Sync with trunk head (part 1 of 2)
[reactos.git] / base / system / winlogon / lang / bg-BG.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_SHUTDOWNCOMPUTER DIALOGEX 45, 22, 164, 52
4 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
5 CAPTION "Èçêëþ÷âàíå íà êîìïþòúðà"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 LTEXT "Âå÷å å áåçîïàñíî äà èçêëþ÷èòå êîìïþòúðà.", IDC_SHUTDOWNCOMPUTER, 31, 13, 132, 8
9 ICON IDI_WINLOGON, IDC_SHTDOWNICON, 6, 7, 18, 20
10 DEFPUSHBUTTON "Ïðå&çàïóñê", IDC_BTNSHTDOWNCOMPUTER, 62, 32, 40, 14
11 END
12
13 IDD_GINALOADFAILED DIALOGEX 58, 83, 231, 119
14 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
15 CAPTION "Íåóñïåõ ñ ïîòðåáèòåëñêèÿ èíòåðôåéñ"
16 FONT 8, "MS Shell Dlg"
17 BEGIN
18 LTEXT "ÁÄÑ (DLL) çà ïîòðåáèòåëñêî âëèçàíå %s íå ñå çàðåäè.", IDC_GINALOADFAILED, 39, 16, 156, 24
19 LTEXT "Ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿò ñè óïðàâíèê, çà äà ñìåíè ÁÄÑ (DLL) èëè äà âúçñòàíîâè ïúðâîíà÷àëíàòà òàêàâà.", IDC_GINALOADFAILEDCONTACT, 39, 53, 151, 25
20 DEFPUSHBUTTON "Ïðå&çàïóñê", 1, 80, 91, 68, 14
21 END
22
23 STRINGTABLE
24 BEGIN
25 IDS_PREPARENETWORKCONNECTIONS "Ïîäãîòîâêà íà ìðåæîâèòå ñâúðçâàíèÿ..."
26 IDS_APPLYINGCOMPUTERSETTINGS "Ïðèëàãàíå íàñòðîéêèòå íà êîìïþòúðà..."
27 IDS_RUNNINGSTARTUPSCRIPTS "Èçïúëíÿâàíå íà ïóñêîâèòå ïèñàíèÿ..."
28 IDS_RUNNINGSHUTDOWNSCRIPTS "Èçïúëíÿâàíå íà èçêëþ÷âàùèòå ïèñàíèÿ..."
29 IDS_APPLYINGYOURPERSONALSETTINGS "Ïðèëàãàíå íà ëè÷íèòå âè íàñòðîéêè..."
30 IDS_RUNNINGLOGOFFSCRIPTS "Èçïúëíÿâàíå íà ïèñàíèÿòà çà âõîä..."
31 IDS_RUNNINGLOGONSCRIPTS "Èçïúëíÿâàíå íà ïèñàíèÿòà çà èçõîä..."
32 IDS_LOADINGYOURPERSONALSETTINGS "Çàðåæäàíå íà ëè÷íèòå âè íàñòðîéêè..."
33 IDS_CLOSINGNETWORKCONNECTIONS "Çàòâàðÿíå íà ìðåæîâèòå ñâúðçâàíèÿ..."
34 IDS_REACTOSISSHUTTINGDOWN "ÐåàêòÎÑ ñå èçêëþ÷âà..."
35 IDS_PREPARETOSTANDBY "Ïðèãîòâÿíå çà èç÷àêâàíå..."
36 IDS_PREPARETOHIBERNATE "Ïðèãîòâÿíå çà ñúí..."
37 IDS_SAVEYOURSETTINGS "Çàïèñâàíå íà íàñòðîéêèòå âè..."
38 IDS_REACTOSISSTARTINGUP "ÐåàêòÎÑ òðúãâà..."
39 END
40
41 STRINGTABLE
42 BEGIN
43 IDS_FAILEDACTIVATEUSERSHELL "Óüèíëîãîí íå óñïÿ äà çàäåéñòâà ïîòðåáèòåëñêàòà îáâèâêà!"
44 END
45