[WINLOGON] Fix some dialog control dimensions.
[reactos.git] / base / system / winlogon / lang / sq-AL.rc
1 /* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
2 * DATE OF TR: 29-11-2013
3 */
4
5 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
6
7 IDD_SHUTDOWNCOMPUTER DIALOGEX 45, 22, 164, 52
8 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
9 CAPTION "Fik kompjuterin"
10 FONT 8, "MS Shell Dlg"
11 BEGIN
12 LTEXT "Tani është e sigurt për të fikur kompjuterin tuaj.", IDC_SHUTDOWNCOMPUTER, 31, 6, 132, 18
13 ICON IDI_WINLOGON, IDC_SHTDOWNICON, 6, 7, 18, 20
14 DEFPUSHBUTTON "&Rifillo", IDC_BTNSHTDOWNCOMPUTER, 62, 32, 40, 14
15 END
16
17 IDD_GINALOADFAILED DIALOGEX 58, 83, 231, 119
18 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
19 CAPTION "Dështimi Ndërfaqja e Përdoruesit"
20 FONT 8, "MS Shell Dlg"
21 BEGIN
22 LTEXT "Hyrja e Nderfaqes se perdoruesit DLL %s deshtoj ne ngarkim.", IDC_GINALOADFAILED, 39, 16, 156, 24
23 LTEXT "Kontaktoni administratorin e sistemit per te zevendesuar DLL, ose te ktheje origjinalin e DLL.", IDC_GINALOADFAILEDCONTACT, 39, 53, 151, 25
24 DEFPUSHBUTTON "&Rifillo", 1, 80, 91, 68, 14
25 END
26
27 IDD_SYSSHUTDOWN DIALOGEX 50, 50, 180, 140
28 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_POPUP
29 CAPTION "System Shutdown"
30 FONT 8, "MS Shell Dlg"
31 BEGIN
32 ICON IDI_WARNING, IDC_SYSSHUTDOWNICON, 6, 7, 18, 20
33 LTEXT "A system shutdown has been initiated. Please save all your work and terminate your session. All unsaved work will be lost when the system shuts down.", -1, 38, 7, 135, 40
34 LTEXT "The system shuts down in:", -1, 38, 50, 90, 8
35 LTEXT "00:00:00", IDC_SYSSHUTDOWNTIMELEFT, 132, 50, 41, 8
36 LTEXT "Message:", -1, 38, 65, 135, 8
37 LTEXT "", IDC_SYSSHUTDOWNMESSAGE, 38, 75, 135, 58
38 END
39
40 STRINGTABLE
41 BEGIN
42 IDS_PREPARENETWORKCONNECTIONS "Pergatit lidhjen e networkut..."
43 IDS_APPLYINGCOMPUTERSETTINGS "Aplikon konfigurimet e kompjuterit..."
44 IDS_RUNNINGSTARTUPSCRIPTS "Nis skriptet e fillimit..."
45 IDS_RUNNINGSHUTDOWNSCRIPTS "Nis skriptet e fikjes..."
46 IDS_APPLYINGYOURPERSONALSETTINGS "Apliko konfigurimet personale..."
47 IDS_RUNNINGLOGOFFSCRIPTS "Nis skriptet e daljes..."
48 IDS_RUNNINGLOGONSCRIPTS "Nis skriptet e hyrjes..."
49 IDS_LOADINGYOURPERSONALSETTINGS "Ngarkon konfigurimet personale..."
50 IDS_CLOSINGNETWORKCONNECTIONS "Mbyll lidhjet e networkut..."
51 IDS_REACTOSISSHUTTINGDOWN "ReactOS po fiket..."
52 IDS_PREPARETOSTANDBY "Pergatitja e gadishmerise..."
53 IDS_PREPARETOHIBERNATE "Pergatitet per letargji..."
54 IDS_SAVEYOURSETTINGS "Ruan konfigurimin tuaj..."
55 IDS_REACTOSISSTARTINGUP "ReactOS po fillon..."
56 END
57
58 STRINGTABLE
59 BEGIN
60 IDS_FAILEDACTIVATEUSERSHELL "Winlogon deshtoj te aktivizoj shell'in e perdoruesit!"
61 END