[WINLOGON] Fix some dialog control dimensions.
[reactos.git] / base / system / winlogon / lang / sk-SK.rc
1 /* TRANSLATOR : Mário Kačmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
2 * DATE OF TR.: 24-04-2008
3 * LAST CHANGE: 18-09-2008
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDD_SHUTDOWNCOMPUTER DIALOGEX 45, 22, 164, 52
9 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
10 CAPTION "Vypnutie počítača"
11 FONT 8, "MS Shell Dlg"
12 BEGIN
13 LTEXT "Teraz môžete počítač bezpečne vypnúť.", IDC_SHUTDOWNCOMPUTER, 31, 13, 132, 8
14 ICON IDI_WINLOGON, IDC_SHTDOWNICON, 6, 7, 18, 20
15 DEFPUSHBUTTON "&Reštartovať", IDC_BTNSHTDOWNCOMPUTER, 58, 32, 48, 14
16 END
17
18 IDD_GINALOADFAILED DIALOGEX 58, 83, 231, 119
19 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
20 CAPTION "Zlyhanie používateľského rozhrania"
21 FONT 8, "MS Shell Dlg"
22 BEGIN
23 LTEXT "DLL knižnicu %s prihlasovacieho používateľského rozhrania sa nepodarilo načítať.", IDC_GINALOADFAILED, 39, 16, 156, 24
24 LTEXT "Obráťte sa na správcu systému, aby DLL knižnicu nahradil alebo obnovil pôvodnú.", IDC_GINALOADFAILEDCONTACT, 39, 53, 151, 25
25 DEFPUSHBUTTON "&Reštartovať", 1, 80, 91, 68, 14
26 END
27
28 IDD_SYSSHUTDOWN DIALOGEX 50, 50, 180, 140
29 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_POPUP
30 CAPTION "System Shutdown"
31 FONT 8, "MS Shell Dlg"
32 BEGIN
33 ICON IDI_WARNING, IDC_SYSSHUTDOWNICON, 6, 7, 18, 20
34 LTEXT "A system shutdown has been initiated. Please save all your work and terminate your session. All unsaved work will be lost when the system shuts down.", -1, 38, 7, 135, 40
35 LTEXT "The system shuts down in:", -1, 38, 50, 90, 8
36 LTEXT "00:00:00", IDC_SYSSHUTDOWNTIMELEFT, 132, 50, 41, 8
37 LTEXT "Message:", -1, 38, 65, 135, 8
38 LTEXT "", IDC_SYSSHUTDOWNMESSAGE, 38, 75, 135, 58
39 END
40
41 STRINGTABLE
42 BEGIN
43 IDS_PREPARENETWORKCONNECTIONS "Pripravujú sa sieťové pripojenia..."
44 IDS_APPLYINGCOMPUTERSETTINGS "Aplikujú sa nastavenia počítača..."
45 IDS_RUNNINGSTARTUPSCRIPTS "Spúšťajú sa spúšťacie skripty..."
46 IDS_RUNNINGSHUTDOWNSCRIPTS "Spúšťajú sa vypínacie skripty..."
47 IDS_APPLYINGYOURPERSONALSETTINGS "Aplikujú sa osobné nastavenia..."
48 IDS_RUNNINGLOGOFFSCRIPTS "Spúšťajú sa odhlasovacie skripty..."
49 IDS_RUNNINGLOGONSCRIPTS "Spúšťajú sa prihlasovacie skripty..."
50 IDS_LOADINGYOURPERSONALSETTINGS "Načítavajú sa Vaše osobné nastavenia..."
51 IDS_CLOSINGNETWORKCONNECTIONS "Ukončujú sa sieťové pripojenia..."
52 IDS_REACTOSISSHUTTINGDOWN "Systém ReactOS sa vypína..."
53 IDS_PREPARETOSTANDBY "Systém sa pripravuje na prechod do úsporného režimu..."
54 IDS_PREPARETOHIBERNATE "Systém sa pripravuje na prechod do režimu dlhodobého spánku..."
55 IDS_SAVEYOURSETTINGS "Systém ukladá Vaše nastavenia..."
56 IDS_REACTOSISSTARTINGUP "Systém ReactOS sa spúšťa..."
57 END
58
59 STRINGTABLE
60 BEGIN
61 IDS_FAILEDACTIVATEUSERSHELL "Program Winlogon zlyhal pri aktivácii shellu!"
62 END