[ACCESS] Reposition the "ToggleKeys" group box control (#1541)
[reactos.git] / dll / cpl / access / lang / et-EE.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS Accessibility Control Panel
3 * LICENSE: GPL-2.0+ (https://spdx.org/licenses/GPL-2.0+)
4 * PURPOSE: Estonian Language resource file
5 * TRANSLATOR: Joann Mõndresku (joannmondresku at gmail dot com)
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_ESTONIAN, SUBLANG_DEFAULT
9
10 IDD_PROPPAGEKEYBOARD DIALOGEX 0, 0, 246, 228
11 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
12 CAPTION "Klaviatuur"
13 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
14 BEGIN
15 GROUPBOX "Nakkeklahvid", -1, 6, 11, 234, 62
16 LTEXT "Kasutage nakkeklahve, kui soovite kasutada klahve SHIFT, CTRL või ALT, vajutdes üht klahvi korraga.",
17 -1, 12, 20, 222, 29
18 AUTOCHECKBOX "&Kasute nakkeklahve", IDC_STICKY_BOX, 12, 49, 126, 14
19 PUSHBUTTON "&Sätted", IDC_STICKY_BUTTON, 144, 49, 90, 14
20 GROUPBOX "Filterklahvid", -1, 6, 79, 234, 67
21 LTEXT "Kasutage filterklahve, kui soovite, et ReactOS ignoreeriks lühikesi või korduvaid klahvivajutusi või aeglustaks kordamiskiirust.",
22 -1, 12, 89, 222, 29
23 AUTOCHECKBOX "Kasuta &filterklahve", IDC_FILTER_BOX, 12, 121, 126, 14
24 PUSHBUTTON "S&ätted", IDC_FILTER_BUTTON, 144, 121, 90, 14
25 GROUPBOX "Tumblerklahvid", -1, 6, 148, 234, 62
26 LTEXT "Kasutage tumblerklahve, kui soovite klahve CAPS LOCK, NUM LOCK ja SCROLL LOCK vajutamisel kuulda heli.",
27 -1, 12, 161, 222, 20
28 AUTOCHECKBOX "Kasuta &tumblerklahve", IDC_TOGGLE_BOX, 12, 184, 126, 14
29 PUSHBUTTON "Sätt&ed", IDC_TOGGLE_BUTTON, 144, 184, 90, 14
30 AUTOCHECKBOX "Sho&w extra keyboard help in programs", IDC_KEYBOARD_EXTRA,
31 6, 212, 234, 14
32 END
33
34 IDD_PROPPAGESOUND DIALOGEX 0, 0, 246, 228
35 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
36 CAPTION "Heli"
37 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
38 BEGIN
39 GROUPBOX "Helipildid", -1, 6, 11, 234, 98
40 LTEXT "Kasutage helipilte, kui soovite, et Windows genereeriks arvutihelide puhul visuaalseid hoiatusi.",
41 -1, 12, 20, 222, 29
42 AUTOCHECKBOX "Kasute &helipilte", IDC_SENTRY_BOX, 12, 49, 90, 14
43 LTEXT "Valige visuaalne hoiatus:", IDC_SENTRY_TEXT, 12, 72, 222, 11
44 COMBOBOX IDC_SENTRY_COMBO, 12, 83, 222, 56,
45 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
46 GROUPBOX "Helikuva", -1, 6, 115, 234, 67
47 LTEXT "Kasutage helikuva, kui soovite, et programmid kuvaksid nende tekitatud kõnele ja helidele vastavaid teateid.",
48 -1, 12, 125, 222, 29
49 AUTOCHECKBOX "Kasuta h&elikuva", IDC_SSHOW_BOX, 12, 148, 222, 14
50 END
51
52 IDD_PROPPAGEDISPLAY DIALOGEX 0, 0, 246, 228
53 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
54 CAPTION "Kuva"
55 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
56 BEGIN
57 GROUPBOX "Kõrge kontrastsus", -1, 6, 11, 234, 62
58 LTEXT "Valige see suvand, kui soovite, et ReactOS kasutaks lugemise lihtsustamiseks mõeldud värve ja fonte.",
59 -1, 12, 20, 222, 29
60 AUTOCHECKBOX "&Kasuta kõrget kontrastsust", IDC_CONTRAST_BOX, 12, 49, 126, 14
61 PUSHBUTTON "&Sätted", IDC_CONTRAST_BUTTON, 144, 49, 90, 14
62 GROUPBOX "Kursori suvandid", -1, 6, 79, 234, 115
63 LTEXT "Kursori plinkimiskiiruse ja laiuse muutmiseks nihutage liugureid.",
64 -1, 12, 88, 222, 20
65 CTEXT "&Plinkimine:", -1, 12, 115, 222, 11
66 LTEXT "Pole", -1, 18, 130, 36, 11
67 LTEXT "Kiire", -1, 192, 130, 36, 11
68 CONTROL "", IDC_CURSOR_BLINK_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
69 60, 124, 126, 20
70 CTEXT "&Kursor:", -1, 12, 151, 222, 11
71 LTEXT "Kitsas", -1, 18, 171, 36, 11
72 LTEXT "Lai", -1, 192, 171, 36, 11
73 CONTROL "", IDC_CURSOR_WIDTH_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
74 60, 169, 126, 20
75 LTEXT "", IDC_CURSOR_WIDTH_TEXT, 18, 142, 24, 16
76 END
77
78 IDD_PROPPAGEMOUSE DIALOGEX 0, 0, 246, 228
79 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
80 CAPTION "Hiir"
81 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
82 BEGIN
83 GROUPBOX "Hiireklahvid", -1, 6, 11, 234, 62
84 LTEXT "Kasutage hiireklahve, kui soovite juhtida hiirekursorit klaviatuuri numbriklahvistikult.",
85 -1, 12, 20, 222, 29
86 AUTOCHECKBOX "Kasuta &hiireklahve", IDC_MOUSE_BOX, 12, 49, 126, 14
87 PUSHBUTTON "&Sätted", IDC_MOUSE_BUTTON, 144, 49, 90, 14
88 END
89
90 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 246, 228
91 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
92 CAPTION "Üldist"
93 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
94 BEGIN
95 GROUPBOX "Automaatlähtestus", -1, 6, 11, 234, 47
96 AUTOCHECKBOX "&Lülita hõlbustus välja pärast jõudeolekut pikkusega:",
97 IDC_RESET_BOX, 12, 18, 222, 14
98 COMBOBOX IDC_RESET_COMBO, 24, 38, 60, 47,
99 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
100 GROUPBOX "Teadistus", -1, 6, 63, 234, 47
101 AUTOCHECKBOX "&Funktsiooni sisselülitamisel anna hoiatus", IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,
102 12, 72, 222, 14
103 AUTOCHECKBOX "Funktsiooni sisse- või väljalülitamisel tekita &heli", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
104 12, 90, 222, 14
105 GROUPBOX "Jadaklahviseadmed", -1, 6, 115, 234, 47
106 LTEXT "Jadaklahviseadmed annavad alternatiivse juurdepääsu klaviatuuri ja hiire funktsioonidele.",
107 -1, 12, 124, 222, 20
108 AUTOCHECKBOX "Kasuta &jadaklahve", IDC_SERIAL_BOX, 12, 142, 126, 14
109 PUSHBUTTON "S&ätted", IDC_SERIAL_BUTTON, 144, 142, 90, 14
110 GROUPBOX "Ülemasuvandid", -1, 6, 169, 234, 47
111 AUTOCHECKBOX "Ra&kenda kõik sätted sisselogimistöölauale", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
112 12, 178, 222, 14
113 AUTOCHECKBOX "Rakenda kõik sätted &vaikimisi uutele kasutajatele", IDC_ADMIN_USERS_BOX,
114 12, 196, 222, 14
115 END
116
117 IDD_STICKYKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
118 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
119 CAPTION "Nakkeklahvide sätted"
120 FONT 8, "MS Shell Dlg"
121 BEGIN
122 GROUPBOX "Klahvid", -1, 6, 11, 234, 62
123 LTEXT "Vajutage viis korda tõstuklahvi (SHIFT) nakkeklahvide aktiveerimiseks.",
124 -1, 12, 20, 222, 29
125 AUTOCHECKBOX "A&ktiveeri nakkeklahvid", IDC_STICKY_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 222, 14
126 GROUPBOX "Suvandid", -1, 6, 83, 234, 44
127 AUTOCHECKBOX "Lukusta &muuteklahvi kahekordsel vajutamisel", IDC_STICKY_LOCK_CHECK,
128 12, 94, 222, 14
129 AUTOCHECKBOX "&Kahe klahvi korraga vajutamisel lülita nakkeklahvid välja", IDC_STICKY_UNLOCK_CHECK,
130 12, 106, 222, 14
131 GROUPBOX "Teadistus", -1, 6, 133, 234, 44
132 AUTOCHECKBOX "&Tekita heli muuteklahvi vajutamisel", IDC_STICKY_SOUND_CHECK,
133 12, 148, 222, 14
134 AUTOCHECKBOX "K&uva ekraanile nakkeklahvide olek", IDC_STICKY_STATUS_CHECK,
135 12, 160, 222, 14
136 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
137 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
138 END
139
140 IDD_FILTERKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
141 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
142 CAPTION "Filterklahvide sätted"
143 FONT 8, "MS Shell Dlg"
144 BEGIN
145 GROUPBOX "Klaviatuuri otsetee", -1, 6, 11, 234, 62
146 LTEXT "Filterklahvide otsetee: \nvajuta ja hoidke kaheksa sekundit all parempoolset tõstuklahvi (SHIFT).",
147 -1, 12, 20, 222, 29
148 AUTOCHECKBOX "&Kasuta otseteed", IDC_FILTER_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 126, 14
149 GROUPBOX "Filtrisuvandid", -1, 6, 79, 234, 79
150 AUTORADIOBUTTON "Ign&oreeri korduvaid klahvivajutusi", IDC_FILTER_BOUNCE_RADIO,
151 12, 91, 120, 11, WS_GROUP | WS_TABSTOP
152 AUTORADIOBUTTON "Ig&noreeri kiireid klahvivajutusi ja aeglusta kordamiskiirust", IDC_FILTER_REPEAT_RADIO,
153 12, 106, 120, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
154 PUSHBUTTON "&Sätted", IDC_FILTER_BOUNCE_BUTTON, 144, 88, 90, 14, WS_GROUP
155 PUSHBUTTON "S&ätted", IDC_FILTER_REPEAT_BUTTON, 144, 106, 90, 14, WS_GROUP
156 LTEXT "&Filterklahvide sätete testimiseks klõpsake ja tippigi siia:", -1, 12, 129, 222, 11
157 EDITTEXT IDC_FILTER_TEST_EDIT, 12, 138, 222, 14, WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
158 GROUPBOX "Teadistus", -1, 6, 161, 234, 41
159 AUTOCHECKBOX "&Piiksu klahvide vajutamisel või aktsepteerimisel", IDC_FILTER_SOUND_CHECK,
160 12, 169, 222, 10
161 AUTOCHECKBOX "K&uva ekraanile filterklahvide olek", IDC_FILTER_STATUS_CHECK,
162 12, 188, 222, 10
163 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
164 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
165 END
166
167 IDD_TOGGLEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
168 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
169 CAPTION "Tumblerklahvide sätted"
170 FONT 8, "MS Shell Dlg"
171 BEGIN
172 GROUPBOX "Klaviatuuri otetee", -1, 6, 11, 234, 62
173 LTEXT "Tumblerklahvide otsetee: \nVajutage ja hoide viis sekundit all numbrilukku (NUM LOCK)",
174 -1, 12, 20, 222, 29
175 AUTOCHECKBOX "Kasuta &otseteed", IDC_TOGGLE_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 222, 14
176 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
177 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
178 END
179
180 IDD_CONTRASTOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
181 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
182 CAPTION "Kõige kontrastsuse sätted"
183 FONT 8, "MS Shell Dlg"
184 BEGIN
185 GROUPBOX "Klaviatuuri otsetee", -1, 6, 11, 234, 62
186 LTEXT "Kõrge kontrastuse otsetee: \nvajutage klahve: Vasak ALT + vasak SHIFT + PRINT SCREEN.",
187 -1, 12, 20, 222, 29
188 AUTOCHECKBOX "&Kasuta otseteed", IDC_CONTRAST_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 222, 14
189 GROUPBOX "Kõrge kontrastsusega ilme skeem", -1, 6, 83, 234, 44
190 LTEXT "&Praegune ilme skeem:", -1, 12, 94, 222, 11
191 COMBOBOX IDC_CONTRAST_COMBO, 12, 103, 222, 56,
192 CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
193 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
194 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
195 END
196
197 IDD_MOUSEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
198 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
199 CAPTION "Hiireklahvide sätted"
200 FONT 8, "MS Shell Dlg"
201 BEGIN
202 GROUPBOX "Klaviatuuri otsetee", -1, 6, 11, 234, 62
203 LTEXT "Hiireklahvide otsetee: \nvajutage klahve vasak ALT + vasak SHIFT + NUM LOCK.",
204 -1, 12, 20, 222, 29
205 AUTOCHECKBOX "&Kasuta otseteed", IDC_MOUSEKEYS_ACTIVATE_CHECK,
206 12, 49, 222, 14
207 GROUPBOX "Kursori kiirus", -1, 6, 83, 234, 83
208 LTEXT "&Maksimumkiirus:", -1, 12, 96, 48, 11
209 LTEXT "Väike", -1, 66, 96, 18, 11
210 CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
211 90, 94, 114, 20
212 LTEXT "Suur", -1, 204, 96, 18, 11
213 LTEXT "K&iirendus:", -1, 12, 123, 48, 11
214 LTEXT "Väike", -1, 66, 123, 18, 11
215 CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_ACCEL_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
216 90, 121, 114, 20
217 LTEXT "Suur", -1, 204, 123, 18, 11
218 AUTOCHECKBOX "Kii&rendamiseks hoidke all klahvi Ctrl, aeglustamiseks Shift.", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_CHECK,
219 12, 142, 222, 14
220 LTEXT "Hiireklahvid töötavad, kui NUM LOCK ON:", -1, 6, 171, 120, 11
221 AUTORADIOBUTTON "S&ees", IDC_MOUSEKEYS_ON_RADIO, 162, 171, 30, 11
222 AUTORADIOBUTTON "V&äljas", IDC_MOUSEKEYS_OFF_RADIO, 198, 171, 30, 11
223 AUTOCHECKBOX "Kuv&a ekraanil hiireklahvide olek", IDC_MOUSEKEYS_STATUS_CHECK,
224 6, 184, 222, 14
225 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
226 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
227 END
228
229 IDD_BOUNCEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
230 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
231 CAPTION "Filterklahvide täpsemad sätted"
232 FONT 8, "MS Shell Dlg"
233 BEGIN
234 GROUPBOX "Märgikordus", -1, 6, 11, 234, 47
235 LTEXT "&Ignoreeri klahvivajutusi, mis korduvad sagedamini kui:", -1, 12, 21, 222, 20
236 COMBOBOX IDC_BOUNCE_TIME_COMBO, 12, 34, 222, 56,
237 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
238 LTEXT "&Testiala:", -1, 6, 68, 48, 11
239 EDITTEXT IDC_BOUNCE_TEST_EDIT, 60, 65, 180, 14, ES_AUTOHSCROLL
240 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
241 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
242 END
243
244 IDD_REPEATKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
245 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
246 CAPTION "Filterklahvide täpsemad sätted"
247 FONT 8, "MS Shell Dlg"
248 BEGIN
249 GROUPBOX "Märgikordus", -1, 6, 11, 234, 106
250 LTEXT "Alista juhtpaneelilt seatud klaviatuurisätted:",
251 -1, 12, 20, 222, 20
252 AUTORADIOBUTTON "&Ära korda märke", IDC_REPEAT_NOREPEAT_RADIO, 12, 32, 78, 11, WS_GROUP
253 AUTORADIOBUTTON "&Aeglusta klahvide märgikordust", IDC_REPEAT_REPEAT_RADIO, 12, 45, 131, 11
254 LTEXT "Korduse &viivitus:", -1, 24, 60, 60, 11
255 COMBOBOX IDC_REPEAT_DELAY_COMBO, 24, 71, 210, 56,
256 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
257 LTEXT "Kordamis&kiirus:", -1, 24, 89, 60, 11
258 COMBOBOX IDC_REPEAT_REPEAT_COMBO, 24, 100, 210, 65,
259 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
260 GROUPBOX "Pikad klahvivajutused", -1, 6, 124, 234, 42
261 LTEXT "K&lahve tuleb hoida all:", -1, 12, 133, 222, 11
262 COMBOBOX IDC_REPEAT_WAIT_COMBO, 12, 150, 222, 74,
263 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
264 LTEXT "&Testiala:", -1, 6, 178, 48, 11
265 EDITTEXT IDC_REPEAT_TEST_EDIT, 60, 180, 180, 14, ES_AUTOHSCROLL
266 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
267 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
268 END
269
270 IDD_SERIALKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
271 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
272 CAPTION "Jadaklahvide sätted"
273 FONT 8, "MS Shell Dlg"
274 BEGIN
275 GROUPBOX "Jadaklahvid", -1, 6, 11, 234, 92
276 LTEXT "Valige port, kuhu ühendada alternatiivne sisestusseade.",
277 -1, 12, 20, 222, 20
278 LTEXT "&Jadaport:", -1, 12, 34, 222, 20
279 COMBOBOX IDC_SERIAL_PORT_COMBO, 12, 45, 222, 56,
280 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
281 LTEXT "&Kiirus boodides:", -1, 12, 65, 222, 20
282 COMBOBOX IDC_SERIAL_BAUD_COMBO, 12, 76, 222, 74,
283 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
284 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
285 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
286 END
287
288 STRINGTABLE
289 BEGIN
290 IDS_CPLSYSTEMNAME "Hõlbustussuvandid"
291 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Saate reguleerida oma hõlbustussätteid enda arvuti jaoks."
292 IDS_SENTRY_NONE "[Midagi]"
293 IDS_SENTRY_TITLE "Flash the titlebar"
294 IDS_SENTRY_WINDOW "Flash the active window"
295 IDS_SENTRY_DISPLAY "Flash the desktop"
296 IDS_SECONDS "Sekundid"
297 IDS_MINUTES "Minutid"
298 END