Sync with trunk head (part 1 of 2)
[reactos.git] / base / system / winlogon / lang / pl-PL.rc
1 //Polish translation by Sebastian Gasiorek
2 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
3
4 IDD_SHUTDOWNCOMPUTER DIALOGEX 45, 22, 164, 52
5 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
6 CAPTION "Wy³¹czanie komputera"
7 FONT 8, "MS Shell Dlg"
8 BEGIN
9 LTEXT "Mo¿na bezpiecznie wy³¹czyæ komputer.", IDC_SHUTDOWNCOMPUTER, 31, 13, 132, 8
10 ICON IDI_WINLOGON, IDC_SHTDOWNICON, 6, 7, 18, 20
11 DEFPUSHBUTTON "&Uruchom ponownie", IDC_BTNSHTDOWNCOMPUTER, 62, 32, 40, 14
12 END
13
14 IDD_GINALOADFAILED DIALOGEX 58, 83, 231, 119
15 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
16 CAPTION "B³¹d interfejsu u¿ytkownika"
17 FONT 8, "MS Shell Dlg"
18 BEGIN
19 LTEXT "Nie mo¿na za³adowaæ biblioteki DLL interfejsu logowania u¿ytkownika %s.", IDC_GINALOADFAILED, 39, 16, 156, 24
20 LTEXT "Skontaktuj siê z administratorem systemu, aby zamieni³ bibliotekê DLL lub odtworzy³ jej oryginaln¹ wersjê.", IDC_GINALOADFAILEDCONTACT, 39, 53, 151, 25
21 DEFPUSHBUTTON "&Uruchom ponownie", 1, 80, 91, 68, 14
22 END
23
24 STRINGTABLE
25 BEGIN
26 IDS_PREPARENETWORKCONNECTIONS "Trwa przygotowywanie po³¹czeñ sieciowych..."
27 IDS_APPLYINGCOMPUTERSETTINGS "Trwa wprowadzanie ustawieñ komputera..."
28 IDS_RUNNINGSTARTUPSCRIPTS "Trwa uruchamianie skryptów uruchamiania..."
29 IDS_RUNNINGSHUTDOWNSCRIPTS "Trwa uruchamianie skryptów zamykania..."
30 IDS_APPLYINGYOURPERSONALSETTINGS "Trwa wprowadzanie ustawieñ osobistych..."
31 IDS_RUNNINGLOGOFFSCRIPTS "Trwa uruchamianie skryptów wylogowania..."
32 IDS_RUNNINGLOGONSCRIPTS "Trwa uruchamianie skryptów logowania..."
33 IDS_LOADINGYOURPERSONALSETTINGS "Trwa ³adowanie ustawieñ osobistych..."
34 IDS_CLOSINGNETWORKCONNECTIONS "Trwa zamykanie po³¹czeñ sieciowych..."
35 IDS_REACTOSISSHUTTINGDOWN "Trwa zamykanie systemu ReactOS..."
36 IDS_PREPARETOSTANDBY "Trwa przygotowywanie do przej\9ccia w stan wstrzymania..."
37 IDS_PREPARETOHIBERNATE "Trwa przygotowywanie do hibernacji..."
38 IDS_SAVEYOURSETTINGS "Trwa zapisywanie ustawieñ..."
39 IDS_REACTOSISSTARTINGUP "Trwa uruchamianie systemu ReactOS..."
40 END
41
42 STRINGTABLE
43 BEGIN
44 IDS_FAILEDACTIVATEUSERSHELL "Winlogon nie móg³ aktywowaæ pow³oki u¿ytkownika!"
45 END
46