* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / shell / cmd / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: Command-line interface
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: base/shell/cmd/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for Command-line interface
6 * TRANSLATORS: Artem Reznikov, Igor Paliychuk
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10 STRINGTABLE DISCARDABLE
11 BEGIN
12
13 STRING_ASSOC_HELP, "Змiна асоцiацiй файлових розширень.\n\n\
14 assoc [.рош[=[ФайлТип]]]\n\
15 \n\
16 assoc (друк всiх асоцiацiй)\n\
17 assoc .рош (друк вiдповiдної асоцiацiї)\n\
18 assoc .рош= (видалення вiдповiдної асоцiацiї)\n\
19 assoc .рош=ФайлТип (додати нову асоцiацiю)\n"
20
21 STRING_ATTRIB_HELP, "Відображення або зміна атрибутів файлу.\n\n\
22 ATTRIB [+R | -R] [+A | -A] [+S | -S] [+H | -H] файл ...\n\
23 [/S [/D]]\n\n\
24 + Встановлення атрибуту\n\
25 - Зняття атрибуту\n\
26 R Атрибут файлу ""Лише читання""\n\
27 A Атрибут файлу ""Архiвний""\n\
28 S Атрибут файлу ""Системний""\n\
29 H Атрибут файлу ""Прихований""\n\
30 /S Обробка файлiв зi вказаними iменами в поточнiй тецi\n\
31 i у всіх її пiдтеках\n\
32 /D Обробка також i тек\n\n\
33 Введiть ATTRIB без параметра, щоб вивести атрибути всiх файлiв.\n"
34
35 STRING_ALIAS_HELP, "Встановлення, видалення або показ псевдонiмiв.\n\n\
36 ALIAS [псевдонiм=[команда]]\n\n\
37 псевдонiм Iм'я псевдонiма.\n\
38 команда Текст, що пiдставляється замiсть псевдонiма.\n\n\
39 Виведення списку всiх псевдонiмiв:\n\
40 ALIAS\n\n\
41 Встановлення або змiна iснуючого псевдонiма:\n\
42 ALIAS da=dir a:\n\n\
43 Видалення псевдонiма зi списку:\n\
44 ALIAS da="
45
46 STRING_BEEP_HELP, "Звуковий сигнал динамiка.\n\nBEEP\n"
47
48 STRING_CALL_HELP, "Виклик однiєї пакетної програми з iншої.\n\n\
49 CALL [диск:][шлях]iм'я_файла [параметри]\n\n\
50 параметри Набiр параметрiв командного рядка, необхiдних для пакетного\n\
51 файлу."
52
53 STRING_CD_HELP, "Виведення iменi або змiна поточного каталогу\n\n\
54 CHDIR [/D][диск:][шлях]\n\
55 CHDIR[..|.]\n\
56 CD [/D][диск:][шлях]\n\
57 CD[..|.]\n\n\
58 .. батькiвський каталог\n\
59 . поточний каталог\n\
60 /D Одночасна змiна поточного диску та каталогу.\n\n\
61 Команда CD диск: вiдображає iм'я поточного каталогу вказаного диску.\n\
62 Команда CD без параметрiв вiдображає iмена поточних диску та каталогу.\n"
63
64 STRING_CHCP_HELP, "Вивiд або змiна поточного номера кодової сторiнки.\n\n\
65 CHCP [nnn]\n\n\
66 nnn Задає номер кодової сторiнки.\n\n\
67 Команда CHCP без параметра виводить поточний номер кодової сторiнки.\n"
68
69 STRING_CHOICE_HELP, "Очiкує, поки користувач не обере один з вказаних в списку символiв.\n\n\
70 CHOICE [/C[:]список_символiв][/N][/S][/T[:]c,nn][текст]\n\n\
71 /C[:]список_символiв Задає допустимi символи. По замовчуванню це YN.\n\
72 /N Не виводити список символiв i ? пiсля пiдказки.\n\
73 /S Трактувати символи як чутливi до регiстру.\n\
74 /T[:]c,nn По замовчуванню вибір c пiсля проминання nn секунд.\n\
75 текст пiдказка.\n\n\
76 ERRORLEVEL встановлюється рiвним номеру вибраного символу.\n"
77
78 STRING_CLS_HELP, "Очищення екрану.\n\nCLS\n"
79
80 STRING_CMD_HELP1, "\nДоступнi внутрiшнi команди:\n"
81
82 STRING_CMD_HELP2, "\nДоступнi можливостi:"
83
84 STRING_CMD_HELP3," [псевдонiми]"
85
86 STRING_CMD_HELP4," [iсторiя]"
87
88 STRING_CMD_HELP5," [заваршення iмен файлiв unix]"
89
90 STRING_CMD_HELP6," [стек директорiй]"
91
92 STRING_CMD_HELP7," [перенаправлення та piping]"
93
94 STRING_CMD_HELP8, "Запуск нової копiї iнтерпретатора команд ReactOS.\n\n\
95 CMD [/[C|K] команда][/P][/Q][/T:кл]\n\n\
96 /C команда Виконання вказаної команди з подальшим завершенням.\n\
97 /K команда Виконання вказаної команди без подальшого завершення.\n\
98 /P CMD стає перманентним i запускає autoexec.bat\n\
99 (процес не може бути завершений).\n\
100 /T:кл Вибiр кольору тексту/тла (детальнiше див. COLOR /?).\n"
101
102 STRING_COLOR_HELP1, "Встановлення кольорiв по замовчуванню для тексту та тла.\n\n\
103 COLOR [attr [/-F]] \n\n\
104 attr Атрибути кольорiв для текстових вiкон\n\
105 /-F Не заливати незаповненi мiсця кольором\n\n\
106 Iснує три способи задання кольорiв:\n\
107 1) за назвою на англiйськiй мовi (потрiбно лише першi три букви назви)\n\
108 2) в виглядi десяткових чисел (decimal on decimal)\n\
109 3) двi шiснадцятковi цифри\n\n\
110 Таблиця кольорiв:\n\
111 дес шіс назва дес шіс назва\n\
112 0 0 Чорний 8 8 Сiрий\n\
113 1 1 Синiй 9 9 Свiтло-синiй\n\
114 2 2 Зелений 10 A Свiтло-зелений\n\
115 3 3 Блакитний 11 B Свiтло-блакитний\n\
116 4 4 Червоний 12 C Свiтло-червоний\n\
117 5 5 Малиновий 13 D Свiтло-малиновий\n\
118 6 6 Жовтий 14 E Свiтло-жовтий\n\
119 7 7 Бiлий 15 F Яскраво-бiлий\n"
120
121 STRING_COPY_HELP1, "Перезаписати %s (Yes/No/All)? "
122
123 STRING_COPY_HELP2, "Копiювання одного або декількох файлiв в iнше мiсце.\n\n\
124 COPY [/V][/Y|/-Y][/A|/B] джерело [/A|/B]\n\
125 [+ джерело [/A|/B] [+ ...]] [результат [/A|/B]]\n\n\
126 джерело Iмена одного або декiлькох файлiв, що будуть скопійованi.\n\
127 /A Файл є текстовим файлом ASCII.\n\
128 /B Файл є двiйковим файлом.\n\
129 результат Каталог та/або iм'я для кiнцевих файлiв.\n\
130 /V Перевiрка правильностi копiювання файлiв.\n\
131 /Y Придавлення запиту пiдтвердження на перезапис iснуючого\n\
132 результуючого файлу.\n\
133 /-Y Обов'язковий запит пiдтвердження на перезапис iснуючого\n\
134 результуючого файлу.\n\n\
135 Ключ /Y можна встановити через змiнну середовища COPYCMD.\n\
136 ...\n"
137
138 STRING_DATE_HELP1, "\nВведiть нову дату (mm%cdd%cyyyy): "
139
140 STRING_DATE_HELP2, "\nВведiть нову дату (dd%cmm%cyyyy): "
141
142 STRING_DATE_HELP3, "\nВведiть нову дату (yyyy%cmm%cdd): "
143
144 STRING_DATE_HELP4, "Вiдображення чи змiна дати.\n\n\
145 DATE [/T][дата]\n\n\
146 /T лише вiдображення\n\n\
147 Команда DATE без параматрiв вiдображає поточну дату i запитує ввід\n\
148 нової дати. Для збереження поточної дати натис ENTER.\n"
149
150 STRING_DEL_HELP1, "Видалення одного або декiлькох файлiв.\n\n\
151 DEL [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]атрибути]] iмена_файлiв ...\n\
152 DELETE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]атрибути]] iмена_файлiв ...\n\
153 ERASE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]атрибути]] iмена_файлiв ...\n\n\
154 iмена_файлів Iмена одного або декiлькох файлiв.\n\n\
155 /N Не виконувати операцiю видалення безпосередньо.\n\
156 /P Запит на пiдтвердження перед видаленням кожного файлу.\n\
157 /T Вiдображає кiлькiсть видалених файлiв i звiльненого\n\
158 дискового простору.\n\
159 /Q Вимкнення запиту на пiдтвердження при видаленнi файлiв.\n\
160 /W Перезаписати файл випадковими даними перед видаленням.\n\
161 /Y Вимкнення запиту на пiдтвердження при видаленнi файлiв\n\
162 навiть для маски *.*.\n\
163 /F Примусове видалення прихованих, системних та файлiв\n\
164 доступних лише для читання.\n\
165 /S Видаляти файл з всiх пiддиректорiй\n\
166 /A Вiдбiр файлiв для видалення за властивостями.\n\
167 властивостi\n\
168 R Доступнi лише для читання\n\
169 S Системнi файли\n\
170 A Файли для архiвування\n\
171 H Прихованi файли\n\
172 Префiкс ""-"" означає НЕ\n"
173
174 STRING_DEL_HELP2, "Всi файли в каталозi будуть видалннi!\nВи впевненi (Y/N)?"
175 STRING_DEL_HELP3, " %lu файл видалено\n"
176 STRING_DEL_HELP4, " %lu файлiв видалено\n"
177
178 STRING_DELAY_HELP, "пауза на n секунд чи мiлiсекунд\n\
179 DELAY [/m]n\n\n\
180 /m вказує, що n це мiлiсекунди\n\
181 iнакше n це кiлькiсть секунд\n"
182
183 STRING_DIR_HELP1, "DIR [диск:][шлях][iм'я_файлу] [/A[[:]атрибути]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]\n\
184 [/O[[:]порядок]] [/P] [/Q] [/S] [/T[[:]час]] [/W] [/X] [/4]\n\n\
185 [диск:][шлях][iм'я_файлу]\n\
186 Визначає диск, директорію, та/чи файли для їх виведення в списку.\n\n\
187 /A Вiдображення файлiв з вказаними атрибутами.\n\
188 атрибути D Директорiї R Файли, доступнi лише для чтання\n\
189 H Прихованi файли A Файли, готовi для архiвування\n\
190 S Системнi файли Префiкс ""-"" означає НЕ\n\
191 /B Виведення лише iмен файлiв.\n\
192 /C Застосування роздільника груп розрядів для виводу розмірів файлів\n\
193 (по замовчуваннi). Для вимкнення цього режиму використайте ключ /-C.\n\
194 /D Виведення списку в декiлька стовпчикiв з сортуванням по стовпчиках.\n\
195 /L Використання нижнього регiстру.\n\
196 /N Вiдображення iмен файлiв у крайньому правому стовпчику.\n\
197 /O Сортування списку вiдображених файлiв.\n\
198 порядок N За iм'ям (по алфавiту) S За розмiром (спершу меншi)\n\
199 E За розширенням (по алфавiту) D За датою/часом (спершу старiшi)\n\
200 G Почати список з каталогiв Префiкс ""-"" для зворотнього порядку\n\
201 /P Пауза пiсля кожного заповнення екрану.\n\
202 /Q Вiдображення даних про власника файлу.\n\
203 /S Вiдображення файлiв з вказаного каталогу та всiх пiдкаталогiв.\n\
204 /T Вибiр поля часу для вiдображення чи сортування\n\
205 час C Створення\n\
206 A Останнiй доступ\n\
207 W Остання змiна\n\
208 /W Список на декiлька стовпцiв.\n\
209 /X Вiдображення коротких iмен файлiв, iмена яких не вiдповiдають \n\
210 стандарту 8.3. Формат аналогiчний виводу з ключем /N але короткi\n\
211 iмена виводяться спава вiд довгих. Якщо у файла немає короткого\n\
212 iм'я, замiсть нього виводяться пробли.\n\
213 /4 Вiдображення року в чотиризначному форматi\n\n\
214 Ключi можуть бути попередньо заданi в змiннiй середовища DIRCMD. Вiдхилити\n\
215 попередньо заданi ключi можна префiксом - (дефiс)--наприклад, /-W.\n"
216
217 STRING_DIR_HELP2, " Том в пристрої %c має мiтку %s\n"
218 STRING_DIR_HELP3, " Том в пристрої %c не має мiтки.\n"
219 STRING_DIR_HELP4, " Серiйний номер тому: %04X-%04X\n"
220 STRING_DIR_HELP5, "\n Всього:\n%16i Файл(iв)% 14s байт\n"
221 STRING_DIR_HELP6, "%16i Dir(s)% 15s bytes free\n"
222 STRING_DIR_HELP7, "\n Directory of %s\n\n"
223 STRING_DIR_HELP8, "%16i Файл(iв)% 14s байт\n"
224
225 STRING_DIRSTACK_HELP1, "Зберiгає поточну директорiю для використання командою POPD, потiм\n\
226 замiнює її на вказану.\n\n\
227 PUSHD [path | ..]\n\n\
228 path Вказує директорiю, яку треба зробити поточною\n"
229
230 STRING_DIRSTACK_HELP2, "Змiнює поточну директорiю на ту, яка збережена командою PUSHD.\n\nPOPD"
231
232 STRING_DIRSTACK_HELP3, "Друкує вмiст стеку директорiй.\n\nDIRS"
233
234 STRING_DIRSTACK_HELP4, "Стек директорiй порожнiй"
235
236 STRING_ECHO_HELP1, "Виводить повiдомлення без повернення каретки та переведення рядка.\n\n\
237 ECHOS повiдомлення"
238
239 STRING_ECHO_HELP2, "Виводить повiдомлення в стандартний канал виводу помилок.\n\n\
240 ECHOERR повiдомлення\n\
241 ECHOERR. друкує порожнiй рядок"
242
243 STRING_ECHO_HELP3, "Друкує повiдомлення в стандартний канал виводу помилок без повернення каретки та переведення рядка.\n\n\
244 ECHOSERR повiдомлення"
245
246 STRING_ECHO_HELP4, "Виведення повiдомлення та перемикання режиму вiдображення команд на екранi.\n\n\
247 ECHO [ON | OFF]\n\
248 ECHO [повiдомлення]\n\
249 ECHO. друкує порожнiй рядок\n\n\
250 ECHO без параметра виводить поточний режим вiдображення команд."
251
252 STRING_ECHO_HELP5, "ECHO is %s\n"
253
254 STRING_EXIT_HELP, "Завершує iнтерпретатор команд.\n\nEXIT [/b] [ExitCode]\n\n\
255 /B Виходить лише з пакетного файлу. \n\
256 Якщо робота йде поза пакетним файлом - вихiд з cmd.exe\n\
257 ExitCode Це значення буде присвоєно ERRORLEVEL при виходi\n"
258
259 STRING_FOR_HELP1, "Запускає вказану команду для кожного файлу з набору файлiв\n\n\
260 FOR %variable IN (набiр) DO команда [параметри]\n\n\
261 %variable Параметр, що пiдставляється.\n\
262 (набiр) Набiр з одного або декiлькох файлiв. Можна використовувати маски.\n\
263 команда Команда, яку слiд виконати для кожного файлу.\n\
264 параметри Параметри i ключi для вказаної команди.\n\n\
265 В пакетних програмах для команди FOR використовується %%variable замiсть\n\
266 %variable.\n"
267
268 STRING_FREE_HELP1, "\nТом диску %s : %-11s\n\
269 Серiйний номер: %s\n\
270 %16s байт загального дискового простору\n\
271 %16s байт зайнято\n\
272 %16s байт вiльно\n"
273
274 STRING_FREE_HELP2, "Виводить iнформацiю про том.\n\nFREE [drive: ...]\n"
275
276 STRING_IF_HELP1, "Оператор умовного виконання команд у пакетному файлi.\n\n\
277 IF [NOT] ERRORLEVEL число команда\n\
278 IF [NOT] рядок1==рядок2 команда\n\
279 IF [NOT] EXIST iм'я_файлу команда\n\
280 IF [NOT] DEFINED змiнна команда\n\n\
281 NOT Вказує, що CMD повинен виконати команду, лише якщо\n\
282 умова є хибною\n\
283 ERRORLEVEL число Ця умова є iстинною, якщо код, що повернула\n\
284 остання виконана програма не меньше вказаного числа.\n\
285 команда Зазначає команду, виконувану при iстинностi умови.\n\
286 рядок1==рядок2 Ця умова є iстинною, якщо вказанi рядки\n\
287 спiвпадають.\n\
288 EXIST iм'я_файлу Умова є iстинною, якщо файл з вказаним iменем iснує.\n\
289 DEFINED змiнна Ця умова є iстинною, якщо вказана змiнна\n\
290 задана.\n"
291
292 STRING_GOTO_HELP1, "Передача управління рядку пакетного файлу, що мiстить мiтку.\n\n\
293 GOTO мiтка\n\n\
294 label рядок пакетного файлу, визначений як мiтка.\n\n\
295 Мітка повинна знаходитися в окремому рядку i починатися з двокрапки."
296
297 STRING_LABEL_HELP1, "Вiдображення або змiна мiтки тому.\n\nLABEL [диск:][мiтка]\n"
298
299 STRING_LABEL_HELP2, "Том в пристрої %c: має мiтку %s\n"
300 STRING_LABEL_HELP3, "Том в пристрої %c: не має мiтки\n"
301 STRING_LABEL_HELP4, "Серiйний номер тому: %04X-%04X\n"
302 STRING_LABEL_HELP5, "Мiтка тому (11 букв, ENTER без мiтки)? "
303
304 STRING_LOCALE_HELP1, "Поточний час: "
305
306 STRING_MKDIR_HELP, "Створення каталогу.\n\n\
307 MKDIR [диск:]шлях\nMD [диск:]шлях"
308
309 STRING_MKLINK_HELP, "Створення об'єкту-посилання файлової системи.\n\n\
310 MKLINK [/D | /H | /J] назва_посилання цiль\n\n\
311 /D Вказує, що цiль символчного посилання - це директорiя.\n\
312 /H Створення жорсткого посилання.\n\
313 /J Створення з'єднання директорiй.\n\n\
314 Якщо не вказано нi /H нi /J , створюється символiчне посилання."
315
316 STRING_MEMMORY_HELP1, "Вiдображення об'єму системної пам'ятi.\n\nMEMORY"
317
318 STRING_MEMMORY_HELP2, "\n %12s%% пам'ятi використовується.\n\n\
319 %13s байт всього фiзичної RAM.\n\
320 %13s байт доступно фiзичної RAM.\n\n\
321 %13s байт всього в файлi довантаження.\n\
322 %13s байт доступно в файлi довантаження.\n\n\
323 %13s байт всього вiртуальної пам'ятi.\n\
324 %13s байт доступно вiртуальної пам'ятi.\n"
325
326 STRING_MISC_HELP1, "Натиснiть клавiшу для продовження...\n"
327
328 STRING_MOVE_HELP1, "Переписати %s (Yes/No/All)? "
329
330 STRING_MOVE_HELP2, "Перемiщення файлiв i перейменування файлiв i каталогiв.\n\n\
331 Перемiщення одного та бiльше файлiв:\n\
332 MOVE [/N][диск:][шлях]iм'я_файлу1[,...] призначення\n\n\
333 Перейменування каталогу:\n\
334 MOVE [/N][диск:][шлях]iм'я_каталогу1 iм'я_каталогу2\n\n\
335 [диск:][шлях]iм'я_файлу1 Вказує мiсце розташування й iм'я файлу або\n\
336 файлiв якi необхiдно перемiстити.\n\
337 /N Нiчого. Do everything but move files or directories.\n\n\
338 Поточнi обмеження:\n\
339 - Неможливо переносити файли чи теки мiж рiзними роздiлами.\n"
340
341 STRING_MSGBOX_HELP, "показ вiкна з повiдомленням та повернення вiдповдi користувача\n\n\
342 MSGBOX тип ['заголовок'] пiдказка\n\n\
343 тип вiдображені кнопки\n\
344 можливi значення: OK, OKCANCEL,\n\
345 YESNO, YESNOCANCEL\n\
346 заголовок заголовок вiкна з повiдомленням\n\
347 пiдказка текст повiдомлення\n\n\n\
348 ERRORLEVEL встановлюється вiдповдно до натиснутої кнопки:\n\n\
349 YES : 10 | NO : 11\n\
350 OK : 10 | CANCEL : 12\n"
351
352 STRING_PATH_HELP1, "Показ або задання шляху пошуку виконуваних файлiв.\n\n\
353 PATH [[диск:]шлях[;...]]\nPATH ;\n\n\
354 Команда PATH ; очищає шлях пошуку файлiв та обмежує його\n\
355 поточним каталогом.\n\
356 Команда PATH без параметрiв вiдображає поточний шлях пошуку.\n"
357
358 STRING_PROMPT_HELP1, "Змiна запрошення командного рядка.\n\n\
359 PROMPT [текст]\n\n\
360 текст Нове запрошення командного рядка.\n\n\
361 Запрошення може складатись з звичайних символiв та наступних кодiв:\n\n\
362 $A & (Амперсанд)\n\
363 $B | (вертикальна риска)\n\
364 $C ( (Лiва кругла дужка)\n\
365 $D Поточна дата\n\
366 $E ESC (символ ASCII з кодом 27)\n\
367 $F ) (Права кругла дужка)\n\
368 $G > (знак більше)\n\
369 $H Backspace (видалення попередьного символу)\n\
370 $L < (знак меньше)\n\
371 $N Поточний диск\n\
372 $P Поточний диск та каталог\n\
373 $Q = (знак рiвностi)\n\
374 $T Поточний час\n\
375 $V Номер версiї операцiйної системи\n\
376 $_ Повернення каретки та переведення рядка\n\
377 $$ $ (знак долара)\n"
378
379 STRING_PAUSE_HELP1, "Призупинка обробки пакетного файлу i показ повiдомлення:\n\
380 'Для продовження натиснiть будь-яку клавiшу...' чи задане повiдомлення.\n\n\
381 PAUSE [повiдомлення]"
382
383 STRING_PROMPT_HELP2, " $+ Показує поточну глибину стека каталогiв"
384
385 STRING_PROMPT_HELP3, "\nPROMPT без параметрiв встановлює запрошення командного рядка за замовчуванням."
386
387 STRING_REM_HELP, "Стартує рядок коментаря впакетному файлi.\n\nREM [Comment]"
388
389 STRING_RMDIR_HELP, "Видалення каталогу.\n\n\
390 RMDIR [диск:]шлях\nRD [диск:]шлях\n\
391 /S Видалення всього дерева всерединi цiлi\n\
392 /Q Вимкнення запиту пiдтвердження\n"
393 STRING_RMDIR_HELP2, "Каталог не порожнiй!\n"
394
395 STRING_REN_HELP1, "Перейменування одного чи кiлькох файлiв/каталогiв.\n\n\
396 RENAME [/E /N /P /Q /S /T] старе_iм'я ... нове_iм'я\n\
397 REN [/E /N /P /Q /S /T] старе_iм'я ... нове_iм'я\n\n\
398 /E Не показувати повiдомлення про помилки.\n\
399 /N Нiчого.\n\
400 /P Запит пiдтвердження для кожного файлу.\n\
401 (Ще не реалiзовано!)\n\
402 /Q Тихо.\n\
403 /S Перейменувати пiдкаталоги.\n\
404 /T Вiдображення кiлькостi переiменованих файлiв.\n\n\
405 Для кiнцевого фалу не можна вказати iнший диск чи каталог.\n\
406 Для цього використайте команду MOVE.\n"
407
408 STRING_REN_HELP2, " %lu файл переiменовано\n"
409
410 STRING_REN_HELP3, " %lu файлiв переiменовано\n"
411
412 STRING_REPLACE_HELP1, "Замiна файлiв.\n\n\
413 REPLACE [диск1:][шлях1]iм'я_файлу [диск2:][шлях2] [/A] [/P] [/R] [/W]\n\
414 REPLACE [диск1:][шлях1]iм'я_файлу [диск2:][шлях2] [/P] [/R] [/S] [/W] [/U]\n\n\
415 [диск1:][шлях1]iм'я_файлу Задає файл(и) для замiни.\n\
416 [диск2:][шлях2] Задає каталог, в якому будуть замiненi файли\n\
417 файли.\n\
418 /A Додати новi файли в кiнцеву теку. Неможливе\n\
419 при використаннi ключiв /S чи /U.\n\
420 /P Запит на пiдтвердження замiни файлу чи\n\
421 додавання початкового файлу.\n\
422 /R Замiнює також файли лише для читання.\n\
423 /S Замiнює файли у всiх пiдкаталогах каталогу\n\
424 призначення. Неможливе при використаннi\n\
425 ключа /A.\n\
426 /W Чекає поки ви вставите диск перед початком.\n\
427 /U Замiнює (оновлює) лише файли, що старiшi нiж\n\
428 копiйованi. Неможливе при використаннi ключа /A.\n"
429
430 STRING_REPLACE_HELP2, "Необхiдний шлях джерела\n"
431
432 STRING_REPLACE_HELP3, "Не замiнено жодних файлiв\n"
433
434 STRING_REPLACE_HELP4, "%lu файл(iв) замiнено\n"
435
436 STRING_REPLACE_HELP5, "Замiна %s\n"
437
438 STRING_REPLACE_HELP6, "Замiнити %s\n"
439
440 STRING_REPLACE_HELP7, "Не додано жодних файлiв\n"
441
442 STRING_REPLACE_HELP8, "%lu файл(iв) додано\n"
443
444 STRING_REPLACE_HELP9, "Додати %s (Y/N) "
445
446 STRING_REPLACE_HELP10, "Замiнити %s (Y/N) "
447
448 STRING_REPLACE_HELP11, "Додавання %s\n"
449
450
451 STRING_SHIFT_HELP, "Змiна позицiї пiдставлюваних параметрiв для пакетного файлу.\n\n\
452 SHIFT [DOWN]"
453
454 STRING_SCREEN_HELP, "перемiщення курсора та опцiонально показ тексту\n\n\
455 SCREEN ряд стп [текст]\n\n\
456 ряд рядок, куди требе перемiстити курсор\n\
457 стп стовпчик, куди требе перемiстити курсор"
458
459 STRING_SET_HELP, "Показ, задання чи видалення змiнних середовища.\n\n\
460 SET [змiнна[=][значення]]\n\n\
461 змiнна Iм'я змiнної середовища.\n\
462 значення Рядок символiв, що призначається вказанiй змiннiй.\n\n\
463 SET без параметрiв виводить поточнi значення змiнних середовища.\n"
464
465 STRING_START_HELP1, "Запуск команди.\n\n\
466 START команда\n\n\
467 команда Команда для запуску.\n\n\
468 На даний момент всi команди стартують асинхронно.\n"
469
470 STRING_TITLE_HELP, "Змiна заголовка вiкна командного рядка.\n\n\
471 TITLE [рядок]\n\n\
472 рядок Майбутнiй заголовок вiкна командного рядка.\n"
473
474 STRING_TIME_HELP1, "Вiдображення чи змiна системного часу.\n\n\
475 TIME [/T][час]\n\n\
476 /T лише вiдображення\n\n\
477 TIME без параметрiв виводить поточний час та запитує\n\
478 введення нового. Натиснiть ENTER для збереження поточного.\n"
479
480 STRING_TIME_HELP2, "Введiть новий час: "
481
482 STRING_TIMER_HELP1, "Минуло %d мсек\n"
483
484 STRING_TIMER_HELP2, "Минуло %02d%c%02d%c%02d%c%02d\n"
485
486 STRING_TIMER_HELP3, "дозволяє використати десять секундомiрiв.\n\n\
487 TIMER [ON|OFF] [/S] [/n] [/Fn]\n\n\
488 ON ввiмкнути секундомiр (ON)\n\
489 OFF вимкнути секундомiр (OFF)\n\
490 /S Рiзниця в часi. Повертає рiзницю в часi\n\
491 секундомiра без змiни його значення\n\
492 /n Задати номер секундомiра.\n\
493 Доступнi номери вiд 0 до 9\n\
494 За замовчуванням - 1\n\
495 /Fn Формат виводу\n\
496 n може бути:\n\
497 0 мiлiсекунди\n\
498 1 hh%cmm%css%cdd\n\n\
499 Якщо не вказанi ON, OFF та /S , команда перемикає\n\
500 стан секундомiра\n\n"
501
502 STRING_TYPE_HELP1, "Виведення вмiсту текстових файлiв.\n\nTYPE [диск:][шлях]iм'я_файлу \n\
503 /P Поекранний вивiд.\n"
504
505 STRING_VERIFY_HELP1, "This command is just a dummy!!\n\
506 Ввiмкнення чи вимкнення перевiрки правильностi запису файлiв\n\
507 на диск.\n\n\
508 VERIFY [ON | OFF]\n\n\
509 VERIFY без параметрiв виводить поточне значення команди.\n"
510
511 STRING_VERIFY_HELP2, "VERIFY %s.\n"
512
513 STRING_VERIFY_HELP3, "Треба задати ON або OFF."
514
515 STRING_VERSION_HELP1, "Данi про версiю оболонки\n\n\
516 VER [/C][/R][/W]\n\n\
517 /C Вiдображення списку авторiв.\n\
518 /R Вiдображення iнформацiї про перепоширення.\n\
519 /W Вiдображення гарантiйної iнформацiї."
520
521 STRING_VERSION_HELP2, " надається без БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТIЙ; для детальних даних\n\
522 надрукуйте: `ver /w'. Ця програма є вiльним ПЗ, i ви можете розповсюджувати\n\
523 її згiдно певних умов; надрукуйте `ver /r' для детальних даних. Надрукуйте `ver /c' \n\
524 для виведення списку авторiв."
525
526 STRING_VERSION_HELP3, "\n Ця програма розповсюджується iз сподiванням, що вона буде корисною,\n\
527 але БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТIЙ; навiть без непрямих гарантiй\n\
528 щодо ПРОДАЖУ чи ПРИДАТНОСТI ДЛЯ ПЕВНИХ ЦIЛЕЙ. Дивiться\n\
529 GNU General Public License для детальної iнформацiї."
530
531 STRING_VERSION_HELP4, "\n Ця програма є вiльним ПЗ; ви можете перепоширювати її та/чи\n\
532 модифiкувати згiдно умов GNU General Public License, що опублiкована\n\
533 Free Software Foundation; версiї 2 Лiцензiї, чи\n\
534 (на ваш вибiр) будь-якої новiшої версiї.\n"
535
536 STRING_VERSION_HELP5, "\nВiдсилайте звiти про помилки на <ros-dev@reactos.org>.\n\
537 Оновлення доступнi на: http://www.reactos.org"
538
539 STRING_VERSION_HELP6, "\nFreeDOS-версiя написана:\n"
540
541 STRING_VERSION_HELP7, "\nReactOS-версiя написана:\n"
542
543 STRING_VOL_HELP1, " Том в пристрої %c має мiтку %s\n"
544 STRING_VOL_HELP2, " Том в пристрої %c не має мiтки.\n"
545 STRING_VOL_HELP3, " Серiйний номер тому: %04X-%04X\n"
546 STRING_VOL_HELP4, "Виводить мiтку тому та серiйний номер, якщо вони iснують.\n\nVOL [диск:]"
547
548 STRING_WINDOW_HELP1, "змiнює вигляд вiкна консолi\n\n\
549 WINDOW [/POS[=]left,top,width,heigth]\n\
550 [MIN|MAX|RESTORE] ['заголовок']\n\n\
551 /POS визначає розміри та розмiщення вiкна\n\
552 MIN згортає вiкно\n\
553 MAX розгортає вiкно\n\
554 RESTORE вiдновлює вiкно"
555
556 STRING_WINDOW_HELP2, "змiнює вигляд вiкна консолi\n\n\
557 ACTIVATE 'window' [/POS[=]left,top,width,heigth]\n\
558 [MIN|MAX|RESTORE] ['title']\n\n\
559 window заголовок вiкна, вигляд якого треба змiнити\n\
560 /POS визначає розміри та розмiщення вiкна\n\
561 MIN згортає вiкно\n\
562 MAX розгортає вiкно\n\
563 RESTORE вiдновлює вiкно\n\
564 title новий заголовок\n"
565
566
567 STRING_HELP1, "Список всiх доступних команд (+ опис)\n\n\
568 команда /? Для докладної iнформацiї про конкретну команду\n\n\
569 ? Список всiх доступних команд без опису.\n\
570 ALIAS Встановлення, видалення або показ псевдонiмiв.\n\
571 ATTRIB Вiдображення або змiна атрибутiв файлу.\n\
572 BEEP Звуковий сигнал динамiка.\n\
573 CALL Виклик однiєї пакетної програми з iншої.\n\
574 CD Вiдображення iменi або змiна поточної теки.\n\
575 CHCP Вiдображення або встановлення поточного номера кодової сторiнки.\n\
576 CHOICE Очiкування вибору користувачем одного з вказаних символiв.\n\
577 CLS Очищення екрану.\n\
578 CMD Запуск нової копiї iнтерпретатора команд ReactOS.\n\
579 COLOR Встановлення типових кольорiв тексту i тла консолi.\n\
580 COPY Копiювання одного або бiльше файлiв в iнше мiсце.\n\
581 DATE Вiдображення або встановлення дати.\n\
582 DELETE Видалення одного або бiльше файлiв.\n\
583 DIR Вiдображення списку файлiв i пiдтек в тецi.\n\
584 ECHO Вiдображення повiдомлень, або перемикання режиму вiдображення команд.\n\
585 ERASE Видалення одного або бiльше файлiв.\n\
586 EXIT Вихiд з програми CMD.EXE (iнтерпретатора команд).\n\
587 FOR Запуск вказаної команди для кожного файлу з набору файлiв.\n\
588 FREE (Вiльний) дисковий простiр.\n\
589 GOTO Передача управлiння рядку пакетної програми, який мiстить мiтку.\n\
590 HELP Довiдкова iнформацiя про команди ReactOS.\n\
591 HISTORY Список усiх використаних команд.\n\
592 IF Оператор обробки умов у пакетних програмах.\n\
593 LABEL Створення, змiна, або видалення мiток тому диска.\n\
594 MD Створення теки.\n\
595 MKDIR Створення теки.\n\
596 MKLINK Створення об'єкту-посилання файлової системи.\n\
597 MOVE Перемiщення одного або бiльше файлiв з однiєї теки до iншої\n\
598 теки.\n\
599 PATH Вiдображення або встановлення шляху пошуку виконуваних файлiв.\n\
600 PAUSE Тимчасове припинення обробки командного файлу i показ повiдомлення.\n\
601 POPD Вiдновлює попереднє значення поточної теки, збережене командою\n\
602 PUSHD.\n\
603 PROMPT Змiна запрошення командного рядка.\n\
604 PUSHD Зберiгає поточну теку, а потiм змiнює її.\n\
605 RD Видалення теки.\n\
606 REM Записує коментарi (зауваження) в командних файлах.\n\
607 REN Перейменування файла або файлiв.\n\
608 RENAME Перейменування файла або файлiв.\n\
609 REPLACE Замiна файлiв.\n\
610 RMDIR Перемiщення теки.\n\
611 SCREEN Перемiщення курсора i виведення тексту.\n\
612 SET Вiдображення, встановлення, або видалення змiнних оточення ReactOS.\n\
613 SHIFT Зрушення позицiї замiнних параметрiв у командних файлах.\n"
614 STRING_HELP2, "START Вiдкриває окреме вiкно для запуску вказаних команд або програм.\n\
615 Виконує команду.\n\
616 TIME Вiдображення або встановлення системного часу.\n\
617 TIMER Дозволяє використання десяти секундомiрiв.\n\
618 TITLE Встановлення заголовка вiкна для сесiї CMD.EXE.\n\
619 TYPE Вiдображення вмiсту текстового файлу.\n\
620 VER Вiдображення версiї ReactOS.\n\
621 VERIFY Включення або вiдключення режиму перевiрки правильностi запису\n\
622 файлiв на диск.\n\
623 VOL Вiдображення мiтки тому диска i серiйного номера.\n"
624
625
626 STRING_CHOICE_OPTION, "YN"
627 STRING_COPY_OPTION, "YNA"
628
629
630 STRING_ALIAS_ERROR, "Командний рядок занадто довгий пiсля розгортання псевдонiмiв!\n"
631 STRING_ASSOC_ERROR, "Не знайдено файлової асоцiацiї для розширення %s\n"
632 STRING_BATCH_ERROR, "Помилка вiдкриття пакетного файлу\n"
633 STRING_CHCP_ERROR1, "Поточна кодова сторiнка: %u\n"
634 STRING_CHCP_ERROR4, "Помилкова кодова сторiнка\n"
635 STRING_CHOICE_ERROR, "Невiрний параметр. Очiкується формат: /C[:]параметри"
636 STRING_CHOICE_ERROR_TXT, "Невiрний параметр. Очiкується формат: /T[:]c,nn"
637 STRING_CHOICE_ERROR_OPTION, "Невiрний параметр: %s"
638 STRING_CMD_ERROR1, "Не можу перенаправити ввiд з файлу %s\n"
639 STRING_CMD_ERROR2, "Помилка створення тимчасового файлу для pipe-даних\n"
640 STRING_CMD_ERROR3, "Не можу перенаправити в файл %s\n"
641 STRING_CMD_ERROR4, "Запуск %s...\n"
642 STRING_CMD_ERROR5, "Запуск cmdexit.bat...\n"
643 STRING_COLOR_ERROR1, "помилка - однаковi кольори! (тло та текст не можуть бути однакового кольору)"
644 STRING_COLOR_ERROR2, "помилка при вказаннi кольору"
645 STRING_COLOR_ERROR3, "Колiр %x\n"
646 STRING_COLOR_ERROR4, "помилка - однаковi кольори!"
647 STRING_CONSOLE_ERROR, "Невiдома помилка: %d\n"
648 STRING_COPY_ERROR1, "Помилка: Неможливо вiдкрити джерело - %s!\n"
649 STRING_COPY_ERROR2, "Помилка: Неможливо копiювати в себе!\n"
650 STRING_COPY_ERROR3, "Помилка запису призначення!\n"
651 STRING_COPY_ERROR4, "Помилка: Ще не реалiзовано!\n"
652 STRING_DATE_ERROR, "Невiрна дата."
653 STRING_DEL_ERROR5, "Файл %s буде видалений! "
654 STRING_DEL_ERROR6, "Ви впевненi (Y/N)?"
655 STRING_DEL_ERROR7, "Видалення: %s\n"
656 STRING_ERROR_ERROR1, "Невiдома помилка! Код помилки: 0x%lx\n"
657 STRING_ERROR_ERROR2, "Синтаксична помилка"
658 STRING_FOR_ERROR1, "'in' вiдсутнє в команді for."
659 STRING_FOR_ERROR2, "дужок не знайдено."
660 STRING_FOR_ERROR3, "'do' вiдсутнє."
661 STRING_FOR_ERROR4, "немає команди пiсля 'do'."
662 STRING_FREE_ERROR1, "Невiрний диск"
663 STRING_FREE_ERROR2, "не вiдмiчено"
664 STRING_GOTO_ERROR1, "Не визначена мiтка для GOTO"
665 STRING_GOTO_ERROR2, "Мiтка '%s' не знайдена\n"
666
667 STRING_MD_ERROR, "Пiдкаталог чи файл вже iснує.\n"
668 STRING_MD_ERROR2, "Шлях до нового каталогу не iснує.\n"
669 STRING_MOVE_ERROR1, "[OK]\n"
670 STRING_MOVE_ERROR2, "[Помилка]\n"
671
672 STRING_REN_ERROR1, "Невдачне виконання MoveFile(). Помилка: %lu\n"
673
674 STRING_START_ERROR1, "На даний момент пакетнi файли не пiдтримуються!"
675
676 STRING_TIME_ERROR1, "Невiрний час."
677
678 STRING_TYPE_ERROR1, "Невiрний параметр '/%s'\n"
679
680 STRING_WINDOW_ERROR1, "вiкно не знайдено"
681
682
683 STRING_ERROR_PARAMETERF_ERROR, "Неправильний формат параметра - %c\n"
684 STRING_ERROR_INVALID_SWITCH, "Невірна опцiя - /%c\n"
685 STRING_ERROR_TOO_MANY_PARAMETERS, "Забагато параметрiв - %s\n"
686 STRING_ERROR_PATH_NOT_FOUND, "Шлях не знайдений\n"
687 STRING_ERROR_FILE_NOT_FOUND, "Файл не знайдений\n"
688 STRING_ERROR_REQ_PARAM_MISSING, "Вiдсутнiй обов'язковий параметр\n"
689 STRING_ERROR_INVALID_DRIVE, "Невiрне визначення диску\n"
690 STRING_ERROR_INVALID_PARAM_FORMAT, "Невiрний формат параметра - %s\n"
691 STRING_ERROR_BADCOMMAND, "Невiрна команда або iм'я файлу - %s\n"
692 STRING_ERROR_OUT_OF_MEMORY, "Недостатньо пам'ятi.\n"
693 STRING_ERROR_CANNOTPIPE, "Помилка! Неможливо використати pipe! Неможливо вiдкрити тимчасовий файл!\n"
694 STRING_ERROR_D_PAUSEMSG, "Натиснiть будь-яку клавiшу для продовження . . ."
695 STRING_ERROR_DRIVER_NOT_READY, "Пристрій не готовий"
696
697 STRING_PATH_ERROR, "CMD: Не в середовищi '%s'\n"
698
699 STRING_REPLACE_ERROR1, "Невiрний ключ - %s\n"
700 STRING_REPLACE_ERROR2, "Шлях не знайдено - %s\n"
701 STRING_REPLACE_ERROR3, "Синтаксис iменi файлу, теки чи мiтки диску некоректнi.\n"
702 STRING_REPLACE_ERROR4, "Невiрна комбiнацiя параметрiв\n"
703 STRING_REPLACE_ERROR5, "Немає доступу - %s\n"
704 STRING_REPLACE_ERROR6, "Файли не знайдено - %s\n"
705 STRING_REPLACE_ERROR7, "Розширена помилка 32\n"
706
707 STRING_REACTOS_VERSION, "Операцiйна Система ReactOS [Версiя %s-%s]\n"
708 STRING_CMD_SHELLINFO, "\nIнтерпретатор командного рядка ReactOS\nVersion %s %s"
709 STRING_VERSION_RUNVER, " запущений на %s"
710 STRING_COPY_FILE , " %d файл(iв) скопiйовано\n"
711 STRING_DELETE_WIPE, "витерто"
712 STRING_FOR_ERROR, "невiрна специфiкацiя змiнної."
713 STRING_SCREEN_COL, "неправильне значення col"
714 STRING_SCREEN_ROW, "неправильне значення row"
715 STRING_TIMER_TIME "Таймер %d - %s: "
716 STRING_MKLINK_CREATED_SYMBOLIC, "Створено символiчне посилання для %s <<===>> %s\n"
717 STRING_MKLINK_CREATED_HARD, "Створено жорстке посилання для %s <<===>> %s\n"
718 STRING_MKLINK_CREATED_JUNCTION, "Створено з'єднання для %s <<===>> %s\n"
719 STRING_MORE, "Бiльше? "
720 STRING_CANCEL_BATCH_FILE, "\r\nнатиснено Ctrl-Break. Припинити виконання пакетного файлу? (Yes/No/All) "
721
722 STRING_INVALID_OPERAND, "Невiрний операнд."
723 STRING_EXPECTED_CLOSE_PAREN, "Очiкується ')'."
724 STRING_EXPECTED_NUMBER_OR_VARIABLE,"Очiкується число або iм'я змiнної."
725 STRING_SYNTAX_COMMAND_INCORRECT, "Некоректний синтаксис команди."
726
727 END