Sync with trunk head (part 1 of 2)
[reactos.git] / base / system / winlogon / lang / cs-CZ.rc
1 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_SHUTDOWNCOMPUTER DIALOGEX 45, 22, 164, 52
4 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
5 CAPTION "Vypnutí poèítaèe"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 LTEXT "Nyní mù\9eete bez obav vypnout Vá\9a poèítaè.", IDC_SHUTDOWNCOMPUTER, 31, 13, 132, 8
9 ICON IDI_WINLOGON, IDC_SHTDOWNICON, 6, 7, 18, 20
10 DEFPUSHBUTTON "&Restartovat", IDC_BTNSHTDOWNCOMPUTER, 62, 32, 40, 14
11 END
12
13 IDD_GINALOADFAILED DIALOGEX 58, 83, 231, 119
14 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
15 CAPTION "Chyba u\9eivatelského rozhraní"
16 FONT 8, "MS Shell Dlg"
17 BEGIN
18 LTEXT "Dynamická knihovna %s selhala pøi nahrávaní.", IDC_GINALOADFAILED, 39, 16, 156, 24
19 LTEXT "Kontaktujte správce poèítaèe pro nahrazení dynamickì knihovny nebo obnovte pùvodní dynamickou knihovnu.", IDC_GINALOADFAILEDCONTACT, 39, 53, 151, 25
20 DEFPUSHBUTTON "&Restart", 1, 80, 91, 68, 14
21 END
22
23 STRINGTABLE
24 BEGIN
25 IDS_PREPARENETWORKCONNECTIONS "Pøíprava sí\9dových pøipojení..."
26 IDS_APPLYINGCOMPUTERSETTINGS "Nastavení poèítaèe..."
27 IDS_RUNNINGSTARTUPSCRIPTS "Spou\9atìcí skripty..."
28 IDS_RUNNINGSHUTDOWNSCRIPTS "Ukonèovací skripty..."
29 IDS_APPLYINGYOURPERSONALSETTINGS "Osobní nastavení..."
30 IDS_RUNNINGLOGOFFSCRIPTS "Skripty po odhlá\9aení..."
31 IDS_RUNNINGLOGONSCRIPTS "Skripty po pøihlá\9aení..."
32 IDS_LOADINGYOURPERSONALSETTINGS "Nahrávání osobního nastavení..."
33 IDS_CLOSINGNETWORKCONNECTIONS "Ukonèení sí\9dových pøipojení..."
34 IDS_REACTOSISSHUTTINGDOWN "ReactOS se vypíná..."
35 IDS_PREPARETOSTANDBY "Pøíprava k pøechodu do úsporného re\9eimu..."
36 IDS_PREPARETOHIBERNATE "Pøíprava k pøechodu do re\9eimu hibernace..."
37 IDS_SAVEYOURSETTINGS "Ukládání osobního nastavení..."
38 IDS_REACTOSISSTARTINGUP "ReactOS se spou\9atí..."
39 END
40
41 STRINGTABLE
42 BEGIN
43 IDS_FAILEDACTIVATEUSERSHELL "Aplikace Winlogon selhala pøi aktivaci shellu!"
44 END
45