Create the AHCI branch for Aman's work
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / uk-UA.h
1 /*
2 * translated by Artem Reznikov, Igor Paliychuk, 2010
3 * http://www.reactos.org/uk/
4 */
5
6 #pragma once
7
8 MUI_LAYOUTS ukUALayouts[] =
9 {
10 { L"0422", L"00000422" },
11 { L"0409", L"00000409" },
12 { NULL, NULL }
13 };
14
15 static MUI_ENTRY ukUALanguagePageEntries[] =
16 {
17 {
18 4,
19 3,
20 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
21 TEXT_STYLE_UNDERLINE
22 },
23 {
24 6,
25 8,
26 "\82¨¡ià ¬®¢¨",
27 TEXT_STYLE_NORMAL
28 },
29 {
30 8,
31 10,
32 "\x07 \81ã¤ì-« áª , ¢¨¡¥àiâì ¬®¢ã, 猪 ¡ã¤¥ ¢¨ª®à¨áâ ­  ¯i¤ ç á ¢áâ ­®¢«¥­­ï.",
33 TEXT_STYLE_NORMAL
34 },
35 {
36 8,
37 11,
38 " i ­ â¨á­iâì ENTER.",
39 TEXT_STYLE_NORMAL
40 },
41 {
42 8,
43 13,
44 "\x07 \96ï ¬®¢  ¡ã¤¥ ¢¨ª®à¨á⮢㢠â¨áì ¯® § ¬®¢ç㢠­­î ã ¢áâ ­®¢«¥­i© á¨á⥬i.",
45 TEXT_STYLE_NORMAL
46 },
47 {
48 0,
49 0,
50 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ F3 = \82¨©â¨",
51 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
52 },
53 {
54 0,
55 0,
56 NULL,
57 0
58 }
59 };
60
61 static MUI_ENTRY ukUAWelcomePageEntries[] =
62 {
63 {
64 4,
65 3,
66 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
67 TEXT_STYLE_UNDERLINE
68 },
69 {
70 6,
71 8,
72 "\8b áª ¢® ¯à®á¨¬® ¤® ¯à®£à ¬¨ ¢áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS",
73 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
74 },
75 {
76 6,
77 11,
78 "\8d  æ쮬㠥⠯i ¢áâ ­®¢«¥­­ï ¢i¤¡ã¤¥âìáï ª®¯i­­ï ReactOS ­  \82 è",
79 TEXT_STYLE_NORMAL
80 },
81 {
82 6,
83 12,
84 "ª®¬¯'îâ¥à i ¯i¤£®â®¢ª  ¤® ¤à㣮£® ¥â ¯ã ¢áâ ­®¢«¥­­ï.",
85 TEXT_STYLE_NORMAL
86 },
87 {
88 8,
89 15,
90 "\x07 \8d â¨á­iâì ENTER 鮡 ¢áâ ­®¢¨â¨ ReactOS.",
91 TEXT_STYLE_NORMAL
92 },
93 {
94 8,
95 17,
96 "\x07 \8d â¨á­iâì R ¤«ï ®­®¢«¥­­ï ReactOS.",
97 TEXT_STYLE_NORMAL
98 },
99 {
100 8,
101 19,
102 "\x07 \8d â¨á­iâì L ¤«ï ¯¥à¥£«ï¤ã «i業§i©­¨å 㬮¢ ReactOS",
103 TEXT_STYLE_NORMAL
104 },
105 {
106 8,
107 21,
108 "\x07 \8d â¨á­iâì F3 鮡 ¢¨©â¨. ­¥ ¢áâ ­®¢«îîç¨ ReactOS.",
109 TEXT_STYLE_NORMAL
110 },
111 {
112 6,
113 23,
114 "\84«ï ®âਬ ­­ï ¤¥â «ì­iè®õ i­ä®à¬ æiõ ¯à® ReactOS, ¡ã¤ì-« áª  ¢i¤¢i¤ ©â¥:",
115 TEXT_STYLE_NORMAL
116 },
117 {
118 6,
119 24,
120 "http://www.reactos.org/uk/",
121 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
122 },
123 {
124 0,
125 0,
126 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ R = \82i¤­®¢¨â¨ L = \8bi業§iï F3 = \82¨©â¨",
127 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
128 },
129 {
130 0,
131 0,
132 NULL,
133 0
134 }
135 };
136
137 static MUI_ENTRY ukUAIntroPageEntries[] =
138 {
139 {
140 4,
141 3,
142 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
143 TEXT_STYLE_UNDERLINE
144 },
145 {
146 6,
147 8,
148 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ReactOS §­ å®¤¨âìáï ¢ à ­­i© áâ ¤iõ ஧஡ª¨ i é¥ ­¥",
149 TEXT_STYLE_NORMAL
150 },
151 {
152 6,
153 9,
154 "¯i¤âਬãó ¢ái äã­ªæiõ ¯®¢­®æi­­®õ ¯à®£à ¬¨ ¢áâ ­®¢«¥­­ï.",
155 TEXT_STYLE_NORMAL
156 },
157 {
158 6,
159 12,
160 "\8fà¨áãâ­i ­ áâ㯭i ®¡¬¥¦¥­­ï:",
161 TEXT_STYLE_NORMAL
162 },
163 {
164 8,
165 13,
166 "- \82áâ ­®¢«î¢ ç ¯i¤âਬãó «¨è¥ ä ©«®¢ã á¨á⥬ã FAT.",
167 TEXT_STYLE_NORMAL
168 },
169 {
170 8,
171 14,
172 "- \8f¥à¥¢iઠ ä ©«®¢®õ á¨á⥬¨ é¥ ­¥ ¢¯à®¢ ¤¦¥­ .",
173 TEXT_STYLE_NORMAL
174 },
175 {
176 8,
177 23,
178 "\x07 \8d â¨á­iâì ENTER 鮡 ¢áâ ­®¢¨â¨ ReactOS.",
179 TEXT_STYLE_NORMAL
180 },
181 {
182 8,
183 25,
184 "\x07 \8d â¨á­iâì F3 鮡 ¢¨©â¨, ­¥ ¢áâ ­®¢«îîç¨ ReactOS.",
185 TEXT_STYLE_NORMAL
186 },
187 {
188 0,
189 0,
190 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ F3 = \82¨©â¨",
191 TEXT_TYPE_STATUS| TEXT_PADDING_BIG
192 },
193 {
194 0,
195 0,
196 NULL,
197 0
198 }
199 };
200
201 static MUI_ENTRY ukUALicensePageEntries[] =
202 {
203 {
204 4,
205 3,
206 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
207 TEXT_STYLE_UNDERLINE
208 },
209 {
210 6,
211 6,
212 "\8bi業§iï:",
213 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
214 },
215 {
216 8,
217 8,
218 "ReactOS «i業§®¢ ­® ¢i¤¯®¢i¤­® ¤® 㬮¢",
219 TEXT_STYLE_NORMAL
220 },
221 {
222 8,
223 9,
224 "GNU GPL. \92 ª®¦ ReactOS ¬iáâ¨âì ª®¬¯®­¥­â¨, ïªi «i業§®¢ ­®",
225 TEXT_STYLE_NORMAL
226 },
227 {
228 8,
229 10,
230 "§  áã¬iá­¨¬¨ «i業§iﬨ: X11, BSD, GNU LGPL.",
231 TEXT_STYLE_NORMAL
232 },
233 {
234 8,
235 11,
236 "\82ᥠ¯à®£à ¬­¥ § ¡¥§¯¥ç¥­­ï, 瘟 ¢å®¤¨âì ¢ á¨á⥬ã ReactOS, ¢¨¯ã饭®",
237 TEXT_STYLE_NORMAL
238 },
239 {
240 8,
241 12,
242 "¯i¤ \82i¤ªà¨â®î «i業§i©­®î 㣮¤®î GNU GPL i§ §¡¥à¥¦¥­­ï¬",
243 TEXT_STYLE_NORMAL
244 },
245 {
246 8,
247 13,
248 "¯¥à¢¨­­¨å «i業§iõ.",
249 TEXT_STYLE_NORMAL
250 },
251 {
252 8,
253 15,
254 "\84 ­¥ ¯à®£à ¬­¥ § ¡¥§¯¥ç¥­­ï ¯®áâ ¢«ïóâìáï \81\85\87 \83\80\90\80\8d\92Iô i ¡¥§ ®¡¬¥¦¥­ì",
255 TEXT_STYLE_NORMAL
256 },
257 {
258 8,
259 16,
260 "ã ¢¨ª®à¨áâ ­­i, ïª §  ¬iá楢¨¬, â ª i ¬i¦­ à®¤­¨¬ ¯à ¢®¬",
261 TEXT_STYLE_NORMAL
262 },
263 {
264 8,
265 17,
266 "\8bi業§iï ReactOS ¤®§¢®«ïó ¯¥à¥¤ ç㠯தãªâã âà¥âi¬ ®á®¡ ¬.",
267 TEXT_STYLE_NORMAL
268 },
269 {
270 8,
271 18,
272 "\9fªé® ç¥à¥§ ¡ã¤ì-ïªi ¯à¨ç¨­¨ \82¨ ­¥ ®âਬ «¨ ª®¯iî \82i¤ªà¨â®õ",
273 TEXT_STYLE_NORMAL
274 },
275 {
276 8,
277 19,
278 "«i業§i©­®õ 㣮¤¨ GNU à §®¬ § ReactOS, ¢i¤¢i¤ óâ¥",
279 TEXT_STYLE_NORMAL
280 },
281 {
282 8,
283 20,
284 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
285 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
286 },
287 {
288 8,
289 22,
290 "\83 à ­âiõ:",
291 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
292 },
293 {
294 8,
295 24,
296 "\96¥ ó ¢i«ì­¥ ¯à®£à ¬­¥ § ¡¥§¯¥ç¥­­ï; ¤¨¢. ¤¦¥à¥«® ¤«ï ¯¥à¥£«ï¤ã ¯à ¢.",
297 TEXT_STYLE_NORMAL
298 },
299 {
300 8,
301 25,
302 "\8d¥ ¤ îâìáï \8dI\9f\8aI £ à ­âiõ; ­i £ à ­âiõ \92\8e\82\80\90\8d\8e\83\8e \91\92\80\8d\93, ­i ",
303 TEXT_STYLE_NORMAL
304 },
305 {
306 8,
307 26,
308 "\8f\90\88\84\80\92\8d\8e\91\92I \84\8b\9f \8a\8e\8d\8a\90\85\92\8d\88\95 \96I\8b\85\89",
309 TEXT_STYLE_NORMAL
310 },
311 {
312 0,
313 0,
314 "ENTER = \8f®¢¥à­ãâ¨áì",
315 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
316 },
317 {
318 0,
319 0,
320 NULL,
321 0
322 }
323 };
324
325 static MUI_ENTRY ukUADevicePageEntries[] =
326 {
327 {
328 4,
329 3,
330 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
331 TEXT_STYLE_UNDERLINE
332 },
333 {
334 6,
335 8,
336 "\93 ᯨáªã ­¨¦ç¥ ¯à¨¢¥¤¥­i ¯®â®ç­i ¯ à ¬¥âਠ¯à¨áâà®õ¢.",
337 TEXT_STYLE_NORMAL
338 },
339 {
340 24,
341 11,
342 "\8a®¬¯'îâ¥à:",
343 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
344 },
345 {
346 24,
347 12,
348 "\85ªà ­:",
349 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
350 },
351 {
352 24,
353 13,
354 "\8a« ¢i âãà :",
355 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
356 },
357 {
358 24,
359 14,
360 "\8a« ¢. ஧ª« ¤ª :",
361 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
362 },
363 {
364 24,
365 16,
366 "\8f਩­ïâ¨:",
367 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
368 },
369 {
370 25,
371 16, "\87 áâ®á㢠⨠¤ ­i ¯ à ¬¥âਠ¯à¨áâà®õ¢",
372 TEXT_STYLE_NORMAL
373 },
374 {
375 6,
376 19,
377 "\82¨ ¬®¦¥â¥ §¬i­¨â¨ ¯ à ¬¥âਠ¯à¨áâà®õ¢ ­ â¨áª îç¨ ª« ¢ièi \82\83\8e\90\93 i \82\8d\88\87",
378 TEXT_STYLE_NORMAL
379 },
380 {
381 6,
382 20,
383 "¤«ï ¢¨¤i«¥­­ï ¥«¥¬¥­âã i ª« ¢ièã ENTER ¤«ï ¢¨¡®àã i­è¨å ¢ ài ­âi¢",
384 TEXT_STYLE_NORMAL
385 },
386 {
387 6,
388 21,
389 "¯ à ¬¥âài¢.",
390 TEXT_STYLE_NORMAL
391 },
392 {
393 6,
394 23,
395 "\8a®«¨ ¢ái ¯ à ¬¥âਠ¡ã¤ãâì ¢¨§­ ç¥­i, ¢¨¡¥àiâì",
396 TEXT_STYLE_NORMAL
397 },
398 {
399 6,
400 24,
401 "\"\87 áâ®á㢠⨠¤ ­i ¯ à ¬¥âਠ¯à¨áâà®õ¢\" i ­ â¨á­iâì ENTER.",
402 TEXT_STYLE_NORMAL
403 },
404 {
405 0,
406 0,
407 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ F3 = \82¨©â¨",
408 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
409 },
410 {
411 0,
412 0,
413 NULL,
414 0
415 }
416 };
417
418 static MUI_ENTRY ukUARepairPageEntries[] =
419 {
420 {
421 4,
422 3,
423 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
424 TEXT_STYLE_UNDERLINE
425 },
426 {
427 6,
428 8,
429 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ReactOS §­ å®¤¨âìáï ¢ à ­­i© áâ ¤iõ ஧஡ª¨ i é¥ ­¥",
430 TEXT_STYLE_NORMAL
431 },
432 {
433 6,
434 9,
435 "¯i¤âਬãó ¢ái äã­ªæiõ ¯®¢­®æi­­®õ ¯à®£à ¬¨ ¢áâ ­®¢«¥­­ï.",
436 TEXT_STYLE_NORMAL
437 },
438 {
439 6,
440 12,
441 "\94ã­ªæiõ ¢i¤­®¢«¥­­ï é¥ ­¥ ¢¯à®¢ ¤¦¥­i.",
442 TEXT_STYLE_NORMAL
443 },
444 {
445 8,
446 15,
447 "\x07 \8d â¨á­iâì U 鮡 ®­®¢¨â¨ OS.",
448 TEXT_STYLE_NORMAL
449 },
450 {
451 8,
452 17,
453 "\x07 \8d â¨á­iâì R ¤«ï § ¯ãáªã \8a®­á®«i \82i¤­®¢«¥­­ï.",
454 TEXT_STYLE_NORMAL
455 },
456 {
457 8,
458 19,
459 "\x07 \8d â¨á­iâì ESC ¤«ï ¯®¢¥à­¥­­ï ¤® £®«®¢­®õ áâ®ài­ª¨.",
460 TEXT_STYLE_NORMAL
461 },
462 {
463 8,
464 21,
465 "\x07 \8d â¨á­iâì ENTER 鮡 ¯¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à.",
466 TEXT_STYLE_NORMAL
467 },
468 {
469 0,
470 0,
471 "ESC = \83®«®¢­  \91â®ài­ª  U = \8e­®¢¨â¨ R = \82i¤­®¢¨â¨ ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨",
472 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
473 },
474 {
475 0,
476 0,
477 NULL,
478 0
479 }
480 };
481
482 static MUI_ENTRY ukUAComputerPageEntries[] =
483 {
484 {
485 4,
486 3,
487 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
488 TEXT_STYLE_UNDERLINE
489 },
490 {
491 6,
492 8,
493 "\92ãâ \82¨ ¬®¦¥â¥ §¬i­¨â¨ ⨯ \82 è®£® ª®¬¯'îâ¥à .",
494 TEXT_STYLE_NORMAL
495 },
496 {
497 8,
498 10,
499 "\x07 \8d â¨áª ©â¥ ª« ¢ièi \82\82\85\90\95 â  \82\8d\88\87 ¤«ï ¢¨¡®àã ⨯ã \82 è®£® ª®¬¯'îâ¥à ",
500 TEXT_STYLE_NORMAL
501 },
502 {
503 8,
504 11,
505 " i ­ â¨á­iâì ENTER.",
506 TEXT_STYLE_NORMAL
507 },
508 {
509 8,
510 13,
511 "\x07 \8d â¨á­iâì ESC ¤«ï ¯®¢¥à­¥­­ï ¤® ¯®¯¥à¥¤­ì®õ áâ®ài­ª¨ ¡¥§ §¬i­¨",
512 TEXT_STYLE_NORMAL
513 },
514 {
515 8,
516 14,
517 " ⨯㠪®¬¯'îâ¥à .",
518 TEXT_STYLE_NORMAL
519 },
520 {
521 0,
522 0,
523 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ ESC = \91ª á㢠⨠F3 = \82¨©â¨",
524 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
525 },
526 {
527 0,
528 0,
529 NULL,
530 0
531 }
532 };
533
534 static MUI_ENTRY ukUAFlushPageEntries[] =
535 {
536 {
537 4,
538 3,
539 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
540 TEXT_STYLE_UNDERLINE
541 },
542 {
543 10,
544 6,
545 "\91¨á⥬  ¯¥à¥¢iàïó ç¨ ¢ái ¤ ­i §¡¥à¥¦¥­® ­  ¤¨áª",
546 TEXT_STYLE_NORMAL
547 },
548 {
549 10,
550 8,
551 "\96¥ ¬®¦¥ § ©­ï⨠¤¥ªi«ìª  墨«¨­",
552 TEXT_STYLE_NORMAL
553 },
554 {
555 10,
556 9,
557 "\8fiá«ï § ¢¥à襭­ï ª®¬¯'îâ¥à ¡ã¤¥  ¢â®¬ â¨ç­® ¯¥à¥§ ¢ ­â ¦¥­®",
558 TEXT_STYLE_NORMAL
559 },
560 {
561 0,
562 0,
563 "\8eç¨éãî ª¥è",
564 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
565 },
566 {
567 0,
568 0,
569 NULL,
570 0
571 }
572 };
573
574 static MUI_ENTRY ukUAQuitPageEntries[] =
575 {
576 {
577 4,
578 3,
579 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
580 TEXT_STYLE_UNDERLINE
581 },
582 {
583 10,
584 6,
585 "ReactOS ­¥ ¢áâ ­®¢«¥­® ¯®¢­iáâî",
586 TEXT_STYLE_NORMAL
587 },
588 {
589 10,
590 8,
591 "\82¨âiâì ¤¨áªãâã § ¤¨áª®¢®¤ã A: â ",
592 TEXT_STYLE_NORMAL
593 },
594 {
595 10,
596 9,
597 "¢ái CD-ROM § CD-¯à¨¢®¤i¢.",
598 TEXT_STYLE_NORMAL
599 },
600 {
601 10,
602 11,
603 "\8d â¨á­iâì ENTER 鮡 ¯¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à.",
604 TEXT_STYLE_NORMAL
605 },
606 {
607 0,
608 0,
609 "\81ã¤ì-« áª  § ç¥ª ©â¥ ...",
610 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
611 },
612 {
613 0,
614 0,
615 NULL,
616 0
617 }
618 };
619
620 static MUI_ENTRY ukUADisplayPageEntries[] =
621 {
622 {
623 4,
624 3,
625 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
626 TEXT_STYLE_UNDERLINE
627 },
628 {
629 6,
630 8,
631 "\92ãâ ¢¨ ¬®¦¥â¥ §¬i­¨â¨ ⨯ ¥ªà ­ã.",
632 TEXT_STYLE_NORMAL
633 },
634 { 8,
635 10,
636 "\x07 \8d â¨áª ©â¥ ª« ¢ièi \82\82\85\90\95 â  \82\8d\88\87 ¤«ï ¢¨¡®àã ¯®âài¡­®£® ⨯㠬®­iâ®àã",
637 TEXT_STYLE_NORMAL
638 },
639 {
640 8,
641 11,
642 " i ­ â¨á­iâì ENTER.",
643 TEXT_STYLE_NORMAL
644 },
645 {
646 8,
647 13,
648 "\x07 \8d â¨á­iâì ESC ¤«ï ¯®¢¥à­¥­­ï ¤® ¯®¯¥à¥¤­ì®õ áâ®ài­ª¨ ¡¥§ §¬i­¨",
649 TEXT_STYLE_NORMAL
650 },
651 {
652 8,
653 14,
654 " ⨯㠬®­iâ®à .",
655 TEXT_STYLE_NORMAL
656 },
657 {
658 0,
659 0,
660 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ ESC = \91ª á㢠⨠F3 = \82¨©â¨",
661 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
662 },
663 {
664 0,
665 0,
666 NULL,
667 0
668 }
669 };
670
671 static MUI_ENTRY ukUASuccessPageEntries[] =
672 {
673 {
674 4,
675 3,
676 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
677 TEXT_STYLE_UNDERLINE
678 },
679 {
680 10,
681 6,
682 "\8eá­®¢­i ª®¬¯®­¥­â¨ ReactOS ¡ã«¨ ãá¯iè­® ¢áâ ­®¢«¥­i.",
683 TEXT_STYLE_NORMAL
684 },
685 {
686 10,
687 8,
688 "\82¨âiâì ¤¨áª¥âã § ¤¨áª®¢®¤ã A: â ",
689 TEXT_STYLE_NORMAL
690 },
691 {
692 10,
693 9,
694 "¢ái CD-ROM § CD-¯à¨¢®¤i¢.",
695 TEXT_STYLE_NORMAL
696 },
697 {
698 10,
699 11,
700 "\8d â¨á­iâì ENTER 鮡 ¯¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à.",
701 TEXT_STYLE_NORMAL
702 },
703 {
704 0,
705 0,
706 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à",
707 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
708 },
709 {
710 0,
711 0,
712 NULL,
713 0
714 }
715 };
716
717 static MUI_ENTRY ukUABootPageEntries[] =
718 {
719 {
720 4,
721 3,
722 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
723 TEXT_STYLE_UNDERLINE
724 },
725 {
726 6,
727 8,
728 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ­¥ ¬®¦¥ ¢áâ ­®¢¨â¨ bootloader ­  ¦®àá⪨© ¤¨áª",
729 TEXT_STYLE_NORMAL
730 },
731 {
732 6,
733 9,
734 "\82 è®£® ª®¬¯'îâ¥à ",
735 TEXT_STYLE_NORMAL
736 },
737 {
738 6,
739 13,
740 "\81ã¤ì-« áª  ¢á⠢⥠¢i¤ä®à¬ â®¢ ­ã ¤¨áª¥âã ¢ ¤¨¢ª®¢®¤ A: â ",
741 TEXT_STYLE_NORMAL
742 },
743 {
744 6,
745 14,
746 "­ â¨á­iâì ENTER.",
747 TEXT_STYLE_NORMAL,
748 },
749 {
750 0,
751 0,
752 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ F3 = \82¨©â¨",
753 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
754 },
755 {
756 0,
757 0,
758 NULL,
759 0
760 }
761
762 };
763
764 static MUI_ENTRY ukUASelectPartitionEntries[] =
765 {
766 {
767 4,
768 3,
769 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
770 TEXT_STYLE_UNDERLINE
771 },
772 {
773 6,
774 8,
775 "\8d¨¦ç¥ ¯à¨¢¥¤¥­¨© ᯨ᮪ iá­ãîç¨å ஧¤i«i¢ â  ­¥§ ©­ï⮣® ¬iáæï, ¤¥ ¬®¦­ ",
776 TEXT_STYLE_NORMAL
777 },
778 {
779 6,
780 9,
781 "á⢮à¨â¨ ­®¢i ஧¤i«¨.",
782 TEXT_STYLE_NORMAL
783 },
784 {
785 8,
786 11,
787 "\x07 \8d â¨áª ©â¥ ª« ¢ièi \82\82\85\90\95 â  \82\8d\88\87 ¤«ï ¢¨¡®à㠯㭪âã.",
788 TEXT_STYLE_NORMAL
789 },
790 {
791 8,
792 13,
793 "\x07 \8d â¨á­iâì ENTER 鮡 ¢áâ ­®¢¨â¨ ReactOS ­  ¢¨¡à ­¨© ஧¤i«.",
794 TEXT_STYLE_NORMAL
795 },
796 {
797 8,
798 15,
799 "\x07 Press P to create a primary partition.",
800 // "\x07 \8d â¨á­iâì C 鮡 á⢮à¨â¨ ­®¢¨© ஧¤i«.",
801 TEXT_STYLE_NORMAL
802 },
803 {
804 8,
805 17,
806 "\x07 Press E to create an extended partition.",
807 TEXT_STYLE_NORMAL
808 },
809 {
810 8,
811 19,
812 "\x07 Press L to create a logical partition.",
813 TEXT_STYLE_NORMAL
814 },
815 {
816 8,
817 21,
818 "\x07 \8d â¨á­iâì D 鮡 ¢¨¤ «¨â¨ iá­ãî稩 ஧¤i«.",
819 TEXT_STYLE_NORMAL
820 },
821 {
822 0,
823 0,
824 "Please wait...",
825 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
826 },
827 {
828 0,
829 0,
830 NULL,
831 0
832 }
833 };
834
835 static MUI_ENTRY ukUAConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
836 {
837 {
838 4,
839 3,
840 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
841 TEXT_STYLE_UNDERLINE
842 },
843 {
844 6,
845 8,
846 "You have chosen to delete the system partition.",
847 TEXT_STYLE_NORMAL
848 },
849 {
850 6,
851 10,
852 "System partitions can contain diagnostic programs, hardware configuration",
853 TEXT_STYLE_NORMAL
854 },
855 {
856 6,
857 11,
858 "programs, programs to start an operating system (like ReactOS) or other",
859 TEXT_STYLE_NORMAL
860 },
861 {
862 6,
863 12,
864 "programs provided by the hardware manufacturer.",
865 TEXT_STYLE_NORMAL
866 },
867 {
868 6,
869 14,
870 "Delete a system partition only when you are sure that there are no such",
871 TEXT_STYLE_NORMAL
872 },
873 {
874 6,
875 15,
876 "programs on the partition, or when you are sure you want to delete them.",
877 TEXT_STYLE_NORMAL
878 },
879 {
880 6,
881 16,
882 "When you delete the partition, you might not be able to boot the",
883 TEXT_STYLE_NORMAL
884 },
885 {
886 6,
887 17,
888 "computer from the harddisk until you finished the ReactOS Setup.",
889 TEXT_STYLE_NORMAL
890 },
891 {
892 8,
893 20,
894 "\x07 Press ENTER to delete the system partition. You will be asked",
895 TEXT_STYLE_NORMAL
896 },
897 {
898 8,
899 21,
900 " to confirm the deletion of the partition again later.",
901 TEXT_STYLE_NORMAL
902 },
903 {
904 8,
905 24,
906 "\x07 Press ESC to return to the previous page. The partition will",
907 TEXT_STYLE_NORMAL
908 },
909 {
910 8,
911 25,
912 " not be deleted.",
913 TEXT_STYLE_NORMAL
914 },
915 {
916 0,
917 0,
918 "ENTER=Continue ESC=Cancel",
919 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
920 },
921 {
922 0,
923 0,
924 NULL,
925 0
926 }
927 };
928
929 static MUI_ENTRY ukUAFormatPartitionEntries[] =
930 {
931 {
932 4,
933 3,
934 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
935 TEXT_STYLE_UNDERLINE
936 },
937 {
938 6,
939 8,
940 "\94®à¬ â㢠­­ï ஧¤i«ã",
941 TEXT_STYLE_NORMAL
942 },
943 {
944 6,
945 10,
946 "\87 à § ¢áâ ­®¢«î¢ ç ¢i¤ä®à¬ âãó ஧¤i«. \8d â¨á­iâì ENTER ¤«ï ¯à®¤®¢¦¥­­ï.",
947 TEXT_STYLE_NORMAL
948 },
949 {
950 0,
951 0,
952 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ F3 = \82¨©â¨",
953 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
954 },
955 {
956 0,
957 0,
958 NULL,
959 TEXT_STYLE_NORMAL
960 }
961 };
962
963 static MUI_ENTRY ukUAInstallDirectoryEntries[] =
964 {
965 {
966 4,
967 3,
968 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
969 TEXT_STYLE_UNDERLINE
970 },
971 {
972 6,
973 8,
974 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ¢áâ ­®¢¨âì ä ©«¨ ReactOS ­  ¢¨¡à ­¨© ஧¤i«. \82¨¡¥àiâì",
975 TEXT_STYLE_NORMAL
976 },
977 {
978 6,
979 9,
980 "¤¨à¥ªâ®àiî, ¢ ïªã \82¨ å®ç¥â¥ ¢áâ ­®¢¨â¨ ReactOS:",
981 TEXT_STYLE_NORMAL
982 },
983 {
984 6,
985 14,
986 "\99®¡ §¬i­¨â¨ ¤¨à¥ªâ®àiî ­ â¨á­iâì BACKSPACE ¤«ï ¢¨¤ «¥­­ï",
987 TEXT_STYLE_NORMAL
988 },
989 {
990 6,
991 15,
992 "ᨬ¢®«i¢ ¯iá«ï 箣® ¢¢¥¤iâì ­ §¢ã ¤¨à¥ªâ®àiõ ¤«ï",
993 TEXT_STYLE_NORMAL
994 },
995 {
996 6,
997 16,
998 "¢áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS.",
999 TEXT_STYLE_NORMAL
1000 },
1001 {
1002 0,
1003 0,
1004 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ F3 = \82¨©â¨",
1005 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1006 },
1007 {
1008 0,
1009 0,
1010 NULL,
1011 0
1012 }
1013 };
1014
1015 static MUI_ENTRY ukUAFileCopyEntries[] =
1016 {
1017 {
1018 4,
1019 3,
1020 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1021 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1022 },
1023 {
1024 0,
1025 12,
1026 "\81ã¤ì-« áª , § ç¥ª ©â¥ ¯®ª¨ ¢áâ ­®¢«î¢ ç ReactOS ª®¯iîó ä ©«¨ ¤®",
1027 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1028 },
1029 {
1030 0,
1031 13,
1032 "¯ ¯ª¨ ¯à¨§­ ç¥­­ï.",
1033 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1034 },
1035 {
1036 0,
1037 14,
1038 "\96¥ ¬®¦¥ § ©­ï⨠¤¥ªi«ìª  墨«¨­.",
1039 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1040 },
1041 {
1042 50,
1043 0,
1044 "\xB3 \81ã¤ì-« áª  § ç¥ª ©â¥... ",
1045 TEXT_TYPE_STATUS
1046 },
1047 {
1048 0,
1049 0,
1050 NULL,
1051 0
1052 }
1053 };
1054
1055 static MUI_ENTRY ukUABootLoaderEntries[] =
1056 {
1057 {
1058 4,
1059 3,
1060 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1061 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1062 },
1063 {
1064 6,
1065 8,
1066 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ¢áâ ­®¢«îó § ¢ ­â ¦ã¢ ç",
1067 TEXT_STYLE_NORMAL
1068 },
1069 {
1070 8,
1071 12,
1072 "\82áâ ­®¢¨â¨ § ¢ ­â ¦ã¢ ç ­  ¦®àá⪨© ¤¨áª (MBR i VBR).",
1073 TEXT_STYLE_NORMAL
1074 },
1075 {
1076 8,
1077 13,
1078 "\82áâ ­®¢¨â¨ § ¢ ­â ¦ã¢ ç ­  ¦®àá⪨© ¤¨áª («¨è¥ VBR).",
1079 TEXT_STYLE_NORMAL
1080 },
1081 {
1082 8,
1083 14,
1084 "\82áâ ­®¢¨â¨ § ¢ ­â ¦ã¢ ç ­  ¤¨áª¥âã.",
1085 TEXT_STYLE_NORMAL
1086 },
1087 {
1088 8,
1089 15,
1090 "\8d¥ ¢áâ ­®¢«î¢ â¨ § ¢ ­â ¦ã¢ ç.",
1091 TEXT_STYLE_NORMAL
1092 },
1093 {
1094 0,
1095 0,
1096 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ F3 = \82¨©â¨",
1097 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1098 },
1099 {
1100 0,
1101 0,
1102 NULL,
1103 0
1104 }
1105 };
1106
1107 static MUI_ENTRY ukUAKeyboardSettingsEntries[] =
1108 {
1109 {
1110 4,
1111 3,
1112 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1113 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1114 },
1115 {
1116 6,
1117 8,
1118 "\92ãâ \82¨ ¬®¦¥â¥ §¬i­¨â¨ ⨯ ª« ¢i âãà¨.",
1119 TEXT_STYLE_NORMAL
1120 },
1121 {
1122 8,
1123 10,
1124 "\x07 \8d â¨áª ©â¥ ª« ¢ièi \82\82\85\90\95 â  \82\8d\88\87 ¤«ï ¢¨¡®àã ¯®âài¡­®£® ⨯ã",
1125 TEXT_STYLE_NORMAL
1126 },
1127 {
1128 8,
1129 11,
1130 " ª« ¢i âãਠi ­ â¨á­iâì ENTER.",
1131 TEXT_STYLE_NORMAL
1132 },
1133 {
1134 8,
1135 13,
1136 "\x07 \8d â¨á­iâì ESC ¤«ï ¯®¢¥à­¥­­ï ­  ¯®¯¥à¥¤­î áâ®ài­ªã ¡¥§ §¬i­¨",
1137 TEXT_STYLE_NORMAL
1138 },
1139 {
1140 8,
1141 14,
1142 " ⨯㠪« ¢i âãà¨.",
1143 TEXT_STYLE_NORMAL
1144 },
1145 {
1146 0,
1147 0,
1148 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ ESC = \91ª á㢠⨠F3 = \82¨©â¨",
1149 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1150 },
1151 {
1152 0,
1153 0,
1154 NULL,
1155 0
1156 }
1157 };
1158
1159 static MUI_ENTRY ukUALayoutSettingsEntries[] =
1160 {
1161 {
1162 4,
1163 3,
1164 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1165 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1166 },
1167 {
1168 6,
1169 8,
1170 "\82¨¡¥àiâì ஧ª« ¤ªã, 猪 ¡ã¤¥ ¢áâ ­®¢«¥­  猪 áâ ­¤ àâ­ .",
1171 TEXT_STYLE_NORMAL
1172 },
1173 {
1174 8,
1175 10,
1176 "\x07 \8d â¨áª ©â¥ ª« ¢ièi \82\82\85\90\95 â  \82\8d\88\87 ¤«ï ¢¨¡®àã ¯®âài¡­®õ ஧ª« ¤ª¨",
1177 TEXT_STYLE_NORMAL
1178 },
1179 {
1180 8,
1181 11,
1182 " ª« ¢i âãਠi ­ â¨á­iâì ENTER.",
1183 TEXT_STYLE_NORMAL
1184 },
1185 {
1186 8,
1187 13,
1188 "\x07 \8d â¨á­iâì ESC ¤«ï ¯®¢¥à­¥­­ï ­  ¯®¯¥à¥¤­î áâ®ài­ªã ¡¥§ §¬i­¨",
1189 TEXT_STYLE_NORMAL
1190 },
1191 {
1192 8,
1193 14,
1194 " ஧ª« ¤ª¨ ª« ¢i âãà¨.",
1195 TEXT_STYLE_NORMAL
1196 },
1197 {
1198 0,
1199 0,
1200 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ ESC = \91ª á㢠⨠F3 = \82¨©â¨",
1201 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1202 },
1203 {
1204 0,
1205 0,
1206 NULL,
1207 0
1208 },
1209
1210 };
1211
1212 static MUI_ENTRY ukUAPrepareCopyEntries[] =
1213 {
1214 {
1215 4,
1216 3,
1217 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1218 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1219 },
1220 {
1221 6,
1222 8,
1223 "\82áâ ­®¢«î¢ ç £®âãó \82 è ª®¬¯'îâ¥à ¤«ï ª®¯i­­ï ä ©«i¢ ReactOS. ",
1224 TEXT_STYLE_NORMAL
1225 },
1226 {
1227 0,
1228 0,
1229 "\83¥­¥àãî ᯨ᮪ ä ©«i¢...",
1230 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1231 },
1232 {
1233 0,
1234 0,
1235 NULL,
1236 0
1237 },
1238
1239 };
1240
1241 static MUI_ENTRY ukUASelectFSEntries[] =
1242 {
1243 {
1244 4,
1245 3,
1246 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1247 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1248 },
1249 {
1250 6,
1251 17,
1252 "\82¨¡¥àiâì ä ©«®¢ã á¨á⥬㠧i ᯨáªã ­¨¦ç¥.",
1253 0
1254 },
1255 {
1256 8,
1257 19,
1258 "\x07 \8d â¨áª ©â¥ ª« ¢ièi \82\82\85\90\95 â  \82\8d\88\87 ¤«ï ¢¨¡®àã ä ©«®¢®õ á¨á⥬¨.",
1259 0
1260 },
1261 {
1262 8,
1263 21,
1264 "\x07 \8d â¨á­iâì ENTER 鮡 ¢i¤ä®à¬ â㢠⨠஧¤i«.",
1265 0
1266 },
1267 {
1268 8,
1269 23,
1270 "\x07 \8d â¨á­iâì ESC ¤«ï ¢¨¡®àã i­è®£® ஧¤i«ã.",
1271 0
1272 },
1273 {
1274 0,
1275 0,
1276 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ ESC = \91ª á㢠⨠F3 = \82¨©â¨",
1277 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1278 },
1279
1280 {
1281 0,
1282 0,
1283 NULL,
1284 0
1285 }
1286 };
1287
1288 static MUI_ENTRY ukUADeletePartitionEntries[] =
1289 {
1290 {
1291 4,
1292 3,
1293 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1294 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1295 },
1296 {
1297 6,
1298 8,
1299 "\82¨ ¢¨¡à «¨ ¢¨¤ «¥­­ï ஧¤i«ã",
1300 TEXT_STYLE_NORMAL
1301 },
1302 {
1303 8,
1304 18,
1305 "\x07 \8d â¨á­iâì D ¤«ï ¢¨¤ «¥­­ï ஧¤i«ã.",
1306 TEXT_STYLE_NORMAL
1307 },
1308 {
1309 11,
1310 19,
1311 "\93\82\80\83\80: \82ái ¤ ­i ­  æ쮬ã ஧¤i«i ¡ã¤ãâì ¢âà ç¥­i!",
1312 TEXT_STYLE_NORMAL
1313 },
1314 {
1315 8,
1316 21,
1317 "\x07 \8d â¨á­iâì ESC ¤«ï ᪠á㢠­­ï.",
1318 TEXT_STYLE_NORMAL
1319 },
1320 {
1321 0,
1322 0,
1323 "D = \82¨¤ «¨â¨ \90®§¤i« ESC = \91ª á㢠⨠F3 = \82¨©â¨",
1324 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1325 },
1326 {
1327 0,
1328 0,
1329 NULL,
1330 0
1331 }
1332 };
1333
1334 static MUI_ENTRY ukUARegistryEntries[] =
1335 {
1336 {
1337 4,
1338 3,
1339 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1340 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1341 },
1342 {
1343 6,
1344 8,
1345 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ®­®¢«îó ª®­äi£ãà æiî á¨á⥬¨. ",
1346 TEXT_STYLE_NORMAL
1347 },
1348 {
1349 0,
1350 0,
1351 "\91⢮àîî áâàãªâãàã à¥óáâàã...",
1352 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1353 },
1354 {
1355 0,
1356 0,
1357 NULL,
1358 0
1359 },
1360
1361 };
1362
1363 MUI_ERROR ukUAErrorEntries[] =
1364 {
1365 {
1366 // NOT_AN_ERROR
1367 "Success\n"
1368 },
1369 {
1370 //ERROR_NOT_INSTALLED
1371 "ReactOS ­¥ ¡ã¢ ¯®¢­iáâî ¢áâ ­®¢«¥­¨© ­  \82 è\n"
1372 "ª®¬¯'îâ¥à. \9fªé® ¢¨ ¢¨©¤¥â¥ § ¢áâ ­®¢«î¢ ç  § à §,\n"
1373 "â® \82 ¬ ¡ã¤¥ ­¥®¡åi¤­® § ¯ãáâ¨â¨ ¯à®£à ¬ã ¢áâ ­®¢«¥­­ï\n"
1374 "§­®¢ã, ïªé® \82¨ å®ç¥â¥ ¢áâ ­®¢¨â¨ ReactOS,\n"
1375 "\n"
1376 " \x07 \8d â¨á­iâì ENTER 鮡 ¯à®¤®¢¦¨â¨ ¢áâ ­®¢«¥­­ï.\n"
1377 " \x07 \8d â¨á­iâì F3 ¤«ï ¢¨å®¤ã § ¢áâ ­®¢«î¢ ç .",
1378 "F3 = \82¨©â¨ ENTER = \8fத®¢¦¨â¨"
1379 },
1380 {
1381 //ERROR_NO_HDD
1382 "\8d¥ ¢¤ «®áì §­ ©â¨ ¦®àá⪨© ¤¨áª.\n",
1383 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1384 },
1385 {
1386 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1387 "\8d¥ ¢¤ «®áì §­ ©â¨ ãáâ ­®¢®ç­¨© ¤¨áª.\n",
1388 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1389 },
1390 {
1391 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1392 "\8d¥ ¢¤ «®áì § ¢ ­â ¦¨â¨ ä ©« TXTSETUP.SIF.\n",
1393 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1394 },
1395 {
1396 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1397 "\94 ©« TXTSETUP.SIF ¯®èª®¤¦¥­¨©.\n",
1398 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1399 },
1400 {
1401 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1402 "\82¨ï¢«¥­® ­¥ª®à¥ªâ­¨© ¯i¤¯¨á ¢ TXTSETUP.SIF.\n",
1403 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1404 },
1405 {
1406 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1407 "\8d¥ ¢¤ «®áì ®âਬ â¨ ¤ ­i ¯à® á¨á⥬­¨© ¤¨áª.\n",
1408 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1409 },
1410 {
1411 //ERROR_WRITE_BOOT,
1412 "\8d¥ ¢¤ «®áì ¢áâ ­®¢¨â¨ § ¢ ­â ¦ã¢ «ì­¨© ª®¤ FAT ­  á¨â¥¬­¨© ஧¤i«.",
1413 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1414 },
1415 {
1416 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1417 "\8d¥ ¢¤ «®áì § ¢ ­â ¦¨â¨ ᯨ᮪ ⨯i¢ ª®¬¯'îâ¥à .\n",
1418 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1419 },
1420 {
1421 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1422 "\8d¥ ¢¤ «®áì § ¢ ­â ¦¨â¨ ᯨ᮪ ०¨¬i¢ ¥ªà ­ã.\n",
1423 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1424 },
1425 {
1426 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1427 "\8d¥ ¢¤ «®áì § ¢ ­â ¦¨â¨ ᯨ᮪ ⨯i¢ ª« ¢i âãà¨.\n",
1428 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1429 },
1430 {
1431 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1432 "\8d¥ ¢¤ «®áì § ¢ ­â ¦¨â¨ ᯨ᮪ ஧ª« ¤®ª ª« ¢i âãà¨.\n",
1433 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1434 },
1435 {
1436 //ERROR_WARN_PARTITION,
1437 "\87­ ©¤¥­® ïª ¬i­i¬ã¬ ®¤¨­ ¦®àá⪨© ¤¨áª, é® ¬iáâ¨âì ஧¤i«,\n"
1438 "直© ­¥ ¯i¤âਬãóâìáï ReactOS!\n"
1439 "\n"
1440 "\91⢮७­ï ç¨ ¢¨¤ «¥­­ï ஧¤i«i¢ ¬®¦¥ §à㩭㢠⨠⠡«¨æî ஧¤i«i¢.\n"
1441 "\n"
1442 " \x07 \8d â¨á­iâì F3 ¤«ï ¢¨å®¤ã § ¢áâ ­®¢«î¢ ç .\n"
1443 " \x07 \8d â¨á­iâì ENTER 鮡 ¯à®¤®¢¦¨â¨.",
1444 "F3 = \82¨©â¨ ENTER = \8fத®¢¦¨â¨"
1445 },
1446 {
1447 //ERROR_NEW_PARTITION,
1448 "\82¨ ­¥ ¬®¦¥â¥ á⢮à¨â¨ ­®¢¨© ஧¤i« ­ \n"
1449 "¢¦¥ iá­ãî箬ã ஧¤i«i!\n"
1450 "\n"
1451 " * \8d â¨á­iâì ¡ã¤ì-ïªã ª« ¢ièã 鮡 ¯à®¤®¢¦¨â¨.",
1452 NULL
1453 },
1454 {
1455 //ERROR_DELETE_SPACE,
1456 "\8d¥ ¬®¦­  ¢¨¤ «¨â¨ ­¥à®§¬i祭㠮¡« áâì ­  ¤¨áªã!\n"
1457 "\n"
1458 " * \8d â¨á­iâì ¡ã¤ì-ïªã ª« ¢ièã 鮡 ¯à®¤®¢¦¨â¨.",
1459 NULL
1460 },
1461 {
1462 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1463 "\8d¥ ¢¤ «®áì ¢áâ ­®¢¨â¨ § ¢ ­â ¦ã¢ «ì­¨© ª®¤ FAT ­  á¨â¥¬­¨© ஧¤i«.",
1464 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1465 },
1466 {
1467 //ERROR_NO_FLOPPY,
1468 "\82i¤áãâ­ï ¤¨áª¥â  ¢ ¤¨áª®¢®¤i A:.",
1469 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨"
1470 },
1471 {
1472 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1473 "\8d¥ ¢¤ «®áì ®­®¢¨â¨ ¯ à ¬¥âਠ஧ª« ¤ª¨ ª« ¢i âãà¨.",
1474 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1475 },
1476 {
1477 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1478 "\8d¥ ¢¤ «®áì ®­®¢¨â¨ ¯ à ¬¥âਠ¥ªà ­ã ¢ à¥óáâài.",
1479 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1480 },
1481 {
1482 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1483 "\8d¥ ¢¤ «®áì i¬¯®àâ㢠⨠䠩« ªãéi¢ à¥óáâàã.",
1484 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1485 },
1486 {
1487 //ERROR_FIND_REGISTRY
1488 "\8d¥ ¢¤ «®áì §­ ©â¨ ä ©«¨ ¤ ­¨å à¥óáâàã.",
1489 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1490 },
1491 {
1492 //ERROR_CREATE_HIVE,
1493 "\8d¥ ¢¤ «®áì á⢮à¨â¨ ªãéi à¥óáâàã.",
1494 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1495 },
1496 {
1497 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1498 "\8d¥ ¢¤ «®áì i­iæi «i§ã¢ â¨ à¥óáâà.",
1499 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1500 },
1501 {
1502 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1503 "Cabinet ¬ ó ­¥ª®à¥ªâ­¨© inf-ä ©«.\n",
1504 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1505 },
1506 {
1507 //ERROR_CABINET_MISSING,
1508 "Cabinet ­¥ §­ ©¤¥­®.\n",
1509 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1510 },
1511 {
1512 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1513 "Cabinet ­¥ ¬ ó ãáâ ­®¢®ç­®£® á業 àiî.\n",
1514 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1515 },
1516 {
1517 //ERROR_COPY_QUEUE,
1518 "\8d¥ ¢¤ «®áì ¢i¤ªà¨â¨ ç¥à£ã ª®¯i­­ï ä ©«i¢.\n",
1519 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1520 },
1521 {
1522 //ERROR_CREATE_DIR,
1523 "\8d¥ ¢¤ «®áì á⢮à¨â¨ ¤¨à¥ªâ®àiõ ¤«ï ¢áâ ­®¢«¥­­ï.",
1524 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1525 },
1526 {
1527 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1528 "\8d¥ ¢¤ «®áì §­ ©â¨ ᥪæiî 'Directories'\n"
1529 "¢ ä ©«i TXTSETUP.SIF.\n",
1530 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1531 },
1532 {
1533 //ERROR_CABINET_SECTION,
1534 "\8d¥ ¢¤ «®áì §­ ©â¨ ᥪæiî 'Directories'\n"
1535 "¢ cabinet.\n",
1536 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1537 },
1538 {
1539 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1540 "\8d¥ ¢¤ «®áì á⢮à¨â¨ ¤¨à¥ªâ®àiî ¤«ï ¢áâ ­®¢«­­ï.",
1541 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1542 },
1543 {
1544 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1545 "\8d¥ ¢¤ «®áì §­ ©â¨ ᥪæiî 'SetupData'\n"
1546 "¢ ä ©«i TXTSETUP.SIF.\n",
1547 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1548 },
1549 {
1550 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1551 "\8d¥ ¢¤ «®áì § ¯¨á â¨ â ¡«¨æi ஧¤i«i¢.\n"
1552 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1553 },
1554 {
1555 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1556 "\8d¥ ¢¤ «®áì ¤®¤ â¨ ¯ à ¬¥âਠª®¤ã¢ ­­ï ¢ à¥óáâà.\n"
1557 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1558 },
1559 {
1560 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1561 "\8d¥ ¢¤ «®áì ¢áâ ­®¢¨â¨ «®ª «ì á¨á⥬¨.\n"
1562 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1563 },
1564 {
1565 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1566 "\8d¥ ¢¤ «®áì ¤®¤ â¨ ஧ª« ¤ª¨ ª« ¢i âãਠ¤® à¥óáâàã.\n"
1567 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1568 },
1569 {
1570 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1571 "\8d¥ ¢¤ «®áì ¢áâ ­®¢¨â¨ geo id.\n"
1572 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1573 },
1574 {
1575 //ERROR_DIRECTORY_NAME,
1576 "Invalid directory name.\n"
1577 "\n"
1578 " * Press any key to continue."
1579 },
1580 {
1581 //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1582 "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
1583 "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
1584 "\n"
1585 " * \8d â¨á­iâì ¡ã¤ì-ïªã ª« ¢ièã ¤«ï ¯à®¤®¢¦¥­­ï.",
1586 NULL
1587 },
1588 {
1589 //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1590 "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
1591 "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
1592 "\n"
1593 " * Press any key to continue."
1594 },
1595 {
1596 //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1597 "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
1598 "\n"
1599 " * Press any key to continue."
1600 },
1601 {
1602 //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1603 "Setup is unable to format the partition:\n"
1604 " %S\n"
1605 "\n"
1606 "ENTER = Reboot computer"
1607 },
1608 {
1609 NULL,
1610 NULL
1611 }
1612 };
1613
1614 MUI_PAGE ukUAPages[] =
1615 {
1616 {
1617 LANGUAGE_PAGE,
1618 ukUALanguagePageEntries
1619 },
1620 {
1621 START_PAGE,
1622 ukUAWelcomePageEntries
1623 },
1624 {
1625 INSTALL_INTRO_PAGE,
1626 ukUAIntroPageEntries
1627 },
1628 {
1629 LICENSE_PAGE,
1630 ukUALicensePageEntries
1631 },
1632 {
1633 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1634 ukUADevicePageEntries
1635 },
1636 {
1637 REPAIR_INTRO_PAGE,
1638 ukUARepairPageEntries
1639 },
1640 {
1641 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1642 ukUAComputerPageEntries
1643 },
1644 {
1645 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1646 ukUADisplayPageEntries
1647 },
1648 {
1649 FLUSH_PAGE,
1650 ukUAFlushPageEntries
1651 },
1652 {
1653 SELECT_PARTITION_PAGE,
1654 ukUASelectPartitionEntries
1655 },
1656 {
1657 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1658 ukUAConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1659 },
1660 {
1661 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1662 ukUASelectFSEntries
1663 },
1664 {
1665 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1666 ukUAFormatPartitionEntries
1667 },
1668 {
1669 DELETE_PARTITION_PAGE,
1670 ukUADeletePartitionEntries
1671 },
1672 {
1673 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1674 ukUAInstallDirectoryEntries
1675 },
1676 {
1677 PREPARE_COPY_PAGE,
1678 ukUAPrepareCopyEntries
1679 },
1680 {
1681 FILE_COPY_PAGE,
1682 ukUAFileCopyEntries
1683 },
1684 {
1685 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1686 ukUAKeyboardSettingsEntries
1687 },
1688 {
1689 BOOT_LOADER_PAGE,
1690 ukUABootLoaderEntries
1691 },
1692 {
1693 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1694 ukUALayoutSettingsEntries
1695 },
1696 {
1697 QUIT_PAGE,
1698 ukUAQuitPageEntries
1699 },
1700 {
1701 SUCCESS_PAGE,
1702 ukUASuccessPageEntries
1703 },
1704 {
1705 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1706 ukUABootPageEntries
1707 },
1708 {
1709 REGISTRY_PAGE,
1710 ukUARegistryEntries
1711 },
1712 {
1713 -1,
1714 NULL
1715 }
1716 };
1717
1718 MUI_STRING ukUAStrings[] =
1719 {
1720 {STRING_PLEASEWAIT,
1721 " \81ã¤ì-« áª , § ç¥ª ©â¥..."},
1722 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1723 " ENTER = Install P = Create Primary E = Create Extended F3 = Quit"},
1724 // " ENTER = \82áâ ­®¢¨â¨ C = \91⢮à¨â¨ \90®§¤i« F3 = \82¨©â¨"},
1725 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1726 " ENTER = Install L = Create Logical Partition F3 = Quit"},
1727 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1728 " ENTER = \82áâ ­®¢¨â¨ D = \82¨¤ «¨â¨ \90®§¤i« F3 = \82¨©â¨"},
1729 {STRING_DELETEPARTITION,
1730 " D = Delete Partition F3 = Quit"},
1731 {STRING_PARTITIONSIZE,
1732 "\90®§¬ià ­®¢®£® ஧¤i«ã:"},
1733 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1734 "You have chosen to create a primary partition on"},
1735 // "\82¨ å®ç¥â¥ á⢮à¨â¨ ­®¢¨© ஧¤i« ­ "},
1736 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1737 "You have chosen to create an extended partition on"},
1738 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1739 "You have chosen to create a logical partition on"},
1740 {STRING_HDDSIZE,
1741 "\81ã¤ì-« áª , ¢¢¥¤iâì ஧¬ià ­®¢®£® ஧¤i«ã ¢ ¬¥£ ¡ ©â å."},
1742 {STRING_CREATEPARTITION,
1743 " ENTER = \91⢮à¨â¨ \90®§¤i« ESC = \91ª á㢠⨠F3 = \82¨©â¨"},
1744 {STRING_PARTFORMAT,
1745 "\96¥© ஧¤i« ¡ã¤¥ ¢i¤ä®à¬ â®¢ ­®."},
1746 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1747 "\82¨ ¢¨¡à «¨ ¢áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS ­  ­®¢¨©  ¡® ­¥ä®à¬ â®¢ ­¨© ஧¤i«."},
1748 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1749 "The system partition is not formatted yet."},
1750 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1751 "The new partition is not formatted yet."},
1752 {STRING_INSTALLONPART,
1753 "ReactOS ¢áâ ­®¢«îóâìáï ­  ஧¤i«"},
1754 {STRING_CHECKINGPART,
1755 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ¯¥à¥¢iàïó ¢¨¡à ­¨© ஧¤i«."},
1756 {STRING_CONTINUE,
1757 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨"},
1758 {STRING_QUITCONTINUE,
1759 "F3 = \82¨©â¨ ENTER = \8fத®¢¦¨â¨"},
1760 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1761 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"},
1762 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1763 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ­¥ §¬i£ §­ ©â¨ ᥪæiî '%S' \n¢ ä ©«i TXTSETUP.SIF.\n"},
1764 {STRING_COPYING,
1765 " \8a®¯i­­ï: %S"},
1766 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1767 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ª®¯iîó ä ©«¨..."},
1768 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1769 " \8e­®¢«¥­­ï ªãéi¢ à¥óáâàã..."},
1770 {STRING_IMPORTFILE,
1771 " I¬¯®àâ㢠­­ï %S..."},
1772 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1773 " \8e­®¢«¥­­ï ¯ à ¬¥âài¢ ¥ªà ­ã ¢ à¥óáâài..."},
1774 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1775 " \8e­®¢«¥­­ï ¯ à ¬¥âài¢ «®ª «i..."},
1776 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1777 " \8e­®¢«¥­­ï ¯ à ¬¥âài¢ ஧ª« ¤ª¨ ª« ¢i âãà¨..."},
1778 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1779 " \84®¤ ¢ ­­ï ¤ ­¨å ¯à® ª®¤®¢ã áâ®ài­ªã ¢ à¥óáâà..."},
1780 {STRING_DONE,
1781 " \83®â®¢®..."},
1782 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1783 " ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"},
1784 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1785 "\8d¥ ¢¤ «®áì ¢i¤ªà¨â¨ ª®­á®«ì\r\n\r\n"},
1786 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1787 "\8d ©¡i«ìè ©¬®¢ià­  ¯à¨ç¨­  æ쮣® - ¢¨ª®à¨áâ ­­ï USB ª« ¢i âãà¨\r\n"},
1788 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1789 "USB ª« ¢i âãà¨ é¥ ­¥ ¯i¤âਬãîâìáï ¯®¢­iáâî\r\n"},
1790 {STRING_FORMATTINGDISK,
1791 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ä®à¬ âãó ¢ è ¤¨áª"},
1792 {STRING_CHECKINGDISK,
1793 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ¯¥à¥¢iàïó ¢ è ¤¨áª"},
1794 {STRING_FORMATDISK1,
1795 " \94®à¬ â㢠⨠஧¤i« ¢ ä ©«®¢i© á¨á⥬i %S (袨¤ª¥ ä®à¬ â㢠­­ï) "},
1796 {STRING_FORMATDISK2,
1797 " \94®à¬ â㢠⨠஧¤i« ¢ ä ©«®¢i© á¨á⥬i %S "},
1798 {STRING_KEEPFORMAT,
1799 " \87 «¨è¨â¨ iá­ãîçã ä ©«®¢ã á¨á⥬ã (¡¥§ §¬i­) "},
1800 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1801 "%I64u %s \86®àá⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu) on %wZ."},
1802 {STRING_HDDINFOUNK1,
1803 "%I64u %s \86®àá⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu)."},
1804 {STRING_HDDINFOUNK2,
1805 " %c%c Type 0x%02X %I64u %s"},
1806 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1807 "­  %I64u %s \86®àá⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu) on %wZ."},
1808 {STRING_HDDINFOUNK3,
1809 "­  %I64u %s \86®àá⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu)."},
1810 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1811 "\86®àá⪨© ¤¨áª %lu (%I64u %s), \8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1812 {STRING_HDDINFOUNK4,
1813 "%c%c Type 0x%02X %I64u %s"},
1814 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1815 "­  \86®àá⪮¬ã ¤¨áªã %lu (%I64u %s), \8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1816 {STRING_HDDINFOUNK5,
1817 "%c%c %c %sType %-3u%s %6lu %s"},
1818 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1819 "%6lu %s \86®àá⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu) on %S"},
1820 {STRING_HDDINFOUNK6,
1821 "%6lu %s \86®àá⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu)"},
1822 {STRING_NEWPARTITION,
1823 "\82áâ ­®¢«î¢ ç á⢮ਢ ­®¢¨© ஧¤i« ­ "},
1824 {STRING_UNPSPACE,
1825 " %s\8d¥à®§¬i祭  ®¡« áâì%s %6lu %s"},
1826 {STRING_MAXSIZE,
1827 "MB (¬ ªá. %lu MB)"},
1828 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1829 "Extended Partition"},
1830 {STRING_UNFORMATTED,
1831 "\8d®¢¨© (\8d¥ä®à¬ â®¢ ­¨©)"},
1832 {STRING_FORMATUNUSED,
1833 "\8d¥ ¢¨ª®à¨áâ ­®"},
1834 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1835 "\8d¥¢i¤®¬®"},
1836 {STRING_KB,
1837 "KB"},
1838 {STRING_MB,
1839 "MB"},
1840 {STRING_GB,
1841 "GB"},
1842 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1843 "\84®¤ ¢ ­­ï ஧ª« ¤®ª ª« ¢i âãà¨"},
1844 {0, 0}
1845 };