* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / system / format / lang / sk-SK.rc
1 /* TRANSLATOR : M rio Ka\9fm r /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
2 * DATE OF TR.: 15-02-2008
3 * LAST CHANGE: 10-08-2010
4 */
5
6 #include "resource.h"
7
8 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
9 STRINGTABLE DISCARDABLE
10 BEGIN
11 /* menovka zv\84zku = volume label, drive = jednotka */
12 STRING_HELP, "Pou§itie: %s jednotka: [-FS:syst\82m s£borov] [-V:menovka] [-Q] [-A:ve\96kos\9c] [-C]\n\n\
13 [jednotka:] Ur\9fuje jednotku k naform tovaniu.\n\
14 -FS:syst\82m s£borov Ur\9fuje typ s£borov\82ho syst\82mu (%s).\n\
15 -V:menovka Ur\9fuje menovku zv\84zku.\n\
16 -Q Vykon va rìchle form tovanie.\n\
17 -A:ve\96kos\9c Prep¡çe predvolen£ ve\96kos\9c aloka\9fnej jednotky. Pre vçeobecn\82\n\
18 pou§itie s£ d\93razne odpor£\9fan\82 predvolen\82 nastavenia\n\
19 NTFS podporuje 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16K, 32K, 64K.\n\
20 FAT podporuje 8192, 16K, 32K, 64K, 128K, 256K.\n\
21 NTFS kompresia nie je podporovan  pre ve\96kosti aloka\9fnej\n\
22 jednotky nad 4096.\n\
23 -C S£bory vytvoren\82 na novom zv\84zku bud£ automaticky\n\
24 komprimovan\82.\n\n"
25
26 STRING_COMPLETE "Dokon\9fen\82 na %lu percent.\r"
27
28 STRING_FORMAT_FAIL "FormatEx nebol schopnì £speçne skon\9fi\9c.\n\n"
29
30 STRING_NO_SUPPORT "Oper cia nie je podporovan "
31
32 STRING_FMIFS_FAIL "Nepodarilo sa lokalizova\9c vstupn\82 body FMIFS.\n\n"
33
34 STRING_UNKNOW_ARG "Nezn my argument: %s\n"
35
36 STRING_DRIVE_PARM "Chìba nevyhnutnì parameter jednotky.\n\n"
37
38 STRING_ERROR_DRIVE_TYPE "Nemo§no z¡ska\9c typ jednotky"
39
40 STRING_INSERT_DISK "Vlo§te nov£ disketu do jednotky %C:\na potom stla\9fte ENTER..."
41
42 STRING_NO_VOLUME "Nemo§no dotazova\9c zv\84zok"
43
44 STRING_NO_VOLUME_SIZE "Nemo§no dotazova\9c ve\96kos\9c zv\84zku"
45
46 STRING_FILESYSTEM "Typ syst\82mu s£borov je %s.\n"
47
48 STRING_LABEL_NAME_EDIT "Vlo§te s£\9fasn£ menovku zv\84zku pre jednotku %C: "
49
50 STRING_ERROR_LABEL "Bola zadan  nespr vna menovka zv\84zku pre t£to jednotku.\n"
51
52 STRING_YN_FORMAT "\nUPOZORNENIE: VæETKY éDAJE NA NIE_VYMENITE\95NEJ DISKOVEJ\n\
53 JEDNOTKE %C: BUDé STRATEN\90!\nPokra\9fova\9c s form tovan¡m (A/N)? "
54
55 STRING_YES_NO_FAQ "AN"
56
57 STRING_VERIFYING "Overovanie"
58
59 STRING_FAST_FMT "Rìchle form tovanie"
60
61 STRING_CREATE_FSYS "Vytv ram çtrukt£ru s£borov\82ho syst\82mu.\n"
62
63 STRING_FMT_COMPLETE "Form tovanie dokon\9fen\82.\n"
64
65 STRING_VOL_COMPRESS "Zv\84zok nepodporuje kompresiu.\n"
66
67 STRING_ENTER_LABEL "Menovka zv\84zku (11 znakov, ak nechcete zada\9c, stla\9fte ENTER)? "
68
69 STRING_NO_LABEL "Zv\84zok sa ned  pomenova\9c"
70
71 STRING_FREE_SPACE "\nCelkov\82 diskov\82 miesto: %I64d bajtov.\nDostupn\82 miesto na disku: %I64d bajtov.\n"
72
73 STRING_SERIAL_NUMBER "\nS\82riov\82 \9f¡slo zv\84zku je %04X-%04X\n"
74 END