Sync with trunk head (part 1 of 2)
[reactos.git] / base / system / winlogon / lang / sk-SK.rc
1 /* TRANSLATOR : Mário Kaèmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
2 * DATE OF TR.: 24-04-2008
3 * LAST CHANGE: 18-09-2008
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDD_SHUTDOWNCOMPUTER DIALOGEX 45, 22, 164, 52
9 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
10 CAPTION "Vypnutie poèítaèa"
11 FONT 8, "MS Shell Dlg"
12 BEGIN
13 LTEXT "Teraz mô\9eete poèítaè bezpeène vypnú\9d.", IDC_SHUTDOWNCOMPUTER, 31, 13, 132, 8
14 ICON IDI_WINLOGON, IDC_SHTDOWNICON, 6, 7, 18, 20
15 DEFPUSHBUTTON "&Re\9atartova\9d", IDC_BTNSHTDOWNCOMPUTER, 62, 32, 40, 14
16 END
17
18 IDD_GINALOADFAILED DIALOGEX 58, 83, 231, 119
19 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
20 CAPTION "Zlyhanie pou\9eívate¾ského rozhrania"
21 FONT 8, "MS Shell Dlg"
22 BEGIN
23 LTEXT "DLL kni\9enicu %s prihlasovacieho pou\9eívate¾ského rozhrania sa nepodarilo naèíta\9d.", IDC_GINALOADFAILED, 39, 16, 156, 24
24 LTEXT "Obrá\9dte sa na správcu systému, aby DLL kni\9enicu nahradil alebo obnovil pôvodnú.", IDC_GINALOADFAILEDCONTACT, 39, 53, 151, 25
25 DEFPUSHBUTTON "&Re\9atartova\9d", 1, 80, 91, 68, 14
26 END
27
28 STRINGTABLE
29 BEGIN
30 IDS_PREPARENETWORKCONNECTIONS "Pripravujú sa sie\9dové pripojenia..."
31 IDS_APPLYINGCOMPUTERSETTINGS "Aplikujú sa nastavenia poèítaèa..."
32 IDS_RUNNINGSTARTUPSCRIPTS "Spú\9a\9dajú sa spú\9a\9dacie skripty..."
33 IDS_RUNNINGSHUTDOWNSCRIPTS "Spú\9a\9dajú sa vypínacie skripty..."
34 IDS_APPLYINGYOURPERSONALSETTINGS "Aplikujú sa osobné nastavenia..."
35 IDS_RUNNINGLOGOFFSCRIPTS "Spú\9a\9dajú sa odhlasovacie skripty..."
36 IDS_RUNNINGLOGONSCRIPTS "Spú\9a\9dajú sa prihlasovacie skripty..."
37 IDS_LOADINGYOURPERSONALSETTINGS "Naèítavajú sa Va\9ae osobné nastavenia..."
38 IDS_CLOSINGNETWORKCONNECTIONS "Ukonèujú sa sie\9dové pripojenia..."
39 IDS_REACTOSISSHUTTINGDOWN "Systém ReactOS sa vypína..."
40 IDS_PREPARETOSTANDBY "Systém sa pripravuje na prechod do úsporného re\9eimu..."
41 IDS_PREPARETOHIBERNATE "Systém sa pripravuje na prechod do re\9eimu dlhodobého spánku..."
42 IDS_SAVEYOURSETTINGS "Systém ukladá Va\9ae nastavenia..."
43 IDS_REACTOSISSTARTINGUP "Systém ReactOS sa spú\9a\9da..."
44 END
45
46 STRINGTABLE
47 BEGIN
48 IDS_FAILEDACTIVATEUSERSHELL "Program Winlogon zlyhal pri aktivácii shellu!"
49 END
50