46298124bb72e13b4d686f18d0be87461f721252
[reactos.git] / base / system / format / lang / pl-PL.rc
1 #include "resource.h"
2 /*
3 * translated by xrogers (http://rogers.cyberdusk.pl/)
4 * xxrogers@users.sourceforge.net
5 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
9 STRINGTABLE DISCARDABLE
10 BEGIN
11 STRING_HELP, "Sposób u¿ycia: %s wolumin: [-FS:syst-plik] [-V:etykieta] [-Q] [-A:rozmiar] [-C]\n\n\
12 [wolumin:] Okre\9cla literê dysku przeznaczonego do formatowania.\n\
13 -FS:syst-plik Okre\9cla rodzaj systemu plików (%s).\n\
14 -V:etykieta Okre\9cla etykietê woluminu.\n\
15 -Q Przeprowadza szybkie formatowanie.\n\
16 -A:rozmiar Zastêpuje domy\9clny rozmiar jednostki alokacji. Dla zastosowañ\n\
17 ogólnych zaleca siê u¿ywanie ustawieñ domy\9clnych.\n\
18 System NTFS obs³uguje rozmiary: 512, 1024, 2048, 4096, 8192,\n\
19 16 KB, 32 KB, 64 KB.\n\
20 System FAT obs³uguje rozmiary: 512, 1024, 2048, 4096, 8192,\n\
21 16 KB, 32 KB, 64 KB, 128 KB, 256 KB.\n\
22 Kompresja NTFS nie jest obs³ugiwana dla jednostek alokacji\n\
23 wiêkszych ni¿ 4096 bajtów.\n\
24 -C Pliki utworzone na nowym woluminie bêd¹ domy\9clnie poddane\n\
25 kompresji.\n\n"
26
27 STRING_COMPLETE "%lu procent ukoñczone.\r"
28
29 STRING_FORMAT_FAIL "FormatEx nie móg³ zakoñczyæ dzia³ania pomy\9clnie.\n\n"
30
31 STRING_NO_SUPPORT "Operacja niewspierana"
32
33 STRING_FMIFS_FAIL "Nie mo¿na zlokalizowaæ punktów wej\9cciowych FMIFS.\n\n"
34
35 STRING_UNKNOW_ARG "Nieprawid³owy parametr: %s\n"
36
37 STRING_DRIVE_PARM "Brakuj¹cy wymagany parametr dysku.\n\n"
38
39 STRING_ERROR_DRIVE_TYPE "Nie mo¿na okre\9cliæ rodzaju dysku"
40
41 STRING_INSERT_DISK "W³ó¿ nowy dysk do napêdu %C:\ni naci\9cnij Enter, gdy bêdzie gotowe..."
42
43 STRING_NO_VOLUME "Nie mo¿na odczytaæ woluminu"
44
45 STRING_NO_VOLUME_SIZE "Nie mo¿na odczytaæ rozmiaru woluminu"
46
47 STRING_FILESYSTEM "Rodzaj systemu plików to %s.\n"
48
49 STRING_LABEL_NAME_EDIT "Podaj aktualn¹ etykietê woluminu dla dysku %C: "
50
51 STRING_ERROR_LABEL "Nieprawid³owa etykieta woluminu zosta³a wpisana dla tego dysku.\n"
52
53 STRING_YN_FORMAT "\OSTRZE¯ENIE: WSZYSTKIE DANE NA NIEWYJMOWALNYM DYSKU\n\
54 W STACJI %C: ZOSTAN¥ UTRACONE!\nCzy kontynuowaæ formatowanie (T/N)? "
55
56 STRING_YES_NO_FAQ "TN"
57
58 STRING_VERIFYING "Sprawdzanie"
59
60 STRING_FAST_FMT "Szybkie formatowanie"
61
62 STRING_CREATE_FSYS "Tworzenie struktury systemu plików.\n"
63
64 STRING_FMT_COMPLETE "Formatowanie ukoñczone.\n"
65
66 STRING_VOL_COMPRESS "Wolumin nie obs³uguje kompresji.\n"
67
68 STRING_ENTER_LABEL "Podaj etykietê woluminu (11 znaków, ENTER = bez etykiety) "
69
70 STRING_NO_LABEL "Nie mo¿na zmieniæ etykiety woluminu"
71
72 STRING_FREE_SPACE "\n%I64d bajtów ca³kowitego miejsca na dysku.\n%I64d bajtów dostêpnych na dysku.\n"
73
74 STRING_SERIAL_NUMBER "\nNumer seryjny woluminu to %04X-%04X\n"
75 END