b58f8f1d83190ab65d2afb4d4a654cf5540ba18e
[reactos.git] / base / system / winlogon / lang / bg-BG.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_SHUTDOWNCOMPUTER DIALOGEX 45, 22, 164, 52
4 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
5 CAPTION "Изключване на компютъра"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 LTEXT "Вече е безопасно да изключите компютъра.", IDC_SHUTDOWNCOMPUTER, 31, 13, 132, 8
9 ICON IDI_WINLOGON, IDC_SHTDOWNICON, 6, 7, 18, 20
10 DEFPUSHBUTTON "Пре&запуск", IDC_BTNSHTDOWNCOMPUTER, 62, 32, 40, 14
11 END
12
13 IDD_GINALOADFAILED DIALOGEX 58, 83, 231, 119
14 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
15 CAPTION "Неуспех с потребителския интерфейс"
16 FONT 8, "MS Shell Dlg"
17 BEGIN
18 LTEXT "БДС (DLL) за потребителско влизане %s не се зареди.", IDC_GINALOADFAILED, 39, 16, 156, 24
19 LTEXT "Свържете се със системният си управник, за да смени БДС (DLL) или да възстанови първоначалната такава.", IDC_GINALOADFAILEDCONTACT, 39, 53, 151, 25
20 DEFPUSHBUTTON "Пре&запуск", 1, 80, 91, 68, 14
21 END
22
23 IDD_SYSSHUTDOWN DIALOGEX 50, 50, 180, 140
24 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_POPUP
25 CAPTION "System Shutdown"
26 FONT 8, "MS Shell Dlg"
27 BEGIN
28 ICON IDI_WARNING, IDC_SYSSHUTDOWNICON, 6, 7, 18, 20
29 LTEXT "A system shutdown has been initiated. Please save all your work and terminate your session. All unsaved work will be lost when the system shuts down.", -1, 38, 7, 135, 40
30 LTEXT "The system shuts down in:", -1, 38, 50, 90, 8
31 LTEXT "00:00:00", IDC_SYSSHUTDOWNTIMELEFT, 132, 50, 41, 8
32 LTEXT "Message:", -1, 38, 65, 135, 8
33 EDITTEXT IDC_SYSSHUTDOWNMESSAGE, 34, 75, 139, 58, ES_LEFT | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, WS_EX_STATICEDGE
34 END
35
36 STRINGTABLE
37 BEGIN
38 IDS_PREPARENETWORKCONNECTIONS "Подготовка на мрежовите свързвания..."
39 IDS_APPLYINGCOMPUTERSETTINGS "Прилагане настройките на компютъра..."
40 IDS_RUNNINGSTARTUPSCRIPTS "Изпълняване на пусковите писания..."
41 IDS_RUNNINGSHUTDOWNSCRIPTS "Изпълняване на изключващите писания..."
42 IDS_APPLYINGYOURPERSONALSETTINGS "Прилагане на личните ви настройки..."
43 IDS_RUNNINGLOGOFFSCRIPTS "Изпълняване на писанията за вход..."
44 IDS_RUNNINGLOGONSCRIPTS "Изпълняване на писанията за изход..."
45 IDS_LOADINGYOURPERSONALSETTINGS "Зареждане на личните ви настройки..."
46 IDS_CLOSINGNETWORKCONNECTIONS "Затваряне на мрежовите свързвания..."
47 IDS_REACTOSISSHUTTINGDOWN "РеактОС се изключва..."
48 IDS_PREPARETOSTANDBY "Приготвяне за изчакване..."
49 IDS_PREPARETOHIBERNATE "Приготвяне за сън..."
50 IDS_SAVEYOURSETTINGS "Записване на настройките ви..."
51 IDS_REACTOSISSTARTINGUP "РеактОС тръгва..."
52 IDS_TIMEOUTSHORTFORMAT "%02d:%02d:%02d"
53 IDS_TIMEOUTLONGFORMAT "%d days"
54 END
55
56 STRINGTABLE
57 BEGIN
58 IDS_FAILEDACTIVATEUSERSHELL "Уьинлогон не успя да задейства потребителската обвивка!"
59 END