65bbac350c8081dc4f73507e445e15529f41de24
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / tr-TR.h
1 // This file is converted by code7bit.
2 // code7bit: https://github.com/katahiromz/code7bit
3 // To revert conversion, please execute "code7bit -r <file>".
4 /* TRANSLATORS: 2013-2015 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] live [dot] com), 2018 Ercan Ersoy (ercanersoy) (ercanersoy [at] ercanersoy [dot] net) */
5
6 #pragma once
7
8 static MUI_ENTRY trTRLanguagePageEntries[] =
9 {
10 {
11 4,
12 3,
13 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
14 TEXT_STYLE_UNDERLINE
15 },
16 {
17 6,
18 8,
19 "Dil Se\207imi",
20 TEXT_STYLE_NORMAL
21 },
22 {
23 8,
24 10,
25 "\x07 L\201tfen kurulum s\201reci i\207in kullan\215lacak dili se\207iniz.",
26 TEXT_STYLE_NORMAL
27 },
28 {
29 8,
30 11,
31 " Ard\215ndan ENTER'e bas\215n\215z.",
32 TEXT_STYLE_NORMAL
33 },
34 {
35 8,
36 13,
37 "\x07 Bu dil, kurulacak sistemin \224n tan\215ml\215 dili olacakt\215r.",
38 TEXT_STYLE_NORMAL
39 },
40 {
41 0,
42 0,
43 "ENTER = S\201rd\201r F3 = \200\215k",
44 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
45 },
46 {
47 0,
48 0,
49 NULL,
50 0
51 }
52 };
53
54 static MUI_ENTRY trTRWelcomePageEntries[] =
55 {
56 {
57 4,
58 3,
59 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
60 TEXT_STYLE_UNDERLINE
61 },
62 {
63 6,
64 8,
65 "ReactOS Kur'a ho\237 geldiniz.",
66 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
67 },
68 {
69 6,
70 11,
71 "Kurulumun bu b\224l\201m\201, ReactOS \230\237letim Sistemi'ni bilgisayar\215n\215za",
72 TEXT_STYLE_NORMAL
73 },
74 {
75 6,
76 12,
77 "kopyalar ve kurulumun ikinci b\224l\201m\201n\201 haz\215rlar.",
78 TEXT_STYLE_NORMAL
79 },
80 {
81 8,
82 15,
83 "\x07 ReactOS'u y\201klemek ya da y\201kseltmek i\207in ENTER'e bas\215n\215z.",
84 TEXT_STYLE_NORMAL
85 },
86 {
87 8,
88 17,
89 "\x07 ReactOS'u onarmak veya y\201kseltmek i\207in R'ye bas\215n\215z.",
90 TEXT_STYLE_NORMAL
91 },
92 {
93 8,
94 19,
95 "\x07 ReactOS Lisans Terimleri'ni ve \236artlar\215'n\215 g\224r\201nt\201lemek i\207in L'ye bas\215n\215z.",
96 TEXT_STYLE_NORMAL
97 },
98 {
99 8,
100 21,
101 "\x07 ReactOS'u kurmadan \207\215kmak i\207in F3'e bas\215n\215z.",
102 TEXT_STYLE_NORMAL
103 },
104 {
105 6,
106 23,
107 "Daha \207ok bilgi i\207in l\201tfen u\247ray\215n\215z:",
108 TEXT_STYLE_NORMAL
109 },
110 {
111 6,
112 24,
113 "http://www.reactos.org",
114 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
115 },
116 {
117 0,
118 0,
119 "ENTER = S\201rd\201r R = Onar veya Y\201kselt L = Lisans F3 = \200\215k",
120 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
121 },
122 {
123 0,
124 0,
125 NULL,
126 0
127 }
128 };
129
130 static MUI_ENTRY trTRIntroPageEntries[] =
131 {
132 {
133 4,
134 3,
135 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
136 TEXT_STYLE_UNDERLINE
137 },
138 {
139 6,
140 8,
141 "ReactOS S\201r\201m Durumu",
142 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
143 },
144 {
145 6,
146 11,
147 "ReactOS alfa a\237amas\215ndad\215r, \224zellikleri tamamlanmam\215\237 anlam\215na gelmektedir",
148 TEXT_STYLE_NORMAL
149 },
150 {
151 6,
152 12,
153 "ve a\247\215r geli\237tirme alt\215ndad\215r. Yaln\215zca de\247erlendirme ve s\215nama ama\207lar\215yla",
154 TEXT_STYLE_NORMAL
155 },
156 {
157 6,
158 13,
159 "kullan\215m\215 \224nerilmektedir ve g\201nl\201k kullan\215m i\237letim sisteminiz de\247ildir.",
160 TEXT_STYLE_NORMAL
161 },
162 {
163 6,
164 15,
165 "E\247er, ReactOS'u ger\207ek donan\215m \201zerinde \207al\215\237t\215rmay\215 deneyecekseniz",
166 TEXT_STYLE_NORMAL
167 },
168 {
169 6,
170 16,
171 "verilerinizi yedekleyin veya bir ikinci bilgisayar\215n\215zda s\215nay\215n.",
172 TEXT_STYLE_NORMAL
173 },
174 {
175 8,
176 19,
177 "\x07 ReactOS Kur'a s\201rd\201rmek i\207in ENTER'e bas\215n\215z.",
178 TEXT_STYLE_NORMAL
179 },
180 {
181 8,
182 21,
183 "\x07 ReactOS'u kurmaks\215z\215n \207\215kmak i\207in F3'e bas\215n\215z.",
184 TEXT_STYLE_NORMAL
185 },
186 {
187 0,
188 0,
189 "ENTER = S\201rd\201r F3 = \200\215k",
190 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
191 },
192 {
193 0,
194 0,
195 NULL,
196 0
197 }
198 };
199
200 static MUI_ENTRY trTRLicensePageEntries[] =
201 {
202 {
203 4,
204 3,
205 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
206 TEXT_STYLE_UNDERLINE
207 },
208 {
209 6,
210 6,
211 "Lisanslama:",
212 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
213 },
214 {
215 8,
216 8,
217 "ReactOS Sistemi, GNU GPL'yle X11, BSD ve GNU LPGL",
218 TEXT_STYLE_NORMAL
219 },
220 {
221 8,
222 9,
223 "lisanslar\215 gibi ba\237ka uygun lisanslardan kod i\207eren",
224 TEXT_STYLE_NORMAL
225 },
226 {
227 8,
228 10,
229 "b\224l\201mlerin \237artlar\215 alt\215nda lisanslanm\215\237t\215r.",
230 TEXT_STYLE_NORMAL
231 },
232 {
233 8,
234 11,
235 "Bu y\201zden ReactOS sisteminin b\224l\201m\201 olan t\201m yaz\215l\215mlar, korunan",
236 TEXT_STYLE_NORMAL
237 },
238 {
239 8,
240 12,
241 "\224zg\201n lisanslar\215yla birlikte GNU GPL alt\215nda yay\215mlan\215r.",
242 TEXT_STYLE_NORMAL
243 },
244 {
245 8,
246 14,
247 "Bu yaz\215l\215m, yerel ve uluslararas\215 yasa uygulanabilir kullan\215m",
248 TEXT_STYLE_NORMAL
249 },
250 {
251 8,
252 15,
253 "\201zerine hi\207bir g\201vence ve k\215s\215tlamayla gelmez. ReactOS'un",
254 TEXT_STYLE_NORMAL
255 },
256 {
257 8,
258 16,
259 "lisanslanmas\215 yaln\215zca \201\207\201nc\201 yanlara da\247\215tmay\215 kapsar.",
260 TEXT_STYLE_NORMAL
261 },
262 {
263 8,
264 17,
265 "E\247er birtak\215m nedenlerden dolay\215 ReactOS ile GNU Genel",
266 TEXT_STYLE_NORMAL
267 },
268 {
269 8,
270 18,
271 "Kamu Lisans\215'n\215n bir kopyas\215n\215 almad\215ysan\215z l\201tfen u\247ray\215n\215z:",
272 TEXT_STYLE_NORMAL
273 },
274 {
275 8,
276 19,
277 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
278 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
279 },
280 {
281 8,
282 21,
283 "G\201vence:",
284 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
285 },
286 {
287 8,
288 23,
289 "Bu \224zg\201r yaz\215l\215md\215r, kopylama \237artlar\215 i\207in kayna\247a bak\215n\215z.",
290 TEXT_STYLE_NORMAL
291 },
292 {
293 8,
294 24,
295 "Burada hi\207bir g\201vence YOKTUR, SATILAB\230L\230RL\230K veya",
296 TEXT_STYLE_NORMAL
297 },
298 {
299 8,
300 25,
301 "BEL\230RL\230 B\230R AMACA UYGUNLUK i\207in bile.",
302 TEXT_STYLE_NORMAL
303 },
304 {
305 0,
306 0,
307 "ENTER = Geri D\224n",
308 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
309 },
310 {
311 0,
312 0,
313 NULL,
314 0
315 }
316 };
317
318 static MUI_ENTRY trTRDevicePageEntries[] =
319 {
320 {
321 4,
322 3,
323 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
324 TEXT_STYLE_UNDERLINE
325 },
326 {
327 6,
328 8,
329 "A\237a\247\215daki liste \237imdiki ayg\215t ayarlar\215n\215 g\224sterir.",
330 TEXT_STYLE_NORMAL
331 },
332 {
333 24,
334 11,
335 "Bilgisayar:",
336 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
337 },
338 {
339 24,
340 12,
341 "G\224r\201nt\201:",
342 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
343 },
344 {
345 24,
346 13,
347 "Klavye:",
348 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
349 },
350 {
351 24,
352 14,
353 "Klavye D\201zeni:",
354 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
355 },
356 {
357 24,
358 16,
359 "Do\247rula:",
360 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
361 },
362 {
363 25,
364 16,
365 "Bu ayg\215t ayarlar\215n\215 do\247rula.",
366 TEXT_STYLE_NORMAL
367 },
368 {
369 6,
370 19,
371 "Ayg\215t ayarlar\215n\215, bir se\207enek se\207mek i\207in Yukar\215 veya A\237a\247\215",
372 TEXT_STYLE_NORMAL
373 },
374 {
375 6,
376 20,
377 "tu\237lar\215na basarak de\247i\237tirebilirsiniz. Sonra ba\237ka ayarlar se\207mek i\207in",
378 TEXT_STYLE_NORMAL
379 },
380 {
381 6,
382 21,
383 "ENTER tu\237una bas\215n\215z.",
384 TEXT_STYLE_NORMAL
385 },
386 {
387 6,
388 23,
389 "T\201m ayarlar uygun oldu\247unda ""Bu ayg\215t ayarlar\215n\215 do\247rula.""y\215",
390 TEXT_STYLE_NORMAL
391 },
392 {
393 6,
394 24,
395 "se\207iniz ve ENTER tu\237una bas\215n\215z.",
396 TEXT_STYLE_NORMAL
397 },
398 {
399 0,
400 0,
401 "ENTER = S\201rd\201r F3 = \200\215k",
402 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
403 },
404 {
405 0,
406 0,
407 NULL,
408 0
409 }
410 };
411
412 static MUI_ENTRY trTRRepairPageEntries[] =
413 {
414 {
415 4,
416 3,
417 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
418 TEXT_STYLE_UNDERLINE
419 },
420 {
421 6,
422 8,
423 "ReactOS Kur, bir \224n geli\237me evresindedir. Daha t\201m\201yle kullan\215\237l\215",
424 TEXT_STYLE_NORMAL
425 },
426 {
427 6,
428 9,
429 "bir kurulum uygulamas\215n\215n t\201m i\237levlerini desteklemez.",
430 TEXT_STYLE_NORMAL
431 },
432 {
433 6,
434 12,
435 "Onarma i\237levleri daha bitirilmemi\237tir.",
436 TEXT_STYLE_NORMAL
437 },
438 {
439 8,
440 15,
441 "\x07 \230\237letim sistemini y\201kseltmek i\207in U'ya bas\215n\215z.",
442 TEXT_STYLE_NORMAL
443 },
444 {
445 8,
446 17,
447 "\x07 Kurtarma Konsolu i\207in R'ye bas\215n\215z.",
448 TEXT_STYLE_NORMAL
449 },
450 {
451 8,
452 19,
453 "\x07 Ana sayfaya geri d\224nmek i\207in ESC'e bas\215n\215z.",
454 TEXT_STYLE_NORMAL
455 },
456 {
457 8,
458 21,
459 "\x07 Bilgisayar\215n\215z\215 yeniden ba\237latmak i\207in ENTER'e bas\215n\215z.",
460 TEXT_STYLE_NORMAL
461 },
462 {
463 0,
464 0,
465 "ESC = Ana Sayfa U = Y\201kselt R = Kurtarma ENTER = Yeniden Ba\237lat",
466 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
467 },
468 {
469 0,
470 0,
471 NULL,
472 0
473 }
474 };
475
476 static MUI_ENTRY trTRUpgradePageEntries[] =
477 {
478 {
479 4,
480 3,
481 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
482 TEXT_STYLE_UNDERLINE
483 },
484 {
485 6,
486 8,
487 "ReactOS Kur, a\237a\247\215da listelenen bir mevcut ReactOS kurulumunu",
488 TEXT_STYLE_NORMAL
489 },
490 {
491 6,
492 9,
493 "y\201kseltebilir ya da ReactOS kurulumu zarar g\224rm\201\237se Kur program\215 onu",
494 TEXT_STYLE_NORMAL
495 },
496 {
497 6,
498 10,
499 "onarmay\215 deneyebilir.",
500 TEXT_STYLE_NORMAL
501 },
502 {
503 6,
504 12,
505 "Onar\215m i\237levleri hen\201z tamamlanmam\215\237t\215r.",
506 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
507 },
508 {
509 8,
510 15,
511 "\x07 Bir i\237letim sistemi se\207mek i\207in YUKARI'ya ya da A\236A\246I'ya bas\215n\215z.",
512 TEXT_STYLE_NORMAL
513 },
514 {
515 8,
516 17,
517 "\x07 Se\207ilmi\237 i\237letim sistemi kurulumunu y\201kseltmek i\207in U'ya bas\215n\215z.",
518 TEXT_STYLE_NORMAL
519 },
520 {
521 8,
522 19,
523 "\x07 Bir yeni kuruluma s\201rd\201rmek i\207in ESC'e bas\215n\215z.",
524 TEXT_STYLE_NORMAL
525 },
526 {
527 8,
528 21,
529 "\x07 ReactOS kurmaks\215z\215n \207\215kmak i\207in F3'e bas\215n\215z.",
530 TEXT_STYLE_NORMAL
531 },
532 {
533 0,
534 0,
535 "U = Y\201kselt ESC = Y\201kseltme F3 = \200\215k\215\237",
536 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
537 },
538 {
539 0,
540 0,
541 NULL,
542 0
543 }
544 };
545
546 static MUI_ENTRY trTRComputerPageEntries[] =
547 {
548 {
549 4,
550 3,
551 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
552 TEXT_STYLE_UNDERLINE
553 },
554 {
555 6,
556 8,
557 "Kurulum yap\215lacak bilgisayar\215n t\201r\201n\201 se\207mek isteyebilirsiniz.",
558 TEXT_STYLE_NORMAL
559 },
560 {
561 8,
562 10,
563 "\x07 \230stenen bilgisyar t\201r\201n\201 se\207mek i\207in YUKARI'ya veya A\236A\246I'ya bas\215n\215z.",
564 TEXT_STYLE_NORMAL
565 },
566 {
567 8,
568 11,
569 " Ard\215ndan ENTER'e bas\215n\215z.",
570 TEXT_STYLE_NORMAL
571 },
572 {
573 8,
574 13,
575 "\x07 Bilgisayar t\201r\201n\201 de\247i\237tirmeden bir \224nceki sayfaya",
576 TEXT_STYLE_NORMAL
577 },
578 {
579 8,
580 14,
581 " d\224nmek i\207in ESC tu\237una bas\215n\215z.",
582 TEXT_STYLE_NORMAL
583 },
584 {
585 0,
586 0,
587 "ENTER = S\201rd\201r ESC = \230ptal F3 = \200\215k",
588 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
589 },
590 {
591 0,
592 0,
593 NULL,
594 0
595 }
596 };
597
598 static MUI_ENTRY trTRFlushPageEntries[] =
599 {
600 {
601 4,
602 3,
603 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
604 TEXT_STYLE_UNDERLINE
605 },
606 {
607 10,
608 6,
609 "Dizge, \237imdi diskinize saklanm\215\237 t\201m veriyi do\247ruluyor.",
610 TEXT_STYLE_NORMAL
611 },
612 {
613 10,
614 8,
615 "Bu bir dakika s\201rebilir.",
616 TEXT_STYLE_NORMAL
617 },
618 {
619 10,
620 9,
621 "Bitti\247inde bilgisayar\215n\215z kendili\247inden yeniden ba\237layacakt\215r.",
622 TEXT_STYLE_NORMAL
623 },
624 {
625 0,
626 0,
627 "\231n bellek temizleniyor...",
628 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
629 },
630 {
631 0,
632 0,
633 NULL,
634 0
635 }
636 };
637
638 static MUI_ENTRY trTRQuitPageEntries[] =
639 {
640 {
641 4,
642 3,
643 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
644 TEXT_STYLE_UNDERLINE
645 },
646 {
647 10,
648 6,
649 "ReactOS, t\201m\201yle kurulmad\215.",
650 TEXT_STYLE_NORMAL
651 },
652 {
653 10,
654 8,
655 "A: s\201r\201c\201s\201nden disketi ve t\201m CD s\201r\201c\201lerinden",
656 TEXT_STYLE_NORMAL
657 },
658 {
659 10,
660 9,
661 "CD-ROM'lar\215 \207\215kart\215n\215z.",
662 TEXT_STYLE_NORMAL
663 },
664 {
665 10,
666 11,
667 "Bilgisayar\215n\215z\215 yeniden ba\237latmak i\207in ENTER'e bas\215n\215z.",
668 TEXT_STYLE_NORMAL
669 },
670 {
671 0,
672 0,
673 "L\201tfen bekleyiniz...",
674 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
675 },
676 {
677 0,
678 0,
679 NULL,
680 0
681 }
682 };
683
684 static MUI_ENTRY trTRDisplayPageEntries[] =
685 {
686 {
687 4,
688 3,
689 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
690 TEXT_STYLE_UNDERLINE
691 },
692 {
693 6,
694 8,
695 "Kurulum yap\215lacak g\224r\201nt\201n\201n t\201r\201n\201 se\207mek isteyebilirsiniz.",
696 TEXT_STYLE_NORMAL
697 },
698 { 8,
699 10,
700 "\x07 \230stenen g\224r\201nt\201 t\201r\201n\201 se\207mek i\207in YUKARI'ya veya A\236A\246I'ya bas\215n\215z.",
701 TEXT_STYLE_NORMAL
702 },
703 {
704 8,
705 11,
706 " Ard\215ndan ENTER'e bas\215n\215z.",
707 TEXT_STYLE_NORMAL
708 },
709 {
710 8,
711 13,
712 "\x07 G\224r\201nt\201 t\201r\201n\201 de\247i\237tirmeden bir \224nceki sayfaya",
713 TEXT_STYLE_NORMAL
714 },
715 {
716 8,
717 14,
718 " d\224nmek i\207in ESC tu\237una bas\215n\215z.",
719 TEXT_STYLE_NORMAL
720 },
721 {
722 0,
723 0,
724 "ENTER = S\201rd\201r ESC = \230ptal F3 = \200\215k",
725 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
726 },
727 {
728 0,
729 0,
730 NULL,
731 0
732 }
733 };
734
735 static MUI_ENTRY trTRSuccessPageEntries[] =
736 {
737 {
738 4,
739 3,
740 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
741 TEXT_STYLE_UNDERLINE
742 },
743 {
744 10,
745 6,
746 "ReactOS'un ana bile\237enleri ba\237ar\215l\215 olarak kuruldu.",
747 TEXT_STYLE_NORMAL
748 },
749 {
750 10,
751 8,
752 "A: s\201r\201c\201s\201nden disketi ve t\201m CD s\201r\201c\201lerinden",
753 TEXT_STYLE_NORMAL
754 },
755 {
756 10,
757 9,
758 "CD-ROM'lar\215 \207\215kart\215n\215z.",
759 TEXT_STYLE_NORMAL
760 },
761 {
762 10,
763 11,
764 "Bilgisayar\215n\215z\215 yeniden ba\237latmak i\207in ENTER'e bas\215n\215z.",
765 TEXT_STYLE_NORMAL
766 },
767 {
768 0,
769 0,
770 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat",
771 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
772 },
773 {
774 0,
775 0,
776 NULL,
777 0
778 }
779 };
780
781 static MUI_ENTRY trTRBootPageEntries[] =
782 {
783 {
784 4,
785 3,
786 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
787 TEXT_STYLE_UNDERLINE
788 },
789 {
790 6,
791 8,
792 "Kur, bilgisayar\215n\215z\215n sabit diskine \224ny\201kleyiciyi kuramad\215.",
793 TEXT_STYLE_NORMAL
794 },
795 {
796 6,
797 12,
798 "L\201tfen A: s\201r\201c\201s\201ne bi\207imlendirilmi\237 bir disket tak\215n\215z",
799 TEXT_STYLE_NORMAL
800 },
801 {
802 6,
803 13,
804 "ve ENTER'e bas\215n\215z.",
805 TEXT_STYLE_NORMAL
806 },
807 {
808 0,
809 0,
810 "ENTER = S\201rd\201r F3 = \200\215k",
811 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
812 },
813 {
814 0,
815 0,
816 NULL,
817 0
818 }
819
820 };
821
822 static MUI_ENTRY trTRSelectPartitionEntries[] =
823 {
824 {
825 4,
826 3,
827 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
828 TEXT_STYLE_UNDERLINE
829 },
830 {
831 6,
832 8,
833 "A\237a\247\215daki liste, var olan b\224l\201mleri ve yeni b\224l\201mler i\207in",
834 TEXT_STYLE_NORMAL
835 },
836 {
837 6,
838 9,
839 "kullan\215lmayan disk bo\237lu\247unu g\224sterir.",
840 TEXT_STYLE_NORMAL
841 },
842 {
843 8,
844 11,
845 "\x07 Bir liste girdisini se\207mek i\207in YUKARI'ya ya da A\236A\246I'ya bas\215n\215z.",
846 TEXT_STYLE_NORMAL
847 },
848 {
849 8,
850 13,
851 "\x07 Se\207ili b\224l\201me ReactOS'u y\201klemek i\207in ENTER'e bas\215n\215z.",
852 TEXT_STYLE_NORMAL
853 },
854 {
855 8,
856 15,
857 "\x07 Bir ana b\224l\201m olu\237turmak i\207in P'ye bas\215n\215z.",
858 TEXT_STYLE_NORMAL
859 },
860 {
861 8,
862 17,
863 "\x07 Bir geni\237letilmi\237 b\224l\201m olu\237turmak i\207in E'ye bas\215n\215z.",
864 TEXT_STYLE_NORMAL
865 },
866 {
867 8,
868 19,
869 "\x07 Mant\215ksal bir b\224l\201m olu\237turmak i\207in L'ye bas\215n\215z.",
870 TEXT_STYLE_NORMAL
871 },
872 {
873 8,
874 21,
875 "\x07 Var olan bir b\224l\201m silmek i\207in D'ye bas\215n\215z.",
876 TEXT_STYLE_NORMAL
877 },
878 {
879 0,
880 0,
881 "L\201tfen bekleyiniz...",
882 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
883 },
884 {
885 0,
886 0,
887 NULL,
888 0
889 }
890 };
891
892 static MUI_ENTRY trTRConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
893 {
894 {
895 4,
896 3,
897 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
898 TEXT_STYLE_UNDERLINE
899 },
900 {
901 6,
902 8,
903 "Kur'a sistem b\224l\201m\201n\201 silmeyi sordunuz.",
904 TEXT_STYLE_NORMAL
905 },
906 {
907 6,
908 10,
909 "Sistem b\224l\201mleri; tan\215lama programlar\215, donan\215m yap\215land\215rma",
910 TEXT_STYLE_NORMAL
911 },
912 {
913 6,
914 11,
915 "programlar\215, ReactOS gibi bir i\237letim sistemini ba\237latmak i\207in programlar",
916 TEXT_STYLE_NORMAL
917 },
918 {
919 6,
920 12,
921 "veya donan\215m \201reticisi taraf\215ndan sa\247lanan ba\237ka programlar i\207erebilir.",
922 TEXT_STYLE_NORMAL
923 },
924 {
925 6,
926 14,
927 "Yaln\215zca, b\224l\201mde b\224yle programlar\215n olmad\215\247\215ndan emin oldu\247unuzda ya da",
928 TEXT_STYLE_NORMAL
929 },
930 {
931 6,
932 15,
933 "onlar\215 silmek istedi\247inizden emin oldu\247unuzda bir sistem b\224l\201m\201n\201 siliniz.",
934 TEXT_STYLE_NORMAL
935 },
936 {
937 6,
938 16,
939 "B\224l\201m\201 sildi\247inizde ReactOS Kur'u bitirene dek bilgisayar\215 sabit diskten",
940 TEXT_STYLE_NORMAL
941 },
942 {
943 6,
944 17,
945 "\224ny\201kleyemeyebilirsiniz.",
946 TEXT_STYLE_NORMAL
947 },
948 {
949 8,
950 20,
951 "\x07 Sistem b\224l\201m\201n\201 silmek i\207in ENTER'e bas\215n\215z.",
952 TEXT_STYLE_NORMAL
953 },
954 {
955 8,
956 21,
957 "Sonra b\224l\201m\201 silmeyi onaylamak i\207in yeniden sorulacaks\215n\215z.",
958 TEXT_STYLE_NORMAL
959 },
960 {
961 8,
962 24,
963 "\x07 Bir \224nceki sayfaya d\224nmek i\207in ESC'e bas\215n\215z. B\224l\201m silinmeyecek.",
964 TEXT_STYLE_NORMAL
965 },
966 {
967 0,
968 0,
969 "ENTER = S\201rd\201r ESC = \230ptal",
970 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
971 },
972 {
973 0,
974 0,
975 NULL,
976 0
977 }
978 };
979
980 static MUI_ENTRY trTRFormatPartitionEntries[] =
981 {
982 {
983 4,
984 3,
985 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
986 TEXT_STYLE_UNDERLINE
987 },
988 {
989 6,
990 8,
991 "B\224l\201m Bi\207imlendirme",
992 TEXT_STYLE_NORMAL
993 },
994 {
995 6,
996 10,
997 "Kur, \237imdi b\224l\201m\201 bi\207imlendirecek. S\201rd\201rmek i\207in ENTER'e bas\215n\215z.",
998 TEXT_STYLE_NORMAL
999 },
1000 {
1001 0,
1002 0,
1003 "ENTER = S\201rd\201r F3 = \200\215k",
1004 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1005 },
1006 {
1007 0,
1008 0,
1009 NULL,
1010 TEXT_STYLE_NORMAL
1011 }
1012 };
1013
1014 static MUI_ENTRY trTRInstallDirectoryEntries[] =
1015 {
1016 {
1017 4,
1018 3,
1019 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
1020 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1021 },
1022 {
1023 6,
1024 8,
1025 "Kur, se\207ili b\224l\201me ReactOS dosyalar\215n\215 y\201kler. ReactOS'un",
1026 TEXT_STYLE_NORMAL
1027 },
1028 {
1029 6,
1030 9,
1031 "y\201klenmesini istedi\247iniz bir dizin se\207iniz.",
1032 TEXT_STYLE_NORMAL
1033 },
1034 {
1035 6,
1036 14,
1037 "\231nerilen dizini de\247i\237tirmek i\207in, karakterleri silmek i\207in BACKSPACE'e",
1038 TEXT_STYLE_NORMAL
1039 },
1040 {
1041 6,
1042 15,
1043 "bas\215n\215z ve ard\215ndan ReactOS'un y\201klenmesini istedi\247iniz dizini yaz\215n\215z.",
1044 TEXT_STYLE_NORMAL
1045 },
1046 {
1047 0,
1048 0,
1049 "ENTER = S\201rd\201r F3 = \200\215k",
1050 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1051 },
1052 {
1053 0,
1054 0,
1055 NULL,
1056 0
1057 }
1058 };
1059
1060 static MUI_ENTRY trTRFileCopyEntries[] =
1061 {
1062 {
1063 4,
1064 3,
1065 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
1066 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1067 },
1068 {
1069 0,
1070 12,
1071 "ReactOS Kur, ReactOS kurulum dizininize dosyalar\215 kopyalarken",
1072 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1073 },
1074 {
1075 0,
1076 13,
1077 " l\201tfen bekleyiniz.",
1078 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1079 },
1080 {
1081 0,
1082 14,
1083 "Bu, bitirmek i\207in birka\207 dakika s\201rebilir.",
1084 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1085 },
1086 {
1087 50,
1088 0,
1089 "\xB3 L\201tfen bekleyiniz...",
1090 TEXT_TYPE_STATUS
1091 },
1092 {
1093 0,
1094 0,
1095 NULL,
1096 0
1097 }
1098 };
1099
1100 static MUI_ENTRY trTRBootLoaderEntries[] =
1101 {
1102 {
1103 4,
1104 3,
1105 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
1106 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1107 },
1108 {
1109 6,
1110 8,
1111 "Kur, \224ny\201kleyiciyi kuruyor.",
1112 TEXT_STYLE_NORMAL
1113 },
1114 {
1115 8,
1116 12,
1117 "\231ny\201kleyiciyi sabit diskin \201zerine kur. (MBR ve VBR)",
1118 TEXT_STYLE_NORMAL
1119 },
1120 {
1121 8,
1122 13,
1123 "\231ny\201kleyiciyi sabit diskin \201zerine kur. (Yaln\215zca VBR)",
1124 TEXT_STYLE_NORMAL
1125 },
1126 {
1127 8,
1128 14,
1129 "\231ny\201kleyiciyi bir diskete kur.",
1130 TEXT_STYLE_NORMAL
1131 },
1132 {
1133 8,
1134 15,
1135 "\231ny\201kleyici kurulumunu ge\207.",
1136 TEXT_STYLE_NORMAL
1137 },
1138 {
1139 0,
1140 0,
1141 "ENTER = S\201rd\201r F3 = \200\215k",
1142 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1143 },
1144 {
1145 0,
1146 0,
1147 NULL,
1148 0
1149 }
1150 };
1151
1152 static MUI_ENTRY trTRKeyboardSettingsEntries[] =
1153 {
1154 {
1155 4,
1156 3,
1157 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
1158 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1159 },
1160 {
1161 6,
1162 8,
1163 "Kurulum yap\215lacak klavyenin t\201r\201n\201 se\207mek isteyebilirsiniz.",
1164 TEXT_STYLE_NORMAL
1165 },
1166 {
1167 8,
1168 10,
1169 "\x07 \230stenen klavye t\201r\201n\201 se\207mek i\207in YUKARI'ya veya A\236A\246I'ya bas\215n\215z.",
1170 TEXT_STYLE_NORMAL
1171 },
1172 {
1173 8,
1174 11,
1175 " Ard\215ndan ENTER'e bas\215n\215z.",
1176 TEXT_STYLE_NORMAL
1177 },
1178 {
1179 8,
1180 13,
1181 "\x07 Klavye t\201r\201n\201 de\247i\237tirmeden bir \224nceki sayfaya",
1182 TEXT_STYLE_NORMAL
1183 },
1184 {
1185 8,
1186 14,
1187 " d\224nmek i\207in ESC tu\237una bas\215n\215z.",
1188 TEXT_STYLE_NORMAL
1189 },
1190 {
1191 0,
1192 0,
1193 "ENTER = S\201rd\201r ESC = \230ptal F3 = \200\215k",
1194 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1195 },
1196 {
1197 0,
1198 0,
1199 NULL,
1200 0
1201 }
1202 };
1203
1204 static MUI_ENTRY trTRLayoutSettingsEntries[] =
1205 {
1206 {
1207 4,
1208 3,
1209 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
1210 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1211 },
1212 {
1213 6,
1214 8,
1215 "L\201tfen \224ntan\215ml\215 olarak kurulacak bir d\201zen se\207iniz.",
1216 TEXT_STYLE_NORMAL
1217 },
1218 {
1219 8,
1220 10,
1221 "\x07 \230stenen klavye d\201zenini se\207mek i\207in YUKARI'ya veya A\236A\246I'ya bas\215n\215z.",
1222 TEXT_STYLE_NORMAL
1223 },
1224 {
1225 8,
1226 11,
1227 " Ard\215ndan ENTER'e bas\215n\215z.",
1228 TEXT_STYLE_NORMAL
1229 },
1230 {
1231 8,
1232 13,
1233 "\x07 G\224r\201nt\201 t\201r\201n\201 de\247i\237tirmeden bir \224nceki sayfaya",
1234 TEXT_STYLE_NORMAL
1235 },
1236 {
1237 8,
1238 14,
1239 " d\224nmek i\207in ESC d\201\247mesine bas\215n\215z.",
1240 TEXT_STYLE_NORMAL
1241 },
1242 {
1243 0,
1244 0,
1245 "ENTER = S\201rd\201r ESC = \230ptal F3 = \200\215k",
1246 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1247 },
1248 {
1249 0,
1250 0,
1251 NULL,
1252 0
1253 },
1254
1255 };
1256
1257 static MUI_ENTRY trTRPrepareCopyEntries[] =
1258 {
1259 {
1260 4,
1261 3,
1262 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
1263 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1264 },
1265 {
1266 6,
1267 8,
1268 "Kur, ReactOS dosyalar\215n\215 kopyalamak i\207in bilgisayar\215n\215z\215 haz\215rl\215yor.",
1269 TEXT_STYLE_NORMAL
1270 },
1271 {
1272 0,
1273 0,
1274 "Dosya kopylalama listesi olu\237turuluyor...",
1275 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1276 },
1277 {
1278 0,
1279 0,
1280 NULL,
1281 0
1282 },
1283
1284 };
1285
1286 static MUI_ENTRY trTRSelectFSEntries[] =
1287 {
1288 {
1289 4,
1290 3,
1291 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
1292 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1293 },
1294 {
1295 6,
1296 17,
1297 "A\237a\247\215daki listeden bir dosya sistemi se\207iniz.",
1298 0
1299 },
1300 {
1301 8,
1302 19,
1303 "\x07 Bir dosya sistemi se\207mek i\207in YUKARI'ya veya A\236A\246I'ya bas\215n\215z.",
1304 0
1305 },
1306 {
1307 8,
1308 21,
1309 "\x07 B\224l\201m\201 bi\207imlendirmek i\207in ENTER'e bas\215n\215z.",
1310 0
1311 },
1312 {
1313 8,
1314 23,
1315 "\x07 Ba\237ka bir b\224l\201m se\207mek i\207in ESC'e bas\215n\215z.",
1316 0
1317 },
1318 {
1319 0,
1320 0,
1321 "ENTER = S\201rd\201r ESC = \230ptal F3 = \200\215k",
1322 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1323 },
1324
1325 {
1326 0,
1327 0,
1328 NULL,
1329 0
1330 }
1331 };
1332
1333 static MUI_ENTRY trTRDeletePartitionEntries[] =
1334 {
1335 {
1336 4,
1337 3,
1338 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
1339 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1340 },
1341 {
1342 6,
1343 8,
1344 "B\224l\201m\201 silmeyi se\207tiniz.",
1345 TEXT_STYLE_NORMAL
1346 },
1347 {
1348 8,
1349 18,
1350 "\x07 B\224l\201m\201 silmek i\207in D'ye bas\215n\215z.",
1351 TEXT_STYLE_NORMAL
1352 },
1353 {
1354 11,
1355 19,
1356 "UYARI: Bu b\224l\201mdeki t\201m veriler yitirilecektir!",
1357 TEXT_STYLE_NORMAL
1358 },
1359 {
1360 8,
1361 21,
1362 "\x07 \230ptal etmek i\207in ESC'e bas\215n\215z.",
1363 TEXT_STYLE_NORMAL
1364 },
1365 {
1366 0,
1367 0,
1368 "D = B\224l\201m Sil ESC = \230ptal F3 = \200\215k",
1369 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1370 },
1371 {
1372 0,
1373 0,
1374 NULL,
1375 0
1376 }
1377 };
1378
1379 static MUI_ENTRY trTRRegistryEntries[] =
1380 {
1381 {
1382 4,
1383 3,
1384 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Kur ",
1385 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1386 },
1387 {
1388 6,
1389 8,
1390 "Kur, sistem yap\215land\215rmas\215n\215 g\201ncelle\237tiriyor.",
1391 TEXT_STYLE_NORMAL
1392 },
1393 {
1394 0,
1395 0,
1396 "Kay\215t y\215\247\215nlar\215 olu\237turuluyor...",
1397 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1398 },
1399 {
1400 0,
1401 0,
1402 NULL,
1403 0
1404 },
1405
1406 };
1407
1408 MUI_ERROR trTRErrorEntries[] =
1409 {
1410 {
1411 // NOT_AN_ERROR
1412 "Ba\237ar\215l\215\n"
1413 },
1414 {
1415 // ERROR_NOT_INSTALLED
1416 "ReactOS, bilgisayara t\201m\201yle kurulmad\215. E\247er \237imdi\n"
1417 "Kur'dan \207\215karsan\215z ReactOS'u kurmak i\207in Kur'u\n"
1418 "yeniden \207al\215\237t\215rmaya gereksinim duyacaks\215n\215z.\n"
1419 "\n"
1420 " \x07 Kur'u s\201rd\201rmek i\207in ENTER'e bas\215n\215z.\n"
1421 " \x07 Kur'dan \207\215kmak i\207in F3'e bas\215n\215z.",
1422 "F3 = \200\215k ENTER = S\201rd\201r"
1423 },
1424 {
1425 // ERROR_NO_HDD
1426 "Kur, bir sabit disk bulamad\215.\n",
1427 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1428 },
1429 {
1430 // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1431 "Kur, kaynak s\201r\201c\201y\201 bulamad\215.\n",
1432 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1433 },
1434 {
1435 // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1436 "Kur, TXTSETUP.SIF dosyas\215n\215 y\201klemede ba\237ar\215s\215z oldu.\n",
1437 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1438 },
1439 {
1440 // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1441 "Kur, bozuk bir TXTSETUP.SIF buldu.\n",
1442 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1443 },
1444 {
1445 // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1446 "Kur, TXTSETUP.SIF'ta ge\207ersiz bir i\237aret buldu.\n",
1447 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1448 },
1449 {
1450 // ERROR_DRIVE_INFORMATION
1451 "Kur, sistem s\201r\201c\201 bilgisini alamad\215.\n",
1452 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1453 },
1454 {
1455 // ERROR_WRITE_BOOT,
1456 "Kur, sistem b\224l\201m\201ne %S \224ny\201kleme kodunu kuramad\215.",
1457 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1458 },
1459 {
1460 // ERROR_LOAD_COMPUTER,
1461 "Kur, bilgisayar t\201r\201 sistemini y\201klemede ba\237ar\215s\215z oldu.\n",
1462 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1463 },
1464 {
1465 // ERROR_LOAD_DISPLAY,
1466 "Kur, g\224r\201nt\201 ayarlar\215 listesini y\201klemede ba\237ar\215s\215z oldu.\n",
1467 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1468 },
1469 {
1470 // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1471 "Kur, klavye t\201r\201 listesini y\201klemede ba\237ar\215s\215z oldu.\n",
1472 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1473 },
1474 {
1475 // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1476 "Kur, klavye d\201zeni listesini y\201klemede ba\237ar\215s\215z oldu.\n",
1477 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1478 },
1479 {
1480 // ERROR_WARN_PARTITION,
1481 "Kur, d\201zg\201n y\224netilemeyen bir uyumsuz b\224l\201m tablosu i\207eren en az\n"
1482 "bir sabit disk buldu!\n"
1483 "\n"
1484 "B\224l\201mleri olu\237turmak veya silmek b\224l\201m tablosunu yok edebilir.\n"
1485 "\n"
1486 " \x07 Kur'dan \207\215kmak i\207in F3'e bas\215n\215z.\n"
1487 " \x07 S\201rd\201rmek i\207in ENTER'e bas\215n\215z.",
1488 "F3 = \200\215k ENTER = S\201rd\201r"
1489 },
1490 {
1491 // ERROR_NEW_PARTITION,
1492 "\231neden var olan bir b\224l\201m\201n i\207ine yeni\n"
1493 "bir b\224l\201m olu\237turamazs\215n\215z!\n"
1494 "\n"
1495 " * S\201rd\201rmek i\207in bir tu\237a bas\215n\215z.",
1496 NULL
1497 },
1498 {
1499 // ERROR_DELETE_SPACE,
1500 "B\224l\201mlenmemi\237 disk bo\237lu\247unu silemezsiniz!\n"
1501 "\n"
1502 " * S\201rd\201rmek i\207in bir tu\237a bas\215n\215z.",
1503 NULL
1504 },
1505 {
1506 // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1507 "Kur, sistem b\224l\201m\201 \201zerinde %S \224ny\201kleme kodunu kurmada ba\237ar\215s\215z oldu.",
1508 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1509 },
1510 {
1511 // ERROR_NO_FLOPPY,
1512 "A: s\201r\201c\201s\201nde disk yok.",
1513 "ENTER = S\201rd\201r"
1514 },
1515 {
1516 // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1517 "Kur, klavye d\201zeni ayarlar\215n\215 g\201ncelle\237tirmede ba\237ar\215s\215z oldu.",
1518 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1519 },
1520 {
1521 // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1522 "Kur, g\224r\201nt\201 kay\215t ayarlar\215n\215 g\201ncelle\237tirmede ba\237ar\215s\215z oldu.",
1523 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1524 },
1525 {
1526 // ERROR_IMPORT_HIVE,
1527 "Kur, bir y\215\247\215n dosyas\215 almada ba\237ar\215s\215z oldu.",
1528 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1529 },
1530 {
1531 // ERROR_FIND_REGISTRY
1532 "Kur, kay\215t veri dosyalar\215n\215 bulmada ba\237ar\215s\215z oldu.",
1533 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1534 },
1535 {
1536 // ERROR_CREATE_HIVE,
1537 "Kur, kay\215t y\215\247\215nlar\215n\215 olu\237turmada ba\237ar\215s\215z oldu.",
1538 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1539 },
1540 {
1541 // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1542 "Kur, kay\215t defterini ba\237latmada ba\237ar\215s\215z oldu.",
1543 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1544 },
1545 {
1546 // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1547 "Cabinet'in ge\207erli yap\215land\215rma dosyas\215 yok.\n",
1548 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1549 },
1550 {
1551 // ERROR_CABINET_MISSING,
1552 "Cabinet bulunamad\215.\n",
1553 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1554 },
1555 {
1556 // ERROR_CABINET_SCRIPT,
1557 "Cabinet kurulum beti\247i yok.\n",
1558 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1559 },
1560 {
1561 // ERROR_COPY_QUEUE,
1562 "Kur, dosya kopyalamada kuyru\247unu a\207mada ba\237ar\215s\215z oldu.\n",
1563 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1564 },
1565 {
1566 // ERROR_CREATE_DIR,
1567 "Kur, kurulum dizinlerini olu\237turmada ba\237ar\215s\215z oldu.",
1568 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1569 },
1570 {
1571 // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1572 "Kur, TXTSETUP.SIF'de '%S' b\224l\201m\201n\201\n"
1573 "bulmada ba\237ar\215s\215z oldu.\n",
1574 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1575 },
1576 {
1577 // ERROR_CABINET_SECTION,
1578 "Kur, dolapta '%S' b\224l\201m\201n\201\n"
1579 "bulmada ba\237ar\215s\215z oldu.\n",
1580 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1581 },
1582 {
1583 // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1584 "Kur, kurulum dizinini olu\237turamad\215.",
1585 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1586 },
1587 {
1588 // ERROR_WRITE_PTABLE,
1589 "Kur, b\224l\201m tablolar\215 yazmada ba\237ar\215s\215z oldu.\n"
1590 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1591 },
1592 {
1593 // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1594 "Kur, kay\215t defterine kod sayfas\215 eklemede ba\237ar\215s\215z oldu.\n"
1595 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1596 },
1597 {
1598 // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1599 "Kur, sistem yerel ayar\215n\215 yapamad\215.\n"
1600 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1601 },
1602 {
1603 // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1604 "Kur, kay\215t defterine klavye d\201zenleri eklemede ba\237ar\215s\215z oldu.\n"
1605 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1606 },
1607 {
1608 // ERROR_UPDATE_GEOID,
1609 "Kur, co\247rafi kimli\247i ayarlayamad\215.\n"
1610 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1611 },
1612 {
1613 // ERROR_DIRECTORY_NAME,
1614 "Ge\207ersiz dizin ad\215.\n"
1615 "\n"
1616 " * S\201rd\201rmek i\207in bir tu\237a bas\215n\215z."
1617 },
1618 {
1619 // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1620 "Se\207ili b\224l\201m ReactOS'u kurmak i\207in yetecek \224l\207\201de b\201y\201k de\247il.\n"
1621 "Kurulum b\224l\201m\201 en az %lu MB b\201y\201kl\201\247\201nde olmal\215.\n"
1622 "\n"
1623 " * S\201rd\201rmek i\207in bir tu\237a bas\215n\215z.",
1624 NULL
1625 },
1626 {
1627 // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1628 "B\224l\201m tablosu dolu oldu\247undan dolay\215 bu diskin b\224l\201m tablosunda yeni bir ana b\224l\201m\n"
1629 "ya da yeni bir geni\237letilmi\237 b\224l\201m olu\237turamazs\215n\215z.\n"
1630 "\n"
1631 " * S\201rd\201rmek i\207in bir tu\237a bas\215n\215z."
1632 },
1633 {
1634 // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1635 "Bir diskte birden \207ok geni\237letilmi\237 b\224l\201m olu\237turamazs\215n\215z.\n"
1636 "\n"
1637 " * S\201rd\201rmek i\207in bir tu\237a bas\215n\215z."
1638 },
1639 {
1640 // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1641 "Kur, b\224l\201m\201 bi\207imlendiremez:\n"
1642 " %S\n"
1643 "\n"
1644 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"
1645 },
1646 {
1647 NULL,
1648 NULL
1649 }
1650 };
1651
1652 MUI_PAGE trTRPages[] =
1653 {
1654 {
1655 LANGUAGE_PAGE,
1656 trTRLanguagePageEntries
1657 },
1658 {
1659 WELCOME_PAGE,
1660 trTRWelcomePageEntries
1661 },
1662 {
1663 INSTALL_INTRO_PAGE,
1664 trTRIntroPageEntries
1665 },
1666 {
1667 LICENSE_PAGE,
1668 trTRLicensePageEntries
1669 },
1670 {
1671 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1672 trTRDevicePageEntries
1673 },
1674 {
1675 REPAIR_INTRO_PAGE,
1676 trTRRepairPageEntries
1677 },
1678 {
1679 UPGRADE_REPAIR_PAGE,
1680 trTRUpgradePageEntries
1681 },
1682 {
1683 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1684 trTRComputerPageEntries
1685 },
1686 {
1687 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1688 trTRDisplayPageEntries
1689 },
1690 {
1691 FLUSH_PAGE,
1692 trTRFlushPageEntries
1693 },
1694 {
1695 SELECT_PARTITION_PAGE,
1696 trTRSelectPartitionEntries
1697 },
1698 {
1699 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1700 trTRConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1701 },
1702 {
1703 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1704 trTRSelectFSEntries
1705 },
1706 {
1707 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1708 trTRFormatPartitionEntries
1709 },
1710 {
1711 DELETE_PARTITION_PAGE,
1712 trTRDeletePartitionEntries
1713 },
1714 {
1715 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1716 trTRInstallDirectoryEntries
1717 },
1718 {
1719 PREPARE_COPY_PAGE,
1720 trTRPrepareCopyEntries
1721 },
1722 {
1723 FILE_COPY_PAGE,
1724 trTRFileCopyEntries
1725 },
1726 {
1727 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1728 trTRKeyboardSettingsEntries
1729 },
1730 {
1731 BOOT_LOADER_PAGE,
1732 trTRBootLoaderEntries
1733 },
1734 {
1735 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1736 trTRLayoutSettingsEntries
1737 },
1738 {
1739 QUIT_PAGE,
1740 trTRQuitPageEntries
1741 },
1742 {
1743 SUCCESS_PAGE,
1744 trTRSuccessPageEntries
1745 },
1746 {
1747 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1748 trTRBootPageEntries
1749 },
1750 {
1751 REGISTRY_PAGE,
1752 trTRRegistryEntries
1753 },
1754 {
1755 -1,
1756 NULL
1757 }
1758 };
1759
1760 MUI_STRING trTRStrings[] =
1761 {
1762 {STRING_PLEASEWAIT,
1763 " L\201tfen bekleyiniz..."},
1764 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1765 " ENTER = Kur P = Ana B\224l\201m Olu\237tur E = Geni\237letilmi\237 B\224l\201m Olu\237tur F3 = \200\215k"},
1766 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1767 " ENTER = Kur L = Mant\215ksal B\224l\201m Olu\237tur F3 = \200\215k"},
1768 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1769 " ENTER = Kur D = B\224l\201m\201 Sil F3 = \200\215k"},
1770 {STRING_DELETEPARTITION,
1771 " D = B\224l\201m\201 Sil F3 = \200\215k"},
1772 {STRING_PARTITIONSIZE,
1773 "Yeni b\224l\201m\201n b\201y\201kl\201\247\201n\201 giriniz:"},
1774 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1775 "\232zerinde bir ana b\224l\201m olu\237turmay\215 se\207tiniz:"},
1776 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1777 "\232zerinde bir geni\237letilmi\237 b\224l\201m olu\237turmay\215 se\207tiniz:"},
1778 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1779 "\232zerinde bir mant\215ksal b\224l\201m olu\237turmay\215 se\207tiniz:"},
1780 {STRING_HDDSIZE,
1781 "L\201tfen yeni b\224l\201m\201n b\201y\201kl\201\247\201n\201 megabayt olarak giriniz."},
1782 {STRING_CREATEPARTITION,
1783 " ENTER = B\224l\201m Olu\237tur ESC = \230ptal F3 = \200\215k"},
1784 {STRING_PARTFORMAT,
1785 "Bu b\224l\201m ileride bi\207imlendirilecektir."},
1786 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1787 "ReactOS'u yeni ya da bi\207imlendirilmemi\237 bir b\224l\201me kurmay\215 se\207tiniz."},
1788 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1789 "Sistem b\224l\201m\201 daha bi\207imlendirilmemi\237."},
1790 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1791 "Yeni b\224l\201m daha bi\207imlendirilmemi\237."},
1792 {STRING_INSTALLONPART,
1793 "Kur, ReactOS'u b\224l\201m \201zerine kurar."},
1794 {STRING_CHECKINGPART,
1795 "Kur, \237imdi se\207ili b\224l\201m\201 g\224zden ge\207iriyor."},
1796 {STRING_CONTINUE,
1797 "ENTER = S\201rd\201r"},
1798 {STRING_QUITCONTINUE,
1799 "F3 = \200\215k ENTER = S\201rd\201r"},
1800 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1801 "ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"},
1802 {STRING_DELETING,
1803 " Deleting file: %S"},
1804 {STRING_MOVING,
1805 " Moving file: %S to: %S"},
1806 {STRING_RENAMING,
1807 " Renaming file: %S to: %S"},
1808 {STRING_COPYING,
1809 " Dosya kopyalan\215yor: %S"},
1810 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1811 "Kur, dosyalar\215 kopyal\215yor..."},
1812 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1813 " Kay\215t y\215\247\215nlar\215 g\201ncelle\237tiriliyor..."},
1814 {STRING_IMPORTFILE,
1815 " Al\215n\215yor: %S..."},
1816 {STRING_DISPLAYSETTINGSUPDATE,
1817 " G\224r\201nt\201 ayarlar\215 de\247erleri g\201ncelle\237tiriliyor..."},
1818 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1819 " Yerel ayarlar g\201ncelle\237tiriliyor..."},
1820 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1821 " Klavye d\201zeni ayarlar\215 g\201ncelle\237tiriliyor..."},
1822 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1823 " Kay\215t defterine kod sayfas\215 bilgisi ekleniyor..."},
1824 {STRING_DONE,
1825 " Bitti..."},
1826 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1827 " ENTER = Bilgisayar\215 Yeniden Ba\237lat"},
1828 {STRING_REBOOTPROGRESSBAR,
1829 " Bilgisayar\215n\215z %li saniye sonra yeniden ba\237lat\215lacak... "},
1830 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1831 "Konsol a\207\215lam\215yor.\r\n\r\n"},
1832 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1833 "Bunun en bilinen nedeni, bir USB klavye kullan\215lmas\215d\215r.\r\n"},
1834 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1835 "USB klavye daha t\201m\201yle desteklenmemektedir.\r\n"},
1836 {STRING_FORMATTINGDISK,
1837 "Kur, diskinizi bi\207imlendiriyor."},
1838 {STRING_CHECKINGDISK,
1839 "Kur, diskinizi g\224zden ge\207iriyor."},
1840 {STRING_FORMATDISK1,
1841 " B\224l\201m\201 %S dosya sistemiyle h\215zl\215 bi\207imlendir. "},
1842 {STRING_FORMATDISK2,
1843 " B\224l\201m\201 %S dosya sistemiyle bi\207imlendir. "},
1844 {STRING_KEEPFORMAT,
1845 " \236imdiki dosya sistemini koru. (De\247i\237iklik yok.) "},
1846 {STRING_HDINFOPARTCREATE_1,
1847 "%I64u %s Sabit Disk %lu (Giri\237=%hu, Veriyolu=%hu, Kimlik=%hu), %wZ \201zerinde [%s]."},
1848 {STRING_HDINFOPARTCREATE_2,
1849 "%I64u %s abit Disk %lu (Giri\237=%hu, Veriyolu=%hu, Kimlik=%hu) [%s]."},
1850 {STRING_HDDINFOUNK2,
1851 " %c%c T\201r 0x%02X %I64u %s"},
1852 {STRING_HDINFOPARTDELETE_1,
1853 "\232zerinde: %I64u %s Sabit Disk %lu (Giri\237=%hu, Veriyolu=%hu, Kimlik=%hu), %wZ \201zerinde [%s]."},
1854 {STRING_HDINFOPARTDELETE_2,
1855 "\232zerinde: %I64u %s Sabit Disk %lu (Giri\237=%hu, Veriyolu=%hu, Kimlik=%hu) [%s]."},
1856 {STRING_HDINFOPARTZEROED_1,
1857 "Sabit Disk %lu (%I64u %s), Giri\237=%hu, Veriyolu=%hu, Kimlik=%hu (%wZ) [%s]."},
1858 {STRING_HDDINFOUNK4,
1859 "%c%c T\201r 0x%02X %I64u %s"},
1860 {STRING_HDINFOPARTEXISTS_1,
1861 "\232zerinde: Sabit Disk %lu (%I64u %s), Giri\237=%hu, Veriyolu=%hu, Kimlik=%hu (%wZ) [%s]."},
1862 {STRING_HDDINFOUNK5,
1863 "%c%c %c %sT\201r %-3u%s %6lu %s"},
1864 {STRING_HDINFOPARTSELECT_1,
1865 "%6lu %s Sabit Disk %lu (Giri\237=%hu, Veriyolu=%hu, Kimlik=%hu), %wZ \201zerinde [%s]"},
1866 {STRING_HDINFOPARTSELECT_2,
1867 "%6lu %s Sabit Disk %lu (Giri\237=%hu, Veriyolu=%hu, Kimlik=%hu) [%s]"},
1868 {STRING_NEWPARTITION,
1869 "Kur, \201zerinde bir yeni b\224l\201m olu\237turdu:"},
1870 {STRING_UNPSPACE,
1871 " %sKullan\215lmayan Bo\237luk%s %6lu %s"},
1872 {STRING_MAXSIZE,
1873 "MB (En \207ok %lu MB)"},
1874 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1875 "Geni\237letilmi\237 B\224l\201m"},
1876 {STRING_UNFORMATTED,
1877 "Yeni (Bi\207imlendirilmemi\237)"},
1878 {STRING_FORMATUNUSED,
1879 "Kullan\215lmayan"},
1880 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1881 "Bilinmeyen"},
1882 {STRING_KB,
1883 "KB"},
1884 {STRING_MB,
1885 "MB"},
1886 {STRING_GB,
1887 "GB"},
1888 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1889 "Klavye d\201zenleri ekleniyor..."},
1890 {0, 0}
1891 };