6a53992182135ea860a33a7c3f026dcd3e57de7e
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / uk-UA.h
1 /*
2 * translated by Artem Reznikov, Igor Paliychuk, 2010
3 * http://www.reactos.org/uk/
4 */
5
6 #pragma once
7
8 static MUI_ENTRY ukUALanguagePageEntries[] =
9 {
10 {
11 4,
12 3,
13 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
14 TEXT_STYLE_UNDERLINE
15 },
16 {
17 6,
18 8,
19 "\82¨¡ià ¬®¢¨",
20 TEXT_STYLE_NORMAL
21 },
22 {
23 8,
24 10,
25 "\x07 \81ã¤ì-« áª , ¢¨¡¥àiâì ¬®¢ã, 猪 ¡ã¤¥ ¢¨ª®à¨áâ ­  ¯i¤ ç á ¢áâ ­®¢«¥­­ï.",
26 TEXT_STYLE_NORMAL
27 },
28 {
29 8,
30 11,
31 " i ­ â¨á­iâì ENTER.",
32 TEXT_STYLE_NORMAL
33 },
34 {
35 8,
36 13,
37 "\x07 \96ï ¬®¢  ¡ã¤¥ ¢¨ª®à¨á⮢㢠â¨áì ¯® § ¬®¢ç㢠­­î ã ¢áâ ­®¢«¥­i© á¨á⥬i.",
38 TEXT_STYLE_NORMAL
39 },
40 {
41 0,
42 0,
43 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ F3 = \82¨©â¨",
44 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
45 },
46 {
47 0,
48 0,
49 NULL,
50 0
51 }
52 };
53
54 static MUI_ENTRY ukUAWelcomePageEntries[] =
55 {
56 {
57 4,
58 3,
59 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
60 TEXT_STYLE_UNDERLINE
61 },
62 {
63 6,
64 8,
65 "\8b áª ¢® ¯à®á¨¬® ¤® ¯à®£à ¬¨ ¢áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS",
66 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
67 },
68 {
69 6,
70 11,
71 "\8d  æ쮬㠥⠯i ¢áâ ­®¢«¥­­ï ¢i¤¡ã¤¥âìáï ª®¯i­­ï ReactOS ­  \82 è",
72 TEXT_STYLE_NORMAL
73 },
74 {
75 6,
76 12,
77 "ª®¬¯'îâ¥à i ¯i¤£®â®¢ª  ¤® ¤à㣮£® ¥â ¯ã ¢áâ ­®¢«¥­­ï.",
78 TEXT_STYLE_NORMAL
79 },
80 {
81 8,
82 15,
83 "\x07 Press ENTER to install or upgrade ReactOS.",
84 TEXT_STYLE_NORMAL
85 },
86 {
87 8,
88 17,
89 "\x07 \8d â¨á­iâì R ¤«ï ®­®¢«¥­­ï ReactOS.",
90 TEXT_STYLE_NORMAL
91 },
92 {
93 8,
94 19,
95 "\x07 \8d â¨á­iâì L ¤«ï ¯¥à¥£«ï¤ã «i業§i©­¨å 㬮¢ ReactOS",
96 TEXT_STYLE_NORMAL
97 },
98 {
99 8,
100 21,
101 "\x07 \8d â¨á­iâì F3 鮡 ¢¨©â¨. ­¥ ¢áâ ­®¢«îîç¨ ReactOS.",
102 TEXT_STYLE_NORMAL
103 },
104 {
105 6,
106 23,
107 "\84«ï ®âਬ ­­ï ¤¥â «ì­iè®õ i­ä®à¬ æiõ ¯à® ReactOS, ¡ã¤ì-« áª  ¢i¤¢i¤ ©â¥:",
108 TEXT_STYLE_NORMAL
109 },
110 {
111 6,
112 24,
113 "http://www.reactos.org/uk/",
114 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
115 },
116 {
117 0,
118 0,
119 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ R = \82i¤­®¢¨â¨ L = \8bi業§iï F3 = \82¨©â¨",
120 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
121 },
122 {
123 0,
124 0,
125 NULL,
126 0
127 }
128 };
129
130 static MUI_ENTRY ukUAIntroPageEntries[] =
131 {
132 {
133 4,
134 3,
135 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
136 TEXT_STYLE_UNDERLINE
137 },
138 {
139 6,
140 8,
141 "ReactOS Version Status",
142 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
143 },
144 {
145 6,
146 11,
147 "ReactOS is in Alpha stage, meaning it is not feature-complete",
148 TEXT_STYLE_NORMAL
149 },
150 {
151 6,
152 12,
153 "and is under heavy development. It is recommended to use it only for",
154 TEXT_STYLE_NORMAL
155 },
156 {
157 6,
158 13,
159 "evaluation and testing purposes and not as your daily-usage OS.",
160 TEXT_STYLE_NORMAL
161 },
162 {
163 6,
164 15,
165 "Backup your data or test on a secondary computer if you attempt",
166 TEXT_STYLE_NORMAL
167 },
168 {
169 6,
170 16,
171 "to run ReactOS on real hardware.",
172 TEXT_STYLE_NORMAL
173 },
174 {
175 8,
176 19,
177 "\x07 Press ENTER to continue ReactOS Setup.",
178 TEXT_STYLE_NORMAL
179 },
180 {
181 8,
182 21,
183 "\x07 Press F3 to quit without installing ReactOS.",
184 TEXT_STYLE_NORMAL
185 },
186 {
187 0,
188 0,
189 "ENTER = Continue F3 = Quit",
190 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
191 },
192 {
193 0,
194 0,
195 NULL,
196 0
197 }
198 };
199
200 static MUI_ENTRY ukUALicensePageEntries[] =
201 {
202 {
203 4,
204 3,
205 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
206 TEXT_STYLE_UNDERLINE
207 },
208 {
209 6,
210 6,
211 "\8bi業§iï:",
212 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
213 },
214 {
215 8,
216 8,
217 "ReactOS «i業§®¢ ­® ¢i¤¯®¢i¤­® ¤® 㬮¢",
218 TEXT_STYLE_NORMAL
219 },
220 {
221 8,
222 9,
223 "GNU GPL. \92 ª®¦ ReactOS ¬iáâ¨âì ª®¬¯®­¥­â¨, ïªi «i業§®¢ ­®",
224 TEXT_STYLE_NORMAL
225 },
226 {
227 8,
228 10,
229 "§  áã¬iá­¨¬¨ «i業§iﬨ: X11, BSD, GNU LGPL.",
230 TEXT_STYLE_NORMAL
231 },
232 {
233 8,
234 11,
235 "\82ᥠ¯à®£à ¬­¥ § ¡¥§¯¥ç¥­­ï, 瘟 ¢å®¤¨âì ¢ á¨á⥬ã ReactOS, ¢¨¯ã饭®",
236 TEXT_STYLE_NORMAL
237 },
238 {
239 8,
240 12,
241 "¯i¤ \82i¤ªà¨â®î «i業§i©­®î 㣮¤®î GNU GPL i§ §¡¥à¥¦¥­­ï¬",
242 TEXT_STYLE_NORMAL
243 },
244 {
245 8,
246 13,
247 "¯¥à¢¨­­¨å «i業§iõ.",
248 TEXT_STYLE_NORMAL
249 },
250 {
251 8,
252 15,
253 "\84 ­¥ ¯à®£à ¬­¥ § ¡¥§¯¥ç¥­­ï ¯®áâ ¢«ïóâìáï \81\85\87 \83\80\90\80\8d\92Iô i ¡¥§ ®¡¬¥¦¥­ì",
254 TEXT_STYLE_NORMAL
255 },
256 {
257 8,
258 16,
259 "ã ¢¨ª®à¨áâ ­­i, ïª §  ¬iá楢¨¬, â ª i ¬i¦­ à®¤­¨¬ ¯à ¢®¬",
260 TEXT_STYLE_NORMAL
261 },
262 {
263 8,
264 17,
265 "\8bi業§iï ReactOS ¤®§¢®«ïó ¯¥à¥¤ ç㠯தãªâã âà¥âi¬ ®á®¡ ¬.",
266 TEXT_STYLE_NORMAL
267 },
268 {
269 8,
270 18,
271 "\9fªé® ç¥à¥§ ¡ã¤ì-ïªi ¯à¨ç¨­¨ \82¨ ­¥ ®âਬ «¨ ª®¯iî \82i¤ªà¨â®õ",
272 TEXT_STYLE_NORMAL
273 },
274 {
275 8,
276 19,
277 "«i業§i©­®õ 㣮¤¨ GNU à §®¬ § ReactOS, ¢i¤¢i¤ óâ¥",
278 TEXT_STYLE_NORMAL
279 },
280 {
281 8,
282 20,
283 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
284 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
285 },
286 {
287 8,
288 22,
289 "\83 à ­âiõ:",
290 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
291 },
292 {
293 8,
294 24,
295 "\96¥ ó ¢i«ì­¥ ¯à®£à ¬­¥ § ¡¥§¯¥ç¥­­ï; ¤¨¢. ¤¦¥à¥«® ¤«ï ¯¥à¥£«ï¤ã ¯à ¢.",
296 TEXT_STYLE_NORMAL
297 },
298 {
299 8,
300 25,
301 "\8d¥ ¤ îâìáï \8dI\9f\8aI £ à ­âiõ; ­i £ à ­âiõ \92\8e\82\80\90\8d\8e\83\8e \91\92\80\8d\93, ­i ",
302 TEXT_STYLE_NORMAL
303 },
304 {
305 8,
306 26,
307 "\8f\90\88\84\80\92\8d\8e\91\92I \84\8b\9f \8a\8e\8d\8a\90\85\92\8d\88\95 \96I\8b\85\89",
308 TEXT_STYLE_NORMAL
309 },
310 {
311 0,
312 0,
313 "ENTER = \8f®¢¥à­ãâ¨áì",
314 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
315 },
316 {
317 0,
318 0,
319 NULL,
320 0
321 }
322 };
323
324 static MUI_ENTRY ukUADevicePageEntries[] =
325 {
326 {
327 4,
328 3,
329 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
330 TEXT_STYLE_UNDERLINE
331 },
332 {
333 6,
334 8,
335 "\93 ᯨáªã ­¨¦ç¥ ¯à¨¢¥¤¥­i ¯®â®ç­i ¯ à ¬¥âਠ¯à¨áâà®õ¢.",
336 TEXT_STYLE_NORMAL
337 },
338 {
339 24,
340 11,
341 "\8a®¬¯'îâ¥à:",
342 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
343 },
344 {
345 24,
346 12,
347 "\85ªà ­:",
348 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
349 },
350 {
351 24,
352 13,
353 "\8a« ¢i âãà :",
354 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
355 },
356 {
357 24,
358 14,
359 "\8a« ¢. ஧ª« ¤ª :",
360 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
361 },
362 {
363 24,
364 16,
365 "\8f਩­ïâ¨:",
366 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
367 },
368 {
369 25,
370 16, "\87 áâ®á㢠⨠¤ ­i ¯ à ¬¥âਠ¯à¨áâà®õ¢",
371 TEXT_STYLE_NORMAL
372 },
373 {
374 6,
375 19,
376 "\82¨ ¬®¦¥â¥ §¬i­¨â¨ ¯ à ¬¥âਠ¯à¨áâà®õ¢ ­ â¨áª îç¨ ª« ¢ièi \82\83\8e\90\93 i \82\8d\88\87",
377 TEXT_STYLE_NORMAL
378 },
379 {
380 6,
381 20,
382 "¤«ï ¢¨¤i«¥­­ï ¥«¥¬¥­âã i ª« ¢ièã ENTER ¤«ï ¢¨¡®àã i­è¨å ¢ ài ­âi¢",
383 TEXT_STYLE_NORMAL
384 },
385 {
386 6,
387 21,
388 "¯ à ¬¥âài¢.",
389 TEXT_STYLE_NORMAL
390 },
391 {
392 6,
393 23,
394 "\8a®«¨ ¢ái ¯ à ¬¥âਠ¡ã¤ãâì ¢¨§­ ç¥­i, ¢¨¡¥àiâì",
395 TEXT_STYLE_NORMAL
396 },
397 {
398 6,
399 24,
400 "\"\87 áâ®á㢠⨠¤ ­i ¯ à ¬¥âਠ¯à¨áâà®õ¢\" i ­ â¨á­iâì ENTER.",
401 TEXT_STYLE_NORMAL
402 },
403 {
404 0,
405 0,
406 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ F3 = \82¨©â¨",
407 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
408 },
409 {
410 0,
411 0,
412 NULL,
413 0
414 }
415 };
416
417 static MUI_ENTRY ukUARepairPageEntries[] =
418 {
419 {
420 4,
421 3,
422 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
423 TEXT_STYLE_UNDERLINE
424 },
425 {
426 6,
427 8,
428 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ReactOS §­ å®¤¨âìáï ¢ à ­­i© áâ ¤iõ ஧஡ª¨ i é¥ ­¥",
429 TEXT_STYLE_NORMAL
430 },
431 {
432 6,
433 9,
434 "¯i¤âਬãó ¢ái äã­ªæiõ ¯®¢­®æi­­®õ ¯à®£à ¬¨ ¢áâ ­®¢«¥­­ï.",
435 TEXT_STYLE_NORMAL
436 },
437 {
438 6,
439 12,
440 "\94ã­ªæiõ ¢i¤­®¢«¥­­ï é¥ ­¥ ¢¯à®¢ ¤¦¥­i.",
441 TEXT_STYLE_NORMAL
442 },
443 {
444 8,
445 15,
446 "\x07 \8d â¨á­iâì U 鮡 ®­®¢¨â¨ OS.",
447 TEXT_STYLE_NORMAL
448 },
449 {
450 8,
451 17,
452 "\x07 \8d â¨á­iâì R ¤«ï § ¯ãáªã \8a®­á®«i \82i¤­®¢«¥­­ï.",
453 TEXT_STYLE_NORMAL
454 },
455 {
456 8,
457 19,
458 "\x07 \8d â¨á­iâì ESC ¤«ï ¯®¢¥à­¥­­ï ¤® £®«®¢­®õ áâ®ài­ª¨.",
459 TEXT_STYLE_NORMAL
460 },
461 {
462 8,
463 21,
464 "\x07 \8d â¨á­iâì ENTER 鮡 ¯¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à.",
465 TEXT_STYLE_NORMAL
466 },
467 {
468 0,
469 0,
470 "ESC = \83®«®¢­  \91â®ài­ª  U = \8e­®¢¨â¨ R = \82i¤­®¢¨â¨ ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨",
471 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
472 },
473 {
474 0,
475 0,
476 NULL,
477 0
478 }
479 };
480
481 static MUI_ENTRY ukUAUpgradePageEntries[] =
482 {
483 {
484 4,
485 3,
486 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
487 TEXT_STYLE_UNDERLINE
488 },
489 {
490 6,
491 8,
492 "The ReactOS Setup can upgrade one of the available ReactOS installations",
493 TEXT_STYLE_NORMAL
494 },
495 {
496 6,
497 9,
498 "listed below, or, if a ReactOS installation is damaged, the Setup program",
499 TEXT_STYLE_NORMAL
500 },
501 {
502 6,
503 10,
504 "can attempt to repair it.",
505 TEXT_STYLE_NORMAL
506 },
507 {
508 6,
509 12,
510 "The repair functions are not all implemented yet.",
511 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
512 },
513 {
514 8,
515 15,
516 "\x07 Press UP or DOWN to select an OS installation.",
517 TEXT_STYLE_NORMAL
518 },
519 {
520 8,
521 17,
522 "\x07 Press U for upgrading the selected OS installation.",
523 TEXT_STYLE_NORMAL
524 },
525 {
526 8,
527 19,
528 "\x07 Press ESC to continue with a new installation.",
529 TEXT_STYLE_NORMAL
530 },
531 {
532 8,
533 21,
534 "\x07 Press F3 to quit without installing ReactOS.",
535 TEXT_STYLE_NORMAL
536 },
537 {
538 0,
539 0,
540 "U = Upgrade ESC = Do not upgrade F3 = Quit",
541 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
542 },
543 {
544 0,
545 0,
546 NULL,
547 0
548 }
549 };
550
551 static MUI_ENTRY ukUAComputerPageEntries[] =
552 {
553 {
554 4,
555 3,
556 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
557 TEXT_STYLE_UNDERLINE
558 },
559 {
560 6,
561 8,
562 "\92ãâ \82¨ ¬®¦¥â¥ §¬i­¨â¨ ⨯ \82 è®£® ª®¬¯'îâ¥à .",
563 TEXT_STYLE_NORMAL
564 },
565 {
566 8,
567 10,
568 "\x07 \8d â¨áª ©â¥ ª« ¢ièi \82\82\85\90\95 â  \82\8d\88\87 ¤«ï ¢¨¡®àã ⨯ã \82 è®£® ª®¬¯'îâ¥à ",
569 TEXT_STYLE_NORMAL
570 },
571 {
572 8,
573 11,
574 " i ­ â¨á­iâì ENTER.",
575 TEXT_STYLE_NORMAL
576 },
577 {
578 8,
579 13,
580 "\x07 \8d â¨á­iâì ESC ¤«ï ¯®¢¥à­¥­­ï ¤® ¯®¯¥à¥¤­ì®õ áâ®ài­ª¨ ¡¥§ §¬i­¨",
581 TEXT_STYLE_NORMAL
582 },
583 {
584 8,
585 14,
586 " ⨯㠪®¬¯'îâ¥à .",
587 TEXT_STYLE_NORMAL
588 },
589 {
590 0,
591 0,
592 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ ESC = \91ª á㢠⨠F3 = \82¨©â¨",
593 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
594 },
595 {
596 0,
597 0,
598 NULL,
599 0
600 }
601 };
602
603 static MUI_ENTRY ukUAFlushPageEntries[] =
604 {
605 {
606 4,
607 3,
608 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
609 TEXT_STYLE_UNDERLINE
610 },
611 {
612 10,
613 6,
614 "\91¨á⥬  ¯¥à¥¢iàïó ç¨ ¢ái ¤ ­i §¡¥à¥¦¥­® ­  ¤¨áª",
615 TEXT_STYLE_NORMAL
616 },
617 {
618 10,
619 8,
620 "\96¥ ¬®¦¥ § ©­ï⨠¤¥ªi«ìª  墨«¨­",
621 TEXT_STYLE_NORMAL
622 },
623 {
624 10,
625 9,
626 "\8fiá«ï § ¢¥à襭­ï ª®¬¯'îâ¥à ¡ã¤¥  ¢â®¬ â¨ç­® ¯¥à¥§ ¢ ­â ¦¥­®",
627 TEXT_STYLE_NORMAL
628 },
629 {
630 0,
631 0,
632 "\8eç¨éãî ª¥è",
633 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
634 },
635 {
636 0,
637 0,
638 NULL,
639 0
640 }
641 };
642
643 static MUI_ENTRY ukUAQuitPageEntries[] =
644 {
645 {
646 4,
647 3,
648 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
649 TEXT_STYLE_UNDERLINE
650 },
651 {
652 10,
653 6,
654 "ReactOS ­¥ ¢áâ ­®¢«¥­® ¯®¢­iáâî",
655 TEXT_STYLE_NORMAL
656 },
657 {
658 10,
659 8,
660 "\82¨âiâì ¤¨áªãâã § ¤¨áª®¢®¤ã A: â ",
661 TEXT_STYLE_NORMAL
662 },
663 {
664 10,
665 9,
666 "¢ái CD-ROM § CD-¯à¨¢®¤i¢.",
667 TEXT_STYLE_NORMAL
668 },
669 {
670 10,
671 11,
672 "\8d â¨á­iâì ENTER 鮡 ¯¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à.",
673 TEXT_STYLE_NORMAL
674 },
675 {
676 0,
677 0,
678 "\81ã¤ì-« áª  § ç¥ª ©â¥ ...",
679 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
680 },
681 {
682 0,
683 0,
684 NULL,
685 0
686 }
687 };
688
689 static MUI_ENTRY ukUADisplayPageEntries[] =
690 {
691 {
692 4,
693 3,
694 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
695 TEXT_STYLE_UNDERLINE
696 },
697 {
698 6,
699 8,
700 "\92ãâ ¢¨ ¬®¦¥â¥ §¬i­¨â¨ ⨯ ¥ªà ­ã.",
701 TEXT_STYLE_NORMAL
702 },
703 { 8,
704 10,
705 "\x07 \8d â¨áª ©â¥ ª« ¢ièi \82\82\85\90\95 â  \82\8d\88\87 ¤«ï ¢¨¡®àã ¯®âài¡­®£® ⨯㠬®­iâ®àã",
706 TEXT_STYLE_NORMAL
707 },
708 {
709 8,
710 11,
711 " i ­ â¨á­iâì ENTER.",
712 TEXT_STYLE_NORMAL
713 },
714 {
715 8,
716 13,
717 "\x07 \8d â¨á­iâì ESC ¤«ï ¯®¢¥à­¥­­ï ¤® ¯®¯¥à¥¤­ì®õ áâ®ài­ª¨ ¡¥§ §¬i­¨",
718 TEXT_STYLE_NORMAL
719 },
720 {
721 8,
722 14,
723 " ⨯㠬®­iâ®à .",
724 TEXT_STYLE_NORMAL
725 },
726 {
727 0,
728 0,
729 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ ESC = \91ª á㢠⨠F3 = \82¨©â¨",
730 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
731 },
732 {
733 0,
734 0,
735 NULL,
736 0
737 }
738 };
739
740 static MUI_ENTRY ukUASuccessPageEntries[] =
741 {
742 {
743 4,
744 3,
745 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
746 TEXT_STYLE_UNDERLINE
747 },
748 {
749 10,
750 6,
751 "\8eá­®¢­i ª®¬¯®­¥­â¨ ReactOS ¡ã«¨ ãá¯iè­® ¢áâ ­®¢«¥­i.",
752 TEXT_STYLE_NORMAL
753 },
754 {
755 10,
756 8,
757 "\82¨âiâì ¤¨áª¥âã § ¤¨áª®¢®¤ã A: â ",
758 TEXT_STYLE_NORMAL
759 },
760 {
761 10,
762 9,
763 "¢ái CD-ROM § CD-¯à¨¢®¤i¢.",
764 TEXT_STYLE_NORMAL
765 },
766 {
767 10,
768 11,
769 "\8d â¨á­iâì ENTER 鮡 ¯¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à.",
770 TEXT_STYLE_NORMAL
771 },
772 {
773 0,
774 0,
775 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à",
776 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
777 },
778 {
779 0,
780 0,
781 NULL,
782 0
783 }
784 };
785
786 static MUI_ENTRY ukUABootPageEntries[] =
787 {
788 {
789 4,
790 3,
791 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
792 TEXT_STYLE_UNDERLINE
793 },
794 {
795 6,
796 8,
797 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ­¥ ¬®¦¥ ¢áâ ­®¢¨â¨ bootloader ­  ¦®àá⪨© ¤¨áª",
798 TEXT_STYLE_NORMAL
799 },
800 {
801 6,
802 9,
803 "\82 è®£® ª®¬¯'îâ¥à ",
804 TEXT_STYLE_NORMAL
805 },
806 {
807 6,
808 13,
809 "\81ã¤ì-« áª  ¢á⠢⥠¢i¤ä®à¬ â®¢ ­ã ¤¨áª¥âã ¢ ¤¨¢ª®¢®¤ A: â ",
810 TEXT_STYLE_NORMAL
811 },
812 {
813 6,
814 14,
815 "­ â¨á­iâì ENTER.",
816 TEXT_STYLE_NORMAL,
817 },
818 {
819 0,
820 0,
821 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ F3 = \82¨©â¨",
822 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
823 },
824 {
825 0,
826 0,
827 NULL,
828 0
829 }
830
831 };
832
833 static MUI_ENTRY ukUASelectPartitionEntries[] =
834 {
835 {
836 4,
837 3,
838 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
839 TEXT_STYLE_UNDERLINE
840 },
841 {
842 6,
843 8,
844 "\8d¨¦ç¥ ¯à¨¢¥¤¥­¨© ᯨ᮪ iá­ãîç¨å ஧¤i«i¢ â  ­¥§ ©­ï⮣® ¬iáæï, ¤¥ ¬®¦­ ",
845 TEXT_STYLE_NORMAL
846 },
847 {
848 6,
849 9,
850 "á⢮à¨â¨ ­®¢i ஧¤i«¨.",
851 TEXT_STYLE_NORMAL
852 },
853 {
854 8,
855 11,
856 "\x07 \8d â¨áª ©â¥ ª« ¢ièi \82\82\85\90\95 â  \82\8d\88\87 ¤«ï ¢¨¡®à㠯㭪âã.",
857 TEXT_STYLE_NORMAL
858 },
859 {
860 8,
861 13,
862 "\x07 \8d â¨á­iâì ENTER 鮡 ¢áâ ­®¢¨â¨ ReactOS ­  ¢¨¡à ­¨© ஧¤i«.",
863 TEXT_STYLE_NORMAL
864 },
865 {
866 8,
867 15,
868 "\x07 Press P to create a primary partition.",
869 // "\x07 \8d â¨á­iâì C 鮡 á⢮à¨â¨ ­®¢¨© ஧¤i«.",
870 TEXT_STYLE_NORMAL
871 },
872 {
873 8,
874 17,
875 "\x07 Press E to create an extended partition.",
876 TEXT_STYLE_NORMAL
877 },
878 {
879 8,
880 19,
881 "\x07 Press L to create a logical partition.",
882 TEXT_STYLE_NORMAL
883 },
884 {
885 8,
886 21,
887 "\x07 \8d â¨á­iâì D 鮡 ¢¨¤ «¨â¨ iá­ãî稩 ஧¤i«.",
888 TEXT_STYLE_NORMAL
889 },
890 {
891 0,
892 0,
893 "Please wait...",
894 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
895 },
896 {
897 0,
898 0,
899 NULL,
900 0
901 }
902 };
903
904 static MUI_ENTRY ukUAConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
905 {
906 {
907 4,
908 3,
909 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
910 TEXT_STYLE_UNDERLINE
911 },
912 {
913 6,
914 8,
915 "You have chosen to delete the system partition.",
916 TEXT_STYLE_NORMAL
917 },
918 {
919 6,
920 10,
921 "System partitions can contain diagnostic programs, hardware configuration",
922 TEXT_STYLE_NORMAL
923 },
924 {
925 6,
926 11,
927 "programs, programs to start an operating system (like ReactOS) or other",
928 TEXT_STYLE_NORMAL
929 },
930 {
931 6,
932 12,
933 "programs provided by the hardware manufacturer.",
934 TEXT_STYLE_NORMAL
935 },
936 {
937 6,
938 14,
939 "Delete a system partition only when you are sure that there are no such",
940 TEXT_STYLE_NORMAL
941 },
942 {
943 6,
944 15,
945 "programs on the partition, or when you are sure you want to delete them.",
946 TEXT_STYLE_NORMAL
947 },
948 {
949 6,
950 16,
951 "When you delete the partition, you might not be able to boot the",
952 TEXT_STYLE_NORMAL
953 },
954 {
955 6,
956 17,
957 "computer from the harddisk until you finished the ReactOS Setup.",
958 TEXT_STYLE_NORMAL
959 },
960 {
961 8,
962 20,
963 "\x07 Press ENTER to delete the system partition. You will be asked",
964 TEXT_STYLE_NORMAL
965 },
966 {
967 8,
968 21,
969 " to confirm the deletion of the partition again later.",
970 TEXT_STYLE_NORMAL
971 },
972 {
973 8,
974 24,
975 "\x07 Press ESC to return to the previous page. The partition will",
976 TEXT_STYLE_NORMAL
977 },
978 {
979 8,
980 25,
981 " not be deleted.",
982 TEXT_STYLE_NORMAL
983 },
984 {
985 0,
986 0,
987 "ENTER=Continue ESC=Cancel",
988 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
989 },
990 {
991 0,
992 0,
993 NULL,
994 0
995 }
996 };
997
998 static MUI_ENTRY ukUAFormatPartitionEntries[] =
999 {
1000 {
1001 4,
1002 3,
1003 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1004 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1005 },
1006 {
1007 6,
1008 8,
1009 "\94®à¬ â㢠­­ï ஧¤i«ã",
1010 TEXT_STYLE_NORMAL
1011 },
1012 {
1013 6,
1014 10,
1015 "\87 à § ¢áâ ­®¢«î¢ ç ¢i¤ä®à¬ âãó ஧¤i«. \8d â¨á­iâì ENTER ¤«ï ¯à®¤®¢¦¥­­ï.",
1016 TEXT_STYLE_NORMAL
1017 },
1018 {
1019 0,
1020 0,
1021 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ F3 = \82¨©â¨",
1022 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1023 },
1024 {
1025 0,
1026 0,
1027 NULL,
1028 TEXT_STYLE_NORMAL
1029 }
1030 };
1031
1032 static MUI_ENTRY ukUAInstallDirectoryEntries[] =
1033 {
1034 {
1035 4,
1036 3,
1037 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1038 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1039 },
1040 {
1041 6,
1042 8,
1043 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ¢áâ ­®¢¨âì ä ©«¨ ReactOS ­  ¢¨¡à ­¨© ஧¤i«. \82¨¡¥àiâì",
1044 TEXT_STYLE_NORMAL
1045 },
1046 {
1047 6,
1048 9,
1049 "¤¨à¥ªâ®àiî, ¢ ïªã \82¨ å®ç¥â¥ ¢áâ ­®¢¨â¨ ReactOS:",
1050 TEXT_STYLE_NORMAL
1051 },
1052 {
1053 6,
1054 14,
1055 "\99®¡ §¬i­¨â¨ ¤¨à¥ªâ®àiî ­ â¨á­iâì BACKSPACE ¤«ï ¢¨¤ «¥­­ï",
1056 TEXT_STYLE_NORMAL
1057 },
1058 {
1059 6,
1060 15,
1061 "ᨬ¢®«i¢ ¯iá«ï 箣® ¢¢¥¤iâì ­ §¢ã ¤¨à¥ªâ®àiõ ¤«ï",
1062 TEXT_STYLE_NORMAL
1063 },
1064 {
1065 6,
1066 16,
1067 "¢áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS.",
1068 TEXT_STYLE_NORMAL
1069 },
1070 {
1071 0,
1072 0,
1073 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ F3 = \82¨©â¨",
1074 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1075 },
1076 {
1077 0,
1078 0,
1079 NULL,
1080 0
1081 }
1082 };
1083
1084 static MUI_ENTRY ukUAFileCopyEntries[] =
1085 {
1086 {
1087 4,
1088 3,
1089 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1090 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1091 },
1092 {
1093 0,
1094 12,
1095 "\81ã¤ì-« áª , § ç¥ª ©â¥ ¯®ª¨ ¢áâ ­®¢«î¢ ç ReactOS ª®¯iîó ä ©«¨ ¤®",
1096 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1097 },
1098 {
1099 0,
1100 13,
1101 "¯ ¯ª¨ ¯à¨§­ ç¥­­ï.",
1102 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1103 },
1104 {
1105 0,
1106 14,
1107 "\96¥ ¬®¦¥ § ©­ï⨠¤¥ªi«ìª  墨«¨­.",
1108 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1109 },
1110 {
1111 50,
1112 0,
1113 "\xB3 \81ã¤ì-« áª  § ç¥ª ©â¥... ",
1114 TEXT_TYPE_STATUS
1115 },
1116 {
1117 0,
1118 0,
1119 NULL,
1120 0
1121 }
1122 };
1123
1124 static MUI_ENTRY ukUABootLoaderEntries[] =
1125 {
1126 {
1127 4,
1128 3,
1129 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1130 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1131 },
1132 {
1133 6,
1134 8,
1135 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ¢áâ ­®¢«îó § ¢ ­â ¦ã¢ ç",
1136 TEXT_STYLE_NORMAL
1137 },
1138 {
1139 8,
1140 12,
1141 "\82áâ ­®¢¨â¨ § ¢ ­â ¦ã¢ ç ­  ¦®àá⪨© ¤¨áª (MBR i VBR).",
1142 TEXT_STYLE_NORMAL
1143 },
1144 {
1145 8,
1146 13,
1147 "\82áâ ­®¢¨â¨ § ¢ ­â ¦ã¢ ç ­  ¦®àá⪨© ¤¨áª («¨è¥ VBR).",
1148 TEXT_STYLE_NORMAL
1149 },
1150 {
1151 8,
1152 14,
1153 "\82áâ ­®¢¨â¨ § ¢ ­â ¦ã¢ ç ­  ¤¨áª¥âã.",
1154 TEXT_STYLE_NORMAL
1155 },
1156 {
1157 8,
1158 15,
1159 "\8d¥ ¢áâ ­®¢«î¢ â¨ § ¢ ­â ¦ã¢ ç.",
1160 TEXT_STYLE_NORMAL
1161 },
1162 {
1163 0,
1164 0,
1165 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ F3 = \82¨©â¨",
1166 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1167 },
1168 {
1169 0,
1170 0,
1171 NULL,
1172 0
1173 }
1174 };
1175
1176 static MUI_ENTRY ukUAKeyboardSettingsEntries[] =
1177 {
1178 {
1179 4,
1180 3,
1181 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1182 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1183 },
1184 {
1185 6,
1186 8,
1187 "\92ãâ \82¨ ¬®¦¥â¥ §¬i­¨â¨ ⨯ ª« ¢i âãà¨.",
1188 TEXT_STYLE_NORMAL
1189 },
1190 {
1191 8,
1192 10,
1193 "\x07 \8d â¨áª ©â¥ ª« ¢ièi \82\82\85\90\95 â  \82\8d\88\87 ¤«ï ¢¨¡®àã ¯®âài¡­®£® ⨯ã",
1194 TEXT_STYLE_NORMAL
1195 },
1196 {
1197 8,
1198 11,
1199 " ª« ¢i âãਠi ­ â¨á­iâì ENTER.",
1200 TEXT_STYLE_NORMAL
1201 },
1202 {
1203 8,
1204 13,
1205 "\x07 \8d â¨á­iâì ESC ¤«ï ¯®¢¥à­¥­­ï ­  ¯®¯¥à¥¤­î áâ®ài­ªã ¡¥§ §¬i­¨",
1206 TEXT_STYLE_NORMAL
1207 },
1208 {
1209 8,
1210 14,
1211 " ⨯㠪« ¢i âãà¨.",
1212 TEXT_STYLE_NORMAL
1213 },
1214 {
1215 0,
1216 0,
1217 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ ESC = \91ª á㢠⨠F3 = \82¨©â¨",
1218 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1219 },
1220 {
1221 0,
1222 0,
1223 NULL,
1224 0
1225 }
1226 };
1227
1228 static MUI_ENTRY ukUALayoutSettingsEntries[] =
1229 {
1230 {
1231 4,
1232 3,
1233 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1234 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1235 },
1236 {
1237 6,
1238 8,
1239 "\82¨¡¥àiâì ஧ª« ¤ªã, 猪 ¡ã¤¥ ¢áâ ­®¢«¥­  猪 áâ ­¤ àâ­ .",
1240 TEXT_STYLE_NORMAL
1241 },
1242 {
1243 8,
1244 10,
1245 "\x07 \8d â¨áª ©â¥ ª« ¢ièi \82\82\85\90\95 â  \82\8d\88\87 ¤«ï ¢¨¡®àã ¯®âài¡­®õ ஧ª« ¤ª¨",
1246 TEXT_STYLE_NORMAL
1247 },
1248 {
1249 8,
1250 11,
1251 " ª« ¢i âãਠi ­ â¨á­iâì ENTER.",
1252 TEXT_STYLE_NORMAL
1253 },
1254 {
1255 8,
1256 13,
1257 "\x07 \8d â¨á­iâì ESC ¤«ï ¯®¢¥à­¥­­ï ­  ¯®¯¥à¥¤­î áâ®ài­ªã ¡¥§ §¬i­¨",
1258 TEXT_STYLE_NORMAL
1259 },
1260 {
1261 8,
1262 14,
1263 " ஧ª« ¤ª¨ ª« ¢i âãà¨.",
1264 TEXT_STYLE_NORMAL
1265 },
1266 {
1267 0,
1268 0,
1269 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ ESC = \91ª á㢠⨠F3 = \82¨©â¨",
1270 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1271 },
1272 {
1273 0,
1274 0,
1275 NULL,
1276 0
1277 },
1278
1279 };
1280
1281 static MUI_ENTRY ukUAPrepareCopyEntries[] =
1282 {
1283 {
1284 4,
1285 3,
1286 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1287 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1288 },
1289 {
1290 6,
1291 8,
1292 "\82áâ ­®¢«î¢ ç £®âãó \82 è ª®¬¯'îâ¥à ¤«ï ª®¯i­­ï ä ©«i¢ ReactOS. ",
1293 TEXT_STYLE_NORMAL
1294 },
1295 {
1296 0,
1297 0,
1298 "\83¥­¥àãî ᯨ᮪ ä ©«i¢...",
1299 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1300 },
1301 {
1302 0,
1303 0,
1304 NULL,
1305 0
1306 },
1307
1308 };
1309
1310 static MUI_ENTRY ukUASelectFSEntries[] =
1311 {
1312 {
1313 4,
1314 3,
1315 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1316 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1317 },
1318 {
1319 6,
1320 17,
1321 "\82¨¡¥àiâì ä ©«®¢ã á¨á⥬㠧i ᯨáªã ­¨¦ç¥.",
1322 0
1323 },
1324 {
1325 8,
1326 19,
1327 "\x07 \8d â¨áª ©â¥ ª« ¢ièi \82\82\85\90\95 â  \82\8d\88\87 ¤«ï ¢¨¡®àã ä ©«®¢®õ á¨á⥬¨.",
1328 0
1329 },
1330 {
1331 8,
1332 21,
1333 "\x07 \8d â¨á­iâì ENTER 鮡 ¢i¤ä®à¬ â㢠⨠஧¤i«.",
1334 0
1335 },
1336 {
1337 8,
1338 23,
1339 "\x07 \8d â¨á­iâì ESC ¤«ï ¢¨¡®àã i­è®£® ஧¤i«ã.",
1340 0
1341 },
1342 {
1343 0,
1344 0,
1345 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ ESC = \91ª á㢠⨠F3 = \82¨©â¨",
1346 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1347 },
1348
1349 {
1350 0,
1351 0,
1352 NULL,
1353 0
1354 }
1355 };
1356
1357 static MUI_ENTRY ukUADeletePartitionEntries[] =
1358 {
1359 {
1360 4,
1361 3,
1362 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1363 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1364 },
1365 {
1366 6,
1367 8,
1368 "\82¨ ¢¨¡à «¨ ¢¨¤ «¥­­ï ஧¤i«ã",
1369 TEXT_STYLE_NORMAL
1370 },
1371 {
1372 8,
1373 18,
1374 "\x07 \8d â¨á­iâì D ¤«ï ¢¨¤ «¥­­ï ஧¤i«ã.",
1375 TEXT_STYLE_NORMAL
1376 },
1377 {
1378 11,
1379 19,
1380 "\93\82\80\83\80: \82ái ¤ ­i ­  æ쮬ã ஧¤i«i ¡ã¤ãâì ¢âà ç¥­i!",
1381 TEXT_STYLE_NORMAL
1382 },
1383 {
1384 8,
1385 21,
1386 "\x07 \8d â¨á­iâì ESC ¤«ï ᪠á㢠­­ï.",
1387 TEXT_STYLE_NORMAL
1388 },
1389 {
1390 0,
1391 0,
1392 "D = \82¨¤ «¨â¨ \90®§¤i« ESC = \91ª á㢠⨠F3 = \82¨©â¨",
1393 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1394 },
1395 {
1396 0,
1397 0,
1398 NULL,
1399 0
1400 }
1401 };
1402
1403 static MUI_ENTRY ukUARegistryEntries[] =
1404 {
1405 {
1406 4,
1407 3,
1408 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1409 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1410 },
1411 {
1412 6,
1413 8,
1414 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ®­®¢«îó ª®­äi£ãà æiî á¨á⥬¨. ",
1415 TEXT_STYLE_NORMAL
1416 },
1417 {
1418 0,
1419 0,
1420 "\91⢮àîî áâàãªâãàã à¥óáâàã...",
1421 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1422 },
1423 {
1424 0,
1425 0,
1426 NULL,
1427 0
1428 },
1429
1430 };
1431
1432 MUI_ERROR ukUAErrorEntries[] =
1433 {
1434 {
1435 // NOT_AN_ERROR
1436 "Success\n"
1437 },
1438 {
1439 // ERROR_NOT_INSTALLED
1440 "ReactOS ­¥ ¡ã¢ ¯®¢­iáâî ¢áâ ­®¢«¥­¨© ­  \82 è\n"
1441 "ª®¬¯'îâ¥à. \9fªé® ¢¨ ¢¨©¤¥â¥ § ¢áâ ­®¢«î¢ ç  § à §,\n"
1442 "â® \82 ¬ ¡ã¤¥ ­¥®¡åi¤­® § ¯ãáâ¨â¨ ¯à®£à ¬ã ¢áâ ­®¢«¥­­ï\n"
1443 "§­®¢ã, ïªé® \82¨ å®ç¥â¥ ¢áâ ­®¢¨â¨ ReactOS,\n"
1444 "\n"
1445 " \x07 \8d â¨á­iâì ENTER 鮡 ¯à®¤®¢¦¨â¨ ¢áâ ­®¢«¥­­ï.\n"
1446 " \x07 \8d â¨á­iâì F3 ¤«ï ¢¨å®¤ã § ¢áâ ­®¢«î¢ ç .",
1447 "F3 = \82¨©â¨ ENTER = \8fத®¢¦¨â¨"
1448 },
1449 {
1450 // ERROR_NO_HDD
1451 "\8d¥ ¢¤ «®áì §­ ©â¨ ¦®àá⪨© ¤¨áª.\n",
1452 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1453 },
1454 {
1455 // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1456 "\8d¥ ¢¤ «®áì §­ ©â¨ ãáâ ­®¢®ç­¨© ¤¨áª.\n",
1457 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1458 },
1459 {
1460 // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1461 "\8d¥ ¢¤ «®áì § ¢ ­â ¦¨â¨ ä ©« TXTSETUP.SIF.\n",
1462 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1463 },
1464 {
1465 // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1466 "\94 ©« TXTSETUP.SIF ¯®èª®¤¦¥­¨©.\n",
1467 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1468 },
1469 {
1470 // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1471 "\82¨ï¢«¥­® ­¥ª®à¥ªâ­¨© ¯i¤¯¨á ¢ TXTSETUP.SIF.\n",
1472 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1473 },
1474 {
1475 // ERROR_DRIVE_INFORMATION
1476 "\8d¥ ¢¤ «®áì ®âਬ â¨ ¤ ­i ¯à® á¨á⥬­¨© ¤¨áª.\n",
1477 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1478 },
1479 {
1480 // ERROR_WRITE_BOOT,
1481 "\8d¥ ¢¤ «®áì ¢áâ ­®¢¨â¨ § ¢ ­â ¦ã¢ «ì­¨© ª®¤ FAT ­  á¨â¥¬­¨© ஧¤i«.",
1482 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1483 },
1484 {
1485 // ERROR_LOAD_COMPUTER,
1486 "\8d¥ ¢¤ «®áì § ¢ ­â ¦¨â¨ ᯨ᮪ ⨯i¢ ª®¬¯'îâ¥à .\n",
1487 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1488 },
1489 {
1490 // ERROR_LOAD_DISPLAY,
1491 "\8d¥ ¢¤ «®áì § ¢ ­â ¦¨â¨ ᯨ᮪ ०¨¬i¢ ¥ªà ­ã.\n",
1492 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1493 },
1494 {
1495 // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1496 "\8d¥ ¢¤ «®áì § ¢ ­â ¦¨â¨ ᯨ᮪ ⨯i¢ ª« ¢i âãà¨.\n",
1497 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1498 },
1499 {
1500 // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1501 "\8d¥ ¢¤ «®áì § ¢ ­â ¦¨â¨ ᯨ᮪ ஧ª« ¤®ª ª« ¢i âãà¨.\n",
1502 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1503 },
1504 {
1505 // ERROR_WARN_PARTITION,
1506 "\87­ ©¤¥­® ïª ¬i­i¬ã¬ ®¤¨­ ¦®àá⪨© ¤¨áª, é® ¬iáâ¨âì ஧¤i«,\n"
1507 "直© ­¥ ¯i¤âਬãóâìáï ReactOS!\n"
1508 "\n"
1509 "\91⢮७­ï ç¨ ¢¨¤ «¥­­ï ஧¤i«i¢ ¬®¦¥ §à㩭㢠⨠⠡«¨æî ஧¤i«i¢.\n"
1510 "\n"
1511 " \x07 \8d â¨á­iâì F3 ¤«ï ¢¨å®¤ã § ¢áâ ­®¢«î¢ ç .\n"
1512 " \x07 \8d â¨á­iâì ENTER 鮡 ¯à®¤®¢¦¨â¨.",
1513 "F3 = \82¨©â¨ ENTER = \8fத®¢¦¨â¨"
1514 },
1515 {
1516 // ERROR_NEW_PARTITION,
1517 "\82¨ ­¥ ¬®¦¥â¥ á⢮à¨â¨ ­®¢¨© ஧¤i« ­ \n"
1518 "¢¦¥ iá­ãî箬ã ஧¤i«i!\n"
1519 "\n"
1520 " * \8d â¨á­iâì ¡ã¤ì-ïªã ª« ¢ièã 鮡 ¯à®¤®¢¦¨â¨.",
1521 NULL
1522 },
1523 {
1524 // ERROR_DELETE_SPACE,
1525 "\8d¥ ¬®¦­  ¢¨¤ «¨â¨ ­¥à®§¬i祭㠮¡« áâì ­  ¤¨áªã!\n"
1526 "\n"
1527 " * \8d â¨á­iâì ¡ã¤ì-ïªã ª« ¢ièã 鮡 ¯à®¤®¢¦¨â¨.",
1528 NULL
1529 },
1530 {
1531 // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1532 "\8d¥ ¢¤ «®áì ¢áâ ­®¢¨â¨ § ¢ ­â ¦ã¢ «ì­¨© ª®¤ FAT ­  á¨â¥¬­¨© ஧¤i«.",
1533 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1534 },
1535 {
1536 // ERROR_NO_FLOPPY,
1537 "\82i¤áãâ­ï ¤¨áª¥â  ¢ ¤¨áª®¢®¤i A:.",
1538 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨"
1539 },
1540 {
1541 // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1542 "\8d¥ ¢¤ «®áì ®­®¢¨â¨ ¯ à ¬¥âਠ஧ª« ¤ª¨ ª« ¢i âãà¨.",
1543 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1544 },
1545 {
1546 // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1547 "\8d¥ ¢¤ «®áì ®­®¢¨â¨ ¯ à ¬¥âਠ¥ªà ­ã ¢ à¥óáâài.",
1548 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1549 },
1550 {
1551 // ERROR_IMPORT_HIVE,
1552 "\8d¥ ¢¤ «®áì i¬¯®àâ㢠⨠䠩« ªãéi¢ à¥óáâàã.",
1553 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1554 },
1555 {
1556 // ERROR_FIND_REGISTRY
1557 "\8d¥ ¢¤ «®áì §­ ©â¨ ä ©«¨ ¤ ­¨å à¥óáâàã.",
1558 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1559 },
1560 {
1561 // ERROR_CREATE_HIVE,
1562 "\8d¥ ¢¤ «®áì á⢮à¨â¨ ªãéi à¥óáâàã.",
1563 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1564 },
1565 {
1566 // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1567 "\8d¥ ¢¤ «®áì i­iæi «i§ã¢ â¨ à¥óáâà.",
1568 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1569 },
1570 {
1571 // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1572 "Cabinet ¬ ó ­¥ª®à¥ªâ­¨© inf-ä ©«.\n",
1573 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1574 },
1575 {
1576 // ERROR_CABINET_MISSING,
1577 "Cabinet ­¥ §­ ©¤¥­®.\n",
1578 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1579 },
1580 {
1581 // ERROR_CABINET_SCRIPT,
1582 "Cabinet ­¥ ¬ ó ãáâ ­®¢®ç­®£® á業 àiî.\n",
1583 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1584 },
1585 {
1586 // ERROR_COPY_QUEUE,
1587 "\8d¥ ¢¤ «®áì ¢i¤ªà¨â¨ ç¥à£ã ª®¯i­­ï ä ©«i¢.\n",
1588 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1589 },
1590 {
1591 // ERROR_CREATE_DIR,
1592 "\8d¥ ¢¤ «®áì á⢮à¨â¨ ¤¨à¥ªâ®àiõ ¤«ï ¢áâ ­®¢«¥­­ï.",
1593 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1594 },
1595 {
1596 // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1597 "\8d¥ ¢¤ «®áì §­ ©â¨ ᥪæiî '%S'\n"
1598 "¢ ä ©«i TXTSETUP.SIF.\n",
1599 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1600 },
1601 {
1602 // ERROR_CABINET_SECTION,
1603 "\8d¥ ¢¤ «®áì §­ ©â¨ ᥪæiî '%S'\n"
1604 "¢ cabinet.\n",
1605 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1606 },
1607 {
1608 // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1609 "\8d¥ ¢¤ «®áì á⢮à¨â¨ ¤¨à¥ªâ®àiî ¤«ï ¢áâ ­®¢«­­ï.",
1610 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1611 },
1612 {
1613 // ERROR_WRITE_PTABLE,
1614 "\8d¥ ¢¤ «®áì § ¯¨á â¨ â ¡«¨æi ஧¤i«i¢.\n"
1615 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1616 },
1617 {
1618 // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1619 "\8d¥ ¢¤ «®áì ¤®¤ â¨ ¯ à ¬¥âਠª®¤ã¢ ­­ï ¢ à¥óáâà.\n"
1620 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1621 },
1622 {
1623 // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1624 "\8d¥ ¢¤ «®áì ¢áâ ­®¢¨â¨ «®ª «ì á¨á⥬¨.\n"
1625 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1626 },
1627 {
1628 // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1629 "\8d¥ ¢¤ «®áì ¤®¤ â¨ ஧ª« ¤ª¨ ª« ¢i âãਠ¤® à¥óáâàã.\n"
1630 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1631 },
1632 {
1633 // ERROR_UPDATE_GEOID,
1634 "\8d¥ ¢¤ «®áì ¢áâ ­®¢¨â¨ geo id.\n"
1635 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1636 },
1637 {
1638 // ERROR_DIRECTORY_NAME,
1639 "Invalid directory name.\n"
1640 "\n"
1641 " * Press any key to continue."
1642 },
1643 {
1644 // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1645 "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
1646 "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
1647 "\n"
1648 " * \8d â¨á­iâì ¡ã¤ì-ïªã ª« ¢ièã ¤«ï ¯à®¤®¢¦¥­­ï.",
1649 NULL
1650 },
1651 {
1652 // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1653 "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
1654 "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
1655 "\n"
1656 " * Press any key to continue."
1657 },
1658 {
1659 // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1660 "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
1661 "\n"
1662 " * Press any key to continue."
1663 },
1664 {
1665 // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1666 "Setup is unable to format the partition:\n"
1667 " %S\n"
1668 "\n"
1669 "ENTER = Reboot computer"
1670 },
1671 {
1672 NULL,
1673 NULL
1674 }
1675 };
1676
1677 MUI_PAGE ukUAPages[] =
1678 {
1679 {
1680 LANGUAGE_PAGE,
1681 ukUALanguagePageEntries
1682 },
1683 {
1684 WELCOME_PAGE,
1685 ukUAWelcomePageEntries
1686 },
1687 {
1688 INSTALL_INTRO_PAGE,
1689 ukUAIntroPageEntries
1690 },
1691 {
1692 LICENSE_PAGE,
1693 ukUALicensePageEntries
1694 },
1695 {
1696 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1697 ukUADevicePageEntries
1698 },
1699 {
1700 REPAIR_INTRO_PAGE,
1701 ukUARepairPageEntries
1702 },
1703 {
1704 UPGRADE_REPAIR_PAGE,
1705 ukUAUpgradePageEntries
1706 },
1707 {
1708 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1709 ukUAComputerPageEntries
1710 },
1711 {
1712 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1713 ukUADisplayPageEntries
1714 },
1715 {
1716 FLUSH_PAGE,
1717 ukUAFlushPageEntries
1718 },
1719 {
1720 SELECT_PARTITION_PAGE,
1721 ukUASelectPartitionEntries
1722 },
1723 {
1724 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1725 ukUAConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1726 },
1727 {
1728 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1729 ukUASelectFSEntries
1730 },
1731 {
1732 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1733 ukUAFormatPartitionEntries
1734 },
1735 {
1736 DELETE_PARTITION_PAGE,
1737 ukUADeletePartitionEntries
1738 },
1739 {
1740 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1741 ukUAInstallDirectoryEntries
1742 },
1743 {
1744 PREPARE_COPY_PAGE,
1745 ukUAPrepareCopyEntries
1746 },
1747 {
1748 FILE_COPY_PAGE,
1749 ukUAFileCopyEntries
1750 },
1751 {
1752 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1753 ukUAKeyboardSettingsEntries
1754 },
1755 {
1756 BOOT_LOADER_PAGE,
1757 ukUABootLoaderEntries
1758 },
1759 {
1760 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1761 ukUALayoutSettingsEntries
1762 },
1763 {
1764 QUIT_PAGE,
1765 ukUAQuitPageEntries
1766 },
1767 {
1768 SUCCESS_PAGE,
1769 ukUASuccessPageEntries
1770 },
1771 {
1772 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1773 ukUABootPageEntries
1774 },
1775 {
1776 REGISTRY_PAGE,
1777 ukUARegistryEntries
1778 },
1779 {
1780 -1,
1781 NULL
1782 }
1783 };
1784
1785 MUI_STRING ukUAStrings[] =
1786 {
1787 {STRING_PLEASEWAIT,
1788 " \81ã¤ì-« áª , § ç¥ª ©â¥..."},
1789 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1790 " ENTER = Install P = Create Primary E = Create Extended F3 = Quit"},
1791 // " ENTER = \82áâ ­®¢¨â¨ C = \91⢮à¨â¨ \90®§¤i« F3 = \82¨©â¨"},
1792 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1793 " ENTER = Install L = Create Logical Partition F3 = Quit"},
1794 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1795 " ENTER = \82áâ ­®¢¨â¨ D = \82¨¤ «¨â¨ \90®§¤i« F3 = \82¨©â¨"},
1796 {STRING_DELETEPARTITION,
1797 " D = Delete Partition F3 = Quit"},
1798 {STRING_PARTITIONSIZE,
1799 "\90®§¬ià ­®¢®£® ஧¤i«ã:"},
1800 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1801 "You have chosen to create a primary partition on"},
1802 // "\82¨ å®ç¥â¥ á⢮à¨â¨ ­®¢¨© ஧¤i« ­ "},
1803 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1804 "You have chosen to create an extended partition on"},
1805 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1806 "You have chosen to create a logical partition on"},
1807 {STRING_HDDSIZE,
1808 "\81ã¤ì-« áª , ¢¢¥¤iâì ஧¬ià ­®¢®£® ஧¤i«ã ¢ ¬¥£ ¡ ©â å."},
1809 {STRING_CREATEPARTITION,
1810 " ENTER = \91⢮à¨â¨ \90®§¤i« ESC = \91ª á㢠⨠F3 = \82¨©â¨"},
1811 {STRING_PARTFORMAT,
1812 "\96¥© ஧¤i« ¡ã¤¥ ¢i¤ä®à¬ â®¢ ­®."},
1813 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1814 "\82¨ ¢¨¡à «¨ ¢áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS ­  ­®¢¨©  ¡® ­¥ä®à¬ â®¢ ­¨© ஧¤i«."},
1815 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1816 "The system partition is not formatted yet."},
1817 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1818 "The new partition is not formatted yet."},
1819 {STRING_INSTALLONPART,
1820 "ReactOS ¢áâ ­®¢«îóâìáï ­  ஧¤i«"},
1821 {STRING_CHECKINGPART,
1822 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ¯¥à¥¢iàïó ¢¨¡à ­¨© ஧¤i«."},
1823 {STRING_CONTINUE,
1824 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨"},
1825 {STRING_QUITCONTINUE,
1826 "F3 = \82¨©â¨ ENTER = \8fத®¢¦¨â¨"},
1827 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1828 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"},
1829 {STRING_DELETING,
1830 " Deleting file: %S"},
1831 {STRING_MOVING,
1832 " Moving file: %S to: %S"},
1833 {STRING_RENAMING,
1834 " Renaming file: %S to: %S"},
1835 {STRING_COPYING,
1836 " \8a®¯i­­ï: %S"},
1837 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1838 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ª®¯iîó ä ©«¨..."},
1839 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1840 " \8e­®¢«¥­­ï ªãéi¢ à¥óáâàã..."},
1841 {STRING_IMPORTFILE,
1842 " I¬¯®àâ㢠­­ï %S..."},
1843 {STRING_DISPLAYSETTINGSUPDATE,
1844 " \8e­®¢«¥­­ï ¯ à ¬¥âài¢ ¥ªà ­ã ¢ à¥óáâài..."},
1845 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1846 " \8e­®¢«¥­­ï ¯ à ¬¥âài¢ «®ª «i..."},
1847 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1848 " \8e­®¢«¥­­ï ¯ à ¬¥âài¢ ஧ª« ¤ª¨ ª« ¢i âãà¨..."},
1849 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1850 " \84®¤ ¢ ­­ï ¤ ­¨å ¯à® ª®¤®¢ã áâ®ài­ªã ¢ à¥óáâà..."},
1851 {STRING_DONE,
1852 " \83®â®¢®..."},
1853 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1854 " ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"},
1855 {STRING_REBOOTPROGRESSBAR,
1856 " Your computer will reboot in %li second(s)... "},
1857 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1858 "\8d¥ ¢¤ «®áì ¢i¤ªà¨â¨ ª®­á®«ì\r\n\r\n"},
1859 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1860 "\8d ©¡i«ìè ©¬®¢ià­  ¯à¨ç¨­  æ쮣® - ¢¨ª®à¨áâ ­­ï USB ª« ¢i âãà¨\r\n"},
1861 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1862 "USB ª« ¢i âãà¨ é¥ ­¥ ¯i¤âਬãîâìáï ¯®¢­iáâî\r\n"},
1863 {STRING_FORMATTINGDISK,
1864 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ä®à¬ âãó ¢ è ¤¨áª"},
1865 {STRING_CHECKINGDISK,
1866 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ¯¥à¥¢iàïó ¢ è ¤¨áª"},
1867 {STRING_FORMATDISK1,
1868 " \94®à¬ â㢠⨠஧¤i« ¢ ä ©«®¢i© á¨á⥬i %S (袨¤ª¥ ä®à¬ â㢠­­ï) "},
1869 {STRING_FORMATDISK2,
1870 " \94®à¬ â㢠⨠஧¤i« ¢ ä ©«®¢i© á¨á⥬i %S "},
1871 {STRING_KEEPFORMAT,
1872 " \87 «¨è¨â¨ iá­ãîçã ä ©«®¢ã á¨á⥬ã (¡¥§ §¬i­) "},
1873 {STRING_HDINFOPARTCREATE_1,
1874 "%I64u %s \86®àá⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu) on %wZ [%s]."},
1875 {STRING_HDINFOPARTCREATE_2,
1876 "%I64u %s \86®àá⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu) [%s]."},
1877 {STRING_HDDINFOUNK2,
1878 " %c%c Type 0x%02X %I64u %s"},
1879 {STRING_HDINFOPARTDELETE_1,
1880 "­  %I64u %s \86®àá⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu) on %wZ [%s]."},
1881 {STRING_HDINFOPARTDELETE_2,
1882 "­  %I64u %s \86®àá⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu) [%s]."},
1883 {STRING_HDINFOPARTZEROED_1,
1884 "\86®àá⪨© ¤¨áª %lu (%I64u %s), \8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
1885 {STRING_HDDINFOUNK4,
1886 "%c%c Type 0x%02X %I64u %s"},
1887 {STRING_HDINFOPARTEXISTS_1,
1888 "­  \86®àá⪮¬ã ¤¨áªã %lu (%I64u %s), \8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
1889 {STRING_HDDINFOUNK5,
1890 "%c%c %c %sType %-3u%s %6lu %s"},
1891 {STRING_HDINFOPARTSELECT_1,
1892 "%6lu %s \86®àá⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu) on %wZ [%s]"},
1893 {STRING_HDINFOPARTSELECT_2,
1894 "%6lu %s \86®àá⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu) [%s]"},
1895 {STRING_NEWPARTITION,
1896 "\82áâ ­®¢«î¢ ç á⢮ਢ ­®¢¨© ஧¤i« ­ "},
1897 {STRING_UNPSPACE,
1898 " %s\8d¥à®§¬i祭  ®¡« áâì%s %6lu %s"},
1899 {STRING_MAXSIZE,
1900 "MB (¬ ªá. %lu MB)"},
1901 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1902 "Extended Partition"},
1903 {STRING_UNFORMATTED,
1904 "\8d®¢¨© (\8d¥ä®à¬ â®¢ ­¨©)"},
1905 {STRING_FORMATUNUSED,
1906 "\8d¥ ¢¨ª®à¨áâ ­®"},
1907 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1908 "\8d¥¢i¤®¬®"},
1909 {STRING_KB,
1910 "KB"},
1911 {STRING_MB,
1912 "MB"},
1913 {STRING_GB,
1914 "GB"},
1915 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1916 "\84®¤ ¢ ­­ï ஧ª« ¤®ª ª« ¢i âãà¨"},
1917 {0, 0}
1918 };