Sync with trunk head (part 1 of 2)
[reactos.git] / base / system / winlogon / lang / uk-UA.rc
1 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_SHUTDOWNCOMPUTER DIALOGEX 45, 22, 164, 52
4 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
5 CAPTION "Çàâåðøåííÿ ðîáîòè ç êîìï'þòåðîì"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 LTEXT "Òåïåð ìîæíà âèìêíóòè êîìï'þòåð.", IDC_SHUTDOWNCOMPUTER, 31, 13, 132, 8
9 ICON IDI_WINLOGON, IDC_SHTDOWNICON, 6, 7, 18, 20
10 DEFPUSHBUTTON "&Ïåðåçàâàíòàæåííÿ", IDC_BTNSHTDOWNCOMPUTER, 62, 32, 40, 14
11 END
12
13 IDD_GINALOADFAILED DIALOGEX 58, 83, 231, 119
14 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
15 CAPTION "Ïîìèëêà ³íòåðôåéñó êîðèñòóâà÷à"
16 FONT 8, "MS Shell Dlg"
17 BEGIN
18 LTEXT "Íå âäàëîñÿ çàâàíòàæèòè á³áë³îòåêó ³íòåðôåéñó âõîäó êîðèñòóâà÷à %s.", IDC_GINALOADFAILED, 39, 16, 156, 24
19 LTEXT "Çâåðí³òüñÿ äî ñèñòåìíîãî àäì³í³ñòðàòîðà ùîá çàì³íèòè íàÿâíó, àáî â³äíîâ³òü ïî÷àòêîâó á³áë³îòåêó.", IDC_GINALOADFAILEDCONTACT, 39, 53, 151, 25
20 DEFPUSHBUTTON "&Ïåðåçàâàíòàæåííÿ", 1, 80, 91, 68, 14
21 END
22
23 STRINGTABLE
24 BEGIN
25 IDS_PREPARENETWORKCONNECTIONS "ϳäãîòîâêà ìåðåæíèõ ï³äêëþ÷åíü..."
26 IDS_APPLYINGCOMPUTERSETTINGS "Çàñòîñóâàííÿ ïàðàìåòð³â êîìï'þòåðà..."
27 IDS_RUNNINGSTARTUPSCRIPTS "Âèêîíàííÿ ñöåíàð³¿â çàïóñêó..."
28 IDS_RUNNINGSHUTDOWNSCRIPTS "Âèêîíàííÿ ñöåíàð³¿â çàâåðøåííÿ ðîáîòè..."
29 IDS_APPLYINGYOURPERSONALSETTINGS "Çàñòîñóâàííÿ îñîáèñòèõ ïàðàìåòð³â..."
30 IDS_RUNNINGLOGOFFSCRIPTS "Âèêîíàííÿ ñöåíàð³¿â âèõîäó ³ç ñèñòåìè..."
31 IDS_RUNNINGLOGONSCRIPTS "Âèêîíàííÿ ñöåíàð³¿â âõîäó äî ñèñòåìè..."
32 IDS_LOADINGYOURPERSONALSETTINGS "Çàâàíòàæåííÿ îñîáèñòèõ ïàðàìåòð³â..."
33 IDS_CLOSINGNETWORKCONNECTIONS "Çàêðèòòÿ ìåðåæíèõ ï³äêëþ÷åíü..."
34 IDS_REACTOSISSHUTTINGDOWN "Çàâåðøåííÿ ðîáîòè ReactOS..."
35 IDS_PREPARETOSTANDBY "ϳäãîòîâêà äî ðåæèìó î÷³êóâàííÿ..."
36 IDS_PREPARETOHIBERNATE "ϳäãîòîâêà äî ñïëÿ÷îãî ðåæèìó..."
37 IDS_SAVEYOURSETTINGS "Çáåðåæåííÿ ïàðàìåòð³â..."
38 IDS_REACTOSISSTARTINGUP "Çàïóñê ReactOS..."
39 END
40
41 STRINGTABLE
42 BEGIN
43 IDS_FAILEDACTIVATEUSERSHELL "Winlogon íå âäàëîñÿ àêòèâóâàòè îáîëîíêó êîðèñòóâà÷à!"
44 END
45