[CMD] Update the documentation of the FOR command. CORE-5806
[reactos.git] / base / shell / cmd / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: Command-line interface
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: base/shell/cmd/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for Command-line interface
6 * TRANSLATORS: Artem Reznikov, Igor Paliychuk
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 STRINGTABLE
12 BEGIN
13 STRING_ASSOC_HELP "Змiна асоцiацiй файлових розширень.\n\n\
14 assoc [.рош[=[ФайлТип]]]\n\
15 \n\
16 assoc (друк всiх асоцiацiй)\n\
17 assoc .рош (друк вiдповiдної асоцiацiї)\n\
18 assoc .рош= (видалення вiдповiдної асоцiацiї)\n\
19 assoc .рош=ФайлТип (додати нову асоцiацiю)\n"
20 STRING_ATTRIB_HELP "Відображення або зміна атрибутів файлу.\n\n\
21 ATTRIB [+R | -R] [+A | -A] [+S | -S] [+H | -H] файл ...\n\
22 [/S [/D]]\n\n\
23 + Встановлення атрибуту\n\
24 - Зняття атрибуту\n\
25 R Атрибут файлу ""Лише читання""\n\
26 A Атрибут файлу ""Архiвний""\n\
27 S Атрибут файлу ""Системний""\n\
28 H Атрибут файлу ""Прихований""\n\
29 /S Обробка файлiв зi вказаними iменами в поточнiй тецi\n\
30 i у всіх її пiдтеках\n\
31 /D Обробка також i тек\n\n\
32 Введiть ATTRIB без параметра, щоб вивести атрибути всiх файлiв.\n"
33 STRING_ALIAS_HELP "Встановлення, видалення або показ псевдонiмiв.\n\n\
34 ALIAS [псевдонiм=[команда]]\n\n\
35 псевдонiм Iм'я псевдонiма.\n\
36 команда Текст, що пiдставляється замiсть псевдонiма.\n\n\
37 Виведення списку всiх псевдонiмiв:\n\
38 ALIAS\n\n\
39 Встановлення або змiна iснуючого псевдонiма:\n\
40 ALIAS da=dir a:\n\n\
41 Видалення псевдонiма зi списку:\n\
42 ALIAS da="
43 STRING_BEEP_HELP "Звуковий сигнал динамiка.\n\nBEEP\n"
44 STRING_CALL_HELP "Виклик однiєї пакетної програми з iншої.\n\n\
45 CALL [диск:][шлях]iм'я_файла [параметри]\n\n\
46 параметри Набiр параметрiв командного рядка, необхiдних для пакетного\n\
47 файлу."
48 STRING_CD_HELP "Виведення iменi або змiна поточного каталогу\n\n\
49 CHDIR [/D][диск:][шлях]\n\
50 CHDIR[..|.]\n\
51 CD [/D][диск:][шлях]\n\
52 CD[..|.]\n\n\
53 .. батькiвський каталог\n\
54 . поточний каталог\n\
55 /D Одночасна змiна поточного диску та каталогу.\n\n\
56 Команда CD диск: вiдображає iм'я поточного каталогу вказаного диску.\n\
57 Команда CD без параметрiв вiдображає iмена поточних диску та каталогу.\n"
58 STRING_CHOICE_HELP "Очiкує, поки користувач не обере один з вказаних в списку символiв.\n\n\
59 CHOICE [/C[:]список_символiв][/N][/S][/T[:]c,nn][текст]\n\n\
60 /C[:]список_символiв Задає допустимi символи. По замовчуванню це YN.\n\
61 /N Не виводити список символiв i ? пiсля пiдказки.\n\
62 /S Трактувати символи як чутливi до регiстру.\n\
63 /T[:]c,nn По замовчуванню вибір c пiсля проминання nn секунд.\n\
64 текст пiдказка.\n\n\
65 ERRORLEVEL встановлюється рiвним номеру вибраного символу.\n"
66 STRING_CLS_HELP "Очищення екрану.\n\nCLS\n"
67 STRING_CMD_HELP1 "\nДоступнi внутрiшнi команди:\n"
68 STRING_CMD_HELP2 "\nДоступнi можливостi:"
69 STRING_CMD_HELP3 " [псевдонiми]"
70 STRING_CMD_HELP4 " [iсторiя]"
71 STRING_CMD_HELP5 " [заваршення iмен файлiв Bash]"
72 STRING_CMD_HELP6 " [стек директорiй]"
73 STRING_CMD_HELP7 " [перенаправлення та piping]"
74 STRING_CMD_HELP8 "Запуск нової копiї iнтерпретатора команд ReactOS.\n\n\
75 CMD [/[C|K] команда][/P][/Q][/T:кл]\n\n\
76 /C команда Виконання вказаної команди з подальшим завершенням.\n\
77 /K команда Виконання вказаної команди без подальшого завершення.\n\
78 /P CMD стає перманентним i запускає autoexec.bat\n\
79 (процес не може бути завершений).\n\
80 /T:кл Вибiр кольору тексту/тла (детальнiше див. COLOR /?).\n"
81 STRING_COLOR_HELP1 "Встановлення кольорiв по замовчуванню для тексту та тла.\n\n\
82 COLOR [attr [/-F]]\n\n\
83 attr Атрибути кольорiв для текстових вiкон.\n\
84 /-F Не заливати незаповненi мiсця кольором.\n\n\
85 Iснує три способи задання кольорiв:\n\
86 1) за назвою на англiйськiй мовi (потрiбно лише першi три букви назви)\n\
87 2) в виглядi десяткових чисел (decimal on decimal)\n\
88 3) двi шiснадцятковi цифри\n\n\
89 Таблиця кольорiв:\n\
90 дес шіс назва дес шіс назва\n\
91 0 0 Чорний 8 8 Сiрий\n\
92 1 1 Синiй 9 9 Свiтло-синiй\n\
93 2 2 Зелений 10 A Свiтло-зелений\n\
94 3 3 Блакитний 11 B Свiтло-блакитний\n\
95 4 4 Червоний 12 C Свiтло-червоний\n\
96 5 5 Малиновий 13 D Свiтло-малиновий\n\
97 6 6 Жовтий 14 E Свiтло-жовтий\n\
98 7 7 Бiлий 15 F Яскраво-бiлий\n"
99 STRING_COPY_HELP1 "Перезаписати %s (Yes/No/All)? "
100 STRING_COPY_HELP2 "Копiювання одного або декількох файлiв в iнше мiсце.\n\n\
101 COPY [/V][/Y|/-Y][/A|/B] джерело [/A|/B]\n\
102 [+ джерело [/A|/B] [+ ...]] [результат [/A|/B]]\n\n\
103 джерело Iмена одного або декiлькох файлiв, що будуть скопійованi.\n\
104 /A Файл є текстовим файлом ASCII.\n\
105 /B Файл є двiйковим файлом.\n\
106 результат Каталог та/або iм'я для кiнцевих файлiв.\n\
107 /V Перевiрка правильностi копiювання файлiв.\n\
108 /Y Придавлення запиту пiдтвердження на перезапис iснуючого\n\
109 результуючого файлу.\n\
110 /-Y Обов'язковий запит пiдтвердження на перезапис iснуючого\n\
111 результуючого файлу.\n\n\
112 Ключ /Y можна встановити через змiнну середовища COPYCMD.\n\
113 ...\n"
114 STRING_CTTY_HELP "Changes the standard I/O terminal device to an auxiliary device.\n\n\
115 CTTY device\n\n\
116 device The terminal device you want to use as the new standard I/O device.\n\
117 This name must refer to a valid character device:\n\
118 AUX, COMx (x=1..N), CON, LPTx (x=1..N), PRN, NUL.\n\
119 CON is usually the default standard I/O device.\n\n\
120 To return control to the standard console, type: CTTY CON on the auxiliary\n\
121 device."
122 STRING_DATE_HELP1 "\nВведiть нову дату (mm%cdd%cyyyy): "
123 STRING_DATE_HELP2 "\nВведiть нову дату (dd%cmm%cyyyy): "
124 STRING_DATE_HELP3 "\nВведiть нову дату (yyyy%cmm%cdd): "
125 STRING_DATE_HELP4 "Вiдображення чи змiна дати.\n\n\
126 DATE [/T][дата]\n\n\
127 /T лише вiдображення\n\n\
128 Команда DATE без параматрiв вiдображає поточну дату i запитує ввід\n\
129 нової дати. Для збереження поточної дати натис ENTER.\n"
130 STRING_DEL_HELP1 "Видалення одного або декiлькох файлiв.\n\n\
131 DEL [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]атрибути]] iмена_файлiв ...\n\
132 DELETE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]атрибути]] iмена_файлiв ...\n\
133 ERASE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]атрибути]] iмена_файлiв ...\n\n\
134 iмена_файлів Iмена одного або декiлькох файлiв.\n\n\
135 /N Не виконувати операцiю видалення безпосередньо.\n\
136 /P Запит на пiдтвердження перед видаленням кожного файлу.\n\
137 /T Вiдображає кiлькiсть видалених файлiв i звiльненого\n\
138 дискового простору.\n\
139 /Q Вимкнення запиту на пiдтвердження при видаленнi файлiв.\n\
140 /W Перезаписати файл випадковими даними перед видаленням.\n\
141 /Y Вимкнення запиту на пiдтвердження при видаленнi файлiв\n\
142 навiть для маски *.*.\n\
143 /F Примусове видалення прихованих, системних та файлiв\n\
144 доступних лише для читання.\n\
145 /S Видаляти файл з всiх пiддиректорiй\n\
146 /A Вiдбiр файлiв для видалення за властивостями.\n\
147 властивостi\n\
148 R Доступнi лише для читання\n\
149 S Системнi файли\n\
150 A Файли для архiвування\n\
151 H Прихованi файли\n\
152 Префiкс ""-"" означає НЕ\n"
153 STRING_DEL_HELP2 "Всi файли в каталозi будуть видалннi!\nВи впевненi (Y/N)?"
154 STRING_DEL_HELP3 " %lu файл видалено\n"
155 STRING_DEL_HELP4 " %lu файлiв видалено\n"
156 STRING_DELAY_HELP "Пауза на n секунд чи мiлiсекунд.\n\
157 DELAY [/m]n\n\n\
158 /m Вказує, що n це мiлiсекунди\n\
159 iнакше n це кiлькiсть секунд.\n"
160 STRING_DIR_HELP1 "DIR [диск:][шлях][iм'я_файлу] [/A[[:]атрибути]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]\n\
161 [/O[[:]порядок]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[[:]час]] [/W] [/X] [/4]\n\n\
162 [диск:][шлях][iм'я_файлу]\n\
163 Визначає диск, директорію, та/чи файли для їх виведення в списку.\n\n\
164 /A Вiдображення файлiв з вказаними атрибутами.\n\
165 атрибути D Директорiї R Файли, доступнi лише для чтання\n\
166 H Прихованi файли A Файли, готовi для архiвування\n\
167 S Системнi файли Префiкс ""-"" означає НЕ\n\
168 /B Виведення лише iмен файлiв.\n\
169 /C Застосування роздільника груп розрядів для виводу розмірів файлів\n\
170 (по замовчуваннi). Для вимкнення цього режиму використайте ключ /-C.\n\
171 /D Виведення списку в декiлька стовпчикiв з сортуванням по стовпчиках.\n\
172 /L Використання нижнього регiстру.\n\
173 /N Вiдображення iмен файлiв у крайньому правому стовпчику.\n\
174 /O Сортування списку вiдображених файлiв.\n\
175 порядок N За iм'ям (по алфавiту) S За розмiром (спершу меншi)\n\
176 E За розширенням (по алфавiту) D За датою/часом (спершу старiшi)\n\
177 G Почати список з каталогiв Префiкс ""-"" для зворотнього порядку\n\
178 /P Пауза пiсля кожного заповнення екрану.\n\
179 /Q Вiдображення даних про власника файлу.\n\
180 /R Displays alternate data streams of the files.\n\
181 /S Вiдображення файлiв з вказаного каталогу та всiх пiдкаталогiв.\n\
182 /T Вибiр поля часу для вiдображення чи сортування\n\
183 час C Створення\n\
184 A Останнiй доступ\n\
185 W Остання змiна\n\
186 /W Список на декiлька стовпцiв.\n\
187 /X Вiдображення коротких iмен файлiв, iмена яких не вiдповiдають \n\
188 стандарту 8.3. Формат аналогiчний виводу з ключем /N але короткi\n\
189 iмена виводяться спава вiд довгих. Якщо у файла немає короткого\n\
190 iм'я, замiсть нього виводяться пробли.\n\
191 /4 Вiдображення року в чотиризначному форматi\n\n\
192 Ключi можуть бути попередньо заданi в змiннiй середовища DIRCMD. Вiдхилити\n\
193 попередньо заданi ключi можна префiксом - (дефiс)--наприклад, /-W.\n"
194 STRING_DIR_HELP2 " Том в пристрої %c має мiтку %s\n"
195 STRING_DIR_HELP3 " Том в пристрої %c не має мiтки.\n"
196 STRING_DIR_HELP4 " Серiйний номер тому: %04X-%04X\n"
197 STRING_DIR_HELP5 "\n Всього:\n%16i Файл(iв)% 14s байт\n"
198 STRING_DIR_HELP6 "%16i Dir(s)% 15s bytes free\n"
199 STRING_DIR_HELP7 "\n Directory of %s\n\n"
200 STRING_DIR_HELP8 "%16i Файл(iв)% 14s байт\n"
201 STRING_DIRSTACK_HELP1 "Зберiгає поточну директорiю для використання командою POPD, потiм\n\
202 замiнює її на вказану.\n\n\
203 PUSHD [path | ..]\n\n\
204 path Вказує директорiю, яку треба зробити поточною\n"
205 STRING_DIRSTACK_HELP2 "Змiнює поточну директорiю на ту, яка збережена командою PUSHD.\n\nPOPD"
206 STRING_DIRSTACK_HELP3 "Друкує вмiст стеку директорiй.\n\nDIRS"
207 STRING_DIRSTACK_HELP4 "Стек директорiй порожнiй"
208 STRING_ECHO_HELP1 "Виводить повiдомлення без повернення каретки та переведення рядка.\n\n\
209 ECHOS повiдомлення"
210 STRING_ECHO_HELP2 "Виводить повiдомлення в стандартний канал виводу помилок.\n\n\
211 ECHOERR повiдомлення\n\
212 ECHOERR. друкує порожнiй рядок"
213 STRING_ECHO_HELP3 "Друкує повiдомлення в стандартний канал виводу помилок без повернення каретки та переведення рядка.\n\n\
214 ECHOSERR повiдомлення"
215 STRING_ECHO_HELP4 "Виведення повiдомлення та перемикання режиму вiдображення команд на екранi.\n\n\
216 ECHO [ON | OFF]\n\
217 ECHO [повiдомлення]\n\
218 ECHO. друкує порожнiй рядок\n\n\
219 ECHO без параметра виводить поточний режим вiдображення команд."
220 STRING_ECHO_HELP5 "ECHO is %s\n"
221 STRING_EXIT_HELP "Завершує iнтерпретатор команд.\n\nEXIT [/b] [ExitCode]\n\n\
222 /B Виходить лише з пакетного файлу. \n\
223 Якщо робота йде поза пакетним файлом - вихiд з cmd.exe\n\
224 ExitCode Це значення буде присвоєно ERRORLEVEL при виходi\n"
225 STRING_FOR_HELP1 "Запускає вказану команду для кожного файлу з набору файлiв.\n\n\
226 FOR %параметр IN (набiр) DO команда [параметри]\n\
227 FOR /L %параметр IN (start,step,end) DO команда [параметри]\n\
228 FOR /D %параметр IN (набiр) DO команда [параметри]\n\
229 FOR /R [[drive:]path] IN (набiр) DO команда [параметри]\n\
230 FOR /F [""options""] IN (набiр) DO команда [параметри]\n\n\
231 /L Generates a number sequence from start to end incrementing by step.\n\
232 /D Modifies the set to refer to directories instead of files.\n\
233 /R Executes command for files in the set in the specified path (or current\n\
234 working directory if not specified) and every directory below.\n\
235 /F Modifies the set to refer to the contents of the files in the set.\n\n\
236 %параметр Параметр, що пiдставляється.\n\
237 (набiр) Набiр з одного або декiлькох файлiв. Можна використовувати маски.\n\
238 команда Команда, яку слiд виконати для кожного файлу.\n\
239 параметри Параметри i ключi для вказаної команди.\n\
240 options Supported options are: eol, skip, delims, tokens, and usebackq.\n\n\
241 Replacable parameters can be modified by adding a ~ and an optional qualifier\n\
242 after the % and before the name (e.g. %~X). Supported qualifiers are:\n\
243 f,d,p,n,x,s,a,t,z.\n\n\
244 В пакетних програмах для команди FOR використовується %%параметр замiсть\n\
245 %параметр.\n"
246 STRING_FREE_HELP1 "\nТом диску %s : %-11s\n\
247 Серiйний номер: %s\n\
248 %16s байт загального дискового простору\n\
249 %16s байт зайнято\n\
250 %16s байт вiльно\n"
251 STRING_FREE_HELP2 "Виводить iнформацiю про том.\n\nFREE [drive: ...]\n"
252 STRING_GOTO_HELP1 "Передача управління рядку пакетного файлу, що мiстить мiтку.\n\n\
253 GOTO мiтка\n\n\
254 label рядок пакетного файлу, визначений як мiтка.\n\n\
255 Мітка повинна знаходитися в окремому рядку i починатися з двокрапки."
256 STRING_IF_HELP1 "Оператор умовного виконання команд у пакетному файлi.\n\n\
257 IF [NOT] ERRORLEVEL число команда\n\
258 IF [NOT] рядок1==рядок2 команда\n\
259 IF [NOT] EXIST iм'я_файлу команда\n\
260 IF [NOT] DEFINED змiнна команда\n\n\
261 NOT Вказує, що CMD повинен виконати команду, лише якщо\n\
262 умова є хибною\n\
263 ERRORLEVEL число Ця умова є iстинною, якщо код, що повернула\n\
264 остання виконана програма не меньше вказаного числа.\n\
265 команда Зазначає команду, виконувану при iстинностi умови.\n\
266 рядок1==рядок2 Ця умова є iстинною, якщо вказанi рядки\n\
267 спiвпадають.\n\
268 EXIST iм'я_файлу Умова є iстинною, якщо файл з вказаним iменем iснує.\n\
269 DEFINED змiнна Ця умова є iстинною, якщо вказана змiнна\n\
270 задана.\n"
271 STRING_LABEL_HELP1 "Вiдображення або змiна мiтки тому.\n\nLABEL [диск:][мiтка]\n"
272 STRING_LABEL_HELP2 "Том в пристрої %c: має мiтку %s\n"
273 STRING_LABEL_HELP3 "Том в пристрої %c: не має мiтки\n"
274 STRING_LABEL_HELP4 "Серiйний номер тому: %04X-%04X\n"
275 STRING_LABEL_HELP5 "Мiтка тому (11 букв, ENTER без мiтки)? "
276 STRING_LOCALE_HELP1 "Поточний час: "
277 STRING_MKDIR_HELP "Створення каталогу.\n\n\
278 MKDIR [диск:]шлях\nMD [диск:]шлях"
279 STRING_MKLINK_HELP "Створення об'єкту-посилання файлової системи.\n\n\
280 MKLINK [/D | /H | /J] назва_посилання цiль\n\n\
281 /D Вказує, що цiль символчного посилання - це директорiя.\n\
282 /H Створення жорсткого посилання.\n\
283 /J Створення з'єднання директорiй.\n\n\
284 Якщо не вказано нi /H нi /J , створюється символiчне посилання."
285 STRING_MEMORY_HELP1 "Вiдображення об'єму системної пам'ятi.\n\nMEMORY"
286 STRING_MEMORY_HELP2 "\n %12s%% пам'ятi використовується.\n\n\
287 %13s байт всього фiзичної RAM.\n\
288 %13s байт доступно фiзичної RAM.\n\n\
289 %13s байт всього в файлi довантаження.\n\
290 %13s байт доступно в файлi довантаження.\n\n\
291 %13s байт всього вiртуальної пам'ятi.\n\
292 %13s байт доступно вiртуальної пам'ятi.\n"
293 STRING_MISC_HELP1 "Натиснiть клавiшу для продовження..."
294 STRING_MOVE_HELP1 "Переписати %s (Yes/No/All)? "
295 STRING_MOVE_HELP2 "Перемiщення файлiв i перейменування файлiв i каталогiв.\n\n\
296 Перемiщення одного та бiльше файлiв:\n\
297 MOVE [/N][диск:][шлях]iм'я_файлу1[,...] призначення\n\n\
298 Перейменування каталогу:\n\
299 MOVE [/N][диск:][шлях]iм'я_каталогу1 iм'я_каталогу2\n\n\
300 [диск:][шлях]iм'я_файлу1 Вказує мiсце розташування й iм'я файлу або\n\
301 файлiв якi необхiдно перемiстити.\n\
302 /N Нiчого. Do everything but move files or directories.\n\n\
303 Поточнi обмеження:\n\
304 - Неможливо переносити файли чи теки мiж рiзними роздiлами.\n"
305 STRING_MSGBOX_HELP "показ вiкна з повiдомленням та повернення вiдповдi користувача\n\n\
306 MSGBOX тип ['заголовок'] пiдказка\n\n\
307 тип вiдображені кнопки\n\
308 можливi значення: OK, OKCANCEL,\n\
309 YESNO, YESNOCANCEL\n\
310 заголовок заголовок вiкна з повiдомленням\n\
311 пiдказка текст повiдомлення\n\n\n\
312 ERRORLEVEL встановлюється вiдповдно до натиснутої кнопки:\n\n\
313 YES : 10 | NO : 11\n\
314 OK : 10 | CANCEL : 12\n"
315 STRING_PATH_HELP1 "Показ або задання шляху пошуку виконуваних файлiв.\n\n\
316 PATH [[диск:]шлях[;...]]\nPATH ;\n\n\
317 Команда PATH ; очищає шлях пошуку файлiв та обмежує його\n\
318 поточним каталогом.\n\
319 Команда PATH без параметрiв вiдображає поточний шлях пошуку.\n"
320 STRING_PROMPT_HELP1 "Змiна запрошення командного рядка.\n\n\
321 PROMPT [текст]\n\n\
322 текст Нове запрошення командного рядка.\n\n\
323 Запрошення може складатись з звичайних символiв та наступних кодiв:\n\n\
324 $A & (Амперсанд)\n\
325 $B | (вертикальна риска)\n\
326 $C ( (Лiва кругла дужка)\n\
327 $D Поточна дата\n\
328 $E ESC (символ ASCII з кодом 27)\n\
329 $F ) (Права кругла дужка)\n\
330 $G > (знак більше)\n\
331 $H Backspace (видалення попередьного символу)\n\
332 $I Information line\n\
333 $L < (знак меньше)\n\
334 $N Поточний диск\n\
335 $P Поточний диск та каталог\n\
336 $Q = (знак рiвностi)\n\
337 $S (space)\n\
338 $T Поточний час\n\
339 $V Номер версiї операцiйної системи\n\
340 $_ Повернення каретки та переведення рядка\n\
341 $$ $ (знак долара)\n"
342 STRING_PAUSE_HELP1 "Призупинка обробки пакетного файлу i показ повiдомлення:\n\
343 'Для продовження натиснiть будь-яку клавiшу...' чи задане повiдомлення.\n\n\
344 PAUSE [повiдомлення]"
345 STRING_PROMPT_HELP2 " $+ Показує поточну глибину стека каталогiв"
346 STRING_PROMPT_HELP3 "\nPROMPT без параметрiв встановлює запрошення командного рядка за замовчуванням."
347 STRING_REM_HELP "Стартує рядок коментаря впакетному файлi.\n\nREM [Comment]"
348 STRING_RMDIR_HELP "Видалення каталогу.\n\n\
349 RMDIR [диск:]шлях\nRD [диск:]шлях\n\
350 /S Видалення всього дерева всерединi цiлi\n\
351 /Q Вимкнення запиту пiдтвердження\n"
352 STRING_RMDIR_HELP2 "Каталог не порожнiй!\n"
353 STRING_REN_HELP1 "Перейменування одного чи кiлькох файлiв/каталогiв.\n\n\
354 RENAME [/E /N /P /Q /S /T] старе_iм'я ... нове_iм'я\n\
355 REN [/E /N /P /Q /S /T] старе_iм'я ... нове_iм'я\n\n\
356 /E Не показувати повiдомлення про помилки.\n\
357 /N Нiчого.\n\
358 /P Запит пiдтвердження для кожного файлу.\n\
359 (Ще не реалiзовано!)\n\
360 /Q Тихо.\n\
361 /S Перейменувати пiдкаталоги.\n\
362 /T Вiдображення кiлькостi переiменованих файлiв.\n\n\
363 Для кiнцевого фалу не можна вказати iнший диск чи каталог.\n\
364 Для цього використайте команду MOVE.\n"
365 STRING_REN_HELP2 " %lu файл переiменовано\n"
366 STRING_REN_HELP3 " %lu файлiв переiменовано\n"
367 STRING_REPLACE_HELP1 "Замiна файлiв.\n\n\
368 REPLACE [диск1:][шлях1]iм'я_файлу [диск2:][шлях2] [/A] [/P] [/R] [/W]\n\
369 REPLACE [диск1:][шлях1]iм'я_файлу [диск2:][шлях2] [/P] [/R] [/S] [/W] [/U]\n\n\
370 [диск1:][шлях1]iм'я_файлу Задає файл(и) для замiни.\n\
371 [диск2:][шлях2] Задає каталог, в якому будуть замiненi файли\n\
372 файли.\n\
373 /A Додати новi файли в кiнцеву теку. Неможливе\n\
374 при використаннi ключiв /S чи /U.\n\
375 /P Запит на пiдтвердження замiни файлу чи\n\
376 додавання початкового файлу.\n\
377 /R Замiнює також файли лише для читання.\n\
378 /S Замiнює файли у всiх пiдкаталогах каталогу\n\
379 призначення. Неможливе при використаннi\n\
380 ключа /A.\n\
381 /W Чекає поки ви вставите диск перед початком.\n\
382 /U Замiнює (оновлює) лише файли, що старiшi нiж\n\
383 копiйованi. Неможливе при використаннi ключа /A.\n"
384 STRING_REPLACE_HELP2 "Необхiдний шлях джерела\n"
385 STRING_REPLACE_HELP3 "Не замiнено жодних файлiв\n"
386 STRING_REPLACE_HELP4 "%lu файл(iв) замiнено\n"
387 STRING_REPLACE_HELP5 "Замiна %s\n"
388 STRING_REPLACE_HELP6 "Замiнити %s\n"
389 STRING_REPLACE_HELP7 "Не додано жодних файлiв\n"
390 STRING_REPLACE_HELP8 "%lu файл(iв) додано\n"
391 STRING_REPLACE_HELP9 "Додати %s (Y/N) "
392 STRING_REPLACE_HELP10 "Замiнити %s (Y/N) "
393 STRING_REPLACE_HELP11 "Додавання %s\n"
394 STRING_SHIFT_HELP "Змiна позицiї пiдставлюваних параметрiв для пакетного файлу.\n\n\
395 SHIFT [DOWN]"
396 STRING_SCREEN_HELP "перемiщення курсора та опцiонально показ тексту\n\n\
397 SCREEN ряд стп [текст]\n\n\
398 ряд рядок, куди требе перемiстити курсор\n\
399 стп стовпчик, куди требе перемiстити курсор"
400 STRING_SET_HELP "Показ, задання чи видалення змiнних середовища.\n\n\
401 SET [змiнна[=][значення]]\n\n\
402 змiнна Iм'я змiнної середовища.\n\
403 значення Рядок символiв, що призначається вказанiй змiннiй.\n\n\
404 SET без параметрiв виводить поточнi значення змiнних середовища.\n"
405 STRING_START_HELP1 "Запуск команди.\n\n\
406 START [""title""] [/D path] [/I] [/B] [/MIN] [/MAX] [/WAIT]\n\
407 [command/program] [parameters]\n\n\
408 ""title"" Title of the window.\n\
409 path Specifies the startup directory.\n\
410 I Uses the original environment given to cmd.exe,\n\
411 instead of the current environment.\n\
412 B Starts the command or program without creating any window.\n\
413 MIN Starts with a minimized window.\n\
414 MAX Starts with a maximized window.\n\
415 WAIT Starts the command or program and waits for its termination.\n\
416 команда Команда для запуску.\n\
417 parameters Specifies the parameters to be given to the command or program.\n"
418 STRING_TITLE_HELP "Змiна заголовка вiкна командного рядка.\n\n\
419 TITLE [рядок]\n\n\
420 рядок Майбутнiй заголовок вiкна командного рядка.\n"
421 STRING_TIME_HELP1 "Вiдображення чи змiна системного часу.\n\n\
422 TIME [/T][час]\n\n\
423 /T лише вiдображення\n\n\
424 TIME без параметрiв виводить поточний час та запитує\n\
425 введення нового. Натиснiть ENTER для збереження поточного.\n"
426 STRING_TIME_HELP2 "Введiть новий час: "
427 STRING_TIMER_HELP1 "Минуло %d мсек\n"
428 STRING_TIMER_HELP2 "Минуло %02d%c%02d%c%02d%c%02d\n"
429 STRING_TIMER_HELP3 "дозволяє використати десять секундомiрiв.\n\n\
430 TIMER [ON|OFF] [/S] [/n] [/Fn]\n\n\
431 ON ввiмкнути секундомiр (ON)\n\
432 OFF вимкнути секундомiр (OFF)\n\
433 /S Рiзниця в часi. Повертає рiзницю в часi\n\
434 секундомiра без змiни його значення\n\
435 /n Задати номер секундомiра.\n\
436 Доступнi номери вiд 0 до 9\n\
437 За замовчуванням - 1\n\
438 /Fn Формат виводу\n\
439 n може бути:\n\
440 0 мiлiсекунди\n\
441 1 hh%cmm%css%cdd\n\n\
442 Якщо не вказанi ON, OFF та /S , команда перемикає\n\
443 стан секундомiра\n\n"
444 STRING_TYPE_HELP1 "Виведення вмiсту текстових файлiв.\n\nTYPE [диск:][шлях]iм'я_файлу \n\
445 /P Поекранний вивiд.\n"
446 STRING_VERIFY_HELP1 "This command is just a dummy!!\n\
447 Ввiмкнення чи вимкнення перевiрки правильностi запису файлiв\n\
448 на диск.\n\n\
449 VERIFY [ON | OFF]\n\n\
450 VERIFY без параметрiв виводить поточне значення команди.\n"
451 STRING_VERIFY_HELP2 "VERIFY %s.\n"
452 STRING_VERIFY_HELP3 "Треба задати ON або OFF."
453 STRING_VERSION_HELP1 "Данi про версiю оболонки\n\n\
454 VER [/C][/R][/W]\n\n\
455 /C Вiдображення списку авторiв.\n\
456 /R Вiдображення iнформацiї про перепоширення.\n\
457 /W Вiдображення гарантiйної iнформацiї."
458 STRING_VERSION_HELP2 " надається без БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТIЙ; для детальних даних\n\
459 надрукуйте: `ver /w'. Ця програма є вiльним ПЗ, i ви можете розповсюджувати\n\
460 її згiдно певних умов; надрукуйте `ver /r' для детальних даних. Надрукуйте `ver /c' \n\
461 для виведення списку авторiв."
462 STRING_VERSION_HELP3 "\n Ця програма розповсюджується iз сподiванням, що вона буде корисною,\n\
463 але БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТIЙ; навiть без непрямих гарантiй\n\
464 щодо ПРОДАЖУ чи ПРИДАТНОСТI ДЛЯ ПЕВНИХ ЦIЛЕЙ. Дивiться\n\
465 GNU General Public License для детальної iнформацiї."
466 STRING_VERSION_HELP4 "\n Ця програма є вiльним ПЗ; ви можете перепоширювати її та/чи\n\
467 модифiкувати згiдно умов GNU General Public License, що опублiкована\n\
468 Free Software Foundation; версiї 2 Лiцензiї, чи\n\
469 (на ваш вибiр) будь-якої новiшої версiї.\n"
470 STRING_VERSION_HELP5 "\nВiдсилайте звiти про помилки на <ros-dev@reactos.org>.\n\
471 Оновлення доступнi на: http://www.reactos.org"
472 STRING_VERSION_HELP6 "\nFreeDOS-версiя написана:\n"
473 STRING_VERSION_HELP7 "\nReactOS-версiя написана:\n"
474 STRING_VOL_HELP1 " Том в пристрої %c має мiтку %s\n"
475 STRING_VOL_HELP2 " Том в пристрої %c не має мiтки.\n"
476 STRING_VOL_HELP3 " Серiйний номер тому: %04X-%04X\n"
477 STRING_VOL_HELP4 "Виводить мiтку тому та серiйний номер, якщо вони iснують.\n\nVOL [диск:]"
478 STRING_WINDOW_HELP1 "змiнює вигляд вiкна консолi\n\n\
479 WINDOW [/POS[=]left,top,width,heigth]\n\
480 [MIN|MAX|RESTORE] ['заголовок']\n\n\
481 /POS визначає розміри та розмiщення вiкна\n\
482 MIN згортає вiкно\n\
483 MAX розгортає вiкно\n\
484 RESTORE вiдновлює вiкно"
485 STRING_WINDOW_HELP2 "змiнює вигляд вiкна консолi\n\n\
486 ACTIVATE 'window' [/POS[=]left,top,width,heigth]\n\
487 [MIN|MAX|RESTORE] ['title']\n\n\
488 window заголовок вiкна, вигляд якого треба змiнити\n\
489 /POS визначає розміри та розмiщення вiкна\n\
490 MIN згортає вiкно\n\
491 MAX розгортає вiкно\n\
492 RESTORE вiдновлює вiкно\n\
493 title новий заголовок\n"
494 STRING_CHOICE_OPTION "YN"
495 STRING_COPY_OPTION "YNA"
496 STRING_ALIAS_ERROR "Командний рядок занадто довгий пiсля розгортання псевдонiмiв!\n"
497 STRING_ASSOC_ERROR "Не знайдено файлової асоцiацiї для розширення %s\n"
498 STRING_BATCH_ERROR "Помилка вiдкриття пакетного файлу\n"
499 STRING_CHOICE_ERROR "Невiрний параметр. Очiкується формат: /C[:]параметри"
500 STRING_CHOICE_ERROR_TXT "Невiрний параметр. Очiкується формат: /T[:]c,nn"
501 STRING_CHOICE_ERROR_OPTION "Невiрний параметр: %s"
502 STRING_CMD_ERROR1 "Не можу перенаправити ввiд з файлу %s\n"
503 STRING_CMD_ERROR2 "Помилка створення тимчасового файлу для pipe-даних\n"
504 STRING_CMD_ERROR3 "Не можу перенаправити в файл %s\n"
505 STRING_CMD_ERROR4 "Запуск %s...\n"
506 STRING_CMD_ERROR5 "Запуск cmdexit.bat...\n"
507 STRING_COLOR_ERROR1 "Помилка - однаковi кольори! (тло та текст не можуть бути однакового кольору)"
508 STRING_COLOR_ERROR2 "Помилка при вказаннi кольору"
509 STRING_CONSOLE_ERROR "Невiдома помилка: %d\n"
510 STRING_COPY_ERROR1 "Помилка: Неможливо вiдкрити джерело - %s!\n"
511 STRING_COPY_ERROR2 "Помилка: Неможливо копiювати в себе!\n"
512 STRING_COPY_ERROR3 "Помилка запису призначення!\n"
513 STRING_COPY_ERROR4 "Помилка: Ще не реалiзовано!\n"
514 STRING_DATE_ERROR "Невiрна дата."
515 STRING_DEL_ERROR5 "Файл %s буде видалений! "
516 STRING_DEL_ERROR6 "Ви впевненi (Y/N)?"
517 STRING_DEL_ERROR7 "Видалення: %s\n"
518 STRING_ERROR_ERROR1 "Невiдома помилка! Код помилки: 0x%lx\n"
519 STRING_ERROR_ERROR2 "Синтаксична помилка"
520 STRING_FOR_ERROR1 "'in' вiдсутнє в команді for."
521 STRING_FOR_ERROR2 "дужок не знайдено."
522 STRING_FOR_ERROR3 "'do' вiдсутнє."
523 STRING_FOR_ERROR4 "немає команди пiсля 'do'."
524 STRING_FREE_ERROR1 "Невiрний диск"
525 STRING_FREE_ERROR2 "не вiдмiчено"
526 STRING_GOTO_ERROR1 "Не визначена мiтка для GOTO"
527 STRING_GOTO_ERROR2 "Мiтка '%s' не знайдена\n"
528 STRING_MD_ERROR "Пiдкаталог чи файл вже iснує.\n"
529 STRING_MD_ERROR2 "Шлях до нового каталогу не iснує.\n"
530 STRING_MOVE_ERROR1 "[OK]\n"
531 STRING_MOVE_ERROR2 "[Помилка]\n"
532 STRING_REN_ERROR1 "Невдачне виконання MoveFile(). Помилка: %lu\n"
533 STRING_TIME_ERROR1 "Невiрний час."
534 STRING_TYPE_ERROR1 "Невiрний параметр '/%s'\n"
535 STRING_WINDOW_ERROR1 "вiкно не знайдено"
536 STRING_ERROR_PARAMETERF_ERROR "Неправильний формат параметра - %c\n"
537 STRING_ERROR_INVALID_SWITCH "Невірна опцiя - /%c\n"
538 STRING_ERROR_TOO_MANY_PARAMETERS "Забагато параметрiв - %s\n"
539 STRING_ERROR_PATH_NOT_FOUND "Шлях не знайдений\n"
540 STRING_ERROR_FILE_NOT_FOUND "Файл не знайдений\n"
541 STRING_ERROR_REQ_PARAM_MISSING "Вiдсутнiй обов'язковий параметр\n"
542 STRING_ERROR_INVALID_DRIVE "Невiрне визначення диску\n"
543 STRING_ERROR_INVALID_PARAM_FORMAT "Невiрний формат параметра - %s\n"
544 STRING_ERROR_BADCOMMAND "Невiрна команда або iм'я файлу - %s\n"
545 STRING_ERROR_OUT_OF_MEMORY "Недостатньо пам'ятi.\n"
546 STRING_ERROR_CANNOTPIPE "Помилка! Неможливо використати pipe! Неможливо вiдкрити тимчасовий файл!\n"
547 STRING_ERROR_D_PAUSEMSG "Натиснiть будь-яку клавiшу для продовження . . ."
548 STRING_ERROR_DRIVER_NOT_READY "Пристрій не готовий"
549 STRING_PATH_ERROR "CMD: Не в середовищi '%s'\n"
550 STRING_REPLACE_ERROR1 "Невiрний ключ - %s\n"
551 STRING_REPLACE_ERROR2 "Шлях не знайдено - %s\n"
552 STRING_REPLACE_ERROR3 "Синтаксис iменi файлу, теки чи мiтки диску некоректнi.\n"
553 STRING_REPLACE_ERROR4 "Невiрна комбiнацiя параметрiв\n"
554 STRING_REPLACE_ERROR5 "Немає доступу - %s\n"
555 STRING_REPLACE_ERROR6 "Файли не знайдено - %s\n"
556 STRING_REPLACE_ERROR7 "Розширена помилка 32\n"
557 STRING_CMD_INFOLINE " ReactOS Command Prompt Type HELP = Help "
558 STRING_REACTOS_VERSION "Операцiйна Система ReactOS [Версiя %s %s]\n"
559 STRING_CMD_SHELLINFO "\nIнтерпретатор командного рядка ReactOS\nVersion %s %s"
560 STRING_VERSION_RUNNING_ON "Запущений на: "
561 STRING_VERSION_RUNVER "%s [Version %d.%d.%d] %s"
562 STRING_COPY_FILE " %d файл(iв) скопiйовано\n"
563 STRING_DELETE_WIPE "витерто"
564 STRING_FOR_ERROR "невiрна специфiкацiя змiнної."
565 STRING_SCREEN_COL "неправильне значення col"
566 STRING_SCREEN_ROW "неправильне значення row"
567 STRING_TIMER_TIME "Таймер %d - %s: "
568 STRING_MKLINK_CREATED_SYMBOLIC "Створено символiчне посилання для %s <<===>> %s\n"
569 STRING_MKLINK_CREATED_HARD "Створено жорстке посилання для %s <<===>> %s\n"
570 STRING_MKLINK_CREATED_JUNCTION "Створено з'єднання для %s <<===>> %s\n"
571 STRING_MORE "Бiльше? "
572 STRING_CANCEL_BATCH_FILE "\r\nнатиснено Ctrl-Break. Припинити виконання пакетного файлу? (Yes/No/All) "
573 STRING_INVALID_OPERAND "Невiрний операнд."
574 STRING_EXPECTED_CLOSE_PAREN "Очiкується ')'."
575 STRING_EXPECTED_NUMBER_OR_VARIABLE "Очiкується число або iм'я змiнної."
576 STRING_SYNTAX_COMMAND_INCORRECT "Некоректний синтаксис команди."
577 END