* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / shell / cmd / lang / sv-SE.rc
1 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
2 STRINGTABLE DISCARDABLE
3 BEGIN
4
5 STRING_ASSOC_HELP, "Ändra assossierad filextention.\n\n\
6 assoc [.ext[=[FileType]]]\n\
7 \n\
8 assoc (print all associations)\n\
9 assoc .ext (print specific association)\n\
10 assoc .ext= (remove specific association)\n\
11 assoc .ext=FileType (add new association)\n"
12
13 STRING_ATTRIB_HELP, "Visar eller ändrar filattributen.\n\n\
14 ATTRIB [+R | -R] [+A | -A] [+S | -S] [+H | -H] fil ...\n\
15 [/S [/D]]\n\n\
16 + Sätter ett attribut\n\
17 - Rensar ett attribut\n\
18 R Attribut: Skrivskyddad.\n\
19 A Attribut: Arkiverad.\n\
20 S Attribut: System.\n\
21 H Attribut: Dold.\n\
22 /S Behandlar matchande filer i den aktuella mappen\n\
23 och alla undermappar.\n\
24 /D Bearbetar även mappar.\n\n\
25 Skriv ATTRIB utan parametrar för att visa attributten för alla filer.\n"
26
27 STRING_ALIAS_HELP, "Sätter, tar bort eller visar alias.\n\n\
28 ALIAS [alias=[Kommando]]\n\n\
29 alias Namn på ett alias.\n\
30 Kommando Text som skall erstättas av ett alias.\n\n\
31 för att lista alla alias:\n\
32 ALIAS\n\n\
33 För att sätta ett nytt eller ändra ett befintligt alias:\n\
34 ALIAS da=dir a:\n\n\
35 För att ta bort ett alias från listan:\n\
36 kortnamn da="
37
38 STRING_BEEP_HELP, "Skickar en ljudsignal genom högtalaren.\n\nPIP\n"
39
40 STRING_CALL_HELP, "Kallar ett batchprogram från ett annat.\n\n\
41 CALL [enhet:][mapp]filnamn [batch-parameter]\n\n\
42 batch-parameter Specificerar en kommandoradsinformation som batchprogrammet \n\
43 behöver."
44
45 STRING_CD_HELP, "Visar namnet på, eller ändrar aktuell mapp\n\n\
46 CHDIR [/D][enhet:][mapp]\n\
47 CHDIR[..|.]\n\
48 CD [/D][enhet:][mapp]\n\
49 CD[..|.]\n\n\
50 .. överordnad mapp\n\
51 . aktuell mapp\n\
52 /D Vill ändra aktuell enhet och aktuell mapp.\n\n\
53 Skriv CD enhet: för att visa aktuell mapp på specificerad enhet.\n\
54 Skriv CD uten parametere för att visa aktuell enhet och mapp.\n"
55
56 STRING_CHCP_HELP, "Visar eller väljer aktiv teckentabell.\n\n\
57 CHCP [nnn]\n\n\
58 nnn Anger nummer på teckentabell.\n\n\
59 Skriv CHCP utan parametrar för att visa aktiv teckentabellnummer.\n"
60
61 STRING_CHOICE_HELP, "Väntar på att användaren skall ange ett av alternativen.\n\n\
62 CHOICE [/C[:]val][/N][/S][/T[:]c,nn][text]\n\n\
63 /C[:]Val Anger lista med alternativ. Standard är JN.\n\
64 /N Visa inte alternativen och ? vid slutet av frågan.\n\
65 /S Behandle valgt alternativ med skiftlägeskänslighet.\n\
66 /T[:]c,nn Standardval sätts till c efter nn sekunder.\n\
67 text Textsträng som visas.\n\n\
68 ERRORLEVEL sätts till nummer för knappen användaren väljer.\n"
69
70 STRING_CLS_HELP, "Tömmer skärmen.\n\nCLS\n"
71
72 STRING_CMD_HELP1, "\nInterna kommandon som är tillgängliga:\n"
73
74 STRING_CMD_HELP2, "\nFunksjoner som är tillgängliga:"
75
76 STRING_CMD_HELP3," [alias:er]"
77
78 STRING_CMD_HELP4," [historik]"
79
80 STRING_CMD_HELP5," [unix filnamnsavslutning]"
81
82 STRING_CMD_HELP6," [mapplista]"
83
84 STRING_CMD_HELP7," [omadressering och datakanaler]"
85
86 STRING_CMD_HELP8, "Start ett ny instans av ReactOS kommandotolk.\n\n\
87 CMD [/[C|K] kommando][/P][/Q][/T:bf]\n\n\
88 /C kommando Kör angivet kommando och avslutar.\n\
89 /K kommando Kör angivet kommando men avslutar inte.\n\
90 /P CMD körs permanent och starter autoexec.bat\n\
91 (kan inte avsluttes).\n\
92 /T:bf Ställer in bakgrunn/forgrunn färg (se COLOR kommando).\n"
93
94 STRING_COLOR_HELP1, "Ställer in standard forgrunns- och bakgrunnsfarger.\n\n\
95 COLOR [attr [/-F]] \n\n\
96 attr Anger fargeattributter for konsollteksten\n\
97 /-F Fyller inte blank plass med fargeattributter\n\n\
98 Det finns tre sätt att ange färgerna:\n\
99 1) [bright] namn på [bright] namn (bara de tre första bokstäverna krävs)\n\
100 2) decimal på decimal\n\
101 3) to hexadecimala siffror\n\n\
102 Färgerna är:\n\
103 dec hex namn dec hex namn\n\
104 0 0 Svart 8 8 Grå(ljus Svart)\n\
105 1 1 Blå 9 9 Ljus Blå\n\
106 2 2 Grön 10 A Ljus Grönn\n\
107 3 3 Cyan 11 B Ljus Cyan\n\
108 4 4 Röd 12 C Ljus Röd\n\
109 5 5 Magenta 13 D Ljus Magenta\n\
110 6 6 Gul 14 E Ljus Gult\n\
111 7 7 Vit 15 F Ljus Vit\n"
112
113 STRING_COPY_HELP1, "Vill du erstätta %s (Ja/Nej/Alla)? "
114
115 STRING_COPY_HELP2, "Kopierar en eller flera filer till annan plats.\n\n\
116 COPY [/V][/Y|/-Y][/A|/B] källa [/A|/B]\n\
117 [+ källa [/A|/B] [+ ...]] [mål [/A|/B]]\n\n\
118 källa Anger filen eller filerna som kopieras.\n\
119 /A Anger att filen är en ASCII-textfil.\n\
120 /B Anger att filen är en binär-fil.\n\
121 mål Anger mappen och/eller filnamn för den nya filen/filerna.\n\
122 /V Kontrollera att nya filer är korrekt skrivna.\n\
123 /Y Undertrycker frågor om att godkänna om du önskar att skriva över\n\
124 befintlig destinationsfil.\n\
125 /-Y Frågar alltid om du vill skriva över\n\
126 befintlig destinationsfil.\n\n\
127 Växeln /Y kan läggas in i COPYCMD miljövariabel.\n\
128 ...\n"
129
130 STRING_DATE_HELP1, "\nSkriv in nytt datum (mm%cdd%cyyyy): "
131
132 STRING_DATE_HELP2, "\nSkriv in nytt datum (dd%cmm%cyyyy): "
133
134 STRING_DATE_HELP3, "\nSkriv in nytt datum (yyyy%cmm%cdd): "
135
136 STRING_DATE_HELP4, "Visa eller ändra datumet.\n\n\
137 DATE [/T][datum]\n\n\
138 /T Endast visa\n\n\
139 Skriv DATE utan parametrar för att visa aktuella datum och\n\
140 fråga om nytt datum. Tryck ENTER för att behålla samma datum.\n"
141
142 STRING_DEL_HELP1, "Radera en eller flera filer.\n\n\
143 DEL [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]attribut]] fil ...\n\
144 DELETE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]attribut]] fil ...\n\
145 ERASE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]attribut]] fil ...\n\n\
146 fil Anger fil(er) for radering.\n\n\
147 /N Ingenting.\n\
148 /P Fråga innan varje fil raderas.\n\
149 /T Total. Visar totalt antal raderade filer och frigjort diskutrymme.\n\
150 /Q Tyst läge, tar bort filer utan att fråga.\n\
151 /W Säker borttagning. Skriv över fil med slumpmässig data före borttagning.\n\
152 /Y Ja. Radera även *.* utan att fråga.\n\
153 /F Framtvinga radering av dolda, skrivskyddade och systemfiler.\n\
154 /S Submappar, radera filer från alla undermappar\n\
155 /A Välj filer som skall raderas basert på filattribut.\n\
156 attributter\n\
157 R Skrivskyddade filer\n\
158 S System filer\n\
159 A Arkiv filer\n\
160 H Dolda filer\n\
161 - prefiks som betyder INTE. (f.eks -R)\n"
162
163 STRING_DEL_HELP2, "Alla filer i mappen kommer att bli raderade!\nÄr du säker (J/N)?"
164 STRING_DEL_HELP3, " %lu fil raderade\n"
165 STRING_DEL_HELP4, " %lu filer raderade\n"
166
167 STRING_DELAY_HELP, "paus i n sekunder eller mikrosekunder\n\
168 DELAY [/m]n\n\n\
169 /m anger at n är mikrosekunder\n\
170 annars är n sekunder\n"
171
172 STRING_DIR_HELP1, "DIR [enhet:][mapp][filnamn] [/A[[:]attribut]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]\n\
173 [/O[[:]sortering]] [/P] [/Q] [/S] [/T[[:]tidsfält]] [/W] [/X] [/4]\n\n\
174 [enhet:][mapp][filnamn]\n\
175 Anger enhet, mapp, och/eller filer som skall listes.\n\n\
176 /A Vis filer ved att ange attributter.\n\
177 attribut D mappar R Skrivskyddade filer\n\
178 H Dolda filer A Filer klara för arkivering\n\
179 S System filer - Prefiks som betyder INTE\n\
180 /B Använder rent filnamnformat (utan överskrift och summering).\n\
181 /C Visar tusenavskiljare i filstorleken. Dette är standard-\n\
182 inställningen. Avnänd /-C för att deaktivera visning av skiljetecken.\n\
183 /D Samme som fullt listformat, men filer sorteras i kolumner.\n\
184 /L Använder små bokstäver.\n\
185 /N Långt listformat där filenamnen vises längst åt höger.\n\
186 /O Lista efter filer i sorterad ordning.\n\
187 sortering N Efter namn (alfabetisk) S Efter storlek (minst först)\n\
188 E Efter filändelse (alfabetisk) D Efter datum/tid (äldst först)\n\
189 G Gruppera mappar först - Prefix för omvänd ordning\n\
190 /P Pausa efter varje hel skärmbild.\n\
191 /Q Viser vem som äger filen.\n\
192 /S Viser alla filer i angiven mapp och alla undermappar.\n\
193 /T Kontrollerar vilket tidsfält som visas eller blir använt för sortering\n\
194 timefelt C Skapelse \n\
195 A Senast läst\n\
196 W Senast skriven\n\
197 /W Använd brett listformat.\n\
198 /X Visar kort namn (8+3) genererat för långa filnamn.\n\
199 Formatet är som för /N med det korta namnet\n\
200 före det långa namnet. Om det inte finns något kort namn blir tomt namn\n\
201 på den platsen.\n\
202 /4 Visar fyresiffriga årtal\n\n\
203 Växlar kan ställas in på förhand i DIRCMD miljövariabel. Åtsidosätt\n\
204 förinställda växlar med ett bindestreck (-) före, till exempel, /-W.\n"
205
206 STRING_DIR_HELP2, " Volumen i enhet %c är %s\n"
207 STRING_DIR_HELP3, " Volumet i enhet %c är utan namn.\n"
208 STRING_DIR_HELP4, " Volymens serienummer är %04X-%04X\n"
209 STRING_DIR_HELP5, "\n Totalt filer listet:\n%16i fil(är)% 14s byte\n"
210 STRING_DIR_HELP6, "%16i mapp(ar)% 15s byte\n"
211 STRING_DIR_HELP7, "\n mapp av %s\n\n"
212 STRING_DIR_HELP8, "%16i fil(er)% 14s byte\n"
213
214 STRING_DIRSTACK_HELP1, "Sparar aktuell mapp for användning av POPD kommandot, och\n\
215 ändrar därefter till angiven mapp.\n\n\
216 PUSHD [mapp | ..]\n\n\
217 mapp ange mapp det ändra till.\n"
218
219 STRING_DIRSTACK_HELP2, "Ändra till mapp som lagrats med PUSHD kommandot.\n\nPOPD"
220
221 STRING_DIRSTACK_HELP3, "Skriver ut innehållet av en mapplista.\n\nDIRS"
222
223 STRING_DIRSTACK_HELP4, "mapplistan är tom"
224
225 STRING_ECHO_HELP1, "Visar meddelanden utan enter och radsprång.\n\n\
226 ECHOS meddelande"
227
228 STRING_ECHO_HELP2, "Visar ett meddelande skrivet till mottagare av felmeddelanden.\n\n\
229 ECHOERR meddelande\n\
230 ECHOERR. skriver en tom rad"
231
232 STRING_ECHO_HELP3, "Skriver en meddelande till standardmottagaren av felmeddelanden utan enter och radsprång.\n\n\
233 ECHOSERR meddelande"
234
235 STRING_ECHO_HELP4, "Visar ett meddelande eller växlar kommandot echo på eller av.\n\n\
236 ECHO [ON | OFF]\n\
237 ECHO [meddelande]\n\
238 ECHO. skriv en tom rad\n\n\
239 Skriv ECHO utan parametar för att visa aktuell ECHO inställning."
240
241 STRING_ECHO_HELP5, "ECHO är %s\n"
242
243 STRING_EXIT_HELP, "Avsluta kommandotolken (cmd.exe).\n\nEXIT [/b] [ExitCode]\n\n\
244 /B Avslutt bara en batchfil. \n\
245 Om det körs utan en batch filkommer det avslutta cmd.exe\n\
246 ExitCode Detta värdet kommer att skickas till ERRORLEVEL vid avslutning\n"
247
248 STRING_FOR_HELP1, "Kör ett angivet kommando för varje fil i en grupp med filer\n\n\
249 FOR %variabel IN (grupp) DO kommando [parametrar]\n\n\
250 %variable Anger en utbytbar parameter (en enda bokstav).\n\
251 (grupp) Anger en grupp med en eller flera filer. Jokertecken kan användas.\n\
252 kommando Anger kommandot som skall användas för varje enskild fil.\n\
253 parametrar Anger parametrarna eller växlarna för angivet kommando.\n\n\
254 för att bruke FOR kommando i en batchfil, ange %%variabel istället för\n\
255 %variabel.\n"
256
257 STRING_FREE_HELP1, "\nVolum i enhet %s är %-11s\n\
258 Serienummret är %s\n\
259 %16s byte total lagringsutrymme\n\
260 %16s byte använt\n\
261 %16s byte ledigt\n"
262
263 STRING_FREE_HELP2, "Visa enhetsinformation.\n\nFREE [enhet: ...]\n"
264
265 STRING_IF_HELP1, "Utför villkorsstyrd bearbetning i batchprogram.\n\n\
266 IF [NOT] ERRORLEVEL nummer kommando\n\
267 IF [NOT] sträng1==sträng2 kommando\n\
268 IF [NOT] EXIST filnamn kommando\n\
269 IF [NOT] DEFINED variabel kommando\n\n\
270 NOT Anger att CMD skall fortsätta kommando bara om\n\
271 villkoret är falskt\n\
272 ERRORLEVEL nummer Anger sant villkor om förra programkörningen returnerade\n\
273 en avslutningskod större än eller lika med nummret angivet.\n\
274 kommando Anger vilket kommando som skall utföres då villkoret uppfylls.\n\
275 sträng1==sträng2 Anger ett uppfyllt villkor om textsträngarna är lika\n\
276 EXIST filnamn Anger ett uppfyllt villkor om angivet filnamn existerar.\n\
277 DEFINED variabel Anger ett uppfyllt villkor om angiven variabel är\n\
278 definerad.\n"
279
280 STRING_GOTO_HELP1, "Dirigerar CMD till en namngiven etikett i ett batchprogram.\n\n\
281 GOTO etikett\n\n\
282 etikett Anger en text sträng använt i ett batchprogram.\n\n\
283 En etikett skapas på en egen rad genom att skriva kolon följt av namn på etiketten."
284
285 STRING_LABEL_HELP1, "Skapar, tar bort eller ändrar etikett på enhet.\n\nLABEL [enhet:][etikett]\n"
286
287 STRING_LABEL_HELP2, "Volymen i enhet %c: är %s\n"
288 STRING_LABEL_HELP3, "Volymen i enhet %c: är utan namn\n"
289 STRING_LABEL_HELP4, "Volymens serienummer är %04X-%04X\n"
290 STRING_LABEL_HELP5, "Volymnamn (11 tecken, Enter = inget namn)? "
291
292 STRING_LOCALE_HELP1, "aktuell tid är"
293
294 STRING_MKDIR_HELP, "Skapar en mapp.\n\n\
295 MKDIR [enhet:]mapp\nMD [enhet:]mapp"
296
297 STRING_MKLINK_HELP, "Skapar en filesystemslänk.\n\n\
298 MKLINK [/D | /H | /J] linknamn mål\n\n\
299 /D Anger att länkens mål är en mapp.\n\
300 /H Skapar en hårdlänk i stället för en symbolisk länk.\n\
301 /J Skapar en knutpunkt för en mapp sk. junction.\n\n\
302 Om varken /H eller /J är angivna kommer en symbolisk länk att skapas."
303
304 STRING_MEMMORY_HELP1, "Visar mängd systemminne.\n\nMEMORY"
305
306 STRING_MEMMORY_HELP2, "\n %12s%% använt minne.\n\n\
307 %13s byte totalt fysisk RAM-minne.\n\
308 %13s byte tillgängligt fysisk RAM-minne.\n\n\
309 %13s byte total sidväxlingsfil.\n\
310 %13s byte tillgänglig sidväxlingsfil.\n\n\
311 %13s byte totalt virtuell minne.\n\
312 %13s byte tilgängeligt virtuellt minne.\n"
313
314 STRING_MISC_HELP1, "Tryck en knapp för att fortsätta...\n"
315
316 STRING_MOVE_HELP1, "Skriv över %s (Ja/Nej/Alla)? "
317
318 STRING_MOVE_HELP2, "Flyttar filer, och byter namn på filer och mappar.\n\n\
319 för att flytte en eller flera filer:\n\
320 MOVE [/N][enhet:][mapp]filnamn1[,...] destination\n\n\
321 för att ändra namn på en mapp:\n\
322 MOVE [/N][enhet:][mapp]mappnamn1 mappnamn2\n\n\
323 [enhet:][mapp]filnamn1 Anger placering och namn på fil\n\
324 eller filer du önsker att flytta.\n\
325 /N Ingenting. Gör allt utom att flytta filer eller mappar.\n\n\
326 aktuell begränsningar:\n\
327 - Du kan inte flytta en fil eller mapp från en enhet till en annan.\n"
328
329 STRING_MSGBOX_HELP, "vis en meldingsboks och returner brukers svar\n\n\
330 MSGBOX type ['tittel'] melding\n\n\
331 type knapp vises\n\
332 mulige verdier är: OK, OKCANCEL,\n\
333 YESNO, YESNOCANCEL\n\
334 tittel tittel på meldingsboks\n\
335 melding text som vises i meldingsboks\n\n\n\
336 ERRORLEVEL settes avhengig av hvilken knapp som trykkes:\n\n\
337 JA : 10 | NEI : 11\n\
338 OK : 10 | AVBRYT : 12\n"
339
340 STRING_PATH_HELP1, "Viser eller setter en søkesti for kjørbare filer.\n\n\
341 PATH [[enhet:]mapp[;...]]\nPATH ;\n\n\
342 Skriv PATH; för att tømme alle søkemappar inställninar och angi at kommandoskallet\n\
343 kun skal søke aktuell mapp.\n\
344 Skriv PATH uten parameter för att visa aktuell søkesti.\n"
345
346 STRING_PROMPT_HELP1, "Ändra kommandoledetekst.\n\n\
347 PROMPT [text]\n\n\
348 text Anger en nytt kommandoledetekst.\n\n\
349 Ledeteksten kan bli satt sammen av normale tegn och følgende spesielle koder:\n\n\
350 $A & (och-tegnet)\n\
351 $B | (loddrett strek)\n\
352 $C ( (venstreparentes)\n\
353 $D aktuell dato\n\
354 $E Escape-kode (ASCII kode 27)\n\
355 $F ) (Høyreparentes)\n\
356 $G > (større-enn symbol)\n\
357 $H Tilbake (sletter forrige tegn)\n\
358 $L < (mindre-enn symbol)\n\
359 $N aktuell enhet\n\
360 $P aktuell enhet och mapp\n\
361 $Q = (likhetstegn)\n\
362 $T aktuell klokkeslett\n\
363 $V Versjonsnummer for ReactOS\n\
364 $_ Retur och linjeskift\n\
365 $$ $ (dollar tegn)\n"
366
367 STRING_PAUSE_HELP1, "Stoppar eksekvering av satsvis fil och vis følgende melding:\n\
368 'Tryck valfri tangent för att fortsette...' eller en användaren definert melding.\n\n\
369 PAUSE [melding]"
370
371 STRING_PROMPT_HELP2, " $+ Vis aktuell dybde av mappstakken"
372
373 STRING_PROMPT_HELP3, "\nSkriv PROMPT uten parameter för att resette ledeteksten."
374
375 STRING_REM_HELP, "Start en kommentarlinje i en satsvis fil.\n\nREM [Kommentar]"
376
377 STRING_RMDIR_HELP, "Flytter en mapp.\n\n\
378 RMDIR [enhet:]mapp\nRD [enhet:]mapp\n\
379 /S Sletter alle filer och mappar innenfor målet\n\
380 /Q Inte spør før sletting.\n"
381 STRING_RMDIR_HELP2, "mappn är inte tom!\n"
382
383 STRING_REN_HELP1, "Ändra namn på fil/mapp eller filer/mappar.\n\n\
384 ENDRE NAVN [/E /N /P /Q /S /T] gammelt_namn ... nytt_namn\n\
385 REN [/E /N /P /Q /S /T] gammelt_namn ... nytt_namn\n\n\
386 /E Ingen feilmeldinger.\n\
387 /N Ingenting.\n\
388 /P spørsmål om godkjenning før endring av namn på hver fil.\n\
389 (Inte implementert enda!)\n\
390 /Q Stille.\n\
391 /S Ändra namn på undermapp.\n\
392 /T Vis totalt antall endrede filer.\n\n\
393 NB; du kan inte ange en ny destinasjon for filen/mappen. Bruk\n\
394 MOVE kommando for det formålet.\n"
395
396 STRING_REN_HELP2, " %lu fil endret namn\n"
397
398 STRING_REN_HELP3, " %lu filer endret namn\n"
399
400 STRING_REPLACE_HELP1, "Replaces files.\n\n\
401 REPLACE [drive1:][path1]filename [drive2:][path2] [/A] [/P] [/R] [/W]\n\
402 REPLACE [drive1:][path1]filename [drive2:][path2] [/P] [/R] [/S] [/W] [/U]\n\n\
403 [drive1:][path1]filename Specifies the source file or files.\n\
404 [drive2:][path2] Specifies the directory where files are to be\n\
405 replaced.\n\
406 /A Adds new files to destination directory. Cannot\n\
407 use with /S or /U switches.\n\
408 /P Prompts for confirmation before replacing a file or\n\
409 adding a source file.\n\
410 /R Replaces read-only files as well as unprotected\n\
411 files.\n\
412 /S Replaces files in all subdirectories of the\n\
413 destination directory. Cannot use with the /A\n\
414 switch.\n\
415 /W Waits for you to insert a disk before beginning.\n\
416 /U Replaces (updates) only files that are older than\n\
417 source files. Cannot use with the /A switch.\n"
418
419 STRING_REPLACE_HELP2, "Source path required\n"
420
421 STRING_REPLACE_HELP3, "No files replaced\n"
422
423 STRING_REPLACE_HELP4, "%lu file(s) replaced\n"
424
425 STRING_REPLACE_HELP5, "Replacing %s\n"
426
427 STRING_REPLACE_HELP6, "Replace %s\n"
428
429 STRING_REPLACE_HELP7, "No files added\n"
430
431 STRING_REPLACE_HELP8, "%lu file(s) added\n"
432
433 STRING_REPLACE_HELP9, "Add %s (Y/N) "
434
435 STRING_REPLACE_HELP10, "Replace %s (Y/N) "
436
437 STRING_REPLACE_HELP11, "Adding %s\n"
438
439
440 STRING_SHIFT_HELP, "Ändra posisjon for erstattelig parameter i et satsvis fil.\n\n\
441 SHIFT [NED]"
442
443 STRING_SCREEN_HELP, "flytt markør och potensielt skriv ut text\n\n\
444 SCREEN rad kol [text]\n\n\
445 rad rad markør flyttes til\n\
446 kol kolonne markør flyttes til"
447
448 STRING_SET_HELP, "Vis, sett, eller fjern miljøvariabel.\n\n\
449 SET [variabel[=][streng]]\n\n\
450 variabel Anger miljøvariabel namn.\n\
451 string Anger en serie av tegn til bestemme variabel.\n\n\
452 Skriv SET uten parameter för att visa aktuell miljøvariabler.\n"
453
454 STRING_START_HELP1, "Start en kommando.\n\n\
455 START kommando\n\n\
456 kommando Anger kommando för att kjøre.\n\n\
457 NB; for øyeblikket blir alle kommandoer startet asynkront.\n"
458
459 STRING_TITLE_HELP, "Velg vindustittel for kommandotolkvindu.\n\n\
460 TITLE [streng]\n\n\
461 streng Anger tittel for kommandotolkvindu.\n"
462
463 STRING_TIME_HELP1, "Vis eller sett system tid.\n\n\
464 TIME [/T][tid]\n\n\
465 /T vis bare\n\n\
466 Skriv TIME uten parametere för att visa aktuell tidsinställninar och et\n\
467 spørsmål om en ny en. Tryck ENTER för att beholde samme tid.\n"
468
469 STRING_TIME_HELP2, "Velg ny tid: "
470
471 STRING_TIMER_HELP1, "Forløpt %d msecs\n"
472
473 STRING_TIMER_HELP2, "Forløpt %02d%c%02d%c%02d%c%02d\n"
474
475 STRING_TIMER_HELP3, "Tillater bruk av inntil ti stoppeklokker.\n\n\
476 TIMER [ON|OFF] [/S] [/n] [/Fn]\n\n\
477 ON start stoppeklokke\n\
478 OFF Stoppar stoppeklokke\n\
479 /S Del tiden. Retur stoppeklokke\n\
480 tid uten att ändra dens verdi\n\
481 /n Anger stoppeklokke nummer.\n\
482 Stoppeklokke är tilgjengelig fra 0 til 9\n\
483 Hvis inte det är spesifisert är standard lik 1\n\
484 /Fn Format for utgående\n\
485 n kan bli:\n\
486 0 mikrosekunder\n\
487 1 hh%cmm%css%cdd\n\n\
488 hvis hverken ON, OFF eller /S är spesifisert\n\
489 vil status for stoppeklokken veksles.\n\n"
490
491 STRING_TYPE_HELP1, "Vis innholdet av tekstfiler.\n\nSkriv [enhet:][mapp]filnamn \n\
492 /P Vis en full skjerm om gangen.\n"
493
494 STRING_VERIFY_HELP1, "Denne kommandoen är bare en etterlikning!!\n\
495 Anger om det skal bekreftes at dine filer är skrevet korrekt til disk \n\n\
496 VERIFY [ON | OFF]\n\n\
497 Skriv VERIFY uten parametre för att visa aktuell VERIFY inställninar.\n"
498
499 STRING_VERIFY_HELP2, "VERIFY är %s.\n"
500
501 STRING_VERIFY_HELP3, "Må ange ON eller OFF."
502
503 STRING_VERSION_HELP1, "Vis Reactos versjonen\n\n\
504 VER [/C][/R][/W]\n\n\
505 /C Vis anerkjennelse.\n\
506 /R Vis videreformidlingsinformasjon.\n\
507 /W Vis garantiinformasjon."
508
509 STRING_VERSION_HELP2, " kommer med ABSOLUTT INGEN GARANTI; for detaljer\n\
510 Skriv: `ver /w'. Dette är gratis programvare, och du är velkommen til videreformidle\n\
511 det under gitte betingelser; Skriv `ver /r' for detaljer. Skriv `ver /c' for en\n\
512 liste av anerkjennelser."
513
514 STRING_VERSION_HELP3, "\n Dette programet är fordelt i håpet som det vil bli brukbar,\n\
515 men UTEN NOEN GARANTI; uten engang antydet garantid for \n\
516 SALGBARHET eller BRUKBARHET FOR NOE MÅL. Se \n\
517 GNU Generell Publikum Lisens for flere detaljer."
518
519 STRING_VERSION_HELP4, "\n Dette programmet är gratis programvare; du kan videre-\n\
520 formidle det och/eller modifisere det under betingelser av Generell Publikum \n\
521 Lisens som utgivelses av Free Software Foundation; enten version 2 av \n\
522 Lisens, eller (ved din mulighet) andre nyere version.\n"
523
524 STRING_VERSION_HELP5, "\nSend bug rapporter til <ros-dev@reactos.org>.\n\
525 oppdateringer är tilgjengelig her: http://www.reactos.org"
526
527 STRING_VERSION_HELP6, "\nFreeDOS version skrevet av:\n"
528
529 STRING_VERSION_HELP7, "\nReactOS version skrevet av:\n"
530
531 STRING_VOL_HELP1, " Volumet i enhet %c är %s\n"
532 STRING_VOL_HELP2, " Volumet i enhet %c har ingen namn.\n"
533 STRING_VOL_HELP3, " Volumet Serie nummer är %04X-%04X\n"
534 STRING_VOL_HELP4, "Vis disk volumet merke och serie nummer, hvis det eksisterer.\n\nVOL [enhet:]"
535
536 STRING_WINDOW_HELP1, "ändra konsoll vindu aspekt\n\n\
537 WINDOW [/POS[=]venstre,topp,bredde,høyde]\n\
538 [MINI|MAKS|GJENOPPRETT] ['tittel']\n\n\
539 /POS ange vindusposisjon och størrelse\n\
540 MINI minimer vinduet\n\
541 MAKS maksimer vinduet\n\
542 GJENOPPRETT gjenopprett vinduet"
543
544 STRING_WINDOW_HELP2, "ändra konsoll vindu aspekt\n\n\
545 ACTIVATE 'window' [/POS[=]venstre,topp,bredde,høyde]\n\
546 [MINI|MAKS|GJENOPPRETT] ['tittel']\n\n\
547 vindu tittel av vindu på stad fullføre handlinger\n\
548 /POS ange vindu plass och størrelse\n\
549 MIN minimer vinduet\n\
550 MAX maksimer vinduet\n\
551 RESTORE gjenopprett vinduet\n\
552 tittel ny tittel\n"
553
554
555 STRING_HELP1, "Liste av alle tilgjengelige kommandoer (+ beskrivelse)\n\n\
556 kommando /? For mer informasjon om en bestemt kommando\n\n\
557 ? Lister alle tilgjengelige kommando uten beskrivelse).\n\
558 ALIAS Sett, fjern eller vis alias.\n\
559 ATTRIB Viser eller ändra fil attributter.\n\
560 BEEP Piper i høyttaleren.\n\
561 CALL Starte et satsvis program fra et annet.\n\
562 CD Vis namnet på eller endrer aktuell mapp.\n\
563 CHCP Viser eller anger nummer på aktiv tegntabell.\n\
564 CHOICE Venter til bruken väljer en av et sett av val.\n\
565 CLS Tømmer skjermen.\n\
566 CMD Start en ny forekomst av ReactOS kommandotolk.\n\
567 COLOR Anger standard forgrunn- och bakgrunnsfargr for konsollen.\n\
568 COPY Kopierer en eller flere filer til en annen plassering.\n\
569 DATE Viser eller anger datoen.\n\
570 DELETE Sletter en eller flere filer.\n\
571 DIR Viser en liste over filer och undermappar i en mapp.\n\
572 ECHO Viser meldinger, eller slår kommandoecho på eller av.\n\
573 ERASE Sletter en eller flere filer.\n\
574 EXIT Avslutter programmet CMD.EXE program (kommandotolken).\n\
575 FOR Kjør en bestemt kommando for hver fil i et sett av filer.\n\
576 FREE Viser ledig diskplass.\n\
577 GOTO Leder ReactOS kommandotolk til en merket linje i\n\
578 et satsvis program.\n\
579 HELP Viser hjelpeinformasjon for ReactOS-kommandoer.\n\
580 HISTORY Lister alle kommandoer som har blitt brukt\n\
581 IF Utføre betinget behandling i satsvise programmer.\n\
582 LABEL Oppretter, endrer, eller sletter volumnamnet på en disk.\n\
583 MD Oppretter en mapp.\n\
584 MKDIR Oppretter en mapp.\n\
585 MKLINK Creates a filesystem link object.\n\
586 MOVE Flytter en eller flere filer fra en mapp til en annen.\n\
587 PATH Vis eller sett en søkesti for kjørbare filer.\n\
588 PAUSE Avbryter behandling av en satsvis fil, och viser en melding.\n\
589 POPD Fjenoppretter den forige verdien av aktuell mapp, lagret av\n\
590 PUSHD.\n\
591 PROMPT Ändra kommandoledeteksten.\n\
592 PUSHD Lagre aktuell mapp och endrer den etterpå.\n\
593 RD Fjerner en mapp.\n\
594 REM Anger kommentarer i satsvise filer.\n\
595 REN Gir nytt namn til en eller flere filer.\n\
596 RENAME Gir nytt namn til en eller flere filer.\n\
597 RMDIR Fjerner en mapp.\n\
598 SCREEN Flytter markør.\n\
599 SET Vis, sett, eller fjern ReactOS miljøvariabel.\n\
600 SHIFT Shift plass for erstattelige parameter i satsvise filer.\n"
601 STRING_HELP2, "START Start et separat vindu til att kjøre et spesifisert program eller kommando.\n\
602 Utfører kommando.\n\
603 TIME Vis eller sett system tid.\n\
604 TIMER Håndtere stoppeklokker (maks 10 stk).\n\
605 TITLE Sett vindustittel for CMD.EXE sesjon.\n\
606 TYPE Vis innholdet i en text fil.\n\
607 VER Viser ReactOS version.\n\
608 VERIFY Forteller ReactOS om att bekrefte om dine filer är skrevet\n\
609 riktig til disk.\n\
610 VOL Vis et volums namn och serienummer.\n"
611
612
613 STRING_CHOICE_OPTION, "YN"
614 STRING_COPY_OPTION, "YNA"
615
616 STRING_ASSOC_ERROR, "Fil association ble inte funnet for utvidelsen %s\n"
617 STRING_ALIAS_ERROR, "Kommando linje for lang etter alias utvidelse!\n"
618 STRING_BATCH_ERROR, "Feil ved åpning av satsvis fil\n"
619 STRING_CHCP_ERROR1, "Aktiv tegntabell: %u\n"
620 STRING_CHCP_ERROR4, "Ugyldig tegntabell\n"
621 STRING_CHOICE_ERROR, "Ugyldig val. Forventet format: /C[:]val"
622 STRING_CHOICE_ERROR_TXT, "Ugyldig val. Forventet format: /T[:]c,nn"
623 STRING_CHOICE_ERROR_OPTION, "Ulovlig operasjon: %s"
624 STRING_MD_ERROR, "En undermapp eller fil finnes allerede.\n"
625 STRING_MD_ERROR2, "Stien til den nye mappen eksisterer inte.\n"
626 STRING_CMD_ERROR1, "Kan inte videreføre inndata fra fil %s\n"
627 STRING_CMD_ERROR2, "Feil under oppretting av temporær fil for datakanal\n"
628 STRING_CMD_ERROR3, "Kan inte videreføre til fil %s\n"
629 STRING_CMD_ERROR4, "Kör %s...\n"
630 STRING_CMD_ERROR5, "Kör cmdexit.bat...\n"
631 STRING_COLOR_ERROR1, "Samme farge feil! (Bakgrunn och forgrunn kan inte ha samme farge)"
632 STRING_COLOR_ERROR2, "feil i farge spesifikasjon"
633 STRING_COLOR_ERROR3, "Farge %x\n"
634 STRING_COLOR_ERROR4, "samme farge feil!"
635 STRING_CONSOLE_ERROR, "Ukjent feil: %d\n"
636 STRING_COPY_ERROR1, "Feil: kan inte åpne kilden - %s!\n"
637 STRING_COPY_ERROR2, "Feil: kan inte kopiere til seg selv!\n"
638 STRING_COPY_ERROR3, "Feil ved skriving til destinasjon!\n"
639 STRING_COPY_ERROR4, "Feil: Inte implementert enda!\n"
640 STRING_DATE_ERROR, "Ugyldig dato."
641 STRING_DEL_ERROR5, "Filen %s vil bli slettet! "
642 STRING_DEL_ERROR6, "Er du sikker (J/N)?"
643 STRING_DEL_ERROR7, "Sletter: %s\n"
644 STRING_ERROR_ERROR1, "Ukjent feil! Feilkode: 0x%lx\n"
645 STRING_ERROR_ERROR2, "Syntaks feil"
646 STRING_FOR_ERROR1, "'in' tapt i FOR kommando."
647 STRING_FOR_ERROR2, "ingen brakett funnet."
648 STRING_FOR_ERROR3, "'gjøre' tapt."
649 STRING_FOR_ERROR4, "ingen kommando etter 'gjøre'."
650 STRING_FREE_ERROR1, "Ugyldig driver"
651 STRING_FREE_ERROR2, "utmerket"
652 STRING_GOTO_ERROR1, "Ingen merke spesifisert for GÅTIL"
653 STRING_GOTO_ERROR2, "merke '%s' inte funnet\n"
654
655 STRING_MOVE_ERROR1, "[OK]\n"
656 STRING_MOVE_ERROR2, "[Feil]\n"
657
658 STRING_REN_ERROR1, "MoveFile() mislykkes. Feil: %lu\n"
659
660 STRING_START_ERROR1, "Ingen satsvis støtte for øyeblikket!"
661
662 STRING_TIME_ERROR1, "Ugyldig tid."
663
664 STRING_TYPE_ERROR1, "Ugyldig alternativ '/%s'\n"
665
666 STRING_WINDOW_ERROR1, "vinduet ble inte funnet"
667
668
669 STRING_ERROR_PARAMETERF_ERROR, "Parameter format inte riktig - %c\n"
670 STRING_ERROR_INVALID_SWITCH, "Ugyldig bryter - /%c\n"
671 STRING_ERROR_TOO_MANY_PARAMETERS, "For mange parametere - %s\n"
672 STRING_ERROR_PATH_NOT_FOUND, "Stien ble inte funnet\n"
673 STRING_ERROR_FILE_NOT_FOUND, "Filen ble inte funnet\n"
674 STRING_ERROR_REQ_PARAM_MISSING, "Obligatorisk parameter mangler\n"
675 STRING_ERROR_INVALID_DRIVE, "Ugyldig enhet angitt\n"
676 STRING_ERROR_INVALID_PARAM_FORMAT, "Ugyldig parameter format - %s\n"
677 STRING_ERROR_BADCOMMAND, "Feil kommando eller filnamn - %s\n"
678 STRING_ERROR_OUT_OF_MEMORY, "Feil: Minne fullt.\n"
679 STRING_ERROR_CANNOTPIPE, "Feil! Kan inte bruke datakanal! Kan inte åpne midlertidig fil!\n"
680 STRING_ERROR_D_PAUSEMSG, "Tryck valfri tangent för att fortsette . . ."
681 STRING_ERROR_DRIVER_NOT_READY, "enheten är inte klar"
682
683 STRING_PATH_ERROR, "CMD: Inte i miljøet '%s'\n"
684
685 STRING_REPLACE_ERROR1, "Invalid switch - %s\n"
686 STRING_REPLACE_ERROR2, "Mappen ble inte funnet - %s\n"
687 STRING_REPLACE_ERROR3, "The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.\n"
688 STRING_REPLACE_ERROR4, "Invalid parameter combination\n"
689 STRING_REPLACE_ERROR5, "Tilgang nektet - %s\n"
690 STRING_REPLACE_ERROR6, "Ingen filer ble funnet - %s\n"
691 STRING_REPLACE_ERROR7, "Extended Error 32\n"
692
693 STRING_REACTOS_VERSION, "ReactOS Operativsystem [Versjon %s-%s]\n"
694 STRING_CMD_SHELLINFO, "\nReactOS Kommandotolk\nVersjon %s %s"
695 STRING_VERSION_RUNVER, " körs på %s"
696 STRING_COPY_FILE , " %d file(r) kopiert\n"
697 STRING_DELETE_WIPE, "slettet"
698 STRING_FOR_ERROR, "ugyldig variabel spesifikasjon."
699 STRING_SCREEN_COL, "ugyldig verdi for kolonne"
700 STRING_SCREEN_ROW, "ugyldig verdi for rad"
701 STRING_TIMER_TIME "Stoppeklokke %d är %s: "
702 STRING_MKLINK_CREATED_SYMBOLIC, "Symbolic link created for %s <<===>> %s\n"
703 STRING_MKLINK_CREATED_HARD, "Hard link created for %s <<===>> %s\n"
704 STRING_MKLINK_CREATED_JUNCTION, "Junction created for %s <<===>> %s\n"
705 STRING_MORE, "More? "
706 STRING_CANCEL_BATCH_FILE, "\r\nCtrl-Break trykket. Avbryt batch filen? (Ja/Nei/Alt) "
707
708 STRING_INVALID_OPERAND, "Ugyldig operand."
709 STRING_EXPECTED_CLOSE_PAREN, "Forventet ')'."
710 STRING_EXPECTED_NUMBER_OR_VARIABLE,"Forventet nummer eller variabel namn."
711 STRING_SYNTAX_COMMAND_INCORRECT, "Syntaks for kommandoen är feil."
712
713 END