[CMD] Update Ukrainian translation. (#1641)
[reactos.git] / base / shell / cmd / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: Command-line interface
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: base/shell/cmd/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for Command-line interface
6 * TRANSLATORS: Artem Reznikov, Igor Paliychuk
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 STRINGTABLE
12 BEGIN
13 STRING_ASSOC_HELP "Змiна асоцiацiй файлових розширень.\n\n\
14 assoc [.рош[=[ФайлТип]]]\n\
15 \n\
16 assoc (друк всiх асоцiацiй)\n\
17 assoc .рош (друк вiдповiдної асоцiацiї)\n\
18 assoc .рош= (видалення вiдповiдної асоцiацiї)\n\
19 assoc .рош=ФайлТип (додати нову асоцiацiю)\n"
20 STRING_ATTRIB_HELP "Відображення або зміна атрибутів файлу.\n\n\
21 ATTRIB [+R | -R] [+A | -A] [+S | -S] [+H | -H] файл ...\n\
22 [/S [/D]]\n\n\
23 + Встановлення атрибуту\n\
24 - Зняття атрибуту\n\
25 R Атрибут файлу ""Лише читання""\n\
26 A Атрибут файлу ""Архiвний""\n\
27 S Атрибут файлу ""Системний""\n\
28 H Атрибут файлу ""Прихований""\n\
29 /S Обробка файлiв зi вказаними iменами в поточнiй тецi\n\
30 i у всіх її пiдтеках\n\
31 /D Обробка також i тек\n\n\
32 Введiть ATTRIB без параметра, щоб вивести атрибути всiх файлiв.\n"
33 STRING_ALIAS_HELP "Встановлення, видалення або показ псевдонiмiв.\n\n\
34 ALIAS [псевдонiм=[команда]]\n\n\
35 псевдонiм Iм'я псевдонiма.\n\
36 команда Текст, що пiдставляється замiсть псевдонiма.\n\n\
37 Виведення списку всiх псевдонiмiв:\n\
38 ALIAS\n\n\
39 Встановлення або змiна iснуючого псевдонiма:\n\
40 ALIAS da=dir a:\n\n\
41 Видалення псевдонiма зi списку:\n\
42 ALIAS da="
43 STRING_BEEP_HELP "Звуковий сигнал динамiка.\n\nBEEP\n"
44 STRING_CALL_HELP "Виклик однiєї пакетної програми з iншої.\n\n\
45 CALL [диск:][шлях]iм'я_файла [параметри]\n\n\
46 параметри Набiр параметрiв командного рядка, необхiдних для пакетного\n\
47 файлу."
48 STRING_CD_HELP "Виведення iменi або змiна поточного каталогу\n\n\
49 CHDIR [/D][диск:][шлях]\n\
50 CHDIR[..|.]\n\
51 CD [/D][диск:][шлях]\n\
52 CD[..|.]\n\n\
53 .. батькiвський каталог\n\
54 . поточний каталог\n\
55 /D Одночасна змiна поточного диску та каталогу.\n\n\
56 Команда CD диск: вiдображає iм'я поточного каталогу вказаного диску.\n\
57 Команда CD без параметрiв вiдображає iмена поточних диску та каталогу.\n"
58 STRING_CHOICE_HELP "Очiкує, поки користувач не обере один з вказаних в списку символiв.\n\n\
59 CHOICE [/C[:]список_символiв][/N][/S][/T[:]c,nn][текст]\n\n\
60 /C[:]список_символiв Задає допустимi символи. По замовчуванню це YN.\n\
61 /N Не виводити список символiв i ? пiсля пiдказки.\n\
62 /S Трактувати символи як чутливi до регiстру.\n\
63 /T[:]c,nn По замовчуванню вибір c пiсля проминання nn секунд.\n\
64 текст пiдказка.\n\n\
65 ERRORLEVEL встановлюється рiвним номеру вибраного символу.\n"
66 STRING_CLS_HELP "Очищення екрану.\n\nCLS\n"
67 STRING_CMD_HELP1 "\nДоступнi внутрiшнi команди:\n"
68 STRING_CMD_HELP2 "\nДоступнi можливостi:"
69 STRING_CMD_HELP3 " [псевдонiми]"
70 STRING_CMD_HELP4 " [iсторiя]"
71 STRING_CMD_HELP5 " [заваршення iмен файлiв Bash]"
72 STRING_CMD_HELP6 " [стек директорiй]"
73 STRING_CMD_HELP7 " [перенаправлення та piping]"
74 STRING_CMD_HELP8 "Запуск нової копiї iнтерпретатора команд ReactOS.\n\n\
75 CMD [/[C|K] команда][/P][/Q][/T:кл]\n\n\
76 /C команда Виконання вказаної команди з подальшим завершенням.\n\
77 /K команда Виконання вказаної команди без подальшого завершення.\n\
78 /P CMD стає перманентним i запускає autoexec.bat\n\
79 (процес не може бути завершений).\n\
80 /T:кл Вибiр кольору тексту/тла (детальнiше див. COLOR /?).\n"
81 STRING_COLOR_HELP1 "Встановлення кольорiв по замовчуванню для тексту та тла.\n\n\
82 COLOR [attr [/-F]]\n\n\
83 attr Атрибути кольорiв для текстових вiкон.\n\
84 /-F Не заливати незаповненi мiсця кольором.\n\n\
85 Iснує три способи задання кольорiв:\n\
86 1) за назвою на англiйськiй мовi (потрiбно лише першi три букви назви)\n\
87 2) в виглядi десяткових чисел (decimal on decimal)\n\
88 3) двi шiснадцятковi цифри\n\n\
89 Таблиця кольорiв:\n\
90 дес шіс назва дес шіс назва\n\
91 0 0 Чорний 8 8 Сiрий\n\
92 1 1 Синiй 9 9 Свiтло-синiй\n\
93 2 2 Зелений 10 A Свiтло-зелений\n\
94 3 3 Блакитний 11 B Свiтло-блакитний\n\
95 4 4 Червоний 12 C Свiтло-червоний\n\
96 5 5 Малиновий 13 D Свiтло-малиновий\n\
97 6 6 Жовтий 14 E Свiтло-жовтий\n\
98 7 7 Бiлий 15 F Яскраво-бiлий\n"
99 STRING_COPY_HELP1 "Перезаписати %s (Yes/No/All)? "
100 STRING_COPY_HELP2 "Копiювання одного або декількох файлiв в iнше мiсце.\n\n\
101 COPY [/V][/Y|/-Y][/A|/B] джерело [/A|/B]\n\
102 [+ джерело [/A|/B] [+ ...]] [результат [/A|/B]]\n\n\
103 джерело Iмена одного або декiлькох файлiв, що будуть скопійованi.\n\
104 /A Файл є текстовим файлом ASCII.\n\
105 /B Файл є двiйковим файлом.\n\
106 результат Каталог та/або iм'я для кiнцевих файлiв.\n\
107 /V Перевiрка правильностi копiювання файлiв.\n\
108 /Y Придавлення запиту пiдтвердження на перезапис iснуючого\n\
109 результуючого файлу.\n\
110 /-Y Обов'язковий запит пiдтвердження на перезапис iснуючого\n\
111 результуючого файлу.\n\n\
112 Ключ /Y можна встановити через змiнну середовища COPYCMD.\n\
113 ...\n"
114 STRING_CTTY_HELP "Changes the standard I/O terminal device to an auxiliary device.\n\n\
115 CTTY device\n\n\
116 device The terminal device you want to use as the new standard I/O device.\n\
117 This name must refer to a valid character device:\n\
118 AUX, COMx (x=1..N), CON, LPTx (x=1..N), PRN, NUL.\n\
119 CON is usually the default standard I/O device.\n\n\
120 To return control to the standard console, type: CTTY CON on the auxiliary\n\
121 device."
122 STRING_DATE_HELP1 "\nВведiть нову дату (mm%cdd%cyyyy): "
123 STRING_DATE_HELP2 "\nВведiть нову дату (dd%cmm%cyyyy): "
124 STRING_DATE_HELP3 "\nВведiть нову дату (yyyy%cmm%cdd): "
125 STRING_DATE_HELP4 "Вiдображення чи змiна дати.\n\n\
126 DATE [/T][дата]\n\n\
127 /T лише вiдображення\n\n\
128 Команда DATE без параматрiв вiдображає поточну дату i запитує ввід\n\
129 нової дати. Для збереження поточної дати натис ENTER.\n"
130 STRING_DEL_HELP1 "Видалення одного або декiлькох файлiв.\n\n\
131 DEL [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]атрибути]] iмена_файлiв ...\n\
132 DELETE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]атрибути]] iмена_файлiв ...\n\
133 ERASE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]атрибути]] iмена_файлiв ...\n\n\
134 iмена_файлів Iмена одного або декiлькох файлiв.\n\n\
135 /N Не виконувати операцiю видалення безпосередньо.\n\
136 /P Запит на пiдтвердження перед видаленням кожного файлу.\n\
137 /T Вiдображає кiлькiсть видалених файлiв i звiльненого\n\
138 дискового простору.\n\
139 /Q Вимкнення запиту на пiдтвердження при видаленнi файлiв.\n\
140 /W Перезаписати файл випадковими даними перед видаленням.\n\
141 /Y Вимкнення запиту на пiдтвердження при видаленнi файлiв\n\
142 навiть для маски *.*.\n\
143 /F Примусове видалення прихованих, системних та файлiв\n\
144 доступних лише для читання.\n\
145 /S Видаляти файл з всiх пiддиректорiй\n\
146 /A Вiдбiр файлiв для видалення за властивостями.\n\
147 властивостi\n\
148 R Доступнi лише для читання\n\
149 S Системнi файли\n\
150 A Файли для архiвування\n\
151 H Прихованi файли\n\
152 Префiкс ""-"" означає НЕ\n"
153 STRING_DEL_HELP2 "Всi файли в каталозi будуть видалннi!\nВи впевненi (Y/N)? "
154 STRING_DEL_HELP3 " %lu файл видалено\n"
155 STRING_DEL_HELP4 " %lu файлiв видалено\n"
156 STRING_DELAY_HELP "Пауза на n секунд чи мiлiсекунд.\n\
157 DELAY [/m]n\n\n\
158 /m Вказує, що n це мiлiсекунди\n\
159 iнакше n це кiлькiсть секунд.\n"
160 STRING_DIR_HELP1 "DIR [диск:][шлях][iм'я_файлу] [/A[[:]атрибути]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]\n\
161 [/O[[:]порядок]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[[:]час]] [/W] [/X] [/4]\n\n\
162 [диск:][шлях][iм'я_файлу]\n\
163 Визначає диск, директорію, та/чи файли для їх виведення в списку.\n\n\
164 /A Вiдображення файлiв з вказаними атрибутами.\n\
165 атрибути D Директорiї R Файли, доступнi лише для чтання\n\
166 H Прихованi файли A Файли, готовi для архiвування\n\
167 S Системнi файли Префiкс ""-"" означає НЕ\n\
168 /B Виведення лише iмен файлiв.\n\
169 /C Застосування роздільника груп розрядів для виводу розмірів файлів\n\
170 (по замовчуваннi). Для вимкнення цього режиму використайте ключ /-C.\n\
171 /D Виведення списку в декiлька стовпчикiв з сортуванням по стовпчиках.\n\
172 /L Використання нижнього регiстру.\n\
173 /N Вiдображення iмен файлiв у крайньому правому стовпчику.\n\
174 /O Сортування списку вiдображених файлiв.\n\
175 порядок N За iм'ям (по алфавiту) S За розмiром (спершу меншi)\n\
176 E За розширенням (по алфавiту) D За датою/часом (спершу старiшi)\n\
177 G Почати список з каталогiв Префiкс ""-"" для зворотнього порядку\n\
178 /P Пауза пiсля кожного заповнення екрану.\n\
179 /Q Вiдображення даних про власника файлу.\n\
180 /R Displays alternate data streams of the files.\n\
181 /S Вiдображення файлiв з вказаного каталогу та всiх пiдкаталогiв.\n\
182 /T Вибiр поля часу для вiдображення чи сортування\n\
183 час C Створення\n\
184 A Останнiй доступ\n\
185 W Остання змiна\n\
186 /W Список на декiлька стовпцiв.\n\
187 /X Вiдображення коротких iмен файлiв, iмена яких не вiдповiдають \n\
188 стандарту 8.3. Формат аналогiчний виводу з ключем /N але короткi\n\
189 iмена виводяться спава вiд довгих. Якщо у файла немає короткого\n\
190 iм'я, замiсть нього виводяться пробли.\n\
191 /4 Вiдображення року в чотиризначному форматi\n\n\
192 Ключi можуть бути попередньо заданi в змiннiй середовища DIRCMD. Вiдхилити\n\
193 попередньо заданi ключi можна префiксом - (дефiс)--наприклад, /-W.\n"
194 STRING_DIR_HELP2 " Том в пристрої %c має мiтку %s\n"
195 STRING_DIR_HELP3 " Том в пристрої %c не має мiтки.\n"
196 STRING_DIR_HELP4 " Серiйний номер тому: %04X-%04X\n"
197 STRING_DIR_HELP5 "\n Всього:\n%16i Файл(iв)% 14s байт\n"
198 STRING_DIR_HELP6 "%16i Dir(s)% 15s bytes free\n"
199 STRING_DIR_HELP7 "\n Directory of %s\n\n"
200 STRING_DIR_HELP8 "%16i Файл(iв)% 14s байт\n"
201 STRING_DIRSTACK_HELP1 "Зберiгає поточну директорiю для використання командою POPD, потiм\n\
202 замiнює її на вказану.\n\n\
203 PUSHD [path | ..]\n\n\
204 path Вказує директорiю, яку треба зробити поточною\n"
205 STRING_DIRSTACK_HELP2 "Змiнює поточну директорiю на ту, яка збережена командою PUSHD.\n\nPOPD"
206 STRING_DIRSTACK_HELP3 "Друкує вмiст стеку директорiй.\n\nDIRS"
207 STRING_DIRSTACK_HELP4 "Стек директорiй порожнiй"
208 STRING_ECHO_HELP1 "Виводить повiдомлення без повернення каретки та переведення рядка.\n\n\
209 ECHOS повiдомлення"
210 STRING_ECHO_HELP2 "Виводить повiдомлення в стандартний канал виводу помилок.\n\n\
211 ECHOERR повiдомлення\n\
212 ECHOERR. друкує порожнiй рядок"
213 STRING_ECHO_HELP3 "Друкує повiдомлення в стандартний канал виводу помилок без повернення каретки та переведення рядка.\n\n\
214 ECHOSERR повiдомлення"
215 STRING_ECHO_HELP4 "Виведення повiдомлення та перемикання режиму вiдображення команд на екранi.\n\n\
216 ECHO [ON | OFF]\n\
217 ECHO [повiдомлення]\n\
218 ECHO. друкує порожнiй рядок\n\n\
219 ECHO без параметра виводить поточний режим вiдображення команд."
220 STRING_ECHO_HELP5 "ECHO is %s\n"
221 STRING_EXIT_HELP "Завершує iнтерпретатор команд.\n\nEXIT [/b] [ExitCode]\n\n\
222 /B Виходить лише з пакетного файлу. \n\
223 Якщо робота йде поза пакетним файлом - вихiд з cmd.exe\n\
224 ExitCode Це значення буде присвоєно ERRORLEVEL при виходi\n"
225 STRING_FOR_HELP1 "Запускає вказану команду для кожного файлу з набору файлiв.\n\n\
226 FOR %параметр IN (набiр) DO команда [параметри]\n\
227 FOR /L %параметр IN (start,step,end) DO команда [параметри]\n\
228 FOR /D %параметр IN (набiр) DO команда [параметри]\n\
229 FOR /R [[drive:]path] IN (набiр) DO команда [параметри]\n\
230 FOR /F [""options""] IN (набiр) DO команда [параметри]\n\n\
231 /L Generates a number sequence from start to end incrementing by step.\n\
232 /D Modifies the set to refer to directories instead of files.\n\
233 /R Executes command for files in the set in the specified path (or current\n\
234 working directory if not specified) and every directory below.\n\
235 /F Modifies the set to refer to the contents of the files in the set.\n\n\
236 %параметр Параметр, що пiдставляється.\n\
237 (набiр) Набiр з одного або декiлькох файлiв. Можна використовувати маски.\n\
238 команда Команда, яку слiд виконати для кожного файлу.\n\
239 параметри Параметри i ключi для вказаної команди.\n\
240 options Supported options are: eol, skip, delims, tokens, and usebackq.\n\n\
241 Replacable parameters can be modified by adding a ~ and an optional qualifier\n\
242 after the % and before the name (e.g. %~X). Supported qualifiers are:\n\
243 f,d,p,n,x,s,a,t,z.\n\n\
244 В пакетних програмах для команди FOR використовується %%параметр замiсть\n\
245 %параметр.\n"
246 STRING_FREE_HELP1 "\nТом диску %s : %-11s\n\
247 Серiйний номер: %s\n\
248 %16s байт загального дискового простору\n\
249 %16s байт зайнято\n\
250 %16s байт вiльно\n"
251 STRING_FREE_HELP2 "Виводить iнформацiю про том.\n\nFREE [drive: ...]\n"
252 STRING_GOTO_HELP1 "Передача управління рядку пакетного файлу, що мiстить мiтку.\n\n\
253 GOTO мiтка\n\n\
254 label рядок пакетного файлу, визначений як мiтка.\n\n\
255 Мітка повинна знаходитися в окремому рядку i починатися з двокрапки."
256 STRING_IF_HELP1 "Оператор умовного виконання команд у пакетному файлi.\n\n\
257 IF [NOT] ERRORLEVEL число команда\n\
258 IF [NOT] рядок1==рядок2 команда\n\
259 IF [NOT] EXIST iм'я_файлу команда\n\
260 IF [NOT] DEFINED змiнна команда\n\n\
261 NOT Вказує, що CMD повинен виконати команду, лише якщо\n\
262 умова є хибною\n\
263 ERRORLEVEL число Ця умова є iстинною, якщо код, що повернула\n\
264 остання виконана програма не меньше вказаного числа.\n\
265 команда Зазначає команду, виконувану при iстинностi умови.\n\
266 рядок1==рядок2 Ця умова є iстинною, якщо вказанi рядки\n\
267 спiвпадають.\n\
268 EXIST iм'я_файлу Умова є iстинною, якщо файл з вказаним iменем iснує.\n\
269 DEFINED змiнна Ця умова є iстинною, якщо вказана змiнна\n\
270 задана.\n"
271 STRING_LABEL_HELP1 "Вiдображення або змiна мiтки тому.\n\nLABEL [диск:][мiтка]\n"
272 STRING_LABEL_HELP2 "Том в пристрої %c: має мiтку %s\n"
273 STRING_LABEL_HELP3 "Том в пристрої %c: не має мiтки\n"
274 STRING_LABEL_HELP4 "Серiйний номер тому: %04X-%04X\n"
275 STRING_LABEL_HELP5 "Мiтка тому (11 букв, ENTER без мiтки)? "
276 STRING_LOCALE_HELP1 "Поточний час: "
277 STRING_MKDIR_HELP "Створення каталогу.\n\n\
278 MKDIR [диск:]шлях\nMD [диск:]шлях"
279 STRING_MKLINK_HELP "Створення об'єкту-посилання файлової системи.\n\n\
280 MKLINK [/D | /H | /J] назва_посилання цiль\n\n\
281 /D Вказує, що цiль символчного посилання - це директорiя.\n\
282 /H Створення жорсткого посилання.\n\
283 /J Створення з'єднання директорiй.\n\n\
284 Якщо не вказано нi /H нi /J , створюється символiчне посилання."
285 STRING_MEMORY_HELP1 "Вiдображення об'єму системної пам'ятi.\n\nMEMORY"
286 STRING_MEMORY_HELP2 "\n %12s%% пам'ятi використовується.\n\n\
287 %13s байт всього фiзичної RAM.\n\
288 %13s байт доступно фiзичної RAM.\n\n\
289 %13s байт всього в файлi довантаження.\n\
290 %13s байт доступно в файлi довантаження.\n\n\
291 %13s байт всього вiртуальної пам'ятi.\n\
292 %13s байт доступно вiртуальної пам'ятi.\n"
293 STRING_MISC_HELP1 "Натиснiть клавiшу для продовження..."
294 STRING_MOVE_HELP1 "Переписати %s (Yes/No/All)? "
295 STRING_MOVE_HELP2 "Перемiщення файлiв i перейменування файлiв i каталогiв.\n\n\
296 Перемiщення одного та бiльше файлiв:\n\
297 MOVE [/N][диск:][шлях]iм'я_файлу1[,...] призначення\n\n\
298 Перейменування каталогу:\n\
299 MOVE [/N][диск:][шлях]iм'я_каталогу1 iм'я_каталогу2\n\n\
300 [диск:][шлях]iм'я_файлу1 Вказує мiсце розташування й iм'я файлу або\n\
301 файлiв якi необхiдно перемiстити.\n\
302 /N Нiчого. Do everything but move files or directories.\n\n\
303 Поточнi обмеження:\n\
304 - Неможливо переносити файли чи теки мiж рiзними роздiлами.\n"
305 STRING_MSGBOX_HELP "показ вiкна з повiдомленням та повернення вiдповдi користувача\n\n\
306 MSGBOX тип ['заголовок'] пiдказка\n\n\
307 тип вiдображені кнопки\n\
308 можливi значення: OK, OKCANCEL,\n\
309 YESNO, YESNOCANCEL\n\
310 заголовок заголовок вiкна з повiдомленням\n\
311 пiдказка текст повiдомлення\n\n\n\
312 ERRORLEVEL встановлюється вiдповдно до натиснутої кнопки:\n\n\
313 YES : 10 | NO : 11\n\
314 OK : 10 | CANCEL : 12\n"
315 STRING_PATH_HELP1 "Показ або задання шляху пошуку виконуваних файлiв.\n\n\
316 PATH [[диск:]шлях[;...]]\nPATH ;\n\n\
317 Команда PATH ; очищає шлях пошуку файлiв та обмежує його\n\
318 поточним каталогом.\n\
319 Команда PATH без параметрiв вiдображає поточний шлях пошуку.\n"
320 STRING_PROMPT_HELP1 "Змiна запрошення командного рядка.\n\n\
321 PROMPT [текст]\n\n\
322 текст Нове запрошення командного рядка.\n\n\
323 Запрошення може складатись з звичайних символiв та наступних кодiв:\n\n\
324 $A & (Амперсанд)\n\
325 $B | (вертикальна риска)\n\
326 $C ( (Лiва кругла дужка)\n\
327 $D Поточна дата\n\
328 $E ESC (символ ASCII з кодом 27)\n\
329 $F ) (Права кругла дужка)\n\
330 $G > (знак більше)\n\
331 $H Backspace (видалення попередьного символу)\n\
332 $I Information line\n\
333 $L < (знак меньше)\n\
334 $N Поточний диск\n\
335 $P Поточний диск та каталог\n\
336 $Q = (знак рiвностi)\n\
337 $S (space)\n\
338 $T Поточний час\n\
339 $V Номер версiї операцiйної системи\n\
340 $_ Повернення каретки та переведення рядка\n\
341 $$ $ (знак долара)\n"
342 STRING_PAUSE_HELP1 "Призупинка обробки пакетного файлу i показ повiдомлення:\n\
343 'Для продовження натиснiть будь-яку клавiшу...' чи задане повiдомлення.\n\n\
344 PAUSE [повiдомлення]"
345 STRING_PROMPT_HELP2 " $+ Показує поточну глибину стека каталогiв"
346 STRING_PROMPT_HELP3 "\nPROMPT без параметрiв встановлює запрошення командного рядка за замовчуванням."
347 STRING_REM_HELP "Стартує рядок коментаря впакетному файлi.\n\nREM [Comment]"
348 STRING_RMDIR_HELP "Видалення каталогу.\n\n\
349 RMDIR [диск:]шлях\nRD [диск:]шлях\n\
350 /S Видалення всього дерева всерединi цiлi\n\
351 /Q Вимкнення запиту пiдтвердження\n"
352 STRING_RMDIR_HELP2 "Каталог не порожнiй!\n"
353 STRING_REN_HELP1 "Перейменування одного чи кiлькох файлiв/каталогiв.\n\n\
354 RENAME [/E /N /P /Q /S /T] старе_iм'я ... нове_iм'я\n\
355 REN [/E /N /P /Q /S /T] старе_iм'я ... нове_iм'я\n\n\
356 /E Не показувати повiдомлення про помилки.\n\
357 /N Нiчого.\n\
358 /P Запит пiдтвердження для кожного файлу.\n\
359 (Ще не реалiзовано!)\n\
360 /Q Тихо.\n\
361 /S Перейменувати пiдкаталоги.\n\
362 /T Вiдображення кiлькостi переiменованих файлiв.\n\n\
363 Для кiнцевого фалу не можна вказати iнший диск чи каталог.\n\
364 Для цього використайте команду MOVE.\n"
365 STRING_REN_HELP2 " %lu файл переiменовано\n"
366 STRING_REN_HELP3 " %lu файлiв переiменовано\n"
367 STRING_REPLACE_HELP1 "Замiна файлiв.\n\n\
368 REPLACE [диск1:][шлях1]iм'я_файлу [диск2:][шлях2] [/A] [/P] [/R] [/W]\n\
369 REPLACE [диск1:][шлях1]iм'я_файлу [диск2:][шлях2] [/P] [/R] [/S] [/W] [/U]\n\n\
370 [диск1:][шлях1]iм'я_файлу Задає файл(и) для замiни.\n\
371 [диск2:][шлях2] Задає каталог, в якому будуть замiненi файли\n\
372 файли.\n\
373 /A Додати новi файли в кiнцеву теку. Неможливе\n\
374 при використаннi ключiв /S чи /U.\n\
375 /P Запит на пiдтвердження замiни файлу чи\n\
376 додавання початкового файлу.\n\
377 /R Замiнює також файли лише для читання.\n\
378 /S Замiнює файли у всiх пiдкаталогах каталогу\n\
379 призначення. Неможливе при використаннi\n\
380 ключа /A.\n\
381 /W Чекає поки ви вставите диск перед початком.\n\
382 /U Замiнює (оновлює) лише файли, що старiшi нiж\n\
383 копiйованi. Неможливе при використаннi ключа /A.\n"
384 STRING_REPLACE_HELP2 "Необхiдний шлях джерела\n"
385 STRING_REPLACE_HELP3 "Не замiнено жодних файлiв\n"
386 STRING_REPLACE_HELP4 "%lu файл(iв) замiнено\n"
387 STRING_REPLACE_HELP5 "Замiна %s\n"
388 STRING_REPLACE_HELP6 "Замiнити %s\n"
389 STRING_REPLACE_HELP7 "Не додано жодних файлiв\n"
390 STRING_REPLACE_HELP8 "%lu файл(iв) додано\n"
391 STRING_REPLACE_HELP9 "Додати %s (Y/N)? "
392 STRING_REPLACE_HELP10 "Замiнити %s (Y/N)? "
393 STRING_REPLACE_HELP11 "Додавання %s\n"
394 STRING_SHIFT_HELP "Змiна позицiї пiдставлюваних параметрiв для пакетного файлу.\n\n\
395 SHIFT [DOWN]"
396 STRING_SCREEN_HELP "перемiщення курсора та опцiонально показ тексту\n\n\
397 SCREEN ряд стп [текст]\n\n\
398 ряд рядок, куди требе перемiстити курсор\n\
399 стп стовпчик, куди требе перемiстити курсор"
400 STRING_SET_HELP "Показ, задання чи видалення змiнних середовища.\n\n\
401 SET [змiнна[=][значення]]\n\n\
402 змiнна Iм'я змiнної середовища.\n\
403 значення Рядок символiв, що призначається вказанiй змiннiй.\n\n\
404 SET без параметрiв виводить поточнi значення змiнних середовища.\n"
405 STRING_START_HELP1 "Запуск команди.\n\n\
406 START [""заголовок""] [/D шлях] [/I] [/B] [/MIN] [/MAX] [/WAIT]\n\
407 [команда/програма] [параметри]\n\n\
408 ""заголовок"" Заголовок вікна.\n\
409 шлях Вказує папку запуску.\n\
410 I Використовувати оригінальне оточення cmd.exe,\n\
411 замість теперішнього.\n\
412 B Запуск без створення вікна.\n\
413 MIN Запуск зі згорнутим вікном.\n\
414 MAX Запуск з розгорнутим вікном.\n\
415 WAIT Чекати завершення програми або команди.\n\
416 команда Команда або програма для запуску.\n\
417 параметри Параметри, які будуть передані програмі чи команді.\n"
418 STRING_TITLE_HELP "Змiна заголовка вiкна командного рядка.\n\n\
419 TITLE [рядок]\n\n\
420 рядок Майбутнiй заголовок вiкна командного рядка.\n"
421 STRING_TIME_HELP1 "Вiдображення чи змiна системного часу.\n\n\
422 TIME [/T][час]\n\n\
423 /T лише вiдображення\n\n\
424 TIME без параметрiв виводить поточний час та запитує\n\
425 введення нового. Натиснiть ENTER для збереження поточного.\n"
426 STRING_TIME_HELP2 "Введiть новий час: "
427 STRING_TIMER_HELP1 "Минуло %d мсек\n"
428 STRING_TIMER_HELP2 "Минуло %02d%c%02d%c%02d%c%02d\n"
429 STRING_TIMER_HELP3 "дозволяє використати десять секундомiрiв.\n\n\
430 TIMER [ON|OFF] [/S] [/n] [/Fn]\n\n\
431 ON ввiмкнути секундомiр (ON)\n\
432 OFF вимкнути секундомiр (OFF)\n\
433 /S Рiзниця в часi. Повертає рiзницю в часi\n\
434 секундомiра без змiни його значення\n\
435 /n Задати номер секундомiра.\n\
436 Доступнi номери вiд 0 до 9\n\
437 За замовчуванням - 1\n\
438 /Fn Формат виводу\n\
439 n може бути:\n\
440 0 мiлiсекунди\n\
441 1 hh%cmm%css%cdd\n\n\
442 Якщо не вказанi ON, OFF та /S , команда перемикає\n\
443 стан секундомiра\n\n"
444 STRING_TYPE_HELP1 "Виведення вмiсту текстових файлiв.\n\nTYPE [диск:][шлях]iм'я_файлу \n\
445 /P Поекранний вивiд.\n"
446 STRING_VERIFY_HELP1 "This command is just a dummy!!\n\
447 Ввiмкнення чи вимкнення перевiрки правильностi запису файлiв\n\
448 на диск.\n\n\
449 VERIFY [ON | OFF]\n\n\
450 VERIFY без параметрiв виводить поточне значення команди.\n"
451 STRING_VERIFY_HELP2 "VERIFY %s.\n"
452 STRING_VERIFY_HELP3 "Треба задати ON або OFF."
453 STRING_VERSION_HELP1 "Данi про версiю оболонки\n\n\
454 VER [/C][/R][/W]\n\n\
455 /C Вiдображення списку авторiв.\n\
456 /R Вiдображення iнформацiї про перепоширення.\n\
457 /W Вiдображення гарантiйної iнформацiї."
458 STRING_VERSION_HELP2 " надається без БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТIЙ; для детальних даних\n\
459 надрукуйте: `ver /w'. Ця програма є вiльним ПЗ, i ви можете розповсюджувати\n\
460 її згiдно певних умов; надрукуйте `ver /r' для детальних даних. Надрукуйте `ver /c' \n\
461 для виведення списку авторiв."
462 STRING_VERSION_HELP3 "\n Ця програма розповсюджується iз сподiванням, що вона буде корисною,\n\
463 але БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТIЙ; навiть без непрямих гарантiй\n\
464 щодо ПРОДАЖУ чи ПРИДАТНОСТI ДЛЯ ПЕВНИХ ЦIЛЕЙ. Дивiться\n\
465 GNU General Public License для детальної iнформацiї."
466 STRING_VERSION_HELP4 "\n Ця програма є вiльним ПЗ; ви можете перепоширювати її та/чи\n\
467 модифiкувати згiдно умов GNU General Public License, що опублiкована\n\
468 Free Software Foundation; версiї 2 Лiцензiї, чи\n\
469 (на ваш вибiр) будь-якої новiшої версiї.\n"
470 STRING_VERSION_HELP5 "\nВiдсилайте звiти про помилки на <ros-dev@reactos.org>.\n\
471 Оновлення доступнi на: http://www.reactos.org"
472 STRING_VERSION_HELP6 "\nFreeDOS-версiя написана:\n"
473 STRING_VERSION_HELP7 "\nReactOS-версiя написана:\n"
474 STRING_VOL_HELP1 " Том в пристрої %c має мiтку %s\n"
475 STRING_VOL_HELP2 " Том в пристрої %c не має мiтки.\n"
476 STRING_VOL_HELP3 " Серiйний номер тому: %04X-%04X\n"
477 STRING_VOL_HELP4 "Виводить мiтку тому та серiйний номер, якщо вони iснують.\n\nVOL [диск:]"
478 STRING_WINDOW_HELP1 "змiнює вигляд вiкна консолi\n\n\
479 WINDOW [/POS[=]left,top,width,heigth]\n\
480 [MIN|MAX|RESTORE] ['заголовок']\n\n\
481 /POS визначає розміри та розмiщення вiкна\n\
482 MIN згортає вiкно\n\
483 MAX розгортає вiкно\n\
484 RESTORE вiдновлює вiкно"
485 STRING_WINDOW_HELP2 "змiнює вигляд вiкна консолi\n\n\
486 ACTIVATE 'window' [/POS[=]left,top,width,heigth]\n\
487 [MIN|MAX|RESTORE] ['title']\n\n\
488 window заголовок вiкна, вигляд якого треба змiнити\n\
489 /POS визначає розміри та розмiщення вiкна\n\
490 MIN згортає вiкно\n\
491 MAX розгортає вiкно\n\
492 RESTORE вiдновлює вiкно\n\
493 title новий заголовок\n"
494 STRING_CHOICE_OPTION "YN"
495 STRING_COPY_OPTION "YNA"
496 STRING_ALIAS_ERROR "Командний рядок занадто довгий пiсля розгортання псевдонiмiв!\n"
497 STRING_ASSOC_ERROR "Не знайдено файлової асоцiацiї для розширення %s\n"
498 STRING_BATCH_ERROR "Помилка вiдкриття пакетного файлу\n"
499 STRING_CHOICE_ERROR "Невiрний параметр. Очiкується формат: /C[:]параметри"
500 STRING_CHOICE_ERROR_TXT "Невiрний параметр. Очiкується формат: /T[:]c,nn"
501 STRING_CHOICE_ERROR_OPTION "Невiрний параметр: %s"
502 STRING_CMD_ERROR1 "Не можу перенаправити ввiд з файлу %s\n"
503 STRING_CMD_ERROR2 "Помилка створення тимчасового файлу для pipe-даних\n"
504 STRING_CMD_ERROR3 "Не можу перенаправити в файл %s\n"
505 STRING_CMD_ERROR4 "Запуск %s...\n"
506 STRING_CMD_ERROR5 "Запуск cmdexit.bat...\n"
507 STRING_COLOR_ERROR1 "Помилка - однаковi кольори! (тло та текст не можуть бути однакового кольору)"
508 STRING_COLOR_ERROR2 "Помилка при вказаннi кольору"
509 STRING_CONSOLE_ERROR "Невiдома помилка: %d\n"
510 STRING_COPY_ERROR1 "Помилка: Неможливо вiдкрити джерело - %s!\n"
511 STRING_COPY_ERROR2 "Помилка: Неможливо копiювати в себе!\n"
512 STRING_COPY_ERROR3 "Помилка запису призначення!\n"
513 STRING_COPY_ERROR4 "Помилка: Ще не реалiзовано!\n"
514 STRING_DATE_ERROR "Невiрна дата."
515 STRING_DEL_ERROR5 "Файл %s буде видалений! "
516 STRING_DEL_ERROR6 "Ви впевненi (Y/N)? "
517 STRING_DEL_ERROR7 "Видалення: %s\n"
518 STRING_ERROR_ERROR1 "Невiдома помилка! Код помилки: 0x%lx\n"
519 STRING_ERROR_ERROR2 "Синтаксична помилка"
520 STRING_FOR_ERROR1 "'in' вiдсутнє в команді for."
521 STRING_FOR_ERROR2 "дужок не знайдено."
522 STRING_FOR_ERROR3 "'do' вiдсутнє."
523 STRING_FOR_ERROR4 "немає команди пiсля 'do'."
524 STRING_FREE_ERROR1 "Невiрний диск"
525 STRING_FREE_ERROR2 "не вiдмiчено"
526 STRING_GOTO_ERROR1 "Не визначена мiтка для GOTO"
527 STRING_GOTO_ERROR2 "Мiтка '%s' не знайдена\n"
528 STRING_MD_ERROR "Пiдкаталог чи файл вже iснує.\n"
529 STRING_MD_ERROR2 "Шлях до нового каталогу не iснує.\n"
530 STRING_MOVE_ERROR1 "[OK]\n"
531 STRING_MOVE_ERROR2 "[Помилка]\n"
532 STRING_REN_ERROR1 "Невдачне виконання MoveFile(). Помилка: %lu\n"
533 STRING_TIME_ERROR1 "Невiрний час."
534 STRING_TYPE_ERROR1 "Невiрний параметр '/%s'\n"
535 STRING_WINDOW_ERROR1 "Вiкно не знайдено"
536 STRING_ERROR_PARAMETERF_ERROR "Неправильний формат параметра - %c\n"
537 STRING_ERROR_INVALID_SWITCH "Невірна опцiя - /%c\n"
538 STRING_ERROR_TOO_MANY_PARAMETERS "Забагато параметрiв - %s\n"
539 STRING_ERROR_PATH_NOT_FOUND "Шлях не знайдений\n"
540 STRING_ERROR_FILE_NOT_FOUND "Файл не знайдений\n"
541 STRING_ERROR_REQ_PARAM_MISSING "Вiдсутнiй обов'язковий параметр\n"
542 STRING_ERROR_INVALID_DRIVE "Невiрне визначення диску\n"
543 STRING_ERROR_INVALID_PARAM_FORMAT "Невiрний формат параметра - %s\n"
544 STRING_ERROR_BADCOMMAND "Невiрна команда або iм'я файлу - %s\n"
545 STRING_ERROR_OUT_OF_MEMORY "Недостатньо пам'ятi.\n"
546 STRING_ERROR_CANNOTPIPE "Помилка! Неможливо використати pipe! Неможливо вiдкрити тимчасовий файл!\n"
547 STRING_ERROR_D_PAUSEMSG "Натиснiть будь-яку клавiшу для продовження . . ."
548 STRING_ERROR_DRIVER_NOT_READY "Пристрій не готовий"
549 STRING_PATH_ERROR "CMD: Не в середовищi '%s'\n"
550 STRING_REPLACE_ERROR1 "Невiрний ключ - %s\n"
551 STRING_REPLACE_ERROR2 "Шлях не знайдено - %s\n"
552 STRING_REPLACE_ERROR3 "Синтаксис iменi файлу, теки чи мiтки диску некоректнi.\n"
553 STRING_REPLACE_ERROR4 "Невiрна комбiнацiя параметрiв\n"
554 STRING_REPLACE_ERROR5 "Немає доступу - %s\n"
555 STRING_REPLACE_ERROR6 "Файли не знайдено - %s\n"
556 STRING_REPLACE_ERROR7 "Розширена помилка 32\n"
557 STRING_CMD_INFOLINE " Командний рядок ReactOS Введіть HELP = Допомога "
558 STRING_REACTOS_VERSION "Операцiйна Система ReactOS [Версiя %s %s]\n"
559 STRING_CMD_SHELLINFO "\nIнтерпретатор командного рядка ReactOS\nVersion %s %s"
560 STRING_VERSION_RUNNING_ON "Запущений на: "
561 STRING_VERSION_RUNVER "%s [Version %d.%d.%d] %s"
562 STRING_COPY_FILE " %d файл(iв) скопiйовано\n"
563 STRING_DELETE_WIPE "витерто"
564 STRING_FOR_ERROR "невiрна специфiкацiя змiнної."
565 STRING_SCREEN_COL "неправильне значення col"
566 STRING_SCREEN_ROW "неправильне значення row"
567 STRING_TIMER_TIME "Таймер %d - %s: "
568 STRING_MKLINK_CREATED_SYMBOLIC "Створено символiчне посилання для %s <<===>> %s\n"
569 STRING_MKLINK_CREATED_HARD "Створено жорстке посилання для %s <<===>> %s\n"
570 STRING_MKLINK_CREATED_JUNCTION "Створено з'єднання для %s <<===>> %s\n"
571 STRING_MORE "Бiльше? "
572 STRING_CANCEL_BATCH_FILE "\r\nнатиснено Ctrl-Break. Припинити виконання пакетного файлу? (Yes/No/All) "
573 STRING_INVALID_OPERAND "Невiрний операнд."
574 STRING_EXPECTED_CLOSE_PAREN "Очiкується ')'."
575 STRING_EXPECTED_NUMBER_OR_VARIABLE "Очiкується число або iм'я змiнної."
576 STRING_SYNTAX_COMMAND_INCORRECT "Некоректний синтаксис команди."
577 END