE,
1665 trTRLicensePageEntries
1666 },
1667 {
1668 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1669 trTRDevicePageEntries
1670 },
1671 {
1672 REPAIR_INTRO_PAGE,
1673 trTRRepairPageEntries
1674 },
1675 {
1676 UPGRADE_REPAIR_PAGE,
1677 trTRUpgradePageEntries
1678 },
1679 {
1680 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1681 trTRComputerPageEntries
1682 },
1683 {
1684 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1685 trTRDisplayPageEntries
1686 },
1687 {
1688 FLUSH_PAGE,
1689 trTRFlushPageEntries
1690 },
1691 {
1692 SELECT_PARTITION_PAGE,
1693 trTRSelectPartitionEntries
1694 },
1695 {
1696 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1697 trTRConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1698 },
1699 {
1700 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1701 trTRSelectFSEntries
1702 },
1703 {
1704 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1705 trTRFormatPartitionEntries
1706 },
1707 {
1708 DELETE_PARTITION_PAGE,
1709 trTRDeletePartitionEntries
1710 },
1711 {
1712 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1713 trTRInstallDirectoryEntries
1714 },
1715 {
1716 PREPARE_COPY_PAGE,
1717 trTRPrepareCopyEntries
1718 },
1719 {
1720 FILE_COPY_PAGE,
1721 trTRFileCopyEntries
1722 },
1723 {
1724 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1725 trTRKeyboardSettingsEntries
1726 },
1727 {
1728 BOOT_LOADER_PAGE,
1729 trTRBootLoaderEntries
1730 },
1731 {
1732 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1733 trTRLayoutSettingsEntries
1734 },
1735 {
1736 QUIT_PAGE,
1737 trTRQuitPageEntries
1738 },
1739 {
1740 SUCCESS_PAGE,
1741 trTRSuccessPageEntries
1742 },
1743 {
1744 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1745 trTRBootPageEntries
1746 },
1747 {
1748 REGISTRY_PAGE,
1749 trTRRegistryEntries
1750 },
1751 {
1752 -1,
1753 NULL
1754 }
1755 };
1756
1757 MUI_STRING trTRStrings[] =
1758 {
1759 {STRING_PLEASEWAIT,
1760 " L\81tfen bekleyiniz..."},
1761 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1762 " ENTER = Kur P = Ana B\94l\81m Olu\9ftur E = Geni\9fletilmi\9f B\94l\81m Olu\9ftur F3 = \80\8dk"},
1763 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1764 " ENTER = Kur L = Mant\8dksal B\94l\81m Olu\9ftur F3 = \80\8dk"},
1765 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1766 " ENTER = Kur D = B\94l\81m\81 Sil F3 = \80\8dk"},
1767 {STRING_DELETEPARTITION,
1768 " D = B\94l\81m\81 Sil F3 = \80\8dk"},
1769 {STRING_PARTITIONSIZE,
1770 "Yeni b\94l\81m\81n b\81y\81kl\81§\81n\81 giriniz:"},
1771 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1772 "\9azerinde bir ana b\94l\81m olu\9fturmay\8d se\87tiniz:"},
1773 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1774 "\9azerinde bir geni\9fletilmi\9f b\94l\81m olu\9fturmay\8d se\87tiniz:"},
1775 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1776 "\9azerinde bir mant\8dksal b\94l\81m olu\9fturmay\8d se\87tiniz:"},
1777 {STRING_HDDSIZE,
1778 "L\81tfen yeni b\94l\81m\81n b\81y\81kl\81§\81n\81 megabayt olarak giriniz."},
1779 {STRING_CREATEPARTITION,
1780 " ENTER = B\94l\81m Olu\9ftur ESC = \98ptal F3 = \80\8dk"},
1781 {STRING_PARTFORMAT,
1782 "Bu b\94l\81m ileride bi\87imlendirilecektir."},
1783 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1784 "ReactOS'u yeni ya da bi\87imlendirilmemi\9f bir b\94l\81me kurmay\8d se\87tiniz."},
1785 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1786 "Sistem b\94l\81m\81 daha bi\87imlendirilmemi\9f."},
1787 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1788 "Yeni b\94l\81m daha bi\87imlendirilmemi\9f."},
1789 {STRING_INSTALLONPART,
1790 "Kur, ReactOS'u b\94l\81m \81zerine kurar."},
1791 {STRING_CHECKINGPART,
1792 "Kur, \9fimdi se\87ili b\94l\81m\81 g\94zden ge\87iriyor."},
1793 {STRING_CONTINUE,
1794 "ENTER = S\81rd\81r"},
1795 {STRING_QUITCONTINUE,
1796 "F3 = \80\8dk ENTER = S\81rd\81r"},
1797 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1798 "ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"},
1799 {STRING_DELETING,
1800 " Deleting file: %S"},
1801 {STRING_MOVING,
1802 " Moving file: %S to: %S"},
1803 {STRING_RENAMING,
1804 " Renaming file: %S to: %S"},
1805 {STRING_COPYING,
1806 " Dosya kopyalan\8dyor: %S"},
1807 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1808 "Kur, dosyalar\8d kopyal\8dyor..."},
1809 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1810 " Kay\8dt y\8d§\8dnlar\8d g\81ncelle\9ftiriliyor..."},
1811 {STRING_IMPORTFILE,
1812 " Al\8dn\8dyor: %S..."},
1813 {STRING_DISPLAYSETTINGSUPDATE,
1814 " G\94r\81nt\81 ayarlar\8d de§erleri g\81ncelle\9ftiriliyor..."},
1815 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1816 " Yerel ayarlar g\81ncelle\9ftiriliyor..."},
1817 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1818 " Klavye d\81zeni ayarlar\8d g\81ncelle\9ftiriliyor..."},
1819 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1820 " Kay\8dt defterine kod sayfas\8d bilgisi ekleniyor..."},
1821 {STRING_DONE,
1822 " Bitti..."},
1823 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1824 " ENTER = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"},
1825 {STRING_REBOOTPROGRESSBAR,
1826 " Bilgisayar\8dn\8dz %li saniye sonra yeniden ba\9flat\8dlacak... "},
1827 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1828 "Konsol a\87\8dlam\8dyor.\r\n\r\n"},
1829 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1830 "Bunun en bilinen nedeni, bir USB klavye kullan\8dlmas\8dd\8dr.\r\n"},
1831 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1832 "USB klavye daha t\81m\81yle desteklenmemektedir.\r\n"},
1833 {STRING_FORMATTINGDISK,
1834 "Kur, diskinizi bi\87imlendiriyor."},
1835 {STRING_CHECKINGDISK,
1836 "Kur, diskinizi g\94zden ge\87iriyor."},
1837 {STRING_FORMATDISK1,
1838 " B\94l\81m\81 %S dosya sistemiyle h\8dzl\8d bi\87imlendir. "},
1839 {STRING_FORMATDISK2,
1840 " B\94l\81m\81 %S dosya sistemiylee bi\87imlendir. "},
1841 {STRING_KEEPFORMAT,
1842 " \9eimdiki dosya sistemini koru. (De§i\9fiklik yok.) "},
1843 {STRING_HDINFOPARTCREATE_1,
1844 "%I64u %s Sabit Disk %lu (Giri\9f=%hu, Veriyolu=%hu, Kimlik=%hu), %wZ \81zerinde [%s]."},
1845 {STRING_HDINFOPARTCREATE_2,
1846 "%I64u %s abit Disk %lu (Giri\9f=%hu, Veriyolu=%hu, Kimlik=%hu) [%s]."},
1847 {STRING_HDDINFOUNK2,
1848 " %c%c T\81r 0x%02X %I64u %s"},
1849 {STRING_HDINFOPARTDELETE_1,
1850 "\9azerinde: %I64u %s Sabit Disk %lu (Giri\9f=%hu, Veriyolu=%hu, Kimlik=%hu), %wZ \81zerinde [%s]."},
1851 {STRING_HDINFOPARTDELETE_2,
1852 "\9azerinde: %I64u %s Sabit Disk %lu (Giri\9f=%hu, Veriyolu=%hu, Kimlik=%hu) [%s]."},
1853 {STRING_HDINFOPARTZEROED_1,
1854 "Sabit Disk %lu (%I64u %s), Giri\9f=%hu, Veriyolu=%hu, Kimlik=%hu (%wZ) [%s]."},
1855 {STRING_HDDINFOUNK4,
1856 "%c%c T\81r 0x%02X %I64u %s"},
1857 {STRING_HDINFOPARTEXISTS_1,
1858 "\9azerinde: Sabit Disk %lu (%I64u %s), Giri\9f=%hu, Veriyolu=%hu, Kimlik=%hu (%wZ) [%s]."},
1859 {STRING_HDDINFOUNK5,
1860 "%c%c %c %sT\81r %-3u%s %6lu %s"},
1861 {STRING_HDINFOPARTSELECT_1,
1862 "%6lu %s Sabit Disk %lu (Giri\9f=%hu, Veriyolu=%hu, Kimlik=%hu), %wZ \81zerinde [%s]"},
1863 {STRING_HDINFOPARTSELECT_2,
1864 "%6lu %s Sabit Disk %lu (Giri\9f=%hu, Veriyolu=%hu, Kimlik=%hu) [%s]"},
1865 {STRING_NEWPARTITION,
1866 "Kur, \81zerinde bir yeni b\94l\81m olu\9fturdu:"},
1867 {STRING_UNPSPACE,
1868 " %sKullan\8dlmayan Bo\9fluk%s %6lu %s"},
1869 {STRING_MAXSIZE,
1870 "MB (En \87ok %lu MB)"},
1871 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1872 "Geni\9fletilmi\9f B\94l\81m"},
1873 {STRING_UNFORMATTED,
1874 "Yeni (Bi\87imlendirilmemi\9f)"},
1875 {STRING_FORMATUNUSED,
1876 "Kullan\8dlmayan"},
1877 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1878 "Bilinmeyen"},
1879 {STRING_KB,
1880 "KB"},
1881 {STRING_MB,
1882 "MB"},
1883 {STRING_GB,
1884 "GB"},
1885 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1886 "Klavye d\81zenleri ekleniyor..."},
1887 {0, 0}
1888 };