c1ea602ac0fcde03ce2fd2079cbdc0817502679b
[reactos.git] / base / shell / cmd / lang / sv-SE.rc
1 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 STRINGTABLE
4 BEGIN
5 STRING_ASSOC_HELP "Ändra assossierad filextention.\n\n\
6 assoc [.ext[=[FileType]]]\n\
7 \n\
8 assoc (print all associations)\n\
9 assoc .ext (print specific association)\n\
10 assoc .ext= (remove specific association)\n\
11 assoc .ext=FileType (add new association)\n"
12 STRING_ATTRIB_HELP "Visar eller ändrar filattributen.\n\n\
13 ATTRIB [+R | -R] [+A | -A] [+S | -S] [+H | -H] fil ...\n\
14 [/S [/D]]\n\n\
15 + Sätter ett attribut\n\
16 - Rensar ett attribut\n\
17 R Attribut: Skrivskyddad.\n\
18 A Attribut: Arkiverad.\n\
19 S Attribut: System.\n\
20 H Attribut: Dold.\n\
21 /S Behandlar matchande filer i den aktuella mappen\n\
22 och alla undermappar.\n\
23 /D Bearbetar även mappar.\n\n\
24 Skriv ATTRIB utan parametrar för att visa attributten för alla filer.\n"
25 STRING_ALIAS_HELP "Sätter, tar bort eller visar alias.\n\n\
26 ALIAS [alias=[Kommando]]\n\n\
27 alias Namn på ett alias.\n\
28 Kommando Text som skall erstättas av ett alias.\n\n\
29 för att lista alla alias:\n\
30 ALIAS\n\n\
31 För att sätta ett nytt eller ändra ett befintligt alias:\n\
32 ALIAS da=dir a:\n\n\
33 För att ta bort ett alias från listan:\n\
34 kortnamn da="
35 STRING_BEEP_HELP "Skickar en ljudsignal genom högtalaren.\n\nPIP\n"
36 STRING_CALL_HELP "Kallar ett batchprogram från ett annat.\n\n\
37 CALL [enhet:][mapp]filnamn [batch-parameter]\n\n\
38 batch-parameter Specificerar en kommandoradsinformation som batchprogrammet \n\
39 behöver."
40 STRING_CD_HELP "Visar namnet på, eller ändrar aktuell mapp\n\n\
41 CHDIR [/D][enhet:][mapp]\n\
42 CHDIR[..|.]\n\
43 CD [/D][enhet:][mapp]\n\
44 CD[..|.]\n\n\
45 .. överordnad mapp\n\
46 . aktuell mapp\n\
47 /D Vill ändra aktuell enhet och aktuell mapp.\n\n\
48 Skriv CD enhet: för att visa aktuell mapp på specificerad enhet.\n\
49 Skriv CD uten parametere för att visa aktuell enhet och mapp.\n"
50 STRING_CHOICE_HELP "Väntar på att användaren skall ange ett av alternativen.\n\n\
51 CHOICE [/C[:]val][/N][/S][/T[:]c,nn][text]\n\n\
52 /C[:]Val Anger lista med alternativ. Standard är JN.\n\
53 /N Visa inte alternativen och ? vid slutet av frågan.\n\
54 /S Behandle valgt alternativ med skiftlägeskänslighet.\n\
55 /T[:]c,nn Standardval sätts till c efter nn sekunder.\n\
56 text Textsträng som visas.\n\n\
57 ERRORLEVEL sätts till nummer för knappen användaren väljer.\n"
58 STRING_CLS_HELP "Tömmer skärmen.\n\nCLS\n"
59 STRING_CMD_HELP1 "\nInterna kommandon som är tillgängliga:\n"
60 STRING_CMD_HELP2 "\nFunksjoner som är tillgängliga:"
61 STRING_CMD_HELP3 " [alias:er]"
62 STRING_CMD_HELP4 " [historik]"
63 STRING_CMD_HELP5 " [Bash filnamnsavslutning]"
64 STRING_CMD_HELP6 " [mapplista]"
65 STRING_CMD_HELP7 " [omadressering och datakanaler]"
66 STRING_CMD_HELP8 "Start ett ny instans av ReactOS kommandotolk.\n\n\
67 CMD [/[C|K] kommando][/P][/Q][/T:bf]\n\n\
68 /C kommando Kör angivet kommando och avslutar.\n\
69 /K kommando Kör angivet kommando men avslutar inte.\n\
70 /P CMD körs permanent och starter autoexec.bat\n\
71 (kan inte avsluttes).\n\
72 /T:bf Ställer in bakgrunn/forgrunn färg (se COLOR kommando).\n"
73 STRING_COLOR_HELP1 "Ställer in standard forgrunns- och bakgrunnsfarger.\n\n\
74 COLOR [attr [/-F]]\n\n\
75 attr Anger fargeattributter for konsollteksten.\n\
76 /-F Fyller inte blank plass med fargeattributter.\n\n\
77 Det finns tre sätt att ange färgerna:\n\
78 1) [bright] namn på [bright] namn (bara de tre första bokstäverna krävs)\n\
79 2) decimal på decimal\n\
80 3) to hexadecimala siffror\n\n\
81 Färgerna är:\n\
82 dec hex namn dec hex namn\n\
83 0 0 Svart 8 8 Grå(ljus Svart)\n\
84 1 1 Blå 9 9 Ljus Blå\n\
85 2 2 Grön 10 A Ljus Grönn\n\
86 3 3 Cyan 11 B Ljus Cyan\n\
87 4 4 Röd 12 C Ljus Röd\n\
88 5 5 Magenta 13 D Ljus Magenta\n\
89 6 6 Gul 14 E Ljus Gult\n\
90 7 7 Vit 15 F Ljus Vit\n"
91 STRING_COPY_HELP1 "Vill du erstätta %s (Ja/Nej/Alla)? "
92 STRING_COPY_HELP2 "Kopierar en eller flera filer till annan plats.\n\n\
93 COPY [/V][/Y|/-Y][/A|/B] källa [/A|/B]\n\
94 [+ källa [/A|/B] [+ ...]] [mål [/A|/B]]\n\n\
95 källa Anger filen eller filerna som kopieras.\n\
96 /A Anger att filen är en ASCII-textfil.\n\
97 /B Anger att filen är en binär-fil.\n\
98 mål Anger mappen och/eller filnamn för den nya filen/filerna.\n\
99 /V Kontrollera att nya filer är korrekt skrivna.\n\
100 /Y Undertrycker frågor om att godkänna om du önskar att skriva över\n\
101 befintlig destinationsfil.\n\
102 /-Y Frågar alltid om du vill skriva över\n\
103 befintlig destinationsfil.\n\n\
104 Växeln /Y kan läggas in i COPYCMD miljövariabel.\n\
105 ...\n"
106 STRING_CTTY_HELP "Changes the standard I/O terminal device to an auxiliary device.\n\n\
107 CTTY device\n\n\
108 device The terminal device you want to use as the new standard I/O device.\n\
109 This name must refer to a valid character device:\n\
110 AUX, COMx (x=1..N), CON, LPTx (x=1..N), PRN, NUL.\n\
111 CON is usually the default standard I/O device.\n\n\
112 To return control to the standard console, type: CTTY CON on the auxiliary\n\
113 device."
114 STRING_DATE_HELP1 "\nSkriv in nytt datum (mm%cdd%cyyyy): "
115 STRING_DATE_HELP2 "\nSkriv in nytt datum (dd%cmm%cyyyy): "
116 STRING_DATE_HELP3 "\nSkriv in nytt datum (yyyy%cmm%cdd): "
117 STRING_DATE_HELP4 "Visa eller ändra datumet.\n\n\
118 DATE [/T][datum]\n\n\
119 /T Endast visa\n\n\
120 Skriv DATE utan parametrar för att visa aktuella datum och\n\
121 fråga om nytt datum. Tryck ENTER för att behålla samma datum.\n"
122 STRING_DEL_HELP1 "Radera en eller flera filer.\n\n\
123 DEL [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]attribut]] fil ...\n\
124 DELETE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]attribut]] fil ...\n\
125 ERASE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]attribut]] fil ...\n\n\
126 fil Anger fil(er) for radering.\n\n\
127 /N Ingenting.\n\
128 /P Fråga innan varje fil raderas.\n\
129 /T Total. Visar totalt antal raderade filer och frigjort diskutrymme.\n\
130 /Q Tyst läge, tar bort filer utan att fråga.\n\
131 /W Säker borttagning. Skriv över fil med slumpmässig data före borttagning.\n\
132 /Y Ja. Radera även *.* utan att fråga.\n\
133 /F Framtvinga radering av dolda, skrivskyddade och systemfiler.\n\
134 /S Submappar, radera filer från alla undermappar\n\
135 /A Välj filer som skall raderas basert på filattribut.\n\
136 attributter\n\
137 R Skrivskyddade filer\n\
138 S System filer\n\
139 A Arkiv filer\n\
140 H Dolda filer\n\
141 - prefiks som betyder INTE. (f.eks -R)\n"
142 STRING_DEL_HELP2 "Alla filer i mappen kommer att bli raderade!\nÄr du säker (J/N)? "
143 STRING_DEL_HELP3 " %lu fil raderade\n"
144 STRING_DEL_HELP4 " %lu filer raderade\n"
145 STRING_DELAY_HELP "Paus i n sekunder eller mikrosekunder.\n\
146 DELAY [/m]n\n\n\
147 /m Anger at n är mikrosekunder\n\
148 annars är n sekunder.\n"
149 STRING_DIR_HELP1 "DIR [enhet:][mapp][filnamn] [/A[[:]attribut]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]\n\
150 [/O[[:]sortering]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[[:]tidsfält]] [/W] [/X] [/4]\n\n\
151 [enhet:][mapp][filnamn]\n\
152 Anger enhet, mapp, och/eller filer som skall listes.\n\n\
153 /A Vis filer ved att ange attributter.\n\
154 attribut D mappar R Skrivskyddade filer\n\
155 H Dolda filer A Filer klara för arkivering\n\
156 S System filer - Prefiks som betyder INTE\n\
157 /B Använder rent filnamnformat (utan överskrift och summering).\n\
158 /C Visar tusenavskiljare i filstorleken. Dette är standard-\n\
159 inställningen. Avnänd /-C för att deaktivera visning av skiljetecken.\n\
160 /D Samme som fullt listformat, men filer sorteras i kolumner.\n\
161 /L Använder små bokstäver.\n\
162 /N Långt listformat där filenamnen vises längst åt höger.\n\
163 /O Lista efter filer i sorterad ordning.\n\
164 sortering N Efter namn (alfabetisk) S Efter storlek (minst först)\n\
165 E Efter filändelse (alfabetisk) D Efter datum/tid (äldst först)\n\
166 G Gruppera mappar först - Prefix för omvänd ordning\n\
167 /P Pausa efter varje hel skärmbild.\n\
168 /Q Viser vem som äger filen.\n\
169 /R Displays alternate data streams of the files.\n\
170 /S Viser alla filer i angiven mapp och alla undermappar.\n\
171 /T Kontrollerar vilket tidsfält som visas eller blir använt för sortering\n\
172 timefelt C Skapelse \n\
173 A Senast läst\n\
174 W Senast skriven\n\
175 /W Använd brett listformat.\n\
176 /X Visar kort namn (8+3) genererat för långa filnamn.\n\
177 Formatet är som för /N med det korta namnet\n\
178 före det långa namnet. Om det inte finns något kort namn blir tomt namn\n\
179 på den platsen.\n\
180 /4 Visar fyresiffriga årtal\n\n\
181 Växlar kan ställas in på förhand i DIRCMD miljövariabel. Åtsidosätt\n\
182 förinställda växlar med ett bindestreck (-) före, till exempel, /-W.\n"
183 STRING_DIR_HELP2 " Volumen i enhet %c är %s\n"
184 STRING_DIR_HELP3 " Volumet i enhet %c är utan namn.\n"
185 STRING_DIR_HELP4 " Volymens serienummer är %04X-%04X\n"
186 STRING_DIR_HELP5 "\n Totalt filer listet:\n%16i fil(är)% 14s byte\n"
187 STRING_DIR_HELP6 "%16i mapp(ar)% 15s byte ledigt\n"
188 STRING_DIR_HELP7 "\n mapp av %s\n\n"
189 STRING_DIR_HELP8 "%16i fil(er)% 14s byte\n"
190 STRING_DIRSTACK_HELP1 "Sparar aktuell mapp for användning av POPD kommandot, och\n\
191 ändrar därefter till angiven mapp.\n\n\
192 PUSHD [mapp | ..]\n\n\
193 mapp ange mapp det ändra till.\n"
194 STRING_DIRSTACK_HELP2 "Ändra till mapp som lagrats med PUSHD kommandot.\n\nPOPD"
195 STRING_DIRSTACK_HELP3 "Skriver ut innehållet av en mapplista.\n\nDIRS"
196 STRING_DIRSTACK_HELP4 "mapplistan är tom"
197 STRING_ECHO_HELP1 "Visar meddelanden utan enter och radsprång.\n\n\
198 ECHOS meddelande"
199 STRING_ECHO_HELP2 "Visar ett meddelande skrivet till mottagare av felmeddelanden.\n\n\
200 ECHOERR meddelande\n\
201 ECHOERR. skriver en tom rad"
202 STRING_ECHO_HELP3 "Skriver en meddelande till standardmottagaren av felmeddelanden utan enter och radsprång.\n\n\
203 ECHOSERR meddelande"
204 STRING_ECHO_HELP4 "Visar ett meddelande eller växlar kommandot echo på eller av.\n\n\
205 ECHO [ON | OFF]\n\
206 ECHO [meddelande]\n\
207 ECHO. skriv en tom rad\n\n\
208 Skriv ECHO utan parametar för att visa aktuell ECHO inställning."
209 STRING_ECHO_HELP5 "ECHO är %s\n"
210 STRING_EXIT_HELP "Avsluta kommandotolken (cmd.exe).\n\nEXIT [/b] [ExitCode]\n\n\
211 /B Avslutt bara en batchfil. \n\
212 Om det körs utan en batch filkommer det avslutta cmd.exe\n\
213 ExitCode Detta värdet kommer att skickas till ERRORLEVEL vid avslutning\n"
214 STRING_FOR_HELP1 "Kör ett angivet kommando för varje fil i en grupp med filer.\n\n\
215 FOR %variabel IN (grupp) DO kommando [parametrar]\n\
216 FOR /L %variabel IN (start,step,end) DO kommando [parametrar]\n\
217 FOR /D %variabel IN (grupp) DO kommando [parametrar]\n\
218 FOR /R [[drive:]path] IN (grupp) DO kommando [parametrar]\n\
219 FOR /F [""options""] IN (grupp) DO kommando [parametrar]\n\n\
220 /L Generates a number sequence from start to end incrementing by step.\n\
221 /D Modifies the set to refer to directories instead of files.\n\
222 /R Executes command for files in the set in the specified path (or current\n\
223 working directory if not specified) and every directory below.\n\
224 /F Modifies the set to refer to the contents of the files in the set.\n\n\
225 %variabel Anger en utbytbar parameter (en enda bokstav).\n\
226 (grupp) Anger en grupp med en eller flera filer. Jokertecken kan användas.\n\
227 kommando Anger kommandot som skall användas för varje enskild fil.\n\
228 parametrar Anger parametrarna eller växlarna för angivet kommando.\n\
229 options Supported options are: eol, skip, delims, tokens, and usebackq.\n\n\
230 Replacable parameters can be modified by adding a ~ and an optional qualifier\n\
231 after the % and before the name (e.g. %~X). Supported qualifiers are:\n\
232 f,d,p,n,x,s,a,t,z.\n\n\
233 För att bruke FOR kommando i en batchfil, ange %%variabel istället för\n\
234 %variabel.\n"
235 STRING_FREE_HELP1 "\nVolum i enhet %s är %-11s\n\
236 Serienummret är %s\n\
237 %16s byte total lagringsutrymme\n\
238 %16s byte använt\n\
239 %16s byte ledigt\n"
240 STRING_FREE_HELP2 "Visa enhetsinformation.\n\nFREE [enhet: ...]\n"
241 STRING_GOTO_HELP1 "Dirigerar CMD till en namngiven etikett i ett batchprogram.\n\n\
242 GOTO etikett\n\n\
243 etikett Anger en text sträng använt i ett batchprogram.\n\n\
244 En etikett skapas på en egen rad genom att skriva kolon följt av namn på etiketten."
245 STRING_IF_HELP1 "Utför villkorsstyrd bearbetning i batchprogram.\n\n\
246 IF [NOT] ERRORLEVEL nummer kommando\n\
247 IF [NOT] sträng1==sträng2 kommando\n\
248 IF [NOT] EXIST filnamn kommando\n\
249 IF [NOT] DEFINED variabel kommando\n\n\
250 NOT Anger att CMD skall fortsätta kommando bara om\n\
251 villkoret är falskt\n\
252 ERRORLEVEL nummer Anger sant villkor om förra programkörningen returnerade\n\
253 en avslutningskod större än eller lika med nummret angivet.\n\
254 kommando Anger vilket kommando som skall utföres då villkoret uppfylls.\n\
255 sträng1==sträng2 Anger ett uppfyllt villkor om textsträngarna är lika\n\
256 EXIST filnamn Anger ett uppfyllt villkor om angivet filnamn existerar.\n\
257 DEFINED variabel Anger ett uppfyllt villkor om angiven variabel är\n\
258 definerad.\n"
259 STRING_LABEL_HELP1 "Skapar, tar bort eller ändrar etikett på enhet.\n\nLABEL [enhet:][etikett]\n"
260 STRING_LABEL_HELP2 "Volymen i enhet %c: är %s\n"
261 STRING_LABEL_HELP3 "Volymen i enhet %c: är utan namn\n"
262 STRING_LABEL_HELP4 "Volymens serienummer är %04X-%04X\n"
263 STRING_LABEL_HELP5 "Volymnamn (11 tecken, Enter = inget namn)? "
264 STRING_LOCALE_HELP1 "aktuell tid är"
265 STRING_MKDIR_HELP "Skapar en mapp.\n\n\
266 MKDIR [enhet:]mapp\nMD [enhet:]mapp"
267 STRING_MKLINK_HELP "Skapar en filesystemslänk.\n\n\
268 MKLINK [/D | /H | /J] linknamn mål\n\n\
269 /D Anger att länkens mål är en mapp.\n\
270 /H Skapar en hårdlänk i stället för en symbolisk länk.\n\
271 /J Skapar en knutpunkt för en mapp sk. junction.\n\n\
272 Om varken /H eller /J är angivna kommer en symbolisk länk att skapas."
273 STRING_MEMORY_HELP1 "Visar mängd systemminne.\n\nMEMORY"
274 STRING_MEMORY_HELP2 "\n %12s%% använt minne.\n\n\
275 %13s byte totalt fysisk RAM-minne.\n\
276 %13s byte tillgängligt fysisk RAM-minne.\n\n\
277 %13s byte total sidväxlingsfil.\n\
278 %13s byte tillgänglig sidväxlingsfil.\n\n\
279 %13s byte totalt virtuell minne.\n\
280 %13s byte tilgängeligt virtuellt minne.\n"
281 STRING_MISC_HELP1 "Tryck en knapp för att fortsätta..."
282 STRING_MOVE_HELP1 "Skriv över %s (Ja/Nej/Alla)? "
283 STRING_MOVE_HELP2 "Flyttar filer, och byter namn på filer och mappar.\n\n\
284 för att flytte en eller flera filer:\n\
285 MOVE [/N][enhet:][mapp]filnamn1[,...] destination\n\n\
286 för att ändra namn på en mapp:\n\
287 MOVE [/N][enhet:][mapp]mappnamn1 mappnamn2\n\n\
288 [enhet:][mapp]filnamn1 Anger placering och namn på fil\n\
289 eller filer du önsker att flytta.\n\
290 /N Ingenting. Gör allt utom att flytta filer eller mappar.\n\n\
291 aktuell begränsningar:\n\
292 - Du kan inte flytta en fil eller mapp från en enhet till en annan.\n"
293 STRING_MSGBOX_HELP "vis en meldingsboks och returner brukers svar\n\n\
294 MSGBOX type ['tittel'] melding\n\n\
295 type knapp vises\n\
296 mulige verdier är: OK, OKCANCEL,\n\
297 YESNO, YESNOCANCEL\n\
298 tittel tittel på meldingsboks\n\
299 melding text som vises i meldingsboks\n\n\n\
300 ERRORLEVEL settes avhengig av hvilken knapp som trykkes:\n\n\
301 JA : 10 | NEI : 11\n\
302 OK : 10 | AVBRYT : 12\n"
303 STRING_PATH_HELP1 "Viser eller setter en søkesti for kjørbare filer.\n\n\
304 PATH [[enhet:]mapp[;...]]\nPATH ;\n\n\
305 Skriv PATH; för att tømme alle søkemappar inställninar och angi at kommandoskallet\n\
306 kun skal søke aktuell mapp.\n\
307 Skriv PATH uten parameter för att visa aktuell søkesti.\n"
308 STRING_PROMPT_HELP1 "Ändra kommandoledetekst.\n\n\
309 PROMPT [text]\n\n\
310 text Anger en nytt kommandoledetekst.\n\n\
311 Ledeteksten kan bli satt sammen av normale tegn och følgende spesielle koder:\n\n\
312 $A & (och-tegnet)\n\
313 $B | (loddrett strek)\n\
314 $C ( (venstreparentes)\n\
315 $D aktuell dato\n\
316 $E Escape-kode (ASCII kode 27)\n\
317 $F ) (Høyreparentes)\n\
318 $G > (større-enn symbol)\n\
319 $H Tilbake (sletter forrige tegn)\n\
320 $I Information line\n\
321 $L < (mindre-enn symbol)\n\
322 $N aktuell enhet\n\
323 $P aktuell enhet och mapp\n\
324 $Q = (likhetstegn)\n\
325 $S (space)\n\
326 $T aktuell klokkeslett\n\
327 $V Versjonsnummer for ReactOS\n\
328 $_ Retur och linjeskift\n\
329 $$ $ (dollar tegn)\n"
330 STRING_PAUSE_HELP1 "Stoppar eksekvering av satsvis fil och vis følgende melding:\n\
331 'Tryck valfri tangent för att fortsette...' eller en användaren definert melding.\n\n\
332 PAUSE [melding]"
333 STRING_PROMPT_HELP2 " $+ Vis aktuell dybde av mappstakken"
334 STRING_PROMPT_HELP3 "\nSkriv PROMPT uten parameter för att resette ledeteksten."
335 STRING_REM_HELP "Start en kommentarlinje i en satsvis fil.\n\nREM [Kommentar]"
336 STRING_RMDIR_HELP "Flytter en mapp.\n\n\
337 RMDIR [enhet:]mapp\nRD [enhet:]mapp\n\
338 /S Sletter alle filer och mappar innenfor målet\n\
339 /Q Inte spør før sletting.\n"
340 STRING_RMDIR_HELP2 "mappn är inte tom!\n"
341 STRING_REN_HELP1 "Ändra namn på fil/mapp eller filer/mappar.\n\n\
342 ENDRE NAVN [/E /N /P /Q /S /T] gammelt_namn ... nytt_namn\n\
343 REN [/E /N /P /Q /S /T] gammelt_namn ... nytt_namn\n\n\
344 /E Ingen feilmeldinger.\n\
345 /N Ingenting.\n\
346 /P spørsmål om godkjenning før endring av namn på hver fil.\n\
347 (Inte implementert enda!)\n\
348 /Q Stille.\n\
349 /S Ändra namn på undermapp.\n\
350 /T Vis totalt antall endrede filer.\n\n\
351 NB; du kan inte ange en ny destinasjon for filen/mappen. Bruk\n\
352 MOVE kommando for det formålet.\n"
353 STRING_REN_HELP2 " %lu fil endret namn\n"
354 STRING_REN_HELP3 " %lu filer endret namn\n"
355 STRING_REPLACE_HELP1 "Replaces files.\n\n\
356 REPLACE [drive1:][path1]filename [drive2:][path2] [/A] [/P] [/R] [/W]\n\
357 REPLACE [drive1:][path1]filename [drive2:][path2] [/P] [/R] [/S] [/W] [/U]\n\n\
358 [drive1:][path1]filename Specifies the source file or files.\n\
359 [drive2:][path2] Specifies the directory where files are to be\n\
360 replaced.\n\
361 /A Adds new files to destination directory. Cannot\n\
362 use with /S or /U switches.\n\
363 /P Prompts for confirmation before replacing a file or\n\
364 adding a source file.\n\
365 /R Replaces read-only files as well as unprotected\n\
366 files.\n\
367 /S Replaces files in all subdirectories of the\n\
368 destination directory. Cannot use with the /A\n\
369 switch.\n\
370 /W Waits for you to insert a disk before beginning.\n\
371 /U Replaces (updates) only files that are older than\n\
372 source files. Cannot use with the /A switch.\n"
373 STRING_REPLACE_HELP2 "Source path required\n"
374 STRING_REPLACE_HELP3 "No files replaced\n"
375 STRING_REPLACE_HELP4 "%lu file(s) replaced\n"
376 STRING_REPLACE_HELP5 "Replacing %s\n"
377 STRING_REPLACE_HELP6 "Replace %s\n"
378 STRING_REPLACE_HELP7 "No files added\n"
379 STRING_REPLACE_HELP8 "%lu file(s) added\n"
380 STRING_REPLACE_HELP9 "Add %s (Y/N)? "
381 STRING_REPLACE_HELP10 "Replace %s (Y/N)? "
382 STRING_REPLACE_HELP11 "Adding %s\n"
383 STRING_SHIFT_HELP "Ändra posisjon for erstattelig parameter i et satsvis fil.\n\n\
384 SHIFT [NED]"
385 STRING_SCREEN_HELP "flytt markør och potensielt skriv ut text\n\n\
386 SCREEN rad kol [text]\n\n\
387 rad rad markør flyttes til\n\
388 kol kolonne markør flyttes til"
389 STRING_SET_HELP "Vis, sett, eller fjern miljøvariabel.\n\n\
390 SET [variabel[=][streng]]\n\n\
391 variabel Anger miljøvariabel namn.\n\
392 string Anger en serie av tegn til bestemme variabel.\n\n\
393 Skriv SET uten parameter för att visa aktuell miljøvariabler.\n"
394 STRING_START_HELP1 "Start en kommando.\n\n\
395 START [""title""] [/D path] [/I] [/B] [/MIN] [/MAX] [/WAIT]\n\
396 [command/program] [parameters]\n\n\
397 ""title"" Title of the window.\n\
398 path Specifies the startup directory.\n\
399 I Uses the original environment given to cmd.exe,\n\
400 instead of the current environment.\n\
401 B Starts the command or program without creating any window.\n\
402 MIN Starts with a minimized window.\n\
403 MAX Starts with a maximized window.\n\
404 WAIT Starts the command or program and waits for its termination.\n\
405 kommando Anger kommando för att kjøre.\n\
406 parameters Specifies the parameters to be given to the command or program.\n"
407 STRING_TITLE_HELP "Velg vindustittel for kommandotolkvindu.\n\n\
408 TITLE [streng]\n\n\
409 streng Anger tittel for kommandotolkvindu.\n"
410 STRING_TIME_HELP1 "Vis eller sett system tid.\n\n\
411 TIME [/T][tid]\n\n\
412 /T vis bare\n\n\
413 Skriv TIME uten parametere för att visa aktuell tidsinställninar och et\n\
414 spørsmål om en ny en. Tryck ENTER för att beholde samme tid.\n"
415 STRING_TIME_HELP2 "Velg ny tid: "
416 STRING_TIMER_HELP1 "Forløpt %d msecs\n"
417 STRING_TIMER_HELP2 "Forløpt %02d%c%02d%c%02d%c%02d\n"
418 STRING_TIMER_HELP3 "Tillater bruk av inntil ti stoppeklokker.\n\n\
419 TIMER [ON|OFF] [/S] [/n] [/Fn]\n\n\
420 ON start stoppeklokke\n\
421 OFF Stoppar stoppeklokke\n\
422 /S Del tiden. Retur stoppeklokke\n\
423 tid uten att ändra dens verdi\n\
424 /n Anger stoppeklokke nummer.\n\
425 Stoppeklokke är tilgjengelig fra 0 til 9\n\
426 Hvis inte det är spesifisert är standard lik 1\n\
427 /Fn Format for utgående\n\
428 n kan bli:\n\
429 0 mikrosekunder\n\
430 1 hh%cmm%css%cdd\n\n\
431 hvis hverken ON, OFF eller /S är spesifisert\n\
432 vil status for stoppeklokken veksles.\n\n"
433 STRING_TYPE_HELP1 "Vis innholdet av tekstfiler.\n\nSkriv [enhet:][mapp]filnamn \n\
434 /P Vis en full skjerm om gangen.\n"
435 STRING_VERIFY_HELP1 "Denne kommandoen är bare en etterlikning!!\n\
436 Anger om det skal bekreftes at dine filer är skrevet korrekt til disk \n\n\
437 VERIFY [ON | OFF]\n\n\
438 Skriv VERIFY uten parametre för att visa aktuell VERIFY inställninar.\n"
439 STRING_VERIFY_HELP2 "VERIFY är %s.\n"
440 STRING_VERIFY_HELP3 "Må ange ON eller OFF."
441 STRING_VERSION_HELP1 "Vis ReactOS versjonen\n\n\
442 VER [/C][/R][/W]\n\n\
443 /C Vis anerkjennelse.\n\
444 /R Vis videreformidlingsinformasjon.\n\
445 /W Vis garantiinformasjon."
446 STRING_VERSION_HELP2 " kommer med ABSOLUTT INGEN GARANTI; for detaljer\n\
447 Skriv: `ver /w'. Dette är gratis programvare, och du är velkommen til videreformidle\n\
448 det under gitte betingelser; Skriv `ver /r' for detaljer. Skriv `ver /c' for en\n\
449 liste av anerkjennelser."
450 STRING_VERSION_HELP3 "\n Dette programet är fordelt i håpet som det vil bli brukbar,\n\
451 men UTEN NOEN GARANTI; uten engang antydet garantid for \n\
452 SALGBARHET eller BRUKBARHET FOR NOE MÅL. Se \n\
453 GNU Generell Publikum Lisens for flere detaljer."
454 STRING_VERSION_HELP4 "\n Dette programmet är gratis programvare; du kan videre-\n\
455 formidle det och/eller modifisere det under betingelser av Generell Publikum \n\
456 Lisens som utgivelses av Free Software Foundation; enten version 2 av \n\
457 Lisens, eller (ved din mulighet) andre nyere version.\n"
458 STRING_VERSION_HELP5 "\nSend bug rapporter til <ros-dev@reactos.org>.\n\
459 oppdateringer är tilgjengelig her: http://www.reactos.org"
460 STRING_VERSION_HELP6 "\nFreeDOS version skrevet av:\n"
461 STRING_VERSION_HELP7 "\nReactOS version skrevet av:\n"
462 STRING_VOL_HELP1 " Volumet i enhet %c är %s\n"
463 STRING_VOL_HELP2 " Volumet i enhet %c har ingen namn.\n"
464 STRING_VOL_HELP3 " Volumet Serie nummer är %04X-%04X\n"
465 STRING_VOL_HELP4 "Vis disk volumet merke och serie nummer, hvis det eksisterer.\n\nVOL [enhet:]"
466 STRING_WINDOW_HELP1 "ändra konsoll vindu aspekt\n\n\
467 WINDOW [/POS[=]venstre,topp,bredde,høyde]\n\
468 [MINI|MAKS|GJENOPPRETT] ['tittel']\n\n\
469 /POS ange vindusposisjon och størrelse\n\
470 MINI minimer vinduet\n\
471 MAKS maksimer vinduet\n\
472 GJENOPPRETT gjenopprett vinduet"
473 STRING_WINDOW_HELP2 "ändra konsoll vindu aspekt\n\n\
474 ACTIVATE 'window' [/POS[=]venstre,topp,bredde,høyde]\n\
475 [MINI|MAKS|GJENOPPRETT] ['tittel']\n\n\
476 vindu tittel av vindu på stad fullføre handlinger\n\
477 /POS ange vindu plass och størrelse\n\
478 MIN minimer vinduet\n\
479 MAX maksimer vinduet\n\
480 RESTORE gjenopprett vinduet\n\
481 tittel ny tittel\n"
482 STRING_CHOICE_OPTION "YN"
483 STRING_COPY_OPTION "YNA"
484 STRING_ALIAS_ERROR "Kommando linje for lang etter alias utvidelse!\n"
485 STRING_ASSOC_ERROR "Fil association ble inte funnet for utvidelsen %s\n"
486 STRING_BATCH_ERROR "Feil ved åpning av satsvis fil\n"
487 STRING_CHOICE_ERROR "Ugyldig val. Forventet format: /C[:]val"
488 STRING_CHOICE_ERROR_TXT "Ugyldig val. Forventet format: /T[:]c,nn"
489 STRING_CHOICE_ERROR_OPTION "Ulovlig operasjon: %s"
490 STRING_CMD_ERROR1 "Kan inte videreføre inndata fra fil %s\n"
491 STRING_CMD_ERROR2 "Feil under oppretting av temporær fil for datakanal\n"
492 STRING_CMD_ERROR3 "Kan inte videreføre til fil %s\n"
493 STRING_CMD_ERROR4 "Kör %s...\n"
494 STRING_CMD_ERROR5 "Kör cmdexit.bat...\n"
495 STRING_COLOR_ERROR1 "Samme farge feil! (Bakgrunn och forgrunn kan inte ha samme farge)"
496 STRING_COLOR_ERROR2 "Feil i farge spesifikasjon"
497 STRING_CONSOLE_ERROR "Ukjent feil: %d\n"
498 STRING_COPY_ERROR1 "Feil: kan inte åpne kilden - %s!\n"
499 STRING_COPY_ERROR2 "Feil: kan inte kopiere til seg selv!\n"
500 STRING_COPY_ERROR3 "Feil ved skriving til destinasjon!\n"
501 STRING_COPY_ERROR4 "Feil: Inte implementert enda!\n"
502 STRING_DATE_ERROR "Ugyldig dato."
503 STRING_DEL_ERROR5 "Filen %s vil bli slettet! "
504 STRING_DEL_ERROR6 "Er du sikker (J/N)? "
505 STRING_DEL_ERROR7 "Sletter: %s\n"
506 STRING_ERROR_ERROR1 "Ukjent feil! Feilkode: 0x%lx\n"
507 STRING_ERROR_ERROR2 "Syntaks feil"
508 STRING_FOR_ERROR1 "'in' tapt i FOR kommando."
509 STRING_FOR_ERROR2 "ingen brakett funnet."
510 STRING_FOR_ERROR3 "'gjøre' tapt."
511 STRING_FOR_ERROR4 "ingen kommando etter 'gjøre'."
512 STRING_FREE_ERROR1 "Ugyldig driver"
513 STRING_FREE_ERROR2 "utmerket"
514 STRING_GOTO_ERROR1 "Ingen merke spesifisert for GÅTIL"
515 STRING_GOTO_ERROR2 "merke '%s' inte funnet\n"
516 STRING_MD_ERROR "En undermapp eller fil finnes allerede.\n"
517 STRING_MD_ERROR2 "Stien til den nye mappen eksisterer inte.\n"
518 STRING_MOVE_ERROR1 "[OK]\n"
519 STRING_MOVE_ERROR2 "[Feil]\n"
520 STRING_REN_ERROR1 "MoveFile() mislykkes. Feil: %lu\n"
521 STRING_TIME_ERROR1 "Ugyldig tid."
522 STRING_TYPE_ERROR1 "Ugyldig alternativ '/%s'\n"
523 STRING_WINDOW_ERROR1 "vinduet ble inte funnet"
524 STRING_ERROR_PARAMETERF_ERROR "Parameter format inte riktig - %c\n"
525 STRING_ERROR_INVALID_SWITCH "Ugyldig bryter - /%c\n"
526 STRING_ERROR_TOO_MANY_PARAMETERS "For mange parametere - %s\n"
527 STRING_ERROR_PATH_NOT_FOUND "Stien ble inte funnet\n"
528 STRING_ERROR_FILE_NOT_FOUND "Filen ble inte funnet\n"
529 STRING_ERROR_REQ_PARAM_MISSING "Obligatorisk parameter mangler\n"
530 STRING_ERROR_INVALID_DRIVE "Ugyldig enhet angitt\n"
531 STRING_ERROR_INVALID_PARAM_FORMAT "Ugyldig parameter format - %s\n"
532 STRING_ERROR_BADCOMMAND "Feil kommando eller filnamn - %s\n"
533 STRING_ERROR_OUT_OF_MEMORY "Feil: Minne fullt.\n"
534 STRING_ERROR_CANNOTPIPE "Feil! Kan inte bruke datakanal! Kan inte åpne midlertidig fil!\n"
535 STRING_ERROR_D_PAUSEMSG "Tryck valfri tangent för att fortsette . . ."
536 STRING_ERROR_DRIVER_NOT_READY "enheten är inte klar"
537 STRING_PATH_ERROR "CMD: Inte i miljøet '%s'\n"
538 STRING_REPLACE_ERROR1 "Invalid switch - %s\n"
539 STRING_REPLACE_ERROR2 "Mappen ble inte funnet - %s\n"
540 STRING_REPLACE_ERROR3 "The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.\n"
541 STRING_REPLACE_ERROR4 "Invalid parameter combination\n"
542 STRING_REPLACE_ERROR5 "Tilgang nektet - %s\n"
543 STRING_REPLACE_ERROR6 "Ingen filer ble funnet - %s\n"
544 STRING_REPLACE_ERROR7 "Extended Error 32\n"
545 STRING_CMD_INFOLINE " ReactOS Command Prompt Type HELP = Help "
546 STRING_REACTOS_VERSION "ReactOS Operativsystem [Versjon %s %s]\n"
547 STRING_CMD_SHELLINFO "\nReactOS Kommandotolk\nVersjon %s %s"
548 STRING_VERSION_RUNNING_ON "Körs på: "
549 STRING_VERSION_RUNVER "%s [Version %d.%d.%d] %s"
550 STRING_COPY_FILE " %d file(r) kopiert\n"
551 STRING_DELETE_WIPE "slettet"
552 STRING_FOR_ERROR "ugyldig variabel spesifikasjon."
553 STRING_SCREEN_COL "ugyldig verdi for kolonne"
554 STRING_SCREEN_ROW "ugyldig verdi for rad"
555 STRING_TIMER_TIME "Stoppeklokke %d är %s: "
556 STRING_MKLINK_CREATED_SYMBOLIC "Symbolic link created for %s <<===>> %s\n"
557 STRING_MKLINK_CREATED_HARD "Hard link created for %s <<===>> %s\n"
558 STRING_MKLINK_CREATED_JUNCTION "Junction created for %s <<===>> %s\n"
559 STRING_MORE "More? "
560 STRING_CANCEL_BATCH_FILE "\r\nCtrl-Break trykket. Avbryt batch filen? (Ja/Nei/Alt) "
561 STRING_INVALID_OPERAND "Ugyldig operand."
562 STRING_EXPECTED_CLOSE_PAREN "Forventet ')'."
563 STRING_EXPECTED_NUMBER_OR_VARIABLE "Forventet nummer eller variabel namn."
564 STRING_SYNTAX_COMMAND_INCORRECT "Syntaks for kommandoen är feil."
565 END